Sunteți pe pagina 1din 4

Identificați succint aspectele teoretice, fiscale și monografia contabilă specifică instituțiilor

publice (pentru active fixe supuse amortizării și pentru active fixe care nu se supun
amortizării) cu privire la operațiunile de leasing financiar și cele privind leasingul
operațional (potrivit legislației naționale prin
Ordinul 1.917 / 2005 și IPSAS 13 „Contracte de leasing”).

Leasing-ul este operaţiunea în care o parte, denumita locator/finanţator, transmite


pentru o perioadă determinata dreptul de folosinţa asupra unui bun, al cărui proprietar este,
celeilalte părţi, denumita utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plaţi periodice,
denumita rata de leasing, iar la sfârşitul perioadei de leasing locatorul finanţatorul se obliga
sa păstreze dreptul de opţiune al utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul
de leasing ori de a inceta raporturile contractuale.
Rata de leasing reprezintă:

 în cazul leasing-ului financiar, cota-parte din valoarea de intrare a bunului şi a


dobânzii de leasing;
 în cazul leasing-ului operaţional, cota de amortizare calculată în conformitate
cu actele normative în vigoare şi un beneficiu stabilit de părţile contractante.

Contract de leasing financiar


Conform Codului Fiscal, contractul de leasing financiar trebuie să îndeplinească cel puțin
una din următoarele condiții:
– Riscurile și beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care este obiect al
leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul în care contractul de leasing
produce efecte (momentul în care utilizatorul este îndreptățit să folosească bunul);
– În contractul de leasing este prevăzut transferul dreptului de proprietate asupra
bunului care este obiect al leasingului către utilizator la momentul expirării
contractului;
– Perioada contractului de leasing depășește 80% din durata normală de funcționare
maximă a bunului care face obiectul leasingului. În înțelesul acestei definiții, perioada
de leasing include orice perioadă pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;

Contract de leasing operațional


Codul Fiscal definește contractul de leasing operațional ca fiind orice contract de
leasing încheiat între locator (persoana care are bunul în proprietate din punct de
vedere juridic) și locatar (persoana care are dreptul de folosință), care transferă
locatarului riscurile și beneficiile dreptului de proprietate, mai puțin riscul de
valorificare a bunului la valoarea reziduală și care nu îndeplinește niciuna dintre
condițiile prevăzute la ultimele patru puncte de mai sus. Riscul de valorificare a
bunului la valoarea reziduală există atunci când opțiunea de cumpărare nu este
exercitată la începutul contractului sau când contractul de leasing prevede expres
restituirea bunului la momentul expirării contractului.
Aspecte contabile
– Tipul contractului de leasing indică, de asemenea, persoana care este obligată să
înregistreze activul în evidențele sale contabile, respectiv o cheltuială cu amortizarea,
precum și persoana care înregistrează doar o cheltuială operațională în legătură cu
acest bun.

Aspecte fiscale
– Codul Fiscal prevede diferite tratamente fiscale pentru TVA-ul și cheltuielile aferente
autovehiculelor, cât și achizițiilor auxiliare legate de autovehicule, în funcție de mai
mulți factori precum: greutatea, numărul de locuri și scopul pentru care
autovehiculul este utilizat. Astfel, în funcție de factorii amintiți mai sus, Codul Fiscal
prevede trei tipuri de tratamente fiscale care pot fi aplicate:
– Deducere integrală a TVA-ului și cheltuielilor în scopul impozitului pe profit
– Acordarea in scop personal a vehiculelor pentru care s-a aplicat limitarea
deductibilitatii de 50% nu sunt considerate venituri salariale. Insa, cele pentru care s-
a acordat deductibilitate integrala, dar sunt folosite si in scop personal, se considera
ca fiind beneficiu in natura partea care a fost folosita in scop personal

Monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor


operațiuni
Descriere operație Simbol Simbol
cont cont
debitor creditor
ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE
Alte împrumuturi și datorii asimilate și dobânzile aferente acestora (cont 167 și 168)
Leasing financiar - în situația în care activele fixe
achiziționate nu se supun amortizării
active fixe corporale primite conform contractului încheiat, la 212, 213, 101, 102,
valoarea de intrare 214 103, 104
evidențierea datoriei, inclusiv a dobânzilor aferente % 167
682
666
471
înregistrarea obligației de plată a ratelor lunare pe baza % 404
facturii emise de proprietarul bunurilor 167
4426
înregistrarea plății ratelor de leasing 404 560 (561,
770)
Leasing financiar - în situația în care activele fixe
achiziționate se supun amortizării
active fixe corporale primite conform contractului încheiat, la 212 (213, 167
valoarea de intrare 214)
evidențierea dobânzilor aferente % 168
666
471
înregistrarea facturii pentru rata scadentă și dobânda aferentă % 404
167
168
4426
înregistrarea plății ratelor de leasing 404 560 (561,
770)
Leasing operațional – în situația în care activele fixe
achiziționate nu se supun amortizării
înregistrarea obligației de plată a ratelor lunare pe baza % 401
facturii emise de proprietarul bunurilor 612
4426
înregistrarea plății ratelor de leasing 401 560 (561,
770)
înregistrarea intrării activului fix la valoarea reziduală plus 212 (213, 101 (102,
cota-parte din valoarea de intrare cuprinsă în ratele de leasing 214) 103, 104)
Leasing operațional – în situația în care activele fixe
achiziționate se supun amortizării
înregistrarea obligației de plată a ratelor lunare pe baza % 401
facturii emise de proprietarul bunurilor 612
4426
înregistrarea plății ratelor de leasing 401 560 (561,
770)
înregistrarea intrării activului fix la valoarea reziduală plus 212 (213, 719
cota-parte din valoarea de intrare cuprinsă în ratele de leasing 214)
ACTIVE FIXE CORPORALE
Intrarea în patrimoniu a activelor fixe corporale care se
supun amortizării
achiziționate în regim de leasing financiar 212 (213, 167
214)
Intrarea în patrimoniu a activelor fixe corporale care nu se
supun amortizării
intrarea în patrimoniu prin achiziționare de la terți, primite 211 (212, 101 (102,
prin donație, transfer cu titlu gratuit între instituții sau 213, 214) 103, 104)
redistribuiri între unități, realizate din producție proprie,
constatate plus la inventar, achiziționate în regim de leasing
financiar
cheltuieli cu active fixe corporale neamortizabile achiziționate 682 167
în regim de leasing financiar

Avantaje si dezavantaje
Din derularea unui contract de leasing financiar, utilizatorul are ca avantaj faptul ca o mica
parte din valoarea autovehiculului va iesi din companie sub forma de fluxuri de numerar si
anume avansul, pe cand in cazul unei achizitii, compania va suporta plata intregii valori a
masinii. Totusi, spre deosebire de contractul de leasing operational, in care nu se plateste un
avans la inceputul contractului, leasingul financiar este in dezavantaj in ceea ce priveste
valoarea iesirilor de numerar.
Un dezavantaj pe care il implica leasingul financiar, in comparatie cu cel operational, este
acela ca utilizatorul este cel care suporta costurile cu intretinerea, reparatiile, impozitele si
taxele locale pentru vehiculele luate prin primul fel de contract, spre deosebire de leasingul
operational, unde aceste costuri sunt suportate de locator.
Un avantaj pe care il detine leasingul financiar este acela ca, la sfarsitul contractului, activul
ramane in proprietatea utilizatorului, spre deosebire de cel operational, in care bunul
ramane in proprietatea locatorului.