Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

UNIVERSITATEA “HYPERION” DIN BUCUREŞTI


Calea Calarasilor 169, sector 3, Bucureşti,
Tel./Fax:+004021 3216446

FACULTATEA: ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI


DOMENIUL:
PROGRAMUL DE STUDIU:

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul(a)........................................................................................................ ,
fiul/fiica lui..............................şi al/a ................., născut/ă în data de ...................................,
localitatea.............................................,judeţul.................................,telef……………………,
student/absolvent al/a Facultăţii……………………………………………………………..,
specializarea ……………………………………….………………………………………..,

la învăţământul de zi, promoţia ……. , vă rog să binevoiţi a-mi aproba elaborarea lucrării de
licență cu tema …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
avându-l coordonator științific pe dl. (dna.) …………………………………………………..

Data înscrierii: Semnătura studentului:

Semnătura coordonatorului lucrării:

DOMNULUI DECAN AL FACULTĂȚII


DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI
Conf. Univ. Dr. Ing. Eugenie Posdărăscu