Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de activitate didactică

DATA :
CLASA : a X-a
DISCIPLINA : Chimie
PROFESOR : Cristina Timiş
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : Compuşi naturali şi de sinteză cu importanţă practică deosebită.
TITLUL LECŢIEI: SĂPUNURI ŞI DETERGENŢI
TIPUL LECŢIEI : Dobândire de noi cunoştinţe prin activităţi centrate pe elev
DURATA: 50 min.

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.1.Descrierea comportării compuşilor organici studiaţi în funcţie de clasa de apartenenţă;
2.1.Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici, proprietăţi , relaţii;
2.2.Formularea de concluzii care să demonstreze relaţii de tip cauză-efect;
4.1.Procesarea informaţiilor scrise, a datelor, conceptelor pentru utilizarea lor în activităţile de tip proiect ;
4.2.Utilizarea în mod sistematic, a terminologiei specifice , într-o varietate de contexte de comunicare;
5.1.Analizarea consecinţelor echilibrelor generate de procesele chimice poluante şi folosirea necorespunzătoare a produselor
chimice;
5.2.Justificarea importanţei compuşilor organici .

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:
1.Definirea săpunurilor și a detergenților. Modelarea formulelor de structură plane ale unor săruri ce compun
săpunurile.
2. Explicarea proprietății de spălare a săpunurilor/detergenților.
3. Clasificarea săpunurilor și a detergenților.
4.Aprecierea impactului utilizării săpunurilor și detergenților, asupra mediului înconjurător și a propriei persoane.

METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: conversația, învățarea prin descoperire, modelarea ,


problematizarea ,explicația , diagrama Venn.

MATERIALE DIDACTICE FOLOSITE:manual, prezentări PPT , videoproiector.

FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII : în grup, individual,frontal

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII: sala de clasă

FORME DE EVALUARE: observare sistematică , utilizare a operațiilor gândirii , explicarea proprietății de


spălare a săpunurilor și detergenților, modul de sintetizare și exprimare a ideilor.

Desfășurarea activității didactice


RESURSE
MOMENTELE ACTIVITATEA ACTIVITATEA RESURSE DE
LECȚIEI PROFESORULUI ELEVULUI PROCEDURALE TIMP

1. Moment Se notează elevii absenți și se Elevii se pregătesc pentru


stabilește atmosfera propice activitatea didactică.
organizatoric desfășurării lecției. Este montat videoproiectorul
Conversația 2 min.
și incărcate cele 2 lecții P.P.
„ Săpunuri” si „ Detergenți”.

Se realizează conexiunile cu lecția Elevii rezolvă cerințele Explicația


2. Evocare anterioară, „Acizi grași.Grăsimi ”. testului . 7 min.
Profesorul împarte elevilor câte un Se discută apoi rezolvarea
test , explicând cerințele. corectă a testului.

Profesorul notează titlul lectiei pe


Se notează titlul lectiei pe
3.Realizarea tablă:”Săpunuri și detergenți”.
caiete.
Anterior a fost stabilită tema de Descoperirea dirijată 30 min.
sensului Elevii sunt aranjați în grupele
studiu , elevii au fost impărțiți în 4
stabilite.
grupe de cate 6 elevi, fiecare grupă a
Elevii – lider vor prezenta
primit câte o subtemă pentru studiu
principalele aspecte ale lecției
și prezentare.
și vor face o schiță pe tablă.
Grupa I –„Săpunuri.Tensiunea
Restul elevilor vor nota
superficială a apei . Scurt istoric al
schița lecției pe caiete. Modelarea
săpunului.Definiția săpunului.Tipuri
Elevul (sau elevii) desemnați
de săpunuri.Obtinerea săpunului”
de fiecare grupă în parte vor
Grupa II – „Proprietatea de spălare
prezenta , pe rând , fiecare
a săpunurilor.Factorii ce
subtemă a lecției .
influențează calitatea unui
săpun.Procesul tehnologic de După fiecare subtemă
obtinere a săpunurilor.Utilizările studiată, se stabileste un
săpunurilor.” dialog între elevii din fiecare
Conversația
Grupa III. –”–”Detergenții.Scurt grup și restul elevilor și
istoric.Definiție.Clasificare” profesor , pentru lămurirea
Grupa IV.-” Utilizările eventualelor inadvertente din
detergenților.Alte utilizări ale notiunile discutate.
săpunurilor și Elevii notează informatiile pe
detergenților.Poluarea produsă de caiete.
săpunuri și detergenți” Se modelează la tablă :
Problematizarea
Pe parcursul desfășurării -formulele de structură plane
prezentărilor făcute de elevi, ale unor săpunuri ( ...etc.),
profesorul intervine cu explicații - ecuatia reactiei de
suplimentare dacă este necesar și ionizare a unui săpun în
elevii au nelămuriri . soluție apoasă diluată,
-cele 2 părți distincte
:hidrofobă și hidrofilă din
Explicația
molecula unui săpun si
formarea micelelor.

Ascultă cerința profesorului.


4. Reflecție Profesorul desenează pe tablă 2 Elevii vor completa la tablă
cercuri, parțial suprapuse și solicită noțiunile deosebirile și
elevii să completeze fiecare cerc cu Diagrama Venn
asemănările dintre săpunuri și
deosebirile dintre săpunuri și detergenți. 8 min.
detergenți iar în porțiunea comună
celor două cercuri să noteze
asemănările dintre cele două
categorii de compuși organici.

5. Notarea și Elevii notează tema pentru Explicatia


aprecierea Profesorul apreciază activitatea acasă.
depusă de elevi ,notează elevii 3 min.
elevilor, implicați și anunță tema pentru acasă
anunțarea temei (ex.2/pag.133 , manual Chimie
pentru acasă cls.aX-a,ed.LVS Crepuscul).

SĂPUNURI DETERGENȚI