Sunteți pe pagina 1din 2

Bucuraţi

Bucuraţi--vă!
„Bucuraţi-vă în nădejde; în suferinţă fiţi răbdători; la rugăciune stăruiţi.” (Romani 12, 12)
Parohia „Înălţarea Domnului”
Str. Grădiniţei 1, Paşcani, jud. Iaşi
Anul II (2021) ⦁ Nr. 1 (6) ⦁ 17 Ianuarie
inaltareadomnului.pascani@gmail.com
Preot Pavel Postolachi 0745 644 256 Publicaţie editată şi distribuită gratuit de Parohia „Înălţarea Domnului” Paşcani, Protopopiatul Paşcani
Preot Marius Tabarcea 0745 776 456

duminica Vindecarea
29

Foto: Basilica.ro
celor zece leproşi
după rusalii

Unde și cum să mă
vindec de păcat?
Arhimandritul Serafim Alexiev

P ăcatul este un mare rău, cu urmări


adânci, greu de socotit – muncile veșnice
ale iadului! Iar leacul lui, rânduit de Iisus
Hristos, este atât de simplu! Pare de neînchi-
puit!... Așa cum Iisus Hristos le-a zis celor ze-
ce leproși: „Mergeți și vă arătați preoți-
lor” (Luca 17, 14) iar ei, mergând, s-au curățit,

Proclamarea Anului omagial și


așa și nouă păcătoșilor ne spune, parcă: și voi
sunteți bolnavi de lepră duhovnicească. Nu
vă temeți! Împliniți numai aceasta: Mergeți și
comemorativ 2021 în Patriarhia vă arătați preoților. De vom nesocoti dumne-
zeiasca milă, spuneți-mi, oare, cât de grele
Română vor fi pedepsele pe care le vom suferi pentru
că nu am lucrat pentru mântuirea noastră,
Anul 2021 a fost proclamat viner1, 1 ianuarie, în Patriarhia Română, puținul care ne-a fost încredințat și este atât


de ușor desăvârșit?
Anul omagial al pastorației românilor din afara României şi Anul co-
Sfânta Scriptură ne istorisește cum
memorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală Neeman, căpetenia oștirii Siriene, suferea de
a cimitirelor. Cu acest prilej Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul lepră. Auzind el că în ținutul lui Israil se află
Bisericii Ortodoxe Române a transmis un mesaj din care redăm în un proroc al lui Dumnezeu, Elisei, care îl poa-
continuare. te tămădui, a venit la acesta, însoțit de slugi și
cu daruri multe, oprindu-se în fața ușilor lui.
Cele două teme, omagială și ecleziale ortodoxe a românilor din Prorocul cel sfânt nu i-a ieșit în întâmpinare,
comemorativă, evidențiază do- diaspora. Totodată, promovarea iden- ci și-a trimis slujitorul să-i zică: „Mergi de te
uă coordonate esențiale prioritare în tității românești ortodoxe asigură o


spală în Iordan de șapte ori, și se va însănăto-
viața și activitatea pastoral-misionară a integrare socială în țările gazdă fără și trupul tău, și se va curăți”. Neeman, însă,
Bisericii noastre. asimilare culturală și fără deznaționa- auzind cuvintele acestea, s-a mâniat, spu-
Grija pastorală și atenția specială lizare.[…]” nând: „Iată, ziceam că prorocul acesta va ieși
manifestată de Patriarhia Română față Referitor la Anul comemorativ, la mine și va sta, și va chema numele Domnu-
de comunitățile ortodoxe românești Preafericirea Sa a subliniat următoa- lui Dumnezeului său, și pune mâna sa peste
din afara granițelor țării s-a concreti- rele: loc; și va vindeca lepra. Iar el mă trimite să
zat prin înființarea de numeroase pa- Pomenirea în Biserică a celor mă scald în apa Iordanului! Au doar nu sunt
rohii și eparhii noi care să vină în în- adormiți în Domnul constituie ape mai bune în Siria?” și s-a dus mânios. Dar
tâmpinarea nevoilor sufletești ale cre- un act de credință ortodoxă și mărtu- slugile lui, apropiindu-se, i-au zis: „Stăpâne,
dincioșilor români ortodocși din afara rie a iubirii față de semeni. de ți-ar fi grăit ție prorocul un cuvânt mare,
României. Cimitirele au desigur o semnifica- au doar nu ai fi făcut? Iar acum ți-a zis doar
Prin slujitorii ei, Biserica Mamă îi ție liturgică, dar și o valoare culturală. să te speli. Oare nu vei putea plini un lucru
sprijină și încurajează pe fiii ei duhov- Ele sunt expresia respectului și pioasei atât de lesnicios?” (IV Regi 5, 1-14). Neeman și-
nicești din afara granițelor țării și înțe- aduceri aminte față de înaintași. a ascultat slugile, s-a afundat de șapte ori în
lege greutățile cu care aceștia se con- Pomenirea eroilor din toate timpu- Iordan și trupul i s-a curățit și i s-a înnoit pre-
fruntă. […] Prin cult, dar și prin eveni- rile și din toate locurile, ca și cultul cum cel al unui prunc.
mentele culturale și acțiunile social- morților în general, constituie mani- Ce boală grea este lepra! și cât de ușor a
filantropice organizate de parohiile festări de statornicie în credință, de tămăduit-o prorocul! Oare nu tot la fel de
din diaspora română, sunt promovate continuitate și unitate în cuget și sim- ușor se vindecă și cea mai grea dintre boli –
valorile permanente ale Ortodoxiei și țiri de-a lungul generațiilor. Este sem- păcatul? Afundă-te în valurile cele adânci ale
ale poporului român, se transmit tradi- nul neuitării și prețuirii noastre pen- pocăinței și harul lui Dumnezeu te va curăți
țiile românești și se cultivă limba ro- tru jertfa lor și speranța comuniunii de toate păcatele! Vei ieși din baia duhovni-
mână, toate acestea contribuind la lor veșnice cu Hristos Domnul, în nă- cească a Tainei Sfintei Spovedanii cu sufletul
păstrarea identității culturale, etnice și dejdea învierii și a vieții veșnice.” curat și înnoit precum cel al unui prunc!
Bucuraţi-vă!
Ce recomanzi, Părinte?
Pr. Constantin Sturzu | DOXOLOGIA.ro
Sunt situații în care nu avem voie să tăcem și situații în care nu este
necesar să vorbim. Când este vorba despre elemente sau situații cu
impact asupra dreptei credințe sau asupra vieții bisericești, se cuvine
„să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni”. Când sunt
aspecte ce trebuie cântărite din perspectivă lumească, fiecare să cau-
te repere.

C a preot (duhovnic), ai nu doar


dreptul, ci și datoria de a-i îndru-
«Vedeţi şi păziţi-vă de toată lăcomia,
căci viaţa cuiva nu stă în prisosul avu-
ma pe cei ce-ți sunt încredințați pe
Cale. Dar nu în orice domeniu sau în
ţiilor sale»” (Luca 12, 13-15). Apoi, Mân-
tuitorul a spus celor prezenți pilda Icoana
orice problemă. Vremurile tulburi și
imprevizibile pe care le trăim îi deter-
bogatului căruia „i-a rodit din belșug
țarina” (v. Luca 12, 16-21). Oare nu Anului omagial 2021
mină pe unii credincioși să vină și cu putea Iisus, Fiul lui Dumnezeu fiind, să
tot felul de întrebări ce vizează, desi- facă o judecată dreaptă între cei doi Sursa: Ziarul Lumina


gur, varii domenii ale vieții noastre de frați? Dar a refuzat, pentru că acest tip
zi cu zi. Cam toate sub genericul: „Ce de judecată fusese încredințat oame- La finalul Sfintei Liturghii săvârşite în Cate-
recomanzi, Părinte?”. Voi schița, mai nilor (judecătorilor), El asumându-Și drala Patriarhală la 1 ianuarie 2021, Prea-
jos, câteva posibile răspunsuri, formu- rolul de a învăța cele ce țin de mântu- fericitul Părinte Patriarh Daniel a prezen-
late și prin prisma experienței mele. ire, de izbăvirea de patimi, de ridica-
tat icoana acestui an omagial.
Decât să recomanzi, ca preot, un rea la o viață duhovnicească, dumne-
om politic sau un partid, mai bine te zeiască. Sunt trei sfinţi care s-au născut pe teri-
îngrijești să crești oameni cu viață Așadar, nu este vorba despre a toriul ţării noastre, dar au mers în afara
sfântă, care să aducă roadă bună în evita uneori să ne pronunțăm pe te- ţării în misiune, în lucrare duhovnicească. Sfân-
viața cetății. Ca orice om, și politicia- me fierbinți, de actualitate, ci de a tul Cuvios Ioan Casian a fost hirotonit diacon
nul poate să greșească și chiar poate proceda în toate cu discernământ, de către Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur. Era
lua uneori decizii care contravin po- având ca reper pe Însuși Hristos. Sunt originar din Dobrogea şi a trăit la sfârşitul seco-
runcilor dumnezeiești. Și atunci te faci situații în care nu avem voie să tăcem lului al IV-lea şi în prima jumătate a secolului al
și tu părtaș la căderea aceluia, ca unul și situații în care nu este necesar să V-lea. Un alt sfânt dobrogean, Cuviosul Dionisie
care ai contribuit la ascensiunea lui. vorbim. Când este vorba despre ele- Exiguul, a trăit la sfârşitul secolului al 5-lea şi în
Nu poți să recomanzi, ca reprezen- mente sau situații cu impact asupra prima parte a secolului al 6-lea. Sfântul Cuvios
tant al Bisericii, un canal privat de dreptei credințe sau asupra vieții bise- Ioan Iacob a trăit în secolul 20, a trecut la
comunicare ‒ chiar și al unora care se ricești, se cuvine „să ascultăm mai Domnul în anul 1960 şi moaştele lui au fost
(auto)declară misionari ‒, ci trebuie ca mult de Dumnezeu decât de oa- descoperite intacte 20 de ani mai târziu, în
tu însuți să te străduiești a propovădui meni” (cf. Faptele Apostolilor 5, 29). 1980. El a fost trecut în rândul sfinţilor de către
Evanghelia prin toate mijloacele care- Când sunt aspecte ce trebuie cântărite Patriarhia Română şi apoi de către Patriarhia
ți sunt la îndemână. E mare ispita ce- din perspectivă lumească, fiecare să Ierusalimului”, a arătat Preafericirea Sa.
lor ce capătă o anumită notorietate și caute repere. O bună așezare duhov- Aceşti trei sfinţi de origine română nu au
cred că au competența (și chiar dato- nicească va ajuta pe oricine să facă
mormintele în ţară, ci printre străini: „Sfântul
ria!) de a judeca cele din Biserică, une- alegerea corectă, să găsească încre-
Ioan Casian are mormântul la Marsilia, în Fran-
ori generând tulburări sau chiar miș- dințare pentru o decizie sau alta.
ţa. Sfântul Dionisie Exiguul, părintele erei creş-
cări schismatice. Să nu contribui și tu A existat și va exista întotdeauna o
tine, este înmormântat undeva în Italia, nu se
la o astfel de rătăcire! presiune asupra clericilor din partea
ştie precis locul. Sfântul Ioan Iacob, numit şi
Cleric fiind, nu ai competența de a celor ce urmăresc nu voia lui Dumne-
Noul Hozevit, are moaştele la Mănăstirea
recomanda vreun medicament sau zeu, ci interese de tot felul. Nimic nou
„Sfântul Gheorghe” din Hozeva, Israel. Aceşti
tratament medical, dar poți să te rogi sub soare. Ce mă amuză și mă întris-
tează, în același timp, este că sunt unii trei sfinţi sunt în mod deosebit rugători pentru
ca Dumnezeu să lumineze și pe me-
dici, și pe pacienți să facă alegerea cea care, de-a lungul anilor, au acuzat poporul român şi ocrotitori ai românilor ple-
bună. Ce se va întâmpla dacă un om Biserica de „ingerințe nepermise” în caţi printre străini. Sfântul Ioan Casian este un
va avea de suferit (sau chiar își va găsi viața publică, dar care îi cer, brusc, „să părinte al Bisericii nedespărţite, el cunoştea
moartea), fiind influențat de o astfel fie mai implicată”. Vasăzică, nu era foarte bine limba latină şi limba greacă, a înte-
de „recomandare”? Fie că a primit, fie bine ca preoții să spună la referen- meiat două mănăstiri la Marsilia şi a elaborat
că a refuzat ceva de ordin medical. dum că e lăsat de la Dumnezeu ca o mai multe scrieri duhovniceşti, mai ales pentru
Poți spune că nu-l ai pe conștiință? căsătorie să unească un bărbat și o monahi. Dionisie Exiguul a fost printre cei mai
Și exemplele pe tema „recomandă- femeie sau ca acești păstori de suflete învăţaţi oameni ai timpului său. A fost consilier
rilor” pot continua pe pagini întregi. să aibă o preocupare publică pentru pentru 10 papi la Roma, a organizat biblioteca
Anticipez o reacție contra celor de respectarea libertăților religioase în Bisericii Romane şi a cerut Papei Ioan, pe la
mai sus: oare nu este această atitudi- vreme de pandemie, măcar la nivelul anul 530, să nu se mai numere anii de la înte-
ne o eschivare sau o evitare a asumă- respectării altor libertăți. În schimb ei, meierea Romei, ci de la Naşterea lui Hristos.
rii responsabilității de călăuzitor al preoții, „trebuie” să se pronunțe pe De aceea socotim că este necesar să avem
„turmei celei cuvântătoare”? Înainte subiecte ce realmente le depășesc în vedere îndemnul Sfântului Ioan Iacob, care
de a da un răspuns, haideți să ne rea- competențele! Părerea mea e că, din- este pictat în mijlocul icoanei, scris pe un per-
mintim un pasaj din Evanghelie: „Zis-a colo de alte considerații, cei ce lucrea- gament: Fii pribegi ai ţării mele,/ Necăjiţi prin-
Lui cineva din mulţime: «Învăţătorule, ză de luni până sâmbătă la discredita- tre străini,/ Nu uitaţi menirea voastră/ De ro-
zi fratelui meu să împartă cu mine rea „popilor” nu pot să le ceară aces- mâni şi de creştini. Cu alte cuvinte, prin acest
moştenirea». Iar El i-a zis: «Omule, tora ca duminica să fie... „vectori de îndemn, el îi cheamă pe toţi românii care se
cine M-a pus pe Mine judecător sau comunicare”! Sau pot, dar se contrazic află printre străini să nu-şi piardă identitatea de
împărţitor peste voi?» Şi a zis către ei: pe ei înșiși. neam şi de credinţă.

Puteţi citi publicaţia şi pe site-ul parohiei http://inaltareadomnuluipascani.mmb.ro sau pe Facebook @InaltareaDomnuluiPascani