Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC LA CHIMIE

Profesor: Patraș Tatiana


Clasa X ,profil real
Data:
Durata:45 min
Unitatea de învățare: Structura atomului şi legea periodicităţii
Subiectul lecției: Legea periodicităţii. Cauza periodicităţii

Tipul lecției: Lecție de formare a capacităților de analiză-sinteză a cunoștințelor


Itate de copeteță:
1.1.Definirea și explicarea noțiunilor chimice de bază;
2.1.Utilizarea formulelor, modelelor și schemelor pentru reprezentarea structurilor compușilor
chimici;
3.1. Rezolvarea exercițiilor și problemelor prin aplicarea algoritmilor chimici studiați.
Obiective operațioale:
La finele lecției elevii vor fi capabili să:
O1 ...explice sistemul de noţiuni despre atom: proton,electron, neutron configurație
electronică,etc.;
O2 ...identifice compoziția nucleului și repartizarea pe nivele energetice a electronilor la
elementele chimie 1-40;
O3 ...aplice noțiunile la rezolvarea exercițiilor și problemelor ;
O4 ...utilizeze un limbaj chimic adecvat, elevilor cl.X, profil real.
Tehnologii didactice:
a)Forme : frontal, individuală.
b)Metode: Problematizarea, studiul de caz, algoritmul, conversația euristcă,etc.
c)Mijloace de învățămînt: manual de chimie cl.X, fișe de lucru, material power-point
Evaluarea (tipul evaluării) formativă.
SCENARIUL LECȚIEI
Secvențele lecției Activitatea profesor-elev Tehnologii
1.Organizarea „Un bun chimist este de douăzeci de ori mai folositor Convesația
clasei decât cel mai bun poet ” (Ivan euristică
Turgheniev)
2.Verificarea Problematizarea
temei de acasă Rezolvarea anexei 1(ex1-3) algoritmul
exercițiul
3.Analiza-sinteza a)Material power point
materiei b)Analiza compoziției atomului schema.2.1(pag.33) Problematizarea,
teoretice studiate c) Analiza noțiunilor :izotop, nucleu, proton, electron, studiul de caz,
. neutron, nivel și subnivel energetic, *orbital, algoritmul
electronegativitate:
4.Analiza-sinteza a) Rezolvarea exercițiilor model de reprezentare, în
metodelor de formã de scheme, compoziția atomului (protoni, neutroni, Problematizarea
rezolvare electroni), structura învelișurilor electronice ale atomilor algoritmul
studiate elementelor cu numãrul de ordine Z = 1-36 din SP exercițiul
b) Să construiască configurațiile electronice și grafice ale
atomilor elementelor 1-36 din sistemul periodic (SP).
c) rezovarea ex.4-6 (anexă)
5..Evaluare Analiza activității, notare
6.Bilanțul lecției Concluzii
7.Tema pentru De repetat &2.1-2.3 .De rezolvat ex2-6(pag 46)
acasă
Anexă
1. Scrie în spaţiul liber din stînga numărului de ordine din coloana A litera corespunzătoare din
coloana B:
A B
…1.Sarcina nucleului a) Numărul grupei
…2. Numărul de protoni b) Numărul de ordine
…3. Numărul de electroni pe învelişul c) Numătul perioadei
electronic exterior la elementele din subgrupele principale.
…4. Numărul de electroni pe învelişul electronic.

2. Pentru fiecare caracteristică propusă în coloana A selectează un element chimic corespunzător


din coloana B, indicînd litera în spaţiul rezervat:
A B
…1. Nucleul atomului conţine 19 protoni a) N
…2. Configuraţia electronică a ionului pozitiv este1s22s22p6 b) K
…3. Elementul formează oxid superior cu compoziţia R2O5 c)Na

3. Înscrie în spaţiul din stînga numerelor de ordine din coloana A literele respective din coloana
B:
A B
...1.Caracterul metalic a) scade în grupă de sus în jos;
...2. Caracterul nemetalic b) creşte în grupă de sus în jos;
...3. Volumul atomic c) scade în perioadă de la stînga la dreapta;
...4. Tăria acizilor oxigenaţi d) creşte în perioadă de la stînga la dreapta.
4. Completează afirmaţiile:
a) Masa atomică relativă este o mărime ____________(fără dimensiuni / exprimată în grame);
b) Numărul de electroni din compoziția ionului de potasiu este mai _____(mare / mic) ca numărul de
electroni din compoziția atomului de potasiu;
c )Calciul este element _____(s / p / d).

5. Utilizînd sistemul periodic al elementelor , completează spaţiile libere din enunţurile propuse:
a) Unul dintre elementele nemetalice din perioada a II-a este ... . El formează compus volatil cu
hidrogenul cu formula ... ;
b) Elementul ce formează oxid superior cu formula EO3 ..., la dizolvare în apă formează soluție ce
colorează turnesolul ... ;.
c) Sodiul este un metal mai ... ca potasiul, dar mai ... ca magneziul ;
d) Elementul ce formează compusul volatil cu hidrogenul EH 3 este ... . El conține în nucleu ... protoni
și ... neutroni.

6. Încercuieşte litera A, dacă afirmaţia este adevărată şi litera F, dacă este falsă:
a) A F Atomul celui mai răspîndit izotop al elementului cu numărul de ordine 12 conţine în nucleu 12
neutroni.
b)A F Ionul de sodiu are aceeaşi configuraţie electronică ca şi ionul de clor.
c)A F Gradul de oxidare a azotului în oxidul superior este +5.
d)AF Numărul maxim de electroni care pot ocupa orbitalul 2p este 8.