Sunteți pe pagina 1din 21

Mihai Eminescu

FGlerofrt
PostfalI, tabel cronologic, referinld criticd de
AURELIU GOCI

@ editura exigent
Cuprins

Noti bio-bibliografici ........................5


De-as avea...
Eminescu avea 15 ani c6nd a scris aceastfpoezie, subdatatd de el ,,sept.
1 865 ". Expediatd din Cembufi, a apdrut in rcvista Familia din Budapes ta

la 25 februarie 1866. Directorul revistei, Iosif Vulcan, a insofit-o de o


not[redac]ionald care arlmas istoricd qi in care spunea aga: ,,Cu bucurie
deschidem coloanele foaiei noastre acestuijune de numai 16 ani 1...1".
Totodati a schimbat numele autorului din M. Eminovici in M. Eminescu,
schimbare insugitd de poet pentru totdeauna.
Din strIinItate............ ......................26
Prblicatdin Familia, 17 aprilie 1866, dar subdatatl de Eminescu ,,'65".
La moartea luiAron Pumnul..... ........................27
Alfi editori i-au dat titlul La mormdntul lui Aron Pumnul, deqi poezia
nu avea nici un titlu; a fost publicat[ in volumul Laecrimioarele
invaelaeceilor gimnaesiasti de'n Cernaeuli la mormdntul prea iubitului
lor profesoriu Arune Pumnul, raepaeusat tntr'a l2/24 lanuariu 1866,
Cernaeuli 1866 Si era a II-a din cele 7 poezli (5 in limba romdnd,2
in limba germani), toate numerotate cu cifre romane, c6te cuprindea
placheta aceea omagial[, gi era semnatl ,M. Eminovici, privatist". - ,
Bucovina.................
La .....................28
Publicati in Fa milia, I 4 august 1866. Scrisd la Blaj in vara aceluiaqi an.
Speranfa... ......................30
Publicatd in Familia, 11 septembrie 1866. Trimis[ din Blaj, este o
prelucrare a poeziei cu acelaqi titlu (Hoffiung) de Schiller.
Horia......... ......................32
Prima compunere la Blaj, in 1866, dar nedatatd de Eminescu, care
intenJiona si scrie un ciclu de poezii pe tema revolufiilor ardelene.
Tipdritl prima oari in volumul Preludii, 1903, alcdtuit de Ilarie Chendi,
apoiin Poezii postume, 1905, lngrijit de acelasi Chendi.
Frumoasl-i-................ ......................33
Datatd de Eminescu ,,1866" ,trpddtdin Poezii postume, ed. Ilarie Chendi,
1905.
Ce-fi doresc eu fie, dulce Romffnie............. .......34
Publicatd prima datd it Familia, 2 aprilie 1867. Scrisd, probabil, pe la
sffirgitul anului 1866 - inceputul anului 1867, pe timpul peregrindrilor
prin lard (Blaj, Sibiu, Bucuregti).
La Heliade
Publicatd inf'cmilia, I8 iunie 1867, scrisl in 1866-1867, fiind inspirata
'i:
admiralia pe care Eminescu i-a pdskat-o to alilvialamarelui sdu precur:.-_,:
La o artistl (Ca a nopfii poezie)..... ....................36
Prima oarl inFamilia, 18 august l868,intimpul turneului inArdeal ;
trupei de actori a lui Mihail Pascaly, la care poetul era sufleur; subdata';
de Eminescu ,,1866 oct.".
Junii corupti ................ 3t
Prima oard in Familia, 3l ianuarie 1869; subdatatl de Eminescu - I .
dec. 1866"
Viafa mea fu ziu[....... .......................41
Prima oard in P oezii postume, ed. Ilarie Chendi, I 905 ; compusd probat' : -
prin 1867-1868, cdnd era suflew la teatru.
Numai poetul... .............41
Publicatd prima oard de Perpessicius in Opere III Poezii postume, I 95 ) .
(de pe manuscrisul2262, pag. 8), scrisd la Bucuregti, prin 1867-186r.
ca qi precedenta.
Amorul unei m4rmure............. ........12
Prima oard in Familia, I 9 s eptembrie I B 68. Bruionat6 incd de prin I 86t
la Blaj, definitivatd la Bucuregti prin 1867-1868, predatd lui IosifVulcar:-
impreuni cu La o artistd,laArad, unde trupa lui Pascaly, cu Eminescu
sufleur, ajunsese pe la sfhrqitul verii 1868.
La o artistl (Credeam ieri).. .............4{
Prima oard, fragmentar, in Poezii postume, ed. Ilarie Chendi, 1905, a4, '.
integral in ed. Perpessicius Opere I, 1939 Si Opere II\ Poezii postume
1952; scrisdin 1869 qi inchinatd cdntirelei italiene Carlotta Patti care a
concertat la Bucuregti la inceputul anului I 869.
Visuri trecute (Amicului F.I.)...........
.................45
Prima datd in Familia, 30 martie 1869; subdatatl de Eminescu .66
noiembrie"; manuscrisul are 5 strofe in plus, suprimate de autor in textul
trimis la Familia. In edilia Cuza, titlul poeziei este, conform primului
yers, nsuri trecute,iar cele 5 strofe - 11-15 - sunt incluse integral. Amicul
F. I. era un t6ndr de 22 de ani, elev in clasa VII, cu care Eminescu s-a
imprietenit la Blaj, in 1866.
Intunericul gi poetul.... .....................48
Publicatd prim a o ard de P erp es s ic ius in Op ere I Il P o ez ii p o s tum e, I 9 5 2 :
scrisdprin 1869.
De ce si mori tu?.... .......49
Tipdritd prima oarl in revista Sdmdndtorul, 9 martie 1903 , apoiin Poezii
postume, ed. Ilarie Chendi, 1905. Datatd de Eminescu ,,869 dec.", gi
intitulatd mai int6i Marta (in 1870), apoi Blonda.
Locul aripelor
Publicatd prima oard in Revista idealistd, l0 octombrie 1906, apoiin
Opere complecte, ed. Cuza, 1914, IaSi.Datatd de Eminescu ,,69".
Christ........ ......................52
Publicatr prim a oard in Poezii pos tume, ed. Ilarie chendi, I 9 0 s. Datatit
de Eminescu ,,869 dec.". Reluatd in l879,la Berlin, c6nd e intitulatd
Dumnezeu;i om Si sporitd cu 4 strofe. Noi am preferat compunerea din
r869.
Venere gi madonl ..........54
Prima colaborare a lui Eminescu la celebra Conyorbiri literare, m din
1 5_ a.p-ryQg 1870, pe versoul paginii pe care se publica po ezia Bdrdganul

a lui V. Alecsandri. Primul ei concept, de zeceitrofe, reluat apoi gi iporit


cu incd dou6 strofe, a fost expediat din Viena 9i trimis in martie l g70 h
Iagi unde a stdrnit entuziasmul junimigtilor.
La moartea Iui Neamfu......... ....................56
Prima oarl in Poezii postume, ed. Ilarie Chendi, 1905. Scrisd la Viena,
dupl moLrtea in aprilie 1870, a unui alt prieten drag, Ioan Neamlu,
originar din Ndsdud.
Epigonii.... ......................57
Al doilea mare succes al lui Eminescu la revista iegeanl; ,,Meritul poetic
e incontestabil, chiar cdnd nu ne-am uni cu totul in idei. Mulfumiri",
i se comunicS la po;ta redacJiei dupd citirea manuscrisului, insolit
{e o sclrsoare, expediat din Viena la 5 iunie 1870. poezia a apdrut in
Convorbiri literare, 19 august 1870.
Mortua est.............. ........61
Aplruti in Convorbiri literare, I martie l8Z I . Expediatd de la Viena
la 11 februarie acelagi an. Primul ei tipar, subdataf ,,1g66 octombrie*,
9ri titlul Elena, kimite la perioada bucuregtean[ de dupl pelerinajul la
!laj, ja1 prin conlinut se racordeazd la tematica ,,iubiti de la Ipotlgti,.,
gi fi fost s-o plasdm &tpd La Heliade, dar diversele prelucrlri la 6are
-ar
a fost s uy in 1867, gi operaJiile de finisare dintre l5 august 1870-11
februarie 1871 ne-au determinat cd acorddm totuqi prioriiate datei de
parilie in Convorbiri.
Inger de pazl ........-.........-64
Ap5rutdin Convorbiriliterare, 15 iunie 1871. ExpediatddinVienala 16
mai _1871, in timpul pregdtirilor penku serbarea de la putna, impreund
cu Noaptea. Degi o primd variantl a ei era inclusi in romanul- Geniu
pustiu din 1868-1869, din aceleagi considerente ca Sipentru Mortua est!
o inserdm respect6nd data apariJiei in Convorbiri.
Noaptea .......64
{n6rut1 rmprgund, cl Inger de pazdin Convorbiri literqre, I 5 iunie 187 t ;
datatd de Eminescu in manuscris -1870".
Frumoasl ;i junI....... .................65
Publicatd prima oarl in Poezii postume, ed. Nerva HodoS, 1902; scis6
prin 1871.
Aveam o mu2d.........
Prima oarX, cu multe greqeli, in Poezii postume, ed. AL Coriolan qi Al.
Iacobescu, 1940 * apoi,corect, in Opere III ed. Perpessicius,1952. Scrtri
prin 1871 . Am selecfionat-o in primul r6nd pentru valoarea ei biografic.i-
legatd de tematica ,,iubitei de la Ipotegti".
Demonism ..69
Prima oard in Sdmdndtorul, 2 martie 190j, apoiin Poezii postume, ed
Ilarie Chendi, I 90 5 ; scrisd in 187 2.
C0nd criviful cu iarna......... ...........74
Prima oarl in Poezii postume, ed. Al Coriolan Si Al. Iacobescu, 1940. O
primd versiune, de prin 1871, a fost refbcutd in 1872.
Miradoniz. ......................77
Prima oard in Poezii postume, ed. Ilarie Chendi, 1905, cu titlul, citi:
gre;it, Mirodonis, prelvat gi in ed. Cuza. Scrisd prin 1872.In volumul
de fa!6 gregelile de lecturi au fost corectate conform lecliei Perpessicius.
O, te-nsenini, intuneric rece... .......81
Tipdritd prima oard in Opere III ed. Perpessicius, 1952, scrisdlaViena- cca
1 872, ca intregul grup in versuri albe: Demonism, Miradoniz, Odin ;i poen!.

Odin qi poetul........ .........82


Prima oari publicatd de G. Cllinesctin Adevdrul literar Si artistic, I 3
ianuarie 19j5, apoiin G. Cdlinescu: Opera lui Mihai Eminescu, III.
19-?5; scrisd la Viena gi Berlin, cca 1871-1872.
Sara pe deaI........... ..........;................90
Publicatl int6ia oard in Convorbiri literare, 4 iulie 1885. Prima variand
a fost scrisb la Viena, in 1871, altele dou[ in 1872, frind inclusd apoi ir.
poemul nefinisat Ecd.
Egipetul....
Prima oard in Convorbiri literare, I octombrie 1872. E un fragmenL
citit la Junimea la I septembrie 1872, din vastul poem Memento moi.
O prim[ formi fu sese reali zatd prin 1 870, apoi prelucratd l n 1 87 1 - 1 87].
Cugetlrile slrmanului Dionis........ ....................94
Prima oard in Convorbiri literare, I decembrie 1872. Primele versiuni
scrise la Viena, cu titlul Sdrmanul poet. In textul din Convorbiri se
strecuraseri doui greqeli: in strofa 8, versul 3 - ,De-ar fi-n lume-un stat
de m61e" - gi in strofa 10, versul 4 * ,,hemizdnd" in loc de ,heinizdnd':
ultima, trecutd gi in ed. Cuza, am corectat-o conform rectificdrii lui C.
Botez din 1933; cealalti a fost corectati de Cuza, care chiar noteazd:
,,Cu urmdtoarea indreptare, introdus[ dup6 manuscris, la strofa 8...".
in pofrda lui Perpessicius care, neobserv6nd ,,indreptarea" lui Cuza, o
atribuie tot lui Botez.
inger;i demon....... ........97
Prima oard in Convorbiri literare, I aprilie 1873. Prima versiune,
subdatati de Eminescu ,,1869 dec.", a fost prelucratd in 1870 (cdnd
iidd titlul de E ingeul ori umbra ta) 9i in 1872 (cu titbitrecbtor Paza
inocenlei), apoi qi in alte versiuni. In textul din edilia noastrd, urm6ndu-1
pe cel din ed. Ctza,frgxeaz[4 strofe (20-23) care lipsesc din alte edifii,
inclusiv ed. Perpessicius gi ed. Murdragu.
Floare albastrI..... 101
Prima oar6 in Convorbiri literare, I aprilie I 87 3 . Pt'rmrlJ cgncept, dintr-un
caiet vienez, a fost prelucrat ulterior. Citit6, impreund cu inger Si demon,
la Junimea; titlul ei, se pare, provine de la poetul german Novalis. Prin
cuprins, jine de tematica ,iubitei de la Ipotegti".
AdflncI mare......... ......104
Apdrutd prima oarLin Poezii postume, ed. Nerva Hodoq, 1902. Scrisi la
Berlin, in 1872-1873, aliltttrj de alte 3 sonete: Cum oceanu, Deasupra
mdrii luna, Maria Tudor.
Cum oceinu........... ................104
Prima oard in Poezii postume, ed. Nerva Hodo;, 1902; scrisd,la Berlin,
1872-1873.
Mitologicale ......................... ..105
Prima oard in Sdmdndtorul, 3 noiembrie 1902, apoiin Poezii postume,
ed. Ilarie Chendi, 1905. Pimele variante scrise la Berlin, 1873, ultima
versiune - a treia - la Iagi, 1875-1877 .
Privesc oraful - furnicar.................... ..............108
Prima oar[ in Rwista Fundaliilor Regale, 7 iulie 1939, apoiin Opere
III ed. Perpessicius, ] 9 5 2.,Scris6, probabil, la Berlin (cca 1 873)" crede
ferpessicius.
Implrat ;i proletar
A apdrut prima oarl in Convorbiri literare, I decembrie 1874 -
la 3 luni dupl ce Eminescu fusese numit director al Bibliotecii
centrale din Ia9i. Primul concept al poemei a fost scris prin 1870,
al doilea la Berlin, prin 1873-1874,iar al treilea a fost, poate, cel
publicat de Convorbiri. Edilia Cuza reia textul din revistl, dar, cum
notificd editorul: ,Cu multe indreptdri, dupd manuscris, de pildd: in
strofa 35, versul 1: maluri zdruncinate, corect: maluri zdrumicate;
versul 2: trunchiul plecat, corect: trunchiul cel plecat; versul 4: in
ceruri, corect: In cercuri". $i Cuza precizeazd:,Acelagi text in Ed.
Maiorescu (Socec)^". Ultimul vers era: Un vis al moryii..., in loc de
Cd vis al moryii... In schimb in ed. Cuza, versul 3, strofa 5 - cel care
a iscat multe disculii din pricina confundlrii pluralului care (de la
car) cu prenumele relativ care, pdnd, ce I. Nddejde, in 1883, ca sd
elimine confuzia, l-a schimbat in card - devine gi mai bizar decit in
Convorbiri: ,A statelor greoaie, cari trebuie impinse."
Murmurtr glasul mdrii......... .....116
Prima oard in Poezii postume, ed. Al. Coriolan Si Al. Iacobescu, 1940;
scrisd prin 1873-1874, cdnd Eminescu exersa cu pasiune ,,metrul antic*.
Cum negustorii din Constantinopol........... .....117
Prima oard in Opere ltr( Poezii Postume, ed. Perpessicius, 1952; scrisd
la Berlin, 1874, exers0nd ,te4inele".
in c[utarea $ehere2adei.................. ..................11t
Prima oar[, integralL,in Opere Il[, Poezii postume, ed. Perpessicius, 195 ]
Scrisd la Berlin, 1874; apoi, intr-o noud versiune, la Bucuregti, 1880-

Prima oard in Convorbiri literare, I februarie I 87 5. Ptobabil e o traducere


sau prelucrare a weunei balade germane; cele mai vechi manuscrise .-:
acest text dateazl de pe la l87l-1872, Viena.
Rime alegorice .............
Tipdritd integral prima oardinOpere III Poezii postume, ed. Perpessicitt:
1952. Scrislprin 1875-1876,Ia Iagi;prin conlinut 9i atmosferd e inruditi
cu in cdutqrea $eherezadei Si Diamantul nordului-
Iubind in tain[..... ........134
Prima oard in Poezii, ed. I-a Maiorescu, 1883; sonet scris la Ia;i, prir
1875-t876.
Gffndind la tine................. r35
Prima oari it Sdmdndtorul, 12 mai 1902, apoi in Poezii postume, ed
Ilarie Chendi, 1905. Sonet conceput la IaPi, 1876, ca Si lubind in taini
-evident -veronian6".
Pe gf,nduri 2iua..........
Prima oard in Poezii postume, ed. Nerva HodoS, 1902; scris la Ia5i.
1876, ca gi cele dou[ sonete precedente, inspirat de dragostea pentn:
Veronica Micle.
poet........... ....................136
Prima oard inOpere IV Poezii postume, ed. Perpessicius, 195).
improvizalie scrisd la Iapi, 1876.
Eu nu cred nici in lehova... ............137
Prima oard in Poezii postume, ed. Ilarie Chendi, 1905; scisd' la Ia5i-
1876. Primul vers din ultima strofr - care in ed. Cuza sun6, ca 9i in ed
Chendi: ,,Nu'nv6lili a mea g0ndire", in ed. Murdraqu: ,,Nu m[-ntoarcep
-'r---------- ,,Nu' mI-ncdntafi nici cu clasici-
nici cu clasici", iar in ed.'^Perpessicius:
- am preferat s6-1 l6sim in redactarea dintdi.
Ce qopteqti atflt de tainic........ .......138
Prima oari in P oezii postume, ed. Nerva HodoS, I 90 2 ; scrisd la Iagi, I 876.
Din munfi bitr0ni .......139
PrJima oarhin Sdmdndtorul, I 7 februarie I 902, apoiin Poezii postume, ed.
Nerva Hodo$, 1902; sonet scris la Iagi, 1876, in dou[ redactdri (prima cu
titlul Inor Si rdu).in ed. Perpessicius 9i ed. Muriragu, sonetul, cu titlul
Cobordrea apelor, diferdultima strofr, versul I - de cel din Perpessicius
gi Murdraqu, unde ,,PAn'ce unindu-se..." sund ,,P0n'ce urnindu-se...*,
iar versul ultim - ,,Al tinerefei dulce glas de mult uitar[", are o silabi in
plus, provocatd de adjectilul dulce. De asemenea, titlul sonetului este
Cobordrea apelor. Noi am pdstrat redactarea din ed. Cuza.
Maria Tudbr ................1.39
Prima oarS in Poezii postume, ed. Ilqrie Chendi, 1905 - o pdrmd versiune,
scrisd la Berlin, 1873. Noi am reprodus, dupl Opere Ill Poezii postume,
ed. Perpessicius, 1952, cea de a doua versiune, scrisl la Iagi, 1876.
Democrafia ...................140
Sonetul - de o actualitate evidentd pentru wemurile noastre - a fost scris,
ca gi precedentele, la Iagi, I 876. Il reproducem dupi e dilia D. Murdraqu;
Mihai Eminescu, Poezii, Editura pentru Literaturd, 1969.
Dormi! ....141
Prima oard in Sdmdndtorul, I2 mai 1902 (cutitlll Liniqte), apoiin Poezii
postume, ed. Ilarie Chendi, 1905.
Ah, cerut-am de la 2odii........... ......142
Prima oard in Po ezii postume, ed. Ilarie Chendi, 1905; scridd la Iagi, I 8 76.
Cirfile....... ................... ....................143
Textul corect, prima oar6 in Opere III Poezii postume, ed. Perpessicius,
1952; scrisl la Iaqi, 1876.
E impirfitl omenirea... .................144
Prima oard in Poezii postume, ed. Nerva Hodos, I902. in ediliile alcdtuite
de Perpessicius gi de Muriraqu, poezia este in ottave gi mai lungd cu
dou6 strofe; de aceea am gi ales pentru edilia noastrd aceastd versiune.
Sonet satiric .................145
Prima oard in Poezii postume, ed. Nerva Hodo;, 1902; scrisit la Iaqi,
1876, in trei versiuni. Am reprodus-o pe cea din ed. Perpessicius, mai
aproape de finisare decdt cea din ed. Cuza.
Vorbqte-ncet............... ...................146
Sonet din ciclul de poezii ,,veroniene", scris la Iagi, 1876. il reproducem
dupi ed. Murdragu (manuscris 2268, foaia l3).
Melancolie 147
Prima oard in Convorbiri literare, I septembrie 1876. Cuza, in edilia
ingrijitd de el, menlioneazd: ,,Publicarea o facem dupi Manuscrisele
Academiei Rom6ne, unde gdsim textul cel mai curat". incd in drama
Miro, conceputd la Bucuresti in anii 1868-1 869, in Actul I, scena IV, in
replica rostitd de $tefrni16-vod5, existd cdteva versuri - ,,Biserica-n ruind/
StI ca o cuvioasl pustie 9i bdtrAn6/$i prin ferestre sparte [ ... ] " 9.a. care
vor fi preluate si amplificate inl87l-1812, laViena, apoi la Berlin,1874.
Eminescu, dupd moartea mamei sale ( I 5 august I 876) 9i dupd necazurile
indurate in capitala Moldovei, amplificate gi de nemulJumirile pe care
i le iscau cei de la Junimea de cdnd Maiorescu plecase la Bucuregti,
reia textele acelea gi le dI o strdlucire nou6. Publicarea Melancoliei in
acelagi numdr al revistei iegene impreund crt Crdiasa din poveSti, Lacul
qi Dorinla, la mai bine de un an gi jumdtate de cdnd nu mai publicase
nimic in Convorbiri literare, il propulseazd pe Eminescu pe treapta cea
mai de sus a poeziei romdnegti. De atunci, din acel septembrie 1876,
romanii au primit in dar de la Eminescu un alt mod de a simJi, de a
gindi mai ales de a se exprima. Fenomenul s-a petrecut neobservat de
gi
contemporani gi nici mdcar posteritatea nu a luat aminte la marea mutalie
care avusese loc atunci!
Criiasa din poveqti.......
Prima oard inXonvorbiri literare, I septembrie 1876; fnisatb la Ia;i.
1875-1816, ca expresie a dragostei penku Veronica; anumili ,,muguri-
ai ei pot fi recunosculi, cum a ar[tat Perpessicius, incd in unele variante
ale lui C dlin Nebunul, 187 3 -187 4, Berlin.
Lacu1......... ....................149
Prima oard in Convorbiri literare, I septembrie 1876; Si aceastd poezie
igi are geneza in Cdlin Nebunul.
Dorin!a..... ....................150
Prima oard in Convorbiri literare, I
septembrie, 1876; izvordtd din
dragostea pentru Veronica, poezia a fost scrisd la Iagi, 1876.
Pierdut in suferinfa
suferinta .......151
Prima oard in Poezii postume, ed. Ilarie Chendi, t 905 .inceputd la Berlin.
187 4, reluall la Iaqi, 1 876.
Tlr mi prive;ti cu marii ochi... .....152
Prim oard in postume, ed. Ilarie Chendi, 1905; scrisdla Iagi, I 876.
P oez.ii
ca omaglu veronlan.

Prima oari in Voinla nalionald, 17 aprilie I 90 5, apoi in Poezii postume,


ed. Ilarie Chendi, 1905; scisb la la9i, 1876.
Cu gAndiri qi cu imagini................. ..................154
Prima oar6 in Sdmdndtorul, 2 I aprilie I 9 02, apoi in Poezii postume, ed.
Nerva Hodoq, 1902; scrisl la lagi, 1876.
De ce mi-ndrept gi-acum? ................156
hima oari in Po uii postume, ed. Ilaie Chendi, 1905; sonet scris la Iaqi, 1876.
Vis.....................:.......... ....................156
Prima oarl in Sdmdndtorul, 14 aprilie 1902, apoiin Poezii postume, ed.
Nerva Hodoq, 1902; scrisi la Iagi, 1876.
Criticilor mei ............ ......................158
Prima oari in ed. I-a Maiorescu, decembrie 1883; scrisd la laqi, 1876.
Se bate miezul nopfii... ..................159
Prima oarl in ed. I-a Maiorescu, decembrie 1883. Aceste 6 versuri i9i
au obArgia in cele trei variante ale poemului dramatic Andrei Mure;anu
(1869, 1871, 1876); au fost prelucrate la Ia9i, 1876. Greqala de lectur[
din versul 3, Pe cdi bdtute-adesea vrea moartea sd md poarte in loc de
vrea mintea a fost rectificatd de D. Murdragu. ,,Grafia din manuscris
autoriza eroarea. Dar sensul decide" spune Perpessicius.
O, dulce inger blflnd ....159
Prima oard in Convorbiri literare, I mai 1902; scris[ la Iaqi, 1876, se
inscrie in ciclul ,,iubita de la Ipoteqti".
Kamadeva 161
Prima oari in Convorbiri literare, I iulie 1887, apoi in Almanahul
Societdlii Academice social-literare ,,Romdnia jund", Vienq, 1888;
inceputd la laqi, 1876.
Cilin (File din poveste) 162
Prima oard in Convorbiri literare, I noiembrie 1876;inceputd la Berlin,
cabasm (Cdlin Nebunul),reluatb la Iapi, 187 5-187 6, prelucratd indelung
9ifinisatl in 1876, sub vraja iubirii veroniene.
Peste vArfuri ............... t7t
Prima oari in ed. I-a Maiorescu, decembrie 1883; scrisd la Iagi, 1876.
De vorbifi... 172
Prima oard in Sdmdndtorul, 16 februarie, 1903 (cu titlul Vers rdzle.t),
apoi in Poezii postume, ed. Ilarie Chendi, 1905; scrisd la Berlin, 1873
(cu lilful Menire), reluatA la Iaqi, 1 876.
Codru;i salon I
.................... 72
Prima oard in Sdmdndtorul, I 9 ianuarie 1 903, apoiin Poezii postume, ed.
-
Ilarie Chendi 1905 sub titlul Un roman - pi care era prima variantd a
acestui poem, incepu tI incd de prin 1865 (inruditil ct Din strdindtate) $i
revdzut[ de mai multe ori; pe ultima pagind a acestei versiuni, Eminescu
insugi nota: ,,1865-1877"; este versiunea reprodusd gi in ed. Cuza,1914.
Noi insd reproducem versiunea intitulatl Codru Si salon, varianta lucrati
de Eminescu la Iagi, 1877, qi tipdritd prima oard in Opere IV Poezii
postume, ed. Perpessicius, 1952.
Povestea codrului 179
Prima oarl in Convorbiri literare, I martie 1878; inceprfiit,, probabiil,
Iasi. 1877. Eminescu nu mai publicase
la Iagi, ooezie de la,Strigoii,i. I
oublicase nici o poezie
decembrie 1876;la inceput de februarie 1878 a trimis din Bucureqti la
Convorbiri un grupaj de 4 poezii, evident omagiu veronian - Poyesteq
codrului, Povestea teiului, Singurdtate Si Departe sunt de tine - care
i se gi publicd toate , aga cum ceruse el, in proximul numdr al revistei.
Povestea teiului 181
Prima oari in Convorbiri literare, I martie 1878; e o noud varianti,
realizatd intre 1876-1878, a poemei Fdt-Frumos din tei, 1875.
Singurtrtate ...................1 84
Prima oard in Convorbiri literare, I martie 1878; scrisl la I asi,
187 6-187 7, definitivatd la Bucuregti, I 878.
Departe sunt de tine... ...................1 86
Prima oard in Convorbiri literare, I martie 1878; scrisd la lagi, 1 877/, si
finisat[ la Bucuregti.
Oricffte stele... 1 86
Prima oard in Convorbiri literare, I februarie 1890, apoiin Poezii, ed.
Maiorescu:; inceputd
V-a Maiorescu;
f-a inceoutd la Iagi,
Iasi. 187 6-1877 , finisatl la Bucureqti,
1876-1877. Bucuresti- I1l878
Invierea....... 187
Prima oari in Sdmdndtorul, 14 aprilie 1902, apoiin Poezii postume,
ed. N erv a Ho doS, I 9 0 2 ; inceputd in 187 7, reluatd in I 87 8, la Bucuregti.
Vre o zgfftie de fatI....... ..................1Et
Prima oard in Poezii postume, ed. Nerva Hodo;, 1902; scrisi in 18-1.
Bucuregti.
Umbra lui Istrate Dabija-Voievod........... ........189
Prima oari in Opere complecte, I 9 I 4, Ia;i, cunota editorului:,,poezil
ineditl copiatd de noi din Manuscrisul Academiei Rom6ne 2261. p
95-98". liar poezia, cu titiul in noapte, gi incompletd, ca gi textu-
editat de Cuza, mai apdruse in S dmdndtorul, 3 I martie I 9 0 2 . Integral -
apare abia in Opere Il1, Poezii postume, ed. Perpessicius, 1952. Cele
trei variante din manuscrisele eminesciene au fost redactate probabi.
la Iaqi, 1875-1877.
Oricare cap ingust. ......194
Prima oarS in Poezii postume, ed. Nerva HodoS, 1902; sonet scris la Iagi.
1877, finisat qi copiat la Bucuregti, 1878, inh-un caiet denumit Sonete.
A1bumu1................... ....194
Prima oar[ ir Poezii, ed. VI-a Maiorescu, 1892, crttitlul Pe un album.
titlu plstrat qi de ed. Cuza, ca de altminteri 9i de celelalte edifii, p6nd la
Opere III Poezii postume, 1952, cdndPerpessicius il schimb6, conform
denumirii date de Eminescu insugi pe ultimele doud versiuni din
Bucuregti, 1878, ale sonetului scris intr-o intdie redactare la Iagi, 1877.
Pdrea c-a;teaptd..... ................195
Prima oarl in Poezii postume, ed. Ilarie Chendi, I905 , cumulte gregeli, ca
qi in ed. Cuza. Noi reddm textul corect din Opere II( Poezii postume, ed.
Perpessicius, 1952; sonentl a fost redactat de Eminescu in doud rdnduri
la laqi, 1 876, apoi reluat de trei ori la Bucuregti, I 878.
Iambul ...........196
Prima oard in Opere IV, Poezii postume, ed. Perpessicius, 1952; sonet
din epoca 181 1 -187 8, Iagi-Bucure;ti.
Fiind bdiet piduri cutreieram .......196
Prima oar[ in Convorbiri literare, I aprilie 1902; scrisit la Bucuregti.
1878, pe cdnd traducea Fragmentele lui Hurmuzachi.
Cu mflne zilele-fi adaogi... 198
Prima oarl in ed. I-a Maiorescu, decembrie /883; Mite Kremnitz
pretindea cI a fost scrisd pentru ea, dar poezia era inceputi la Ia;i, 1877.
91 Bucuregti, l6
definitivatd la 5ucure9rl,
apol oellnluvata /6-r 6879.
I 878-1 /v.
Pajul Cupidon............ 199
Prima oari in Convorbiri literare, II februarie
februat 1879; scrisir la Iagi,
187 5-187 6, finisati la Bucuregti, I 878- 1 879.
O, rlmfli... ...................201
Prima oarl in Convorbiri literare, I februarie 1879; prima redactare la
IaSi,1877 , apoi prelucrSri 9i amplifrcdri la Bucureqti, 1 878-1879 - ultima
avdnd ca titlu Codrul.
Pe aceea;i ulicioarI... ....................202
Prima oard ?n Convorbiri literare, I februarie 1879; incepfid la Iagi,
1877, ca omagiu veronian, definitivatd la Bucureqti.
Trecut-au anii... ..........203
Prima oard in ed. I-a Maiorescu, decembrie 1883. Sonet scris la Bucuregti,
1 878-1 879.

Dupi ce ateta vreme ......................204


Prima oarl in Convorbiri literare, I iulie 1892, apoi in ed. Cuza, cu
titlul Fragment,insolitd de nota: ,,Toate ediliile ap5rute pdnl azi publicd
<Fragment> compus din 4 strofe, cu ultima strofb care completeazd
minunat pe celelalte trei, publiclm poezia in ediJia noastrd sub aceasti
formd. Ultima strofr sund:
Ochi iubili, plutind in lacrdmi,
Gurd caldd qi miculd,
Unde-ali fost de-atdta vreme,
Unde-ai fost a mea drdguld? "
Poezia a fost scrisd la Iaqi, avdnd intr-adevdr 4 strofe, dar, la Bucuregti,
in1892, ,,apatra,baratilla o ultiml revizie", observX Perpessicius.
O, stingd-se a viefii... .....................204
Prima oard in Poezii postume, ed. Nerva HodoS, 1902; in ed. Cuza, textul,
,,cu indreptlri dupd manuscris", preluat de pe un manuscris mai pulin
prelucrat de Eminescu, a;a inc6t noi il reproducem dupd ed. Perpessicius.
Scrisd la Bucureqti, 7879,poezia include acel vers extraordinar al lui
Mgny: ,,Laissez-moi m'endormir du sommeil de la terre", devenit sub
pana eminesciani ,,$i sI nu pot de somnul pdmdntului s-adorm*.
U;oare sunt viefile multora ...........206
Prima oard in Poezii postume, ed. Ilarie Chendi, t 905 . in ed. Cuza, in
penultimul vers, am corectat gregala de tipar evidenti: ,,amorul omenirii'
in ,,amarul omenirii". Sonet scris la Bucuregti, 1878.
Urf,t qi s5ricie....... .......207
Prima oard fui Opere III Poezii postume, ed. Perpessicius, 1952. Scrisd
la Bucuregti, 1 879, nefinis atd, dar de mare valoare documentard despre
vremurile in care a trlit Eminescu.
Stau in cerdacul tlu... ......... ..........210
Prima oarl in Sdmdndtorul, 3 I martie I 90 2, apoi in Poezii pos tume, ed.
Nerva Hodoq, I 90 2 ; sonet scris in Bucuregti, I 879.
Noi amflndoi avem acela;i dascIl........ .............211
Prima oard in Poezii postume, ed. Ilarie Chendi, 1905; scisdlaBucureqti,
1879.
De cite ori, iubito.. ......212
Prima oarl in Conyorbiri literare, I septembrie 1879; scrisd prin
187 7 -187 9, la Bucureqti.
Ruglciunea unui dac.... ..................213
Prima oard in Convorbiri literare, I septembrie I 879. Extrasd dintr-un
poem mai lung, Gemenii, inceput la Iagi, 1876, continuat apoi la
Bucureqti.
At0t de fragedtr... ......215
Prima oari in Convorbiri literare, I septembrie 1879; inclusir in piesa
Bogdan-Vodd, la care lucra de prin I 876, finisatd la Bucurepti.
Te duci...... ....................216
Prima oarl in Convorbiri literare, I septembrie l879,incheind grupaiu
de 4 poezii veroniene publicat de revista iegan6.
AfarI-i toamnl ....2rE
Prima oard in Convorbiri literare, I octombrie 1879; sonetul fEcea
parte dintr-un grupaj de 7 poezti trimise de la Bucureqti. Scris la Ia5r.
187 6-1877 , definitivat la Bucureqti, I 879.
Sunt ani la mijloc ........219
Prima oard in Convorbiri literare, I octombrie 1879; sonet scris la lali.
definitivat la Bucuregti.
Cflnd insuqi glasul 219
Prima oari in Convorbiri literare, I octombrie 1879; scris la Ia5i-
1816-1877, incheie ,,tripticul", cum ii zice Perpessicius, de sonete
veroniene, pe care Mite Kremnitz le-a tradus in limba germanS.
f,'reamit de codru.... ....220
Prima oar6 it Convorbiri literare, I octombrie 1879; scisd probabil la
Iagi, definitivatd la Bucuregti, 1879.
Revedere...
Prima oard in Convorbiri literare, I octombrie 1879; redactatd la Ia9i.
187 6-1877 , definitivatd la Bucuregti, I 879, este cea dintdi poezie in metru
popular publicatd de Eminescu.
Despidire ....................223
Prima oard in Convorbiri literare, I octombrie I I 7 9 ; scisd la laqi, 187 7,
definitivatd la Bucuresti, 1819 - ultimele doud versiuni, din totalul de
13, au fost redactate dupl moartea prof. $tefan Micle (6 august 1879),
soful Veronicdi.
Preot;i filosof
Prima oard in Opere complecte, ed. A. C. Cuza, IaSi, 191 4, cu menfiunea:
,Poezie ineditS, din manuscrisul Academiei Romdne 2260 p 241; 2262
p. 43 v";intAia versiune a fost scris[ la Berlin, 1874, a doua la Bucureqti,
I 880.
O, mamI... ...................226
Ylrumaoarbin Convorbiri literare, I aprilie I 884; o versiune a fost subdatati
de Eminescu,,l ianuarie 1 880", poezia ins6 fusese improvizati, ca si Pierdutd
pentru mine,incddupd moartea mamei sale, 15 august 1876.
S-a stins viafa.......... 'r'r1
Prima oard in Convorbiri literare, I ianuarie 1884, apoiin ed. I-a,
Maiorescu, decembrie 1883. Este traducerea poeziei Venedig (de prin
1864) a poetului germano-italian Gaetano Cerri, traducere inceputl la
Viena, I 871- 1 872, continuatl la Iaqi gi Bucureqti, in peste 20 de versiuni,
din care edilia Cuza reproduce 9 variante. Am relinut-o numai pe cea
din ed. Maiorescu.
Din valurile vremii... 227
Prima oari in Convorbiri literare, I februarie 1884, apoi in ed. I-a
Maiorescu, decembrie 1883,' scrisd la Bucureqti, 1878-1880, in l0
variante.
Nu mI infelegi...... ........228
Prima oari in Albumul literar al societdtrii studenleEti ,,Unirea", 13
martie 1886. Conceputi la Iagi, 1876, reluatd la Bucuregti, 1878-1880.
In ed. Cuza, textul continui cu incd 3 strofe, vldit nefinisate, dintr-o altd
vaiarfid tip[ritd integral in ed. Perpessicius, strofe la care insd noi am
renunJat, limit6ndu-ne lacele dinAlbumul literar, aga cum le-a incuviinJat
Eminescu insugi.
Ce suflet trist... .........
Prima oarS in Poezii postume, ed. Nerya HodoS, 1902; scrisl la Bucureqti,
1880.
Dintre sute de catarge ......................230
Prima oar6 in Sdmdndtorul, I 0 martie I 90 2, apoi in Poezii postume, ed.
Ilarie Chendi, 1905; scisd la Bucuregti, 1880, pentru revista Familia.
Rugtrciune
Prima oard in ed. VI-a Maiorescu, 1892 (numai cu strofa a doua), apoi
in Poezii postume, ed. Nerva HodoS, I 902, cu ambele strofe, ca si in ed.
Ctza;poezie desprinsd din Ta twam asi qi prelucratd asiduu la Bucuregti,
1879.
Ta twam asi.............. ....231
Prima oard, fragmentar, in Convorbiri literare, I iulie I 892, apoiin Poezii
postume, ed. Ilarie Chendi 1905;in ed. Cuza se reproduce explicalia
din ed. I. Scurtu a expresiei ta twam asi: aceasta e;ti tu:,principiul
identitdjii in f,rlosofia indianS, din care s-a inspirat mult Eminescu"; o
explica{ie mai completd dd Perpessicius: ,,Ta twam asi (mai corect tat
twam asi, in traducere: Tu egti aceasta) exprimd cu o formuld sanscritd
principiul neobudist al identitdlii formelor, indiferent de pluralitatea
manifestdrilor". Poezia are trei versiuni: cea dintdi, Berlin, 1873 (cu
tithtl Surori)), 120 versuri frrI fragmentul Rugdciune; a doua, Bucuregti,
1879, cu titlul definitiv qi cu fragmentul Rugdciune, 78 versuri; a treia
Bucure5ti, 1 879, 57 versuri.
RIsai asupra mea..
Sdmdndtorul, l5 aprilie 1902, apoiin Poezii postume, ed.
Prima oard in Sdmdndt
Nerva HodoS, 1902; scrisd la Bucuregti, 1879.
Gelozie...... ....................234
Poezie din I 878-1 880, Bucuregti - de fapt a treia variantd a celei intitulati
Cdnd te-am vdzut, Venerd de la Iagi, 1876 (a doua variantd: Pierdutd
pentru mine).
Stelele-n cer.............. ....237
Prima oard in rcvista Fdntdna Blanduziei, I august 1889 (numai 4 strofe),
apoi in Prozd Si versuri, ed. V Morlun 1890; manuscris de BucureEti,
1879. in ed. Cuza,ultimele 4 strofe sunt reproduse grepit; le-am corectat
dupd ed. Perpessicius gi ed. Murdragu.
Scrisoarea I................. ....................239
Prima oard in Convorbiri literare, I {ebruarie 1881;in ed. Cuza poarri
titlul Satira l,ca gi in ed. Maiorescu. Intdiele formuldri qi motive incluse
in Scrisoarea I apar incd de la Viena, 1872, Si Berlin, 1873-1874, in
cadrul mareluipoem Memento mori;la Ia;i, 1876, Eminescurealizeazi
o versiune unitar6, pe care o amplificd gi dehnitiveazd la Bucuregti.
O singurd datd a folosit el titlul de Satird, dar qi atunci numai pentru
Scrisoarea II.
Scrisoarea II................ ....................243
Prima oar6 in Convorbiri literare, I aprilie 1881; inceputl la Ia;i.
1875-1876, finisatd la Bucurqti, 1880-1881.
Scrisoarea III.............
Prima oard in Convorbiri literare, I mai 1881; republicatd in Timpul,la
10 mai 1881, chiar in ziua in care Romdnia era proclamatLregat qi Carol
I era incoronat ca rege, iar liberalii se aflau la putere. Poezia igi avea
mugurii in cdteva idei versificate prin1872-1873 pentruMemento mori,
preluate, amplificate, prelucrate, glefuite, pind la penultima variantd,
subintitulatd Pa tria ;i patriolii gi care, cititd ;i la Junimea din Bucuregti
gi la cea din Iagi, a stdmit indignarea unor simpatizanli ai liberalilor,
precum de pildd Gh. Panu.
Scrisoarea IV.............. ....................255
Prima oard in Convorbiri literare, I septembrie 1881,in ed. Cuza cu
menJiunea: ,,Cu indreptdri dupd Manuscrisul Academiei Romdne 2282
p25-37. De pild6: muchi de stdncd, nu muSchi (vers 9), care-mi sund
in urechi, r'ru la urechi (vers 138)". Pornind de la c6teva fragmente la
Berlin, 1813-1874, reluate la laqi, 1876 (o versiune intitulatd Dezgust,
alta lubita vorbeEte) a fost datatS de Eminescu ,,28 aug. 876, noaplea"
gi finisatd la Bucureqti.
Scrisoarea V................ ....................260
Prima oard integral in Convorbiri literare, I februarie L890;un fragment,
cu titlul Dalila, mai apdruse in gazeta Epoca, I ianuarie 1886 9i in
Fdntdna Blanduziei, 3-10 decembrie 1889, apoiin Prozd Si versuri, ed.
V Mortun. 1890.
in zariar in colbul scolii.. ...264
Prima oard in Opere IV Poezii postume, ed. Perpessicius, 1952; scisit
in 188 1, pornind de la versuri risipite prin manuscrise mai vechi.
Colinde, colinde!...... ....265
Prima oard in Poezii postume, ed. Nerva Hodo;, 1902; scrisl la Bucuregti,
1878, in 2 strofe a 8 versuri, urmAnd a fi, probabil, continuatS.
Ce te legeni, codrule... ...................265
Prima oarl in ed. I-a Maiorescu, decembrie 1883; in ed. Cuza: ,,cu
indrept[ri dupd manuscris". Scrisd in multe variante la Bucure$ti,
1878-1882.
La mijloc de codru des............. ......266
Prima oari in ed. I-a Maiorescu, decembrie l88j; in ed. Cuza: ,,cu
indreptdri dupd manuscris ".
Diana ...267
Prima oarl in Convorbiri literare, I februarie 1884; inldiul tipal de 2
strofe, scris la Berlin, 1874, apoi la Bucuregti, 1878-1879, cu 3 strofe,
qi l88l-1882, cu 4 sffofe.
Dofra Sol... ....................268
Prima oarl in Poezii postume, ed. Nerva Hodo;, I 902; de fapt, e aceeagi
temd cu cea din Diana,ittr-o formd genuin6.
Ca;i Stoa, ce pretinde.. 270
PnmaoarLin Opere I[(, Poezii postume, ed. Perpessicius, 1952;izvordtit
din Lasd-tri lumea, Bucureqti, I 88 l.
Renunfare ....................272
Prima oard in Sdmdndtorul, 5 mai 1902;in ed. Cuza textul este mai lung
cu 18 versuri, vldit bruionare, pe care le-am l6sat deoparte, ca in ed.
Perpessicius gi ed. Murdragu; scrisd la Bucuregti, 1881-1882, pe motive
gi versuri preluate din alte poezii cu aceeagi temd.
Glosstr .....................27 3
Prima oard in ed. I-a Maiorescu, decembrie 1883;in ed. Cuza, ,cu
indreptdri dupd manuscris"; primele 2 versiuni, cu 9 strofe, au fost scrise
la Berlin, 1873-187 4, re luate la Iagi, 1 876, si finisate la Bucuresti, 1882.
Odi (In metru antic) 276
Prima oard in ed. I-a Maiorescu, decembrie 1883; extrasi dintr-o odd lui
Napoleon, alcltuiti la Berlin, 1873-1874, prelucratl la Iaqi, 1876, apoi
la Bucureqti, 1879-1882.
Somnoroase pIsIrele.. ...................277
Prima oard it ed. I-a Maiorescu, decembrie 1883; scrisl la Bucuregti,
1880-1882.
Mai am un singur dor............. .......278
Prima oard in ed. I-a Maiorescu, decembrie 1883;tema acestei poezii
l-a obsedat ani in gir pe Eminescu, dovadi cele peste 40 de variante,
incep6nd de prin 1876la Iapi, dar mai ales dintre 1878-1883 la
Bucuregti, din care cele 4 selectate de Maiorescu sunt cele mai aproape
de forma finali; in ed. Cuza, sunt reproduse 5 variante, prezentate
intr-o alt6 ordine; noi le-am relinut numai pe cele 4 din ed. Maiorescu
gi in ordinea acesteia.
De-oi adormi.................. .................279
Prima oard in ed. I-a Maiorescu, decembrie 1883.
Nu voi mormf,nt bogat......... .281
Prima oar[ in ed. I-a Maiorescu, decembrie ] 883 .

Iar cflnd voi fi pimAnt............... ....282


Prima oard in ed. I-a Maiorescu, decembrie 1883.
De ce nu-mi vii.................. ................284
Prima oard in Convorbiri literare, I februarie 1887; fost trimisl de la
a
M0n6stirea Neam!, unde Eminescu era internat de prin noiembrie 1886,
dar scrisl neindoielnic mai de mult.
Apari si dai luminl .....................28s
Prima oari in Convorbiri literare, I iunie 1895; in ed. Cuza, ,,Ctt
indreptdri dupl manuscris"; scrisd intre 1880-1883.
Luceafirul ....................287
Prima oar[ in Almanahul Societdlii Academice social-literare ,,Romdnia
jund", Wena, aprilie 1883, apoiin Convorbiri literare, I august 1883,
gi in ed. I-a Maiorescu, decembrie 1883. Prima versiune a poemului
dateazdde prin 1880-1881; a doua din 1881 (113 strofe, 452 versuri); a
treia, intitulatb Legenda Luceafdrului, subdatatl de Eminescu ,,aprilie
10 1882" (105 strofe,420 versuri) pe care o gi citeqte intr-o gedin!6 a
Junimii bucuregtene, in casa lui Maiorescu; apatra,incompleti; in sfhrqit,
textul defrnitiv, recitit in octombrie tot acasd la Maiorescu (98 strofe,
392 versnri), reprodus Siin Convorbiri literare, I ianuaie 1883 - pe
care Maiorescu il publicd in ed. I-a, decembrie 1883, dar f[r[ 4 strofe 9i
ticluind el2 versuri de legdturbin locul strofelor eliminate. Despre aceast[
modificare, care s-a transmis gi in edilia Cuza, s-au scris nenumdrate
acuze. Noi am reprodus textul eminescian, aga cum l-a restabilit ed.
Perpessicius.
S-a dus amorul.... ...............301
Prima oard inFamilia (mutatd din 1880Ia Oradea), 24 aprilie, 1883,
apoi in ed. I-a Msiorescu, decembrie 1883. Scrisi in 1876 la Iagi,
definitivatd la Bucureqti, 1880-1883. Era prima din grupajul de 7
poezii de dragoste pe care Eminescu i le inmtnase lui Iosif Vulcan,
venit in vizitdla Bucuregti.
Cind amintirile... ....................303
Prima oarl in Familia, 1 5 mai I 88 3 , apoiin ed. I-a Maiorescu, decembrie
1883.
Adio
Prima oard in Familia, I 5 mai I 8 8 3, apoi in ed. I-a Maiorescu, decernbrie
I 883.
Ce e amorul?................ ...................306
Prima oard in Familia, 24 aprilie 1883, apoi in ed. I-a Maiorescu,
decembrie 1883.
Pe lflngil plopii firl sof ..................307
-
Prima oard in Familia, 13 noiembrie 1883 dupd imbolnlvirea lui
Eminescu; apoi in ed. I Maiorescu, decembrie 1883.
Si dac[ ramuri...
Prima oard in Familiq, I3 noiembrie 1883, apoi in Convorbiri literare,
I februarie 1884.
Din noapte4................. ....................309
Prima oarl in Familia, 12 februarie 1884; era ultima din grupajul dat
lui Vulcan.
Lasi-fi lumea ta uitattr.... ...............310
Prima oar[ in ed. I-a Maiorescu, decembrie 1883; poezia se afld in vreo
I 5 manuscrise, primul poate de la Iagi, 1 871 , ultimul la Bucureqti, 1 883.
La steaua.. ...................312
Prima oarl in Romdnia liberd, Bucure;ti, 25 octombrie 1886, apoi in
Convorbiri literare, I decembrie 1886.
Doina
Prima oari in Convorbiri literare, I iulie 1883; era o poezie glefuitl
indelung gi pe care autorul intenfiona s-o recite la Iagi cu prilejul
festivitSlilor prilejuite de dezvelirea statuii lui $tefan cel Mare;
simlindu-se insd confuz, s-a mulgumit s-o citeascS, seara, intr-o qedinf5
a Junimii. A fost cdntecul de lebdd[ aI lui Eminescu. Dupi 1944,vreme
de 45 de ani, cdt a domnit peste noi secera gi ciocanul, Doina a fost
interzisS, gi mulli dintre cei care au recitat-o pe undeva au fost vdrdfi in
temnifd numai pentru cd oftaserd cu marele nostru poet:

,De la Nistru p6n'la Tisa,


Tot romdnul p16nsu-mi-sa". ..
Tabel crono1o9ic................ .....................315
ffiihai Emineseu 762

cAr,rN
(Fite din poveste)

GAZEL

Tb amna frunz e I e co lind d,


Sun-un grier sub o grindd,
Vdntul jalnic bate-n geamuri
Cu o mdnd tremurdndd,
Iard tu la gura sobei
Stai ca somnul sd te prindd.
Ce tresari din vis deodatd?
Tu auzi pdSind tn tindd -
E iubitul care vine
De mijloc sd te cuprindd
$i tnfala tafrumoasd
O sd lie o oglindd,
Sd te vezi pe tine insdtri
I4sdtoare, surdzdndd.

I
Pe un deal rdsare luna ca o vaff5 de jlratic,
Rumenind strlvechii codri gi castelul singuratic
$-ale rdurilor ape, ce sclipesc fugind in ropot -
De departe-n v6i coboarl tinguiosul glas de clopot;
Pe deasupra de prbp[stii sunt zidiri de cet[luie,
Acdlat de pietre sure un voinic cu greu 1e suie;
Agezdnd genunchi 9i mdn[ cdnd pe-un col1, cAnd pe alt col1,
Au ajuns sd rupd gratii ruginite-a unei bolfi
$i pe-a degetelor v6rfuri in ietacul tiinuit
Intr6, unde zidul negru ?ntr-un arc a-ncremenit.
Ci prin flori inkelesute, printre gratii luna moale
Sfiicioasd gi smerit[ gi-a vdrsat razele sale;
Unde-ajung, par viruite zid, podele, ca de crid6,
163 Poezii

Pe-unde nu, pare cd umbra cu c6rbune-irugrdvitil.


Iar de sus pin[-n podele un painj[n prins de vrajd
A lesut subgire pdnzd strlvezie ca o mreaj6;
Tremurdnd ea licureqte qi se pare a se rumpe,
inclrcatl de o bur[, de un colb de pietre scumpe.
Dttpilpdnza de painjln doarme fata de-mpdrat;
inecatd de lumind e intinsd in crivat.
Al ei chip se zugrivegte plin qi alb: cu ochiuJ mlsuri
Prin uqoara-nvinefire a sublirilor m[t[suri;
Ici qi colo a ei haind s-a desprins din sponci q'aratd
Trupul alb in goliciunea-i, cur[fia ei de fat[.
Rdsfiratul plr de aur peste perini se-mpr6gtie,
Tdmpla bate liniqtitl ca o umbrd viorie,
$i sprAncenele arcate fruntea albi i-o incheie,
Cu o singurd trbsurd m[iestrit le incondeie;
Sub pleoapele inchise globii ochilor se bat,
Braful ei atdl:ild leneg peste marginea de pat;
De a vArstei ei cSldurd fragii sinului se coc,
A ei gurl-i desclegtati de-a sufl[rii sale foc,
Eazitmbindigi migc[ dulce a ei buze mici, subgiri;
Iar pe patu-i gi la capu-i presurali-s trandafiri.

Iar voinicul s-apropie gi cu mdna sa el rumpe


Pdnza cea acoperit[ de un colb de pieJre scumpe:
A frumsefii haruri goale, ce simfirile-i adapl,
incdperile gdndirii mai nu pot sd le incap6.
El in brage prinde fata, peste fal6 i se-nclin[,
Pune gura lui fierbinte pe-a ei buze ce suspin6,
$i inelul scump i-l scoate de pe degetul cel mic -
$-apoi pleacd iar in lume ndzdrdvanul cel voinic.
ffiihai Emineseu 764

II

Ea a doua zi se mird cum de firele sunt rupte,


$i-n oglind-ale ei buze vede vinete qi supte -
Ea z0mbind gi trist se uit[ 9i goptegte bl6nd din gur[:
,,Zbtrdtor cu negre plete, vin' la noapte de mi fur6."

u
Fiecine, cum i-e vrerea, despre fete samd deie-qi -
Dar ea seamln6 celora indrigili de singuri ei-gi.
$i Narcis vlzdndu-gi falainoglinda sa, izvorul,
Singur fuse indrigitul, singur el indrdgitorul.
$i de s-ar putea pe d6nsa cineva ca s[ o prindS,
Cind cu ochii mari, sdlbatici, se priveqte in oglindi,
Subliindu-gi gura mic[ gi chemindu-se pe nume
$i fiindu-gi sie dragl cum nu-i este nime-n lume,
Atunci el cu o privire ndlucirea i-ar discoasl
Cum c[ ea - frumoasafatil- a ghicit c[ e frumoasi.
Idol tu! rdpire minfii! cu ochi mari gi p6ru1 des,
Pentru-o inimd fecioar[ mdndru idol1i-ai ales!
Ce gopteqte ea in tain[ cdnd prive;te cu mirare
Al ei chip gingag qi tin[q de la cap p0n'la picioare?
,,Vis frumos awt-am noaptea: a venit un zburltor,
$i strdngindu-l tare-n brate era mai ca sd-l omor...
$i de-aceea cdnd m5 caut in piretele de-oglinzi,
Singuric[-n clm5rufd brafe albe eu intinz
$i m[-mbrac in pdrul galben, ca in strai ugor fesut,
$i zlrind rotundu-mi um[r mai c6-mi vine s[-l sbrut.
$i atunci de sfiiciune mi-iese singele-n obraz-
Cum nu vine zbur[torul ca la pieptul b,ti sd caz?
Daci boiul mi-l inmlddiu, dacd ochii mei imi plac,
E temeiul ci acestea fericit pe el il fac,
$i mi-s drag[ mie ins[mi pentru cd-i sunt dragd lui -