Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrarea Fiului întrupat în noi, după înălțare, prin Duhul de

viață făcător și sfințitor

Masterand Pantiș Corneliu-Nicolae


Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”
Oradea
Anul II TSFBP
Abstract:
Iubirea este justificarea existenței Sfintei Treimi , a iubirii desăvârșite existente între
persoanele Sfintei Treimi , care formează o comuniune și un adevăr fundamental și specific
religiei creștine conform gândirii teologice a Părintelui Dumitru Stăniloae. Creația rezultă
din dragostea interpersonală a celor trei Persoane ale Sfintei Treimi , fiind o consecință a
iubirii personale intratrinitare, motiv pentru care creștinii cred că Dumnezeu-Treime este
creatorul a toate.
Lucrarea Fiului :
Lucrarea Fiului prin Duhul reprezintă lucrarea sfințitoare și de viață făcătoare care nu
poate fi făcută decât după ce ajunge la desăvârșire, după ce trupul lui Hristos este pătruns
de Duhul Sfânt , după învierea și înălțarea Sa la cer arătând că dragostea vine de la Tatăl
și se îndreaptă spre Tatăl , așadar Duhul purcede din Tatăl și se odihnește în Fiul, motiv
pentru care Fiul nu poate face aceasta cu oamenii de pe pământ rămânând El pe pământ. 1
Legătura dintre Tatăl și Fiul prin Duhul accentuează dragostea Sfintei Treimi formând o
comuniune deplină care este desăvârșită abia după Înălțarea Mântuitorului la cer. Un
factor foarte important în lucrarea Fiului lui Dumnezeu este Duhul Sfânt deoarece prin El
putem ajunge la starea în care a fost dus trupul lui Hristos prin înviere, adică la starea de
fii străluminați, îndumnezeiți. Legătura dintre cele trei persoane care închipuie Sfânta
Treime , Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt este una trinitară și
distinctă deoarece prin dragostea și comuniunea existentă se revarsă lucrarea sfințitoare
și de viață făcătoare asupra oamenilor așa cum afirmă și Părintele Dumitru Stăniloae ,
omul fiind creat după chipul și asemănarea Sfintei Treimi-Comuniune interpersonală,
pentru a actualiza potențialitățile acestei lumi, caci ea a fost creata într-un mod
corespunzător capacității noastre de cunoaștere . Un element aparte îl constituie faptul ca,
in toate punctele principale din gândirea Părintelui Stăniloae privind îndumnezeirea
omului (incluzând antropologia, hristologia si pnevmato-ecleziologia) leitmotivul
sensibilității determinate în om de lucrarea unitară necreată a lui Dumnezeu-Treime este
evident. Astfel se observa ca: in aspectul antropologic al îndumnezeirii, Duhul Sfânt
revarsă si imprima energiile necreate in creație si in sufletul uman; in aspectul hristologic

1
L’Esprit Saint dans la tradition orthodoxe , Ed. du Cerf, Paris, 1969, p. 87.
al îndumnezeirii, Ipostasul Duhului, unit cu Ipostasul Fiului pătrunde prin energiile Sale –
care sunt, de asemenea, ale Fiului – natura umana asumata, făcându-Se pe Sine mai
transparent prin ea; iar in aspectul pnevmato-eclesiologic al îndumnezeirii, Același Duh
Sfânt lucrează in Biserică prin Taine si ierurgii, manifestându-și energiile Sale necreate.
Lucrarea aceasta a Duhului din Fiul este prevestită întâi de proroci atât pentru ai întoarce
către Dumnezeu Tatăl, cât și pentru a sublinia că este nevoie de toate cele trei persoane
ale Sfintei Treimi în virtutea mântuirii. Paul Evdokimov susține că lucrarea revelatoare
comună şi complementară a Fiului și a Sfântului Duh are o dezvoltare care poate fi văzută
ca o alternare a lucrărilor mereu mai vădite ale Duhului şi Cuvântului . Sfântul Duh
pregătește venirea Cuvântului în trup ,care va lucra în primul rând în chip văzut asupra
trupului Său, pentru a pregăti trupul de înviere și înălțare ca mai apoi să poată prelungi
această împreună-lucrare fiind simţită în înduhovnicirea trupului celor credincioşi, spre
învierea din viaţă viitoare. Necesitatea colaborări Persoanelor Sfintei Treimi este legată de
incapacitatea de ridicare a omenirii la comuniunea eternă cu Sfânta Treime, care este
,,structura supremei iubiri”. Doar prin Hristos omul poate face legătura cu realitatea
tripersonală suprema, in ordinea naturii create, avându-L ca model . Mântuirea nu ar
putea avea loc fără una din Persoanele Sfintei Treimi în gândirea Părintelui Stăniloae
deoarece Duhul pregătește venirea Cuvântului, iar in Tatăl desăvârșește lucrarea
mântuitoare. Reciprocitatea de infinită complexitate există între toate cele trei Persoane
ale Sfintei Treimi și aceasta le dă caracterul deplin personal. Dar exista o reciprocitate
speciala intre Fiul si Duhul, care se reflectă în raportul lor cu lumea. Fiul îl transmite prin
Sine pe Duhul celor care cred in El. Dar si Fiul este cunoscut abia prin Duhul de către cei ce
cred. Duhul strălucește din Fiul mai ales după Înviere și la Cinzecime. Dar tocmai prin
aceasta față Fiului e făcută sa strălucească și prezența Lui e făcută intens simțită prin
Duhul, sau pe măsura împărtășirii Duhului de către Fiul.
În Ortodoxie:
Formula dogmatică a Dumnezeirii unice in ființă și întreite în Persoane este, ca orice
formulă dogmatică, mărturisirea credinței într-o realitate care ne mantuiește și deci ne dă
un minimum pentru înțelegere, dat fiind abisalul infinit al Dumnezeirii. Ea delimiteaza
învățătura creștină despre Dumnezeu față de alte învățături numai în sensul ca o astfel de
Dumnezeire este singura mântuitoare, ca bază a comuniunii iubitoare cu noi in eternitate.
Pentru Ortodoxie Dumnezeu Îşi poate însuşi umanitatea în mod real, ca mediu de
transformare (transfigurare) şi normalitate asemenea Dumnezeirii în sfinţenie. Pentru a ne
putea mântui Dumnezeu îl trimite pe unicul Său Fiu în lume ca model, pe care trebuie să ne
străduim să îl urmăm, în aceatstă strdăduință a noastră ne vine în ajutor Duhul lui
Dumnezeu pe care îl primim la Botez, și fără de care nu ne putem mântui. Din convorbirea
lui Dumnezeu cu Nicodim aflăm: „Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din
apă şi din Duh, nu va putea să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din trup,
trup este; şi ce este născut din Duh, duh este… Trebuie să vă naşteţi de sus” (In 3, 5- 6, 7),
condiția fundamentală a mântuirii, Botezul în numele Sfintei Treimi. Prin săvârșirea
Botezului în numele lui Hristos putem face dispărută apariția păcatului strămoșesc,
deoarece prin botezul cu apă sfințită și scufundare întreită în numele Sfintei Treimi ne
curățim de orice păcat, născându-ne în împărăția lui Dumnezeu.
Prefacerea pâini și a vinului:
În general, Sfintele Taine sunt lucrări ale lui Dumnezeu din care creştinii se împărtăşesc, în
chip văzut, cu harul Iui Dumnezeu, cel nevăzut. Lucrarea lui Dumnezeu rămâne taină şi
astfel, ştiind că pâinea şi vinul se prefac în Trupul şi Sângele Mântuitorului. Sfinţii Părinţi
ne îndeamnă să credem şi să nu ne întrebăm cum se întâmplă prefacerea pâinii şi a vinului
în Trupul şi Sângele Domnului. Euharistia a fost lăsată de Hristos Cel înviat. Sfânta
Împărtăşanie este Hristos Însuşi, Trupul şi Sângele Lui. Nu întreba cum, căci este o taină.
Nu întreba cum, căci pâinea şi vinul acelea, când le iei, le simţi în gura ta ca pâine şi vin,
deşi, în realitate, sunt Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru prefacerea
pâinii și a vinului trebuie rostită rugăciunea de invocare a Duhului Sfânt : „Încă aducem
Ţie această slujbă duhovnicească şi fără de sânge şi Te chemăm, Te rugăm şi cu umilinţă la
Tine cădem: trimite Duhul Tău Cel Sfânt peste noi şi peste aceste daruri ce sunt puse
înainte şi fă pâinea aceasta cinstit trupul Hristosului Tău, iar ce este în potirul, acesta
cinstit sângele Hristosului Tău, prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt” Calitatea cea mai
înaltă spre care și trebuie înainta cineva prin Duhul este dragostea. Sfântul Vasile cel
Mare a spus ca orice dar are cineva nu îl are doar pentru el, ci în primul rând pentru
ceilalți.
Concluzie:
Lucrarea Fiului întrupat în noi, după înălțare prin Duhul de viață făcător și sfințitor are ca
scop mântuirea credincioșilor care cred în Sfânta Treime și în comuniunea, dragostea
existentă intre Persoanele Treimi revărsată oamenilor.

Bibliografie:
 Sfânta Treime sau la început a fost iubirea- Preotul profesor Dumitru Stăniloae
 https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/sfanta-treime/dogma-sfintei-treimi-
gandirea-parintelui-dumitru-staniloae-145296.htm

 https://www.aparatorul.md/pr-dumitru-staniloaie-despre-sfanta-treime/

 https://invitatielaortodoxie.wordpress.com/2012/06/03/sfantul-ioan-gura-de-aur-
cuvant-la-sfanta-treime/

S-ar putea să vă placă și