Sunteți pe pagina 1din 137

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC


?
?
?

?
?

PENTRU

CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI

PROFILUL: TEHNIC
MODULUL: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
CALIFICAREA: TEHNICIAN MECANIC PENTRU
ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
NIVELUL: 32008

c 

   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

?
?
?
?
? AUTOR:

  


BÂRSAN OCTAVIAN
 ! " 
#!
$!
%&%
'()% 
  
ROŞU CONSUELA
 ! " 
#* + $  *%#(" "$ ) 
?
?
?
COORDONAT OR:

  


HANCEA GHEORGHE
 ! " 
#!
$!
%&%
'()%
?CONSULTANŢĂ:

ROŞU DORIN - dr. ing., inspector de specialitate, expert CNDIPT


?
?
ASISTENŢĂ TEHNICĂ:

IVAN MYKYTYN EXPERT, WYG INTERNATIONAL


?
?
?
?
?

%, ,-   %.%,,/


/ , ,/&,0//1c ,
$1 %.233435.*.& $.$ 
c 
 Œ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
c " / * c
666  
 CUPRINS


1 INTRODUCERE 7
2 COMPEŢENTE SPECIFICE ± OBIECTIVE 8
3 FIŞA DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢILOR 4
4 FIŞA DE PROGRES ŞCOLAR 9
5 GLOSAR 22
6 MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU PROFESOR 23
:$+%; " 2
 : $% &c%$  25
" $<$ * %($%$ 3=
7 MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU ELEVI 
: ) * * "+ %$ 7

: ) * " $" 225
8 SUGESTII METODOLOGICE. SOLUŢII DE ACTIVITATE 235
&"! & + * ! 235
& "; * % > % 238
9 BIBLIOGRAFIE 28
c 
 —?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII ÷  
   ,,1
,/ ? -/        / 
, , , ,,- ,, , ,
 c    ,, /-1 , , 
O      ·     
  Tehnic,   , -? &,  / 
c , -,/? / ,  
 %,@  , ? , A/, 
 ,  , ,?/ /  B
 , 
 c   A    @  , , 
 
 C
 @ ,C
  /C
 / / C
 ,,  // 
c /   /   ,  
 , ,/  ,  -? ,     
  0 , ,,   , A   / 
 @ /  

w/, /C 

w/ , 

 + /  , ?@  


  , @ / /   

c 
 V?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
 , / ,  ,  
, A  ë  
 ,
/ /   &  c / c ,/ 0
,,, ??// , 
 0  ,/ ,  - ,// , , / 
    /  ,-/  /  , 
/ / ,, ,,-/ , ,
1,/ ?  
@  /  , / ,  - 
    /   /  , , ? 
& c / c ,/ / 
    ?/ ,  , 
,  , ,/ /  ,  , , / 
 , BB/   ,  
  /    ,  c B  ?/  /
/, ,-//  ?/
,,-,//
%, ? -    
 D -  , ,  -,  ,,/ / 
      , ,
,E
 + ë    
  , ,?/ ,  
   &%+ , , F  V 
 

  

 ,,?/ ,237  
 - 83 
 83  ATENŢIE

 c ?%@ nu acoperă toate cerinţele ,& 
c / c ,//  , ?c  
, ,,  / 

,/pentru obţinerea Certificatului de calificare, este necesară validarea
 integrală a competenţelor &cc -  
 /?, ,
c 
 ´?

?   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII


 Π ÷ !" #÷ !$

 %&#ë÷'"'('!')''!
 28.1 # Analizează stadiul şi natura uzurii.
28.2 # Organizează lucrările de întreţinere.
28.3 # Planifică lucrările de reparaţii.
28.4 # Organizează lucrările de reparaţii.

 %#*+'÷'÷")',ë ''-ë 
2.1 # Identifică probleme complexe.
2.2 # Rezolvă probleme.
2.3 # Evaluează rezultatele obţinute.

Competenţe Criterii de performanţă Ô   / 
 
28.1. Analizează stadiul şi Ô %?,, ,
natura uzurii. , 
Ô +//  
A , 
Ô ? , -/D 
 , E
2.1. Identifică probleme Ô %  -? 
complexe.  
Ô  , -/ /
 /1/  
Ô , , 
 -   
 ? , 
28.2. Organizează lucrările de
Ô 0 ,  @ 
întreţinere.
 / 
Ô , , 
, 
Ô /??/,,- 
2.2. Rezolvă probleme Ô ,  /  
Ô c /, /,- 
c 
 ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
Ô    
Ô   
28.3. Planifică lucrările de
?  A , 
reparaţii.
Ô $?   
  A 
Ô c A   
28.4. Organizează lucrările de Ô * A  / 
reparaţii. Ô , , , 

Ô %? ? ? 
2.3. Evaluează rezultatele
A  
obţinute.
Ô % / ?

??????????????????????????????????????? 

   
. $

 ?1-A ,C
 , / ,  -   
  ? , C
 , , , , C 
 ,-,/ /  , C
   @ ,  ,  
 C
 ,-,/ /  A , C
 ,/, , @  / C
 , , , , @ / C 
 ? / ,  C
 , ? ,    ,// ,  
 , 

c 
 M?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII— 

 

 


 +A,, ?//@ , ë


  

 

?
 ?  

* / ? ?
/ * / 
?

LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII


Activitatea
Competenţa Subiectul Realizat
de învăţare
28.1. 
:  -? A 
%??/, 2:/ 
, 
 ? 
2.1. 3:/ , /    
/ - 
:/ + A , 
@
28.2. 
7  0     ,
 ??/ / 
-  A , 
 
5:/ 
* / A , 
 
2.2. %? ,  
8:/  A 
$?/ -
=:/ 
c / A   
 
28.3. 
4  c  /  A 
c/ / 
-  , 
 
9:/  ? /  A 
2G   ?   
28.4.
-   
 ??/
22:/ &, ? @ 
 /  
  / ,, 
23 ? /,,- 
2.3. 
?/ $ A , /
2
?  
-

c 
 º?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
" % c$+>%< "&" & &/ HHHHHHHHHHHHHHH*HHHHHHHHH

 &/ HHHHHHHHHHHHHH*HHHHHHHHH

?
?
?
?
?
V 
 
 ?
?
?
?
?
????????????????????????????????????????????????????????????? ?
%,,, , ,  , 
0,,, , ?, / 
 ,  %, 1  ,/ 
 ?1  ?/ 

Fişa pentru înregistrarea progresului elevului

Modululë  

 
Numele elevului IIIIIIIIIIII
Clasa IIIIIIIIIIIII
Numele profesorului IIIIIIIIII
Activităţi Evaluare
Competenţe care trebuie
Data desfăşurate, Data &, $
dobândite (
comentarii //  
   


   


   


Comentarii:   Priorităţi de dezvoltare: /  
 ,/ ?  @  - ,/ ?   / 
I , /     %,  
,/,-/ - ,/ / ,  ,/
  /   /,/ 
 ,
Competenţe care urmează să fie Resurse necesare :,, 
dobândite (pentru fişa următoare): , ,,,, 
 , -,/,  ,       
 ?/  ? , ,/ , / 
-1%, ,/      -1
   
,
  -
 
c 
 6?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII


SUGESTII PENTRU COMPLETAREA FIŞEI DE PROGRES

š Competenţe care trebuie dobândite


%,/ /  ,  , //    , 
 /   %,  ,/ , 
     -/   -
?
š Activităţi efectuate şi comentarii
%  - ,/ , / ,   /  
 ?    ,     
 , -J
š Priorităţi de dezvoltare
c  /  , /   / 
  - ,/ ?   /    
%,  -,/ / , ,/ /,/
  
š Competenţele care urmează să fie dobândite
0,//,/ , -,/,  ?/
 -1 %,      
,  - 
š Resurse necesare 
% , ,   , , , , 
, ,     ?
, ,/   , /     -1 
 
 $ %,  / , ,   ,   ,
 c , ?, / 
, 1 ,/
 ?1  ?/ 


c 
  ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII


´ 

 ,/A, ,/  


-A,1   /
/
*/ /,    , 
/  ,1 , , ,  


Termenul ± Cuvântul Înţelesul termenului utilizat


sistem tehnic ansamblul unitar compus cel puţin în parte din corpuri
solide, folosit în industrie, agricultură, transporturi
maşină sistem tehnic complex utilizat pentru prelucrarea
materialelor
utilaj ansamblu de instalaţii, maşini, aparate, instrumente,
scule, dispozitive şi accesorii folosite pentru
executarea unor lucrări sau pentru realizarea unui
proces tehnologic
proces tehnologic procesul prin care se obţin bunuri materiale, format din
procese de bază şi procese auxiliare
secţie de producţie formă de organizare a atelierelor şi punctelor de lucru
operaţie succesiune de faze
verificatoare instrumente folosite pentru a măsura şi compara unele
mărimi
dispozitive ansamblu utilizat la executarea diferitelor operaţii
tehnologice
tehnologie norme de execuţie specifice fiecărei operaţii
subansamblu grup de piese montate, care constituie o unitate
funcţională într-un ansamblu
ansamblu reunire a două sau mai multor subansambluri şi pies e
normative instrucţiuni, indicaţii, prescripţii cu caracter de normă
instrucţiuni norme
STANDARD document oficial în care sunt consemnate prescripţiile
de standardizare
defecţiune fenomen care aduce un component la un nivel de uzura
sub limita admisa
planificare derularea unei activităţi pe baza de plan
revizie ansamblu de operaţii ce se execută in scopul
determinării stării tehnice a utilajelor
întreţinere ansamblu de operaţii care se fac pentru îngrijirea
utilajului fără scoaterea lui din funcţiune, în vederea
asigurării bunei funcţionari între două reparaţii
reparaţii ansamblu de masuri luate pentru recondiţionarea sau
înlocuirea pieselor componente uzate ale utilajului

c 
 ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

 

 

  
 
 
 ?

 


w informaţii utile;
w fişă de descriere a activităţii ;
w fişă de progres şcolar;
w sugestii pentru completarea fişei de progres;
w folii transparente;
w lucrări de laborator;
w pagini web şi soft-uri educaţionale utile.

c 
 Œ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII?
?
?
?
?
?
?
? Ce oferă întreţinerea
? planificată?
? ?
?
?
?
w , -

w c ,, 

w $ ,   - 

w $ ,   
,,

w -/,, 

AVANTAJE 
CHEIE  $ ,      / 
 ,?/ ,   
   ,-,,C 
 ?  -/ /
     
 / , /  , , , 
? , ,C
 $  -?  A    ,- 
 ,   ?  A   
 ,,C
 $ /  ,     
  ,  , ,-C
  , , /  
 ? , ,  , 
 ?? C 


c 
 —?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII


c 
 V?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

FOLIE TRANSPARENTĂ NR. 1NORMATIVE DE REPARAŢII


  , ,K


*  D  D?  
,  E / E 
 *  
 / 
, ,- @
D. ,
 @2GE
$ $2 $3 $J $ $2 $3 $J $ $2 $3 $J

7G5G2G3 +- /       


 L23 32.23G 235G 35GG 2GGGG GGGG 2 3 7 = 22 22 34 55
7G5G2G2 +- /       
 L3235 32.23G 235G 35GG 2GGGG GGGG 2 3 7 = 22 58 3G 55
7G7G222 +- /       
 L32G 32.23G 235G 35GG 2GGGG GGGG 2 8 23 24 G8 8 22 G
7G5G3GG & 
M35G       
 M3GGG 27.4G 222G 33GG 444G 3887G 2 8 25 32 22 88 3G 75
7G7G3G72 & 
M7GG       
 MGGG G.2=G 273G 347G 228G 7G4G 3 4 25 3 G4 55 23 7G
7G5G337 & ,L3GG G.2=G =2G 347G 273GG 738GG 7 2 G 74 G 24 8 35
7G5G3G &  -        
 L423 32.23G 235G 35GG 2GGGG GGGG 2 3 4 2 G8 22 5
7G5GGG +? L       
 285C M75G 27.4G 222G 33GG 44GG 3887G 2 8 2 32 224 22 5 3G
7G5G5GG + ? ,       
 ,/,5GG 32.23G 235G 35GG 2GGGG GGGG 2 7 9 25 22 == 33 75
7G5G9GG +/ ?        
 G.3G 32.23G 235G 35GG 2GGGG GGGG 3 = 2 3G G5 29 = 3G
7G523G2 +/        
 ,/
M235 M       
 5G2=5G 32.23G 235G 35GG 2GGGG GGGG 2 8 2 32 G8 75 2G 33

c 
 ´?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

  , ,K


*  D  D?  
,  E / E 
 *  
 / 
, ,- @
D. ,
 @2GE
$ $2 $3 $J $ $2 $3 $J $ $2 $3 $J

7G52373 +/        


 M5G22GGG 32.23G 235G 35GG 2GGGG GGGG 2 8 2 32 G75 2G 33
7G52G +/, ,/       
 25G@=5G 32.23G 235G 35GG 2GGGG GGGG 2 8 22 2= G8 9 2=
7G525G c? L3GG 32.23G 235G 35GG 2GGGG GGGG 2 3 7 G75 2G 33
7G53=3G +/-/-M7       
 CM3GGG 3G.227 95G 29GG =8GG 334GG  2G 32 G= 55 22 5
7G542GG +/-- 3= 279G 394G 279GG 598GG 3 4 G8 3 4 35
728G52 c        
 A  24 3 88G 23G 534G 387GG 2 8 2G 22 55 2= 55
7282G2 , 28 9G 22=G =G3G 32G8G 2 7 = 27 22 77 2= 75
85G23 >        
 -/ 3G 325 48G 8G3G  2  33 55 22 
85G7G  / 27 3 825 378G 23GG  2 3 22 9 
8533G + /,-       
  35 3 5=5 3GG 93GG 3=8GG 2 8 23 24 22 44 33 55
85GG c /       
 25J 35 78G 247G 93GG 3=8GG 2 5 2G 22 22 2= 5G
85G3 c /       
 / 5GJ 35 78G 247G 93GG 3=8GG 2 3 8 22 22 2= 5G
8572 + 3GGJ 25 2 285 435 7235 285GG 2  25 22 22 33
85977 %,  8 3 39G 4=G 75G 4=GG 2 7 9 3G 22 88 23 5


c 
 ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

FOLIE TRANSPARENTĂ NR. 2CATEGORII DE REPARAŢII CE SE EXECUTĂ ÎN CADRUL SISTEMULUI DE REPARAŢII PREVENTIV PLANIFICATE
Categoria Locul
Scopul În ce constă Importanţa
reparaţiei executării
 & / , / A  
  ,   1/  / , 
  / 
& ,/ , &?/ A, /  
$? A , ?/ &, 1,,,  , / 
0,
/D$E /   & ?/ , ? / /   
 A ,-   / D, ,- A1/
 /E / 
& /,/  
& /,? , /, 
 & @/  ,  , 
? /  / D,  - %, /
$ & /,-,- E 
 /   & /,/A , /1/
0,
 /   & ?/    /  / 
D$2E ?/,/ ,?/ 
& /,? /
&  ,/@ /
 & / ,- & , , , ?/ , ? / 0,, %, /
$ 
,-   /  
 /
 / & , , , ?/ ,  DA 
 
 & /  /? /A  A 
D$3E
   ,$2 , E , 
 & ?/ A , / 
$? / A ,/ 0,,
, / 
  , , & / ,  , ,, ?  
$ 
 , , ,,  DA
/ 
,-,- -?/ & /, ?/, , - ,
D$JE A,
A, ,  ? / , A/  D,  , ,,  
,
,/ E   / / A , E
 , , ,-/ 
c 
 M?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

FOLIE TRANSPARENTĂ
 NR. 3

ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA INSTALAŢIILOR HIDRAULICE

 ÷ ,  / ,?/ 


,/
  / ,-/ ,  , ,
 C
 -,    , C
  ?     /  ? / @,/  
 ?C
 ,  , 

( ,  A ,/ 


  D EC 
   , 

%  D   , E  ,,
 A  ,? ? 
, -? * / /    , ,-/   
  , ,, @/ ,  /    /
 / ?  /1  ,?/ , ,/ 1 
? ,  
j  /  ,   - 
  /  1 ,  
 , 1  ,,- ,/ , , 
       ,   
  -  &   /  , / , 
 /   ,   c  -/ , 
 ,  , ?/   , ?  
  ,  ,  2G G    =G4GN 
c     


 , ?, / / 
,- // /,/?,, 
 ,  ,, , /    ,
 / ?  
 , ,?/ ,  /  , 
,,-/ ,, D 5GKE,? -/
/ ,/ ?  ?c ,/,, /
 ,   -  / / ?/ ?     
 ,  
 - ,D ,/ E, /,
 ,1 // , ??/ , 
j
 , //  ,-     ,1 / , ,/ 
,D /E 
*/ , ,, / ,/  ,, 
  ,/    ,/    85 =5N / /
 / ,,? ,0 ,// , // 
c 

   
 
Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
1  , /  @,/ ,  ,  
 /  / @, ,,,    ,/ ,
, // 1 ,,  ,?/
 /
*/ ,/ , ?/  , ?/ / , @,/
 / &     , ?/ , ?/ / ,
, //,, / , / 
 +  5GK  , ,?  / , /? 
 /   
 *   ,,   1 /, 
 - , ,-A, 

Defecţiuni şi remedieri ale instalaţiilor hidraulice.

Defecţiunea Consecinţe Cauze Mod de remediere
,/ 1,? ,,-/ 
/C 1,?/ 
  , C
 ,?/ C 
 /    
  ,
?C  ,/ 
,/?C
?   , C
, , C
 C   C 
 , ,
    , ?/ ? 
/ C 
& /?  C   , 
    
D  -   /
/C
,2GGG E ?  / 
 -  @ 
,  C
 /  
, /C - C 
- /C
 , 1 , -//
 / ,/
C   ,
 ,/ 
 ///?C 
,, / 
 , , / , ?/
,/,/ ,
 ,
 /   
  
C
 , ?/ @
,, //
 C    ,
 ?  
/   /AC 
 / , C
  ,  A 
/A/ 
 C , /
  , , /
- ?
,/ , //
 ,?/
 ,/ 
 , , /  
 /  
   ,?/ 
, 1 
  ,  C
,1 
,,C  
  ?C
  @/ -, -C
  , 
 -, -  
  ?  , 
/
, 1 A, ,-
 

c 
 6?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII


FOLIE TRANSPARENTĂ NR. 4ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA INSTALAŢIILOR PNEUMATICE

 / ,, ,-,- 


: ,-,- / , ,  ,? D 
,1 ,/E? / D 
 -E
 * ,-,-  ,,
 /  ,-/  + 
  ,, /, /, ??/
   , ,-,- 
 0-A,, /1 - ?/
,,

Indicaţii privind întreţinerea instalaţiilor pneumatice.

Elementul
Indicaţii privind întreţinerea
sistemului
%  /   
 /
 ,, / / ,//1/ ,, ?/ 
: 
0? ,, / ?
 / ,  - 
 ?
& /  , ,*/,/?
"/ 
, ,?/ 
 ,/ / ,//1  ,   C 
    , / ?   ?, 

0,-/ ,,-// ,  C,
0-/ 
 ,/ , ??     -, -   

/ 
& / A ,  -  - ,/ ?  
  ,   AC   ,   ,
,-  , 
 &, 1 - ,,?,,/ 
@ 


 
0 /  ,?/ ,/ / 
1 ,  ,  ,     
,-,-,  ,? 
 c -   ,     , /
@, ?  , ,-  , ??/   
-   


c 
 Π?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

FOLIE TRANSPARENTĂ NR. 5ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA ECHIPAMENTULUI ELECTRIC

" ,- -  A , 


     / %, -
 /  c  ,  / 
?   ,   +    ,
 // 
 c ,    ,
, ,/, ?/ ?- 
 

 c , ,?
 
 - , C ,?C
 

,  ,, C
 

 

 
 A , ? 
 C
  ·
  
 ·
 ·
  
 ,?
 


 c , ,- 
 
? C
 ?-  C 
 
·  
· ·,/-C
 

@ ,-/,,  0  ,,   , /  
 / / 
w ?/C
w  /C
w /


 0  ?     , @/
 /  
 ,/ /  / @ C
 ,/ ,   , 
  , / 
  , ?C 
    ,? C 
 ,- - C
   ?/A,AC
 , /
?
 


c 
 Œ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
Defecţiuni şi remedii ale maşinilor electrice.
Tabelul 1
Fenomene
Defecţiunea Cauza defecţiunii Modul de intervenţie
observate
   /  
 ,1?/C
   
  ,
  C 
 C
  /,    
, / 
  ?   
 
     - 
 C
 -  / 

 -  
,-/ 
  
- ?/C
  
& /  ,
 ,
?   /C
,, , /-/ C 
 , ,/- @ 
D / , , A  , 
 C
  ? C 
  - ?/ 
,@ ,/- 
,1?/C
 E
 ?C
 , 
,, /
  , & /  /? 
 ,?/ 0/?   ,  

c ,  "?   +/  ,   
  ,    , ,- 
 / ,
,  C 
  , /
 , / / ,
 ,/C
  ,  C 
  , 
 , / /  
c ,   , , 
  ,,-C 
, C
 , / ,  
 , - 
/ //AC 
  / / ,
  ,
/
-   
, @-  C 
  / - ,  
 @C  1 ,/ ,
&1 & ,/
,  - ,/ , ,,/ 1?/
 D  
 ,?/ - ?/C
, E
  ,  ,/  
, A, 
*,  c , >  ,/   
   ,    A  -? 
    1   ,
, /  ,  
, , , 1 
c ,   C
,  / , c ,,/ ,,  C 
  ,-25G35G. 3 , ?? /
 /C
B, , 
c 
 ŒŒ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
Fenomene
Defecţiunea Cauza defecţiunii Modul de intervenţie
observate
c  *, , >  ,  
@  , ?/   /   / 
 ?  /   ,   
 /  /   @  
 / 
  ,
, /? C 
% , C
 ,, 
,1    
 
  ,?/ 
, c  c ,
& /,?/ 
  @  ,  
 @ 
, /   
 /  , / 
   ,
, A C
& ,1 
   ,1? 
, 
   ?  C
  
,   /     ,
,  
&1 /   1
 / 1 , /
, 
    , ,/   1?/
 /  @  // /,?/ 
 , ?/  ,   1?/ ,/
   / - /C
 ,  


 ' $
 · 

 · 
  


  
 
 


 ë

 


· 
 
  !

 · 


 

  ‰Durata de viaţă"    , /  , /
 ,,-?@/ %,// 
 ,/  
 c /? ,@  -,/ 
 , , ,,/ /,-C 
  /- ,,C 
 , - , /C 
  C 
 , - / C 
 , ? C 
 /,,// C 
 , ? /   , ?-  ,
 ?    C 
  /@,, -/C 
 , ?/ A , C 
 /  A, 
 

c 
 Œ—?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

 /   ,  / @
 ,@// / ?/D-3E 


Lucrări executate la reparaţia c urentă a motoarelor electrice asincrone.

Tabelul 2
Organul de maşină Operaţii executate în cadrul intervenţiei
sau subansamblul la
care se acţionează

&-,- 
 /   --A 
 ,-/ @  , 
$?/ /1 
+/,  ?,? 

 ,- 
 -    -    -   / 
 -    /  -    
,   

&, 
 ,, $?@/ A  
> ? /,, 

c   
$ /,/   
$   
0  ? 
)  

/ 
 >  A  /     
  
> / / /?/ 

 
-  > /?  
0 ? / 
& 1  

$, 
 / @ / , 
 0   ?,/    ? 
  
> / /1 

%   
 / / / 
 /   
0 , 
+/,  ?,? 


c 
 ŒV?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

 / ,@/ /  , 
, ?-D,, / , / --E 
  ,@/ ? /  


Lucrări executate la reparaţia capitală a motoarelor electrice asincrone.

Tabelul 3
Tipul lucrării Conţinutul lucrării

+/, / +/,    ,    A  /  
 ?,? 

 / /   /    --A   
  /- ,, C 
 / ,/ / C 
/ --A 

0 , 0  ?? /  ? 
 ,, - 

%,-  @ , ,, C


  , 1 -/ C 
/,     , 
$      /,/ C 
  ,  
>   / , C 
  ,  D ,E  ?, 
C
 -/ / 
>    A / , C 
 A @   ,C 
   , , , 
>   >  - / ,  ?-    
 , 

> /  ?/ /1C 


 , /  , A
  ' $
 ë · 
 
 " ·


# 
 ·
 #
·
  
 · 
 
$ # 

 · 

 · · 
 
 $ 
 
 
 c 
 Ϋ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII


 FOLIE TRANSPARENTĂ NR. 6
 

ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA TERMOCUPLELOR

 0 ,   ,?  ,
c /,    ? ,  ,   ,
/  /, ??/  
 %,,
- D,/EC 
?C
 ?
 
 c    , -??/  ,   
 //  ,/, 

 Pentru o bună exploatare a termocuplelor trebuie ţinut seama de o serie
de elemente încă de la construcţia lor;
 materialul tubului să reziste în mediul înconjurător;
 ansamblul tub-termoelectrozi să asigure o durată şi o stabilitate de
 funcţionare cât mai mare;
 materialele pentru termoelectrozi să fie astfel alese ca să asigure o
 diferenţă mică între coeficienţii de dila tare liniară.
 


 0 , ,- ?   /   
  , ?/,-21 

Defecţiuni ale termocuplelor.
Tabelul 1
Componentele Defectul Cauze posibile
termocuplului
- :, - ,@, /
  /  / , /, /   ,
D,/E ,C
 , - ,,/
/  ,,,
$  , ,?/  
  /  /,/, /C
 ?C 
 ,  -  ,
 ,?/ C
, A,/ 
 ? -  , ,?/  
? ,  ?/C
/  -   , , - /
/  / , 
,

c 
 Œ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
: 
+ -  , ,?/ 
  ?/ 
? $?,/ ?/C
?/  ?   ? @,/ 
  ?C 
 ,?/ 
+   ?  /   -
  , ? 
 ? ,,   ? / 
D E -C 
  ? , , /  @,
D  ,?/ E 
&  / ,- ,-  ,?/ 
  /,C
 , / ,?/   
  ?C
  ?  , , - /
,- 
0     ,  /  
    ? C
   ?C 
  ? , /  
 
+  , ,?/ C 
 -  /  / / 
  ? 
 // 
:,  , 1 , ,/C 
, / ,?/ 
 , ,?/ C 
 
  ? ,?/ C 
   @,/ - /  ,
  /, , ,  A,C 
      / /
 c 
 ŒM?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

LUCRARE DE LABORATOR
?
ë ???? ??
TEMA0   ,A , 

Timp de lucru: 2GG

Lucrarea: 0    

Condiţii de lucru:
ƒ ,,/ - ,C 
ƒ  - ,/  D,,E    
C
ƒ , 1 

Obiective:
 - ,/ ?   ,- ,/  
? , /     

Cunoştinţe teoretice necesare:
*/ , : 5  - ,/ ,/ / ,/ 
  
ƒ ? C
ƒ   C
ƒ   
Indicaţii de lucru:
 " ,- - A , 
     / %, -
 /  c  ,  / 
? ,   ?
 0  ,,   , /  
 / /
w ?/C
w  /C
w /

De reţinut !:  ,  /  

Cerinţe:
2 ,@/  ? 
EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC
-EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC
EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC
EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC
EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC
EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC
EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII


c 
 μ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
3 & / -  A, , / ,  1 , ,/ ,
  , @/       
, 

Organul de maşină Operaţii executate în cadrul intervenţiei ± Reparaţii curente
sau subansamblul la
care se acţionează

&-,- 
 ,- 
 -  &, 
 ,, c   
/ 
 
-  $, 
%  


c 
 Œ6?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
 0 -  A, , /  /  , @/ B   
  , B 1,,/, / 

Tipul lucrării Conţinutul lucrării ± Reparaţii capitale

+/, / 


 


 / / 

0 , 

 


%,-  
 

$   

>  
  , 

>   


 A
 

>   


 


> / 

c 
 — ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
LUCRARE DE LABORATOR
?

ë ???? ??
TEMAc  / A , 

Timp de lucru: 2GG

Lucrarea: &-  , 

Condiţii de lucru:
ƒ ,,/ - ,C 
ƒ  - ,/  D,,E    
C
ƒ , 1 

Obiective:
 - ,/ ?   ,-     
 A , 

Cunoştinţe teoretice necesare:
*/, :*24:2 -,/,/ 
ƒ ,  C 
ƒ    

Indicaţii de lucru:
 

 ?/      / 
, -, A,
,/ @ 1/  / 
 

 

 , ,-/    / A ,
,   .
O
 

  ?/ /  ,,  
   

 ,1 ,    


*M23GGGG 
$M235G C
$2M35GG C
$3M2GGGG C
$JMGGGG C

Se cere:
2 /     C
3 /   C 
 /   /, C 
7 ,/, ? , - C 
5 ,/, ? , 


c 
 —?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII


LUCRARE DE LABORATOR

? ë ???? ??

TEMA: ?     

Timp de lucru: 5G

Lucrarea: &-  /   /    
@ / 

Condiţii de lucru:
ƒ ,,/ - ,C 
ƒ , 1 

Obiective:
 -,/ ?  ?  
 A , 

Cunoştinţe teoretice necesare:


 */, :*2 -,/,/ 
ƒ  /   AC 
ƒ /A,, / 
 

Indicaţii de lucru:
 0    , @/  , ,- 
 jj 
 *     , ,-    / 
 
w grupa / ,,,?   
 Dj%EC
w grupa  /  ,/@/
  @ , A,? 
, D j&EC
w grupa  / @/,-/ ,/A
,?Dj E
 */ /    / 
 C  /  

Se cere:
 :    /  ,/ , ? ,?/ 
-2,- @ / /  c 
 —Œ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
Tabelul 1.
Grupa Tipul de Exemple de lucrări Dotarea atelierului de reparaţii
lucrări
 /  
  
/
A

 /  
 A B
 , 

 /  
 


 /  
, /

 /  
  
/
A

 /  
 A B
 , 

 /  
 


 /  
, /

 /  
 / 

 /  
  
/
A

 /  
 A B
 , 
 
 

 /  
, /
, 
c 
 ——?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII M 
 
  ?

?
?
? ? ? ? ? ?????

w fişe de documentare;
w fişe de lucru;
w fişe de evaluare.

? ?
?

?
?
 ?
?
  ? ? ? ? ? 
 ? 
? ? ?  
? 
!? ? ?
 ?? ? ?? ??? ?" ?
?
 #?
 ?
?"? $? ? 
? ?? !?
 ? $?
"
#??
 
"
? ? ? ? 
? ? ? "
 ? 
 ? ? ?  
?
 ? ?"
 ?" ?? ? ?
% ?  #?

c 
 —V?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 1

NECESITATEA LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARARE

1. Importanţa activităţii de întreţinere a utilajelor şi instalaţiilor.0  / ,//A, 
 @  /  , 1 ,-  
 
, ,   ,/ ,  , ,   
A, , /, ,1 , ,
, 
%      A , ,/  / 
 ,,  ,,,, ,? /?/ /
  ,? /?/ ,  / 
 -  A     / ,,  ,
 , 
-     1  , ? 
 ,? ?/, ,, 1 , 
@  A  ,  ,  / D  
, / / E   /  / ?/  ,  
-,  / ,/  /    -/   
  @   ,   
, 
 0    ,  A  / 
 1        , ??/ 
,      A  * ? 
A  , ? / ?/ , , / ?    
 
 : ? / ?/ A     ,, 
/   ,    ,-    
? ,/ /, 

,/ ?     A  
 ,  ,    / 1    ?/
 , / sistem de întreţinere şi reparare. 

 $? /   ,?/ A 


, A  , 
   A,,  ? 
  C 
   ? A C 
  ,      / 
 

c 
 —´?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

2. Obiectivele şi mijloacele activităţii de înt reţinere şi reparare.

 %   -//


/ /   , /   @/ / %,/
  / , ,/  ,/?    ,  
@,//  A , 
 

-  A   , 

 ,/     , 
A     / 
  ,/  / , /  A 
,  C  , 
  ,C / /
   @ 
 C C 


 @,   ,A, /,
, / ?/    /     
@
 *     ,   
    / / 
   / C 
 / ,, C 
  C 
  /, D/ / - ?
EC 
    C 
 ? 

 c -   -,/,,,/
 A 
 ,/ , ,  ,  ,   -
 ?,  C 
 ,/- ?  -C 
 ,/ ??,-,,-,/C 
 ,/?,/,?? ,/ / C
 ,/ ?, 1,/-  , ,/,, 
 A  ,  C 
 ,/ , ?  ,  ,  
   
 

 +A  ,  /  ,  ? - 2
& ,   D2E ?,
/ ? A@ , 
c 
 —?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII:2& ,    ACTIVITĂŢILE DE ÎNTREŢINERE
. /0
ACŢIUNEA CE CUPRINDE CUI REVINE
Previziunea întreţinerii %/  Personalului de deservire
  /  şi a celui de întreţinere din
   secţii
 /   
- ,/ 
,-
Întreţinerea preventivă %/  Personalului de întreţinere
 ?  din secţii şi ateliere care
A  -  execută reviziile
  
   /?
 
Întreţinerea corectivă %/  Personalului de întreţinere
 A  din secţii şi ateliere care
 , ? execută reparaţiile
?  
A  ,/
 /  
 ?
Evidenţă şi planificare %/  ? Persanului de conducere a
  , activităţii de întreţinere şi
 ?  , reparaţii.
 ,  , 
?  , / 
A 

c 
 —M?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 2

FACTORII CARE CONTRIBUIE LA UZURA PIESELOR COMPONENTE


ALE UTILAJELOR

0  ,   A , -
,/ ?   / /   ,   
,/  -  / ,   ,    
 
0 1/ A,,??/?, /
?    / , , 
/
 :    - ? ,   
A , 2 
:2:  -? , 
c 
 —º?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

a). Prelucrarea pieselor */  ?/, 
,  , , ? / ?,/? /
       ,/   ,  -  
,  / ,, , 
& , /    ,  /  , 
, / ,A ,   ?/ ?,
? /
  , GGG GGG8. ?
,-.,/,/
 ?,, / , 
 , @/  / ,  ,  1/ / 
  ?,25.1,, ?, 
 , 11,-// ?,? / 
 
b). Calitatea materialelor utilizate. $?, ? /   
 ? , 0, ,??/
, / ,  
 ?/, / /-/ ?,/? /,
, -/ /
 * , / -  /   / *
@,/ 8GG
( / 2G
 1, 3GG
( *,/
  ?,/? / 

c). Calitatea lubrifianţilor. 0 , /  ?, ? / , ,
??/  %, - ,/ , ?  / 
  / ? " - ,/ ?  ,- -, -
 -,  

d). Viteza relativă a pieselor în frecare. >? / ,   
 ,?/ , /  ?1   G2 ., 1/ ,
2G., - ,, ,? /

e). Forţele şi presiunea de contact. :  ,/ ,  
 /, , -? *, 
,,-,/ , 

 ,  / ,/ ,  1/   
 ,/ ,/C 
 , /,/ / 
 , /,/ C 
 , /,/ - 
 "? ,   /  ,  0 ? 
  ,  , -/     
- 
 * , ,   /  / ,  
 
 C
 , C
 -/

c 
 —6?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

f). Jocurile dintre piese în frecare. "?   /, /  , A 
 ,     ,/    -/
 ,A
 O  / /?    - 1 
, , ,, ,-, 

g). Mediul şi regimul de exploatare. +  ?/ , - 


 / 
 ,C
 - ?
 + , , 1 , A ?/
    ,   - ?  A 
   , ?1 , / 
- - / ? 
 0 @ ,,/ /  
 C
 / C
 ,   
 O
· , -/,,,/
,-/
 ' 
 ,   ,-/ /   
 / - ?
 ( 
· 
 
  - /,  ,?/ 
 / / A  

h). Felul frecării. 0/ , //,


, /  / 
   ,    /
    / , ,/  , @ 
     ,/ A ,  ,  
/ 
 

 · , ,// , 
    /  ,,  / , 
  , ?    , A , 
 /, @  ,  , 
  / 
 

    /  -  / 
 ,    @   @/    A
  ,, 
 */  ,   @,/ , ,-,  
  
 Ô /C
 Ô ,/C
 Ô ,/
 c 
 V ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

¢ ,   
A : /,1 , , ??/,/ 
?  , , , /,/ A ,  
- 

¢   ,/ /     , ,
,   1 /? ,
 , , /,  / 
 ,  ? ,   - - , / 
  / ,  ,  ?  , 
D
E
? - ,/ , ,-- 1
 / /    , ,/ C , ?  
,/D$ E   ,, ?
       0 , ? D E 
 ,- ,/  , 

 ¢   1  / ,   / 
@,/  ,   -    , , 1
 , 

:: / 


ÎN CONDIŢIILE FRECĂRII FLUIDE SE REALIZEAZĂ :

 ?/   / ,  / , 
,  , ,-C C - 
 C   
  Cc 
 V?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 3

ÎNTREŢINEREA MAŞINILOR ŞI UTILAJELOR INDUSTRIALE1. Managementul întreţinerii preventiv -planificate.

 % /   - ,/ , -?? @ /  
,,  B  ,  /  0  1 /
, ,  ,/
,,/,/ 

 0   /   , ,  - 
,  
,-/  /,    ,- 
  -     /  
,/, C  /C  C 

 Scopul  /   ,  ? 
 , , ,, B
  ,//, 
  , DEC 
 ,  / ?  C 
 , /,   C 
 , @  / C 
 ,,- @ /  C 
  ,  ,/ ,/ , , 
,/ /, 
 Documentaţia de întreţinere ·  ·
 
, ? /    -  ?  / 
 * ,  , 
  D E ,  ?/,./
,C
,·  
 C
, 

·

/ / C 
,
 ·
 , ,C
 
Planificarea /  /,-??/  
w ? ? ,  /C
w @ //C
w  ,A C
w ? ,/ .AD/,E
 Activitatea de planificare / 
 ,,.  ?/,/ C
   C
 ? C
 /   C
  


c 
 VŒ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
 ?  ,?/  /      A 
, //  , / , 
@ 1/, ? ,, , 
 0 /@ /  ,@/ 
 
B/ ,, AC 
 B /      
 /? /A,, 

2. Lucrări de întreţinere executate de personalul care deserveşte utilajele.

c ,  ,  A ,  /  
  ,   - ,/ ,/ ,/ , ,- 
/, ,?/ 

 Construcţia, funcţionarea, reglarea şi exploata -
rea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor deservite.

?

 Măsurile de siguranţă care trebuie luate înainte
 de punerea în funcţiune.
 ?
 Modul cum se pune în funcţiune, respectându -
 se operaţiile în succesiunea şi corelarea lor.
 ?

Supravegherea pe timpul funcţionării pentru?

evitarea apariţiei unor fenomene nedorite.


 Măsuri de siguranţă înainte de oprire. ?

 Modul cum se face oprirea, cu respectarea

ANSAMBLU operaţiilor în succesi unea şi corelarea lor. ?
DE MĂSURI

 Măsurile de siguranţă după oprire.
?

 Măsurile necesare a fi luate în cazul apariţiei
 unor situaţii anormale. ?


Protecţia contra agenţilor corosivi.


 Conservarea de scurtă şi lungă durată.
 ?

 Protejarea de lovituri, zgârieturi şi alte degradări
 a organelor care pot influenţa precizia.

 Schema de ungere cu indicaţiile necesare.
c 
 V—?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII


3. Lucrări de întreţinere a utilajelor executate de personalul de întreţinere.


?
? 
? %, / ,@ 
?   , A  ? , / /   
?
? / A ,/ 
? , A , / ,, /     
? @ ,, / ,/ 
? A  ,  ,-,-   ?/ / 
? 
?
? $? ,  / ,  ,  A ,
? , ,   / ? ?/   ,- 
?  
?
?

4. Curăţirea maşinilor utilajelor şi instalaţiilor.


?
?
? /  ,/ , @/    D ? 
?  A @ , A  E ,  ,  /  ,/ 
? ,AD? A ,-E 
?
? & ,-/,, , 
?    /   ,/ , / 
? , /   ,/   ,-  
? / /1/,? 
? &  /   ,  C ?  
?
? -,/ 1 ,,-/ 
? +   , - ,/ -, -/ ,/ / 
?  ,/ -/ ?,/ ,    ,  
? -/ 
? c/    , // 1    
?
? / /  ,,,, --
? ,1?/, 
? + , ,/ -   ,  / 
? A  1 -- ,*/ ,/ ,  1 ,
? , ,/   +  ?/    
Importanţa
@ /activităţii de intretinere
,,/ si reparare
 a utilajelor
1
, 
?


c 
 VV?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 4

PRIMIREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR PENTRU REPARARE

 / ,?/  / A 
, ,    ,/  / ,/ 
, / , , ,  
% A , ?/ - 
 ,,, ,//  / /  
 ,/ ,/ ,D52GE2G 3(
 ,
A
$ ,   ,-     @
 /, ,-, ? ? 
1,,/? , 
c , /  ,- /,
 , / A 1 A     , -  
   , ,?/  A /   , ,
, @/ /    ,  , ,  
/D, / E,
@/ /  ? A 
 

 , ,/ A , , 
 / ?
+ +, ? + +/, / 

@/ ? /, ? ,? P)

 , /, /A -, 1 
,  , %,/ -,  ,  /  , ,
/ /, ,AC 
P )
·  / , /, / ,  , ? 
/ ,/,,/- / / ,- 
 ?/? C
 P )
·  ,/ /,   , 
 , / /,- ,, ? 
c   , , /  A , ,
,C
P )
· · 
  ,/ /,    ,
 -  ?? , ,
+/, ,  ,/ /,/ A 

c 
 V´?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 5

DEMONTAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR /    ,  A , , 
  %,   $ 2 $ 3 , ?/ 
,-,-  $ J A
c , /  -,/,/-, 
 A  , ,?/ / D  
,/, /E@?/A1, 
  /  ,  ,- ,-,-   
?, A, / 
* / ,-,-,c,/ 
,  ,-,-  - A  /? / / ,
? ,         c, 
, D- ,E, /,/? ,/
 ,  , , A,   , , , 1  /
, / c, ? ? , /  ,- * ,
 - ,A@,1 ,-- 
c @     A  , ,
,/
 
 ,/ A1/,1 
 ,   + , / 1 A - 
 C
! 
 
  , ??/ 1
,  */ A  -
 , ,    + , / ? / 
A 
c, ,-,-  ,  ?1   
,?   , / ,1 , ,   ,// 
, 

Demontarea organelor filetate. c  ,   
 ? -  , -?/ ? / ,
  */ ,-,-  ,  , /
 3GG , /,, - ,,
, 1/ , ,?/  */ ,  ,  ,
/ , , -?/
c  ,  -    , , /?
 1, - 

c  -  ?  , /?  / - ,
,,,? ,,, ?D2E%,,?,
A%1 & , /"/AA *c ?+ ?/
,, , ?A , ,1/1 /A 
 , c  A , / ,  / , ?A1
 ? 0 , , ,? , , /  / - 
/1,-/
c 
 V?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
*/ ?, -, , , , , ,
/ ?/?A -/@1 ,1
, /
*// , , , / @ 
 -/ - ,A - ,
%D3E1 ? &1 "*,@ ,
?,1 ? / - ,/,/ 
*/ ? - , ,-, , -,
 ? , @/ ?A 1 2G 25 1  
A/ ? / , ,?/?A 
  ,/ ,?A,@/ ,,
 -?/ A/ / 1 c   , A , -?/
/ 
1 ?  -     , , - 
?A,@  ,1 
:2*,? ,,, ? 
:3c , -
 ,/
c 
 VM?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

 */, -  ? , ?/ ,
A  ?, ,?/ , / 

Demontarea îmbinărilor cu ştift şi cuie spintecate. ) ,
/ ?/ ,,  1  
  */,,,/, 
 , , / , , ?/  , , A 
@  ,/,, 1, 

 Demontarea îmbinărilor cu pană   ,-,-  
,,
 - A / , -,/
1,
 /*/,,/
 ,  , , /?  / -?/ , 

 ?/
 ?1/ 4G 23G */,/? , 
,-
 ?/ / 
 c/// - ,,/,
@ /DE %@ ,?/
&,@?/A " -* 1 
 ,+,, 
?: @ // 

Demontarea rulmenţilor 

0 / / , 


 ,     , 
, , , C 
 / ,-,-  ,C 
 / ,  ,?  ,   / 
 ,, , 
$  -       / 
,? / , ?/ 
0  7 , ? /     
 - ,,?,  ,
 % D 7
E  , /     &  
 - " , ,?/@ ,/ /%,,? ,/

 1 -  /   ,,  ,  1 
,
 , / / / ,  /  ,, , ,,
,?
 D7E , @ ,
 
c 
 Vº?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

:7c   


  -   , ,/  
,?,,
 @     
/
 , 
 


$  - @ " D 5E , ?/ 

 -  %  @  - c , , A/ 

   &    -  - @ 

- 1 ,  , * "    ,

 - @ , / /   :5*  @ 
 -/@ ?c 
 V6?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII


 c       , 1   , ,
-
 ,/ , /?,/     4G 9GN c 
,
 , / ,    /?  , - ,
??-,,
 D,? -@ -E*/
 ,
 /?     ?,/ , ??/  
 ,

c  /   ,
, , ,?  @  , ?/  - 
/? E G,C/ ,@ , 
A   
@  ?A , , ??/
A  ,   ?  8 :/ % / ,
 ,?A  , ,?/, 1/1
  , @/- &A 
 -  " c   - / * , , A/ 
?A ,/,, 
:8*  ?A 


c 
 ´ ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
Demontarea lagărelor cu alunecare şi a bucşelor. 
/  -   ,  ? / , ,, ,
, ?/ A  ,  ,   , 
A ,? @ /, ,,A   

 c ,, -  D =
E ,
   D = E 0  ? A / % /  / 

 , , ,/ @   & , ?/  " 
*,
 * -,/-////- 
,
 ,/ / @ ,/  ?A ,   ? 
 
 /-,?/ -, / ,?/ -3
 1/1-,/?A , 

?


:=* - A , ?

( , ,,, A  D 4E
 , A   %$ D 9E  -  " @  - & ,
/,
 -/ /, -:4* - :9& - 
A    ?A
c 
 ´?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 6


SPĂLAREA ŞI CURĂŢIREA PIESELOR

&  A  ,  , ,
  @      /    -
/   ,     ,  
 /   ,?/ 
0/  ,   / , ?   
?


 ) 
 , ?/ ,- /   , 
 A  ,  ,  -  @? ,
c ,, ,, c$ * * 
 "$<;%$ 


 +% "% < &%( %$ 0 ( 
D, C DA,, D,C 
 /E -E  E

 ) !  ,  , ?  , 
 , / , /  /  ? ? 
 / ,/ 

+ * : Q 
+ 
-?/, 
,  , --  ,,
 ,
, c 
 ´Œ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

 ·

 · 
   , , / 
    /  ,    -/   ,
 D  E %,/ / , -??/  
 
 ,  ,   ,    

 / - /  O 

 
·,-??// , 
, /        /

 ??//   
 
·  


 , / , -  

,    ,  ? / /  - , / 
 / , /c ,, , ,  ?, 
 , ,/?/  ,  ,/  /   ?

,?, , ?/? 
-- ?/,/ /  j · ·
 · ·
 
 &/ 
  , ,  ,  , / ,  1/
 ,

 /  -,// ,/ ,- 

 84K0,//  ,-??/ @ 

, 1/1/   , 
 &/   - ,  - /?/  1/ 
 4GN */,/ ,,/," ,
  / -


c 
 ´—?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 7

CONSTATAREA DEFECTELOR PIESELOR DEMONTATE


ŞI SORTAREA ACESTORA


*/ ,/  , , , , , ,   
,  ,  , - ,  D E ,  ,
?- >  , , -   , ?/ , 
 , 

, , , 
  ? ,  //    - ? 
@  ?  /   A C
 ,  /-/  ? 
 /,  ,/- /, C
 , ,?, /, ? 
 C
 ,/  , C
 ,, 

 
 */, ?/ /  
 w ,  , ?/  ,   , 
 ,   , ?  , - ?  
 ,//
 / C 
 w ,  , ?/   ,  ,/ 
 ,  ,    ,    
  ,?/ ?/,-?C 
 w , ,, ,A,/ 
 ,/ ? ,? ,  
 
 

 c,-, ?/A,, ,/D /


,,/ E,,   ?,
,- ,  , 2

c 
 ´V?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

Fig. 1. Schema bloc pentru recuperare piese şi subansamble. IMPOANT

 * /  1 ,  ,  ,-  
     A  ,  
 
B
,,/   D3E

  / , ,/ /   ,   / ,   
 /,?

 : , , ,?/ ,
 /  *   /, / ,, ,
 ,,,/ /, / /, , B
 /, /, 
    BA
 ,
 

c 
 ´´?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

Fig. 2. Schema bloc de legături şi atribuţii.DE REŢIUT

c ,  ,/ /   , 


  ,/  ,  /   ,  - 
   --/,/ 
 /  , ,    ,  
 ? / ,,, 


c 
 ´?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 8

ELABORAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE

 c  ?/  ,        
 , ??/     / , 1 , ,/ 
 ?1 ? 
 ? ,  / 
 


 , ,   / 
 / , 1 - C
 

   ,   ,- 
  / 1  ,?/ / ,- , 
 ? , /  /   /  
 ?  

.
 

 · 


·  $ ·$ · · ! $ 
 · 
·
 

 
·

 $ · $
 


 $ 


 
 
 · · ·
 
 $ ·/
  
·
· 
 

$

 ·
$ 
 ·$ ·

 ·
$  !· ·
 
· 
·· /
· 

 

·

  

 $ 
 · 


·
$ 
$  $  ·

 /
 

·
 ·
 
/
 

·
 ·
 


·
 
 
·
·$  

 


 ·

  ·  

/
 
/· ' $
 ï


 · ·
 
  $ · ·  ·
  
 !
 

$ # ·


 ·
 
 ·  ï   ·
 
 · 
 ·  · ·
   
  
 
$ · 
$ 
 

 
  #
 ·
 O 
 
 ·· # 
 
 ·
 ·
 

 
· 
 ?
 j
 ·  
  
 
  

 
 
 $ · 


 ·

 · ·
  

 ·
 
 ?


c 
 ´M?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
 
 &  ? /    / 
@ / ,, A,
 c? /   
   ,/ ? ,
   @ , 1,
  C
?


 , / 

A 

, ,  
 ?


   
  ?
?

 &$" "$%
 $!% Q%$ < *,   
 ?/  
 ,?  ,
 
?


 &/ / 


 *   
   
 ?

   
?


c 
 ´º?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

Etapele elaborării structurii organizatorice.


c 
 ´6?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 9

ORGANIZAREA DE TIP CENTRALIZAT

+ * * 
$!% Q%$ 

$% Q% * & % Q% + F

 ? ?, /,1/  / 


A /2GG , 


 ' $
 O·  

 

 · 
   
 
  
 ·
   
 · 
 
 


 
 '
 
·  · · ·
 · 

 


  

 · 

/
 
·

 · ·  

/
 · 


  

  


·
· · 
 

 
 
? 0 ? ,   ?  , 
 / ,A/ /,//,, , 
  , @/     
   - ,@// 
 ?/,/, / /  A 
 ?  /   , /    ,- / 
  ,?    c  -  
   /    ,,-/ , , ,/
 , ?? ,? @/     /  
 @ ?/ 
 /   , ,-/ /    ,
 ,- /     /   A 
 @ /   / 

c 
 ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

 ' $
 ' ·  
  · · 

 

 ·
 ·
 · 
0  1
0 · 
   $
 ·

 
  

  
 O

 
  · 
 

$ $
  
 · 
$ ·

 
 
 
 · 
· 


 ·$ # 


  
 

$ 


  ·

 $
 ·

 
·  $
· ( 

·

 $
· 
  · 
 
  
 
 
0$ 
 
 · 

 

 
 

 · 
 
 r

 · 


 
 
 

 

 ·
 
$ 

 


 
 

$
 $ 
$ 
 
 ·
 '   


 


·
  
  $ ·
$ 
0 ·


 
 ë
·

  
  

  
 $
 ·
$  
· ·
 


 ·

$  · 


   0 , / 1 ,  , /,    ?/ 
 ,?/ /   - /,   ? 
 %,   ?  - ,/ /  - ,/ 
 / ,  
   ,,  ?   ? ,  
/  , ? , -   1 -
  ,   * , @,   ,
  /  , , /   /  ? , 
 /
 0 , ,,  ?  , ,  /   ,
 ,   
  , , ?/ ,  
 ,, ? , ?,, ? ?1
 ?/ /,, ? @
 ?
c 
 ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
 ? ,/   

  , ,- ,  
  /1, , 
  ,  1  ,
 , 
 >     ?? ? 
? ? ? ? 
? ?
 2 R7 D1 
? 
? ?
,-E   , ? ? ?

? ? ?
, ,, ? ? ? ? 
?
? ?
 ,  , ?
  1 ,  ? ? ?
? ? ?  ?
    
? ? ? 
? ? ?
>    D R7 
? 

?
?
3 E    ? ? ? 
? ? ?
? 
?
 /  ,  ? ? ? ? 
? ?
,  ??
? ??
? ? ?
? 
 ?  
?
 ? ? ? 
? ? 
? ?
? ?? ?
 ? ?
???
 > : ,  ,, , 
 2 , , // /  
 / ?/ /  
> * , ,/ ,  
3   ,, , ,
,,,  ,/ -
  / 
 
 */ ,   ,, ?    
D2E /,? 


Fig. 1. Organigrama sistemului centralizat.c 
 Œ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
 !  ? , /  , , 1,// /
 , ,- , ,  / -
,/  /   /    0 
,/ /  , ,
, ,

 % -,  , / 

 
Grupa plan, urmărire reparaţii are ca sarcină:

 A @  C


 ?   /  / ?/  
 , ?/ A @C
 , / ,/ A , C
 - - , ,-/@, C
 -  -  A , C
 -    C
 ,,  C
 -  /   C
    C
 ?/ /  C
  ?/ ,,-C
 / /    , ,-C
 ,,, ,,-C
 , ?/, /  , ,-Grupa concepţie are în sarcină:

 - , @ A , C


 -    C
 -  C
  / @ A,C
  /  / , ,-C
  - / , 1, ,  /   - 
   C
 -    A , C
 -   , ,-C
 -    , C
  C
 -  C
 -  / @ C
    ?    ,/   
, / , /

c 
 —?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

Grupa control instalaţii , ,- 
 / /
a. Supravegherea utilajelor şi instalaţiilor:
š -  ,    C
š -   ,- 
, ,  C
š  A ,   C
š / ?  C
š /,        - 
  , ?  
b. Supravegherea ungerii:
Ô - ,  C
Ô -    C
Ô -    ,  ,   ,  
 C
Ô // C
Ô  /,   ?C
Ô / ,/,/  - 
c. Supravegherea construcţiilor:
P    / C
P -   / / C
P @/ ?/ , C
P / /   C
P /,   ,  Grupa transporturi  ? -  ,  
  ,  0 
 
  / - 
  , - / , ,-, 
   @   C 
  , , /   ?/ A 
, 1  /   1  ? ,- 1 , 
 C
  / , @/   D 
 ,  , EC 
  /  , /      
 , ,  / C @/ /  1/ / 
, ?   0 
  )D /, E,/, ? 
@,/  /D,?1 - E
 ,/ -%+ 

c 
 V?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

 · 
 1   /  %+ ,
/,/@/,   ,/
,/,?A   
 , , / ,/ , ? 
  ,,  /    


   ?/ , ,/  , / ,  
,   / /, -?/,/, ' $
 ? ë

·· 

 
 
·
 $ 

 
 · 

  


 ··   

 /
 ·
 
 
  

/
 

  

  $   /
 

 · · 
?
AVANTAJE , /     /   
   ,?  , / ,-  / 
  /? /  1
  1 C 
   / , - ?/ / ,-/  
 ,   ?1,   ,/  /
 C 
 ,  , ,      
  @,, C 
  A  ,  /  
 / ?  ,?C 
 , , / ,,/ /   , , 
  / ,C 
 ,,-  ,    
 , ?/  C 
  / ,- ?/   ?/  /  
 1, , ,?  ,    
 , C 
 , /  ,  

c 
 ´?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII DEZAVANTAJE 
   ?    , , , ,/ @
 / -,/ / , / ,
 ?   ,  A  - / %,/
 ,  ?  /     
 , , C 
         ,/ ? 
   ,  ,? /  ,/
 ,///C 
  ?/, ,  /,  
 ,/ ?,/ ? -/ C 
 ,       , 
 ,  ,  , , , C ?
  -- /, C ?  /  , 
 , 
 

c 
 ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 10


ORGANIZAREA DE TIP DESCENTRALIZAT

 0 ?  , ?  ?  /   , ,
@/ /  ,   0   , @/
  ?/ A,,- 
   ,,  , ? D 2E  , -
-, A/  /, Fig. 1. Organigrama sistemului descentralizat. %,/ /  ? , ?/     / 
A / 25G  ,    /  , /,1
 , , A,  


c 
 M?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

 AVANTAJE 
   , , ,??/   A  ,
 ,/C
 ,, /  , , 
 , C 
  ,  ,   
 ,/ AC 
   /, , , 
 DEZAVANTAJE 
   ?    , , , ,/ @
 / -,/ / , / ,
 ?   ,  A  - / %,/
 ,  ?  /     
 , , C 
 / / -/  ,  -   ,  
  ,C 
 ,  / ,    / , ,/   
   , C 
 ?  /   /  , ,   
 , C
 ,  / A D &*> E  
   /  ,/?/C 
 ,/?/ / C 
  ,,, , ,C
     ,   / ,- / 
 / ,    C 
 ,/?/ ? , ,/
  / /, ,/   
  , 
 

c 
 º?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 11


ORGANIZARE DE TIP MIXT

 %, , -  / ,,  & / 
  2GG B25GA, ,/ 
@A ,     ' $
 ? 1 ·
 
 · ·    
 

 ·
 ·

 ?


 AVANTAJE


 
  /  ,/  , @  ,   
 @ - / C 
 @,,- @ // ,
  C 
  -   , ,/  ,   / 
 , ?C
 ,A -/ ? ,/,@ / 
 

 DEZAVANTAJE


 
 ,/   , , ,   ,/ , ,/ 
 ,C 
  //,/ / /C 
  / ,//  
 


c 
 6?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 12

ORGANIZAREA OPRIRILOR PROCESULUI DE PRODUCŢIE


ÎN SCOPUL EXECUTĂRII REPARAŢIILOR

 0   ,    ?   ,  
,  /    A  , , - 
, /   A ,,,/
? 1/  / 
 ?  ,@/  A ,A / / ? /
 , ,-?@ ,,?/ A ?/ 
,/ A 

a). Tipuri de opriri şi caracteristicile acestora.
 0  , -    , / /  
    
w  / /,-/ D
 , EC
w  ,/ /, /D3 B7,//1E
 Oprirea eşalonată , ??/ ?    /  
 A ,   @,/ ,- /  ,  ,- 
 ? , ,     ,/  /
 ,  D @ ,      
-E
 Oprirea simultană , ,/   @  - 
A/ /,- / ,  ?- D@
,-   -E 

Tipuri de opriri.
Tabelul 1
TIPUL AVANTAJE DEZAVANTAJE
OPRIRII
/ -? ,C c   , ?/ 
 ? / / A 
 C
  A?/
 
&/  ,  /, C 
A   A /  / ,/
 , , , ,  /  C 
,    /  , ,1A/ 
 1,     /  
 /  ,C
   , ,-  -
 ?,C 
   /
   -  
, 

c 
 M ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII


 :  ?/     /  
,
 
  C  ,  1 , ??/  
  ,,, / ? / ,  C 
 
 

C ,  , ,-/  ? 
 ,,-/   C 
 
 ·
 C -  , , ,    
 -,/-/ -  / C 
 

 
· 
·   ? 
 ,? C
  

 ·

  ??/  /  /
 D,1 2- R2 E


  , /  D -  E 1 ,  
 &   , ?    / , 
     ?/
 
 c   , ,-    /  @ 
 , %,     , ,,   ' $
 ? (


 
  · 
 
· 


  

 $

·
·  
 2 + ?      @   /   , / 
-3
Operaţii pregătitoare pentru executarea opririlor
Tabelul 2
Eşalonarea în timp a Tipul de operaţii pregătitoare
operaţiilor pregătitoare
  c    ?1 / 
 / ,,- / @ 
&-  , ,-, 
  ,, , 
 %?, ?/  /  / 
  
/   @ /  / 
 /, , /, 
  / /?, 
/ ,/ , 
&- / . , 

,//1/  &??/ /  ,
 /  / 


c 
 M?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
 
 
  / / @    , 
 , / ,  / /  , ,- ,
 , ,  ,//, c& 
 %,,/ 
 //,/  , C 
 ,-,  / C 
    ,  /   ,   
 C
      /  , ,-
 @,C
 ,-/ -  -  C@/ 
  / C@/ / ,D 
  / /, ,E 
 


 ' $
 ' 
 "$ *$ , + · #

  

·

 


- Grafic de opriri pentru reparaţii.
' 
IIIIIIIIIIII
 !  IIII 
Nr. Număr de zile
Secţia Tipul opririi Perioada opririi Observaţii
crt. de oprire
2   
3   
   

-7 Necesarul de piese de schimb de aprovizionat
pentru oprirea generală a secţiei. 
' 
IIIIIIIIIIII

 
 *  , + , @
".+ / -,
 , ,  , 
  
 
2     
3     
     

-5 Necesarul de materiale de aprovizionat
pentru oprirea generală a secţiei. 

' 
IIIIIIIIIIII
 *  , / 
".+ : ? -,
  ,   
2    
3    
    
c 
 MŒ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

-8 Orele de lucru necesare pe meserii, pentru oprirea generală a secţiei. 

' 
IIIIIIIIIIII

 , , 


 *   
 -, 
 ,  ,@,
, / 
 
 
2   
3   
   

 */   /   / ,  /    
,   ?     ,    
 ?/ ? 
 c       , ,, 
  ,    ?   /  ,// 
,/ , A 
 *   , 3 B5,//1 
   0 ,/ / , ??/  / 
@     ,     A  
, / 
 /   /       
@/  
  /  ,  /  /  ,
, A/ , ,,&&+c& 
 0       ,1 / ?  
  , ,/ ?? , /  ?   / 
 /   ? / & ,/ , /   , , 
/,   ,    c /, /  / ,
 ,/ / ,, 
// , , - 

b). Metode folosite pentru reducerea timpului de oprire.
 &     ,   
, A , /   
 ?/ / ? / 1  /,/
 
 ,  / C 
 ? /   C
 ,-? / C 
  ,?/ ,D,  
EC
 ,  C 
 ? ,/? 
 

c 
 M—?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

 
 & -,        /, 
 ?   
  /  / ?  , A/  , 
 ,-C
  / , @ /  C
  / , ,/ AC
  / ,  C
  ?  /   A    ,  
   C
 @    ,  A / /   
 C
 @  /, ,- ? ,C
 @  , C
 ? /  
 


 * ,/ A
 , 
 ?

 & , 
 ?


$ , ?,


 ?


 $ , , 
 ,- A 
 ?
 LUCRĂRI DE
 REPARAŢIE
 $ / A 
? @  /  /?
 A
?


 $  / 
  - 
 ?

 c A@ 
 ?


c 
 MV?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

 METODE DE REPARAŢII+ + +

    

,-,-? - 
 ? ,- 
 ?


 
 
 Metoda reparaţiilor pe subansamble. 
 %, ,/    A  ,-,-
 &-,- ,,  / -
 ,?/  , 
 + ?/   GK  /   
 ,    , ,-/ G R5GK /  -
 + ,/ A,  ,    ,-,-  
 ,-,- ,-A,, 
 c /   /  , , /   , 
 @/, / 
 
 ' $
ë


·

 
 ·  ·  
 
 
·

 · 
 ·  
 · 
 
 


 
 · 

  
·  
/ 
·

 ·  
 ·$ 
 ·   
 ·

  

 
 


 c / ,-,- ,/ ,,? ,
/,   ? % , / /
,,/,  
 @,/  A , C 
 @,// AC 
 , -  &*> ,  A 
,-,-      ,
, ,- , 

c 
 M´?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII


 Metoda reparaţiilor la banc. 
 %,/ / ,  A ,   
     ? / %  - /  /
    ,  
 c ? ,, / 
 @,  ? /,C 
 , / ,  -  ,/  / 
   C 
 @,A , , /  
 


 Metoda reparaţiilor în mai multe schimburi. 
 %, ,/     / ,  ,- 
  ,-@/,, /  " ,, /
 D  E   
 /
 % 
 @,  C 
 ? , ,, ,- C 
  /  ,-  
  ,,  


 

 ' $
 )
· 


· 
 


 ·

$
 #!· ·

 
  


c). Măsuri generale.
 0           
   , ,-/,   
 / 

 4 5 6 535ë5 5S? / T 
 

 
,  ?C 
 R @  C 
 R/ C 
R ,- C 
3R/ ,- ,C 
ëR/ ,-  C 
R  /  C 
R?  /  D 
 M2E

c 
 M?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

 0 - = , 1 /,       
 

Măsuri pentru ameliorarea duratei de opriri pentru reparaţii

Tabelul 7
Mărimea asupra căreia se Recomandări pentru ameliorarea duratei opririlor
acţionează
Notaţia Denumirea
  +? / C / -/, 
@   ,-C  
,  / C A
C  / A, 
 / / $ AC/ , 
 A , /    
/ / A 
 * ,- 0?1,/,, , , 
 / ,- , 
,  - ,?/ 
ë / ,-  +/ / ,-  ,
 @/ 
    C, 
    ? , 

 ?  ? /C ? /
  /,  ,,
,-C ,  @/
 
3 /  +/ /  ?/,  
 ?/, A
 ,- 
 A , 

c 
 MM?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 13

ORGANIZAREA ATELIERELOR DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

 %   , ,  /   
 A ,?, ,D,,- 
 ,/, ,/  ?/E 
 0    , @ /  , ,- 
 jj 
 *     , ,-    / 
 
w grupa / ,,,?  
 Dj%EC
w grupa  /  ,/@/
  @ , A,? 
, D j&EC
w grupa  / @/,-/ ,/A
,?Dj E
 %1 ,/   , @
  /  - 2  / /     
  -  /   C     /   
 ,/- 

Lucrări de reparaţie şi recomandări de utilaje

Tabelul 1
Tipul de
Grupa Exemple de lucrări Dotarea atelierului de reparaţii
lucrări
$?, ,-,- 
%A, /  &  L25G B3GG
 / 
  ?  ,  =GGB25GG
  
,  + -
/
 +/ 
A
 /    -   c ,, 
@ 
 $  A  , 
 / / 
 A
 A B  -   - // 
c ,
 ,   
&  
 0  A, , 
c? 
 /  A 
+
 ", --A 
 , 
 ,/ 
+-- 
$   
 & ,   
% , / 
 /  /  , / 
% ? 
, /  ? ,? 
c? 
 
c 
 Mº?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
Tipul de
Grupa Exemple de lucrări Dotarea atelierului de reparaţii
lucrări
&  
 / c  , ,  &  ,
   /  - ?  /  +  ?  
/ , A D/  34 
A  E +/ 
+ 
 / ,-   
 / / ?  
 A B : A  -  - 1/  /? 
 , 25G@25G ,- 
 / , , 
 $--  / , / +-- 
 /     ,  , 
   - / 
    +?
@/ ( -/
  ,  
 : 
 /  $   ,-/ , > -/ 
, / , c , 
 0   , % , / 
A
 /     / 
 / /     , 
   
    
 -  
-   , 
 ,- 1/ 
 c  ,   + ? 
,     
 /  -  
    -  , + ? ?
/  ?
A  / ?A &  ,
  ,  ,  c , 
? / //  
 : A  -    
 / , 25G  ,-   A 

 A B  A   c ,
 , ,  ?  
   1     
    
 / ,A 
  ,  
 / 
 A  
, / % , / D /
,   ,
,  /E 
A /    

 -  

 ,?/ ,   / , ?/ /   
 , / /   , / 
C / C A/ C, , /C1/ C
, C  

c 
 M6?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
 c / , ,    , ,? 
  A /   ,D@
,   , E    // ,? 
 , 
 0 /,   1 /,
  -,/@, 
 
 & @ D?, &  , , 
 ,-,
 , D-   
 ,/ , ,   , ,- , 
 E U E
 

 %, A   -,/, 
 ,, /  ,  -  ,  ,-
 ?   C 
 ? /  / 1  ,
 , A , C
 /, ,//, C 
   1 ,- ,  , 1  
 ,  C
 ,  ,?/  ,    - 
 A C
 ,- ,,, C 
 ,-/?  
 


c 
 º ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII


FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 14


?
ORGANIZAREA ECHIPELOR DE REPARAŢII

 " A   - /   
  ,  /  , ,/   %,
,,,,  ? // 
 0 ,,-, 
 @/  ?/   C 
  A,/ /, 

 ' $
 (
·
  

 
  
 

 &78",9 
 ·
 
  · 

 ·
 ·  

 
 # ·  
  · 

  ·
 ·
 # 

 · 
  
 · 

 
 

a). Organizarea echipelor din atelierele de reparaţii.


    ,  ? ,/ 
    /   , , , 
@/   / j%$ j&$ j $ /  -// A 
/ ,@/ ,,-1 
, ,-?,,/ ? , 
 0,@/   , ,,?%,/
,? -?//  
 ? ,? D j%$ j&$ j $EC
 ?  ,?   A D , 
          ,/
E
 /  ? A? AD-2E


Comparaţie între cele două moduri de organizare ale echipelor
din cadrul atelierelor de reparaţii.
Tabelul 1
Tip de organizare
AVANTAJE DEZAVANTAJE
a echipelor
  ,/ 
 , ,??/  / A@ 
 /  &/ /,  ,
 %, / ,, /   /  
Pe tip de operaţie /   @   
"??/- ,? ,/  ,/ , 
 $   /   
 , ,  ,, 
A@/ 
c 
 º?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
   /, 
   1
  ,?/
 ,  
Pe tip de utilaj A , 
A
  / A
, ,  ,,
// A 

 ' $
 ' 
 · 
 
 
 
 · 

  

 


 


 b). Organizarea echipelor din secţiile de pr oducţie.
    A ,  ,  2G R3G
   /  @ ,  ,   
 , A ,    @   
 , 0    , ,   
  ?/,/  , /,,/
   ,- @,/ 
 0   , ,  ,?/   A
 c , ,? - ,/ / ,/ A @ ,/ 
  -   ,/ / 1    /, 
 ,?/ 
 ' $
 ( 
0 $  

 · 
 

 #$ 
 

 
0 · 
  

 

0 
 · 
· 
  
 
· 

 
0
 

c 
 ºŒ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 15ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE PIESE DE SCHIMB

 "  / @  /  A 
, /  , ,- c -  ,  ? 
/ , ,- ,      A  
  , /
 ,- , ,,-C 
 ?  ,,-, ? C 
 ? ?/ , ,- 

a). Stabilirea necesarului de piese de schimb.


 , ,,- -,/,- 1 
 
w ,-, ,    
 A,/ C 
w , , ,  /, 
?,,- 
 0 , ,,-  
  /   ,   *   
, , ? / 
 c, , 1 ? , , /  / 
 , - , ,/ -/  ?  ?  
  /  @   ? , ,
 / c /  A  - ,/   , 
,-  


 ' $
 # · 
· 
 

 

 
0$
 · 
 0·  

· /
  

 ·
·
·  ·   
 
 
 
$ · 
 · 

 
 

 (· 

   ·  · 
/
 · ·
· 
 
$ ! · $ 
  
 · 

  
 % 
· 
 · 

 
  
 
·  #  $ 
 

$ 

  

 
 
/
 · 
 
 

·$ 
  ·
 ·

 ·  

 ·
    /
 · ·
 ·
 ·$ # ·

  · !
 $   ·$ 

 

  
 ·  
  
c 
 º—?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
-2 Duratele de funcţionare şi grupele de uzură ale pieselor 

0  IIIIIII
& 
"AIIIIIIIIII
 IIIIIIII
Nr. Durata de Grupa de
Piesa Nr. bucăţi Nr. desen Cauza
crt. funcţionare uzură
2   
3   
   

 ,  , ,- ,   ,-  
  -?    ,  ,  /
 / %,     ,  ,-   ,
 /A  


 4 55( 6 
 

 
, ,,-C
R/  /C 
 R/  ,?/, , 
 -/C
R,, ,- , -/C
 (R/ , ,- -/

 , ,,- / /D- /
 E,,- ,-

 3 4 (5 6 
 

 
3,, ,,- / /-/C
 (R/ , ,- -/C
 R /C 
 R , ,-C 

 c,  , , /   ,  ,  * /
/  ,/, , -  ,,/
,,/,/,?? ,,-c,,-
,//,, ,//,-/ /  / 
 c     , ,,   , 
  ,  ,   ,, ,/   1
 , , ??/ -/?  
/A,1  / ,
/ / ,/ / 1, / 

c 
 ºV?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
 &,   ,    ,/ / , 1 ,/
 / ,  /    ,, ,  / 
 , , 
 ,,- -,/ ?? /  
  , / , @  @ /
 ,C 
 / , ,C 
 ,C
  C 
 A ,,C 
 / 
 b). Organizarea producerii de piese de schimb şi a aprovizionării lor.
 % , ,-,-??/-  
 @,   
  
 %  @ ,  ,- , ?   
 ,/D / A/  / E 
 0 , ,- , , /
 , ,? 
 */  ? /     , ,   
 ,
 -
 -C
  - 
 c , ? / - , ??/  
 
      , , , / ,
 ?/ ,   ,  ,- 1 , 
 /    ?  ,  ,-
 , , , ?/ ,-,-  , 
?,-,-,-D:*=23E
 


 ' $
 ( 
0 
 
 ·    
$ 

 


 

  · ·
$ · · · ·
 
 ··  · 
  ·


·

 
 


0·
 

 
· 
· 
 · ··
 
 ·  
 
0 

  $
  /
 

 

 ·
 # 
  


 

·

/
 · · 
 


 
· ·

/
 ·

 
 

   · #

  
0 · 
 c 
 º´?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

 *    , ,- ?/ ? , /,,  
D   ,- E c  ?  1  
 ?    ,      ,
??/   ?  ,  ,- +/ ,
 /  2 B

  ?  / , 
  / ? , ,-
 / C
 /  ,  @, ? , ? , ,-  
  , D, /  ,E ,/ ,? / 
 ? C
 ? ,  ,-  ,-    ? 
D  , E c). Organizarea depozitului de piese de schimb.
 %1 ,    1  ? 
 /,/, ?/? 
 *, ?  , ,- ,  -? , 
 , c  / , ,-,,-
  ,  - ,/ ?/ & ,-, / , ,
 / ,1 -,/,// @
  ,,-,@  ?/, /
 / , ,   , %, , , ?/ 
 -3
 


Stocul minim şi maxim de piese de schimb.

Tabelul 2
Stocul Formula de calcul Observaţii
 B *    ,?/ / 
+ 12ë ,  ,- D,   , /
    /  / / , 
? EC 

+@ Nmax1(3«4)ë B ,   , ,-  ,
,-/ ' $
 (·
 
 · · 

 # 
  

 ·· 
 $ %$, 2 &
 ·
 
 ·  

 · 

c 
 º?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
 c, ,- ,?/ D - 
  E - ,/ , /,,/ ? /   , 
 , - ?-, @ 

 c,,-?, /   
? 
w , - , C 
w , -  /C 
w ,?? 

 c  ?  ? / , ,-   / 
   , ?/ / 
  ,/,,-,, @ C 
  ,  , ,?/ /  @ 
,,- 
 c , ,-     , ,?/ 
 , 
 *,-  ,,,//,, 
,  , , ? /  , ??/  ? 
 c ,, , ??/  , ,- /  ,/ ,
-,,-/ 


 ' $
ë
· 
$ 
 ·
  · 


 
$   

 
$ · · 
 · 


 0 , ,-,- ?,,-,
,   , ,-  ,,-
,?,? , ,- 
 *, - /    ,  ,- , ??/ / ,
/
 A C 
  , C 
 ? -, ? C 
   
 c ,? , ?/ , 
,-D,A/? E/ ?/ 

 c, , ? A ,
@,, 
 c     ,  ,  ,- , , 
 ?  
 ,,,-,/C 
   ,,-/- C 
,, ,- ,/  


c 
 ºM?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII' $

 c -/ ? ? , C 

 

· ·   
  
· 


$ 
$ 
 ·  
·

 ·
0 · 
/ 

 · ·  


 0·
·
0$ 
 · 

 ··/

 

· 


· 

· 
· ·  · ··


 ·$ · · 
 /


 · ·  · ·
  0
 


 ( ·
· · ·
 ·

$ ·

 · 
 · / 

 · 
  · 

 
   


 ·
 
/

 

· 
  · · 
  

 
 

 
 
 · 
 


  
/
 
  · ·  · 


· 

 · ·   0 ?/,/@,,/ ?,
 ? / ?
&,/ ?,,-
c 
 ºº?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII


FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 16


?
IMPORTANŢA REPARĂRII MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR.
 


 j


· 


 · 
 ·
 


0$ 
 · 
Definiţie: ·

 
 · 


 

 ·
  

 
 
  
 

 

 ?         /
/ / ,/ @, /  /   -?/ 
,- /  @  ,  %, , , /
,?     A    , - 
  &*> ,  ,   -?/    
, -     ,  ,  ,  , 
? 
 IMPORTANT


 0 ?, ?/@, ,@
,     / @  ,  /   
,?
 ? , /  ,  ,  / 
/
   c ,/  /, /,
,/@,
 ? A,// ?
 & ?/,-/@ , 
,?
 ,/ @ / ,   / 
 /  / , /     ,/ @ 
/
 @ ,  
 

 $   A , ,/
  ,  /   /  , ,
  /  *,    ?   /
  /?  ? 
 ?/  C 
 / ,    , C 
 - 1 / /  

c 
 º6?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
+ ,   A  ,  , 
, A DA -  , E ,, ,  ?/ 
- ?,
%, ,  ,   ,   , 1
 , 1?,/  ?
?,-,,  , ? ?,? 
  , ,   / ,  
, ? 2
0 ?  ,   / / , / D 2
 E
, ,, -  , %,,  , 
-/ /   ? 
0?/ D2 E, D2 E, 
,    , / ?/  ,  0 , ?/
A    A , /   - 
, A  1 -  / - ,
/ 
?
:2&  , /, 


0? / / / D2 E,-, /@  
 /-,,  , ? /, 
 ,  ,  * , ,, , 
 -, ,  ,    A  
 0 ? ,  ,/ A D 2 E , ,  /
?/ -,, , ? ?,  


   A  ,  , , ,, ?
 / ?  / ,, 1   , ,  
,

 %,,
          ,
 @ , C
   / A   A,A    
 , C
 ? - , C 
  /- , , ,,,  C 
  ,?/  
 ,  C
 ?,  ,/ ,   , 
 /A,, 
 
c 
 6 ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

 c   , ,   / , / , 

,, 
, /-   ,/  
 ,  ,  A  , , ??/  
    /  ?,? , 
 ?/  -/ ? ,-,- , 
 *       @  
 A  ,    ,  ,   
 , * , , , // ? / 
 ,   , , 
 -    -/ , -  
 ,- / ?  /     A 
 , %, , /  1  ,  - ,
 -  ?@ 

 %   A , /  ,  /

 /  , / 

   !  0 , &- 
 A , ?/ A    , -?  /  
 ,  ?/  @/ ,  C  
 ,-/   ,- 1 , / ,
, /  , , @/ ,- 
 A     C   , 
 ?/   ?  , @ ?
  ,@/ / /
 
  ,   
 / ?  A 
, 
 
 
c 
 6?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 17

DETECTAREA DEFECTĂRII UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

   ,  -  ?/   
   ,  / / ?   , %,/
 ? , , ,   -,//
‰
·:A, / 

1. Tipuri de defecte.

 */ /  ,/ ,


 */,   

?

 DE DE
 CONCEPŢIE EXPLOATARE
 DE DE
 EXECUŢIE MONTAJ

   ,  ,  ,/ 
 -?  ,-?, ,1 , 
 / , //1,  %, 
      *   
    ,    @,/  
 ?  /  -     , 
 @ -?/ ,A,, 
      A/   , , 

 ,/ ,  - 0  ,- 

A &*>  ,?/  , , , 

 ,
c 
 6Œ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
 c ?  A  ,   @/ 
, ?,,-2 

Cauzele defectelor utilajelor şi instalaţiilor.
Tabelul 1
Tipul
Cauze Exemple de defecte curente
defectului
 ? / /C 
 C
 ,?/ 
? C
 ,?/ 
 ,, ,?/ C 
 , ,?/ C 
, /
 C 
De concepţie  ,?/ - 
 ?,//D ,
% ,?/ -,/  ?EC 
   ,?/ C 
 /, 
,, ,?/ C 
" ,?/  - ,C 
 / ,/
, / C 

  ,?/ C 
 ,?/ 
 , /  
De execuţie ? ,?/ C 
c  /
 /D E
*? ,  A ,/C 
 ,?/ - ,?/ 
+/  / , C 
 ,?/  / ,?/ 
A ,?/ C
De montaj %? /, 
@
?1 , C 
+  
/ / , 
"? ,  / A C 
  A 
- C
& ,/  ,C
/ , 
& ,/  / ,/ / 
De exploatare ,?/ 
- C
" ,?/ 
  ,?/ C 
  /,, 
 ?D- ? EC 
*  , 
 ?D/ /EC 

D  E 

  
0  /    - 
 A %,   ?
      @  /
  A 
 
c 
 6—?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

   

 , ?     ?/
 / 1 ,   A * ?   
 -  A  -,    
 , ,/    , ,-     
 /  
 ,   / ,/ - ? -  ?  
    - /   -  
 ,,// A* - ,, 
 ,
  ,  ,/  >-   ,/ 
 - /  ,  ,  , @ 
 /  / ,  / ,,
  
 % A /-, , ,/ 
 / 
  ,  ,  , /
  , /
   ,   ,  ,  , 
 ,

 :, ,/ , // / 
 //
 

2. Prevederea defecţiunilor utilaj ului din activitatea de proiectare.

    , , ,   , ,-
,-,- ,  ,?  - ,/ ,,/ ,/ 
  c/  A -,/ ,, ,
        A   
,-/ 
  - A  - , 
 1 ,/ ,       ? 
 / -  0   -,/ ,,/   1 ,/
 /,
 /, ,  , ,    , 
   / / ? ,/ -/  ? / ?/ 
   C 
  ?        ,
  1 ,     /  ? 
  AC 
 /, ,      , 
 , /, 
 
c 
 6V?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII


' $

 1 , ,?/     , A - ,/ ,

 / ,/ 1   

 

 ·
· ·

·

 · 
· 

$ · 

 
 ·
  
 
 


 
· 

$ · · /
· 
·
 
 
· ·  

·
  / 
 ·

0 · 
  

·
·
    

/


·

 
 $  
 $

 #
   ·
/ ··  
 
 ·

  
/


·
 

 · · · $ 

 ·/

 
 ·  

 
 · 
 
 · 

· · · 
 / 

 
 #/

·
 
$ 
0 
  · 
 
 ·

·  /

 
 ·  ·
 
$ · 
0 $ 
$ ·0
 $ 
 

# / 

 
 

· 

·
·  

/

 · · 
·
 ·
 ·

 0
 

$


$  /

·· 
 ·  
 
 
 
 

 · ·
 
·

·
/
· ·$  · 
·$


·· 
  
 · c 
 6´?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

3. Descoperirea defecţiunilor şi stabilirea cauzelor acestora.

3.1. Defecţiuni Ia utilaje.


-    - /   ? 
 ,,-/ / ,/A , , 
   ,- *    1 
, /    ,   /  
,  A, A ,/
 & / /
 , , ?/C 
 ,, ,, /C 
 ,  ?/
 a).*/, , ,  , / 
  D?,,/ /?EC
  ,?/ C
 ,, ,?/ 
 */, , ,,/1/ A/
,,  ,, /, / 
 ,- C
,  , C 
,, ,  
 b).*/ ,,,  A A, / 
 ,  A A C
 A A - A C
 , C
 -/ C
 , -  
 */ ,,  , , / ,  D 
E, /
A, C 
  AC 
  
 c).*/,  , / 
  C   - C
 A C
 @, ? - C
 ,, - C
 - 
 */,  , / 
 1/,C 
,// ,,C
@, / C
 C 
,,   ,  , / 
@,/ ,,C
 A C 
 C 
,   c 
 6?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII ' $
 · ·
 · · 
· 
 
·· 
 

 ·  · · ·  ·  
 

 
 · ·
 · ·  · 
 
 .

 · 
  ·
  
 · !  · 
 ··  
·  ·  
   
 
 · 

 ··
  · 
 
 ··
 
 · 
   

· 
  
 # · · 
· 

 · ·  
 $
 · 
 


 · # 
 


 
 


3.2. Defecţiuni la organe de maşini.

0?  ,,/ 1 , 


 ",@,/  
 @ %   /  A , /   -/ 
, - , 
 0  ?/ , ?@, 
/ / , ?  
 & ?/ / 
 , ,/    C  / A
, ,//   C @ 
 , , C 
 ,/ ,, ,/   
 /, C ,, ,
A  ,/  /   , / 
AC  /  , ,?  ?  C
  -/ C 
  ,    -/  , ,   @?/
A ,     D ?
/? E $/,,  , -/   -    / 
 ,@ /C
* ,/ ,  /  ?,D - E 
,,  -,/,?? / ,  
 ,C 
&   ,      A 
/   
c 
 6M?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 18


PLANIFICAREA REPARĂRII UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR.

c @    ,,   
    , / ,   %,/ 
 , ? / - 
   ,  
/, A, C 
 ,  A 


 $ , /   / 
  ,  ,-   c

, /  A , ,  

,/ / ?/ 
  IMPORTANT

  ,, 
 , / A ?/ ,/ / ? 
 C
  @/ / C
  D, ,,/E ? /C 
 @ C/ ,-/ C 
   ,  ,   @?/ A ,
 ,
 


c ,  ,, 


    
 A  ,       
 ,  *,,// ,  
, , c-?/ , ,
- ?/ 
 
 
0 , /? /A, 
 ,    ,-    @  
, /D. E / ,-   
 D   E  ,   ,  
  D@/ -27E 
$  ,    1  
,?1/ 
,  D? / E , 
,-/ /  , / C
  , / 
c 
 6º?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

  

 ?/      /
  ,    - , 
 A , , /    @ 1/  
 / 
 *  ,,-/  /A,
 ,         
   /3   38 23
  23= =3 ?  O
 

 ?// ,, 

   
 


c , / ,,/,,-,/
1/ c / 
 ,        / 
 , / 


 3 4 6 2 3 5 6 
 
 
 ?/  C 
 ?/ / C 
3 ?//  
 
 / ,- /     ,  
 ,    D 2E 1  /   
 , 

:2  


 
 j ,  /C 
 j,  ?/C 
 j%,   / C 
 j&,   /  
 

c 
 66?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
 c  ,, ,/, 
 ? , 
 $/ , /  , / 


 4 Vj 6 · 5 3· ; · 5 5 
 
 
 Vj, A / C 
 ·, ,- @ / C 
 3·,/ ,- C 
 · ,@,,  / 
 ? / C 
 ,/   C 
 , , ?? ,

 c  ,  A 1


 ,/ / c 
 /  ?/  @/    , 
 , /  ? 1 ? 1
 / 
 %, , /? ,/ /  


 VM 5 6 · 5 3· ; · 5 
 

 
 V, ? , 
 1//  C 
 B A / , 
 @ C
 ·B  ,/  A    
  , C 
 B, / 
 
 *  @   @ / ? , , / 


 4 6 3 5·5·5
 

 
 ,  @  
 AC
 3 B/   @ / 
 /C
 ·B ,- C 
 ·B/ ,- C
 B  

c 
  ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
 0 / ,/  , /  ,-/ - /
,  , ,- , - ,/ /  /    
  A $  ,- / , , ,- ,
 / 


 O · 4 5  6 3
 
 
 , - , ,-,  
  ? C
  B,?,,-  
  C
 3B/ ? /  
 
 0 -// / ? /    
A , /?    
,  ? , ,,-@ 
 ? , 
 /,, ,/  ? ? 
   
" @  ,-     ,  
 7G5G3G /,  /23GGGG ,
 ? 3
:3  ,  c/ ,  D :2E,  ,
  j GGGG D3Ec1/ 
 / , /1/, 
, ,/    &Dj&E2GGGG , 
 /    & , ?/     %
Dj%E 3 5GG   ,   ? D jE 2 35G   , 
/  / %


c 
  ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 19
SISTEME DE ORGANIZARE A REPARĂRII

c  , ? @,/ A    / 
 ,  , - ,,     A 
/ - ,
   , ,   A 
 C
 ,-   - @
 /  A /, C 
  A  ,  ?   
c  ,  , -  ,,   
 A 


 SISTEME DE
 REPARAŢII
 DUPĂ PREVENTIV
 NECESITATE PLANIFICAT

 PE BAZA CU PLANIFICARE
 CONSTATĂRILOR RIGIDĂ

 O·  


  ·
,,,,
 ?   */ , ,, A , , , /
 1@ ?
 ?/ ,, 
 DEZAVANTAJE
   ,   A   
  , , C 
    ,  A  ,   /
 ? ,  C 
      25R3  /  ,,
  C 
 , A 
 
c 
  Œ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

 ' $
· ·· · ·
    ·
 
 ·

 

 &·  

 
 ·
 , ,,   ?
 ? @  A , ,-    , ?
 /     / ,  , ,- 
  ,  , ,,     
 , A, 
 &·  

 

   , - 

 A  ,    @   

  ,-  ,  /   
,
 ,   ,-
 


 O·  

 ! 

 , -??/   1 
  ?/     ,  
@/
 , c-?, ?/  @? 
A
    ,/ ,   , /  
,

  ,?/  /  @  /   

 %, ,, ,-  

 A,,,,/,  D, 
  E 
 

?
 ;1,   ,       
,   /,,, /,, 
?

Sistemul de reparaţii pe baza constatărilor. 
 %, ,, ,/ ,-     A    
   ,   ,   
 A / ,,?-?/ ,,-, 
 

 0 ,/  ?, ,  
 A , 
 ,C 
 /  AC 
   -,@ 
c 
  —?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII


AVANTAJE
     -
@C
 ,- /   ,  ,- , / 
   


DEZAVANTAJE


  -   A  /
 C
  / , ,-, 
 / /C 
  - , /    ,   , 
 /
 
Sistemul de reparaţii cu planificare rigidă.
&, , - A , 
 ?/,/  ,-, /
,  c ,   1 -?/  
  , ? 1,   @/ A @, 
  ,/
 /- /,- ,  
 ?/ ,/ @C   ?   -?
-, ,,  


 ' $
 %,,,,/,  -/
  
 &,   -     / 
  @ ,
 %,   , ,-/  / , 
 ,-,- ?  ,   ,
 /
 

 AVANTAJE


  ,,  C
 , ?/ - @/ 
 D ,,- /E C 
 ? /A, 


c 
  V?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

 DEZAVANTAJE


 ,       ,  
        
 ,?/    D E  1 ? 
 D,- ,/?/       
 AEC
 1 ,       D/  ,
  /  ,-  / ,  
 ,  E, ,A,,
 ,-      / ?   
 ,

Sistemul de reparaţii preventiv -planificat.
 &, /   
 ? /     A , ,
%, ?  , ,/ /  , , ,/ , /
  / ,  /   1 / , 
  ,/ 
%A  , ,, ,    /? 
A, ,,-- ?/ 
 /  / /    
&,, ,   , / , 
 ,, -?@,  
c - ,,,, / , -  
,-/,    
Ô  C
Ô  
   ?/  / , ,,   
/,       ,/ , / ,-  ? 
  / / A ,/ ,,   @  
 
  ,/ /   
   ,, , ?/  , ,- 
 ,?/ 

 %, /  , ,,  / ,, 
,  / / ,, -? ,/  1 ? , 
/  @, ,  


 CONCLUZIE

 O·   

 ! 

,,-/, 
     
 ,?/ - C
  /  ? @,  C 
  / , A  /1
 
c 
  ´?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 20

METODE DE ORGANIZARE ŞI EXECUTARE A REPARĂRII
ÎN SISTEMUL PREVENTIV-PLANIFICAT

1. Metode de organizare a reparării.

 &,    ,A 


/
 , C
 / ?

Metoda standard ,// A,, / 
   ,-   ,  : 
        ,  
 , A / 
 

 AVANTAJE


 
    -?-C 
 , C 
  / /   / 
 AC 


 DEZAVANTAJE


 ,/ /  
 , / C 
 / A, ,   A   , @/
 / / /, /,//, 
 

 Metoda după revizie ,/  /    ,
 /   ? c ,-     
@,1 / A 
 %A ,/  /  ,   ? / 
A?/ ?1 ,@  
A, /, 
       D: 3E  , @/ 
 ,,  , / 
'
 · 
 
 ,@// , ?/
 A ,  , /  , ,? @ 
,  0  /   ,  ?/ , / 
/  A/ /, , 
c 
  ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII


 CATEGORII DE
 REPARAŢIIÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢIE
 SUPRAVEGHERE CAPITALĂ (Rk)


 REVIZIE REPARAŢIE
 TEHNICĂ (Rt) CURENTĂ (Rc)


 GRADUL (Rc1) GRADUL (Rc2)j
 j D- 2E   , @/ 
  ,  , / ,/ A ,
,     ?/ ,  ?  
 ,,  /, 
c 1/  ,/   ? , @ 
    ,   , ,-,- , 1 ,
  /  1/   / / , /
,/,, / ? 
%, ?  , / / , ,/ , @ 1
, D,- / E 
j


 Dj E D: 3E ?/ ,- /,  
  , , ,-,- ?  A 
,     ,  , $ 
 /  /  , @/    , / / 
? ,  /    , 
 ,,  / ,-,- ? 
0  /       
  /  , @/  ,  ,-,-  
,  , 
ƒ   %Dj%EC
ƒ   &Dj&E 

ë


  
 % , @/ /   
/ /  ,/ ,   ,  
 , / , , ?/ /
/?    ,   A,   , 
,/    ,?   / ,- 
A 

ë


  
 & / ,  @1 ,
 / / ,, /   , / 
,   , A C ,,
/    ,  , 

c 
  M?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

Conţinutul şi modul de executare a reviziilor tehnice.Tabelul 1
Tipul
Ce urmăreşte Când se face Cum se face
operaţiei
&/,,/
  / ,  A
? 
Q /  
@  
,//1 ?,  
 
,//1 ,,? 
 ,?/ 
* ,/
&/,,/  , 
? & /  A
+
 3B8 & / ?  
,
  / A ?- ? 
     D
 E
 ,/ , 
    
  ?  
,/
, 
?/ 8B3
 /  %,/ ,  - 

    
 - , ? 
  , 
c   & @/ 
   /
*,   &@/, 
 1 A   ?  / 
 
,,/ ,/ ,  -  ,  

? -/    - ,/ ? 
 ,    
, / , 
 /j
 Dj E D: 3E ?/  /  , @/ 
/@   /? , 
  1/ ,A
 
0    1/ /  /?   ,
@/     / , /  - 
,, -?/ /? , ,,  , 
 / , / , ? ,  ,   ,
,-,- A,, 
  , /  ?  ,   
 , , @  - AD 1,
?E  ?  c 
  º?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢIIIMPORTANT


 
 ?   ,   5GK  ,

 ,/  ,   - ,/ /,/ 8GK 
 A,, , 

? 


 /    ,  -// 
 ?/ /  , 
-// ?/ ,//,/ @/,, 


 0   , ,,  
  ,@/ , 
  C 
   C 
   
 

j Dj
E ,   , ?/  
  , ,  /?   , 
 / / 
? 
w -,  /,- ,  
 , D ?,/,EC 
w  ,?/ C
w @C 
w @ ,?/ C 
w @ A/ 

j

 
 , ?/ A     
     ? / ?/ ? ,  ,
/  / ? A 

j

 

 , @/  / 1 A , ?/ 
  ,?/ , ,? /  
 


c 
  6?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

2. Metode de executare a reparaţiilor.

 / /    @, 


 ?/@ /   
 A c       /  @ 
@, /  

 )


  ,/   
A  ,    /  ,  @,/ A  , 
, ,/ , ,,, +,,,/
   A    , ?/ , 
   / ,, ,  ,
 ,   ,     , 
1 /  / ,  ? 
%A, ,//, /  
 ,  , A    1/  
 

 )


 
 · 

 , / ? 
1@,/A0,, ?,
,-,- 1, 
&-,-  , ?/     ,
/, ?/,,-,- ? /   
%,// ,? , @ 
       0 
,-,-    ,  ,    
  A , ,  , ,  
 , /  ,-,-  , 

 )
 · 
 ,/   /   
    , ?/  /   
,?  ,/ 1 ,  , , ?/ ,   
 + ,/ ,/  - /  , 
,   

 )
 ·   ,  / , 
,-  , /  1  -   A ,
, ,/ , ??    , D , /  
E

 )
 

  
· , / @ 
   A  ,    ,,  , 
 $ , @/ ,   / , 1 A
,@ ,-,/ ,@/ , ,- 
 1 A , @  ,-  , @/  
,-,- ,/ ,, /,-,- 

c 
  ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 21ACŢIUNI DE OPTIMIZARE A ACTIVITĂŢII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARARE


1. Noţiuni de optimizare.

 
 c  


  

 ,
 ,- /,  - 

Definiţie: ,  / A   
  -?  ?  ?
  
  ?

 $ $ * c + Q%$ %
 % > <; * 0 $ ; $ &  ?
 ) $ c%$%$ 

 * 
  ?


 0,,, ,/ / ? /
  ?, / 
 , C 
 C 
 -- C 
 --/ C 
 --    ,    
 / / C 
 / 


 · 
 @ /  A /,  
  A ,   7 %,  ,
 / 


 4 6 7 
 ,, C
 B/ A /, C
 7B/ A , 7

c 
 ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
 
 c -?   ,  ,  
 $ @ / A ,, /
7%, , / 

 4 % 2 
 

 )0 @ // A /
,!%$ C, , // 


M!% 2 


 
 !%,/ A !%C
 2/ A  

 (
 @ /  A ,,  
 !%$ / / A ,   7 $ 
, / 
 
 M!% 2 .7
 

 ( 

 @ /  A ,, 
 !%$// A @, 
 $, / 


 MS!% 2 T.!%
 

 "? A   @ ,/ 4 7 D 2
E , ?/ 
, -@/ M D2E
:2$ ? /,  
c 
 Œ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
2. Alegerea tipului optim de utilaj care urmează să fie înlocuit. 

 //   A -,/ ? -
 A,, , 
 A    ,,     A 
 , ,// %, A  , 
,// /  , ? ,  
      / $?/ /  A   -
? , ?   
 /
 $,?   , / 


 4 D ; 0 E6 5
 
 
 ,? A? C
 0 ,    A? 
 0 C
 ,/ ?/ AC 
 ,/ , A /?/ 

 */ ,- ,   A    ? ,
A,?   

3. Alegerea momentului optim de înlocuire a utilajelor. 

 : /A , / 
? ?/,  
 ,    / ,   
 A& -  
, A,/
%,, /A /  ;% = D ; 0 E6 < 0!% 
 V2B ?/   A ;%
 C
 B ?/?A? C 
 0B ?/   0 
 ?C
 <M2.2V ?/ @-1?,
 ,?/  

 $?// ,   
   /,, ? 
 ?


c 
 —?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 22RECEPŢIA UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR DUPĂ REPARAŢII

 */  , ,,     A , , ,
 -   
 %, -,
  /, C 
    ,   ,/  
 C 
  ?  , A >  ?  
 A, ,1 / 
?
     /C 
 A , ,// /D ?,  EC 
 A / @/ ,
 ,//  /  C 
 ,?  / 
 ,  /,A 
 ? 
 0 A - , · ·
 
 , / / 
   /, /, /C
   ,,   /  ,,  
 C
   /    - ,/   ,
 , AC
 , / /     ,, 
 C
  ,  , / /  - / 
 , ,?/C
 , //?/ ?AC
 , //  ,-,C
 , / ?  ?/ A , , / -/ 
 D- /,/ ,GG3.2GGGE .
 


c 
 V?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

(

  A ,/   ,    ,
 / 
   , C 
 /? / C 
 ?- A @,C
  A 


 - A ,@//, 


@/A
 j


0, / / / 1 
,  /    ,     ,
A
 c  A, ,    / ,
//   ?  ,/   1  $A
,/- , /   ,  
, A
 " A / 
 / C
 ,/   ?/   ,  
AC
 ?/1

  / ,      ?  
,  , , 

 $A,/ /, ,
        ,   ??/
  , C
 / ,  , , C 
  , , , C 
 ,    & 
 A, ?

 :, ? $ :, :, 
  - ? - 
 ?   
 ? ? ?c 
 ´?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

FACTORII CARE CONTRIBUIE LA UZURA PIESELOR

FIŞĂ DE LUCRU

ë ??&'??()??

Timp de lucru: 3G

2   -? , 


EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

3 A / 
EIIIIIIIIIIIIIII
-EIIIIIIIIIIIIIII
EIIIIIIIIIIIIIII
EIIIIIIIIIIIIIII
EIIIIIIIIIIIIIII

 &     A,  A /  /  ,
/ /C  F /  /  , ,/ 0 ? 1 , /
 ,,/ , / /

E % ,25.-// ?,? / 
-E ,-/ ?,/? / 
E * -,,/  / 
E O , ?/A,A //?  
- 
c 
 ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
NECESITATEA LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARARE

FIŞĂ DE LUCRU

 ë ??&'??()??
Timp de lucru: 25

$/, A, 

2*,,   


3 -A,-  A 


-  A   , 

  
  A   - ,/ , ,,/  
  - 
EIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-EIIIIIIIIIIIIIIIIIII
EIIIIIIIIIIIIIIIIIII
EIIIIIIIIIIIIIIIIIII
EIIIIIIIIIIIIIIIIIII

0  /,,,  2& ,    -,/,/, 
E ? C 
-E/ ? C 
E/ ? 
30/ ? A, 
 E ? A@,C 
 -E, ,/,C
 E, ?, 

c 
 M?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

MANAGEMENTUL ÎNTREŢINERII PREVENTIV-PLANIFICATE
FIŞĂ DE LUCRU

 ë ??&'??()??
Timp de lucru: 3G

$/, A, 

2 0   /   , ,  - 
,  

 

3c ? , 


EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 ,,/,1 ,// 

2*  lD2EI  ·
 ,
 ? /ID3EI - ? / ?

30 /@ /  ,@/ 
B
 /  , IDEI  A  B / ID7EI 
  /? /A, ,c 
 º?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
DETECTAREA DEFECTĂRII UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

FIŞĂ DE EVALUARE
? ë ??*(+( ë??
?
?
 
,

Timp de lucru: 25

$/, A,D7E 

2*/   ,
,,,A,    D3E
 ?
? ?

 ? ?
3 / @  @ ? ? 
 ,?/ ,     D3E
 EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC
 -EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 &     A,  A /  /  ,
/ /C F / / ,,/  D5E

2*, , 


3*@, ,- 
*A? /  
7*@ ,//, /- -,
 
5  - A  - ,
1,/, @    


3", /c 
 6?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
ACŢIUNI DE OPTIMIZARE A ACTIVITĂŢII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARARE

FIŞĂ DE LUCRU

ë ???? ??
Timp de lucru: 3G

$/, A, 

2 *  ? /     1 
,- A,

Definiţie:

3    , -? ?/ /    
1,A, 

?


 $ $ * c + Q%$ %
 % > <; * 0 $ ; $ ?
 ) $ c%$%$ 

 ?:/ A,@ ? 

 4 6 7
 
 
 IIIIIIIIIIIIIIIIIIC
 IIIIIIIIIIIIIIIIIC
 7IIIIIIIIIIIIIIIIII
7 / /     A  - ,/ ?  -
 A ,,     ,  %,
A  , ,//  /   ,  
? ,     /$?/
/A -? ,
?   /, 
 $ ,?   


4c 
 Œ ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

PREGĂTIREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR PENTRU REPARARE

FIŞĂ DE EVALUARE
ë ??*(+( ë??
Timp de lucru: 25
ElevulIIIIIIIIIIIIIIII

 $/,   A, D7 1 G5   /,,
 E
2    , , ,/  A  1
 / ,/

 , ,/ A , , / 


? ? ? ?


3c ? , ,-? ? 
EIIIIIIIIIIIIIIIIIIC
-EIIIIIIIIIIIIIIIIIIC
EIIIIIIIIIIIIIIIIIIC
EIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 0  /,, ,  D5 1   
/,, E
2 , ,/ /, / ,,//,  
E-   , /- ,/C 
-E? ? , C 
E- ? ? , 
3 / ,?/  / A , 
E     ,/   / , 
 , C 
-E ,/  / ,/ , C 
E,/ , , , 
* A , ? -/, ??/ 
E,/C 
-E, /C 
E,/?/ 
7/ , ,, , 
, 
E/ , / C
-E ? / , C
E/ ,/ , ,/ 
5*  DE,
E - C
-E /? 23G C
E@ /

3", /

c 
 Œ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE REPARARE A UTILAJELOR

ë ???? ??
FIŞĂ DE LUCRU


Timp de lucru: 25

$/, A,

2   ?  /     A 
1 A,

 + * * 
 $!% Q%$ 

 ? ? ?
3 5DEA,, ? 
 EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC
 -EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC
 EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC
 EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC
 EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

0,- ,//  
   
  /C
  ,/
 c ?1,??/  

0  /,,,  
2 ?   ?,,   
 ED2GGAEC 
 -EAC
 E D25GAE 
3,  , 
 E-,-C
 -E - C 
 E 
+  -,??/1 
 E,  /C 
 -E@,/ //,/C 
 EA, 
c 
 ŒŒ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

SISTEME ŞI METODE DE ORGANIZARE ŞI EXECUTARE A REPARĂRII


ÎN SISTEMUL PREVENTIV-PLANIFICAT

ë ??*(+( ë??
FIŞĂ DE EVALUARE

 ?

Timp de lucru: 25 ElevulIIIIIIIIIIIIIIII ? 0  /,, ,  D5 1   
/,, E
20 $ J, / /? 
E$ /,/, ?C 
-E$ C 
E$ / 
3 $2,@/ /  
E,/  ,  , / /C 
-E , / , C 
E,/  , / / ,,/ 
 +   , /     A ,
, 
E,C 
-E-  C 
E,,, 
7+ /  / ,,/ 
E,/  / , C 
-E,/  /  C 
E,/  / ,  
5 &,     /   
  
E,,/ A C 
-E ? / ?C 
E ? /  

 ,- ,1 ,// D3E 
2+@   / ?,//ID2EI
 , / ID3EI
3 ?   ,   IDEI , 
,/  ,   - ,/ /,/ ID7EI  
 A,, , 

 &     A,  A /  /  ,
/ /C F / / ,,/D3E
2 :    ,  , , ,-, 
?/   
3$ ,@/ /1A, ?/ 
 ,?/ , ,? / 

3 ", /


c 
 Œ—?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE PISE DE SCHIMB

ë ??*(+( ë??
FIŞĂ DE LUCRU

Timp de lucru: 2G
?
$/, A ,
?

2 c ?  ,   - ,  ? / , 
,-
 EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC
 -EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC
 EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
3 ,  ? ,  
 
 EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC
 -EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC
 EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 ,- , 1 ,// 
2,/,1? ,,/ /? /ID2EI 
3 c /  A   ,/   , ,- 
ID3EI  

0  /,,, / / 
2 & @ , ,- ,  - ,/  / 
   , 
E @MD2IE C
-E @MDI7E C
E @MD7I=E 

30 , ,-,- ,-?,, 
E,,?,- , ,,-C 
-E,,? , ,,-C 
E,?,@ 

c 
 ŒV?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

RECEPŢIA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR DUPĂ REPARARE

ë ???? ??
FIŞĂ DE LUCRU


Timp de lucru: 3G

$/, A, 2 *  , ,,     A , ,
, - , 
 EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC
 -EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC
 EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
3c ? -,/,/ A@ 
 EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC
 -EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC
 EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 &     A,  A /  /  ,
/ /C F / / ,,/
 % ,, , / 

2 - A,@//, 
3c  /  A,/ ,, / 
$A,/- , /  /, 
, 

 ,- ,1 ,// / 

  / ,  ID2EI?
,    ID3EI ,   IDEI , 


c 
 Œ´?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢIIº  

 
 
?
?
Sugestii metodologice
?
 

 c -1 /  /? &cc /
/ B ?   
 , ///  
/  
c  -   ?    ? 
   / ,/ B  ,/,??
 / metode bazate pe acţiune 
 ?  / 
  ?   ,, 
"?  metodelor explorative D-,  / -,  /E
 programelor Power Point      /  ?   
 -1 / ,/ 

Îndrumări privind modalităţile de evaluare / ?// -? 
 - , /@  / -
&cc   

 /
 -,  ,,/     
 /  /, // 
 ,
     /   A, - 
,   .    
/ 
 @  
÷   se pot folosi:
 -, C
 , C
 C 
 B ,?/ ? ,?/ 
--  ,   ?/ 
 ?   
 , @-@ 
 ,    
  - ,/   /    / 
 -    , ? &  c / c ,/
 ,?/ / 0    , ? 1  
 1,
c 
 Œ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
Soluţii pentru fişele de lucru/laborator/evaluare
?

  0#¢ 

2:  -? , , 
E  , C 
-E  C 
E- C 
E? /,  C
E ,C 
EA , C 
E+ @ C 
E / 

3%A / , 
E ?/ ,  C 
-E ,  C
E/ , ,-C 
E/ , C 
E- 

EB%-EB:CEB:CEB%

 , / 
-E  ?,/? / 
E* - , /  / 


  %# ¢ 

I. 
2/ ?    A 
,  ,    / 1    ?/
sistemul de întreţinere şi reparare.

3-  A 
-  A   , 

 ,/     , 
A     / 
  ,/  / , /  A 
,  C  , 
  ,C / /
   @ 
 C C 

c 
 ŒM?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

c -   -,/,,,/
 A 
 ,/ , ,  ,  ,   -
 ?,  C 
 ,/- ?  -C 
 ,/ ??,-,,-,/C 
 ,/?,/,? ? ,/ / C
 ,/ ?, 1,/-  ,,/,, 
 A  ,  C 
 ,/ , ?  ,  ,  
   

II. 2BC3B

  # ¢ 

I.
2
 0   /   , ,  - 
,  
,-/  /,    ,- 
  -     /  
,/, C  /C  C 

3c ?  ,
E  , DEC 
-E,  / ?  C 
E, /,   C 
E, @  / C 
E ,,- @ /  C 
E , ,/,/,, ,
 / /, 

II.
2D2EM, CD3EM 
3DEM, CD7EM  


  3# ë . 20 ?  ,@/ /  
 ,/ /  / @ C
 ,/ ,   ,   
 , /
 , ?C 
c 
 Œº?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
   ,? C 
 ,- - C 
  ?/A,AC 
 , /

3 ,@/    , ?

Organul de maşină
sau subansamblul la Operaţii executate în cadrul intervenţiei
care se acţionează

 /   --A 
 ,-/ @  , 
&-,- 
$?/ /1 
+/,  ?,? 


  -    -   / 
 ,- 
 -    /  -    
 - 
,   


&, $?@/ A  
 ,, > ? /,, 


$ /,/   
$   
c  
0  ? 
)  


 >  A  /     
/   
> / / /?/ 


> /?  

0 ? / 
-  
& 1  


 / @ / ,  
 0   ?,/    ? 
$,
  
> / /1 


 / / / 
 /   
%  
0 , 
+/,  ?,? 


c 
 Œ6?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
 /     , 
,
Tipul lucrării Conţinutul lucrării

+/, / +/,    ,    A  /  
 ?,? 

 /    --A   


  /- ,, C 
 / / 
 / ,/ / C 
/ --A 

0 , 0  ?? /  ? 
 ,, - 
@ , ,, C
%,- 
 , 1 -/ C 
 
/,     , 
   /,/ C 
$   
  ,  
 / , C 
>  D ,E  ?, 
  , C
 -/ / 
>    A / , C 
 A @   ,C 
   , , , 
>   >  - / ,  ?-    
 , 
 ?/ /1C 
> /  , /  , A
 


  4#¢ 


2

?

 DE DE
 CONCEPŢIE EXPLOATARE
 DE DE
 EXECUŢIE MONTAJ

c 
 — ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

3
 E A ,/C 
 -E- ,?/ 

2B%C3B:CB%C7B:C5B:  5#¢ 

2

 c  


  

 ,
 ,-/,  - 
 Definiţie: ,  /  A   
  -?  ?  ?


3
  
  ?

$ $ * c + Q%$ %

% > <; * 0 $ ; $ &  ?

) $ c%$%$ 

 * 
  ?
 4 6 7 
 ,, C
 B/ A /, C
 7B/ A , 7

7$ ,?   , 


 4 D ; 0 E6 5
 

c 
 —?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

  6#¢ 


2

 , ,/ A , , 
 / ? + + + +/, / 
 @/ ? , ? /, ? ,?


3+?-?/, 
E, C
-E , C
E-- C
E,, ,,  

2BC3B3CB-C7B-C5B  &# ë . c/ ,  D :2E,  ,
  j GGGG D3Ec1/ 
 / ,  /1/, 
, ,/    &Dj&E2GGGG , 
 /    & , ?/     %
Dj%E 3 5GG   ,   ? DjE 2 35G   , 
/  / %

1. /  
$M23
$2M9
$3M3
$JM2
 .MGGGG
2.GGGG 
3.7 
c 
 —Œ?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
$ ? / /
5.
* 

, 

4.
& 

?
  7#¢ 

I.
2* / /,
 + * * 
 $!% Q%$ 

 $% Q% * & % Q% + F3%A,, ? 
 , /     /    
 ,? , /,- / 
 /? /  1  
1 C 
  / , - ?/ / ,-/  
,   ?1 ,   ,/  /
C 
 ,  , ,      
 @,, C 
  A  ,  /  /
 ?  ,?C 
 , , / ,,/ /   , ,  
 / ,C 
c 
 ——?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
 , ,-   ,      
, ?/  C 
 /,-?/  ?/  / 1 ,
, ,? , , C 
 , /  ,  

c ? ?/  
Oprirea eşalonată , ??/ ?    /  
 A ,   @,/ ,- /  ,  , - 
 ? , ,     ,/  /
 ,  D @ ,      
-E
 Oprirea simultană , ,/   @  - 
A/ /,- / , ?- D@
,-   -E 

2BC3BCB


  08#ë . @ / /  , /-2 

Tabelul 1.
Tipul de
Grupa Exemple de lucrări Dotarea atelierului de reparaţii
lucrări
$?, ,-,- 
%A, /  &  L25G B3GG
 / 
  ?  ,  =GGB25GG
  
,  + -
/
 +/ 
A
 /    -   c ,, 
@ 
 $  A  , 
 / / 
 A
 A B  -   - // 
c ,
 ,   
&  
 0  A, , 
c? 
 /  A 
+
 ", --A 
 , 
 ,/ 
+-- 
$   
 & ,   
% , / 
 /  /  , / 
% ? 
, /  ? ,? 
c? 
 
 / c  , ,  &  
   /  - ?  / &  ,

/ , A D/   +  ?  
A  E 34 

c 
 —V?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
Tipul de
Grupa Exemple de lucrări Dotarea atelierului de reparaţii
lucrări
+/ 
+ 
 / ,-   
 / / ?  
 A B : A  -  - 1/  /? 
 , 25G@25G ,- 
 / , , 
 $--  / , / +-- 
 /     ,  , 
   - / 
    +?
@/ ( -/
  ,  
 : 
 /  $   ,-/ , >  -/
, / , c , 
 0   , % , / 
A
 /     / 
 / /     , 
   
    
 -  
-   , 
 ,- 1/
 c  ,   + ? 
,     
 /  -  
    -   , + ? ?
/  ?
A  / ?A &  ,
  ,  ,  c , 
? / //  
 : A  -    
 / , 25G  ,-   A 

 A B  A   c ,
 , ,  ?  
   1     
    
 / ,A 
  ,  
 / 
 A  
, / % , /D /
,   ,
,  /E 
A /    

 -  
?

  00#¢  

2B-C3BCB-C7B-C5B
,- 2BC3B ?CB5GKC7B8GK
2B:C3B%

c 
 —´?
   

Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

  0%#¢ 


2 c -  ,  ? / , ,- ,  
   A   ,
 E,- , ,,-C 
 -E ?  ,,-, ? C 
 E ? ?/ , ,- 

3&  ? ,
 E  /    ?  , 
,- / C
 -E / , @,?,?,,- 
  , D, /  ,E ,/ ,? / 
 ? C
 E ? , ,- ,-  ? 

2B /C3B 

2B-C3B


  0#¢ 


2 */  , ,,     A , , ,
 -  ,
E  /, C 
-E  , ,/   
C
E  ?  , A 
 
3" A / 
E/ C
-E,/ ?/ , AC 
E ?/1

2B%C3B:CB:
 , / ,
3c  /  A,/ , 
 $A , / -  , /    ,
 , , 

 
2B C3B CB 

c 
 —?
   


Pentru
scurtarea Modulul: LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
duratei 
reparaţiil


2 (:B& & + * $!% Q%$ %c$*" ; B(-/

3 ( :  B $!% Q%$ $ c%$<$ ) 0 $ ; $ " %O $ B

(-/


?  B +%) ) " %O *"&$ %  / 

/( 294 

7
?  B " %O" ) 
 ! % + & $ B + % 

+ %$ 0 $ ; $ ) $ c%$%; 0  &$" ; % * +%) 

 //$%( 2998 

5 (, %  B 0 $ ; $ % ) $ c%$%$ % " %O $ ) 

&% %; $* *"&$ %


+ < /( 29=5C 

8 , +  B %&%+( %$ % 0 $ ; $ % ) $ c%$%$ %

+%) $) &% %; $ %( 3GG3 

= cU-, 

    666 
    666 , 
    ..,, 

  ?

c 
 —M?