Sunteți pe pagina 1din 2

PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU

din
"L"(. 0/,"4O//
din

in atengia redacgiilor urmdtoarelor surse mass-media:

Ziarul Naqional (info@ziarulnational.md)


ProTV (offrce@protv.md)
lurnalTv (contact@jurnaltv. md)
Gazeta de Chigindu (gazetadechisinau@gmail.com)
RadioChigindu (info@radiochisinau. md)

CERXRE PREAI.A.BILA
/cu privire la rectificarea informatiei care a fost prezentat[ gregit/

in data de 21.01.2021 de citre sursele media vizate au fost publicate subiecte


jurnalistice cu privire la deschiderea gridinitei ,,Ion Creang[" nr.140 din comuna Bicioi, dupd
cum urmeaz5.:

1. ational . md/foto-inca-o-gradinrta-di_n-r-
u- suportul-romaniei -daniel-ionita- guvernul- -
romani-ei -a- fost-es te - si-va- fi- -intotdeauna-afaturi-de-cetatenii-r-
moldova/
2. https : / / pr otv. md/actual- itate /o- gr adinita-din-bacioi - care -t imp-de-
aproape- 3 o -de-ani--nu-a- functionat - si--a-des chi s -a stazi -us ile-
instrtutra-a-fost-reparata-cu-suportuf -romaniei-care-a-af ocat-
cl rca-un-mrlion-de -Iei -vide o- - - 25 5 4i 0 1 . html
3. https : / / www. j urnaltv . md/news,/ 1 9 f3027 4 3 cf 1d8 1 6 / in-comuna-bacior- a-
fost-redes chi s a-gradi ni ta-reparata-cu-bani 1 -oferrti -de -guvernul -
de-la-bucuresti. html
4. https : / / q azeLadechi sina u. md / 202I / OL / 21 /o -noua-qradinita-renovara-
din-banii- -poporului-roman- f oto/
5. https : / / m. rad:- ochi s j-nau . md/o-noua- gradrnita-renovata-din-banir -
oferiti-de- statul-roman-a- fo st-rede s chis a- in-comuna-bacioi -din-
mun-chi s inau-in-pre z enta-amba sadorurui -romaniej--daniel_ -ionita -- -
125005.html

Astfel, analizAnd minulios informagia respectiv[ s-a constatat c[ aceasta a fost


prezentate incomplet, pe aiocuri gregit.

Bd. $tefan cel Mare 9i SDnt, 83, MD-2012, municipiul Chiqiniu, Republica Moldova
TeI.: (022) 227 236;222 380, www.chisinau.md; e-mail: primaria@pmc.md
Important de mengionat c[ costul procesului de renovare a gridinigei ,,Ion Creang["
nr.140 au constituit cca 20 milioane de lei. Totodat[ urmeazE a fi reginut faptul cd 80o/o din
suma total5, a constituit aportul Primlriei municipiului Chiginbu iar 20o/o din suma a fost
alocat[ din bugetul local al Prim[riei B[cioi.

De asemenea, Guvernul RomAniei a contribuit cu suma de 852 808 mii lei pentru
dotarea grldinigei cu mobilier, echipament de uz casnic 9i sp[l[torie, echipament tehnico-
industrial pentru bucdtHrie si inventar sportiv fapt pentru care ne exprimdm recunogtinla
Pentru sustinerea acordatd de poporul RomAn in multiplele proiecte care sunt desfXgurate atAt
pe teritoriul Republicii Moldova cAt gi pe teritoriul municipiului Chiginiu.

in timp, luAnd in consideralie c[ au fost cheltuili banii publici pentru intregul


acelagi
proces de renovare a gr[dinigei ,,Ion Creangd" nr.140 din comuna B[cioi, care implic[
transparenta maximi, este imporcant ca oamenii s[ cunoascd informaqia corectd gi integral[.

Potrivit art. 34 alin.(4) din Constituqia Republicii Moldova: " Mijloacele de informare
publicd, de stat sau private, sunt obligate sd asigure informarea corectd a opiniei publice."

Mai mult, atAt Legea m. 6412070 cu privire la libertatea de exprimare cAt gi arr. 10 al
Convenliei Europene a Drepturilor Omului nu garanteazd. o libertate de exprimare nelimitat[
chiar gi in ceea ce privegte relatirile presei cu privire la interes public deosebit. Exercitarea
acestei libertili presupune obligalii gi responsabilitlgi, care, conform par. 2 al art. 10 CEDO se
aplic[ presei.

in acest context solicit[m respectuos ca in termen de cel mult 24 de ore, s[ fie


reflectatd informalia integral[ asupra procesului de renovare a gr[diniqei ,,Ion Creang[" din
comuna B[cioi nr.140 cu mentionarea tuturor p[4ilor care au contribuit in acest sens.

Totodat[ menlionim cd informagia desfhgurat[ a fost reflectat[ inclusiv pe pagina


oficial[ web a Primlriei municipiului Chiginiu:
https : / / www. chi sinau . md/l- ibview. php ? 1:ro & idc:4 03 cid=32 4 8 5 5 1:/ Presa/Comunic
ate-Cle-nf esa /Pri mrrrrl -donar: l -Tnn-l-oh:n-,1-n:rl- i r-i n:j- -l e-1-.Aromonia-de-
r e de s chi de re - a - I E T - nr - 1 4 0 - di- n - c omun a - Ba c i o i

PRIMAR GENERAL
Ion CEBAN