Sunteți pe pagina 1din 15

INDRUMAR

pentru

LUCR Ă RI DE LABORATOR

la disciplina

DESEN TEHNIC

Φ 40 R10 Φ 5 30 6,3 Φ 50 50 45 15
Φ
40
R10
Φ
5
30
6,3
Φ
50
50
45
15

VALABIL PENTRU STUDENŢ II DIN ANUL I INGINERIE INDUSTRIALĂ

 

PREFAŢĂ , CUPRINS ŞI BIBLIOGRAFIE

 

Obiective

1. Standarde generale utilizate în desenul tehnic;

 

laborator

2. Reguli teoretice ş i exemple de aplicaţ ii practice la întocmirea desenului de reper;

DT

3. Reguli teoretice ş i exemple de aplicaţ ii practice la întocmirea desenului de ansamblu.

Compe-

1. Cognitive: cunoa ş terea ş i utilizarea no ţ iunilor teoretice ş i practice ale disciplinei

ten ţ e specifice

2. Tehnice - profesionale: proiectarea ş i evaluarea activit ăţ ilor practice specifice DT 3. –

Atitudinal

valorice:

manifestarea

unei

atitudini

pozitive

fa ţă

de

domeniul

experimental

 

Con ţ inutul instruirii ş i nr.de ore la o tem ă

 

Lucră ri de laborator: 14X3=42 ore

 

1.

FORMAT, INDICATOR, LINII, SC Ă RI UTILIZATE ÎN DESENUL TEHNIC:

Standarde generale ş i aplicaţ ii efectuate pe format A4 – 3 ore

 

2. SCRIEREA ÎN DESENUL TEHNIC: –Exemple de caractere latine ş i greceş ti - 3 ore

3. DISPUNEREA PROIEC Ţ IILOR: Cubul de proiecţ ie, desf ăş urarea ş i epura final ă –3 ore

 

4. REGULI DE ÎNTOCMIRE A DESENULUI DE REPER: Reguli minimale - 3 ore

5. DESENUL DE EXECUŢ IE AL MODELULUI UTILIZAT LA DISPUNEREA

PROIEC Ţ IILOR, ÎNTOCMIT PE BAZA REGULILOR DE ELABORARE A

DESENULUI DE REPER: Alegerea num ă rului minim de proiecţ ii, desenul final – 3 ore

6.

APLICA Ţ IE LA ÎNTOCMIREA DESENULUI DE REPER AL UNEI PIESE

REALIZATĂ PRIN ÎNDOIRE: Trasarea racord ă rilor, proiecţ ia desf ăş urat ă – 3 ore.

7.

APLICAŢ IE LA ÎNTOCMIREA DESENULUI DE REPER AL UNEI PIESE DE

REVOLUŢ IE: Axe de simetrie, cotarea diametrelor, dispunerea cotelor succesive - 3 ore.

8. REGULI DE ÎNTOCMIRE A DESENULUI DE ANSAMBLU: Reguli minimale 3 ore

9. FILETE Ş I ASAMBLĂ RI FILETATE - BAZE TEORETICE Ş I APLICAŢ IE LA

ÎNTOCMIREA DESENULUI DE ANSAMBLU AL UNEI ÎMBIN Ă RI FILETATE 3 ore

10.

FILETE Ş I ASAMBLĂ RI FILETATE - APLICAŢ IE LA ÎNTOCMIREA

DESENULUI DE REPER AL UNEI PIESE DIN DESENUL DE ANSAMBLU AL

ÎMBIN Ă RII FILETATE: Reprezentarea piesei, notarea ş i cotarea filetelor - 3 ore.

11.

ANGRENAJE CU ROŢ I DINŢ ATE, ASAMBLĂ RI PRIN PENE Ş I CANELURI -

BAZE TEORETICE Ş I APLICAŢ IE LA ÎNTOCMIREA DESENULUI DE ANSAMBLU AL UNUI REDUCTOR: Reguli minimale de întocmire 3 ore

12.

ANGRENAJE CU ROŢ I DINŢ ATE, ASAMBLĂ RI PRIN PENE Ş I CANELURI-

APLICAŢ IE LA ÎNTOCMIREA DESENULUI DE REPER AL UNEI RO Ţ I DINŢ ATE

DIN DESENUL DE ANSAMBLU AL REDUCTORULUI: Reguli specifice - 3 ore.

13.

LABORATOR SUMATIV - DESEN DE ANSAMBLU Ş I/SAU DE EXECUŢ IE

DUP Ă MODEL: Aplica ţ ii efectuate pe format A4 – 3 ore

 

14

COLOCVIU - VERIFICARE ORALĂ Ş I APLICAŢ IE PRACTIC Ă LA EXECUŢ IA

UNUI DESEN DUP Ă RELEVEU 3 ore

 

Strategii didactice la aplicaţ ii practice

1.

Resurse procedurale: autoinstruirea pe baza unor suporturi de studiu elaborate pentru

fiecare lucrare, expunerea didactică , explicaţ ia, lucră ri practice frontale ş i de grup

 

2.

Resurse materiale: plan ş ete de desen, instrumente de trasare, aparate de m ă sură

adecvate: subler, micrometru.

 

Instrumente de evaluare formativ ă (pe parcurs): Verificare oral ă la fiecare lucrare ş i teste scrise Instrumente de evaluare sumativ ă (final ă ): Colocviu

 

Standarde

Standarde minime: Denumirea ş i scopul lucră rii de laborator, efectuarea aplicaţ iilor de pe suporturile de studiu elaborate în cadrul laboratorului Standarde maxime: Parcurgerea coerent ă a tuturor etapelor lucră rii de laborator; participare activ ă dezbaterea chestiunilor teoretice ş i practice, predarea tuturor desenelor.

curriculare de

performan ţă

Bibliografie

1. Noti ţ e de la curs ş i suporturi de studiu elaborate în cadrul laboratorului

 

pentru

2. Delia CERLINC Ă -Desen tehnic, 2008

 

elaborarea

3. Neculau, A Câmpul universitar ş i actorii s ă i

 

Bibliografie

1. Noti ţ e de la curs ş i suporturi de studiu elaborate în cadrul laboratorului

 

minimal ă

2. Delia CERLINC Ă -Desen tehnic, 2008

 

FI ŞĂ COLECTIVĂ pentru instructajul de protec ţ ie a muncii ş i prezen ţă la activităţ ile de laborator ERM Subsemnatul ………………., având funcţ ia de ………, am procedat ast ă zi………………la instruirea

unui nr. de……studen ţ i din grupa……….în probleme de protecţ ie a muncii pentru lucră rile de laborator la disciplina DT. Prezentul instructaj este valabil pentru perioada semestrului…….de la……………pân ă

la………… Materialul predat cuprinde regulile de protecţ ie a muncii si paz ă contra incendiilor elaborate pentru activit ăţ ile practice din laborator ş i afi ş ate în încinta laboratorului.

VERIFICAT

INSTRUCTOR

TABEL NOMINAL anex ă la fi ş a colectiv ă de instructaj din…………………2007 Am luat la cuno ş tin ţă de cele consemnate în fi ş a colectiv ă de instructaj ş i de prezen ţ a obligatorie la laborator.

Nc L1 si PM 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2
Nc
L1 si PM
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 

CUPRINS Lista cu lucră rile de laborator la Desen tehnic cuprinde 14 lucră ri de laborator, astfel:

 

L1-Format, indicator, linii, scă ri

 

L5-Desenul de execu ţ ie

L9-10 Filete ş i asambl ă ri filetate

 

L2-Scriere

   

L6-Pies ă ob ţ inut ă prin îndoire

L11-12-Angrenaje, pene, caneluri

 

L3-Dispunerea proiecţ iilor

   

L7-Pies ă de revolu ţ ie

 

L13-Laborator sumativ

 

L4-Reguli pentru desen de reper

 

L8-Desen de ansamblu-Reguli

L14 Colocviu

 

Consultaţ ii vineri, orele 10-12, sala B112

 

Bibliografie Delia CERLINC Ă -Desen tehnic, 2008

 
 

FORMATE DE DESEN DIN SERIA A - SR ISO 5457-2002

 

SERIA PRINCIPAL Ă

A0 (841X1189) mm A1 (594X841) mm A2 (420X594) mm A3 (297X420) mm A4 (210X297) mm

FORMATE ALUNGITE

A3X3

 

A3X4

A4X3

A4X4

A4X5

 

ELEMENTELE FORMATULUI: Chenar, indicator, fâş ie îndosariere cu mijlocul ei, simbol format ÎMP Ă TURIREA FORMATELOR A0-A3: Se reduc la un format A4 cu indicatorul la vedere.

INDICATORUL - SR ISO 7200-2004 Indicatorul formatelor de desen se plaseaz ă în col ţ ul dreapta jos al acestuia, în raport cu pozi ţ ia normal ă de citire a desenului. Este un dreptunghi divizat, cu L=170-190 mm ş i λ=dup ă nevoi. Agen ţ ii economici î ş i pot întocmi indicatoare proprii, de firm ă , ce trebuie s ă con ţ in ă :

 
 

1. Zona de identificare, cu trei elemente: proprietarul legal, denumirea ş i numă rul desenului

2. Zona de informaţ ii suplimentare, cu cerin ţ e specifice: executan ţ i, dat ă , scară , material ş .a.

Pentru laboratorul de DT se propune indicatorul ataş at prezentului format A4.

 
 

LINII UTILIZATE ÎN DESENUL INDUSTRIAL - SR ISO 12820-2002

 
 

1.

Din punct de vedere al grosimii de trasare se deosebesc dou ă tipuri de linii:

 
 

1.1.

Linie groas ă

cu grosimea b aleas ă din ş irul în progresie geometrică cu raţ ia 2, avînd

 

urm ă toarele valori b=2

1,4 1

0.7

0,5 mm

 

1.2.

Linie sub ţ ire

cu grosime între b/3 si b/2

 
 

2.

Din punct de vedere al formei de trasare se deosebesc patru tipuri de linii:

 

2.1. Linie continu ă

groas ă dreapt ă sub ţ ire dreapt ă sub ţ ire ondulat ă sub ţ ire zig-zag

dreapt ă sub ţ ire ondulat ă sub ţ ire zig-zag Contur ş i muchii vizibile,

Contur ş i muchii vizibile, chenar formate Elementele cot ă rii, haş uri, linii de axe scurte Rupturi (delimitare vederi de secţ iuni) Rupturi în desenele pieselor din lemn Contururi ş i muchii acoperite, dup ă caz Suprafeţ e cu prescrip ţ ii speciale (tr. termic) Axe de simetrie peste 10 mm, el. de divizare Traseul urmei planului de secţ ionare

 
 
 
 

2.2. Linie întrerupt ă

sub ţ ire

-----------

2.3. Linie punct

groas ă

2.3. Linie punct groas ă
 

sub ţ ire mixt ă

  sub ţ ire mixt ă
 

2.4. Linie dou ă puncte sub ţ ire

Piese învecinate, pozi ţ ii intermediare

SCĂ RI UTILIZATE ÎN DESENUL INDUSTRIAL - SR ISO 5455-1997 Din punct de vedere al m ă rimii desenului în raport cu dimensiunile piesei reale se deosebesc trei tipuri de scă ri standardizate: natural ă 1:1; de m ă rire (2:1, 5:1, 10:1); de micş orare (1:2, 1:5, 1:10)

 

Desenat

Student

   

Data

Plan ş a

Verificat

Ing. Patras CS

 

10-10-2008

 

1/1

 

Proprietar UNIVERSITATEA SUCEAVA

 

Denumire FORMAT, INDICATOR, LINII, SC Ă RI

 
 

Num ă r desen L1

 
 

Format A4 (210X297)

SCRIEREA ÎN DESENUL TEHNIC - SR ISO 3098-2002 1. Clasificarea scrierii: normal ă tip B
SCRIEREA ÎN DESENUL TEHNIC - SR ISO 3098-2002
1. Clasificarea scrierii: normal ă tip B (utilizat ă frecvent în desenul industrial) ş i îngustat ă tip A
2. Dimensiunea nominal ă a scrierii (în ă l ţ imea literelor mari ş i a cifrelor) h=20; 14; 10; 7; 5 mm
3. Elementele scrierii B ş i A: în ă l ţ imea literelor mici la ambele tipuri 7h/10
grosimea liniei de scriere a caracterelor h/10 ş i h/14
distan ţ a dintre 2 caractere al ă turate 2h/10 ş i 2h/14
distan ţ a minim ă dintre 2 cuvinte sau numere 6h/10 ş i 6h/14
distan ţ a minim ă dintre 2 rânduri 14h/10 ş i 20h/14
laţ imea caracterelor
normale 6h/10 ş i 6h/14
late (m,m,w,W) 9h/10 ş i 9h/14
4. Scriere normal ă dreapt ă tip B
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklλmnopqrstuvwxyz
5. Scriere normal ă înclinat ă la 75° tip B
01 2 3 4 5 6 7 8 9
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklλmnopqrstuvwxyz
6. Alfabetul grecesc (pronun ţ ia din limba francez ă )
Alpha
Gamma
Delta
Epsilon
Phi
Eta
B
êta
A
B
Khi
Lambda
Mu
Nu
Pi
Th êta
Rh ô
Sigma
Tau
Kappa
Oméga
Ksi
Psi
Dzêta
(Zêta)
k K
Desenat
Student
Data
Plan ş a
Verificat
Inginer Patras CS
10-10-2008
1/1
Proprietar
UNIVERSITATEA SUCEAVA
Denumire SCRIEREA ÎN DESENUL TEHNIC
Num ă r desen L2
Format A4 (210X297)
1. CUBUL IMAGINAR DE PROIEC Ţ IE CANĂ
1.
CUBUL IMAGINAR DE PROIEC Ţ IE
CANĂ
2. PE FE Ţ ELE CUBULUI DISPUNEREA PROIEC Ţ IILOR

2.

PE FEŢ ELE CUBULUI

DISPUNEREA PROIEC Ţ IILOR

2. PE FE Ţ ELE CUBULUI DISPUNEREA PROIEC Ţ IILOR
2. PE FE Ţ ELE CUBULUI DISPUNEREA PROIEC Ţ IILOR
2. PE FE Ţ ELE CUBULUI DISPUNEREA PROIEC Ţ IILOR Pr. din spate Plan ş a
2. PE FE Ţ ELE CUBULUI DISPUNEREA PROIEC Ţ IILOR Pr. din spate Plan ş a
2. PE FE Ţ ELE CUBULUI DISPUNEREA PROIEC Ţ IILOR Pr. din spate Plan ş a
2. PE FE Ţ ELE CUBULUI DISPUNEREA PROIEC Ţ IILOR Pr. din spate Plan ş a
Pr. din spate

Pr. din spate

Plan ş a

1/1

DISPUNEREA PROIEC Ţ IILOR Pr. din spate Plan ş a 1/1 Pr. din stânga 3. DISPUNEREA
Pr. din stânga
Pr. din stânga

3. DISPUNEREA PROIEC Ţ IILOR

ÎN DESENUL TEHNIC

3. DISPUNEREA PROIEC Ţ IILOR ÎN DESENUL TEHNIC Proiec ţ ie din dreapta Pr. din fa

Proiecţ ie din dreapta

Pr. din faţă (principal ă )

Desenat

Student

Verificat

Inginer Patras CS

ă ) Desenat Student Verificat Inginer Patras CS Proprietar UNIVERSITATEA SUCEAVA Proiec ţ ie de jos

Proprietar UNIVERSITATEA SUCEAVA

Inginer Patras CS Proprietar UNIVERSITATEA SUCEAVA Proiec ţ ie de jos Proiec ţ ie de sus
Inginer Patras CS Proprietar UNIVERSITATEA SUCEAVA Proiec ţ ie de jos Proiec ţ ie de sus

Proiecţ ie de jos

CS Proprietar UNIVERSITATEA SUCEAVA Proiec ţ ie de jos Proiec ţ ie de sus Data 10-10-2008
CS Proprietar UNIVERSITATEA SUCEAVA Proiec ţ ie de jos Proiec ţ ie de sus Data 10-10-2008

Proiecţ ie de sus

Data

10-10-2008

Proiec ţ ie de jos Proiec ţ ie de sus Data 10-10-2008 Denumire DISPUNEREA PROIEC Ţ
Proiec ţ ie de jos Proiec ţ ie de sus Data 10-10-2008 Denumire DISPUNEREA PROIEC Ţ

Denumire DISPUNEREA PROIEC Ţ IILOR-CANA

Proiec ţ ie de jos Proiec ţ ie de sus Data 10-10-2008 Denumire DISPUNEREA PROIEC Ţ

Num ă r desen L3

Proiec ţ ie de jos Proiec ţ ie de sus Data 10-10-2008 Denumire DISPUNEREA PROIEC Ţ

Format A4 (210X297)

 

DESEN DE REPER - EXECUŢ IE ŞI REGULI DE INTOCMIRE

 

Desenul de reper poate fi executat ca:

DESEN LA SCAR Ă , trasat cu instrumente de desen SCHIŢĂ , desen la scară manual în limitele aproximatiei vizuale

 

Reguli de întocmire a desenului de reper sau de pies ă

 

1.

SCRIERE TEHNIC Ă

Cote, toleran ţ e geometrice, rugozit ăţ i Completarea indicatorului ş i notarea formatului Condi ţ ii tehnice

.2. DISPUNEREA PROIEC Ţ IILOR

M ă surarea cotelor de gabarit ale reperului Alegerea sc ă rii desenului, num ă rului ş i dispunerii proiecţ iilor Trasarea dreptunghiurilor de gabarit ale proiecţ iilor, l.c.s.

3. Obi ş nuite, deplasate, înclinate: Reprezentare si trasare contur ş i muchii vizibile cu l.c.g. Direcţ ii de proiecţ ie pentru vederi deplasate ş i inclinate trasate l.c.s. cu s ă geat ă max. 30Notarea direcţ iilor de proiecţ ie ş i a vederilor neobi ş nuite cu litere mari: A, B etc

VEDERI

4. SPZ: (obi ş nuite, deplasate, intercalate, suprapuse, rupturi: trasare contur l.c.g) ş i SV. Trasee de secţ ionare: Trasate cu l.p.m pentru secţ iuni obi ş nuite Notarea traseelor de secţ ionare ş i a secţ iunilor obi ş nuite: A-A, B-B etc

SEC Ţ IUNI

5. Materiale metalice: Trasare cu l.c.s. la 45sau 30/60la secţ iuni cu contururi la 45. Spaţ iu liber de haş ură în jurul cotelor ş i altor notaţ ii Haş uri particulare: Încruci ş at ă la materiale nemetalice, ondulat ă la lemn etc.

HAŞURI

6. Elementelor cot ă rii: trasate cu l.c.s., neintersectarea liniilor de cot ă , simboluri R, etc Cote: de gabarit, funcţ ionale ş i nefuncţ ionale (înscrise pe desen o singură dat ă ) Bazele de cotare sunt: o linie de contur marginal ă , o ax ă de simetrie, un punct esen ţ ial

COTARE

7. Serie, chenar: Trasat cu l.c.g. la 10 mm de marginea colii, cu excep ţ ia lui A4 Mijlocul fâş iei de îndosariere: Trasat ă cu l.c.s. Notarea formatului: In col ţ ul dreapta - jos

FORMAT

8. INDICATOR

Lungime maxim 170 mm, l ăţ ime variabil ă (la alegere dup ă nevoi) Zon ă (dreptunghi l.c.g.) de identificare: Proprietar, denumire ş i num ă r desen Zon ă (dreptunghi) de informaţ ii suplimentare: Desenat, verificat, dat ă , material ş a

9. TOLERANŢ E, RUGOZITĂŢ I Toleran ţ e generale dimens. ş i geom.: fR=fin ă , mS=mijlocie, cT=gros. Tol. particulare: dimens. (înscrise dup ă cot ă ) ş i tol. geom. (abateri) Rugozit ăţ i: general ă (deasupra indicatorului) ş i locale pe contur

10. CONDIŢ II TEHNICE

Toleran ţ e generale: Execu ţ ie mijlocie mS STAS…, Execu ţ ie mR STAS… Muchii ş i racord ă ri necotate: Muchiile neteş te 2x45, Racord ă ri necotate R3 Tratamente termice, mecanice, estetice: Coada sculei 40 HRC, sablat, brunat

Desenat

Student

Data

Plan ş a

Obs.

Verificat

Inginer Patras CS

10-10-2008

1/1

Didactic

 

Proprietar UNIVERSITATEA SUCEAVA

Denumire REGULI PENTRU DESEN DE REPER

Num ă r desen L4

 

Format A4 (210X297)

 

Φ

40

50

R10 25 Φ 50 45
R10
25
Φ
50
45
Φ 5 30 15
Φ
5
30
15

CONDIŢ II TEHNICE Toleran ţ e generale mS STAS 1800-2000 Muchiile neteş ite 0,5X45° Racord ă rile necotate R5

6,3
6,3

Desenat

Student

Scara

Data

Plan ş a

Verificat

Inginer Patras CS

2:1

10-10-2008

1/1

Proprietar UNIVERSITATEA SUCEAVA

 

Denumire DESENUL DE EXECUŢ IE-CANA

 

Num ă r desen L5

Format A4 (210X297)

A R5 R5 3,2 25 3,2 ~85 A 15 ∑ 10 10 gros. 3 ∑
A
R5
R5
3,2
25
3,2
~85
A
15
∑ 10
10
gros. 3
R10
130
CONDIŢ II TEHNICE
Toleran ţ e generale mS STAS 1800-2000
Muchiile neteş ite 0,2X45°
Racord ă rile necotate R1
6,3
Desenat
Student
Scara
Data
Plan ş a
Verificat
Inginer Patras CS
1:1
10-10-2008
1/1
Proprietar
UNIVERSITATEA SUCEAVA
Denumire PIES Ă OBŢ INUTĂ PRIN ÎNDOIRE
Num ă r desen L6
20
10
20

Format A4 (210X297)

3 6 53 1,6 11 1,6 1:5 11 8 30° 9 6 CONDIŢ II TEHNICE
3
6
53
1,6
11
1,6
1:5
11
8
30°
9
6
CONDIŢ II TEHNICE
Toleran ţ e generale mS STAS 1800-2000
Muchiile neteş ite 0,5X45°
Tratament termic CR 40-42 HRC
Brunat înainte de rectificare
3
6
6,3
Desenat
Student
Scara
Data
Plan ş a
Verificat
Inginer Patras CS
2:1
10-10-2008
1/1
Proprietar
UNIVERSITATEA SUCEAVA
Denumire PIES Ă DE REVOLUŢ IE
Num ă r desen L7
44
32
Se va marca nr. 16
1,6
17
24
30
33

Format A4 (210X297)

 

DESEN DE ANSAMBLU - EXECU Ţ IE Ş I REGULI DE INTOCMIRE

Desenul de ansamblu poate fi executat:

DESEN LA SCAR Ă , executat cu instrumente de desen SCHIŢĂ , desen la scară manual în limitele aproximatiei vizuale

 

Reguli de întocmire a desenului de ansamblu

 

1. SCRIERE TEHNIC Ă

Cote, toleran ţ e dimensionale (ajustaje) Completarea indicatorului ş i notarea formatului Condi ţ ii tehnice

2. Chenar: Trasat cu l.c.g. la 10 mm de marginea colii, cu excep ţ ia lui A4 Mijlocul fâş iei de îndosariere: Trasat ă cu l.c.s. Notarea formatului: In col ţ ul dreapta - jos

FORMAT

3. INDICATOR

Lungime maxim 170 mm, l ăţ ime variabil ă (la alegere dup ă nevoi) Zon ă (dreptunghi) de identificare: Proprietar, denumire ş i num ă r desen Zon ă (dreptunghi) de informaţ ii suplimentare: Desenat, verificat, dat ă , material ş a

.4. DISPUNEREA PROIEC Ţ IILOR

M ă surarea cotelor de gabarit ale reperului Alegerea sc ă rii desenului, num ă rului ş i dispunerii proiecţ iilor Trasarea dreptunghiurilor de gabarit ale proiecţ iilor, l.c.s.

5. Obi ş nuite, deplasate, înclinate: Trasare contur ş i muchii vizibile cu l.c.g. Direcţ ii de proiecţ ie pentru vederi deplasate ş i inclinate trasate l.c.s. cu s ă geat ă max. 30Notarea direcţ iilor de proiecţ ie ş i a vederilor neobi ş nuite cu litere mari: A, B etc

VEDERI

6. Obi ş nuite, deplasate, intercalate, suprapuse, rupturi: Trasare contur: l.c.g.; l.c.s.; l.c.o. Trasee de secţ ionare: Trasate cu l.p.m pentru secţ iuni obi ş nuite sau l.p.s. sau netrasate Notarea traseelor de secţ ionare ş i a secţ iunilor obi ş nuite: A-A, B-B etc

SEC Ţ IUNI

7. Materiale metalice: Trasare cu l.c.s. la 45sau 30/60la secţ iuni cu contururi la 45. Spaţ iu liber de haş ură în jurul cotelor, haş uri orientate diferit la repere învecinate Haş uri particulare: Încruci ş at ă la materiale nemetalice, ondulat ă la lemn etc.

HAŞURI

8. Elementelor cot ă rii: Trasate cu l.c.s., neintersectarea liniilor de cot ă , simboluri R, etc

COTARE

 

Cote: de gabarit ş i funcţ ionale.

Ajustaje (înscrise pe desen o singur ă dat ă )

Bazele de cotare sunt: o linie de contur marginal ă , o ax ă de simetrie, un punct esen ţ ial

9. TABEL DE COMPONENŢĂ

Plasat deasupra indicatorului ş i al ă turi de indicator (dup ă caz) Numerotarea reperelor nestandardizate Simbolizarea reperelor standardizate

10. CONDIŢ II TEHNICE

Condi ţ ii de montaj: Temperatura minim ă la montaj 20C Condi ţ ii de ambalare ş i transport: Transport în pozi ţ ie vertical ă Tratamente estetice: Vopsit ro ş u etc

 

Desenat

Student

Scara

Data

Plan ş a

Verificat

Inginer Patras CS

1:1

10-10-2008

1/1

 

Proprietar UNIVERSITATEA SUCEAVA

Denumire REGULI PT. DESEN DE ANSAMBLU Num ă r desen L8

Format A4 (210X297)

Reprezentarea filetului în proiecţ ie longitudinală Vîrful filetului: se traseaz ă cu lcg. A Baza filetului: se traseaz ă cu lcs B. Limita filetului:- cu lcg A la filet interior ş i filet exterior în vedere -cu lîg E la filet exterior în secţ iune, vezi M24X2 Cotarea filetului în proiecţ ie longitudinal ă Se coteaz ă pe generatoarea exterioar ă : Simbol-Diametru-Pas-Nr.spire Simbol: M=metric (tr. echil.), Pt=patrat, Tr=trapezoidal, S=ferestră u

R. în proiecţ ie transversal ă Vîrful filetului: cu lcg A Baza filetului: cu lcs B pe 3/4 din cerc, un cap ă t taie axa

Cotare în pr. transversal ă Se coteaz ă pe cercul exterior

12 15 25 M24x2 M16 Pt 24x4/2
12
15
25
M24x2
M16
Pt 24x4/2
M 16 M 24x2
M
16
M
24x2
 

2

3
3
1 70 45
1
70
45

CONDIŢ II TEHNICE Exteriorul vopsit gri

 

3

Piuli ţă olandez ă

 

AF01-02

1

Fc150 STAS 568-80

Turnat

0.10

2

Piuli ţă hexagonal ă M12

SR-ISO

1

OL 50 STAS 568-80

 

0.05

1

Piesa filetat ă

 

AF01-01

1

Fc150 STAS 568 80

Turnat

0,20

Poz.

Denumirea

 

Nr.desen/STAS

Buc

Material

Obs.

MN

Desenat

Verificat

Aprobat

 

Data

Scara

Std

Ing.

Ing.

 

15 APRILIE 2009

1:1

 

Proprietar

 

Denumire FILETE Ş I ASAMBLĂ RI CU FILET

Numar desen

 

L9

 

UNIVERSITATEA SUCEAVA

 
 

ASAMBLARE FILETATĂ

AF 01

Format A4 (210X297)

3,2 3,2 1:10 18 2 12 20 45 M34X1,5 25 M12
3,2
3,2
1:10
18
2
12
20
45
M34X1,5
25
M12

CONDIŢ II TEHNICE Toleran ţ e generale mS STAS 1800-1980 Toate racord ă rile R1 Muchiile neteş ite 2x45

6,3 3,2
6,3
3,2

Desenat

Student

Scara

2:1

Data

10-10-2008

Material

OLC 45

Plan ş a

1/1

Verificat

Inginer Patras CS

Proprietar

: UNIVERSITATEA SUCEAVA

Denumire FILETE - PIESA FILETATA

Num ă r desen L10

AF-01-01

Format A4 (210X297)

A A 1 2 3 40 9 A-A 4 5 25 K7/rul 30 K7/rul 6
A
A
1
2
3
40
9
A-A
4
5
25 K7/rul
30 K7/rul
6
20 RUL/k6
15 RUL/k6
130
7
8
CONDITII TEHNICE
Vopsit negru
80
60

9

Şurub cap crestat M6

STAS 3954-80

4

OL37 STAS 500/2-80

   

8

Rulment radial cu bile

STAS 188-80

2

Subans.

6204

 

7

Rulment radial cu bile

STAS 188-80

2

Subans.

6202

 

6

Roat ă din ţ at ă

R-01-06

1

OLC45 STAS 880-80

   

5

Pinion

R-01-05

1

OLC 45 STAS 880-80

   

4

Capac 2

R-01-04

2

Fc150 STAS 568-80

Turnat

 

3

Capac 1

R-01-03

2

Fc150 STAS 568-80

Turnat

 

2

Carcas ă superioară

R-01-02

1

Fc150 STAS 568-80

Turnat

 

1

Carcas ă inferioară

R-01-01

1

Fc150 STAS 568 80

Turnat

 

Poz.

Denumirea

Nr.desen/STAS

Buc.

Material

Obs.

MN

Desenat

Verificat

Aprobat

 

Data

Scara

Std

Ing.

Ing.

 

10 MAI 2009

1:1

 

Proprietar

 

Denumire

Numar desen

 

UNIVERSITATEA SUCEAVA

ANGRENAJE, PENE CANELURI - REDUCTOR

L11

 

R01

Format A4 (210X297)

Modulul 3,5 Num ă rul de din ţ i 14 Cremaliera de referin ţă 20-1-0.25
Modulul
3,5
Num ă rul de din ţ i
14
Cremaliera de referin ţă
20-1-0.25
Diametrul de divizare
49
Deplasarea specific ă
0.24
Lungimea peste 2 din ţ i
16,8
Roata
Num ă r de din ţ i
17
conjugat ă
Num ă r desen
R-01-06
CONDIŢ II TEHNICE
Toleran ţ e generale mS STAS 1800-1980
Toate racord ă rile R1
Muchiile neteş ite 1x45∞
Tratament termic-CR 40-45 HRC
0,02
A B C
0,8
37,5
12,5
20 15
10
B
A 0,8
1,6
15
C
1,6
1,6
3
80
6,3
Desenat
Student
Scara
Data
Material
Plan ş a
Verificat
Inginer Patras CS
2:1
10-10-2008
OLC 45
1/1
Proprietar
UNIVERSITATEA SUCEAVA
Den. DANTUR Ă , CANALE DE PANĂ - PINION
Num ă r desen
L12
R-01-05
Format A4 (210X297)
12h6
15k6
5J7
20
57
20
15k6