Sunteți pe pagina 1din 3

;\l'R0li:

Secretar general al Gulernului

l-iliana IA(.ONl
*d0, 2021
\

Plan de achizifii publice pentru anul 2021


Cancelaria de Stat a Republicii Nloldova (bugetul de stat)

Valoarea
Perioada
e3timativi Procedura de
Nr. Expunerca obicctului de achiritic deslE g u rtr ri i
Cod CPV planilic8ttr achizilic
d/o
l?lrE TVA, aplicabilS
procedurii de
achizilie publicE
IVlDL
I Servicii de fanspon aerian (bilete 60400000-2 2 000 000.00 Licitafie deschisS lanuarie -
avia) maflie 2021
2 Servicii de inv[1Am6nt gi formare 80100000-7 l3 550 ,100,00 Procedura de Ianuarie -
profesionald (comanda de stat) negociere fdre februarie 2021
publicare
l Achizilionarea serviciilor de protocol 03t2t200-7 t25 000,00 Conract de lanuarie -
valoare micd martie 2021
4. Sewicii de deservire a delegaliilor 5551 1000-5 I 00 000.00 Contract de Februarie -
oficiale 55300000-3 I00 000.00 valoare mica decembrie 2021
5 Rechizite de birou 10192000- I 400 000.00 Cererea ofertelor Ianuarie -
de pre[uri iunie 2021
6 Consumabile pentru imprimante $i r0 t 25 100-2 304 t66,67 Cererea ofertelor Ianuarie -
copiatoare. piese de schimb pentru 10200000- | 204 t66,67 de preturi iunie 2021
imprimante, copiatoare si calculatoare
1 Achizilionarea produselor alimentare t5860000-4 200 000.00 Contract de lanuarie
valoare micE iunie 202l
8 Servicii lnternet 7?.100000-4 160 000.00 Contract de lanuarie 2021
valoare mic6
9 SerYicii telefonie fixa 64000000-6 200 000,00 Contract de Ianuarie 2021
valoare mica
t0. Servicii telefonie mobiltr 64212000-5 11 666.67 Contract de Ianuarie -
valoare micd martie 2021
I l. Servicii de mentenanfd a sistemului de 72000000-5 9 t66.67 Contract de lanuarie -
evidente contabilI I C valoa.re micE februarie 2021
12. Servicii de abonare la Monitorul 2221 I 100-3 8 331.34 Contract de lanuarie -
Oficial valoare mice februarie 2021
ll. Servicii de acces la baza de date a 72322000-8 50 000,00 Contract de Ianuarie -
Legislaliei Republicii Moldova valoare mic6 maiie 2021
14. Servicii de asisten[i funclionald gi 12s12000-'l I 2.s 000.00 Contract de lanuarie
dezvoltare pentru software (S.1. valoare micd martie ?021
Managementul documentelor)
t5. Servicii poqtale (francare, 6.11 r 2000-,r 20 000.00 Contract de Ianuarie 2021
recepfionare) valoare mici
t6 MascA ;i mdnufi de protecfie 33 r 57 t00-6 8l 331.34 Contract de lanuarie -
18424300-0 valoare mici martie 2021
17. Servicii de abonare Ia aplicalii de 64221(:t00-2 62 500.00 Contract de Ianuarie -
conferinli video valoare mictr manie 2021
t8. Servicii arhivare dosarelor qi a 79995100-6 208 333.14 Contract de Ianuarie -
documentaliei de serviciu, de brogare 79995200-1 35 000,00 valoare micd martie 2021
a dosarelor Ei a documenuliei de

I
servtctu
t9 Imprimate 9i produse conexe ?2410000-7 200 000,00 Contract de Februarie -
22300000-3 valoare mice decembrie 2021
10r99710-6
20. Servicii de interpretale $i traducere 79530000-8 83 333.34 Contract de Februarie -
79540000-1 valoare micd decembrie 2021
2t Servicii de reparalie qi deservire a 50311200-.1 82166,67 Contract de Februarie -
copiatoarelor gi multipl icatoarelor valoare mictr decembrie 2021
Servicii regenerare li incArcare canuse 7 1356200-0 200 000.00 Contract de Februarie -
valoare mictr decembrie 2021
23 Sen'icii de auditare interntr 792t2200-5 100 000.00 Contract de Februarie -
valoare micA aprilie 2021
2{ Servicii de cazare a delegaliilor 55 I I 0000-.1 200 000.01) Contract de Februarie -
oficiale valoare mice decembrie 2021
25 Simboluri de stat 3582 t 000-5 4t 083,34 Contract de Februarie -
valoare mictr decembrie 2021
26 Plicuri 301e9230- r 29 166,61 Contract de Februarie -
valoare mica decembrie 2021
27 Achizilionarea bunurilor protocolare 37t)00000-E 200 000.00 Clontract de Februarie -
IE5t2t00-2 valoare micd decembrie 2021
39561 133-3
28. Formare profesional6 80s10000-E 66 666.67 Contract dc Februarie -
valoare micl decembrie 2021
29. Procurarea tehnicii de calcul 30000000-9 2 000 000.00 Licitalie deschis6 Ianuarie -
septembrie 2021
l0 imbrlc6minte qi accesorii (in scopuri I 8400000-3 r83 333.34 Contract de Februarie -
protoco lare) valoare mictr decembrie 2021
3t. Medalii qi cutii (Premiul Nalional) t8512200-3 9 t 666.6'1 Contract de lunie - august
valoare micl 2021
32. Diplome, mape (Premiul National) -39298200-9 4166.67 Contract de lunie - august
valoare micd 2021
31. Servicii de organizare a evenimentului 79952100-3 333 333.14 Cererea ofertelor Iunie - august
(Premiul Nafional) de prefuri 2021
34. Materiale promolionale ;;i simboluri 22462000-6 66 666,67 Contract de Februarie -
nationale programul DOR 20? I 37000000-8 valoare mica decembrie 2021
3s Servicii de cazare gi alimentare 55243000-5 333 333,34 Ccrerea ofertelor Mai iulie 2021
programul DOR 2021 de prefuri
36 Servicii de organizare a activitElilor 98190000-3 t25 000.00 Contract de lunie - august
cultural-muzicale, de agrement Ei valoare mici 2021
turistice on-line in cadrul programului
DOR 2021
37. Imbrecdminte si accesorii programul I833 r000-8 58 3 33,34 Contract de Iunie - augusl
DOR 2021 18443340- l valoare micA 2021
I 8420000-9
18. Servicii de transpon programul DOR 60 r40000-l 83 313,34 Conlract de Iulie - august
2021 valoare micd 2021
39. Servicii de localiune qi de deservire 55000000-0 331 333.34 Procedura de August 2021
(Zilele Diasporei/Congresul Diasporei) negociere f6rd
publicare
40. Servicii de organizare a evenimentelor 79952t00-3 r3 333.34 Contract de August 2021
(Zilele Diasporei/Congresul Diasporei) valoare micd
4t Servicii pentru activiLa[i culturale, 92000000- I 83 333,34 Contract de August 2021
sponive (Zilele Diasporei/ Congresul valoare mic6
Diasporei )
42. Servicii de securitate informalionald '1876 t000-0 108 333,34 Contract de Noiembrie -
valoare micd decembrie 2021
43. ABende. calendare 128 t90004 200 000,00 Contract de Noiembrie -
30199792-8 valoare micd decembrie 2021
TOTAL: 23 216 983,46

2
Servicii/bunuri cu acoperire din surse exlerne (proiectc interna{ionale):
Expunerea obiectulu i de Vsloarer Perioede
Procedura de
Nr. des ftr qu ri ri i
achizilie Cod CPV estimslivE achizilie
dlo procedurii de
plsnilicattr, mdl aplicabiltr
achizilic
I Servicii de consultanta [inanciara 79412000-5 247 680.00 Contraclc de lanuarie -decembrie
micd valoare 2021
Servicii de corxultanlA privind 79421000- l 247 6E0.00 Conlracte de lanuarie -deccmbrie
gestionarea proiectelor mic6 valoare 202t
3 Servicii de consultanld in 794r 9000-4 75 680.00 Contract de micA Ianuarie {ecembrie
evaluarea procesului de valoare 2021
implementare ;i elaborare a
raportului privind impletnentarea
sistemului M&E
4 Servicii de consultan[a in 794 t 9000-4 5 t 600.00 Contract de micA Ianuarie -decembrie
evaluarea implementirii Planului valoare 2021
de acfiuni 2019-2021 al Strategiei
Diaspora 2020-2025
5 ConsultantA in afaceri 9i in 79400000-8 55 040.00 Contracte de lanuarie -decembrie
maragement $i servicii conexe micd valoare 2021
6 Simboluri tradilionale 19s20000-3 30 250.00 Contract de mic6 lanuarie -decembrie
valoare 2021
'7
Servicii de abonare Ia aplicalii de 64?21000-2 27 053.99 Contract de mica lulie - august 2021
conferinltr video valoare
8 Servicii de instruire 80510000-? 60 000.00 Contract dc mica Iulie - august 2021
valoare
9. Rechizite de birou 30192000-l 4 t 280.00 Contract de mice lanuarie -decembrie
valoare 2021
t0. Procurarea tehnic ii de calcul .10000000-9 44 799,99 Contract de lanuarie - decembrie
valoare micd 2021
lt. Servicii de organizare gedinle '199s2000-2 165 8E2.20 Contract de Ianuarie - decembrie
valoare micd 2021
t2. Servicii de consultanp in relalii 79416200-5 6l 920.00 Contract de Ianuarie - decembrie
cu publicul valoare micd 2021
TOTAL: l 108 E66,18

Coordonat: Numele/Pren umele Data senniffJill


Secretar general adjunct al Guvemului Adrian ERMURACHI
r:-q a ,.y/
$ef Direclia achizilii 9i gestiune

$ef adjunct Direcfia financiard


Maria gENDILA

t.udmila CUJBA
/i.ol at M9'
/f // //
$ef Direclia as isten tE .j u rid ic I Aliona MEDVEJCAIA
.Kqu /e,4-
$ef adjunct Direc[ia achizi(ii

$ef Secfia tehnologii informalionale


Ei gestiune
Andrei PETICA

Ion URSU
/l ora
/f o/222/
ffi>
Tatiana TABtNgCIC
Consultant principal Direcgia achizilii ;i gestiune
&o/ edt