Sunteți pe pagina 1din 20

Înțelepciunea lui Iisus

Sirah, cap. XVIII


1. Domnul l-a creat pe om din pământ și iarăși
l-a întors în pământ.
2. El le-a dat oamenilor un număr de zile și un
timp, și le-a dat stăpânire asupra celor de pe EDITORIAL pagina 3
pământ. Prețul înțelepciunii – Iosif Anca
3. Asemenea Lui Însuși, i-a îmbrăcat cu putere
și după chipul Său i-a făcut. LECȚIA BIBLICĂ PENTRU CEI MICI pagina 4
4. A pus teama de om în orice făptură vie, ca O nouă limbă? – Claudia Ursu
să fie stăpân peste fiare și păsări.
5. Au primit folosința celor cinci puteri ale VERSETUL DE MEMORAT PENTRU CEI MICI pagina 5
Domnului, la a șasea, gândirea, i-a făcut Mulțimi de limbi și dialecte – Claudia Petrean
părtași, iar pe a șaptea, cuvântul, le-a dat-o
CĂUTAȚI ÎN CARTEA DOMNULUI pagina 6-7
spre a tălmăci puterile Domnului.
Contemporani cu Pavel – Denisa Vișovan
6. Le-a dăruit judecată, limbă și ochi, ureche
Codul Matematic – Larisa Atudoroae
și inimă, pentru a cugeta.
Cine sunt eu? – I.A.
7. I-a umplut de știință și de înțelegere și le-a
arătat cele bune și cele rele. COPILĂRIA pagina 8-9
8. A pus ochiul Său deasupra inimilor lor pentru Daniela - partea a XXI-a – Draga Ujeniuc
a le arăta măreția faptelor Sale
9. și le-a dăruit putința de a se lăuda de-a STATUTUL MORAL ȘI SPIRITUAL AL COPILULUI pagina 10
lungul veacurilor cu minunile Sale, Ascultarea, calea fericirii– Monica Boariu
10. iar ei vor proslăvi numele sfințeniei Lui,
pentru a povesti măreția faptelor Lui. BUNELE MANIERE pagina 12
11. Le-a mai dăruit și știință, și legea vieții Cum răsfoim o carte... – Rut Luntraș
lea dat-o moștenire, ca să înțeleagă că sunt
ISTORIA CREDINȚEI pagina 13
muritori, ei care astăzi ființează.
Epava Atlantisului
12. Legământ veșnic a încheiat cu ei și le-a
arătat judecățile Sale. PREDICA PENTRU COPII pagina15
13. Măreția slavei Lui au văzut-o ochii lor, iar Haman – Predicatorul
urechile lor au auzit slava glasului Lui.
14. Și le-a spus: „Feriți-vă de tot ce este PILDE pagina 16-17
nedrept!” Și i-a dat fiecăruia porunci privitoare Pustnicul și morții din cimitir • Pușcăriașul iertat
la aproapele său. Dumnezeu să-ți ajute • Pirul și păcatul
15. Căile lor se află înaintea Lui în orice clipă,
nu se vor putea ascunde de ochii Lui. RĂSPUNSURI, ÎNTREBĂRI ȘI PREMIANȚI pagina 18
16. Încă din tinerețe drumurile lor i-au adus Răspunsuri, întrebări

(continuare în pagina 17) ALTERNATIVE pagina 19


Neiertarea – Iertarea
Fondurile necesare editării si distribuirii
MINUNATE SUNT LUCRĂRILE DOMNULUI pagina 20
revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, se con-
Porumbelul – Rebeca Dagău
stituie din donaţii din ţară şi străinătate. Cei care
doresc să sprijine această lucrare pot depune
bani în contul Asociaţiei Creştine de caritate
Gosen, deschis la BCR Arad, având codul IBAN:
RO 62RNCB 0015 0303 1877 0001.

Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!


Colectivul redacţiei
ISSN: 1583-2589
Editorial
„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi, în toată înţelepciunea.” (Coloseni 3:16)

Preţul înţelepciunii
„Dobândeşte înţelepciune, dobândeşte pricepere; nu uita cuvintele gurii mele şi nu te abate de la ele. N-o părăsi şi ea te va păzi;
iubeşte-o şi te va ocroti! Iată începutul înţelepciunii: dobîndeşte înţelepciunea şi cu tot ce ai, dobândeşte priceperea. Înalţ-o şi ea
te va înălţa; ea va fi slava ta, dacă o vei îmbrăţişa. Ea îţi va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună
împărătească.” (Proverbe 4:5-9)

Solomon îşi amintea cum tatăl său îi zicea: (părinţilor şi învăţătorilor tăi); înalţ-o (socoteşte-o de mare
„dobândeşte înţelepciunea”. Repetarea acestui sfat, însoţit valoare), îmbrăţişează-o (îndrăgosteşte-te de cuvintele sfinte).”
de promisiunea măreţelor realizări ale primirii şi păstrării Fii gata să dai „tot ce ai” pentru primirea înţelepciunii, adică fă
înţelepciunii, l-au făcut pe micuţul prinţ să nu uite aceasta din dobândirea ei prioritatea vieţii tale. Înţelege că sfaturile
şi să o socotească de mare importanţă. E drept că David i-a repetate ale părinţilor tăi au menirea să te conducă în siguranţă
reamintit aceasta tânărului rege Solomon şi înaintea morţii spre acest obiectiv. O vei dobândi sau vei dori alte produse
lui, când i-a zis: „Numai să-ţi dea Domnul înţelepciune şi de scurtă şi unică folosinţă, ce par mai ieftine de procurat? Nu
pricepere şi să te facă să domneşti peste Israel în păzirea legii uita că dacă o vei dobândi: „ea te va păzi, te va ocroti, te va
Domnului, Dumnezeului tău!” (1 Cronici 22:12) Din acest text înălţa, va fi slava. Ea îţi va pune pe cap o cunună plăcută, te
biblic şi din multe altele se înţelege că înţelepciunea la care se va împodobi cu o strălucită cunună împărătească.”
referă Scripturile este întepretarea corectă a cuvintelor sfinte Cartea Proverbele lui Solomon arată nu doar preţul
şi aplicarea lor în orice împrejurare a vieţii. Înţelepciunea este cumpărării înţelepciunii ci şi preţul - adică valoarea posesiei
capacitatea care permite omului să vadă cu anticipaţie ceea ce înţelepciunii. Atunci când Solomon a cerut înţelepciunea i s-au
este bine şi ceea ce este rău. mai dat multe, „pe deasupra, bogăţii, averi şi slavă” Cu siguranţă
Tânărul Solomon a avut harul să fie „vizitat” de Dumnezeu nu i-a părut rău lui Solomon că a ascultat sfatul tatălui său. Ce
într-un vis şi să i se ofere şansa să ceară ce doreşte de la Cel ce diferenţă între el şi fiul risipitor care a cerut averea şi pentru că
are toate lucrurile în posesia Sa. El a cerut ceea ce l-a învătat nu avea înţelepciune a pierdut-o toată. La cumpărare, poate
tatăl său: înţelepciunea. Mai trebuie menţionat că Dumnezeu pare scumpă înţelepciunea, ca şi „comoara din ţarină”, din pilda
i s-a arătat atunci când Solomon l-a căutat, tot potrivit sfatului Domnului Isus, pentru care omul a vândut tot ce avea ca să o
dat de tatăl său, care i-a zis: „Şi tu, fiule Solomoane, cunoaşte pe cumpere. În timp, însă, cel ce a dobândit înţelepciunea şi prin
Dumnezeul tatălui tău şi slujeşte-I cu toată inima şi cu un suflet ea tronul dorit, n-ar mai vinde-o pentru nimic în lume. Prin
binevoitor; căci Domnul cercetează toate inimile şi pătrunde înţelepciune dobândeşti o viaţă de siguranţă, bucurie pace şi
toate închipuirile şi toate gândurile. Dacă-L vei căuta, Se va lăsa linişte şi o veşnicie de fericire în prezenţa lui Dumnezeu.
găsit de tine; dar dacă-L vei părăsi, te va lepăda şi El pe vecie.” Într-un alt interviu, înţelepciunea explica mai în detalii
(1 Cronici 28:9) „Solomon şi adunarea au căutat pe Domnul... valoarea dobândirii ei: „Eu iubesc pe cei ce mă iubesc şi cei ce mă
Solomon a adus Domnului o mie de arderi de tot. În timpul nopţii, caută cu tot dinadinsul mă găsesc. Cu mine este bogăţia şi slava,
Dumnezeu S-a arătat lui Solomon şi i-a zis: «Cere ce vrei să-ţi dau.» avuţiile trainice şi dreptatea. Rodul meu este mai bun decât aurul
Solomon a răspuns lui Dumnezeu: «... Dă-mi, deci, înţelepciune cel mai curat şi venitul meu întrece argintul cel mai ales. Eu umblu
şi pricepere...» Dumnezeu i-a zis lui Solomon: «Fiindcă dorinţa pe calea nevinovăţiei, pe mijlocul cărărilor neprihănirii, ca să dau
aceasta este în inima ta, fiindcă nu ceri nici bogăţii, nici averi, nici o adevărată moştenire celor ce mă iubesc şi să le umplu visteriile...
slavă, nici moartea vrăjmaşilor tăi, nici chiar o viaţă lungă, ci ceri Ferice de omul care m-ascultă, care veghează zilnic la porţile mele
pentru tine înţelepciune şi pricepere ca să judeci pe poporul Meu, şi păzeşte pragul uşii mele. Căci cel ce mă găseşte, găseşte viaţa
peste care te-am pus să domneşti, înţelepciunea şi priceperea îţi şi capătă bunăvoinţa Domnului. Dar cel ce păcătuieşte împotriva
sunt date. Îţi voi da, pe deasupra, bogăţii, averi şi slavă, cum n-a mea îşi vatămă sufletul său; toţi cei ce mă urăsc pe mine, iubesc
mai avut niciodată nici un împărat înaintea ta şi cum nici nu va moartea.” (Proverbe 8:17-36)
mai avea după tine.»” (2 Cronici 1:6-12) Aşadar, pentru dobândirea înţelepciunii fii gata să
Dacă vei pricepe ce poate să-ţi ofere înţelepciunea ai dai „tot ce ai” pentru că ea valorează atât de mult, încât
fi gata nu numai să o ceri în rugăciune ci și să plăteşti preţul poţi dobândi cu ea „tot ce ai nevoie”.
dobândirii ei, care rezultă din cuvintele citate: „nu uita cuvintele
Iosif Anca

„Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească.” (Iov 36:24) 3
Lecția biblică pentru cei mici
„Învățăturile Tale sunt minunate...” Psalmul 119:129

O nouă limbă?
– Of, mama! Nu mai suport engleza asta! În fiecare zi
avem atât de multe cuvinte noi de învățat, și mai trebuie să
le și scriem de nu știu câte ori pe caietul de teme, turui Filip
cu ton răstit, plângându-se mamei lui, de îndată ce intrase pe
ușă. Își trânti ghiozdanu cât colo, iar el se afundă îmbufnat în
fotoliul de studiu al tatălui său.
– Dragul meu, dar engleza e atât de frumoasă! Ce bucuros
vei fi când vei ajunge să o vorbești fluent. Vei vedea că se
merită efortul pe care îl depui acum, îl încurajă cu blândețe
mama sa, așezându-se pe fotoliul din apropiere. 
– Dar, mamă...eu nu mai vreau să învăț la engleză, ripostă
băiatul de 8 ani. Oricum, nu cred că voi avea vreodată nevoie
de ea.
– Dar, Filip, te-ai întrebat vreodată de ce trebuie mai întâi
să învățăm o limbă și abia apoi să o putem vorbi? La început,
când a creat Dumnezeu pământul, toți oamenii vorbeau
aceeași limbă. Nu exista nici măcar un om care să fi vorbit o
alta, decât cea pe care o știau cu toții.
Însă, într-o zi, oamenii au pornit într-o călătorie spre
estul muntelui Ararat, pentru a descoperi întinderile minunate
pe care Dumnezeu le crease. Au ajuns la o câmpie frumoasă,
întinsă, numită Șinear, unde s-au oprit. Acolo și-au stabilit
locuințele.   
Fiind oameni harnici, au început să muncească. 
– Haidem să facem cărămizi și să le ardem în foc, și-au
spus ei. 
Fiind cu toții de acord, fiecare a contribuit la prelucrarea
cărămizilor pentru construcțiile ce aveau să le ridice. Astfel, au
început să construiască cu cărămidă arsă și să le lipească cu
smoală neagră din cenușă de lemn.
– Haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să
atingă cerul și să ne facem un nume, ca să nu fim împrăștiați
pe toată fața pământului, și-au mai spus ei. 
Așadar, au făcut un plan și au început construcția cetății
și a turnului. Nu după mult timp, cetatea a început a prinde
contur, turnul creștea, iar oamenii erau tare încântați de înceapă o nouă viață, alături de cei ce vorbeau aceeași limbă.
isprava lor. Așa s-au răspândit oamenii pe întreg pământul.
Domnul Dumnezeu S-a coborât să vadă cetatea și turnul – Mamă, dar acei oameni chiar au știut să vorbească direct
pe care-l zideau fiii oamenilor, și a zis: o altă limbă, fără să o mai învețe? întrebă cu uimire Filip.
– Iată, ei sunt un singur popor și toți au aceeași limbă; și – Da. Dumnezeu poate face minuni și în acest domeniu.
iată de ce s-au apucat. Acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot Dar El te poate ajuta să înveți o limbă străinăcu ușurință și
ce și-au pus în gând. Haidem! Să Ne coborâm și să le încurcăm cu drag, fără să ți se mai pară o corvoadă, căci El ,,dă după
acolo limba, ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora. plăcerea Lui și voința și înfăptuirea.”(Filipeni 2:13) De fapt, e
Însă, deodată, oamenii au început să vorbească alte limbi, chiar interesant să înveți ceva ce știi că Însuși Dumnezeu a
așa încât nu s-au mai putut înțelege unii cu alții. Imaginează- creat, nu-i așa?
ți ce haos s-a creat. Unul să spună: ,,Mai adu-mi, te rog, o – Mulțumesc, mama! Am să învăț cu drag la engleză,
cărămidă!”, iar celălalt să răspundă: ,,Sorry, what did you say? acum , fiindcă știu că tot ce crează Dumnezeu este cu adevărat
I can’t understand you!” Mai apoi, au încercat  probabil să se minunat și se pare că El S-a implicat chiar și în crearea limbilor
înțeleagă și prin semne, dar cu siguranță au renunțat degrabă folosite de oameni pe pământ. 
și la această metodă. Astfel, fiecare și-a luat rămas bun de la
prieteni, familie și au pornit în căutarea unei așezări unde să-și Claudia Ursu

4 „Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească." (Iov 36:24)
Versetul de memorat pentru cei mici
„Strâng Cuvântul Tău în inima mea...” Psalmul 119:11a

M u l ț i m i
de limbi și dialecte
„Haidem să Ne coborâm şi să le încurcăm acolo limba,
ca să nu-şi mai înţeleagă vorba unii altora!” (Genesa 11:7)

Dragi copii, v-ați gândit vreodată cum au fost create și învățate toate limbile ce se vorbesc în lume? Limbi
străvechi, de mult uitate, din cauză că nu au mai fost folosite (slavă, latină etc.), limbile care se vorbesc
acum în întreaga lume și o sumedenie de dialecte (Casteliană, Catalană, Galiciană, etc.). Ei bine,ca în toate
lucrurile Creatorul a fost Dumnezeu! Gândiți-vă cât de dificil este pentru noi uneori, să învățăm sau să
vorbim o nouă limbă: cuvinte grele, pronunții ciudate, sunete diferite, totul pare atât de complicat... dar
nu și pentru Dumnezeu. El, în marea Sa înțelepciune a avut grijă de toate, până la cele mai mici detalii,
atunci când a creat limbile pământului.

În cartea Geneza, ni se prezintă întâmplarea, când oamenii s-au adunat în Câmpia Șinear, dorind să
ridice un turn pentru a ajunge în cer. Ei credeau că pot sta împotriva lui Dumnezeu și prin turnul
construit vor ajunge până la locuința Sa. În vremea aceea, pe pământ toți oamenii vorbeau o
singură limbă. Pentru că dorința lor și chiar purtarea lor nu era după voia lui Dumnezeu, El a fost
nevoit să găsească un mod de a-i opri din construirea turnului. Atunci Dumnezeu a hotărât să le
încurce limbile, pentru a nu se mai putea înțelege între ei. Imaginați-vă ce haos și ce agitație s-a
creat în acel loc. Dintr-o dată să nu mai înțelegi nimic din ce spune cel de lângă tine. Pentru ei a
fost o mare uimire, din cauză că atunci nu se știa de existența mai multor limbi. Mă gândesc cum
ar fi ca la școală să ceri un caiet de la colegul de bancă și să primești total altceva, din cauză că
nu te înțelege... cam așa era atunci: unul cerea o lopată și colegul său, nu îl înțelegea, poate se
gândea: „Ce vrea să spună omul acesta? De ce nu îl înțeleg? Poate îi e foame!” Și îi aducea ceva
de mâncare...

Pare ceva greu de imaginat, dar totuși acesta e un fapt real; una dintre multele minuni ale
Dumnezeului nostru măreț. El poate totul, chiar și a schimba înțelegerea, mintea și limba unui
om!

În versetul pe care vreau să vi-l prezint, scrie astfel: „De aceea cetatea a fost numită Babel,
pentru că acolo Dumnezeu a încurcat limba întregului pământ și de acolo i-a împrăștiat Domnul
pe toată fața pământului.” (Geneza 11:9)

Așa cum spune versetul, cetatea cu turnul pe care oamenii îl construiau a fost numită “Babel”. Acest cuvânt, tradus înseamnă
“încurcătură”. Din acel loc, oamenii au fost împrăștiați pe toată fața pământului, fiecare după limba pe care o vorbea. Astfel s-au
format atât de multe popoare cu limbi diferite până în zilele noastre.

Dragul meu, gândește-te un moment la această minune a lui Dumnezeu. Vei realiza și tu că înțelepciunea și puterea Lui
sunt fără margini. Pentru noi ar fi fost imposibil de conceput chiar și un plan de a opri construirea turnului ,,Babel”, dar cine
dintre pământeni ar fi putut crea și învăța atâtea limbi pe toți oamenii adunați acolo.

Haideți dar, să Îl recunoaștem pe Dumnezeu ca singur Suveran în cer si pe pământ, deoarece El face minuni chiar și în zilele
noastre la fel ca în trecut. El este același, la fel de înțelept, puternic și măreț.

„Fiindcă este scris: „Pe viaţa Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice limbă va da slavă lui
Dumnezeu.” (Romani 14:11)
Claudia Petrean

„Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească.” (Iov 36:24) 5
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi.” Isaia 34:16a

Contemporani cu Pavel
Găsiți personajele biblice pentru fiecare descriere răsfoind epistolele lui Pavel apoi încadrați-i
în tabelul punctelor de referință.

1. Cuvântul lor a rodit ca cangrena;


R:
2. Îl el s-a sălășluit credința neprefăcută;
R:
3. L-au părăsit pe Pavel;
R:
4. L-a mângâiat și nu i-a fost rușine de lanțul lui Pavel;
R:
5. Din dragoste pentru lume, l-a părăsit pe Pavel;
R:
6. I-a făcut mult rău lui Pavel;
R:
7. Au pierdut credința și cugetul curat;
R:
8. Tovarăș de temniță a lui Pavel;
R:
9. Au lucrat împreună cu Pavel pentru Împărăția lui Dumnezeu și au fost oameni care i-au fost de mângâiere;
R:
10. Frate și tovarăș de lucru și de luptă, trimisul și slujitorul pentru nevoile lui Pavel;
R:
11. Născut în lanțurile lui Pavel.
R:

Puncte de referință

Pozitive: Negative:

În final, ca și aplicație practică, haideți să ne punem fiecare, personal, câteva întrebări:

1. Ce spune DUMNEZEU despre mine? (Să nu uităm că Dumnezeu ne cunoaște cel mai bine: chiar dacă
oamenii au păreri bune dar neadevărate sau rele și neadevărate, pe Dumnezeu nu Îl putem păcăli.)

2. Ce am de corectat EU în viața mea?

3. VREAU să mă corectez?

Denisa Vișovan

6 „Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească." (Iov 36:24)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi.” Isaia 34:16a

Codul Matematic
În căsuţele din tabelul de mai jos, veţi găsi câte o grupare de litere şi câte o operaţie
matematică.
Grupurile de litere trebuie aşezate în ordinea găsită de la operaţiile cu rezultatul 3, 4 şi 8, pe spaţiile
punctate. După completarea spaţiilor punctate, veţi descoperi un verset din Cartea Înţelepciunii - Proverbe.
După finalizarea operaţiilor matematice şi completarea spaţiilor punctate, deschide Biblia şi caută referinţa
biblică.

3x1 5X2 7+2 42-34 26-19 17-8 28-25 22+3 18-10


ĂC LO MA IS CL AS FA SA TU
13-9 6+3 53-45 12-3 5+1 24-20 7+8 9+12 16:4 22-8
LE VA ST GH PL EO ER TU CA LU
1+1 43-40 0+2 86-78 2X6 6X3 9-6 5X4 22-16 36-32
PO ND TR EL RU ĂS ĂÎ HI CU NV
9:3 1+9 4X2 7+5 3:1 19-2 45:9 23-19 32+9 6X6
ĂŢ CY ĂT OI UR TE AS AE IU CA
30-12 15-11 27:3 10-7 44X1 16+15 56:7 23X2 0+4 21-3
SC ST PO EO SA IO LU LA MI SA
56-21 25-14 72:9 57X1 76-69 18:6 7X6 7-7 10-6 7+12
NA CE NĂ SA RE IA NO MI RÎ ER
70-64 5-1 2:2 1X1 8-4 3X3 6X3 32:4 34-4 24:3
CA ND LO TU EM SM BU NU NI LŞ
3+0 17+13 65-26 17-9 15-3 19+18 2+1 9+1 89+1 32:8
IM CU TA US ES TE TR LĂ DO AR
9+2 1+4 36:9 6+9 5-2 20+60 7X7 5+3 22-11 75-71
MN NI EA LU SU NA SO NT LP CA
8X1
LE
4X5
UV
27:9
AV
6+2+1
KL
2+1+4
RU
1+3+4
IE
0+1+4
IB
2+3+3
ŢI
1+2+1
I! ☺
C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!
Referinţa Biblică: _ _ _ _ _ _ _ _ _:_ _

Larisa Atudoroae

Cine sunt eu?

Noi suntem o familie foarte numeroasă, răspândită pe toată suprafaţa pământului. Fraţii mei mai mari, în
general, sunt întâlniţi la altitudini mai mari; cei mai locuiesc foarte mulţi împreună, de regulă lângă ape, la altitudini
mai joase. Ceilalţi fraţi ai mei de mărime medie împreună cu mine, suntem răspândiţi peste tot. În felul acesta au
trecut mii de ani şi fiind foarte mulţi eu nu am avut o mare importanţă. Dar într-o zi, un om de stat a adunat mult
popopr în preajma mea. El le-a comunicat ceva foarte important, iar când şi-a sfârşit discursul m-a luat şi le-a vorbit
ceva despre mine. Astfel eu am căpătat o valoare juridică. În final, m-a aşezat într-un loc la umbră. I.A.

„Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească.” (Iov 36:24) 7
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.” Proverbe 22:6

Daniela
partea a XXI-a

Mama a avut un vis: sora ei Ana se căsătorise, şi locuia


într-o căsuţă pe malul Bistriţei. În vis se făcea că apa Bistriţei
crescuse şi rupse malurile, îndreptându-se spre casa surorii ei,
Ana. Deodată, un înger înarmat porunci apei să ocolească casa.
Mama se trezi îngrijorată şi privi ceasul de pe perete. Era ora
cinci dimineaţa. Se îmbrăcă în grabă, îşi luă o pelerină cu glugă,
o umbrelă sub formă de baston şi păşi în întunericul de afară.
Ploaia nu se oprise. Apa Bistriţei vuia sinistru în liniştea nopţii.
De pe vârful munţilor, zăpada s-a topit şi s-a scurs plângător
în râul Bistriţa. Ploaia se deslănţuia ca un potop. Nici ţipenie
de om, niciun lătrat de câine,
doar cântatul cocoşilor vestea
ivirea zorilor. Mama ajunse în Protecția miraculoasă din
apropierea casei surorii ei şi se
opri îngrozită. Îşi duse mâna mijlocul furtunii
la gură, să nu ţipe. Îngerul
din visul ei era pe malul apei,
dirijându-i cursul, apoi se făcu nevăzut. Mama s-a apropiat de Îngerii, slujitorii lui Dumnezeu, nu acceptă închinarea omului,
fereastra casei surorii ei, de unde răzbătea un firicel de lumină. deoarece şi ei la rândul lor sunt duhuri slujitoare, recunoscând
O veioză aprinsă lumina încăperea unde dormeau liniştiţi în totalitate suveranitatea lui Dumnezeu.
trei copilaşi. Mama îi mulţumi lui Dumnezeu că i-a păzit de – Am auzit de la bunica Iulia căci fiecare avem un înger
nenorocire, apoi s-a întors acasă liniştită, fără să îi trezească pe păzitor, spuse Daniela gânditoare.
cei din familia surorii ei. Ajunsă acasă, era aşteptată cu lumina – Este adevărat, dar Cel ce veghează asupra întregii
aprinsă şi focul trosnind în sobă. Daniela a simţit când mama omeniri este bunul Dumnezeu.
s-a ridicat din pat şi a plecat, apoi ea a trezit-o pe Lili. Hainele – După o ploaie rece, un ceai cald este binevenit! spuse
ude i-au fost atârnate lângă sobă, la uscat. Daniela o ajută să se Lili, în timp ce îi dădu mamei o cană de ceai cald cu aromă de
descalţe. Picioarele mamei erau ude şi reci. Trase un scaun şi se fructe de pădure.
aşeză mai aproape de sobă. – Mulţumesc, Lili, draga mea! Mă gândeam că în Biblie
– L-am văzut, era acolo lângă casa surorii mele Ana! Păzea stă scris în Evrei capitolul 13, de la versetul 2: „Să nu daţi uitării
cu sabia cursul apei, care a ocolit casa şi ei dormeau liniştiţi! primirea de oaspeţi, căci unii, prin ea au găzduit fără să ştie pe
– Cine era mama? Pe cine ai văzut? îngeri.” Totuşi, sunt îngeri ai luminii şi îngeri ai întunericului.
– Era un înger înarmat. L-am văzut întâi în vis, apoi Îngerii întunericului sunt duhurile rele. Vrăjmaşul, Satan,
când am mers la casa surorii mele, era acolo, păzind casa. Eu încearcă să înşele chiar şi pe cei aleşi, prin diferite amăgiri şi
m-am dus să îi trezesc şi să îi iau la noi, dar ei au fost păziţi ispite. Ferice însă de cei ce trec biruitori, căci ei vor fi răsplătiţi.
de inundaţie, de către îngerul Domnului. Mi-a fost ruşine de Daniela se pregăti pentru şcoală, iar Lili prepară repede
îngerul lui Dumnezeu, căci nu am crezut că le va păzi. o omletă şi turnă pentru toate, ceai în căni. Mama se îmbrăcă
– Cum, era un înger adevărat, mamă? pentru a merge la servici. Le ură o zi cu binecuvântarea lui
Daniela o cuprinse cu braţele ei şi o privea cu ochii Dumnezeu şi plecă grăbită. „Astăzi va întârzia puţin”, se gândi
speriaţi, dar şi plini de curiozitate. Daniela.
– Oh! Un înger! Vederea unui înger îţi produce tulburare, – După-amiază trebuie să merg la dentist, cred că va
spaimă, dar şi bucurie. Genunchii ţi se moaie, picioarele îţi merge cu mine şi colega mea, Doina, şi pe urmă voi trece pe la
tremură, este o clipă de înfiorare. La înfăţişare pare un om, dar farmacie, să venim împreună acasă, mamă!
care nu este atras de forţa de gravitaţie a pământului, o fiinţă – Bine, draga mea! Succes la şcoală, comorile mele! a
plutitoare. Îngerii împlinesc anumite porunci date de Dumnezeu. rostit mama, ieşind pe uşă.
El poate face numai ceea ce Dumnezeu îi porunceşte să facă. – Întotdeauna când pleacă mama de acasă, rămâne un

8 „Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească." (Iov 36:24)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.” Proverbe 22:6

hotărâtă.
– Ai dreptate! Să ai o zi bună la şcoală! Te iubesc, Lili!
Ploaia se oprise, dar peste tot unde erau denivelări de pământ,
s-au format bălţi tulburi, în care piciorul se afunda până la gleznă.
Daniela ocoli cu multă grijă bălţile, dar tot îşi udă şosetele şi papucii i s-au
murdărit cu noroi. S-a oprit în faţa şcolii, pentru a-şi curăţi papucii de noroi. Un
grup de băieţi, din clasa alăturată, trecură gălăgioşi, ocolind-o. Unul dintre ei, o împinse pe
Daniela, strigând: „Pocăita! Pocăita!”, apoi dispăru, intrând în şcoală.
Daniela se ridică imediat şi îşi duse mâna la spate. Se simţi uimită şi ruşinată. Hainele
îi erau ude şi mâna murdară de pământ, în încercarea ei de a se sprijini. Ce să facă acum?
Cum să intre aşa în şcoală? Se gândi o clipă să îl reclame la directorul şcolii, dar nu ştia cine
era băiatul cel obraznic, nu apucase să îl vadă. Ochii i se umplură de lacrimi. Într-o clipă se
hotărî şi făcu cale întoarsă. Alergă spre casă cât o duceau picioarele.
„Oare cum pot unii să fie atât de răi? Cu ce am greşit oare? De ce sunt atât de urâţi
pocăiţii în faţa semenilor lor?”
Inima îi bătea cu putere. Era ca un iepure speriat, care tocmai scăpase de urmărirea
unui câine furios. Daniela îşi schimbă hainele ude şi murdare şi deodată faţa i se lumină. Îşi
şterse lacrimile, îşi spălă faţa şi începu să fredoneze o cântare, ce o auzise de la bunica Iulia:
„Creştinii noştri de pe vremuri
Pe sub pământ altar aveau
Şi pe furiş, la miezul nopţii
Veneau şi acolo se închinau!”
Găsi răspunsul potrivit: „Veţi fi urâţi de lume, din pricina Numelui Meu” le-a spus Isus
ucenicilor săi. Înseamnă că era pe drumul cel bun. Creştinii au fost persecutaţi în decursul
vremii. Îşi aduse aminte că citise o carte despre persecuţiile din Roma, de pe timpul
împăratului Nero. Creştinii au fost daţi la fiare în arenele romane, arşi pe rug şi tăiaţi în două
cu fierăstrăul. Bunica îi povesti cum şi ea şi familia ei au fost prigoniţi, mulţi creştini au stat
în închisoare, chiar şi preoţi ortodocşi. Daniela îşi aduse aminte cum bunica Iulia se ruga
gol în inima mea, ce nu poate fi uneori, chiar şi în miez de noapte, pentru creştinii prigoniţi şi pentru cei din închisorile
completat cu nimic! se plânse comuniste. Odată, a auzit-o vorbind cu bunicul Ioan, despre nişte lucruri tainice. Daniela
Daniela surorii ei. îşi propuse în mintea ei, să nu uite niciodată acele revelaţii, despre care vorbea bunica
– Aceasta pentru că eşti Iulia, pentru a vedea împlinirea lor.
foarte dependentă de ea! îi Era prin anul 1968. Bunica se ridică de pe genunchi, cu faţa radiindu-i de bucurie
răspunse Lili, care tocmai strânse și spuse: „Ionică, Domnul Isus s-a prezentat într-o vedenie, pe când mă rugam şi mi-a
vasele de pe masă, într-un făgăduit că ne-a ascultat rugăciunile şi nu e departe vremea când va veni o mare libertate
lighean cu apă caldă. Umple golul pentru credincioşi, când se va propovădui Evanghelia din căminele culturale şi ne vom
acesta, fetiţo smiorcăită, cu ceva putea ruga cu ferestrele deschise.” Bunicul o privi mirat şi spuse: „Iulia, dacă le spui aceasta
responsabilităţi, care să uşureze fraţilor, puţini ar fi aceia care ar crede, dar ferice de noi dacă credem, căci la vremea
munca mamei! Tu spui: „Te iubesc, potrivită, acest cuvânt se va împlini.” Bunica a murit, bunicul a mers şi el la ceruri, dar
mamă!”, dar demonstrează aceasta cuvântul acesta a rămas în inima Danielei şi avea credinţă că Dumnezeu îl va împlini.
și prin faptă. De exemplu, poţi să Daniela privi pe fereastră. O rândunică îşi făcea baie într-o mică baltă, iar soarele se
pregăteşti tu prânzul, pe când va pregătea să îi usuce penele ude. Cerul se înseninase. Furia ploii trecuse. Pe sub gardul ce
veni ea obosită de la serviciu. Ce împrejmuia micuţa grădină de legume, urzicile s-au îndesit, formând un gard viu.
părere ai? – Am să vă mănânc, frumoaselor!
– Voi încerca, Lili, dar am Zis şi făcut. Daniela îşi puse o pereche de mănuşi, scoase o pungă din sertar şi ieşi în
mai făcut şi alte dăţi şi niciodată grădinuţa din faţa casei.
nu ţi-a plăcut cum am gătit, în – Urzicile acestea au avut din belşug apă, soare şi lumină şi iată ce frunze frumoase,
schimb mama, şi atunci când am ca de spanac!
sărat mâncarea prea mult sau Strânse cu bucurie tot ce se putea strânge, luă un mănunchi de codiţe de ceapă verde
am afumat fasolea, că s-a prins şi cu bucurie se apucă de treabă. Nu îşi dorise sora ei Lili să o vadă şi pe ea gătind? Acum
de fundul cratiţei, ea şi atunci i-a sosit ceasul potrivit! S-a făcut deja ora zece şi până va sosi Lili de la şcoală, prânzul va fi
mi-a spus cu dragoste: „E tocmai gata. Curăţă urzicile, aprinse focul în sobă şi înmuie bine urzicile într-o oală cu apă fierbinte,
pe gustul meu!”. Tu întotdeauna apoi le stoarse, le mărunţi cu cuţitul şi le puse în oala pentru ciorbă. Mărunţi şi codiţele de
găteşti excelent! ceapă, dar uitase de pătrunjel. Fugi repede în grădină pentru a culege şi pătrunjel. La sfârşit
– Mulţumesc! Dar trebuie să (continuarea în pagina 11)
te înveţi şi tu! i-o tăie Lili, foarte

„Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească.” (Iov 36:24) 9
Statutul moral şi spiritual al copilului
„Caută să fii evlavios.” 1 Timotei 4:7b

Ascultarea, calea fericirii


„Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept. Să cinsteşti pe tatăl tău
şi pe mama ta, – este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă – ca să fii fericit şi să
trăieşti multă vreme pe pământ.” (Efeseni 6:1-3)

Îmi aduc aminte de perioada de viață cuprinsă între 11 și care colegii tăi îl vor întâlni de-a
16 ani și de relaționarea cu părinții în acea perioadă. La acea lungul anilor. Ce exemplu vei lăsa
vârstă, credeam că eu știu totul și că așa cum știu eu, nu mai în urma ta? Dacă tu furi, copiezi,
știe nimeni. Credeam că părinții mei sunt prea bătrâni ca să minți, lovești, batjocorești, cum Îl vor
îmi dea sfaturi mie, că au trecut de vârsta mea cu ani buni și vedea colegii tăi pe Isus în tine? Fii cu
că nu știu cu ce se confruntă copiii din ziua de azi. Gândeam adevărat creștin. Ascultă-i!
că principiile lor sunt lipsite de valoare, iar regulile impuse de  Ascultă-i când nu îți dau voie
ei le consideram prea stricte, prea vechi și neimportante când să ai telefon la fel cum au poate toți
îmi interziceau anumite lucruri, doar pentru a nu fi eu fericită și colegii tăi. Prin ce privești la telefon
doar pentru a pierde ceea ce eu credeam că aș putea câștiga. ajungi să îți murdărești mintea, inima,
Acum, mă aflu în apropierea vârstei de 18 ani.  Mă uit trupul și sufletul. Și ce folos să ai un
în urmă la anii din adolescență și îmi pare rău că nu mi-am telefon? Doar pentru că e la modă?
ascultat părinții în totalitate. Îmi pare rău că nu le-am adus Doar să fii apreciat și acceptat într-un
cinste întotdeauna și nu am fost așa cum trebuia să fiu. Realizez anumit grup de prieteni? Trăiește-ți
acum, că ei au vrut să-mi fie bine în viață, să nu trăiesc cu adolescența fără telefon și vei fi mult
regrete și cu părere de rău. Mi-au oferit tot ce aveau ei mai de mai fericit. Ascultă-i!
preț și au vrut să mă ferească de multe lucruri. Însă, cu părere  Ascultă-i când te îndeamnă
de rău spun acum, că nu am ascultat întotdeauna de ei. să mergi la studiul biblic cu copiii
Sfaturile părinților și la biserică. Nu există timp mai
Când tatăl meu îmi spunea că nu e bine să vorbesc cu binecuvântat decât cel petrecut în
vreun băiat, deoarece voi ajunge să am sentimente pentru el, prezența lui Dumnezeu. Fii dornic de
iar mai apoi voi fi rănită, nu l-am crezut. Era și încă e la modă a merge la biserică. Ascultă-i!
ca de la vârsta de 13-14 ani, fetele și băieții să fie într-o așa zisă  Ascultă-i când îți dau anumite responsabilități: să
relație, să se laude cu „cuceririle” lor, și ca să fie bine văzut de speli vasele, să duci gunoiul, să strângi masa, să speli
prieteni.  farfuria din care ai mâncat. Să nu mai spun de a-ți face
Când mama mi-a spus să am grijă ce prietene îmi fac, patul în fiecare dimineață și de a-ți păstra camera curată,
să am grijă cu cine discut și ce vorbesc, consideram că vrea iar pantofii îngrijiți. E rușine să fii un om dezordonat, un
doar să nu am prietene. Dar am ajuns să dau cu capul, pentru om leneș și neînvățat cu lucrul. Ascultă-i!
că nu am ascultat. Mi-am ales prietene care m-au dezamăgit,  Ascultă-i când îți spun că relațiile băieți-fete de la
care m-au trădat și care m-au părăsit. Toate acestea din cauza o vârstă fragedă vor lăsa răni asupra inimii tale și astfel
neascultării. vei fi un om dezamăgit. Trăiește liber, fără prietenii,
Când tatăl meu nu mi-a dat voie să merg la zilele de care sunt la modă. Fii fericit fără să ai iubit/iubită de la
naștere ale colegilor mei, mă supăram pe el pentru că îmi această vârstă. Ascultă-i!
interzice așa ceva. Astăzi, îi mulțumesc Domnului pentru el și  Ascultă-i în toate domeniile vieții. Sunt trecuți prin
pentru tot ce mi-a „interzis” cu scop bun. viață. Știu și cunosc mai multe decât tine. Au auzit și au
De aceea, drag adolescent, îți spun din toată inima și cu văzut multe exemple negative și nu doresc cu niciun
cea mai mare dragoste: ASCULTĂ-ȚI PĂRINȚII! chip să fii dezamăgit în viitor.
Nimeni din această lume nu îți vrea binele așa cum ți-l De aceea, dragul meu, fii ascultător! Părinții îți vor doar
vor ei. binele și sunt gata să te ajute în orice problemă pe care o ai.
Ascultă sfaturile părinților Nu gândi rău despre ei, ci ascultă-i! Peste ani de zile, privind în
 Ascultă-i când nu îți dau voie să ieși cu colegii în urmă să nu ai regrete că nu ți-ai ascultat părinții, ci viața ta să
parc, după școală. Dacă ei consideră că e mai bine să nu fie fericită și împlinită. Ce poate fi mai dureros, decât peste ani,
mergi. Ascultă-i! să realizezi că nu ești fericit și binecuvântat în viață, pentru că
 Ascultă-i când te sfătuiesc să înveți bine la școală și nu ți-ai ascultat părinții. Deci, ascultă-i!
să fii un elev silitor! Prin aceste lucruri, vei fi o mărturie în Monica Boariu
fața profesorilor și a colegilor tăi. Ascultă-i!
 Ascultă-i când te îndeamnă să fii un elev model
pentru cei din jurul tău. Poate vei fi singurul pocăit pe

10 „Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească." (Iov 36:24)
Statutul moral şi spiritual al copilului
„Caută să fii evlavios.” 1 Timotei 4:7b

(continuarea din pagina 9)

Daniela
a acrit ciorba cu borş Daniela îi povesti surorii ei ce i s-a întâmplat, chiar înainte
acru şi o drese cu ou de a intra în şcoală. Între timp, Lili îi spălă hainele din lighean.
şi cu smântână, cum – Să nu te crezi martiră. Acestea sunt situaţii şi necazuri
făcea şi bunica Iulia. mărunte, pe lângă cei ce suferă cu adevărat, pentru că îl
Aha! Uitase că bunica iubesc pe Hristos. Trebuie să te maturizezi, Daniela, şi să nu
punea şi frunze de te mai smiorcăi de la orice îmbrâncitură. Domnul Isus a spus:
leuştean. Aduse „Bucuraţi-vă în ziua aceea şi săltaţi de veselie, pentru că
repede frunzele, le răsplata voastră este mare în cer, căci tot aşa făceau şi părinţii
spălă, le mărunţi lor cu proorocii.”„Ferice de voi, când oamenii vă vor urî, vă vor
şi când totul a fost izgoni dintre ei, vă vor ocărî şi vor lepăda numele vostru ca
gata, adăugă sare, ceva rău, din pricina Fiului omului!”, adică a Domnului Isus
piper şi frunzele de Hristos.
leuştean. O aromă de Lili îi puse apă în lighean să se spele, apoi curăţă masa de
legume se răspândi făină şi resturi de aluat.
peste tot. Daniela – Cât pe ce era să mă aşez pe scaun, dar iată că l-ai
era mulţumită de transformat şi pe el în masă. Nu ţi-a ajuns locul unde să îţi
isprava ei. Ridică întinzi marfa?
capacul unei oale şi Daniela se ruşină. Lucrurile nu au ieşit întocmai cum
descoperi nişte pireu sperase ea. Căută un pretext ca să scape de balamuc.
de cartofi, rămas cu – Lili, ies să îmi întind hainele ude pe sfoară. Până diseară
o zi înainte. Se gândi sper să fie uscate.
cum ar putea să îl – Mă cam tragi pe sfoară, domnişoară! Oricât vei fugi
folosească. Căută de bucătărie, oricât vei ocoli şi oricât vei căuta să scapi de
făină de grâu şi făcu, responsabilităţi în bucătărie, tot acolo îţi vei duce o parte din
mai greu, ce e drept, un aluat din care modelă bile rotunde, le viaţă! Aşa că trebuie să te îmblânzeşti şi să-i înveţi tainele, altă
găuri şi introduse acolo gem de prune, magiun, apoi le rotunji scăpare nu ai, că doar eşti fată, nu băiat să mergi cu oile la
la loc. Trase oala de pe foc, în care ciorba era gata, o acoperi cu păscut!
un capac, apoi puse apă într-o altă oală, apă cu sare, pentru a – Dacă ar fi să aleg între cele două, aş alege varianta a
fierbe cnengnele acelea, sub formă de bile. Pe masă nu mai era doua, spuse Daniela râzând şi grăbindu-se să părăsească
loc. Aşează o coală de hârtie albă pe un scaun şi puse bilele pe bucătăria.
scaun. Căută un bol adânc şi-l pregăti pentru scos bilele, de Afară era vreme frumoasă. Începutul lunii iunie avea
îndată ce fierb. Aluatul deveni lipicios, degetele îi erau cleioase farmecul verii, al florilor, al ciripitului de păsărele, al mirosului
de magiun şi aluat. Trebuia urgent să îşi scarpine nasul. Folosi de brad, farmecul grădinilor cu bujori bătuţi şi liliac înflorit.
dosul palmei cu grijă, dar tot se unse pe obraz. Cine să îi toarne Termină de întins rufele pe sârmă, şi se plimbă printre straturile
apă pe mâini, pentru a se spăla? Pe trotuarul din faţa casei se de legume. Începu să plivească un strat de ceapă. Aceasta îi va
auzi zgomot. Cineva îşi scutura pantofii de noroi. Privi la ceas. face bucurie mamei. În zona aceea de munte nu se făcea prea
Era timpul să sosească Lili. Faţa ei se lumină de bucurie, ca un multă agricultură. Nu erau pomi fructiferi, nici porumb, grâu
soare. O iubea pe sora ei, Lili. Aceasta se descălţă la uşă şi îşi sau floarea-soarelui, doar morcovi, ceapă şi pătrunjel, frunze
puse mâinile pe şolduri, privind mirată: sau căpăţâni de salată. Ardei gras şi roşii, nici pomeneală!
– Ce se întâmplă aici, domnişoară? Te pregăteşti pentru Acestea le vedea din când în când la aprozar. Daniela tânjea să
bal mascat? Ce e cu dezordinea aceasta peste tot? Marmeladă aibă un cireş adevărat, un cais, pomi fructiferi şi vie, să poată
pe masă, marmeladă pe faţa ta, aluat pe masă, aluat pe faţa ta, culege struguri copţi. Nu văzuse niciodată o viţă-de-vie. Şi‑ar
şi pe haine. Halal gospodină! fi dorit să aibe o rudă la ţară, să o viziteze în vacanţa de vară.
– Am crezut că ai să te bucuri, Lili! Nu tu mi-ai spus că ţi-ai I-ar fi plăcut nespus de mult ca să se caţere în copaci şi să
dori să pregătesc şi eu prânzul? Ei, lucrurile se spală şi eu la fel, culeagă fructe.
numai că trebuie să îmi pui puţină apă într-un lighean! – Daniela, am crezut că te-ai evaporat în soarele amiezii!
– Aha! Tu eşti foarte gospodină, dar ai nevoie de o slugă. Ce faci acolo?
Trebuia să ţi le pregăteşti înainte de a începe să frămânţi. Dar
ce-i cu hainele tale de şcoală, puse în lighean? (continuarea în pagina 14)
– Oh, Lili! Astăzi am avut o zi grea!

„Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească.” (Iov 36:24) 11
Bunele maniere
„...pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire.”
Proverbe 1:3

Cum
răsfoim o carte...
„Cartea bună e ca şi o conversaţie cu un om înțelept.”
Lev Tolstoi

Dragi copii, în acest articol aș vrea să vă prezint
câteva aspecte legate de răsfoitul cărților. În copilăria
timpurie, priveam cărțile ca pe niște jucării, dar pe
măsură ce am crescut, am realizat că ele sunt mai
mult decât jucării, ele pot fi izvoare de înțelepciune,
dacă sunt alese bine și citite cu atenție.
Iată câteva aspecte la care trebuie să fim atenți
în alegerea, citirea și îngrijirea unei cărți:

RESPECTUL FAȚĂ DE O CARTE


Cărțile trebuie folosite cu grijă, pentru a fi păstrate sau colegii tăi, unele cărți în care personajele care se
cât mai mult timp. Ele se așează într-o bibliotecă doresc a fi modele pentru copii, au comportamente
pentru a fi protejate. Din neatenție, cărțile pot fi deviante. Te sfătuiesc să eviți carțile horror, romanele
uitate în locuri nesigure și murdare, iar umezeala, polițiste, romanele de dragoste, a căror personaje
praful, mizeria vor deteriora cărțile. Pentru a păstra au o purtare lipsită de moralitate, și chiar mai mult,
aspectul unei cărți îngrijite, aceasta trebuie tratată ca lipsită de respect față de voia lui Dumnezeu. Cărțile
un lucru prețios. În sensul acesta, ele trebuie răsfoite, de acest gen nu îți sunt de ajutor, în vederea formării
depozitate și mânuite cu mare grijă. unei conduite și a unui caracter frumos, ci din contra,
Este foarte important felul în care așezăm și îți ocupă timpul prețios și te influențează într-un mod
organizăm cărțile în bobliotecă. Ele trebuie așezate negativ. Îți sugerez să citești cărți care au un efect
pe rafturi și organizate în funcție de tematica lor, sănătos asupra minții și a sufletului tău. În sensul
astfel încât atunci când avem nevoie de o anumită acesta, citește cărți autobiografice sau biografice
carte, să știm de unde o luăm. Să nu uităm căci despre diverși oameni ai lui Dumnezeu, sau cărți
cărțile pe care le împrumutăm, trebuie păstrate cu cu povestiri adevărate, sau inspirate din viața reală,
grijă și returnate în starea preluată. sau cărți ce abordează diferite teme biblice, în
conformitate cu Scriptura.
CUM ALEGEM CEEA CE CITIM? Atunci când alegi o carte pentru a o citi, te poți
Cărțile trebuie alese cu mare atenție. Unele orienta în funcție de titlul cărții, de autor. Citind
dintre ele sunt scrise, nu pentru a ne ajuta să titlul, cuprinsul cărții și detaliile de pe coperta cărții,
adunăm informații folositoare, ci din contra, sunt îți vei putea da seama, aproximativ, ce tratează
nefolositoare, chiar pline de învățături dăunătoare cartea respectivă. Pentru siguranță, poți cere sfatul
minții și sufletului. Poate adesea ai observat la prietenii unui învățător de la biserică sau sfatul părinților
(continuarea în pagina 14)

12 „Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească." (Iov 36:24)
Istoria credinţei
„...suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori...” Evrei 12:1

Epava Atlantisului
„Ni s-a dat darul neprețuit al timpului, nu ne putem permite să îl irosim.”
Danny Faris
Era rece, devreme în acea dimineață Toți oamenii de pe vas erau în cală acum, reașezând buștenii
de octombrie, când pe Atlantis s-a auzit și încecând să îi lege din nou ca mai înainte. Valurile creșteau tot
strigătul: „Toate pânzele sus!” pentru lunga mai mult, azvârlind vaporul cel mare de parcă ar fi fost un vaporaș
sa călătorie. Ei bine, ea nu și-a ridicat pânzele de jucărie într-o cadă. Totul era în zadar. Pur și simplu nu era
propriu-zis, căci era o veche navă cu aburi, destul timp pentru ca buturugile să fie reașezate. Ele se deplasau
dar sună mai bine dacă o spunem așa, nu vi spre tribord (partea din dreapta a navei) mai iute decât puteau
se pare? oamenii să le stivuiască. Efectiv nu mai era timp destul. Vântul
Ea, nava Atlantis, ducea o încărcătură ajunsese în culmea furiei lui, biciuind valurile și transformându-le
de cherestea spre un tărâm îndepărtat. Cala în adevărați munți de apă clocotitoare, agitată.
ei era plină ochi cu bucăți mari și uscate Neputincioși în încercarea de a le opri, oamenii priveau cum
de lemn pentru un mare proiect imobiliar. buștenii se ciocneau cu un trosnet de o parte a navei. Următorul
Buștenii erau foarte grei, iar călătoria care val a prins nava neajutorată în dezechilibru, pe nepregătite. Cu
stătea înaintea navei celei mari era lungă. un răcnet asurzitor și grozav, mărețul Atlantis s-a înclinat tare
Dar căpitanul și echipajul făcuseră deja spre tribord, s-a răsturnat într-o parte și a dispărut dedesubtul
această călătorie de multe ori. Ei iubeau valurilor care trosneau.
valurile care se rostogoleau blând, adierile Măcar dacă acei oameni ar fi avut mai mult timp la
răcoroase ale oceanului și plescăitul ușor dispoziție. Măcar de acea furtună nu ar fi fost atât de puternică.
al peștilor și al altor creaturi de mare care De-ar fi fost buștenii legați mai bine de la bun început. Dacă,
săreau din apă. Nu le plăcea nimic mai mult dacă, dacă…
decât să cutreiere timp de câteva săptămâni La fel ca nefericitul Atlantis, și noi avem doar o anumită
apele calme și lucioase ale oceanului. cantitate de timp în această lume. Vedeți voi, Dumnezeu ne-a
Totuși, la doar câteva zile după ce au dat fiecăruia un număr de ani în care să înfăptuim voia Lui aici,
părăsit portul local, vremea s-a înrăutățit. pe Pământ. Apoi, dacă ne-am încrezut în Cristos ca Mântuitor al
Acele valuri rostogolindu-se încetișor pe nostru personal, El ne va lua ca să fim cu El. Timpul nostru aici se
care echipajul le îndrăgea atât de mult au devenit înalte și va fi sfârșit.
înverșunate. Vânturile slabe și plăcute ale oceanului au devenit Dar spre deosebire de sarcina Atlantisului și a echipajului
puternice și reci. Toți peștii care făcuseră deunăzi giumbușlucuri său, efortul nostru nu este fără speranță. Nici pe departe. Vedeți
au dispărut acum, scufundându-se în adâncul apei în căutarea voi, noi chiar avem destulă vreme. Dumnezeu ne-a dat tot timpul
unui adăpost de furtuna care creștea. de care avem nevoie ca să răspândim vestea cea bună a mântuirii
La început părea doar o altă vijelie de la răsărit. Ele aveau loc prin Domnul nostru. Avem timp din belșug să ne ajutăm familia
din când în când, acolo departe în largul oceanului. Nu era o mare noastră, prietenii și biserica. Ni s-a dat darul neprețuit al timpului.
scofală. Dar de această dată, târziu în noapte, apele învolburate Nu ne putem permite să îl irosim. Așa că, haideți să încetăm să ne
nu se mai potoleau. De fapt, la drept vorbind, valurile păreau trăim viețile căutând propria noastră fericire. Dimpotrivă, haideți
să tot crească, devenind din ce în ce mai cumplite. Nimeni nu a să trăim așa cum vrea Dumnezeu, făcând lucrurile pe care El ne
dormit defel. Până dimineața, aproape toți cei aflați pe vechea cheamă să le facem, prin Cuvântul Său.
navă cu aburi erau obosiți și nervoși. 1 Timotei 6:12 – „Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă
Căpitanul era și el îngrijorat. O, el dăduse piept cu multe viaţa veşnică la care ai fost chemat şi pentru care ai făcut acea
intemperii de-a lungul anilor pe care i-a petrecut în larg. El era frumoasă mărturisire înaintea multor martori.”
întotdeauna calm și liniștit când apele erau agitate, dar era pur și Noi trebuie să luptăm lupta cea bună și să alergăm în cursa
simplu ceva în legătură cu furtuna aceasta, ceva ce nicidecum nu cea lungă prin supunerea față de planul lui Dumnezeu pentru
putea să-și explice. Era foarte preocupat. Pe măsură ce Atlantisul viețile noastre. Nu avem voie să irosim nici măcar o ocazie de
plonja mai departe în vântul furios și valurile care se spărgeau, a ajuta pe cineva sau de a spune cuiva despre dragostea lui
căpitanul a simțit un fior rece pe șira spinării. Și oricât a încercat, nu Dumnezeu pentru ei.
a reușit să scape de acest sentiment. Ceva nu era deloc în regulă. Matei 19:23 – „Isus a zis ucenicilor Săi: „Adevărat vă spun că
Bum! Bum! Cu un zgomot teribil, buștenii cei grei care greu va intra un bogat în Împărăţia cerurilor.”
erau jos în cala vaporului s-au desprins din legăturile lor și s-au Acest verset nu înseamnă că un bărbat sau o femeie care
rostogolit dedesubt ca niște bubuituri de tunet. Căpitanul a fost sunt bogați nu pot să petreacă veșnicia cu Isus. Ceea ce spune
în picioare dintr-o săritură, cu ochii săgetându-i sălbatic împrejur. de fapt e că nu ar trebui să facem din a ne strânge comori pe
Adevărul era că pentru prima dată în viața lui, căpitanului îi era Pământ țelul vieții noastre. Mai degrabă, noi trebuie să muncim
realmente frică de mare. El știa că furtuna va trece. Nu asta îl ca să ne strângem comori în Cer, și reușim să facem acest lucru
deranja în acel moment, ci faptul că, dacă echipajul nu reușea dacă împlinim voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre, atâta
să lege repede buștenii la loc, încărcătura cea grea urma să se timp cât avem de trăit aici pe Pământ.
deplaseze într-o parte, iar corabia urma să se scufunde.

„Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească.” (Iov 36:24) 13
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi.” Isaia 34:16a

(continuarea din pagina 11)

Cum răsfoim o
(continuarea din pagina 12)

Daniela
Sora ei Lili o privea încruntată, cercetând atentă una din
carte... buruienile smulse de ea.
– Vreau să îi fac o bucurie mamei! Îndepărtez buruienile din
stratul cu ceapă.
tăi, care au citit cartea respective, sau, cel – Tocmai smulgi ridichile semănate de mama, pe marginile
puțin, dețin informații serioase despre laterale ale stratului.
cartea respectivă. – Bunica mi-a spus că planta aceasta este holbură, nu ridiche!
– E ridiche albă! Uita-te la rădăcina ei! E sub formă de morcov alb!
– Rădăcina aceasta este pivotantă!
BENEFICIILE LECTURII – Dar tot e ridiche albă! zise Lili, pierzându-şi răbdarea.
Cititul ne ajută la dezvoltarea – Fetelor, nu vă certaţi! Plantaţi la loc ridichile smulse şi veniţi în
vocabularului și ne îmbogățește mintea casă! Am o veste bună pentru voi!
și sufletul cu diverse informații din diferite Daniela privea atentă la sora ei cum prinde planta între degete
domenii. Poetul român, Mihai Eminescu, şi o înfinge în pământul moale.
– Din cauza ta e tot balamucul acesta, Daniela! Surprize de acestea
spunea: „Citește! Numai citind mereu,
numai tu ştii să faci! Lili vorbea repede şi tăios, dar tot atât de repede
creierul tău va devein un laborator termină de înfipt înapoi ridichea. Mama se ivi în prag, plină de bucurie şi
nesfârșit de idei și imaginații.” Caută să îți încântare.
ocupi timpul liber citind cărți sănătoase. – Bravo, fetelor! Care dintre voi a pregătit astăzi mâncarea?
Mai târziu, te vei bucura de efectele – Daniela! spuse Lili, arătând cu mâna plină de pământ spre sora ei.
binefăcătoare ale cititului.. – M-a ajutat şi Lili, completă Daniela, surprinsă de inima bună a
surorii ei.
Fetele s-au spălat afară la fântâna din curte, iar Lili s-a grăbit să aducă
BIBLIA – CEA MAI VALOROASĂ CARTE o găleată cu apă şi în casă. Peste drum era un izvor cu apă rece din stâncă,
Căutarea înțelepciunii este după voia de acolo ducea apă doar pentru băut, mai ales pe timp de vară.
lui Dumnezeu, dar să nu uitați că cea mai – Când aţi avut timp să faceţi atâtea bunătăţi? întreabă mama
de preț carte, este Biblia. Aceasta este un uimită.
izvor nesecat de cunoaștere, iar citirea ei îți Daniela îi povesti mamei cele întâmplate la şcoală.
– Încercări, fiica mea. Încercări pe măsura puterii tale, tu însă va
va fi cu siguranță de mare ajutor. În ea poți
trebui să ierţi şi să îţi iubeşti vrăjmaşii, numai aşa vei semăna cu Domnul
găsi sfaturi, îndrumări, mustrări, mângăieri Isus.
și mai mult decât atât, ea arată calea spre Mama despachetă o rochie lungă, din pânză albă, cu mâneci şi
Dumnezeu și spre viața veșnică. Cu cât o vei guler rotund. Era o rochie simplă, fără dantelă, cu fermoar la spate.
citi mai mult, cu atât vei crește în pricepere – Ce mult îmi place culoarea albă! Daniela luă rochia pe ea, care
și în înțelepciune. Citește-o zilnic, dar nu îi acoperea picioarele până la câlcâie.
– E aşa de moale şi curată! Îmi place foarte mult!
oricum, ci cu o sete neîntreruptă de a afla
– Aşa să o păstrezi fiica mea, în toate zilele vieţii tale!
voia lui Dumnezeu pentru tine și calea spre – Cum e posibil, mamă?
Împărăția Sa! – Vreau să spun că este un singur Dumnezeu, o singură credinţă
şi un singur botez în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.
„Cartea aceasta a legii să nu se depărteze Simbolul legământului, botezul în apă, arată că mori faţă de păcat
de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, şi învii la o nouă viaţă, care să o trăieşti pentru Isus. De asemenea,
faci parte din Biserica lui Hristos, care este mireasa lui Isus Hristos.
căutând să faci tot ce este scris în ea, căci El va face ca trupul acesta muritor să învieze în neputrezire, să fim
atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi transformaţi la o clipeală de ochi, când se va auzi trâmbiţa.
atunci vei lucra cu înţelepciune.” (Iosua 1:8)
Va urma...
Rut Luntraș Draga Ujeniuc

14 „Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească." (Iov 36:24)
Predica pentru copii
„Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea.” Proverbe 5:1

Haman
Context: În perioada postexilică, sub domnia regelui 2. Haman – omul plin de răutate: „Haman a văzut că
Ahaşveroş, demnitarul Haman, a iniţiat un pogrom împotriva Mardoheu nu-şi pleca genunchiul şi nu se închina înaintea lui.
evreilor. Iudeul Mardoheu şi regina Estera au intervenit pentru S-a umplut de mânie; dar a crezut prea puţin pentru el să pună
neamul lor şi evenimentele s-au derulat total împotriva mâna numai pe Mardoheu, căci i se spusese din ce popor era
răufăcătorilor şi spre binele poporului lui Dumnezeu. Mardoheu şi a voit să nimicească pe poporul lui Mardoheu, pe
Comportamentul şi destinul lui Haman arată păcatul în toţi iudeii care se aflau în toată împărăţia lui Ahaşveroş.” (Estera
desfăşurarea lui înşelătoare şi distrugătoare dar şi răsplătirea 3:5-6) Haman a obţinut un decret imperial de distrugere a
dreaptă a faptelor omului. iudeilor. „Porunca a fost vestită şi în capitala Susa. Şi pe când
1. Haman – omul plin de mândrie: „Împăratul Ahaşveroş împăratul şi Haman stăteau şi beau, cetatea Susa era îngrozită.”
a ridicat la putere pe Haman... L-a ridicat în cinste şi a pus scaunul (Estera 3:15) La gândul morţii multor oameni el se distra. Mai
lui mai presus de scaunele tuturor căpeteniilor care erau lângă târziu, a crezut că se va simţi mai bine la ospăţ, dacă mai întâi
el. Toţi slujitorii împăratului, care stăteau la poarta împăratului, va fi spânzurat Mardoheu. „Nevastă-sa Zereş şi toţi prietenii lui
plecau genunchiul şi se închinau înaintea lui Haman, căci aşa i-au zis: «Să se pregătească o spânzurătoare înaltă de cincizeci
era porunca împăratului cu privire la el.” (Estera 3:1-2) Haman de coţi şi mâine dimineaţă cere împăratului ca Mardoheu să
se simţea grozav în poziţia lui și astfel s-a umplut de mândrie. fie spânzurat. Apoi vei merge vesel la ospăţ cu împăratul.»
Era ca un elev care nu mai stă în bancă aşa ca ceilalţi colegi de Părerea aceasta a plăcut lui Haman şi a pus să pregătească
clasă, ci ca unul care are un scaun lângă catedra profesorului. spânzurătoarea.” (Estera 5:14)
Drept dovadă, el singur a avut dreptul să stea lângă împărat cu Verifică-te dacă nu ai sămânţa răutăţii în tine, până nu
ocazia ospăţului oferit de Estera. „Haman a ieşit în ziua aceea, ajungi aşa de rău ca Haman. Bucură-te întotdeauna de binele
vesel şi cu inima mulţumită.... Haman le-a vorbit (familiei şi celui ce-l consideri împotriva ta şi chiar tu să-i faci bine atunci
prietenilor lui) despre strălucirea bogăţiilor lui, despre numărul când ai ocazia. „Biruieşte răul prin bine.” (Romani 12:21)
fiilor săi, despre tot ce făcuse împăratul ca să-l ridice în vrednicie 3. Haman – omul răsplătit pentru răutatea lui tocmai
şi despre locul pe care i-l dăduse mai pesus de căpeteniile şi când o ducea cel mai bine: „Împăratul şi Haman s-au dus la
slujitorii împăratului. Şi a adăugat: „Eu sunt chiar singurul pe care ospăţ la împărăteasa Estera. În această a doua zi, împăratul
împărăteasa Estera l-a primit împreună cu împăratul la ospăţul a zis iarăşi Esterei, pe când beau vin: «Care este cererea ta,
pe care l-a făcut şi sunt poftit şi pe mâine la ea cu împăratul. (apoi împărăteasă Estero? Ea îţi va fi împlinită. Ce doreşti? Chiar
a adăugat cu mâhnire că mai era un loc care nu-i permitea să dacă ai cere jumătate din împărăţie, o vei căpăta.»... După ce
se umfle mai tare de mândrie) Dar toate acestea n-au nici un Estera a dezvăluit ambiţiile lui Haman, împăratul, în mânia
preţ pentru mine, câtă vreme voi vedea pe Mardoheu, iudeul lui, a zis: „Haman să fie spânzurat!” Şi au spânzurat pe Haman
acela, şezând la poarta împăratului.” (Estera 5:9-13) A doua zi pe spânzurătoarea pe care o pregătise el pentru Mardoheu.
dimineaţa a fost o altă ocazie de a-şi umfla penele mîndriei lui, Şi mânia împăratului s-a potolit.” (Estera 7:1-10) A urmat şi
numai că au venit ca o ploaie vorbele împăratului care nu l-a distrugerea casei lui Haman, toate un exemplu pentru cei ce
pus în şaua înălţimii dorite de el. împletesc mândria cu răutatea în viaţa lor, aşa ca Satan, primul
Din povestea vieţii lui Haman învăţăm câteva principii de personaj din această serie nefericită de eroi ai păcatului.
viaţă: pentru a nu cădea prea jos, nu te sui niciodată prea sus; Ia exemplul lui Mardoheu, care a fost răsplătit pentru
când eşti sus priveşte cu bunăvoinţă spre cei de jos şi bucură- binele pe care l-a făcut atunci când se anunţa cea mai
te de ridicarea lor. Ce fericit ar fi fost Haman, dacă ar fi dorit să-l nefericită zi a lui. Nu urma exemplul lui Haman, pe care l-a
plimbe el pe onorat și nu să fie el onoratul. lovit nefericirea în cea mai de dorit zi din viaţa lui.

Predicatorul

„Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească.” (Iov 36:24) 15
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri.” Psalmul 78:3

Pustnicul și morții din cimitir


În vremurile de demult, un om ce dorea mântuirea
sufletului, s-a dus la un înțelept și l-a rugat zicând:
– Sfinte părinte, te rog spune-mi mie cum să
înțeleg cuvintele apostolului Pavel: „În ce mă priveşte,
departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu
crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este
răstignită faţă de mine şi eu, faţă de lume! “ (Galateni
6:14)
Înțeleptul a zis:
– Du-te, dragul meu, la cimitir și ocărăște morții așa
cum vei știi tu, mai pe urmă să vii iar la mine.
Deci, plecând, omul a început a bate mormintele
cu pietre, strigând:
– Ocară vouă morților, mișeilor, păcătoșilor…
Întorcându-se, omul spuse că a făcut întocmai ce
i-a spus.
– Și ce ți-au grăit morții când îi ocărai, întrebă
înțeleptul.
– Nimic, răspunse omul.
– Du-te din nou la cimitir și îi slăvește pe morți, așa
cum vei știi tu mai frumos, i-a zis înțeleptul:
Și ducându-se omul la cimitir a început a-i slăvi pe
morți, zicând:
– Slavă vouă morților, slavă vouă drepților, credincioșilor, sfinților.
Întorcându-se, omul, i-a spus că a făcut întocmai.
– Și ce ți-au grăit morții când îi slăveai? întrebă înțeleptul.
– Nimic, răspunse omul.
– Du-te acum, dragul meu, acasă și citește din nou cuvintele apostolului Pavel, gândind necurmat la morții care au tăcut
când tu îi ocărai sau când îi slăveai. Dacă voiești să te mântuiești, fă și tu așa. Fă-te mort față de lume. Nici ocările oamenilor, nici
laudele lor să nu le iei în seamă.
Un creștin adevărat este mort față de lume, este mort față de ispitele ei, față de amăgirile ei, față de prigoanele ei. Tu ai
murit față de laudele celorlalți? Dar față de criticile lor?

Pușcăriașul iertat
Un prinț a vizitat odată o pușcărie și a întrebat pe fiecare pușcăriaș cu ce a greșit.
Fiecare spunea că el e nevinovat și stă pe nedrept în închisoare. Numai unul dintre ei
a zis că trebuia să i se dea o pedeapsă mai mare pentru fapta lui pentru că este foarte
vinovat.
Atunci prințul a zis mai marelui închisorii:
– Locul acestui om vinovat nu poate fi între acești oameni de treabă. El trebuie să
plece de aici. Și a dat poruncă să fie scos din închisoare îndată. Așa face și Dumnezeu cu
noi: El lasă în păcatele lor pe cei ce nu vor să-și recunoască greșelile și iartă pe cei ce se
căiesc, recunoscându-și păcatul.
Tu ti-ai recunoscut vinovăția? Ai primit iertare pentru ea?

16 „Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească." (Iov 36:24)
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri.” Psalmul 78:3

Dumnezeu să-ți ajute!...


(continuarea din pagina 2)
Un elev a absolvit liceul și se pregătea să
continue studiile într-un oraș mai mare. La despărțire,
bunica i-a spus: Înțelepciunea lui Iisus Sirah, cap. XVIII
– Dumnezeu să-ți ajute, dragul meu nepot, să
poți închide ușile!
– Ce uși, bunică dragă, doar n-am să mă fac
portar după ce am absolvit liceul? spre rele și n-au fost în stare ca din inimile lor de
– Pe unde vei merge, fii atent, să-ți închizi mai piatră să-și facă inimi de carne,
întâi ușile urechilor tale. Să le închizi față de toate 17. căci la împărțirea popoarelor de pe întregul
șoaptele și ispitele Satanei. Să-ți închizi apoi ușile pământ, fiecărui popor i-a rânduit un cârmuitor,
ochilor tăi. Să nu citești cărți rele și să nu te duci
acolo unde inima ta se poate îmbolnăvi prin vederea
dar partea Domnului este Israel,
lucrurilor rele. Să-ți închizi apoi și ușa gurii tale, 18. întâiul Său născut, pe care îl hrănește cu
ascultând de sfatul psalmistului: ,,Pune, Doamne, o învățătură și îl face părtaș de lumina iubirii, fără
strajă gurii mele și păzește ușa buzelor mele!“, gândind să-l părăsească.
neîncetat la cuvintele Mântuitorului, ,,Vă spun că, 19. Toate faptele lor sunt înaintea Lui ca soarele,
în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice ochii Lui privesc neîncetat căile lor.
cuvânt nefolositor, pe care-l vor fi rostit“ și mai presus
de toate, dragul meu, să-ți închizi ușa inimii tale față
20. Nedreptățile lor nu-I sunt ascunse și toate
de toate ispitele cele rele. Să o lași deschisă numai păcatele lor se află înaintea Domnului.
pentru Domnul. 21. Domnul este însă bun și Își cunoaște plăsmuirea,
Procedând așa, va fi bine și fericirea te va însoți nu-i nesocotește, nu-i părăsește, ci îi cruță.
în viață! 22. Milostenia omului este ca o pecete pentru El, ea
păzește binefacerea omului ca pe lumina ochiului,
împărțindu-le fiilor și fiicelor Lui căința.
Pirul și păcatul 23. După aceea, El se va ridica și îi va răsplăti, va
pune pe capul lor răsplata lor.
Cinci fire de pir, care au fost smulse de grădinar
și apoi aruncate peste gard, s-au dus la stăpân și au 24. Dar celor care se pocăiesc le-a dat putința de a
zis: se întoarce și i-a alinat pe cei lipsiți de nădejde.
– Suntem niște sărmane alungate fără vină, 25. Întoarce-te la Domnul și părăsește-ți păcatele,
îndură-te și lasă-ne să trăim și noi la marginea roagă-te în fața Lui și micșorează-ți putința de a
ogorului tău, unde nu crește nici un fir de grâu. greși.
Omului i s-a făcut milă de ele și le-a dat un loc
26. Întoarce-te la Cel Preaînalt și îndepărtează‑te
la piatra de hotar lângă răzor și s-a bucurat că a putut
face un lucru bun. de nedreptate, căci El te va îndruma de la întuneric
Firul s-a întins încetișor, tot mai departe și mai către lumina mântuirii; și să urăști cu tărie
departe pe sub pământ, până a străbătut tot ogorul spurcăciunea.
dintr-un capăt la celălalt. După câteva luni, când 27. In iad cine Îl va lăuda pe Cel Preaînalt în locul
a trimis omul secerătorii, n-au oamenilor vii care Îi aduc mulțumire?
găsit decât niște spice de grâu
28. De la cel mort, ca și cum n-ar fi, piere mărturia
pipernicite. Firul străin a umplut
întreg ogorul și a supt toată hrana slavei Domnului; doar cel viu și sănătos Îl va lăuda
necesară pentru buna dezvoltare pe Domnul.
a grâului. 29. Cât de mare este milostivirea Domnului și
Ca pirul pe locul de arătură, îngăduința Lui față de cei ce se întorc spre El!
așa crește păcatul în inimă, îndată 30. Căci oamenii nu au putința de a înfăptui totul,
ce-i faci loc în ea!
deoarece fiul omului nu este nemuritor.
31. Ce este mai luminos decât soarele? Și totuși,
dispare și el! Dar ființa din carne și sânge se gândește
la ce este rău.
32. El priveghează asupra puterii din înălțimea cerului,
dar toți oamenii nu sunt decât pământ și cenușă.

„Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească.” (Iov 36:24) 17
Răspunsuri, întrebări şi premianţi
„Când a fost de 12 ani... L-au găsit în Templu... ascultându-i şi punându-le întrebări”
Luca 2.42,46

Răspunsuri Întrebări
Răspunsuri 1. Care judecător a avut cea mai lungă perioadă de
la întrebările din numărul 67/trim. III /2019: domnie în Israel?
1. Îngerul Domnului (2 Împărați 19:35). 2. Despre ce animale și păsări a vorbit Domnul Isus
3. Mânie (Estera 3:5; 5:9), mândrie (Estera 5:11-12; 6:6), ... Hristos?
4. Iov (Iov 29:15).
7. Răscoala lui Core, Datan și Abiram (Numeri 16:34). 3. Menționați oamenii despre care este scris că s-au
8. Merab (2 Samuel 21:8-9). pocăit în sac și cenușă.
10. Vulturul (Iov 39:27-28), șoarecii de munte (Proverbe 4. Strănuturile cărui animal fac să strălucească
30:26). lumina?
5. Cum a ajuns Iuda să-L vândă pe Domnul Isus
Mijloace de transport Hristos?
Text biblic - Personaj - Mijloc de transport - Destinația 6. Enumerați minunile făcute de Domnul Isus cu
Geneza 22:1-3 Avraam cu Isaac - Măgar - Țara Moria viețuitoarele mării.
Geneza 24:1-10 Slujitorul lui Avraam- cămilele -
Mesopotamia 7. Ce L-a determiat pe Dumnezeu să-l aleagă pe
Geneza 46:4-6 Iacov cu familia - Car - Egipt David ca păstor al poporului Său?
Exod 2:1-5 Moise - Sicriaș de papură - Râul Nil 8. Cine a cerut un semn după ce a fost vindecat?
Numeri 22: 15-39 Balaam - măgărița - Cetatea Moab/
9. Care judecător credeți că a fost cel mai plăcut
Chiriat-Hutot
Iosua 6:6-16 Preoții și bărbații din poporul Israel - La
Domnului? De ce?
pas - Înconjorul cetății Ierihon 10. Enumerați psalmii compuși de Moise.
2 Regi 2:6-11 Ilie - Car de foc - cer
Estera 6:10-11 Mardoheu - cal - locul deschis al cetății rugăcine
Iona 1 Iona - corabia - Tars Bogatul numit nebun – Luca 16:19-31 – Pocăința își are vremea ei
F.A. 8:27 Famenul etiopian - car - Ierusalim Cei poftiți la cină – Luca 14:15-24 – Unii oameni resping invitațiile
F.A 8:39-40 Filip - răpit - Azot la mântuire
F.A 27 Pavel - corabia - Roma Pilda vierilor – Marcu 12:1-12 – Riscurile nevredniciei
Fiul risipitor – Luca 15:11-32 – Iubirea nemărginită a Tatălui
Pilda robului slujitor –Luca 17:7-10 – Atunci când facem tot ce
Aplicație practică: trebuie, ne împlinim doar datoria
Unde pășesc? “Piciorul meu s-a ținut de pașii Lui, am ținut
Păstorul cel bun – Ioan 10:1-6 – Grija lui Dumnezeu
calea Lui și nu m-am abătut de la ea.”
Cu cine pășesc? “Nu vă înșelați: Tovărășiile rele strică
obiceiurile bune.” Cititori și scrieri
Cum pășesc? “Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale Ei au citit - Cine – Referința
neprihănită.” Iosua – Iosua 8:34
Ezechia – 2 Împărați 19:14
Pildele lui isus 3/3 Șafan – 2 Împărați 22:10
Pida – Referința – Ce pot învăța Ezra – Neemia 8:3
Sămânța de muștar – Matei 13:31, Marcu 4:31, Luca 13:19 Baruc – Ieremia 36:10
– Crește într-un mod rapid Iehudi – Ieremia 36:21
Mărgăritarului de preț – Matei 13:45-46 – Impărăția Famenul etiopean – Fapte 9:30-34
cerurilor – o valoare pentru care se merită să renunți la Isus – Luca 4:16-18
orice Daniel – Daniel 5:25
Un prieten în miez de noapte – Luca 11:5-8 – Stăruința în

Vă aşteptăm răspunsurile până la data de 27.02.2020


pe adresa redacţiei
Notă: Paginile care intră în concurs sunt: 6, 7 și 18.
La concursurile biblice sunt rugaţi să participe copiii şi adolescenţii până la 18 ani. Vă mulţumim pentru înţelegere.

18 „Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească." (Iov 36:24)
El va despărţi
oile la dreapta...
caprele la stânga
Matei 25:31-33
Neiertarea Iertarea
Cine nu iartă distruge puntea pe care trebuie să A fi creștin înseamnă să ierți nescuzabilul, pentru
treacă el însuşi. că și Dumnezeu a iertat nescuzabilul din tine.

Când nu-l ierți pe altul, nu-l amărăști atâta pe Iertarea este o putere miraculoasă pe care o ai
el, pe cât te jignesti pe tine însuți. asupra celor ce te rănesc!

Nu există iubire fără iertare și nu există iertare Tu ai nevoie de iertare. Tu trebuie să ierți.
fără iubire.
Dacă ierți, iartă totul! Altfel n-ar mai fi iertare.
Nu uita că iertarea pe care n-o dăruiești azi celui
care ți-a greșit, este iertarea pe care-o aștepți Suferi de pe urma nedreptăţii unui om rău?
mâine de la cel căruia-i vei greși! Iartă-l, ca să nu fiţi astfel doi oameni răi!

Unul din semnele mândriei este refuzul de a Noi nu trebuie doar să iertăm, ci să și uităm. Nu
ierta. ierta doar din ascultare față de Dumnezeu, ci din
plăcere pentru ceilalți.
Neiertarea este răufăcătorul care face loc
dușmanului tău să te lovească și din interiorul tău. A greși e omenește; a ierta cu adevărat este
dumnezeiește.
Neiertarea se aseamănă cu a bea otravă și a
aștepta să moară altcineva. „Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl
vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre.”
Oamenii cu pumnii strânși nu-și pot da mâna. (Matei 6:14)

„Şi, când staţi în picioare de vă rugaţi,


„Dar, dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici să iertaţi orice aveţi împotriva cuiva,
Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre.” pentru că şi Tatăl vostru, care este în
(Matei 6:15) ceruri, să vă ierte greşelile voastre.”
(Marcu 11:25)
„Atunci, stăpânul a chemat la el pe robul acesta
şi i-a zis: «Rob viclean! Eu ţi-am iertat toată „Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când
datoria, fiindcă m-ai rugat.» […] Tot aşa vă va va păcătui împotriva mea? Până la şapte ori?” Isus
face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi i-a zis: «Eu nu-ţi zic până la şapte ori, ci până la
nu iartă din toată inima pe fratele său.” şaptezeci de ori câte şapte.»”
(Matei 18:32,35) (Matei 18:21-22)

caprele la stânga oile la dreapta...Minunate sunt lucrările Domnului...
Porumbelul
„O, dacă aş avea aripile porumbelului, aş zbura
şi aş găsi undeva odihnă!” (Psalmul 55:6)

Privind în jur, putem observa mici creaturi zburătoare,


care se plimbă liniștite prin piețe, pe străzi și trotuare
în căutare de hrană sau stau cocoțate pe acoperișuri, pe
cablurile ce atârnă la marginea drumurilor, pe semafoare…
este vorba de cunoscuții și îndrăgiții porumbei. Porumbelul
îl întâlnim foarte des în calea noastră și aceasta datorită hrăniți de către părinți cu un lichid alb, secretat de gușa
faptului că este cea mai răspândită pasărea în lume. porumbiței numit și „lapte”, până când puii vor crește și
Porumbelul face parte din familia Columbidae și se pot hrăni singuri cu grăunțe. Ambii părinți se îngrijesc
poate fi clasificat în două categorii: porumbel de casă, de pui, dar când puii devin capabili să zboare, ei părăsesc
forma domesticită care este întâlnită în apropierea cuibul și își formează propria viață. Viața unui porumbel
așezărilor umane, la sat sau în oraș și porumbel sălbatic. poate avea durata cuprinsă între 10 și 20 ani.
Porumbeii domestici își au originea în porumbeii sălbatici. Porumbelul este recunoscut de oameni ca un simbol
Există diferite rase de porumbei: Voiajor, Cavaler, Pava, al dragostei, deoarece acesta este fidel porumbiței sale
Jucător, Poştaş etc. pe tot parcursul vieții; al păcii, deoarece este o pasăre
Ca și apect, porumbelul are o lungime cuprinsă între foarte liniștită, pașnică, care nu face rău nimănui; al
39-60 cm., este acoperit cu pene, fulgi și puf, iar capul speranței și al împăcării. În Biblie îl întâlnim prima dată
său este mic, rotund și mobil. Cântărește între 350 - 500 cu numele, în întâmplarea cu potopul. Noe a dat drumul
grame, este o pasăre granivoră, se hrănește cu semințe din corabie unui porumbel, de trei ori, pentru a vedea
și boabe de cereale. Ocazional, consumă și insecte, dar dacă au scăzut apele ce acoperau pământul. (Geneza 8:8-
s-a adaptat și la hrana disponibilă în orașe, așadar, în 12) De asemenea, porumbelul este amintit la aducerea
așezările umane se hrănește și cu produse din panificație jertfelor, (Levetic 1:14) în diverse comparații, dar și
(pâine) sau leguminoase. Porumbelul este singura pasăre ca imagine a Duhului Sfânt: „Duhul Sfânt S-a coborât
care aspiră apa cu ciocul și o înghite direct. Alte păsări peste El în chip trupesc, ca un porumbel.” (Luca 3:22a)
zburatoare trebuie să-și lase capul pe spate pentru a Porumbelul este singura înfățișare trupească a Duhului
înghiți, după ce și-au umplut ciocul cu apă. Sfânt arătată oamenilor.
Porumbelul este un bun zburător. Deși zborul pare Domnul Isus ne îndeamnă să fim fără răutate,
a fi îngreunat de oasele subțiri și pline cu aer și de precum porumbeii: „Iată, Eu vă trimit ca pe nişte oi în
musculatura prea dezvoltată pentru mărimea sa, totuși, mijlocul lupilor. Fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi fără răutate
are abilitatea de a zbura la altitudini de peste 1500 metri, ca porumbeii.” (Matei 10:16) Deși suntem într-o lume
iar viteza maximă pe care o atinge poate fi cuprinsă între rea, plină de lucruri rele, de oameni care înfăptuiesc
80 și 110 km/h. Este singura pasăre domestică zburătoare răul, totuși, Domnul ne spune să nu ne asemănăm cu
care se întoarce de fiecare dată la cuibul ei, având foarte ei, ci în „mijlocul lupilor” să fim buni și fără răutate,
dezvoltat simțul orientării, știe să se întoarcă acasă chiar precum porumbeii. Dacă asemănăm un porumbel cu un
și de la 2000 km depărtare. În cartea Isaia, Ierusalimul lup, observăm o diferența majoră. Lupul este un animal
este comparat cu porumbei care se întorc la porumbarul periculos chiar și pentru om, vânează alte animale, în
lor: „Cine sunt aceia care zboară ca nişte nori, ca nişte schimb, un porumbel este o pasăre liniștită, nu face rău
porumbei spre porumbarul lor?” (Isaia 60:8) nimănui, nici altor animale, dar nici omului, el chiar
Porumbelul este un „familist” deosebit. Acesta nu locuiește printre oameni.
își înlocuiește niciodată perechea, ci îi este fidel pe toată Gândește-te, tu cu cine vrei să te asemeni? Cu un lup
durata vieții. Familia de porumbei își construiește cuibul sau cu un porumbel? Alege să fii asemenea unui porumbel,
cu crenguțe; un cuib în care porumbița depune ouă, iar pașnic și plin de bunătate, astfel vei împlini voia lui
acestea sunt clocite de către amândoi, timp de 16-18 Dumnezeu.
zile consecutive. Din ouă ies puișorii gingași și fragili. „Fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi fără răutate ca
Deoarece aceștia nu pot zbura o perioadă de timp, sunt porumbeii.” (Matei 10:16b)
Rebeca Dagău

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,


răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
„Revista Betel”
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
Tel./Fax: 0257 272477, Mobil: 0740 437777, 0746 046080,
site: www.dragostepentruadevar.ro sau rev_betel@yahoo.com
Colectivul de redacţie:
Învăţătorii „Şcolii biblice pentru copii «Betel»”

S-ar putea să vă placă și