Sunteți pe pagina 1din 1

SERVICIUL служБА

DB PROTECTIE ýI РАZД DE STAT госудАрствЕIIной охрдны


AL REPUBLICП MOLDOVA РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

MD - 20l2, nltln,ClriEiniu, str.Sfhtul '|arii, 26 MD - 2012, муlt.Киtшиrlэу, ул.Сфа,гул Llэрий, 26

tol : 250-900, tЪх: 250-922, e-nrtril : secretat,iat@spps.nrcl тел :250-900, tax,.250 -922., e-nrail : secrctariat@spps,ntd

,,fu" ialoctлz,l'иozt

Domnului Corneliu GANDRABUR,


Administrator аl "GепеrаI Business
S.R.L o'Telegraph'o

Stimate domnule GANDRABUR'

Urmаrе solicitarii Dvs parvenite ре 12.0 |.2021, чй comunicam urmatoarele.


Serviciul de Proteclie qi Раzб de Stat este un оrgап de stat сu atribu{ii
speciale in domeniul securitйlii statului, specializat in asigurarea protec{iei
demnitarilor indiferent de 1осц1 lor de aflare.
Astfel, pentru Ьuпа organizare ýi desйqurare а misiunilor de proteclie,
Serviciul intreprinde un spectru de mйsuri de securitate care implicй fоr!е qi
mijloace speciale саrе necesitй anumite cheltuieli.
in cazul deplas5rilor peste hotare, SPPS se conduce de prevederile HG
пr.10/2012 pentru арrоЬаrеа Regulamentului cu privire 1а delegarea salarialilor
entitalilor din Republica Moldova qi Ordinului Ministerului Transportului qi
Infrastructurii Drumurilоr пr.17212005 cu privire 1а арrоЬаrеа поrmеlоr de consum
de combustibil Ei lubrifianli in transportul auto.
Prin urmаrе, linem sй чй informйm сб pentru deplasarea in or. Kiev, SPPS а
suportat cheltuieli се lin de transport, dar Ei de personal. InsЙ, este de rеmаrсаt
faptul сё aceste cheltuieli s-au incadrat in limita поrmеlоr stabilite, Ьа mai mult са
atdl,Launele comparlimente au fost cu mult sub aceastй limitй.
in .."u се priveEte пumйrul de personal implicat iп misiunea de securitate,
чй comunicбm сй acest пumйr nu poate fi йcut public, оr, comunicarea informaliei
respective este limitatй de prevederile l-egii пr.24512008 cu privire 1а secretul de
stat.
AvAnd in чеdеrе сеlе expuse, rеitеrйm сй serviciul de protectie si Раzй de
Stat rбmАпе deschis fаlй de reprezentanlii institu \lor mass-media ре subiectele се
lin de interes public comun.

Cu respect,

.Vasile РОРА,
director adjunct