Sunteți pe pagina 1din 3

Tema 1.

DLLR  Aria didacticii limbii și literaturii române în clasele primare


pentru  Specificul didacticii limbii și literaturii române în clasele primare
învățământul  Concepția didactică a disciplinei LLR
primar.

1. Aria didacticii limbii și literaturii române în clasele primare

Didactica limbii și literaturii române (DLLR) ca limbă maternă apare


ca o disciplină înscrisă în sfera didacticilor specifice – orientate spre teoretic și
practic, constituind domenii dinamice.
Axa disciplinei DLLR presupune orientarea spre discipline de referință
ce permit conturarea acelor domenii dinamice ce vor facilita predarea limbii
materne. Aceste discipline pot fi grupate în două domenii distincte și anume:
1. Domeniul reprezentat de științele limbii și literaturii române;
2. Domeniul reprezentat de științele educației și de psihologia
educației.
Pentru Domeniul științelor limbii și literaturii române, suportul
conceptual va corela:
a. Elemente definite în cadrul foneticii, lexicologiei, morfologiei și
Care este obiectul sintaxei;
de studiu al: b. Structuri definite de lingvistica textuală;
- foneticii? c. Teoriile comunicării;
- lexicologiei? d. Concepte de teorie literară.
Pentru Domeniul reprezentat de științele educației și de psihologia
- morfologiei?
educației, suportul se va baza pe;
- sintaxei? a. Modelele de predare, învățare și evaluare a achizițiilor elevilor;
b. Proiectarea intervențiilor didactice;
c. Respectarea principiilor didactice;
d. Respectarea particularităților de vârstă a copiilor din clasele primare.
Care sunt DLLR presupune structurarea demersului didactic optim pentru
principiile abordarea limbii și literaturii române, conform căreia comunicarea este o
didactice? componentă fundamentală, un domeniu complex care vizează procesele de
receptare a mesajului oral și a celui scris, precum și cele de exprimare orală și
scrisă, cât și trezirea interesului pentru lectură.
DLLR oferă o orientare specifică pentru a stabili cele mai adecvate
modalități practice de lucru, în condiții concrete de predare.
DLLR este didactica orientată spre formarea și dezvoltarea
competenței de comunicare.

2. Specificul didacticii limbii și literaturii române în clasele primare

DLLR i se conferă o specificitate deosebită, având domenii de


referință diverse ce informează disciplina. Redesemnarea conținuturilor
disciplinei din perspectiva capacităților de comunicare a determinat
redesenarea subdomeniilor didacticii:
1. Didactica lecturii, ce vizează receptarea textului literar și
nonliterar;
2. Didactica redactării, focalizată asupra producerii de text literar și
nonliterar;
3. Didactica oralului, ce vizează comprehensiunea și producerea de
text oral.
Față de aceste subdomenii, DLLR mai cuprinde o arie specifică,
1
didactica citit-scrisului.
Complexitatea studiului limbii și literaturii române va fi abordată prin
introducerea ciclurilor curriculare în structura sistemului de învățământ.
Ciclurile curriculare sunt periodizări ale școlarității, care grupează doi
sau mai mulți ani de studiu, având în comun obiective și metodologii didactice
specifice.
În structura învățământului primar distingem următoarele cicluri
curriculare:
 Ciclul achizițiilor fundamentale (clasa I-II);
 Ciclul curricular de dezvoltare ( clasele a III-a – a VI-a).
Ciclul curricular al achizițiilor fundamentale are ca obiectiv major
acomodarea la cerințele sistemulu școlar și alfabetizarea inițială. Acest ciclu
curricular vizează:
 asimilarea elementelor de bază ale principalelor limbaje
convenționale (scris, citit, calcul aritmetic);
 stimularea copilului în vederea perceperii, cunoașterii și
stăpânirii mediului apropiat;
 stimularea potențialului creativ al copilului, a intuiției și a
imaginației acestuia;
 formarea motivării pentru învățare, înțeleasă ca o activitate
socială.
Astfel, din punct de vedere al disciplinei LLR, în claslele a I și a II-a,
elevii se inițiază în tainele literelor, învață și se deprind cu tehnici ale muncii
cu cartea, sunt stimulați să-și folosească imaginația, intuiția, capacitatea
creatoare de a-și exprima – oral și scris- gândurile și sentimentele.
Ciclul curricular de dezvoltare are ca obiectiv major formarea
capacităților de bază necesare pentru continuarea studiilor. Acest ciclu
vizează:
 dezvoltarea achizițiilor lingvistice și încurajarea folosirii limbii
române, a limbii materne și a limbilor străine pentru exprimarea
în situații variate de comunicare;
 dezvoltarea unei gândiri structurate și a competenței de a aplica
în practică rezolvarea de probleme;
 familiarizarea cu o abordare pluridisciplinară a domeniilor
cunoașterii;
 constituirea unui set de valori.
Anii de studiu ai ciclului de dezvoltare corespund introducerii primelor
noțiuni de teorie literară, dar și a conceptelor de bază ale studiului limbii și
literaturii române.
Specificitatea DLLR în învățământul primar constă în noua abordarea a
studiului limbii și literaturii române în școală prin Modelulul comunicativ-
funcțional.
3. Concepția didactică a disciplinei LLR
Studiul LLR în clasele primare are la bază Modelulul comunicativ-
funcțional.
În planul disciplinei, noua perspectivă pedagogică, prin aplicarea
modelului comunicativ-funcţional în predare, care presupune studiul integrat
al limbii, al comunicării şi al textului literar, a deplasat accentul de pe
acumularea de cunoştinţe pe dobândirea de competenţe.
Complexitatea procesului trebuie văzută şi din perspectiva implicaţiilor
formative pe care le au cele două acţiuni fundamentale: înţelegere de text şi

2
producere de text, atât în componenta scrisă, cât şi în componenta orală.
 
Care este COMPREHENSIUNE În procesul de
  PRODUCERE DE TEXT
deosebireaDE TEXT
dintre: predare – învăţare –
 A asculta
ORAL A asculta
vs A vorbi evaluare a limbii
SCRISa auzi;
A citi A scrie române, verbele
 A vedea vs a enunţate în tabel
privi? generează roluri specifice, pe care elevul trebuie să le joace alternativ, pentru a
dobândi competenţa de comunicare adecvată. Aceste roluri sunt: auditor,
lector, locutor şi scriptor, conducând către un statut de participant activ al
elevului la procesul comunicării, de implicare a acestuia, în sensul activării
tuturor componentelor care concură la o comunicare izbutită. Astfel, prin
studiul limbii și literaturii române se urmărește formarea celor patru
capacități/deprinderi de bază sau integratoare:
 Ascultarea
 Vorbirea
 Citirea
 Scrierea.
Modelul comunicativ-funcțional asigură continuitatea în timp a
învățării disciplinei și evită pericolele sincopelor, în posibilitatea de a realiza o
dezvoltare sinergică a competenței de comunicare.
Modelul comunicativ-funcțional a permis structurarea conținuturilor la
LLR în mod integrat a capacităților de receptare și de exprimare orală, cât și
capacitățile de exprimare și producere de mesaj scris, care formează baza
competenței de comunicare.
Tema pentru acasă 1. Propuneți activități pentru formarea deprinderilor integratoare la
subiectul: Familia mea, pag. 6.- Abecedar.
 Ascultarea

 Vorbirea

 Citirea

 Scrierea.

S-ar putea să vă placă și