Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect de lecţie

(Acest proiect este propus pentru o clasă obişnuită în care sunt integraţi copii cu CES).

PROPUNĂTOR: ASIMINE CARMEN.


ŞCOALA:NR. 11 PIATRA NEAMŢ.
CLASA: a III-a.
OBIECTUL: Ştiinţe.
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Plante cultivate şi spontane.
CONŢINUT: Din ce este alcătuită o plantă ?
TIPUL LECŢIEI: predare – învăţare.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
1.1. să recunoască componentele de natură ştiinţifică din mediul apropiat;
1.2. să diferenţieze caracteristicile mediului apropiat;
2.1. să folosească instrumente familiare pentru a descoperi însuşiri ale vieţuitoarelor şi
caracteristici ale mediului de trai;
2.4. să formuleze concluzii intuitive pe baza datelor extrase din experienţele desfăşurate sau
din observarea unor fenomene.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
PENTRU ELEVII OBIŞNUIŢI:
COGNITIVE
OC1: să identifice părţile componente ale unei plante, având drept sprijin informaţiile
dobândite prin observarea dirijată, cele din textul lecţiei şi discuţiile purtate în clasă;
OC2: să precizeze importanţa plantelor pentru celelalte vieţuitoare si pentru om;
OC3: să deseneze una din plantele observate si să indice prin săgeţi părţile componente ale
acesteia, în condiţiile în care au fost intuite imaginile din manual si de pe planşe;
OC4: să marcheze asemănările si deosebirile dintre plantele cultivate si cele spontane;
OC5: să completeze informaţiile oferite de manual cu altele descoperite în alte surse de
informare;
OC6: să lucreze individual/ în echipă pentru îndeplinirea unor sarcini.

PENTRU ELEVII CU C.E.S. :


Obiectivele OC1, OC3, OC6 sunt comune
Pentru elevul G.D.:
OC2: să exprime prin desen importanţa plantelor pentru om , ( de exemplu, copii care sunt
fericiţi, la joacă, într-un parc) ;
OC4: să observe într-un atlas botanic imagini cu plante cultivate si spontane ;
OC5: să completeze propoziţii lacunare cu informaţii despre plante;
OC7: să se plaseze mereu în competiţie cu sine însuşi, stimulat de către colegi si învăţătoare,
pentru înţelegerea si efectuarea corectă a sarcinilor diferenţiate pe care le primeşte.
Pentru elevul Z.R.:
OC2: să deseneze, după posibilităţile sale, plante dintr-un parc;
OC4: să intuiască, dirijat de un coleg tutore, unele plante din atlasul botanic;
OC5: să completeze câteva propoziţii lacunare, ajutat de către învăţătoare;

1
OC7: să-şi stimuleze dorinţa de autodepăşire, încurajat de colegi şi învăţătoare.

OBIECTIVE MOTRICE: (pentru toţi elevii, inclusiv pentru G.D.şi Z.R.)


OM1: să-si dirijeze efortul oculo-motor către centrul de interes vizat de către învăţătoare;
OM2: să mânuiască cu atenţie materialele oferite spre observare;

OBIECTIVE AFECTIVE: (comune)


OA1: să accepte solicitările învăţătoarei;
OA2: să se mobilizeze în rezolvarea exerciţiilor;
OA3: să manifeste interes în realizarea sarcinilor propuse;
OA4: să se bucure de aprecierile primite.

RESURSE:
A. Bibliografice:

1. oficiale:
Programe şcolare pentru învăţământul primar, Ministerul Educaţiei şi
Cercetării, Bucureşti, 2004.
Peneş, Marcela, Ştiinţe-manual pentru clasa a III-a, Editura Aramis,
Bucureşti, 2006.

2. informative:
Neamţu, Cristina, Gherguţ, Alois, Psihopedagogie specială, Editura Polirom,
Iaşi, 2000.
Gherguţ, Alois,Sinteze de psihopedagogie specială, Editura Polirom, Iaşi, 2005

3. didactice:
Ghid metodologic de aplicare a progamei şcolare de ştiinţe ale naturii la
clasele a III-a si a IV-a, Ministerul Educaţiei si Cercetării, Bucureşti, 2004.

B. Metodologice:
a. strategia didactică: inductiv-deductivă;
b. metode si procedee: conversaţia, explicaţia, observaţia, problematizarea,
învăţarea prin descoperire, activitate independentă, exerciţiul,jocul didactic, învăţarea pe
echipe.
c. forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe;
d. mijloace de învăţământ: planşe cu plante, Atlas botanic, E.D.P., Bucureşti,
1980;; plante puse la încolţit, caiete speciale, fişe cu informaţii, ghivece cu flori.

C. Temporale: 45 min.

D. Umane: elevii, învăţătoarea clasei;


profesor de sprijin, părinţii unuia dintre elevi (în afara orei de curs)

2
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Activitatea Activitatea elevilor cu cerinţe


învăţătorului / Activitatea elevilor educative speciale
Secvenţele activităţii
1.Moment Constituirea grupelor de elevi. Elevii primesc fişe pentru desen,
organizatoric Distribuirea materialelor de lucru. caiet cu propoziţii lacunare
scrise de către învăţător,
creioane colorate.
2.Reactualizarea Elevii răspund: G.D.va realiza un desen în care
cunoştinţelor( medii de -locul din natură unde trăiesc să reprezinte două –trei animale
viaţă) vieţuitoarele; sau plante în mediul în care
Învăţătoarea cere -vieţuitoarele preferă anumite trăiesc.Ca model, va avea în faţă
elevilor să definească condiţii de viaţă; un atlas zoologic în care apar
mediile de viaţă, să -mediul de viaţă terestru/ mediul imagini cu vieţuitoare în mediul
motiveze de ce aleg acvatic; lor de viaţă..Apoi, va motiva de
plantele sau animalele -corpul lor se adaptează, suferind ce îndrăgeşte el aceste
anumite medii de viaţă, modificări. vieţuitoare si de ce nu si le poate
să exemplifice imagina trăind în alte
vieţuitoare care trăiesc locuri.Dacă răspunde corect,
în aceste medii, să învăţătoarea îl va recompensa,
explice cum pot rezista desenându-i pe fişă un soare
unele dintre ele în două care îi zâmbeşte, fericit că a
medii de viaţă diferite. răspuns bine.Dacă greşeşte,
colegii de grupă îl vor
ajuta,oferindu-i indicii de
genul:”dacă nu ar trăi în apă, ce
s-ar întâmpla cu peştii ?”;”raţa
stă în apă atunci când…si pe
uscat atunci când…” etc.
Z.R. va primi o fişă pe care este
desenat un mediu de viaţă
terestru (în pădure), în care el va
desena un animal care trăieşte
acolo. La fel va trebui să facă,
desenând un animal care trăieşte
în apă.
3. Captarea atenţiei Elevii observă plantele cultivate si G.D. observă plantele din
Activitate frontală- îngrijite de ei.Răspund: ghiveci, este solicitat să spună
îndrumă elevii să -sunt corpuri cu viaţă; dacă vede toate părţile plantei.
observe plante cultivate -răsar dintr-o sămânţă, se Este solicitat să spună unde este
si îngrijite de ei; dezvoltă, cresc, se înmulţesc si mor rădăcina plantei (în pământ).
“Ce fel de corpuri sunt Intuiesc părţile observabile ale Z .R. este dirijat de către colegul
plantele? De ce?” plantelor din ghivece.Descriu său de bancă, acesta fiind unul
“Descrieţi modul în care modul în care au fost cultivate. foarte bun şi dispus să ajute, să

3
au fost cultivate.” observe părţile plantei. Acesta îi
arată fiecare parte şi îl îndrumă
să le numească împreună.
4. Anunţarea temei
si a obiectivelor Ascultă cu atenţie care este tema si G.D.şi Z.R. ascultă ce temă vor
urmărite obiectivele. învăţa si ce vor încerca să
înţeleagă din această activitate.
Se vor anunţa tema Pentru a li se crea o motivaţie de
lecţiei (alcătuirea a învăţa, învăţătoarea le promite
plantei) si obiectivele drept răsplată pentru lucrul lor
urmărite(recunoaşterea corect în această oră că vor
părţilor plantei, primi în dar acele ghivece cu
cunoaşterea importanţei flori pe care le vor alege, pentru
lor, recunoaşterea a le îngriji acasă.
plantelor cultivate si
spontane).
5. Dirijarea învăţării G.D. şi Z.R. vor observa
A) Intuirea imaginilor Elevii vor observa în imaginile din imaginile si repetă,după un
din manual manual copii care plantează flori, coleg care a dat răspunsul
pomi în curtea şcolii) si vor preciza corect, care sunt părţile plantei.
părţile componente ale plantelor. În acelaşi timp, le arată pe o
planşă în care sunt reprezentate
schiţat.

B) Observarea unei Elevii urmăresc părţile componente G.D. observă părţile plantei si
plante ale plantei în mărime naturală, dar completează propoziţiile
Li se prezintă elevilor o si la planşă. lacunare, ajutat de învăţătoare.
plantă care are toate Notează în caiete sub formă de “Plantele sunt corpuri cu viaţă.
părţile componente. schemă noţiunile însuşite. Ele sunt alcătuite din:
Notează la tablă , sub -rădăcină
formă de schemă, -tulpină
noţiunile transmise. -frunze
-flori-fructe-seminţe”
Z.R. primeşte o fişă în care sunt
desenate cu creion negru părţile
plantei şi indicate denumirile
fiecăreia. El va reveni asupra
lor, colorându-le în culoarea pe
care o au în natură. Repetă cum
se numesc părţile principale ale
plantei.
C) Identificarea Deducerea cu ajutorul conversaţiei G.D. primeşte sarcină să
importanţei plantelor a rolului plantelor pentru om si deseneze legume pe care le
(pentru om si vieţuitoare vieţuitoare: consumă cu plăcere si să asculte
-asigură hrana omului si a explicaţiile pe care le dau colegii
animalelor; lui.

4
-asigură oxigenul necesar vieţii; Sau, poate să aleagă să deseneze
-aduc precipitaţii (pădurea) etc. un parc plin de pomi si copii
care se joacă, fericiţi.
Z.R. are ca sarcină să deseneze
planta care îi place mai mult.
Trebuie să fie atent să aibă toate
părţile principale, inclusiv
rădăcina fixată în pământ. Va fi
monitorizat de către învăţătoare.
D)Compararea unei Elevii observă pe planşă plante G.D. este dirijat să observe
plante cultivate cu o cultivate(fasole,grâu,varză) si plantele cultivate de om si pe
plantă din flora spontană deduc modul de cultivare-plantă cele spontane, timp în care
cultivată ascultă cu atenţie care sunt
Motivează de ce cultivă omul diferenţele dintre cele două
plante.Observă o plantă din flora tipuri de plante.Este solicitat să
spontană.Descoperă denumirea si repete clasificarea
importanţa ei.Completează plantelor:cultivate si spontane.
schema. Completează propoziţiile:
Plantele semănate si îngrijite de
om se numesc plante cultivate.
Plantele care cresc si se
înmulţesc singure sunt plante
spontane.
Este verificat si ajutat de
învăţătoare.
La fel se va proceda şi cu Z.R.,
pe care îl va dirija, alături de
învăţătoare şi colegul de bancă,
care îl ajută să disocieze cele
două noţiuni arătându-i în
momentul completării
propoziţiilor lacunare exemple
de plante din fiecare categorie.

E)Identificarea Elevii sunt dirijaţi să observe si să G.D. repetă ce plante vede pe


asemănărilor compare o plantă care trăieşte în planşă dintre cele terestre si
/deosebirilor dintre mediul terestru cu o plantă dintre cele acvatice.Dacă
plantele terestre si cele acvatică.Le denumesc. greşeşte este ajutat să
acvatice. verbalizeze.
Z.R. observă, alături de colegi.
Le arată, verbalizează.
6.Fixarea cunoştinţelor *Activitate frontală G.D. şi Z.R. sunt ajutati de
Exerciţiul nr. 1, p. 17-intuirea colegii de bancă, aceştia fiind
imaginilor si alegerea răspunsului dintre cei mai buni la
corect; învăţătură,să aleagă răspunsul

5
Exerciţiul nr.2-alcătuirea plantei; corect. Le motivează alegerea
Exerciţiul nr.3-gruparea unor răspunsului.
plante după forma de cultivare. Învăţătoarea verifică si dă
*Activitate pe grupe mici indicaţii.
Exerciţiile nr.1 si 2 din caietul Se lucrează în colaborare, sub
special (pot apela la ajutorul atenta îndrumare a învăţătoarei.
colegului de bancă).
7.Obţinerea *Activitate independentă Sarcinile îi sunt date sub formă
performanţei Elevii rezolvă sarcinile exerciţiilor de joc:
*feed-back-ul nr.4,5,6-p.18, din caietul special: “Înţepăm cu săgeata locul
-să deseneze un copac si să indice rădăcinii, al tulpinii etc.Să le
părţile plantei; arătăm drumul spre casă
-să recunoască plantele care s-au plantelor care s-au rătăcit!Caută
“rătăcit” în imagine; între denumiri si potriveşte cu
să asocieze desenul cu denumirea desenul.”
plantei. Dacă rezolvă satisfăcător sunt
lăudati, dacă greşesc sunt ajutaţi.
8.Asigurarea retenţiei *Tema pentru acasă-ex. nr.2, G.D.va rezolva sarcinile din
si transferului p.17(caietul special); temă îndrumat de profesorul de
-organizarea unei activităţi pe sprijin.Este încurajat să caute la
echipe de colectare de plante centrul de plasament unde stă, la
medicinale si date despre bibliotecă,informaţii despre
importanţa lor; plante.
„Vrei să ştii mai mult?”(date noi Z.R. va rezolva tema ajutat de
despre plante si importanţa lor). către părinţii care primesc
*Aprecieri si recomandări conform indicaţii de la învăţătoare. Se
răspunsurilor date si gradului de oferă cu plăcere să colecteze
participare la lecţie. plante, împreună cu mama, în
timpul unei plimbări pe dealul
din apropierea şcolii.
Pentru că au rezolvat bine
sarcinile primite, primesc în dar
ghiveciul cu floarea care le-a
plăcut cel mai mult.

S-ar putea să vă placă și