Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI

Naționale Facultatea de Științe Exacte și Inginerești


ROMÂNIA Departamentul de Științe Exacte și Inginerești

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul(a) ......................................................................, CNP ................................


fiul/fiica lui .......................... şi a ..........................., născut/ă în data de .....................................,
localitatea ................................, judeţul ............................., telefon ................................., email
..............................................,.. absolvent/ă al/a Facultăţii ......................................................... ,
Universitatea .............................., programul de studiu ..............................................................,
forma de învăţământ ........ , promoţia ............ , vă rog să binevoiţi a-mi aproba înscrierea la
examenul de licenţă al Facultăţii de Științe Exacte și Inginerești, programul de studiu
..................................................................., în sesiunea ...............................

Menţionez că sunt salariat(ă) la .................................................. în funcţia ....................

Depun în două exemplare lucrarea de licenţă cu tema:


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Conducător ştiinţific: …………………………………………………

Declar pe propria raspundere că:


- documentele şcolare anexate sunt autentice;
- am achitat integral taxele de şcolarizare şi am promovat toate examenele, în caz
contrar suport rigorile legii.

Data înscrierii: Semnătura absolventului(ei)

......................... ..............................................

DOMNULUI DECAN AL FACULTĂŢII DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI

Web: www.hyperion.ro
Calea Călăraşilor nr. 169, sector 3, Tel. +4021.323.41.67
Bucureşti Fax. +4021.321.62.96
E-mail: rectorat@hyperion.ro