Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Dreptul urbanismului: c) toţi titularii cunoscuţi, foşti şi actuali, ai


a) are ca obiect dezvoltarea spaţială a dreptului de proprietate asupra imobilului;
localităţilor;
b) reglementează raporturile dintre 7. Printre actele necesare eliberării
persoane fizice şi/sau juridice în ceea ce autorizaţiei de construire, se numără şi:
priveşte înstrăinarea imobilelor, terenuri a) titlul de proprietate asupra imobilului
sau construcţii; însoţit de acordul autentic al proprietarilor
c) reglementează exclusiv planificarea imobilelor învecinate, însoţit de extrasul de
localităţilor urbane; carte funciară doveditor şi documentaţia
tehnică aferentă;
2. În raport cu dreptul administrativ, b) certificatul de urbanism, titlul de
dreptul urbanismului: proprietate asupra imobilului,
a) cunoaşte dezvoltări proprii, specifice; documentaţia tehnică;
b) este asimilat dreptului administrativ, c) extras din planul urbanistic general
neavând caractere originale; aferent poziţionării geografice a imobilului
c) este o ramură distinctă, neavând puncte însoţit de certificatul de urbanism şi copii
comune. legalizate din cartea funciară în care este
înscris imobilul.
3. Protecţia patrimoniului natural şi
construit: 8. Autorizaţia de construire nu se
a) face obiectul dreptului mediului; eliberează:
b) reprezintă, conform legii, un obiectiv al a) pentru construirea drumurilor sau a
activităţii de urbanism; infrastructurii de orice fel;
c) nu este consacrată de nici un act b) pentru consolidarea apărării obiectivelor
normativ aferent domeniului dreptului strategice;
urbanismului. c) pentru amenajări de spaţii verzi.

4. Participarea publicului la luarea 9. Caracterul real al autorizaţiei de


deciziilor în materie de urbanism: construire se manifestă prin:
a) reprezintă un principiu al dreptului a) marja largă de apreciere pe care o are
urbanismului, dar nu cunoaşte o autoritatea emitentă în ceea ce priveşte
aplicabilitate practică; drepturile acordate titularului;
b) este recunoscută doar la nivelul b) capacitatea titularului de a refuza
dreptului Uniunii Europene. autorizaţia acordată de autoritatea
c) este consacrată la nivel legislativ; emitentă;
c) posibilitatea ca autorizaţia să fie
5. Planul urbanistic general: transferată, de la un titular la altul;
a) se efectuează la cererea particularilor
interesaţi; 10. La expirarea termenului de valabilitate
b) prezintă un caracter pur consultativ; al autorizaţiei de construire:
c) se actualizează periodic la cel mult 10 a) titularul este obligat să desfiinţeze
ani. construcţiile ridicate, dar neterminate, până
la acel moment;
6. Certificatul de urbanism cuprinde b) titularul poate cere prelungirea
elemente privind: termenului de valabilitate, cu 15 zile
a) regimul juridic, tehnic şi economic al înainte de expirarea acestui termen;
imobilului; c) titularul beneficiază de un termen de 15
b) poziţionarea geografică şi geofizică a zile de a notifica autoritatea emitentă în
imobilului şi a anexelor sale; ceea ce priveşte intenţia de a prelungi sau a
nu prelungi termenul de valabilitate.