Sunteți pe pagina 1din 2

Art.

106
La cererea de înregistrare a sucursalei unei societăţi comerciale străine sau a
unui grup de interes economic, conform art. 24 din LRC, se ataşează
următoarele înscrisuri:
a)actul constitutiv al societăţii comerciale străine care a înfiinţat-o, în copii
traduse şi legalizate;
b)hotărârea organului statutar competent al persoanei juridice străine
privind înfiinţarea sucursalei, cu indicarea sediului sucursalei, a obiectului de
activitate, a datelor de identificare a persoanelor împuternicite să reprezinte
sucursala şi a limitelor mandatului acordat;
c)actul de împuternicire a reprezentantului sucursalei, dacă acesta nu a fost
numit prin hotărârea menţionată la lit. b), în copie tradusă şi legalizată;
d)dovezile privind sediul sucursalei, conform art. 69 alin. (1) lit. b);
e)declaraţiile pe propria răspundere date de către persoanele împuternicite
să reprezinte sucursala, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale
pentru deţinerea acestei calităţi, în original şi, după caz, în copii traduse şi
legalizate, precum şi specimenul de semnătură ai acestora;
f)copia actului de înregistrare al persoanei juridice care înfiinţează sucursala,
în fotocopie certificată olograf de către solicitant pentru conformitate cu
originalul şi traducerea textului efectuată de o persoană autorizată, care va
avea încheierea de legalizare a semnăturii traducătorului de către un notar
public;
g)informaţii privind cazierul fiscal, pentru persoanele împuternicite să
reprezinte sucursala, sau declaraţii autentice, conform art. 69 alin. (3), şi,
după caz, traducerea textului efectuată de o persoană autorizată, care va
avea încheierea de legalizare a semnăturii traducătorului de către un notar
public;
h)actele de identitate ale persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala,
în copii certificate de părţi;
i)ultima situaţie financiară a societăţii comerciale care înfiinţează sucursala,
aprobată, verificată sau publicată potrivit legislaţiei statului în care aceasta
îşi are sediul principal, în copie, şi traducerea textului efectuată de o
persoană autorizată, care va avea încheierea de legalizare a semnăturii
traducătorului de către un notar public;
j)împuternicire specială sau avocaţială pentru persoanele desemnate să
îndeplinească formalităţile legale, în original;
k)declaraţia-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării, în
original;
l)dovezile privind plata taxelor legale şi timbrul judiciar, în original.