Sunteți pe pagina 1din 3

Declaratia

Consiliului local Merenii Noi

Prin prezenla, Noi echipa de consilieri, 10 din 1 1, venim cu urmdtorea


reacfie la declaraliile ftcute de cdtre, primarul s. Merenii Noi, r. Anenii Noi, dl.
Druzi Andrei in data de 18 ianuarie2021 qi comunicdm urmdtoarele:

- In adresa primdriei, mai exact in adresa primarului a parvenit o petifie


prin care i s-a solicitat sd iasd cu o dare de seamd a activitalii lui pe
perioada mandatului de I an. Reie;ind din faptul cd dumnealui nu prea
are ce raporta, Se eschiva de la acest raport qi a inceput a ataca
Consiliul, spunind cd el are vrea multe sd facd doar ca echipa de
consilieri ii blocheazd, activitatea. In semn de ptotest ne-a comunicat
cd, va line greva foamei pina in momentul cind consilierii vor incepe a
lucra. La capitolul raport aI activitdtii, Va mai declardm cd Ia
dezbaterile desftqurate in perioada campaniei electorale Dl. DruziA. a
declarat cd, va veni cu rapoafie in fa[a cetdlenilor odatd la 6 luni, fapt
nerealizat pind in prezent.
La declaralia fdcutd de dumnealui, cum cd echipa de consilieri ar
alunga un agent economic eare urrna sd investeascd in localitate 2
milione de euro, vrem sd Va comunicdm urmdtoarele: toate terenurile
proprietate privatd al APL, pot fin instrdinate sau date in arendd, doar
prin licitalie la care pot participa gi alti agenlii economici, iar
favoizarea licitaliei in folosul uni agent economic poate servi drept
temei de intentare a dosarelor penale. Echipa de consilieri nu iqi
asumd aceste nereguli, fapt ce l-a nemullumit mult pe DL. Primar ,
deoarece avea inlelegerea cu agentul economic de a-i favoriza
licitalia, el avind calitatea de PreEedinte al Comisiei de licitalie.
La declaraliile ce lin de iluminatul stradal, vrem sd menfiondm, ed
acest lucru a fost posibil doar cu acordul Ei aportul consiliului local
Merenii Noi , fapt demonstrat prin alocarea mljloacelor banegti din
soldul disponibil la realizarea proiectului care a fost elaborat inca din
anul 2015, dar din lipsa de mijloace financiare nu a fost posibil de
realizat.
in ceea ce privegte activitatea iif4 )' ServCom Merenii Noi D (
intreprinderea care aprovizioneaza cu apa localitatea), Vd declardm cd,
Primarul a fost primul, care a declarat cd nu are incredere in echipa
care administra acestd intreprindere gi cd, vine cu solicitarea de a
organiza un audit intreprinderii, la doar citeva luni dupa ce
intreptinderea a fost supusd controlului Inspecfiei Financi are, care
ulterior a emis un act prin care ni s-a comuni cat cd, nu exis td, careva
nereguli sau spdlari de bani in cadrul acestei intreprinderi. Acest lurcu
l-a nemiltumit pe primar. $i a$a cum a ftcut promisiuni electorale
unor oameni, primarul a intrat in rdzboi direct cu fostul administrator
al iVt " ServCom Merenii Noi " , care a fost adus la condijia de a da
demisia. In acest timp a angajat prin dispozilia primarului un prieten
de-al sau in calitate de administrator interimar, neanuntand consiliul
local, care este fondatorul acestei intreprinderi, fupt care contavine
legislaliei, deoarece admnistarorul intreprinderii urrna sd fie desemnat
prin concurs , iar din necunoaqterea legislaliei dinsul aclioneazd
contrar qi acuzd consiliul de toate fdrddelegile.
La realizarc tronsonului de drum, care urrna sd fie executat din fondul
rutier, str. $colii, vrem sd Va comunicbm ca acest lucru a fost posibil
doar cu implicarea unui grup de consilieri, deoare era luna decembrie
,
iar primarul nu intreprindea acliuni. Conform legii bugetului, banii
care nu sunt utiliza[i pind la finele anului ur-rnezd a fi retragi de pe
conturi, adicd, urrnam sd pierdem acegti bani. in conformitate cu Legea
436 din 28.12.2006, Consiliul Local este organul deliberativ, iar
primarul organul executiv, iar in acest sens consiliul a emis o dec izie
incd in luna martie pentru a fi efectuate lucrdri de reparatie a acestui
tronson de drum, iar in decembrie 2020, am constatat cd deci zianu era
executatd.

In ceea ce priveqte executarea iziilor emise de cdtre Consiliul Local , Vd mai


dec
comunicdm ca existd o serie mai mare decizii care nu i-i sunt pe plac d-lui primar
gi din anumite criterii el nu le executd. Cu mai multe declaralii qi cu clarificarea
mai multor situalii ,Consiliul Local, ya convoca Adunarea satului care se va
desfdgura in data de 31.01 .2021, respectand cerintele/restrictiile impuse de situatia
epidemiologica.
1a(o,* twr^e
U" ?^^ V.fo?^q-
rj,ouco.
J. vt,o.ioLo-
Lr. rt Ci
X>U^2 W"
f-.
l-lcot o t

C?'*o-utuu W