Sunteți pe pagina 1din 22

Exemplar unic

Nr. C2 98229/ PCTPA/11.02.2020

Domnului Virg il CiRSTEA


Pre~edinte
Sindicatul National SINPEN 2016 Constanta
' '

Referitor la solicitarea dumneavoastra nr.102/23.12.2019

Stimate domnule pre!i>edinte SINPEN 2016 Constanta

Prin prezenta va lnaintam Raportul de audit public intern


nr.21919/SAP/120.01 .2020, primit de Penitenciarul Constanta Poarta Alba la data de
30.01.2020.

Pentru informa\ii suplimentare desemnam ca persoana de contact pe d-n. Cristian


APOSTOL, telefon:0241/853777, int.2139, fax: 0241/853524, e-mail : ppalba@anp
.gov.ro

Cu stima,

ROMANIA. POARTA ALBA. jud. CONSTANTA


Telefon: 0241 /853.777, 853.702, 853.703/ Fax: 0241 /853.524 I E-mail: ~@anpgov.ro
Serviciul Audit Public Intern
Nr. 21?/~/ SAPl/20.01.2020

.
(._ I . ~• ('-
II I \.I
- \....('t Y\
JJ
• I
AVIZAT la data de 2/. . DI. l..P..?..t>... .,

I .. c ·omis_ar sef de politie penitenciara


d ... .· TibeN.~ Firinel uN<tUREANU
I' .,.:-

I '
v
.,. . . ·

RAPORT DE AUDIT PUBLIC INTERN

Structura auditata: PENITENCIARUL CONSTANTA-POARTA ALBA

Terna misiunii: Evaluarea activitatii financiar-contabila

CONFORM C
ORIGINALUL

Bucure~ti
lanuarie 2020

Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucure~ti. Romania


www.anp.gov.ro
F-PO/SAPI -02.18 Ed.II, rev.3
CU PRINS

I. INTRODUCERE 3
II. METODOLOGIA DE DESFA~URARE A MISIUNll DE AUDIT PUBLIC
INTERN 4
Ill. CONSTATARI $1 RECOMANDARI 8
Obiectivul general: Evaluarea activitatii privind calcularea drepturilor salariale
lunare !lJi a altor drepturi bane~ti acordate personalului din cadrul unitapi
penitenciar 8
N . ANEXE 19
V. CONCLUZll $1 OPINll 20

CONFORM CU
ORIGDNALUL

Pagina 2 din 20
Str Maria Ghicufeasa nr.47, sector 2 Bucure9ti, Romania
www.anp.qov.ro ,n ,
_ \N F-PO/SAPI -02.18 Ed.II , rev.3
I. INTRODUCERE

Echipa de audit din Administratia Nationala a Penitenciarelor a fost formata din:

.. . .... i .

de desfa~urare a
Ani DUMITRACHE

Nicusor URIAN Evaluarea activitatii privind calcul~rea drepturilor


'
salariale lunare ~i a altar drepturi b,ane~ti acordate
personalului din cadrul unitatii penitenciar
Mircea - Adrian
NISTOR Auditor intern
Elena STOIEAN Auditor intern

Misiunea de audit intern a fost efectuata in baza Ordinului de serviciu nr.60488/SAPI/


11.11.2019.

Baza legala a misiunii:


I
- Planul de audit intern pentru anul 2019, aprobat de conducerea Admini~tratiei Nationale
a Penitenciarelor; !
- Legea nr.672/2002***Republicata privind auditul public intern , cu! modificarile ~i
completarile ulterioare;
- HG nr.1 086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exerci~are activitatii de
audit public intern; ,
- Normele metodologice specifice privind exercitarea activitatii de audit public intern In
sistemul penitenciar; '
- Procedura - P/SAPl-02 - Derularea misiunii de audit public intern j de asigurare -
regularitate/conformitate - aprobata de directorul general al Administrrtiei Nationale a
Penitenciarelor.

Durata actiunii de auditare: 02- 20.12.2019

Tipul misiunii de audit public intern: asigurare - regularitate/conformitate

Perioada supusa auditarii: 01.01.2017 - 31 .12.2017

Scopul misiunii de audit public intern: ii reprezinta examinarea responsabi.litawor ~sum~te de


conducerea entitatii publice ~i personalul de executie cu privire la organizarea ~1 reallzarea
activitatilor ~i indeplinirea obliga,iilor in mod eficient ~i eficace. I
I
Obiectivul general al misiunii de audit public intern: Evaluarea activitatii .Prii.vind calcul~r~~
drepturilor salariale lunare ~i a altor drepturi bane~ti acordate personalului dm cadrul urntatu
penitenciar
CONFORM CU
ORIGlNAl:UL

~\?.__
Pagi \ din20
Sfr, Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucure~ti, Romania
I l- • _ www.anp.gov.ro
..:.. ·~, . ~ F-PO/SA~I -02.18 Ed.II, rev.3
I
11. METODOLOGIA DE DESFA~URARE A MISIUNll DE AUDIT PUBLIC
INTERN
1. Tehnici utilizate pentru colectarea probelor de audit public intern

1.1. Verificarea - asigura validarea, confirmarea, acuratetea inregistrarilor, documentelor,


declaratiilor, concordanta cu legile ~i regulamentele, precum §i eficacitatea controalelor
interne.
Principalele tehnici de verificare sunt:
a) confirmarea: solicitarea infonnatiei din doua sau mai multe surse independente in
scopul validarii acesteia;
b) examinarea: consta in obtinerea informatiilor din texte ori din alte surse materiale in
vederea detectarii erorilor sau a iregularitatilor;
c) calculul: efectuarea unor calcule independente pentru a verifica corectitudinea
operatiilor.
d) comparatia: confinna identitatea unei infonnatii dupa obtinerea acesteia din doua sau
mai multe surse diferite;
e) punerea de acord: procesul de potrivire a doua categorii diferite de inregistrari;
f) urmarirea: reprezinta verificarea procedurilor de la documentele justificative spri
articolul inregistrat. Scopul unnaririi este de a verifica daca toate tranzactiile reale au
fast inregistrate;
g) garantarea: verificarea realitatii tranzactiilor inregistrate, prin examinarea
documentelor, de la articolul inregistrat spre documentele justificative.
1.2. Observarea fizica - examinarea inregistrarilor, documentelor !?i a activelor prin
observarea la fata locului sau inventarieri prin sondaj.
1.3. lntervievarea consta i n solicitarea unor informatii privind domeniul auditabil de la
persoanele implicate/auditate/interesate
1.4. Chestionarea consta in elaborarea unui set de intrebari, conform unei metodologii
adecvate, cu ajutorul carora se urmare§te obtinerea unor puncte de vedere §i opinii cu
privire la domeniul auditabil.
1.5. Analiza consta in descompunerea unei activitati in elemente componente, examinand
fiecare element in parte.
1.6. Confirmari externe - obtinerea de dovezi externe ale existentei, proprietatii sau evaluarii
directe de la terte persoane pe baza unei cereri scrise.
1.7. lnvestigarea - cautarea de informatii de la persoane in masura sa le detina din interioru 1
sau din exteriorul organiza\iei.
1.8. E!iantionarea consta in selectia §i examinarea unei portiuni reprezentative din popula\je
in scopul de a trage concluzii valabile pentru intreaga populatie, bazate pe constatarile
obtinute din e~antion .
1.9. Testarea - orice activitate care ofera auditorului dovezi suficiente pentru a sustine o
opinie.

2. Tehnici utilizate pentru interpretarea probelor de audit public intern

2.1. Examinarea documentara consta in analiza unor operatiuni, inregistrari, procedee sau
fenomene economice pe baza documentelor justificative care le reflecta, cu scopul de a
stabili realitatea, legalitatea !ii eficienta acestora.
2.2. Observarea reprezinta o tehnica de comparare a proceselor formale (oficiale) ~i a liniilor
directoare de aplicare a acestora cu rezultatele obtinute in realitate.
2.3. Analiza cronologica se focalizeaza pe determinarea succesiunii evenimentelor sau
ac\iunilor !ii consta in reconstructia cauzelor evenimentelor ori a fenomenelor prin
extragerea ~i analiza constatarilor din documentele sursa de informa\ii.

Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector2 Bucure!?ti, Romania


\o , __/ www.anp.qov.ro J\,
~O~~~\l~~~L 2
in ) \

~ -- .'\ l\,\ F-PO/SAPI -02.1aEd.i~ r


3. Tehnici utilizate pentru analiza probelor de audit

3.1. Diagnosticul consta In cercetarea l?i analiza rea litatii obiedtive, reperarea
?isfu~ctionalitatilor ~i potentialului de dezvoltare a activita\ii entita\ii/s1ructurii auditate,
1dent1ficarea cauzelor ~i a masurilor de redresare, precum si In identificarea variabilelor-
cheie ale dezvoltarii ~i a masurilor de ameliorare ~i/sau de crel?tere a performantelor.
3.2. ~valuar~.a rep~e.zinta o ~ercetare ~tiintifi~a ce aplica proceduri de coleqtare ~i analiza a
rnformat11lor pnvrnd con~mutul, structura ~1 rezultatele programelor ~i acti~itatilor.

4. lnstrumente de audit public intern

4.1. Chestionarul cuprinde lntrebarile pe care le formuleaza in scris !' auditorii interni
persoanelor auditate.
Tipurile de chestionare sunt urmatoarele: ·
a) chestionarul de luare la cuno§tin{a - cuprinde intrebari referitoare la! contextul socio-
economic, organizarea interna, functionarea entitatii/structurii auditate;
b) ch~sti?'1._arul de co:'tr~l .~ntem - ghideaz~ auditorii .intemi .!n act~vitat~a de identificare
ob1ect1va a functronanr controalelor mterne, d1sfunct11lor ~1 ca zelor reale ale
acestora; este utilizat pentru revizia controalelor inteme; .
c) chestionarul lista de verificare - este utilizat pentru stabilirea ~i evaluarea conditiilor
pe care trebuie sa le indeplineasca fiecare domeniu auditabil. DocJmentul cuprinde
un set de intrebari standard pentru fiecare obiectiv de audit ~i activitate/actiune
auditabila privind responsabilitatile, mijloacele financiare, tehnice ~i de informare,
precum !?i resursele umane existente. '
4.2. lnterviul - instrument de analiza pentru identificarea problemelor, solu~ilpr sau evaluarea
implementarii, este utilizat pentru a obtine o imagine de ansamblu a~upra domeniului
auditabil, p recum~i pentru a obtine o prima lista a problemelor ce urmeaza a fi analizate.
4 .3. Tabloul de prezentare a circuitului auditului (pista de audit) permite:
a) stabilirea fluxurilor informa~iilor, atributiilor §i responsabilitatilor referit9are la acestea;
b) stabilirea modului de arhivare a documentatiei justificative complete; :
c) reconstituirea operatiunilor de la initiere pana la finalizarea lor ~i invers.

Oocumente, materiale examinate l?i intocmite in cursul derularii misiunii:

Documente, materiale examinate:


- Chestionar de luare la cuno~tinta cu documente ata~ate;
Chestionar de control intern;
Situatia categoriilor de personal care 9i-au desfa9urat activitatea in Penjtenciarul Poarta
Alba I n anul 2017; I . ..
Situatii platii obliga\iilor lunare catre diferite bugete (CAS, C~SS, CAM, t111poz1tu l Pe:_ ~alarn
etc.) cu mentionarea pentru fiecare obligatie In parte a date1 la care sau efectuat pla1tle pe
anul 2017;
Situatia numirilor in functie a personalului pe anul 2017;.
Situatia avansarilor In grade profesionale a personalulu1pe anul 2017;
Situaiia gradatiilor acordate personalului pe anul 2017; . .. . I
Documentatia care sta la baza acordarii sporurilor pentru cond1t11 noc1ve, pericol, etc. Tn
anul 2017 (Buletine de expertizare a locurilor de munca, DZU, etc.);
Situatia personalului care a lucrat in ture in anul 2017; I
Situaiia personalului care ~i-a incetat raporturile de serviciu cu Penitenciarul Constanta
Poarta Alba in anul 2017;
Situatia personalului care care a beneficiat de indemnizatie de chirie in anul 2017 cu
indicarea numarului 9i a datei contractului de inchiriere;

Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucure~ti , Romania


(\) • . www.anp.qov.ro '\A
~ ""1
y F-PO/SAPl-02.18 Ed.II, r v.
- Adrese transmise catre ANP in legatura cu diverse aspecte privind salarizarea personalului
Penitenciarului Constanta-Poarta Alba;
- Adrese venite de la ANP referitoare la salarizarea personalului;
- Exemple de calcul al salariului lunar;
- Situa1ia personalului la care s-au constatat diferente privind plata gradului profesional;
- Situatia personalului la care s-au constatat diferente privind plata sporului de fidelitate;
- Situatia personalului la care s-au constatat diferen\e privind plata sporului de
confidentialitate;
- Tabel nominal cu personalul la care sau constatat diferente la plata indemnizatiei lunare
pentru cre~terea copilului in varsta de pana la 2 ani;
- Decizia nr.58/01 .03.2017 a directorului Penitenciarului Constanta- Poarta Alba;
- Adeverinta nr.C2 26079/PPACT/01.03.2017;
- Cerificat de na?tere nr.192078;
- Decizia nr.232/13.11.2015 a directorulu i Penitenciarului Constanta- Poarta Alba;
- Adeverinta nr.C2 66683/PPACT/03.11.2015;
- Cerificat de na!?tere nr.149507;
- Decizia nr.323/27 .10.2017 a directorului Penitenciarului Constanta- Poarta Alba;
- Adeverinta nr.C2 77693/PPACT/26.10.2017;
- Cerificat de na~tere nr.918356;
- Decizia nr.322/27 .10.2017 a directorului Penitenciarului Constanta- Poarta Alba;
- Adeverinta nr.C2 77691/PPACT/26.10.2017;
- Cerificat de nastere nr.918340;
- Fl utura~i de salarii lunare pe anul 2017;
- Situatia privind nivelul salariului functiei de baza la functionarii publici cu statut special-
debutanti;
- Balan\a sintetica lunara incheiata pentru perioada 01.01-31.12.2017;
- Anexa 7 la Situa\iile financiare intocmite la finele fiecarui trimestru/an 2017;
- Situa\ia persoanelor care au primit indemnizatii de chirie pentru perioada 01 .01-
31.12.2017;
- Situa\ia persoanelor care au primit contravaloarea decontarii cheltuielilor transport dus-
intors la ~i de la locul de munca in perioada 01 .01 -31. 12.2017;
- Nata justificativa referitoare la modul de acordare a compensatiei lunare pentru chirie;
- Cererea de acordare a compensatiei lunare pentru chirie nr.151298/01 .08.2017;
- Cererea de acordare a compensatiei lunare pentru chirie nr.152120/07.11.2016;
- Contract de inchiriere nr.345306/20.07.2017;
- Contract de inchiriere nr.438610/21 .10.2016;
- Copie act identitate;
- Declaratie autentica pe proprie raspundere ca nu a instrainat o locuinta proprietate
persona la;
- Declara1ie olografa a func1ionarului public cu statut special ca se angajeaza sa comunice in
scris in termen de 5 zile orice schimare intervenita;
- Angajamentul functionarului public cu statut special de restituire a sumelor incasate fara
temei legal;
- Proces verbal privind rezultatul verificarii documentatiei ~i a situatiei reale la adresa
prevazuta in contractul de inchiriere;
- Proces verbal nr.C282951/PPACT/05.12.2016 privind rezultatul verificarii documentatiei ~i
a situatiei reale la adresa prevazuta in contractul de inchiriere;
- Proces verbal nr.C264826/PPACT/30.08.2017privind rezultatul verificarii documentJ a i i ~i a
situatiei reale la adresa prevazuta in contractul de i nchiriere;

'
Oecizia nr.350/05.12.2016; ! CONFORM C
I..___---
ORIGINALUL

+
gina 6 di 20
Str. M ria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucure~ti. Romania
__,,/' <. www.anp.qov.ro ~
1

- Decizia nr.236/30.08.2017;
- Proces verbal nr.C295764/PCTPA/12.12.2019 privind rezultatul verificarii documentatiei si
a situa,iei reale la adresa prevazuta Tn contractul de Tnchiriere; · ·
- Proces verbal nr.C295765/PCTPA/12.12.2019 privind rezultatul verificarii documentatiei si
a situatiei reale la adresa prevazuta in contractul de Tnchiriere; ' ·
' I
- Proces verbal nr.C295766/PCTPA/12.1 2.2019 privind rezultatul verificarii documentatiei ~i
a situatiei reale la adresa prevazuta in contractul de inchiriere; 1

- Proces verba l nr.C295767/PCTPA/12.12.2019 privind rezultatul verificarii documentatiei 9i


a situatiei reale la adresa prevazuta in contractul de inchiriere;
- Proces verbal nr.C295768/PCTPA/12.12.2019 privind rezultatul verificarii documentatiei ~i
a situatiei reale la adresa prevazuta in contractul de inchiriere;
- Proces verbal nr.C295769/PCTPA/12.12.2019 privind rezultatul verificarii documenta\iei ~i
a situatiei reale la adresa prevazuta in contractul de inchiriere; ,
- Proces verbal nr.C295771/PCTPA/12.12.2019 privind rezultatul verificarii ,documentatiei ~i
a situatiei reale la adresa prevazuta in contractul de inchiriere;
- Situatia contributiilor la salarii 9i plata acestora in anul 2017; 1

- Fi~a de operatiuni diverse perioada 01.01-31.12.2017 ,,Oecontare transporjt la 9i de la locul


de munca"·
- Document~ justificative pentru transport la ~i de la locul de munca; I
- Fi9a de operatiuni diverse perioada 01.01-31.12.2017 ,,Decontare transport concediu
odihna";
- Documente justificative pentru transport concediu odihna;
- Ordonantarea de plata nr.2034/17 .08.2017;
- Ordonan\area de plata nr.2740/20.10.2017;
- Ordonantarea de plata nr.2766/20.10.2017;
- Ordonantarea de plata nr.2758/20.10.2017
- Fi9a de operatiuni diverse perioada 01.01-31.12.2017 ,,Decontare chirii";
- Balanta analitica la 31 .12.2017;
- Balanta analitica ,,Debitori" la 31.12.2017;
- Extras din "Contul de executie a cheltuielilor" la 31.12.2017.

Documentele intocmite in timpul misiunii de audit public intern sunt:


- Minuta ~edintei de deschidere;
Chestionarul de luare la cuno~tinta - CLC;
Lista documente colectate;
Studiu preliminar;
Stabilirea punctajului total al riscurilor ~i ierarhizarea riscurilor;
Chestionarul de control intern;
Evaluarea gradului de incredere Tn controlul intern;
Programul misiunii de audit public intern;
Nota centralizatoare a documentelor de lucru;
Minuta ~edin\ei de deschidere; . .
Chestionar lista de verificare - CLV; foi de lucru; mterv1u;
- Teste;
- Fisa de identificare ~i analiza a problemei - FIAP;
0

- Mi nuta sedintei de inchidere;


- Proiect~I rap~rtului de audit public intern;
- Raportul de audit public intern.

Sir. MaJ.~47, sector 2 Bucure•li, Romon;a_
.anp.gov.ro
'if
)'l. ,
F-PO/SAf71 -02.18 Ed.ti , rev.3
111. CONSTATARI $1 RECOMANDARI

Prin Adresa nr.C2 99090/PCTPA/14.01.2020 Penitenciarul Constanta Poarta-Alba a


comunicat Serviciului Audit Public Intern ca nu are obiec1ii ~i i~i exprima acceptul sau fata de
Proiectul Raportului de audit public intern, fapt pentru care s-a procedat la elaborarea
prezentului Raport de audit public intern.

Obiectivul general: Evaluarea activitatii privind calcularea drepturilor salariale lunare ~i a


altor drepturi bane~ti acordate personalului din cadrul unitatii penitenciar

Pentru activitatea referitoare la calcularea drepturilor bane~ti salariale acordate


personalului din cadrul Penitenciarului Constan\a-Poarta Alba in perioada 01.01-31.12.2017
evaluarea s-a realizat dupa cum urmeaza:

a) prin elliantionare nestatistica (sondaj) pentru:


Salariul de functie;
Salariul gradului profesional;
.
Gradatii;
Salariul de comanda;
Compensatia de risc/pericol deosebit in procent de 30% acordata In baza art. 14 din
Anexa VI din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
Majorarea de 100 lei acordata conform prevederilor art.1 din OUG nr.70/2014 privind
salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar ~i sistemului public de
asistenta sociala din anul 2015;
Majorarea de 75% pentru activitatea prestata in zilele de repaus saptamanal ~i
sarbatori legale;
Majorarea de 50% pentru lucrari de exceptie acordata in baza art.15 din Anexa VI din
Lege a cad ru nr.153/2017;
Sporul de studii superioare pentru agentii care indeplinesc conditiile de stud ii Ir.
domeniile de specialitate reglementate pentru sectoarele de activitate in i~i desfallioara
activitatea;
Sporul de fidelitate pentru activitatea desfa~urata 'in institutiile din sectorul de aparare
nationala, ordine publica ~i siguran1a nationala de catre functionarii publici cu statut
special;
Sporul de confidentialitate in functie de certificatul/avizul de securitate detinut de
functionarii publici cu statut special;
Ajutorul de deces.

b) prin analiza exhaustiva pentru:


drepturile bane~ti acordate ofiterilor incadrati ca debutanti pentru perioada de stagiatura
aferenta anului 2017;
indemnizatia lunara acordata pentru cre~terea copilului in varsta de pana la 2 ani aflata
in plata in anul 2017;

t Pagin<'! 8 din 20
Str. Maria Ghiculeasa nr.47 , sector 2 Bucu~ ~ti, ~
o ania
www.anp.gov.ro
. , CU · ' F-PO/SAPl-02.18 Ed.II, rev.3

\
CONfOR~~ 1
I
O~IG~NALUl.
drepturile salariale acordate personalului care $i-a lncetat raporturile de serviciu pnn
demisie in anul 2017.

CONSTATAREA
C.1.
Analizand modul de acordare ~i implicit plata salariului gradului profef' ional detinut de
functionarii publici cu statut special pentru anul 2017, auditorii interni au constata't ca la
acordarea gradului profesional nu s-a \inut cont de data stabilita at~t prin Deciziile
nr.343/15.11.2017, nr.257/15.09.2017 ~i nr.326/01 .11 .2017 care au fast em)se de directorul
Penitenciarului Constanta-Poarta Alba , cat ~i prin Decizia nr.999/23.11 .2017 emisa de
directorul general al ANP ~i prin OMJ nr.2019/C/31.07.2019, pentru un numar de 8 persoane
(a se vedea numarul Statului de plat8/pozifia din Statul de organizare: 3k46; 11432; 313;
31576; 31278; 31303; 31235; 31484) situatie care a condus (ANEXA NR.1 ): '
fie la plata unor drepturi salariale necuvenite i n suma bruta totala de 912 lei (pentru un
numar de 5 persoane;
fie la neplata unor drepturi salariale in suma bruta totala de 778 lei (pentru un numar de 3
persoane), 1
1
contrar prevederilor art. 7, alin.(5) din Secfiunea 1 - Soldele personalu/ui f ilitar §i sa/ariile
polifi§tilor §i funcfionarilor publici cu statut special din sistemul administrafiei enitenciare, din
Capitolul II - reglementari specifice personalului din institu{iile pub/ice de , aparare, ordine
publica §i siguranta nafionala, din LEGEA-CADRU nr. 2841201 O privind sala'(izarea unitara a
personalu/ui platit din fonduri pub/ice.

CONSTATAREA
C.2.
Analizand modul de acordare ~i implicit plata sporului de fidelitate pentru activitatea
desfa~urata in institutiile din sectorul de aparare nationala, ordine publjca ~i siguranta
nationala pentru functionarii publici cu statut special din cadrul Penitenciarului Constanta-
Poarta Alba pentru anul 2017, auditorii interni au constatat ca, pentru un num~r de 2 persoane
(a se vedea numarul Statului de plata/pozifia din Statul de organizare: 11543; ?110/a) sporul de
fidelitate nu s-a acordat incepand cu data de 01.11.2017, data stabilita prin Decizia
nr.311/26.10.2017 emisa de directorul Penitenciarului Constanta-Poarta Alb~. situatie care a
condus la neplata unor drepturi bane!?ti cuvenite personalului in suma bruta ~otala de 552 lei
pentru anul 2017 (ANEXA NR.2), contrar prevederilor art.ff din OG nr164/2006 privind
salarizarea $i a/te drepturi ale funcfionarilor publici cu statut special din sistemul administrafiei
penitenciare, coroborat cu prevederile OUG nr.9912016 privind une/e masuri p~ntru salarizarea

' art.7, alin. (5) Salariul gradului profesional de~nut se plate~te de la data obtinerii gradului PfOfesional, .r~specti~
a avansarii in gradul profesional. Pentru persoanele nou-incadrate sau reintegrate in [andul poht1~t1lo~ ~1
functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, salariul gradulu1 profes1onal detmut
se plate!;ite de la data prezentarii la serviciu.
2
art. 6 . · b· - · · ta
(1} Pentru activitatea desfa~urata in institu\iile din sectorul de aparar~ n~t1onala, ord1~~ f.U .h~a ~ 1 srgur'."n
nationala, in calitate de militar, functionar public c~ statut .s~ec1al din s1ste~ul a?m1~1~trat1e1 pen1.te.nc1a~e'.
functionar public ~i personal contractual, functionarrlor pub~1c1 cu .statut special din s1s~emul a~m1nrstrat1e1
penitenciare Ii se acorda un spar de fidelitate de pana la 20% din salanul de baza, dupa cum ~rmeaza.
a) intre 5 ani ~i 10 ani - 5%: '
b} peste 10 ani ~i pana la 15 ani - 10%;
c) peste 15 ani !;ii p~na la 20 de ani - 15%;
d) peste 20 de ani - 20% . . _ . . ..
(2) Sporul de fidelitate se acorda inceptmd cu data de intai a lunii urmatoare cele1 in care s-a rndephnrt cond1t1a
de vechime.
Pagina 9 din 20
tr. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bu resti, omania
· a o o
CONFORl\1 CL' , F-PO/SAPI -02.18 Ed.If, rev.3
ORIG~NALUL
personalului platit din fonduri pub/ice, prorogarea unor termene, precum $i une/e masuri fiscal-
bugetare.
Trebuie precizat faptul ca pentru 1 persoana (a se vedea numarul Statului de
plata/pozifia din Statul de organizare: 3/1 Ola ) din cele 2 persoane prezentate mai sus,
Penitenciarul Constanta-Poarta Alba a achitat acest drept banesc reprezentand sporul de
fidelitate pentru activitatea desfa!?urata in institutiile din sectorul de aparare nationala, ordine
publica !?i siguran\a nationala in luna septembrie 2019 (a se vedea Statul de salarii
nr.S/221109.10.2019).

CONSTATAREA
C.3.
Analizand modul de acordare ~i implicit plata sporului de confidentialitate in functie de
certificatul/avizul de securitate detinut de functionarii publici cu statut special pentru anul 2017,
auditorii interni au constatat ca 1 persoana (se vedea numarul Statului de plata/pozitia din
Statul de organizare: 31209) trebuia sa beneficieze de un spar de confidentialitate in procent
de 14% din salariul de baza pentru Clasa SECRET DE STAT nivel STRICT SECRET conform
Deciziei nr.18/23.01 .2014 emisa de directorul Penitenciarului Constanta-Poarta Alba, insa cu
toate acestea aceasta persoana a fost platita in anul 2017 pentru un spor de confiden\ialitate
de 10% din salariul de baza (ANEXA NR.3), contrar prevederilor art.1 la art.3 din OM.:
nr. 1819/C/2008 referitor la acordarea sporu/ui de confidenfialitate.

CONSTATAREA
C.4.
Analizand modul de acordare ~i implicit plata drepturilor salariale cuvenite functionarilor
publici cu statut special la incetarea raporturilor de serviciu prin demisie, auditorii interni au
constatat ca pentru 1 persoana (se vedea numarul Statului de plata/pozi(ia din Statul de
organizare: 3/463) Penitenciarul Constanta-Poarta Alba nu a acordat toate drepturile bane~ti
care trebuiau acordate pana la schimbarea pozitiei de activitate, respectiv nu a acordat
contravaloarea financiara a Normei de hrana nr.6 pentru un numar de 5 zile calendaristice
aferente lunii mai 2017, zile in care aceasta persoana fast prezenta la serviciu, contrar
prevederilor OMJ nr. S/82212015 (nr. S/4412015 din Registrul de multiplicari al Ministerului
Justipei), inregistrat la SIC din ANP cu nr. S/10208123.09.2015 coroborate cu prevederile
art.64, alin.(4) $i alin.(5) 3 din SecJiunea 1 - Soldele personalului militar §i salariile politi§tilor §i
funcVonarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare din Capitolul II -
reglementari specifice personalului din instituJiile pub/ice de aparare, ordine publica §i
siguranta nationala din LEGEA-CADRU nr.28412010 privind salarizarea unitara a personalulu.
platit din fonduri pub/ice~; cu prevederile art.1. alin.(5) $i art.3, alin.(1) din OMJ nr.131812012
pentru aprobarea Normelor de acordare a drepturilor de hrana, fn timp de pace, personalului
din sistemul administra(iei penitenciare.

CAUZA
lnexistenta unui sistem de control intern/managerial referitoare la activitatea de
verificare a drepturilor salariale cuvenite personalului din cadrul unitatii penitenciar.

3
art.64
(4) Cadrele militare prevazute la alin. (1) trecute in rezerva sau direct in retragere, din initiativa lor ori pentru
motive imputabile acestora, primesc solda functiei de baza, precum !;ii alte drepturi salariale prevazute de normele
metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite, pana la data schimbMi pozitiei de
actfvitate. Situatiile prevazute la prezentul alineat sunt reglementate, in limitele legii, prin norme metodologice
aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.
(5) Prevederile alin. (1), (3) !jii (4) se ap li~. in mod corespunzator, politi!jitilor ~i functionarilor publici cu statut
special din sistemul administratiei penitenciare, carora le inceteaza raporturile de serviciu. •

Pagina 10 din 20
. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucure, ·. Rom
www.anp.gov.ro
-PO/SAPI -02.18 Ed.II, rev.3
CONFORM cu
ORIGlNALUL
CONSECINJA
P~ de o parte utilizarea eronata a fondurilor alocate de la bugetul de stat, iar pe de alta
parte prm neacordarea unor drepturi salariale legale are drept consecinta ulterioara stabilirea
corecta a bazei de calcul in vederea stabilirii drepturifor de pensie.

RECOMANDAREA
R.1-4
Avand in vedere deficientele identificate 9i prezentate in constatarile C. 1-4, deficiente
aferente pentru activitatea de salarizare desfasurata in anul 2017 recomandam ca in eel mai
0

scurt timp directorul Penitenciarului Constanta- Poarta Alba sa dispuna masurile care se impun
astfel incat aceste deficiente sa fie eliminate tinand cont de dispozitiile legale in materie.

CONSTATAREA
C.5.
Analizand dosarele constituite de Penitenciarul Constanta~Poarta Alba referitoare la
acordarea indemnizatiei lunare pentru cre9terea copilului in varsta de pana la 2 ani, auditorii
interni au constatat ca baza de calculul pentru stabilirea indemniza1iei lun~re de 85% din
media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteri9ri datei na§terii
copilului a fost stabilita eronat pentru un numar de 4 persoane din cele 7 p~rsoane aflate Tn
plata in anul 2017, deoarece in perioada prevazuta la art.4, alin.(4)4 din HG n'r.52/2011 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.111/2010 privind
concediul ~i indemnizatia lunara pentru cre~terea copiilor nu s-a luat! in calcul luna
calendaristica in care s-a nascut copilul, in calculul celor 12 luni prima luna ifiind considerata
luna anterioara na)iterii copilului, contrar prevederilor art.4, alin.(5) 5 din tflG nr.52 12011,
situatie care a condus fie la plata nejustificata a sumei de 400 lei pentru o l persoana, fie la
neplata sumei de 2528 lei pentru un numar de 3 persoane (ANEXA NR.4).

CAUZA
Neaplicarea In totalitate a prevederilor stabilite in OUG nr.111/2010 ~i Tn HG nr.52/
2011.

CONSECINTA
Utilizarea eronata a alocatiilor bugetare.

RECOMANDAREA
R.5.
fn eel mai scurt timp directorul unitatii penitenciar va dispune masurile care se impun in
vederea eliminarii deficientelor constatate pentru plata indemnizatiei lunare1 de 85% pentru
cresterea
,
copilului in varst~ de pana la 2 ani cu respectarea Tn totalitate a prevederilor
I
OUG
nr.111/2010 ~i HG nr.52 /2011.

_. art.4, . d a a·
(4) Constituirea perioadei prevazute la art. 2 alin. (1) din ord~nanta de urg~nta se stab~le~te, up cu~ urmeaz .
a} din 12 luni consecutive, Tn cazul in care in aceas~ pen?ad~ se reahzeaza fara mtr~rupere _venitun supuse
impozitului §i/sau se rnregistreaza una sau mai multe dmtre s1tuat11le prevazute la art. 2 aim. (5) dm ordonanta de
urgentfl; . . . .. • • .' · d d 2 ·
b) din 12 luni succesive, in care sunt indeplin1te cond1t11le de .acordare, .m cazul m. care 1.n ~.noa a Ve ani
realizarea veniturilor supuse impozitului ~i/sau inregistrarea une1a sau ma1 multora dintre s1tuat11le prevazute la
art. 2 alin. (5) din ordonanta de urgenta s-au produs cu fntreruperi.

Art.4, alin. (5) Luna calendaristica in care s-a nascu! c~pilul sau i~ car~ s-a inregistra~ i ~na dintre situatiile
55

prevazute la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta. ind1fer~nt de z1ua din_ ace~sta luna . 1n care s-a produs
na~terea ori s-a inregistrat situatia, face parte integranta din penoada prevazuta la ahn. (4).

Pagina 11 din 20

F-PO/SAPI -02.18 Ed.If, rev.3


CONSTATARE
C.6.
In vederea aplicarii prevederilor art.1 din HG nr.112017 pentru stabilirea salariului de
baza minim brut pe tara garantat in plata, prin Adresa nr. 20113/DMRU/03.02.2017 directorul
general al ANP a solicitat directorilor unita\ilor subordonate ANP sa dispuna verificari cu privire
la nivelul salariului func\ionarilor publici cu statut special incadra1i Tn aceste unita1i, iar in
masura in care se identifica situatii in care nivelul salariului functiei de baza era sub nivelul
salariului minim garantat in plata t~ebuia ca directorii unitatilor subordonate ANP sa ia masuri
pentru ca nivelul salariului functiei de baza sa nu fie mai mic de 1450 lei lunar pentru un
program complet de lucru de 166 ore, in medie, pe luna, in anul 2017, reprezentand 8,735
lei/ora.

Din documentele puse la dispozitia auditorilor interni la solicitarea acestora nu rezulta


faptu l ca exista un document din care sa rezulte ca directorul Penitenciarului Constanta Poarta
Alba a dispus verificari ca urmare a Adresa nr. 2011 3/ DMRU/03.02.2017 semnata de
directorul general al ANP ~i de asemenea nu exista un document din care sa rezulte ca, in
baza unei dispozi\ii date de Penitenciarului Constanta Poarta Alba s-a procedat la verificarea
cu privire la nivelul salariului functionarilor publici cu statut special incadrati in aceasta unitate
penitenciar, iar in urma verificarii s-a intocmit un document din care sa rezulte ca exista/nu
exista situatii in care nivelul salariului functiei de baza era sub nivelul salariului minim garantat
in plata, astfel incat directorul unitatii penitenciar sa ia masuri pentru ca nivelul salariului
functiei de baza sa nu fie mai mic de 1450 lei lunar pentru un program complet de lucru de 166
ore, in medie, pe luna, in anul 2017, reprezentand 8,735 lei/ora.
Verificand prin sondaj auditorii interni au constatat ca, in perioada 01.02-30.09.2017 au
existat functionari publici cu statut special - debutanti la care salariul functiei de baza a fost
sub nivelul stabilit prin HG .nr.1/2017 (ANEXA NR.5).

CAUZA/ CONSECINTA
Neacordarea atentiei cuvenite dispozitiilor transmise de directorul general al AN P prin
Adresa nr. 20113/DMRU/03.02.2017 a avut drept consecinta diminuarea drepturilor bane9ti
acordate unor functionari publici cu statut special - debutanti.

RE COMAN DARE
R.6.
Directorul Penitenciarului Constanta Poarta Alba va dispune masurile care se impun
astfel incat contabilul 9ef care are in subordine compartimentul de salarizare sa procedeze la:
- verificarea salariului functiei de baza pentru toti functionarii publici cu statut special
i ncadra\i in perioada 01.02 - 31. 12.2017 pentru a identifica daca exista 9i alte situatii in
care salariul func\iei de baza a fost sub nivelul stabilit prin HG nr.1/2017;
·- informarea directorului Penitenciarului Constanta Poarta Alba cu privire la rezultatul
verificarii, astfel incat acesta sa ia masurile care se impun in vederea efectuarii platilor
drepturilor salariale pentru persoanele la care s-a constatat ca salariul functiei de baza
a fost sub nivelul stabilit prin HG nr.1/2017.

Pentru activitatea referitoare la calcularea, pentru perioada 01.01-31. 12.2017, alter drepturi
banesti acordate personalului din cadrul unitatii penitenciar. respectiv transport la ~i de la
locul de munca, transport pentru deplasarea in concediu de odihna ~i compensatia
lunara pentru chirie, evaluarea s-a realizat prin sondaj luandu-se Tn auditare urmatoarele
esantioane:
,
- Pentru dreptul banesc referitor la cheltuielile de transport la ~i de la locul de munca in limita
a 70 km dus ~i 70 km inters - Penitenciarul Constanta Poarta Alba a efectuat in anul 2017

Pagina 12 din 20
tr. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bu ure~ti,
www.ang.gov.ro
co N;: o Ferri ·c:-ui F-PO/SAPI -02.18 Ed.II, rev.3
ORiG !NALUL_l
pla1i in suma de 152.471, 19 lei, luandu-se Tn auditare ca e!?antion plati in suma de
72.781,65 lei, ceea ce reprezinta 47,73%;
- Pentru dreptul banesc referitor la cheltuielile de transport in cazul concediului de odihna -
Penitenciarul Constanta Poarta Alba a efectuat in anul 2017 plati in suma 294.466,83 lei,
luandu-se in auditare ca el?antion plati in suma de 145.385,44 lei, ceea ce reprezinta
49,37%; I

- Pentru dreptul banesc referitor la compensatia lunara pentru chirie au fosti luate in auditare
un numar de 12 dosare constituite de unitatea penitenciar In baza caror.a s-a acordat in
anul 2017 compensatia lunara pentru chirie pentru 12 persoane, ceea ce reprezinta 9.52%
din numarul total de persoane care au beneficiat de acest drept banesc. I

Referitor la acordarea dreptului banesc reprezentand contravaloarea cheltuielilor de


transport la l?i de la locul de munca, auditorii interni au constatat ca in anul 2017 Penitenciarul
Constanta Poarta Alba a acordat acest drept tinand cont de prevederile OMJ nr.511/2013
pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport <jlle functionarilor
publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare. '

CONSTATAREA
C.7. I
I

Analizand modul i n care au fost efectuate plati pentru acordarea ctf reptului banesc
referitor la transportul in cazul conced iului de odihna pentru functionarii publici cu statut
special din cadrul Penitenciarului Constanta Poarta Alba, pentru e~antionul luat In auditare
auditorii interni au constatat ca i n unele cazuri s-a procedat in mod nejustificat ~i implicit
eronat la transmiterea catre Trezoreria Constanta a unor ,,Ordine de plata" in vederea
efectuarii platii drepturilor de transport aferente con~di ului de odihna, fa ra in~a ca documentul
.,Ordonan1are de plata" sa fie semnat ~i datat de directorul Penitenciarului j Poarta Alba, in
calitatea sa de ordonator tertiar de credite, contrar prevederilor art. 52, a/in. 166 din Legea nr.
50012002 cu modificarile §i completarile ulterioare coroborate cu pr~vederile pct.3
7
8
,, Ordonantarea cheltuielilor" $i cu prevederile p ct. 4 ,,Plata che/tuielilpr" din OMFP
nr. 179212002.

Exemple de ,,Ordine de plata" care au fost transmise la Trezoreria Constanta pentru plata
dreptu lui banesc referitor la transportu l in cazul concediului de odihn~ , pentru care
,,Ordonantarile de plata" nu au fost semnate de directorul Penitenciaf ului Constanla
Poarta Alba , In calitatea sa de ordonator tertiar de credite:
,,Ordinul de plata" nr.4656/22.08.2017 in suma de 550,93 lei;
- ,,Ordinul de plata" nr.5594/26.10.2017 in suma de 601,79 lei;

6 art.52, alin. (6} Efectuarea platilor, in limita creditelor bugetare a~robate, se face numai pe b8:Za _de act~
justificative, intocmite in conformitate cu dispozitiile legale, ~i numa1 dupa ce acestea au fost hch1date § I
ordonantate potrivit prevederilor art. 24 ~i 25, dupc1 caz.

rOrdonantarea de plat~ este documentul inter~ prin care ~r~onatorul d~ cre~ite d a dispoz~tie
conducatorului compartimentului financiar (financ1ar-contabll) sa mtocmeasca mstru rentele de platii a
cheltuielilor. '
s Plata se efectueaz~ de ~o.~ducatorul compartimentului financiar {financiar-contabil) r umai daca s unt
indeplinite unnatoarele cond1t11: . . . . . 1
_ cheltuielile care urmeaza s~ fie plc1tite au fest angaJate, ltch1date §I ordonantate, '.

~· ~~-~~it~~il~ ·d~- -p~ ·d·~~~~~~t~le justificative apartin or~onator~l~i de credite sau p~rso~~elor desemnate de
acesta sa exercite atributii ce decurg din procesul executflru cheltu1eltlor bugetare, potnv1t leg11,
- "Ordinul de plata" nr.5596/26.10.2017 in suma de 616,86 lei;
- ..Ordinul de plata" nr.5614/26.10.2017 in suma de 592.47 lei:
Total =2.362,05 lei

CAUZA
Neaplicarea Procedurii - P/PPACT - 06 Angajarea, Lichidarea, Ordonantarea 9i Plata
cheltuielilor aprobata de directorul Penitenciarului Constanta Poarta Alba in anul 2011, precum
!?i neacordarea atentiei cuvenita tuturor fazelor executiei bugetare stabilite prin OMFP nr.
1792/2002.

CONSECINTE
Nerespectarea prevederilor art.52, alin.(6) din Legea nr. 500/2002 constituie
contraventie, a!?a cum prevede art. 72, alin (1 ), lit. 2) din Legea nr. 500/2002.
Contraventiile prevazute la art. 72, alin (1), lit. b) din Legea nr. 500/2002 se
sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei, a!?a cum prevede art.72, alin .(2), lit. 2)
din Legea nr. 500/2002.
Constatarea contraventiilor ~i aplicarea amenzilor se fac de catre Curtea de Conturi,
Ministerul Finantelor Publice ~i de alte persoane imputernicite in acest scop, a~a cum prevede
art.72, alin.(3), din Legea nr.500/2002.
RECOMANDAREA
R.7.
Pe viitor directorul Penitenciarului Constanta Poarta Alba va lua masurile care se
impun, astfel !neat directorul economic 9i contabilul 9ef sa respecte lntocmai prevederile
OMFP nr.1792/2002 !?i implicit sa respecte Procedura - P/PPACT - 06 Angajarea, Lichidarea,
Ordonantarea !?i Plata cheltu ielilor, situatie care va conduce la eliminarea deficientelor
prezentate In constatarea C.7.

CONSTATAREA
C.8.
Analizand documentatia in baza careia Penitenciarul Constanta Poarta Alba a acordat
functionarilor publici cu statut special dreptul banesc referitor la compensatia lunara pentru
chirie, auditorii interni au constatat ca, din e9antionul luat in auditare, pentru 2 persoane, in
mod nejustificat documentul ,,Proces verbal' nu a fost inaintat directorului Penitenciarului
Constant.a Poarta Alba pentru a hotari acordarea sau respingerea solicitarilor
compensatiei lunare pentru chirie, contrar prevederi/or art.3, alin.(3)9 din OM..,
nr. 1. 44312008 privind condqiile de acordare a compensafiei lunare pentro chirie cuvenita
funcfionari/or publici cu statut special din sistemul administrafiei penitenciare, dar cu toate
acestea:

- cele 2 ,,Procese verbale" in care au fost consemnate rezultatele verificarii de catre


structura Resurse Umane din cadrul unitatii penitenciar au fost inregistrate in
registratura unita1ii penitenciar in data de 30.08.2017 ~i respectiv In data de

art.3, alin .(3) Rezultatul verificarii documentapei ~i a situatiei reate la adresa prevazuta In contractul de
9

inchiriere se consemneaza intr-un proces verbal care se prezinta conducatorului unitaiii in cadrul careia ili
desfa~oara activitatea func\ionarul public cu statut special, pentru a hotari, dupa caz, astfet:

a) acordarea compensa~iei lunare pentru chirie func\ionarilor publici cu statut special care indeplinesc
conditiite tegale ~i emiterea unei decizii de acordare a acestui drept, specificandu-se in mod expres data
de ta care incepe ptata compensatiei;
b) respingerea solicitarilor care nu indeptinesc condi\iile tegale de acordare a compensa\iei lunare pentru
chirie ~i comunicarea Tn scris a motivelor care au stat la baza respingerii

Pagim'l 14 din 20

F-PO/SAPI -02.18 Ed.II, rev.3


CONFORM cu
Of'{IG~NAl::UL
Oo.12.2016 (a se vedea Proces verbal nr. C2 64826/PCTPA/30.08.2017 ~' nr. c 2
81951/PCTPA/05.12.2016);

- Tn baza celor 2 .,Procese verba/e" directorul Penitenciarului Constanta Poarta Alba a


aprobat cerea solicitata de cele 2 persoane pentru a beneficia de compensatia
lunara pentru chirie, Tn data de 08.08.2017 ~i respectiv data de 1·1.11.2016, d~ci
inainte de a se Tnainta "Procesul verbal' directorului Penitenciarului Constanta
Poarta Alba pentru a hot.ari acordarea sau respingerea solicitarildr compensati~i
lunare pentru chirie; '

au fost emise deciziile prin care au fost acordate compensatiil~ lunare pentru
chirie pentru cele 2 persoane (a se vedea Deciziile nr.23fJ/30.08.2017 si
nr.350105.12.2016), decizii care insa au fost vizate de CFPP, fara Tnsa sa seziseze ~i
aspectul referitor la faptul ca cele 2 ,,Procese verbale" nu au fost aprobate de directorul
Penitenciarului Constanta Poarta Alba;

- compensatiile pentru chirie pentru cele 2 persoane au fost platite pentru anul 2017
Tn suma totala de 22.417 lei, plati care au fest efectuate pana la data de 15.09.2018 ~i
respectiv pana la data de 12.10.2017, date la care au expirat cele 2 contracte de
inchiriere, contrar prevederilor pct.4 ,,Plata cheltuieli/or'10 din OMFP nr. 179212002
pentru aprobarea Norme/or metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanfarea §i
1
plata cheltuielilor institufiilor pub/ice, precum §i organizarea, evidenja §i raportarea
angajamentelor bugetare §i /egale.

CAUZA
Neacordarea atentiei cuvenita tuturor prevederilor OMJ 1443/2008 de catre structura
Resurse Umane din cadrul Penitenciarului Constanta Poarta Alba.

CONSECINTE
Emiterea de acte administrative (fn cazul dat decizia emisa de directorul unitatii
penitenciar pentru acordarea dreptului banesc referitor la compensatia luna;ra pentru chirie)
fara ca elementele care trebuie sa stea la baza emiterii actului administrativ sa indeplineasca
toate condi1iile de legalitate. !

Referitor la "Procesul verbal' care este Tntocmit de structura Resurse Umane din cadrul
unitatii penitenciar in care se consemneaza atat rezultatele verificarii documeritatiei depuse de
solicitant cat si rezultatele verificarii situatiei reale la adresa prevazuta in contractul de
Tnchirier~ al sollcitantu lui, auditorii interni au constatat cape ,,Procesul verbal: este trecut doar
numele si prenumele directorului Penitenciarului Constanta Poarta Alba, fara :a se specifica fn
mod expres acordarea sau respingerea compensatiei lunare pentru chirie, fapt pentru ~r~ la
recomandarea auditorilor interni seful Biroului Resurse Umane a procedat la rev1zwrea
modelului Proces verbal', reviz~ire care a constat printre altele ~i introducerea sintagmei
.Acordare/Respingere" atunci cand structura Resurse Umane inainteaza procesul verbal

10 '
Plata se efectueaza de conducatorul compartimentului financiar (financiar-contabil) numai daca sunt indeplinite
urmatoarele conditii:
........ ....... ... . I
- exista toate documentele justificative care sa justifice plata;
- semnaturile de pe documentele justificative apartin ordonatorului de credite sau persoa~elor desemnate de
acesta sa exercite atributii ce decurg din procesul executarii cheltuielilor bugetare, potrivit legii;

Pagina 15 din 20
Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector Buc; r .t
ti, Romania
lO . -----~ . an , ov ro
~NFORM CU ' F-PO/SAPI -02.18 Ed.II, rev.3
I OR!GINALUL
directorului unitatii penitenciar pentru analiza in vederea acordarii sau respingerii dreptului
banesc referitor la cornpensatia lunara pentru chirie (a se vedea Procesefe-verbale
nr.95764112.12.2019, nr.95765112.12.2019, nr.95766112.12.2019, nr.95767112.12.2019,
nr.95768112. 12.2019, nr.95769112.12.2019 $i nr.95771112.12.2019).

CONSTATAREA
C.9.
Analizand modul de incadrare a cheltuielilor efectuate de unitatea penitenciar pentru
acordarea dreptului banesc - compensatia lunara pentru chirie, auditorii interni au constatat ca,
In Anexa 7 ,,Contul de executie cheltuieli" - anexa la Situatiile financiare intocmite pentru
exercitiul financiar al anului 2017, acest drept a fost platit de la Titlul I ,,Cheltuieli de personal" -
alineatul bugetar 10.01 .16 ,,Alocatii pentru locu i n~e" ~i a fast in suma totala de 826.534 lei,
suma ca re In mod nejustificat ~ i implicit eronat contine ~i o suma de 1.712 lei, care reprezinta
dreptul unui concediu de odihna neefectuat, contrar prevederilor OMFP nr. 195412005 pentru
aprobarea C/asificafiei indicatorilor privind finanfele pub/ice $i OMJ nr. 1681/C/2010
)ndrumarul privind clasifica(ia indicatorilor privind finan{ele pub/ice - cheltuieli clasificafia
funcfionala $i economica" cu modificarile $i completarile ulterioare. Corect dreptul aferent
concediului de odihna neefectuat trebu ia platit de la Titlul I ,,Cheltuieli de personal" - alineatul
bugetar 10.01 .30 ,,Alte drepturi salariale In bani", a$a cum prevede OMFP nr.195412005 (
OMJ nr.1681/C/2010.

CAUZA
Neacordarea atentiei cuvenita clasificatiei indicatorilor privind finantele publice,
clasificatie specifica sistemului penitenciar aprobata prin OMJ nr.1681/C/2010.

CONSECINTA
Furnizarea de informatii nereale atat directorului Penitenciarul Constanta Poarta Alba ,
care are calitatea de ordonator tertiar de credite, cat ~i directorului general al ANP care are
calitatea de ordonator secundar de credite, informatii care sunt transmise trimestrial
Ministerului Justitiei care la randul sau transmite Mini~terului Finantelor Publice pentru a
analiza detaliat natura tipurilor de cheltuieli efectuate.

RECOMANDAREA
R.9.
Pe viitor directorul Penitenciarului Constanta Poarta Alba va lua masurile care se impun
astfel incat contabilul ~ef sa respecte intocmai prevederile referitoare la gruparea cheltuielilc.
in functie de natura §i efectul lor, 8§8 cum prevede OMFP nr.195412005 pentru aprob8re8
Clasificatiei indicatorilor privind finantele pub/ice, cu modificarile $i completarile u/terio8re ~;
prevederi/e OMJ nr.3495/C/2019 Jndrumaru/ de incadrare a che/tuielilor bugetare pe articole
$i alineate pentru Administrafia Nafionala a Penitenciarelor'.

CONSTATAREA
C.10.
Analizand Balanta analitica a contului 461 01 ,,Debitori sub 1 an" lntocmita pentru
perioada 01.01 -3 1.12.2017 auditorii interni au constatat ca:

- in anul 2017 in contul 461 01 ,,Debitori sub 1 an" au fost inregistrate printre alte
debite ~i 2 debite in valoare totala de 15.122,38 lei (debite compuse din suma de
7.775,53 lei ~i respectiv suma de 7.346,85 lei) debite care reprezinta contravaloarea
unor cheltuieli de ~colarizare care trebuiau recuperate ca unnare a incetarii a 2
raporturi de serviciu ca urmare a demisiei in anul 2017 a doua persoane angajate
in cadrul Penitenciarului Constant.a Poarta Alba;
\ '\ j\
4
Pagina 16din20
Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Buc"re~~. R6~
· nia
___ • .an . ov.ro
. CONFORM Cul\' · F-PO/SAPI -02.18 Ed.II, rev.3
ORIG~N~LUL_ )
Penitenciarul Constanta Poarta Alba a incasat In anul 2018 prin . casieria unita~ii
penitenciar doar contravaloarea debitului in suma de 7.775,53 lei, situatie din care
rezulta ca. in mod nejustificat, la data prezentei misiuni de audit intern Penitenciarul
Constanta Poarta Alba mai trebuie sa recupereze debitur in suma de 7 .346,85 lei;

- Avand in vedere vechimea constituirii debitului in suma de 7 .346,85 lei (31.07 .2017)
auditorii interni au constatat ca, in mod nejustificat ~i implicit eronat ~ebitul in s uma
7.346,85 lei nu a fost inregistrat in anul 2018 in contul 461 02 ,,Debitori peste 1
an", contrar prevederilor Cap. VII lnstrucfiunile de utilizarea a COf
turilor, Clas a 4
,. Conturi de terfi", Grupa 46 ,,Debitori $i creditori divef$i, debitori $i credifori ai bugetelor",
din OMFP nr.191712005 ,,Normele meto~ofogice privind
11
Contul 461 ,,Debitori"
organizarea $i conducerea contabilitafii institufiilor pub/ice, planul de conturi pentru
institufii pub/ice $i instruc(iunile de aplicare a acestuia, cu modificaril~ §i completarile
u/terioare".

CAUZA
Neefectuarea unei analize de catre contabilul ~ef eel putin trime~trial, precum ~i
neefectuarea inventarierii elementelor de natura debitorilor odata cu i nto<hmirea Situatiilor
financiare anuale, Situatii financiare care au fast transmise la ANP in ved~rea centrali~arii
acestora ~i transmiterii ulterioare la Ministerul Justitiei.

CONSECINTE
Neefectuarea unei analize de catre contabilul ~ef eel putin trim~strial are drept
consecin1a. pe de o parte nelncasarea contravalorii debitelor de catre Penitenciarul
Constanta Poarta Alba, debite datorate de tef1e persoane, iar pe de alia parte Situatiile
financiare intocmite ~i raportate in anul 2017 la A.N.P nu ofera o Imagine fidela a
activelor, pozitiei financiare precum ~i a performantei financiare ~i a rezultatului
patrimonial in activitatea desfa~urata de Penitenciarul Constan1a Paar' a Alba conform
dispozitiilor legale i n vigoare.
l
RECOMANDAREA
R.10.
12
Avand in vedere prevederile art. 22, al in. (2), lit. e) din Legea Inr.500/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare referitoare la responsabilitatile ordonatorilor de credite
coroborate c~ prevederile art.2. alin. (3) 13 din Legea contabilitatii nr.82/1991 *j*Republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, in eel mai scurt timp directorul Penitenc·arului Constanta
Poarta Alba ~a dispune masurile care se impun, astfel incat:

contabilul sef sa procedeze la inregistrarea in contul 461 02 ,.Debit~ri peste 1 an" a


debitului 1n' suma de 7.775,53 lei, debit care a fost constituit in luna i~lie a anului anul
201 7 ~i inregistrat in contul 461 01 .Debitori sub 1 an"; !
11 contul 461 se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul 11:461 01 .Debitori ~ub 1 an· ll>i 461 02
Debitori peste 1 an". . .. fi '· ·t t·e ·
12 Organizarea ~i tinerea la zi a contabilitatii :,;i prezentarea la termen a s1tuat11lor inanc!1are asupra s1 ua,1 1
patrimoniului aflat in administrare ~i executiei bugetare.

13 art.Z, alin. (3) contabilitatea institutiilor publice asigura infoArma\ii c:>r~onatorilor de ~r~dite cu_privir~ la
executia bugetelor de venituri ~i cheltuieli, patrimoniul aflat m. adm1mstrare, pr~cum ~1 pentr~ rntocm1~ea
contului general anual de executie a bugetului de stat, a contulu1 anu~I de executre a ~ugetulu1 asrguranlor
sociale de stat, fondurilor speciale, precum $i a conturilor anuale de execut1e ale bugetelor lol ale.
consilierul juridic Tmpreuna cu contabilul $ef sa procedeze la intocmirea documentatiei
necesara in vederea transmiterii debitorului pentru incasarea debitului in suma de
7.775,53 lei in eel mai scurt timp.

in situatia in care se intampina dificultati in recuperarea debitului consilierul juridic


impreuna cu contabilul !?ef sa informeze directorul unita1ii penitenciar printr-o nota scrisa
prin care sa propuna modalitatea care trebuie adoptata in vederea recuperarii debitului in
suma de 7.775,53 lei.

Referitor la termenul de plata a contributiilor la bugetul de stat/bugetul asigurarilor


sociale de stat/bugetul asigurarilor sociale de sanatate precum 9i contributia asiguratorie
pentru munca suportata de angajator, datorate salariilor platite pentru perioada 01.01 -
31.12.2017. auditorii interni au constatat ca aceste contributii au fast platite la termenul
scadent stabilit de legislatia specifica in materie, respectiv data de 25 a lunii urmatoare celei in
care a fost realizat venitul (impozit pe salariu, contribu(ia de asigurari sociale, contribufia de
asigurari sociale de sanatate ~i contribufia asiguratorie pentru munca).

CONSTATAREA
C.11.
Referitor la statul de plata intocmit lunar de catre Penitenciarul Constanta Poarta Alba
in perioada ianuarie - decembrie 2017, auditorii interni au constatat ca, in mod nejustificat l?i
implicit eronat:
1. fn unele cazuri Statele de plata nu au fost aprobate de directorul Penitenciarului
Constanta Poarta Alba, in calitatea sa de ordonator te'1iar de credite (a se vedea Statele
de plata din lunile ianuarie, februarie, martie, mai, septembrie, noiembrie, decembrie
aferente anului 2017), in conditiile in care drepturile salariale cuprinse in statele de
14
plat.a au fast platite, contrar prevederilor pct.4 "Plata cheltuielilor' din OMFP
nr.179212002 cu modificarile $i completarile ulterioare.

2. De~i Statul de plat.a aferent lunilor noiembrie ~i decembrie 2017 a fost vizat pentru
,,Bun de plata" nu rezulta data cand a fost acordata aceasta viza.

Precizam ca, prin acordarea vizei pentru ,,Bun de plata" pentru suma care urmeaza a t1
ordonantata in vederea efectuarii platilor drepturilor salariale !?i prin inscrierea datei la care
s-a acordat aceasta viza, se creeaza obligativitatea de intocmire a documentului
,,Ordonan{are de plata" - document care dupa semnare de catre directorul unitatii
penitenciar, in calitatea sa de ordonator ter1iar de credite prin care se ordona sa se
intocmeasca ,,Ordinele de plata" pentru pfata drepturifor $i obliga(iilor safariale ale
angaja(ilor, precum $i a obfigafiilor angajatorului, a9a cum prevede pct.3 ,,Ordonan(area
cheltuie/ilor" $i pct.4 .,Plata cheftuielilor' din OMFP nr. 1792/2002 cu modificarile $i
completarile ufterioare.

Plata se efectueaza de condud!torul compartimentului financiar (financiar-contabil) numai da~ sunt indeplinite
14

urmatoarele conditii:

- semnaturile de pe documentele justificative apartin ordonatorului de credite sau persoanelor


desemnate de acesta s~ exercite atributii ce decurg din procesul execut~rii cheltuielilor bugetare, potrivit legii;
CAUZE/ CONSECINJE
Neacordarea aten1iei cuvenite tuturor prevederilor stabilite prin OMF~ nr. 1792/2002
referitoare la rolul documentelor justificative care trebuie aprobate de ordonatorul de credite
care stau la baza efectuarii platilor. I
RECOMANDAREA
R.11 .
Avand in vedere prevederile art. 22, alin. (2). lit. e) din Legea nr.500/2002, cu
modificarile ~i completarile ulterioare referitoare la responsabilitatile ordonatorilor de credite
coroborate cu prevederile art.2, alin. (3) din Legea contabilitatii nr.82/1991 **rRepublicata, cu
modificarile ~i completarile ulterioare, in eel mai scurt timp directorul Penitenc·arului Constanta
Poarta Alba va dispune masurile care se impun, astfel incat pe viitor:

drepturile salariale cuprinse in statele de plata sa fie platite doar dupa aprobarea
statelor de plata de catre directorul Penitenciarului Constanta Poarta Alba, in calitatea
sa de ordonator tertiar de credite, deoarece statele de piata repre~inta documente
1

justificative in baza carora se platesc drepturile salariale ale a gaja1ilor unitatii


penitenciar, a~a cum prevede pct.4 ,,Plata cheltuielilor.t5 din OMFP r. 179212002 cu
modificari/e ~i completarile ulterioare; :

la acordarea vizei ,,Bun de plata" pe statul de plata pentru suma c9re urmeaza a fi
ordonantata in vederea efectuarii platilor drepturilor salariale sa se i nscrie ~i data la
care se acorda aceasta viza.

IV. ANEXE

Probele de audit colectate in baza carora s-au formulat constatari sunt arhivate in
,,Dosarul misiunii de audit public intern" - Sectiunea A "Raportul de audi, public intern §Ji
anexele acestuia".

is Plata se efectueaza de conducatorul compartimentului financiar (financiar-contabil) numai ~aca sunt indeplinite
urmatoarele conditii: '

...~. -~-~~naturile
de pe documentele justificative apartin ordon~~orului. ~e creditb sau .P~rso~~elor
desemnate de acesta sa exercite atributii ce decurg din procesul executam cheltu1ehlor buge~re, potnv1t leg11,
I
...... -~···,·. /". S~r
. M ri Ghtculeasa nr.47, sector 2 Bucure~ti, Romania i Pagini'i 19 din 20

~~ .anp.qov.ro \f\ ... , ,


"' , J V\ F-PO/SA~I -02.18 Ed.II, rev.3
V. CONCLUZll $1 OPINll

Concluziile sunt formulate pe obiectivele de audit stabilite pe baza constatarilor


efectuate.
Opinia auditorilor interni cu privire la gradul de realizare a obiectivului general auditat
este conform grilei:

Supervizorul misiunii de audit intern,


Ani DUMITRACHE, Auditori interni,

Nicu~or URIAN

Mircea Adrian NIST

Elena STOIEAN

.------ -----
CONFORM C r
ORIGH ALUL

Pagina 20 din 20
Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucure~ti, Romania
www.anp.gov.ro
F-PO/SAPI -02. 18 Ed.II, rev.3
NUMELE ENTITATl l/STRUCTURll AUDITATE

PLANUL DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA RECOMANDARILOR

Ra port de audit public intern nr... .................

Calendarul
Nr. implementarii Responsabilul cu
Constatare Recomandare
crt. ~i actiunile implementarea
planificate
0 1 2 3 4
1. ACTIVITATEA AUDITATA (ex. Financiar contabili:!)
C.1.1 .1. R.1.1.1

C.1.1 .2. R.1.1.2.

2. ACTIVITATEA AUDITATA (ex . Salarizare)


C. 2.1.1. R.2.1.1.

C. 2.1.2. R.2.1 .2.

3. ACTIVITATEA AUDITATA (ex. Achizitiile oublice)


I I I
C.3.1.1. R.3.1.1.
C.3.1.2. R.3.1.2.

NOTA:
,.PLANUL DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA RECOMANDARILOR' va ti intocmit prin inscrierea in coloanele 1 9i respectiv 2 a constatarilor
9i recomandarilor formulate Tn Raportul de audit public intern pentru fiecare activitate auditata, prin preluarea stricta at~t a ordinii activit~tilor auditate. cat si a
constati:!rilor si recomandarilor.

-·- - Nume ~i prenume-----·- Conducatorii structurilor


o~i
01
;:.:"1'1 z
Gl -n
Director
(Numele entitatii auditate)
auditate

~~ Ci Nume ~i prenume
;z
'
":i"I
,.v
·l> ;? functia

j ~ gj F-PO/SAPl- 02 .1 9.4 Ed.II, rev.3


~l
-

S-ar putea să vă placă și