Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

A. Algoritm introductiv

• Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Nr.1Comuna Tarcea


• Profesor: Pantiș Corneliu Nicolae
• Clasa: a-I-a
• Data: 25. 09.2019
•Domeniu: Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul omului
• Unitate tematică: Omul îşi arată iubirea faţă de Dumnezeu în biserică
• Lecţia Biserica este casa lui Dumnezeu
• Tipul de lecţie: mixtă (dobândire de cunoştinţe, sistematizare, exersare şi evaluare a competenţelor de muncă
intelectuală)
• Locul de desfăşurare: sala de clasă
• Competenţe generale:
1. Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în contexte de viaţă uzuale
• Competenţe specifice:.
1.1. Descrierea unor aspecte de bază ale credinţei religioase, prin apelul la experienţa proprie
1.2. Identificarea caracteristicilor comportamentale ale unui creştin, pe baza valorificării unor situaţii din viaţa
de zi cu zi şi a exemplelor unor persoane din Biblie
• Obiective operaţionale:
Cognitive:
O1: să identifice clădirile pe baza imaginilor din manual
O2: să asocieze clădirile cu elementele specifice rânduielii religioase

Formative:
O4: să argumenteze de ce este important sa mergem la biserică
Atitudinale:
O5: să formuleze păreri personale, cu privire la importanta participarii omului la Sfintele Slujbe;

• Evaluarea: formativ-ameliorativă (de achiziții, de proces, de produs)


• Obiective ale evaluării:
Cognitive:
O1: să opereze cu noţiunile şi conceptele: biserca,locas Sfant;
Formative:
O2: să lucreze cu textul biblic;
Atitudinale:
O4: capacitatea de a formula şi susţine opinii personale, de a-şi asuma responsabilităţi.
• Valori şi atitudini vizate:
- Relaţionare pozitivă cu ceilalţi
- Gândire critică şi flexibilă
• Strategii: dirijată, inductiv-deductivă, explicativ- conversativă, deductiv-inductivă;
• Metode:
expozitiv-euristice: M1: expunerea, M2: explicaţia, M3: conversaţia euristică; M9 : povestirea
interactive: M4: modelul grafic, M5: comparaţia, M6: problematizarea, M7:demonstraţia, M8
învățarea prin descoperire
• Instrumente de evaluare: verificare frontală orală, observarea sistematică, fişa de lucru, Fişa de personaj,
• Forme de organizare a activităţii: frontală, individuală, pe grupe cooperante
• Resurse: umane: 26 elevi
de timp 50′
materiale:
oficiale: m1: Programa şcolară
m2: Macroproiectarea didactică/ Proiectarea unităţilor de învăţare
manuale:. Irina Leonte, Buzatu Daniela, Enache Iuliana, Filip Daniela, Religie, Cultul
Ortodox, Clasa a-I-a, Ed. Corint Educațional, 2015

Izvoare narative: m5 Facerea,

B. Demersul didactic
Secvenţele didactice Conţinuturi Ob. Activitatea profesorului Activitatea Res. Res. Evaluare
vizate operaţ elevului mat. proced.
/ob.
ev.
Moment organizatoric - rugaciunea la intrarea in clasa - rostesc
- absenţe rugaciunea
- organizează materialele - răspund
- organizează clasa cerinţelor
- crează un climat cooperant - pregătesc
materialele
solicitate
- se aşează la
locurile indicate
Reactualiza- -noţiuni şi Oe1 - formează motivaţia studiului ...... -elaborează m4 M8 frontală
rea cunoştinţe concepte: -solicită opinii despre importanţa răspunsuri la orală
lor/evaluare -conţinuturi: conţinuturilor studiate: cerinţe M2
Elemente - subliniază ideea de progres - autoevaluează
ointroductive Oe4 - accentuează algoritmul cauze-consecinţe
- stimulează elevii să-şi asume roluri
Oe2 - evaluează răspunsurile M7 observa
(analizează, critică, decide, laudă, m5 rea
Oe3 ierarhizează) sistemati
- mediază opiniile că
M6

Evocare Titlul lectiei - solicită elevilor să identificebiserica din -identifică: M1


Biseerica este imaginile prezentate in manual biserica din cele 3
casa lui -notează pe tablă titlul, monitorizează elevii imagini
Dumnezeu - precizează ce vor afla, ce vor şti să facă
sfârşitul lecţiei cu cel însuşite, de ce este
important să recunoastem biserica - notează în caiete
(competenţe, motivaţia învăţării)
-organizează învăţarea
Dobândirea de noi - titlul lecţiei C1 -Asigură: - definesc m6 M2
cunoştinţe (de către Biserica este a.cunoaşterea/receptarea/învăţarea valorificând
elevi prin activitatea de casa lui defineşte: ființă, achiziţiile
învăţare/dirijare propusă Dumnezeu să descrie comportamente religioase precum: anterioare M9
de profesor/ mediator Noţiuni: ființa, rugăciunea, mersul la biserică, participarea M10
rugăciunea C3 la slujbe - descriu Fişa de
conţinuturi O3 b. înţelegerea noilor conţinuturi comportamente m3 lucru
explică semnificația sărbătoririi Paștelui, religioase M5
Crăciunului
C2 - explică
d.sinteza semnificația M7 observa
formulează opinii referitoare la: sărbătorilor m1 rea
- de ce Omul este cea mai importantă M3 sistemati
fiinţă de pe Pământ - se formulează că
C4 opinii referitoare M8
O4 la
Omul este cea mai m3 M8 verificare
importantă fiinţă frontală
de pe Pământ orală
m2
Stimularea O4 Creează o problemă: De ce biserica este casa -analizează m5 M6 verificare
performanţei lui Dumnezeu” problema orală
-oferă soluţii
Tema pentru acasă Recomandă: aprofundarea cunoştinţelor - notează m1
asimilate

Evaluarea: capacităţi/ - Analizează critic, laudă, ierarhizează, decide/ - se raportează la


aptitudini/ notează aprecierile
atitudini formulate

S-ar putea să vă placă și