Sunteți pe pagina 1din 4

Proiectul unităţii de învăţare

ACIZI CARBOXILICI

Competenţe
Conţinuturi Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
Definiţia,structura,nomenc 1.2 ,3.1, Actualizarea setului de 50de minute Evaluare orală Actualizare
latura şi clasificarea 3.2,3.3, 4.2 cunoştinţe anterioare Activitate frontală în scopul Observare
acizilor carboxilici despre acidul reamintirii cunoştinţelor despre sistematică
acetic,acizii unii acizi organici întâlniţi în Autoevaluare
graşi,acidul benzoic, viaţa de zi cu zi
acidul citric etc. Activitate pe grupe de construire
Explorarea structurii a modelelor structurale ale unor Problematizare
acizilor carboxilici prin acizi carboxilici
modelarea lor utilizând Activitate individuală de scriere
trusa de modele a formulelor
structurale şi formulele unor acizi carboxilici şi de
structurale. denumire a lor
Exersarea Activitate frontală de corectare a
nomenclaturii acizilor sarcinilor didactice rezolvate de
carboxilici folosind elevi
regulile IUPAC Modele structurale
Scrierea formulelor Manual
structurale ale acizilor Proiecţii
carboxilici cunoscând Conversaţia,explicaţia,problemat
denumirile lor izarea,IAC
Proprietăţile fizice ale 1.1,1.2 2.1, Investigarea 100de minute Observare Sistematizare
acizilor carboxilici. 2.2,3.1,3.2 proprietăţilor fizice, Activitate experimentală pe sistematică
Proprietăţi chimice organoleptice ale unor grupe de investigare a Evaluarea
comune cu ale acizilor acizi proprietăţilor fizice, activităţilor
anorganici carboxilici(acetic,benzo organoleptice ale unor acizi experimentale
ic) carboxilici(acetic,benzoic) Interevaluare(a
Investigarea Activitate pe grupe de fişei de lucru)
experimentală a investigare a proprietăţilor
proprietăţilor chimice chimice ale acizilor carboxilici
ale acizilor carboxilici comune cu acizii anorganici
comune cu acizii Activitate individuală de
anorganici interpretare a unor materiale
Interpretarea suport referitoare la proprietăţile
informaţiilor desprinse fizice ale unor acizi carboxilici şi
din activităţile de scriere a ecuaţiilor reacţiilor
experimentale efectuate chimice
sau din materiale suport Activitate frontala de verificare a
referitoare la corectitudinii răspunsurilor date
proprietăţile acizilor Reactivi şi ustensile de laborator
carboxilici Fisă de activităţi experimentale
Scrierea ecuaţiilor Manual
reacţiilor chimice care Experimentul de laborator
reprezintă proprietăţile ,problematizarea descrierea
chimice ale acizilor conversaţia
carboxilici
Formularea de
generalizări cu privire
la proprietăţile chimice
ale acizilor carboxilici

Reacţia de esterificare. 1.1, 2.1,2.2 Investigarea 50 minute Observare Aprofundare


Esteri 3.2 4.2 experimentală a reacţiei Activitate experimentală pe sistematică
de esterificare grupe de investigare a reacţiei de Evaluare orală
Investigarea esterificare şi a proprietăţilor
experimentală a unor esteri(stare de
proprietăţilor unor agregare,miros,
esteri(stare de Activitate individuală de
agregare,miros, interpretare a unor materiale
Scrierea ecuaţiilor unor suport referitoare la reacţia de
reacţii de esterificare esterificare ,echilibrul acesteia şi
Exersarea la proprietăţile fizice ale unor
nomenclaturii esterilor esteri şi de asemenea de scriere
şi a produşilor reacţiilor a ecuaţiilor reacţiilor chimice de
de hidroliză. esterificare
Interpretarea Activitate frontala de verificare a
informaţiilor desprinse corectitudinii răspunsurilor date
din analiza unor Manual
materiale suport Fişă de documentare
referitoare la reacţia de Proiecţii
esterificare Studiul de caz,experimentul
Formularea de conversaţia, , explicaţia,IAC
generalizări cu privire
la proprietăţile chimice
ale acizilor carboxilici

Acţiunea biologică şi 4.1, 5.1, Comunicarea 50 minute Evaluare orală Transfer


utilizările acidului 5.2 informaţiilor privind Activitate individuală de Evaluarea
acetic,benzoic,esterilor utilizările acizilor şi prezentare a proiectelor proiectelor
esterilor deduse din întocmite de elevi despre întocmite de
proprietăţile acestora utilizările acizilor carboxilici şi elevi
Explicarea rolului ale esterilor,rolul fiziologic al
acizilor carboxilici şi al acestora şi acţiunea lor poluantă
esterilor în organism
Interpretarea Manual
informaţiilor desprinse Proiect
din analiza unor Conversaţia
materiale suport ,dezbaterea,explicaţia ,IAC
referitoare la acţiunea
biologică şi utilizările
acidului
acetic,benzoic,esterilor,
Comunicarea
concluziilor privind
acţiunea poluantă a
acizilor carboxilici şi
esterilor în urma
documentării.
Acizi carboxilici .Esteri 3.1, 3.2 , 3.3 Rezolvare de situaţii 100 minute Interevaluarea Transfer
problemă şi a unor Activitate individuală de orală a sarcinii
calcule stoechiometrice rezolvare a itemilor din fişa de didactice
Evaluare sumativă lucru. rezolvate în
Activitate frontală de corectare a clasă
răspunsurilor şi alegere a Evaluare
soluţiilor sumativă
Activitate individuală de
rezolvare a itemilor din testul
sumativ
Manual
Fişă de exerciţii
Test sumativ
Problematizarea,rezolvarea de
probleme.