Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Aria curriculară: Om – Societate

Disciplina: Religie – cultul ortodox


Număr de ore pe săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
Profesor: Stancovici Lazar

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ


CLASA I
ANUL ŞCOLAR: 2020 – 2021
Conform programei şcolare aprobată prin O.M. nr. 3418/19.03.2013

Competențe
Nr.
Domenii Unități de învățare generale și Conținuturile învățării Săptămâna Perioada
ore
specifice
SEMESTRUL I 14.09.2020 – 29.01.2021
Omul este cu Dumnezeu „Cu noi este Dumnezeu”
1 S1 14.09.-18.09.
prin credință și (Isaia 8,9)
rugăciune Recuperarea materiei 1 S2 21.09.-25.09.

1. Biserica este casa lui


Dumnezeu (locul în care
Dumnezeu este prezent tot
timpul; locul unde oamenii 1 S3 28.09.-02.10.
participă la slujbe duminica și în
sărbători; închinarea la trecerea
pe lângă biserică etc.)
2. Cum arată o biserică (aspecte
de diferențiere față de alte
clădiri; aspecte specifice unei 1 S4 05.10.-09.10.
Iubirea lui
I. Omul își arată iubirea biserici; împodobirea unei
Dumnezeu 1.1.; 1.2.; 1.3;
față de Dumnezeu în biserici etc.)
și răspunsul 2.1.
biserică 3. Cum Îl primesc pe
omului
Dumnezeu în biserică (ce este
Sfânta Liturghie; ascultarea 1 S5 12.10.-16.10.
cuvântului lui Dumnezeu;
primirea Sfintelor Taine etc.)
4. Cu cine mă rog în biserică
(rugăciunea împreună cu
preotul și cu alți credincioși;
1 S6 19.10.-23.10.
persoanele cu care relaționez:
preotul, cântărețul, alți membri
ai comunității etc.)
Vacanța de toamnă 24.10.2020 – 01.11.2020
5. Cum mă comport în biserică
(comportamentul în biserică și
1 S7 02.11.-06.11.
în curtea bisericii; ținuta
Iubirea lui vestimentară etc.)
I. Omul își arată iubirea
Dumnezeu 1.1.; 1.2.; 1.3; 6. Ce fac eu pentru biserica mea
față de Dumnezeu în
și răspunsul 2.1. (ajutorarea membrilor
biserică
omului comunității; implicarea în 09.11.-13.11.
2 S8, S9
activități organizate la biserică; 16.11.-20.11.
participarea la corul bisericii
etc.)

1
Iubirea lui 7. Recapitulare, consolidare și
I. Omul își arată iubirea 1 S10 23.11.-27.11.
Dumnezeu 1.1.; 1.2.; 1.3; evaluare
față de Dumnezeu în
și răspunsul 2.1.
biserică Total 8
omului
1. Despre colind (ce este
02.12.-04.12.
colindul; când se colindă; cine 2 S11, S12
07.12.-11.12.
Marile colindă etc.)
IV. Nașterea Domnului,
Sărbători 3.1.; 3.2. 2. Nașterea Domnului în poezia
în vers și în cântec 14.12.-18.12.
Creștine creștină românească (o poezie la 2 S13, S14
21.12.-22.12.
alegere)
Total 4
Vacanța de iarnă 23.12.2020 – 10.01.2021
1. Omul ascultă cuvântul lui
Dumnezeu (auzim despre
Dumnezeu din Biblie; Domnul
Iisus Hristos le-a vorbit 1 S15 11.01.-15.01.
oamenilor; auzim despre
Dumnezeu de la cei care cred în
Dumnezeu El etc.)
se face II. Omul este ființa care 1.1.; 1.2.; 1.3.;
2. Omul se bucură de creația lui
cunoscut crede în Dumnezeu 2.1.; 2.2.
Dumnezeu (ce înseamnă creația
omului
lui Dumnezeu; perfecțiunea
1 S16 18.01.-22.01.
creației lui Dumnezeu; cum ne
manifestăm respectul față de
creația lui Dumnezeu etc.)
3. Recapitulare, consolidare și
1 S17 25.01.-29.01.
evaluare
Vacanța intersemestrială 30.01.2021 – 07.02.2021
SEMESTRUL II 08.02.2021 – 18.06.2021
4. Biblia ne vorbește despre
oameni credincioși (modele de
1 S18 08.02.-12.02.
credință din Vechiul Testament
și din Noul Testament etc.)
5. Sfinții Apostoli sunt modele
de credință (cine sunt apostolii;
Dumnezeu Sfântul Apostol Andrei; credința 1 S19 15.02.-19.02.
se face II. Omul este ființa care 1.1.; 1.2.; 1.3.; în Învierea Lui, mărturisirea
cunoscut crede în Dumnezeu 2.1. învățăturii Lui etc.)
omului 6. Ce înseamnă să fii un om
credincios (manifestarea
1 S20 22.02-26.02.
credinței în particular și în mod
public, prin cuvinte și fapte etc.)
7. Recapitulare, consolidare,
1 S21 01.03.-05.03.
evaluare
Total 7
1. Rugăciunea și rugămintea
(prin ce se aseamănă; prin ce se
1 S22 08.03.-12.03.
Viața deosebesc; exemple de rugăciuni
III. Omul se roagă lui
creștinului 1.1.; 1.2.; 1.3.; și de rugăminți etc.)
Dumnezeu pentru sine
împreună 2.1.; 2.2. 2. Omul vorbește cu Dumnezeu
și pentru alții
cu semenii prin rugăciune (ce este
1 S23 15.03.-19.03.
rugăciunea; Domnul Iisus
Hristos s-a rugat Tatălui etc.)

2
3. Când, unde și cui mă rog
Viața (momentele în care ne rugăm;
III. Omul se roagă lui 1 S24 22.03.-26.03.
creștinului 1.1.; 1.2.; 1.3.; locurile în care ne rugăm; modul
Dumnezeu pentru sine
împreună 2.1.; 2.2. în care ne rugăm etc.)
și pentru alții
cu semenii 4. Recapitulare, consolidare și
1 S25 29.03.-01.04.
evaluare
Vacanța de primăvară 02.04.2021 – 11.04.2021
1. Salutul creștinilor la Sfintele
Paști (care este salutul
creștinilor de Sfintele Paști; ce 1 S26 12.04.-16.04.
Marile semnificație are; în ce perioadă
IV. Învierea Domnului, se folosește etc.)
Sărbători 3.1.; 3.2.
în vers și în cântec 2. Învierea Domnului în poezia
Creștine
creștină românească (o poezie la 1 S27 19.04.-23.04.
alegere)
Total 2
Sfintele Taine a Spovedaniei și
„Școala altfel” 1 S28 26.04.-29.04.
a Împărtășaniei
Vacanța de Paști 30.04.2021 – 09.04.2021
5. Pentru cine mă rog
(rugăciunea pentru propria
persoană; rugăciunea pentru
1 S29 10.05.-14.05.
părinți și ceilalți membri ai
familiei; rugăciunea pentru toți
oamenii etc.)
Viața
III. Omul se roagă lui
creștinului 1.1.; 1.2.; 1.3.; 6. Binefacerile rugăciunii
Dumnezeu pentru sine
împreună 2.1.; 2.2. (împlinirea cererilor de folos;
și pentru alții 17.05.-21.05.
cu semenii întărirea relației dintre semeni; 2 S30, S31
24.05.-28.05.
primirea înțelepciunii de la
Dumnezeu etc.)

7. Recapitulare, consolidare și 31.05.-04.06.


2 S32, S33
evaluare 07.06.-11.06.
Total 9
„Prietenii te
îmbrăţişează. Îmbrăţişaţi
Recapitulare, consolidare și
pe prieteni, pe fiecare 1 S34 14.06.-18.06.
evaluare
după numele lui”
(III Ioan 1,15)

3
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

1. Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în contexte de viaţă uzuale
- dialoguri pe tema rolului credinţei în Dumnezeu şi a
rugăciunii, valorificând diferite povestiri, jocuri, exemple

- prezentarea asemănărilor şi a deosebirilor dintre rugăciune şi


rugăminte (dialoguri, desene, jocuri de rol, povestiri)
Descrierea unor aspecte de bază - identificarea, în imagini şi texte, a unor persoane biblice şi a
1.1. ale credinţei religioase, prin unor sfinţi
apelul la experienţa proprie
- descrierea unor aspecte legate de biserică, înţeleasă ca locaş
de rugăciune al creştinilor
- descrierea unei biserici cunoscute
- reprezentarea într-o compoziţie plastică a unei biserici
- identificarea unei biserici dintr-o serie de imagini date
- dialog pe tema comportamentului diferitelor persoane (din
viaţa de zi cu zi, din Biblie, din poveşti cu conţinut
moralizator etc.)
- audiţii de povestiri care evidenţiază rolul credinţei în
Identificarea caracteristicilor Dumnezeu
comportamentale ale unui
- discuţii pe tema rolurilor rugăciunii, participării la slujbele
creştin, pe baza valorificării
1.2. bisericii şi protejării naturii, pornind de la exemple date
unor situaţii din viaţa de zi cu zi
şi a exemplelor unor persoane (personaje din povestiri, persoane biblice, sfinţi etc.)
din Biblie - analizarea unor imagini pe diferite teme: „Rugăciunea”, „La
biserică”, „În natură” etc.
- jocuri de rol: „Aşa da/ Aşa nu”, cu aplicaţii la diferite
contexte relevante (rostirea rugăciunii, comportamentul în
biserică, grija faţă de natură etc.)
- conversaţii de grup privind regulile de comportament în
diferite situaţii (şcoală, familie, biserică, stradă, natură etc.)
- recunoaşterea, în diferite contexte date, a respectării/
încălcării anumitor reguli de comportament moral-creştin
Aplicarea unor reguli de
(jocuri de rol, povestiri, analiza unor imagini etc.)
comportament moral-creştin
1.3. - stabilirea, în grupuri mici şi/ sau la nivelul clasei, a unor
într-o serie de contexte de viaţă
reale sau imaginare reguli de comportament în diferite contexte (şcoală, familie
etc.), relevante din perspectivă moral-religioasă
- dialog pe tema regulilor de comportament religios: „Cum
procedez când merg la biserică...?”; „Care este locul meu în
biserică?...”; „Cum ne rugăm...?”
2. Colaborarea cu copiii şi cu adulţii din mediul familiar, în acord cu valorile religioase
- identificarea responsabilităţilor personale în diferite grupuri
de apartenenţă (familie, şcoală, grup de prieteni etc.)
Manifestarea interesului pentru - audierea unor povestiri care evidenţiază exemple de
asumarea unor responsabilităţi asumare a unor roluri şi responsabilităţi în anumite grupuri
2.1.
în cadrul grupurilor din care
- jocuri de rol pe tema asumării diferitelor responsabilităţi (în
face parte
familie, în şcoală etc.)
- distribuirea de roluri pentru fiecare participant în rezolvarea
unor sarcini de lucru simple, în grupuri mici

4
- exersarea unor responsabilităţi şi sarcini de lucru variate în
activităţi de grup, pentru fiecare elev
- prezentarea unor cazuri relevante pentru temele: importanţa
Manifestarea interesului pentru
ajutorului oferit celorlalţi, rolul rugăciunii pentru membrii
asumarea unor responsabilităţi
2.1. diferitelor grupuri de apartenenţă
în cadrul grupurilor din care
face parte - dialog pe tema rolurilor şi responsabilităţilor diferitelor
persoane în biserică (preot, credincioşi etc.)
- organizarea unor activităţi caritabile, împreună cu alţi
membri ai şcolii, parohiei etc.
- dialog pe tema unor elemente de diversitate în grupurile de
apartenenţă
- jocuri de dezvoltare a imaginii de sine şi a imaginii despre
celălalt, în sens pozitiv (jocuri de descriere a calităţilor proprii/
ale colegilor, jocuri de rol „Întreabă-mă şi eu îţi spun despre
mine” etc.)
- studii de caz: „Ce ai face dacă ai fi în situaţia...?”
Observarea unor elemente de - exerciţii de identificare a unor elemente de diversitate în
2.2. diversitate în cadrul diferitelor modul de manifestare a credinţei, pornind de la realităţi din
grupuri
viaţa şcolii şi a comunităţii (existenţa elevilor de diferite
confesiuni în clasa de elevi/ şcoală, existenţa unor biserici/
locaşuri de cult aparţinând altor culte/ religii în localitatea lor
etc.)
- dialog privind rolul rugăciunii pentru propria persoană şi
pentru alţii audierea unor texte simple, în proză sau în versuri,
care evidenţiază adoptarea de atitudini pozitive faţă de
propria persoană şi faţă de alţii
3. Explorarea activă a unor elemente din viaţa de zi cu zi, din perspectiva propriei credinţe
3.1. Explicarea semnificaţiei unor - formularea unor enunţuri, utilizând cuvinte din domeniul
evenimente religioase din viaţa religios-moral
comunităţii - povestirea după imagini (planşe, icoane, ilustraţii etc.) pe
tema unor evenimente religioase
- dialog pe tema unor evenimente religioase semnificative din
viaţa comunităţii, pornind de la experienţele elevilor
- observarea unor icoane care reprezintă evenimente din viaţa
Mântuitorului, a Maicii Domnului, a Sfântului Apostol Andrei
şi/ sau a altor sfinţi
- audierea şi/ sau învăţarea unor rugăciuni, cântări religioase,
colinde etc.
- organizarea unor serbări şcolare
- dialog pe tema diferitelor sărbători religioase şi a unor
aspecte specifice acestora în viaţa familiei sau a comunităţii
Prezentarea unor sărbători şi (modalităţi de pregătire pentru celebrarea evenimentului, alte
evenimente cu conţinuturi şi
obiceiuri etc.)
3.2. semnificaţii religioase, cu
incidenţă asupra vieţii familiei
- participarea, pe grupe de lucru, la realizarea unor proiecte cu
şi a comunităţii diferite teme („Despre colind”, „Natura altfel, în fiecare zi”,
„Cum sărbătorim Crăciunul”, „Cum ne pregătim de Paşte”
etc.)

5
- realizarea unor desene, felicitări, ornamente, colaje etc., cu
Prezentarea unor sărbători şi ocazia sărbătorilor religioase, utilizând materiale diverse
evenimente cu conţinuturi şi - audierea unor texte din literatură, referitoare la marile
3.2. semnificaţii religioase, cu sărbători religioase participarea la sărbătorile comunităţii
incidenţă asupra vieţii familiei
şi a comunităţii - învăţarea unor poezii, la alegere, cu referire la marile
sărbători religioase

Director, Responsabil comisie metodică,