Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

A. Algoritm introductiv

• Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Nr.1 Comuna Tarcea


• Profesor: Pantiș Corneliu Nicolae
• Clasa: Pregatitoare
• Data: 25.09.2019
• Domeniu: Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul omului
• Unitate tematică: Dumnezeu ne-a creat din iubire
• Lecţia: Sunt copilul lui Dumnezeu şi al părinţilor mei.
• Tipul de lecţie: mixtă (dobândire de cunoştinţe, sistematizare, exersare şi evaluare a competenţelor de muncă
intelectuală)
• Locul de desfăşurare: sala de clasă
• Competenţe generale:
1. Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în contexte de viaţă uzuale
2. Colaborarea cu copiii şi cu adulţii din mediul familiar, în acord cu valorile religioase
1.2. Identificarea caracteristicilor comportamentale ale unui creştin, pe baza valorificării unor situaţii din
viaţa de zi cu zi şi a exemplelor unor persoane din Biblie
1.3. Aplicarea unor reguli de comportament moral-creştin într-o serie de contexte de viaţă reale sau
imaginare
2.1. Manifestarea interesului pentru asumarea unor responsabilităţi în cadrul grupurilor din care face parte
• Obiective operaţionale:
Cognitive:
O1:să defininească termenul de: creștin,
O2:să prezinte un dialog pe tema comportamentului diferitelor persoane;
O3:să identifice comportamente specifice unui creștin pe baza audiţiilor de povestiri care
evidenţiază rolul credinţei în Dumnezeu ;
Formative:
O4: să analizeze imagini pe diferite teme: „Rugăciunea”, „La biserică”, „În natură” etc.
Atitudinale:
O5: Să își asume responsabilități în cadrul grupului;
• Evaluarea: formativ-ameliorativă (de achiziţii, de proces, de produs)
• Obiective ale evaluării:
Cognitive:
O1: să opereze cu noţiunile şi conceptele:ființă, rugăciune, creștin .;
Formative:
O2: să lucreze cu textul biblic;
O3: să analizeze diferite comportamente din viața de zi cu zi;
Atitudinale:
O4: să formuleze şi să susţină opinii personale, şi să-și asume responsabilităţi.
• Valori şi atitudini vizate:
- Relaţionare pozitivă cu ceilalţi
- Gândire critică şi flexibilă
• Strategii: dirijată, inductiv-deductivă, explicativ- conversativă, deductiv-inductivă;
• Metode:
expozitiv-euristice: M1: expunerea, M2: explicaţia, M3: conversaţia euristică; M9: povestirea
interactive: M4: modelul grafic, M5: comparaţia, M6: problematizarea, M7: demonstraţia, M8
învățarea prin descoperire
• Instrumente de evaluare: verificare frontală orală, observarea sistematică, fişa de lucru, Fişa de personaj,
• Forme de organizare a activităţii: frontală, individuală, pe grupe cooperante
• Resurse: umane: 26 elevi
de timp 50′
materiale:
oficiale: m1: Programa şcolară
m2: Macroproiectarea didactică/ Proiectarea unităţilor de învăţare
manuale:. Irina Leonte, Buzatu Daniela, Enache Iuliana, Filip Daniela, Religie, Cultul
Ortodox, Clasa a-I-a, Ed. Corint Educațional, 2015,
Izvoare narative: m5 textul biblic,
B. Demersul didactic

Secvenţele Conţinuturi Ob. Activitatea profesorului Activitatea elevului Res. Res. Evaluare
didactice vizate operaţ mat. proced.
/ob. ev.
Moment - rugaciunea la intrarea in clasa - rostesc rugaciunea
organizatoric - absenţe - răspund cerinţelor
- organizează materialele - pregătesc materialele
- organizează clasa solicitate
- crează un climat cooperant - se aşează la locurile
indicate
Reactualiza- -noţiuni şi Oe1 -elaborează răspunsuri la m4 M8 frontală orală
rea cunoştinţe concepte: ființă, -solicită opinii despre importanţa cerinţe
lor/evaluare rugăciune, creștin conţinuturilor studiate: - autoevaluează M2
-conţinuturi: - subliniază ideea de progres
Omul este cea Oe4 - accentuează algoritmul cauze-
mai importantă consecinţe observa
fiinţă de pe Oe2 - stimulează elevii să-şi asume M7 rea sistemati
Pământ roluri m5 că
Oe3 - evaluează răspunsurile
(analizează, critică, decide, laudă,
ierarhizează) M6
- mediază opiniile

Evocare Titlul lectiei - solicită elevilor să identifice trei -identifică: trei ființe din M1
Omul este cea ființe din text text
mai importantă -notează pe tablă titlul,
fiinţă de pe monitorizează elevii
Pământ - precizează ce vor afla, ce vor şti - notează în caiete
să facă sfârşitul lecţiei cu cel
însuşite, de ce este important să
cunoaştem Omului pentru
Dumnezeu (competenţe, motivaţia
învăţării)
-organizează învăţarea
Dobândirea de - titlul lecţiei C1 -Asigură: - definesc valorificând m6 M2
noi cunoştinţe Sunt copilul lui a.cunoaşterea/receptarea/învăţarea achiziţiile anterioare
(de către elevi Dumnezeu şi al defineşte: creștin,
prin activitatea părinţilor mei. - să descrie comportamente - descriu comportamente M9
de Noţiuni: creștin religioase din viața de zi cu zi religioase M10
învăţare/dirijare conţinuturi: C3 b. înţelegerea noilor conţinuturi Fişa de lucru
propusă de Sunt copilul lui O3 - să prezinte un dialog pe tema - explică semnificația m3
profesor/ Dumnezeu şi al comportamentului diferitelor sărbătorilor M5
mediator părinţilor mei. persoane;
C2 - să identifice comportamente - se formulează opinii observa
specifice unui creștin pe baza referitoare la M7 rea sistemati
audiţiilor de povestiri care evidenţiază
Omul este cea mai m1 că
rolul credinţei în Dumnezeu
d.sinteza importantă fiinţă de pe M3
formulează opinii referitoare la: Pământ
C4 - domeniul religios-moral M8 verificare
O4 utilizând cuvinte specifice frontală
m3 M8 orală

m2
Stimularea O4 - povestirea după imagini (planşe, -analizează problema m5 M6 verificare orală
performanţei icoane, ilustraţii etc.) pe tema unor -oferă soluţii
evenimente religioase
Tema pentru Recomandă: aprofundarea - notează m1
acasă cunoştinţelor asimilate
Evaluarea: - Analizează critic, laudă, - se raportează la
capacităţi/ ierarhizează, decide/ notează aprecierile formulate
aptitudini/
atitudini

S-ar putea să vă placă și