Sunteți pe pagina 1din 29

Inventar legislație comercială

1
Page
Problemă sesizată Explicarea problemei Acte normative Propunere modificare Beneficii
implicate

1. Legislaţia Exemple de paralelisme legislative:  Legea nr. 148/2000 Modificarea şi actualizarea Comercianţii se
comerțului conține privind publicitatea actelor normative confruntă momentan cu
 Vânzarea la distanță
paralelisme evidențiate, astfel încât să o legislaţie excesiv de
 Legea nr. 158/2008
legislative - Este definită atât în OG nr. se elimine paralelismele stufoasă şi greoaie.
privind publicitatea
99/2000 privind legislative sau Eliminarea
înșelătoare şi
comercializarea produselor şi inadvertențele şi să existe o paralelismelor legislative
publicitatea
serviciilor de piaţă, cât şi în unitate şi coerență a ar creşte capacitatea
comparativă
OUG nr. 34/2014 privind reglementării. comercianților de a
drepturile consumatorilor în  Legea nr. 193/2000 înţelege şi respecta
cadrul contractelor încheiate privind clauzele legislaţia.
cu profesioniștii; abuzive din
contractele încheiate
- Informațiile pe care trebuie sa
între comercianți şi
le conțină un website pentru a
consumatori
putea efectua vânzări la
distanta sunt prevăzute in  Legea nr. 296/2004
mod neunitar de OUG nr. privind Codul
34/2014, Legea 365/2002, dar Consumului
si de OG nr.99/2000, iar
 Legea nr. 363/2007
- Cerințele de formă şi privind combaterea
informare impuse în cazul practicilor incorecte
contractelor la distanță sunt ale comercianților în
conținute doar în OUG nr. relația cu
34/2014. consumatorii

 Obligaţiile operatorilor

2
economici faţă de

Page
consumatori sunt
prevăzute granular şi  OG nr. 21/1992
repetitiv: privind protecția
consumatorilor
- OG nr. 21/1992 privind
protecția consumatorilor  OG nr. 99/2000
conţine (i) obligaţii legate de privind
forma contractelor de credit comercializarea
impuse furnizorilor de servicii produselor şi
financiare, deşi cadrul de serviciilor de piaţă
reglementare al actului
 OUG nr. 34/2014
normativ este mult mai larg,
privind drepturile
(ii) obligaţii legate de
consumatorilor în
informarea şi educarea
cadrul contractelor
consumatorilor, (iii) obligatii
încheiate cu
privind remedierea produselor
profesioniștii
cu deficiente aflate in
perioada de garantie, desi  Legea nr.365/2002
exista un cadru mai larg de privind comerțul
reglementare in Legea electronic
nr.449/2003 privind vanzarea
produselor si garantiile  Legea nr. 449/2003
asociate acestora, (iv) OG nr. privind vânzarea
99/2000 privind produselor și
comercializarea produselor şi garanțiile asociate
serviciilor de piaţă – prevede acestora
prea multe categorii de
obligații (obligaţiile impuse
operatorilor economici în
cadrul anumitor tipuri de
vânzări promoționale, reguli

3
Page
privind etichetarea şi
ambalarea produselor, reguli
privind indicarea cantității);

- Legea nr. 296/2004 privind


Codul Consumului instituie
obligaţii generale ale
operatorilor economici, fără
un fir logic (interzicerea
comercializării produselor
nesigure sau contrafăcute,
interdicţia vânzării
condiţionate sau forţate,
obligaţii legate de repararea
sau înlocuirea produselor cu
defecte, obligaţii legate de
comercializarea produselor
alimentare).

 Clauzele abuzive

- OG nr. 99/2000 privind


comercializarea produselor şi
serviciilor de piaţă – prevede
interdicția generală a clauzelor
abuzive;

- OG nr. 21/1992 privind


protecția consumatorilor
conţine criterii referitoare la
evaluarea naturii abuzive a
unei clauze;

4
Page
- Legea nr. 193/2000 privind
clauzele abuzive din
contractele încheiate între
comercianți şi consumatori
reia interdicția clauzelor
abuzive şi vine cu o
enumerare non-exhaustivă a
acestora.

 Practici comerciale
incorecte

- Sunt prevăzute pe larg în


Legea nr. 363/2007 privind
combaterea practicilor
incorecte ale comercianților în
relația cu consumatorii;

- Sunt prevăzute disparat şi în


OG nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor şi
serviciilor de piaţă, în cadrul
vânzărilor cu preţ redus.

 Publicitatea înșelătoare

- Legea nr. 296/2004 privind


Codul Consumului interzice
anumite tipuri de publicitate,
inclusiv cea înșelătoare şi
subliminală;

5
Page
- Legea nr. 158/2008 privind
publicitatea înșelătoare şi
publicitatea comparativă
definește si sancționează
publicitatea comparativă şi
înșelătoare, fără să prevadă
obligaţiile generale cu privire
la publicitate, care sunt
reglementate în Legea nr.
148/2000 privind publicitatea.

- Legea nr. 148/2000 și Legea


nr. 158/2008 reglementează
mecanisme de sesizare a
autorităților competente cu
privire la practicarea unor
forme de publicitate ilicită
precum și procedura de
verificare a caracterului ilicit
(inexact) al acestor forme de
publicitate, fără a păstra însă o
uniformitate între
reglementări;

- Termenele de prescripție
prevăzute de legislaţia de
publicitate în vigoare sunt
neunitare. Astfel, se observă o
neconcordanță între
termenele de prescripție a

6
dreptului de a formula o

Page
sesizare cu privire la existența
unui material publicitar ilicit –
un astfel de termen este
prevăzut exclusiv în Legea nr.
158/2008 - și termenele
înăuntrul cărora operatorii
economici trebuie să prezinte
autorităților competente
dovezile atestând exactitatea
informațiilor furnizate în
cadrul materialelor publicitare.
De asemenea, în timp ce
Legea nr. 294/2006 și Legea
nr. 148/2000 prevăd un
termen rigid de 7 zile aplicabil
în toate situațiile, Legea nr.
158/2008 reglementează un
termen flexibil, adaptabil la
situația de fapt.

7
Page
 Drepturile
consumatorilor

- Legea nr. 296/2004 privind


Codul Consumului enumeră
anumite drepturi generale ale
consumatorilor;

- OUG nr. 34/2014 privind


drepturile consumatorilor în
cadrul contractelor încheiate
cu profesioniștii enumeră
drepturile consumatorilor în
cadrul contractelor încheiate
la distanță / în afara spațiilor
comerciale;

- OG nr. 21/1992 privind


protecția consumatorilor
prezintă drepturile
consumatorilor în cazul în care
produsele comercializate au
deficienţe.

 Obligația de a oferi
consumatorilor un
certificat de garanție
care să însoțească
produsele de folosință

8
îndelungată

Page
- Organele de control solicită ca
produsele de folosință
îndelungată să fie însoțite de
un certificat de garanție, chiar
dacă vânzătorul nu acordă
nicio garanție comerciala, în
temeiul prevederilor art. 20
alin. (3) din Ordonanța nr.
21/1992 privind protecția
consumatorilor – aceasta
prevedere contravine
prevederilor Legii nr. 449/2003
privind vânzarea produselor si
garanțiile asociate acestora,
care stipulează că produsele
de folosință îndelungată
trebuie sa fie însoțite doar de
o informare privind termenele
in care consumatorii își pot
exercita drepturile pe care le
au in baza garanției legale.

2. Anumite acte Exemple de acte normative  Legea nr. 296/2004 Abrogarea actelor Renunţarea la acte
normative sunt desuete: privind Codul normative desuete (Legea normative desuete ar
desuete Consumului nr. 12/1990 şi Legea nr. deschide un cadru
296/2004), respectiv legislativ mai clar și
 OG nr. 99/2000

9
 OG nr. 99/2000 privind modernizarea OG nr. previzibil pentru
privind

Page
comercializarea 99/2000 privind comercianți, inclusiv
produselor şi serviciilor comercializarea comercializarea produselor pentru cei din mediul
de piaţă produselor şi şi serviciilor de piaţă, astfel online.
serviciilor de piaţă încât să fie aplicabilă noilor
- Reglementarea privind
forme de comerţ.
vânzările cu preț redus este  Lege nr. 365/2002
Este recomandată
depășită și nu corespunde privind comerțul
reglementarea specifică
normelor UE, în special din electronic
Completarea OG nr. a comerțului realizat în
prisma faptului că nu există
 Legea nr. 12/1990 99/2000 privind magazinele de tip outlet
prevederi adaptate pentru
privind protejarea comercializarea produselor (aceste magazine
comerțului online;
populației împotriva şi serviciilor de piaţă, astfel reprezintă un concept în
- Prețul de referință, ca practică unor activităţi de încât vânzările în cadrul căruia
comercială considerată producţie, comerț magazinele de tip outlet să comercianții
neloială în orice situație, sau prestări de poată fi realizate conform comercializează produse
contravine dispozițiilor servicii ilicite practicii internaționale în din colecțiile anterioare,
Directivei 2005/29/CE privind materie. în condiții de preț mai
practicile comerciale neloiale, avantajoase față de
existând riscul lansării unei momentul lansării
proceduri de infringement Reglementare precisă a produselor respective pe
împotriva României; atribuțiilor și competențelor piață).
redate în sarcina corpului
- Vânzările promoționale / de
de control comercial în
soldare / lichidare sunt
cadrul primăriilor și Informarea
supuse unor formalități
prefecturilor; consumatorului cu
nejustificate;
privire la primul preț
modernizarea Normelor
- Regulile privind menționarea practicat pentru produse
metodologice de aplicare a
prețului nou / vechi sunt mult la momentul lansării lor
Legii nr. 365/2002.
prea stricte. pe piață are un efect
benefic, în egală măsură,
- Lipsa unor reglementări în

10
atât pentru consumatori
privința vânzărilor în
și pentru comercianți,

Page
magazinele de tip outlet, în
condiţiile în care normele dar și pentru economie
legale actuale restricționează în general, întrucât ar
în mod nejustificat practica stimula consumul și ar
uzuală de vânzări în aduce venituri
magazinele de tip outlet; suplimentare la bugetul
de stat.
- Nu este foarte clar in ce
măsura OG 99/2000 se
adresează si producătorilor
pentru activitatea B2B. Sunt
situații practice in care
organele de control (i.e
Direcția Antifraudă in mod
special) uzează si abuzează de
prevederile OG 99/2000
pentru a amenda producătorii
pentru situații cărora nu le
sunt incidente art.30 si art.31
din OG 99/2000.

 Norme metodologice
din 2002 pentru
aplicarea Legii nr.
365/2002 privind
comerțul electronic

Art. 7 alin. 3 (privind condiţiile de


valabilitate a consimțământului
comunicat printr-un mesaj
transmis prin poștă electronică) și

11
art. 8 alin. 1 (referitor la cerinţa ca

Page
subiectul unui e-mail care
constituie comunicare comercială
să conţină cuvântul „publicitate”)
sunt de un formalism excesiv, fiind
demult depășite de practică.

 Legea nr. 12/1990


privind protejarea
populației împotriva
unor activităţi de
producţie, comerț sau
prestări de servicii ilicite

- Se rezumă la enumerarea unor


activităţi ilicite sancţionabile,
cu un conținut destul de vag.
În plus, reglementarea datează
din 1990 şi nu mai rezonează
cu contextul actual al
comerțului;

- Declararea adaosului
comercial, impusă de art. 1 lit.
(f) din Legea 12/1990 este
sancționată încă în practică de
către primării, la fel ca şi
neafișarea listei preturilor,
impusă de art. 1 lit. (g), sau
neexpunerea mărfurilor spre
vânzare, conform art. 1 lit. (h);

12
Page
- Activitățile ce constituie obiect
de reglementare al actului
normativ sunt în prezent
preluate de acte normative
speciale prin care se instituie
reglementări speciale pe
categorii de activitate/prin
raportare la categorii de
produs și prin care se atribuie
competențe de constatare și
sancționare a faptelor ilicite
autorităților de reglementare
aferente domeniilor de
activitate specifice.
Menținerea în vigoare, într-un
mod necircumstanțiat, a
prevederilor Legii nr. 12/1990,
conduce la suprapunerea
competențelor de constatare
și sancționare a faptelor ilicite
și crearea unui cadru legislativ
imprevizibil pentru operatorii
economici.

 Legea nr. 296/2004


privind Codul
Consumului

- Conține un cadru general de

13
reglementare pur enunțiativ,
fără prevederea unor

Page
sancţiuni. Prin urmare,
aplicarea sa practică nu este
cuantificabilă. De asemenea,
cea mai mare parte a
prevederilor Legii nr. 296/2004
se regăsesc în OG 21/1992 sau
în alte prevederi normative cu
caracter general sau special în
cuprinsul cărora este stipulată
sancțiunea aplicabilă în cazul
încălcării prevederilor legale.

3. Nu există o  Ordin MFP nr. 105/2016  Ordin MFP nr. Responsabilizarea Eficientizarea procesului
procedură eficientă 105/2016 pentru transportatorilor / de declarare pentru
- Potrivit Normelor privind
cu privire la aprobarea Normelor comisarilor vamali, după produsele importate din
scutirea de la plata taxei pe
verificarea valorii privind scutirea de la modelul altor țări din UE afara CE ar avea un
valoarea adăugată şi a
declarate pentru plata taxei pe (de exemplu - Republica impact pozitiv în ceea ce
accizelor pentru importurile
importul de bunuri valoarea adăugată şi Cehă), în încercarea de a priveşte respectarea
definitive ale anumitor bunuri,
din afara CE a accizelor pentru stopa fenomenul evitării obligațiilor vamale.
prevăzută la art. 293 alin. (1)
importurile definitive taxelor vamale.
lit. d) şi art. 395 alin. (7) din
ale anumitor bunuri
Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal din 22.01.2016,
scutirea de la plata TVA
pentru importurile de bunuri a
căror valoare nu depăşeşte 10
euro stimulează declararea
unor valori false pentru
bunurile importate din afara
CE.

14
- Ca urmare a declarării unor

Page
valori mici, se evită și plata
taxelor vamale, iar bunurile
achiziționate din afara CE sunt
declarate ca fiind cadouri sau
ca având o valoare sub 10
euro, pentru a evita atât plata
TVA-ului, cât și a taxelor
vamale.

4. Autorităţile Exemple de autorităţi competente  Legea nr. 12/1990  Abilitarea unui singur Regândirea unei
abilitate să în domeniu privind protejarea organism în ceea ce structuri mai simple de
sancționeze populației împotriva priveşte constatarea sancţionare ar avea
 ANPC
contravenţiile unor activităţi de contravențiilor şi beneficii atât pentru
stabilite de - Este abilitată să aplice producţie, comerţ aplicarea sancţiunilor comercianți, care s-ar
legislaţia sancţiuni potrivit OG nr. sau prestări de prevăzute de legislaţia raporta la o singură
comerțului sunt 21/1992 privind protecția servicii ilicite comerțului / protecției autoritate competentă,
prea numeroase, consumatorilor, Legea nr. consumatorilor; cât şi pentru autoritatea
 Legea nr. 148/2000
nu colaborează 363/2007 privind combaterea însăși, care ar beneficia
privind publicitatea  Aplicarea legilor din
reciproc şi nu sunt practicilor incorecte ale de proceduri mai
România și Uniunea
suficient de comercianților în relația cu  Legea nr. 363/2007 eficiente şi o mai bună
Europeană și în raport
implicate consumatorii, Legea nr. privind combaterea alocare bugetară.
cu comercianți din
148/2000 privind publicitatea. practicilor incorecte
afara României și
ale comercianților în
 Funcționarii din aparatul Uniunea Europeană
relația cu
de specialitate al pentru produsele livrate
consumatorii
primarului, organele pe teritoriul României,
Direcției generale  OG nr. 21/1992 după modelul Ungariei
antifraudă fiscală, privind protecția / Bulgariei, de către
organele controlului consumatorilor ANPC, Consiliul
financiar, personalul Concurenței, ANSPDCP;
 OUG nr. 34/2014

15
Poliţiei Române,
privind drepturile
Jandarmeriei Române şi

Page
consumatorilor în
Poliţiei de Frontieră cadrul contractelor  Este excesivă obligația
Române încheiate cu comercianților cu
profesioniștii amănuntul, în special
- Organele enumerate mai sus
comercianții online, de
sunt competente să
a se prezenta la
sancționeze anumite
structurile subordonate
contravenții prevăzute de
ale Autorității Naționale
Legea nr. 12/1990 privind
pentru Protecția
protejarea populației
Consumatorilor din
împotriva unor activităţi de
întreaga țară. Ar fi
producţie, comerţ sau prestări
benefică asigurarea
de servicii ilicite.
posibilității comunicării
 Reprezentanţii prin mijloace
împuterniciți ai electronice sau
Ministerului Sănătății, gestionarea petițiilor de
Consiliului Concurentei, către structura
administrației publice teritorială a ANPC de la
locala, CNA, în funcție sediul comerciantului.
de contravenția în cauză

- Organele enumerate mai sus


sunt competente să
sancționeze anumite
contravenții prevăzute de
Legea nr. 148/2000 privind
publicitatea.

 Autoritatea Naţională

16
pentru Administrare şi

Page
Reglementare în
Comunicații (ANCOM)

- Această autoritate este


abilitată să sancționeze
anumite contravenții
prevăzute de OUG nr. 34/2014
privind drepturile
consumatorilor în cadrul
contractelor încheiate cu
profesioniștii.

5. Anumite prevederi Exemple de prevederi  Legea nr. 12/1990 Revizuirea următoarelor Problematica legată de
legislative sunt contradictorii: privind protejarea acte normative: repararea, înlocuirea
contradictorii sau populației împotriva produselor şi garanţiile
 Vânzarea legată  Legii nr. 365/2002
nu corespund unor activităţi de aferente ar trebui
privind comerţului
actelor normative - De principiu, este interzisă de producţie, comerţ structurată legislativ cât
electronic, astfel încât
pe care le OG nr. 99/2000 privind sau prestări de mai simplu, pentru a
să transpună corect şi
implementează comercializarea produselor şi servicii ilicite permite consumatorului
complet Directiva
serviciilor de piaţă, însă este să îşi exercite drepturile.
 Legea nr. 148/2000 2000/31/CE privind
permisă în anumite condiţii de
privind publicitatea comerțul electronic;
Instrucţiunile din 14 aprilie
2004 privind aplicarea art. 5  Legea nr. 363/2007  OG nr. 21/1992 privind
din Legea concurenţei nr. privind combaterea protecția
21/1996, cu modificările şi practicilor incorecte consumatorilor în
completările ulterioare, în ale comercianţilor în vederea eliminării
cazul înţelegerilor verticale, relaţia cu prevederilor
aprobate prin Ordinul nr. consumatorii contradictorii

17
77/2004. referitoare la termenul

Page
de remediere a
 Repararea produselor  Legea nr. 365/2002 deficiențelor
privind comerțul produselor.
electronic
- Conform prevederilor Legii nr.
 OG nr. 21/1992
449/2003 privind vânzarea
privind protecția
produselor şi garanţiile
consumatorilor
asociate acestora, remedierea
deficiențelor apărute la  OUG nr. 34/2014
produse se poate face într-o privind drepturile
perioada de timp stabilită de consumatorilor în
comun acord, intre vânzător şi cadrul contractelor
consumator. Cu toate acestea, încheiate cu
perioada de timp stabilita nu profesioniștii
poate depăși 15 zile
calendaristice de la data la
care cumpărătorul a adus la
cunoștința operatorului
economic lipsa de
conformitate sau a predat
produsul vânzătorului ori
persoanei desemnate de
acesta pe baza unui document
de predare-preluare;

- Conform prevederilor OG nr.


21/1992 privind protecția
consumatorilor, remedierea
deficiențelor apărute la
produse în cadrul termenului

18
de garanție se face într-un

Page
termen de maxim 15 zile de la
momentul in care operatorul
economic a luat cunoștință de
deficiența sau de la data
finalizării unei expertize
tehnice efectuate de un
organism tehnic neutru (in
cazul viciilor ascunse).

- În practică, autoritățile
competente (ANPC) aplică
discreționar prevederile
menționate mai sus în ceea ce
privește calcularea termenelor
de garanție și obligația de
remediere a deficiențelor. Mai
precis, deși există o
reglementare specială (i.e.
Legea nr. 449/2003 privind
vânzarea produselor şi
garanţiile asociate acestora),
autoritățile competente
(ANPC) aplică preponderent
prevederile legii generale (i.e.
OG nr. 21/1992 privind
protecția consumatorilor).

 Transpunerea deficitară
a Directivei 2000/31/CE
privind comerțul

19
electronic

Page
Directiva amintită este transpusă
incomplet prin Legea nr. 365/2002
privind comerțului electronic. Spre
exemplu, nu sunt preluate
dispoziţiile cu privire la stocarea
permanentă a informației,
stocarea-hosting și în cazul
platformelor de tip marketplace,
atrăgând răspunderea
deținătorului platformei
marketplace pentru faptele
comercianților platformei.

6. Reglementarea  Legea nr. 449/2013  Legea nr. 449/2013 Împărțirea echitabilă a Prin stabilirea concretă a
imprecisă a privind vânzarea privind vânzarea sarcinilor, prin instituirea obligațiilor ce cad în
obligațiilor în produselor şi garanţiile produselor şi obligației în sarcina sarcina producătorilor şi
materia protecției asociate acesteia garanţiile asociate producătorilor, inclusiv a distribuitorilor,
consumatorilor în acesteia distribuitori și importatori, consumatorii vor putea
- Legea nr. 449/2003 instituie o
ceea ce îi privește de a avea unități de service primi beneficii sporite și
gamă largă de obligații în
pe producători, pentru suportul servicii mai avantajoase.
sarcina comercianților cu
distribuitori, consumatorilor și preluarea
amănuntul în relația cu
importatori, din sarcinile comercianților
consumatorul, obligații care
respectiv pe cu amănuntul ar pune pe o
ajung să cauzeze pierderi
comercianții cu poziție echitabilă toți
considerabile pentru
amănuntul participanții lanțului de
comerciant. De exemplu,
distribuție comercială.
comerciantul este responsabil
pentru toate costurile In relația cu consumatorul,
necesare aducerii produselor producătorul / distribuitorul

20
la conformitate, inclusiv ar trebui sa fie responsabili
costurile poștale, de transport de lipsa de conformitate a

Page
tur-retur de la consumator produsului în situaţia în
către comerciant și de la care lipsa de conformitate
comerciant către service-ul este cauzată de producător,
producătorului, manipulare, respectiv distribuitor.
diagnosticare, expertizare,
demontare, montare,
manoperă, materiale utilizate
şi ambalare. În cazul
rezoluțiunii contractului,
comerciantul cu amănuntul
rambursează către
consumator întreg prețul plătit
și primește de la producător
doar prețul de achiziție;

- Obligația în sarcina
comerciantului cu amănuntul
de a fi răspunzător pentru
produsele de folosință
îndelungată care înlocuiesc
produsele defecte în cadrul
termenului de garanție, în
sensul în care acestea vor
beneficia de un nou termen
de garanție care curge de la
data preschimbării produsului;

- Amenzi excesive impuse


vânzătorilor pentru
nerespectarea obligației de

21
remediere a lipsei de

Page
conformitate – până la 25,000
lei.

- Potrivit OG 21/1992, termenul


de garanție reprezintă limita
de timp până la care
producătorul sau prestatorul
îşi asumă responsabilitatea
remedierii sau înlocuirii
produsului ori serviciului
achiziționat. Astfel, exista
riscul ca, în eventualitatea unui
control/sesizări, reprezentanții
ANPC să considere că
producătorul are obligația să
ofere garanție pentru
produsele fabricate.

7. Anumite obligații  OG nr. 99/2000 privind  OG nr. 99/2000 - Eliminarea obligației de Eliminarea unui
stipulate prin lege comercializarea privind autentificare a formalism nejustificat.
sunt de un produselor şi serviciilor comercializarea regulamentelor unei
formalism excesiv de piaţă produselor şi loterii publicitare
şi nejustificate serviciilor de piaţă impusă de OG nr.
- Obligația autentificării de
99/2000;
către un notar public a  OUG 77/2009
regulamentului sau a oricărui privind organizarea - Clarificarea prevederilor
alt document în baza căruia și exploatarea OUG nr. 77/2009 în
urmează să se desfășoare o jocurilor de noroc sensul stipulării, în mod

22
loterie publicitară, înainte de expres, a categoriilor de
începerea operaţiunii; campanii publicitare

Page
supuse avizării de către
ONJN.
 OUG 77/2009 privind
organizarea și
exploatarea jocurilor de
noroc

- Prevederile OUG 77/2009 sunt


neclare în ceea ce privește
obligativitatea obținerii
avizului Oficiului Naţional
pentru Jocuri de Noroc
(ONJN) în cazul organizării
unor campanii publicitare
(altele decât loteriile
publicitare) care conțin
elemente asociate jocurilor de
noroc.

8. Necesitatea Exemple de situații rezultând din  OG nr. 21/1992 - Legislaţia privind Eliminarea riscului ca
reglementării, în practica ANPC care ar trebui privind protecția drepturile operatorii economici să
mod expres, drept reglementate în mod expres pe consumatorilor consumatorilor este fie sancționați ca urmare
obligatorii, a unor cale legislativă (sau, dimpotrivă, neunitar aplicată de a încălcării unei pretinse
 OG nr. 99/2000
aspecte rezultând clarificarea faptului că nu este către ANPC. obligații netransparente
privind
din practica necesară reglementarea acestora): și imprevizibile.
comercializarea
autorităților
- Necesitatea de a oferi spre produselor şi
comercializare produsul de serviciilor de piaţă
referință în cazul în care se

23
 Legea nr. 449/2003
comercializează și un produs
privind vânzarea

Page
aflat la ofertă (ex: produs de
referință+50% gratis; 3 produselor și
produse la preț de 2, etc); garanțiile asociate
acestora
- Necesitatea de a reglementa,
în mod expres, posibilitatea de
a comercializa produse
ambalate individual, dar aflate
într-un ambalaj colectiv;

- Necesitatea de a menționa pe
Certificatele de garanție,
dispoziţiile art.22 din Legea
449/2003 în integralitatea lor;

- Obligația impusă atât


retailerilor tradiționali, cât și
celor din mediul online, de a
accepta returul produselor. În
aceste condiții prevederile art.
22 din OG nr. 21/1992 privind
protecția consumatorilor ar
urma să fie abrogate. În
practică, inspectorii ANPC nu
fac întotdeauna distincția între
politicile de retur oferite de
retailerii tradiționali, aplicabile
în cazul vânzărilor din
magazine (care pot conține
condiții mai permisive pentru
retaileri (e.g. returnarea

24
prețului sub formă de

Page
vouchere)) și dreptul de
retragere unilaterală
reglementat de OUG nr.
34/2014 privind drepturile
consumatorilor în cadrul
contractelor încheiate cu
profesioniștii.

- Autoritățile competente
(ANPC) interpretează
prevederile Legii nr. 449/2003
privind vânzarea produselor și
garanțiile asociate acestora
referitoare la informarea
privind garanția legala in
sensul ca informarea privind
garanția legală trebuie sa
însoțească fiecare produs de
folosință îndelungată, simpla
afișare a unei astfel de
informări în magazin/pe site-
ul vânzătorului nefiind
suficientă.

- În cazul serviciilor
achiziționate direct din
magazin (offline), autoritățile
competente (ANPC)
sancționează contravențional
orice depășire/nerespectare a

25
termenelor asumate
contractual față de

Page
consumator (e.g. termene de
executare a serviciilor, livrare,
transport etc) în baza
prevederilor art. 9 din OG nr.
21/1992 privind protecția
consumatorilor, care se referă
la comportamentul corect al
operatorilor economici în
relația cu consumatorul.

9. Legislația  Legea nr. 321/2009  Legea nr. 321/2009 Considerăm că, prin Crearea unui cadru
comercializării privind comercializarea privind raportare la prevederile legislativ clar și
produselor produselor alimentare comercializarea Legii nr. 321/2009, clarificări previzibil, asigurând
alimentare conține impune obligații neclare produselor legislative (suplimentare) astfel atât o dezvoltare
reglementări și imprevizibile în alimentare sunt imperios necesare cu continuă a relațiilor
neclare și sarcina comercianților, privire la: (i) înțelesul unor dintre furnizori și
 Legea nr. 88/2016
imprevizibile. respectiv a furnizorilor termeni/noțiuni precum: comercianți – creând
privind stabilirea
lanț scurt de aprovizionare, deschidere furnizorilor
Modalitatea de  Caracterul neclar și unor măsuri
volum marfă pe raft, fruct străini spre piața
legiferare nu imprevizibil al obligațiilor suplimentare
exotic, eveniment de românească – cât și
respectă principiile reglementate prin Legea obligatorii pentru
promovare și vânzare, (ii) oferirea unor produse și
legalității și nr. 321/2009 în sarcina etichetarea laptelui
modalitatea de prestarea unor servicii
accesibilității comercianților, pe de o proaspăt pentru
reglementare a unor corespunzătoare
parte, și a furnizorilor, pe consum și a
obligații și interdicții: (i) consumatorului final.
de altă parte, derivă din produselor lactate
interdicția
ambiguitatea termenilor
facturării/refacturării –
utilizați în reglementare,
cuprinde în mod nejustificat

26
respectiv din lipsa unor
orice taxă și orice serviciu,

Page
(ii) obligația de respectare a
definiții legale a termenului maximal de
termenilor; plată de 7/30 zile
calendaristice – nu se
 Imprevizibilitatea derivă
reglementează momentul
totodată din caracterul
de la care începe să curgă
discontinuu al procedurii
termenul maximal
de legiferare, cu
imperativ.
consecință creării unor
viduri legislative greu de Reglementarea expresă a
gestionat în activitatea sferei de aplicabilitate a
practică; dispozițiilor Legii nr.
321/2009 din perspectiva
 Terminologia utilizată
legii ce guvernează
pentru reglementarea
contractul în situația unei
anumitor relații între
legi străine alese de părțile
comercianți şi furnizori
în contract.
face trimitere directă la
legislaţia fiscală, care are Se impune adoptarea și
reguli proprii de aplicare implementarea unor Norme
(i.e. art.4 din Legea metodologice privind lanțul
321/2009 referitor la scurt de aprovizionare.
„facturare/refacturare”).
Se impune reglementarea
Astfel se creează limitări
unei proceduri de asigurare
şi confuzii cu efecte
a transparenţei desfășurării
nedorite pentru ambele
procedurii de comunicare
părţi contractuale, cu
către Comisia Europeană a
implicații contabile si
prevederilor Legii nr.
fiscale.
88/2016.
 Legea nr. 88/2016

27
Page
 Condiționarea intrării în
vigoare a acestui act
normativ cu o importanță
deosebită în activitatea
oricărui operator
economic ce activează pe
piață produselor
alimentare de
îndeplinirea unei
proceduri de comunicare
către Comisia Europeană
nu se circumscrie unor
cerinţe de asigurare a
previzibilității și
accesibilității legii.

10. Anumite  Legea nr. 365/2002  Legea nr. 365/2002 Clarificări suplimentare Eliminarea incertitudinii
reglementări din privind comerțul privind comerțul asupra acestor aspecte prin legislative cu care se
legislaţia electronic electronic normele metodologice, confruntă operatorii
comerțului care să ia în considerare și economici.
- Operatorii economici sunt  Norme
electronic sunt jurisprudența europeană în
obligați să informeze metodologice din
lacunare materie.
autoritățile publice 2002 pentru
competente despre activitățile aplicarea Legii nr.
”cu aparenta nelegala” 365/2002 privind
desfăşurate de destinatarii comerțul electronic
serviciilor lor. Astfel, aceștia
sunt puși în postura de a
judeca legalitatea unor

28
activități, ceea ce impune o
sarcină excesivă asupra

Page
operatorilor, în special când o
anumită problemă de drept
este neclară, și nu are un
caracter vădit de nelegalitate.

11. Problema  Legea nr. 365/2002  Legea nr. 365/2002 O posibilă rezolvare ar fi Modernizarea
probatorie a privind comerțul privind comerțul reglementarea păstrării de comerțului electronic,
contractelor electronic electronic către comercianți a unei prin recunoaşterea
încheiate prin click evidențe cuprinzând toate deplină a forței
- Contractele care se încheie
(click-wrap/ shrink- variantele de contracte pe probatorii a contractelor
prin selectarea unei căsuțe
wrap/ browse- care le încheie, pentru a încheiate prin click.
(e.g. ”accept termenii și
wrap) putea evidenția care era
condițiile”) fac foarte dificilă
forma termenilor şi
proba lor, în special de către
condiţiilor postate pe site la
utilizator, care de multe ori nu
o anumită dată. De
stochează termenii și condițiile
asemenea, ar fi
valabile la data încheierii
recomandabilă o clarificare
contractului, chiar dacă
legislativă privind forța
aceasta variantă este posibilă
probantă a acestor
tehnic;
înscrisuri, respectiv
- Există încă probleme practice obligativitatea recunoașterii
legate de forța probantă a caracterului probatoriu de
acestor contracte în fața către instanțe si autorităţi
autorităților / instanțelor, atât publice.
în situația în care sunt
acceptate de către persoane
fizice, cât și în situația
acceptării lor de către
persoane juridice.

29
Page