Sunteți pe pagina 1din 4

Prof.

Carmen – Mariana Codreş,


Grup Şcolar Industrial Metalurgic, Galaţi

PLAN DE MENTORAT - ANUL I

ACTIVITATEA RESPON- TERMEN PARTENERI RESURSE


SABIL NECESARE
1. Socializarea (prezentarea - Mentor 1-2.09 Angajaţii Capacitatea
catedrei, a colegilor de cancelarie, şcolii de adaptare
a bibliotecii)
2. Interviu cu mentorul. Stabilirea -Mentorul 3-4. 09 Fişa –
programului interviu
3. Studierea ROI, ROFUIP, - Stagiar 5-7.09 Director, Regulament,
secretariat documente
şcolare
4. Studierea programelor, a - Stagiar, 7-15.09 Responsabil Documente
manualelor, a documentelor de mentor comisie specifice,
proiectare, alegerea manualelor metodică, manuale
dintre cele disponibile în bibliotecar
biblioteca şcolii
5. Consiliere pentru realizarea - Mentor, 15-30.09 Profesorii din Modele de
testelor predictive. Realizarea stagiar catedră, teste
testului predictiv și interpretarea responsabil predictive
acestuia comisie
metodică
6. Îndrumare privind întocmirea - Mentor, sept - oct. Responsabil Programa
planificărilor la disciplină stagiar comisie analitică,
metodică, modele de
profesorii din planificări
catedră anuale şi
semestriale,
manuale,
auxiliare
curriculare
7. Asistenţele stagiarului la orele - Mentor octombrie- Director, Planificare
mentorului. noiembrie elevii claselor calendaristi-
că, proiect
didactic
8. Discutarea orelor Mentorul octombrie- Fișe de
si stagiarul noiembrie asistenţă
9. Îndrumare în realizarea - Mentor, 15.10- Profesorii din Ghiduri
proiectelor didactice. Stabilirea stagiar 15.11 catedră metodologi-
tipurilor de obiective, alegerea ce, metodici
strategiilor didactice şi a resurselor ale
diferitelor
discipline
10. Întocmirea planificărilor - Mentor, 15.10- Profesorii din Planificări
unităţilor de învăţare şi a stagiar 15.11 catedră pe unităţi,
proiectelor didactice. proiecte
didactice
11. Asistenţele mentorului la orele - Stagiar, decembrie, Director, Proiecte
stagiarului. mentor ianuarie- responsabil didactice,
februarie comisie Fişa de
metodică asistenţă
12. Discuţii. Stabilirea unui plan Mentor, februarie Fişa de
de măsuri ameliorative stagiar asistenţă
13. Elaborarea de teste formative - Stagiar martie Profesorii din Teste, fişe,
şi sumative, subiecte de teză, catedră subiecte
planuri de eseuri de către stagiar diverse
14. Realizarea de activităţi - Mentor, 15.02-
comune mentor - stagiar stagiar 15.03
15. Interasistenţe stagiar - ceilalţi - Membrii aprilie - Elevii claselor, Planul
membri ai comisiei metodice comisiei mai director, operaţional
metodice responsabil al catedrei
comisie
metodică
16. Evaluarea activității stagiarului Mentorul 1-15 iunie director, Manuale,
responsabil auxiliare
comisie curriculare
metodică Fişe de
asistenţă,
rapoarte de
evaluare
PLAN DE MENTORAT - ANUL II

ACTIVITATEA RESPON- TERMEN PARTENERI RESURSE


SABIL NECESARE
1. Studierea programelor de - Mentor, 1-10.09 Cadrele Programa
consiliere și orientare stagiar didactice, analitică de
consilierul consiliere şi
educativ orientare
vocaţională,
note ISJ
2. Explicarea tipurilor de activităţi -Mentorul 10-20.09 Consilierul Documente
extracurriculare (serbări şcolare, educativ, şcolare
vizite, excursii, şedinţe cu părinţii, psihologul
lectorate, activităţi cu grupuri de şcolar
recuperare, de performanţă,
proiecte educaţionale,
parteneriate)
3. Îndrumare privind întocmirea - Mentor, 20-30.09 Cadrele Programa,
planificărilor stagiar didactice, modele de
consilierul planificări
educativ, documente
psihologul şcolare
şcolar
4. Asistenţe ale stagiarului la orele - Mentor, octombrie- Elevii clasei Planificare,
de dirigenție ale mentorului stagiar noiembrie proiecte
didactice
5. Asistență la sedința cu părinții - Mentor, noiembrie Cadrele Tematica/
organizată de mentor stagiar didactice, Calendarul
părinții şedinţelor cu
părinţii
6. Activităţi extracurriculare Mentor, semestrul I Elevii, cadre Proiecte,
demonstrative ale mentorului stagiar didactice, programe
(serbări, concursuri, omagieri ale consilierul
scriitorilor, proiecte educative) educativ,
psihologul
şcolar
7. Discutarea orelor de dirigenţie Mentorul decembrie Fişa de
şi a celorlalte tipuri de activităţi. si stagiarul asistenţă
8. Îndrumare în realizarea - Mentor, 15.10- Consilierul Ghiduri
proiectelor specifice orei de stagiar 15.11 educativ, metodologi-
dirigenţie şi a proiectelor psihologul ce, proiecte
educative şcolar educative
9. Asistenţele mentorului la orele - Stagiar, 16.11- Elevii Proiecte
stagiarului. mentor 15.12 didactice
Fişa de
asistenţă
10. Asistența mentorului la sedința - Stagiar, 15.01- Părinţii, Chestionare,
cu părinții organizată de stagiar mentor 15.02 consilierul tematica/
educativ, calendarul
psihologul şedinţelor cu
şcolar părinţii
11. Organizarea de activități Stagiar februarie- Elevii, Graficul
extracurriculare martie consilierul activităților
educativ, extracurricul
psihologul are
şcolar
12. Aplicaţia unui proiect educativ Stagiar aprilie Elevii, Proiectul
consilierul educativ,
educativ, planul de
psihologul activităţi
şcolar
13. Discuţii. Stabilirea unui plan Mentor, mai Fişe de
de măsuri ameliorative stagiar asistenţă,
plan de
măsuri
14. Interasistenţe stagiar - ceilalţi Mentor, aprilie-mai Elevii, Fişe de
membri ai comisiei metodice stagiar, consilierul asistenţă
diriginţi educativ,
psihologul
şcolar
15. Evaluarea activității stagiarului Mentorul iunie Consilierul Fişe de
educativ, asistenţă,
psihologul rapoarte de
şcolar, evaluare
Director