Sunteți pe pagina 1din 20

Ce faci aici?

Cuprins
Stătea tăcut, cu cap plecat,
În peştera rece, pustie,
De multe gânduri frământat...
Şi obosit... şi nemâncat 3 Editorial
Fă până poți! – Editorii
Un om... Ilie.

Căci e fugar... şi viaţa lui


4 Cunoștință și pricepere pentru cei tineri
Ameninţată e de spadă. Pericolul afirmării pentru slujitorii tineri –
I se părea că nimănui Darius Ocnean
Nu-i pasă-acum de viaţa lui,
Ce să mai creadă? 6 Familia, cuibul credinței
La timp și ne la timp – Emanuel Nemeș
Cerul... părea că-i numai nor,
Nicio lumină nu zăreşte,
Fără speranţă... fără dor... 8 Doctrine biblice

Cea mai înaltă și eternă slujbă sfântă –


„Un singur lucru-aş vrea:
Iosif Anca
Să mor”... gândeşte.
12 Cuvânt pentru slujitori
Din cer, doi ochi îl urmăresc Locuri vacante în Biserica zilelor noastre –
În drum spre peştera pustie. Simion Buzduga
Când gânduri negre-l copleşesc,
Aude clar un glas ceresc: 16 Biografii

„Ce faci aici, Ilie?” Minerva Varga – Fănel Șuteu

Şi el răspunde încurcat:
„O, Doamne, plin de râvnă-am fost
18 Experiențe

Cu Dumnezeu în permanență (partea a III-a) –


Şi credincios... H.A.
Şi-am ascultat...
Şi m-ai găsit când m-ai chemat, la post.”
20 Meditație

Drumul supunerii – Ioan Zlibuț


„Întoarce-te `napoi grăbit,
Să-l ungi pe Iehu împărat,
C-acest Ahab nelegiut
Fondurile necesare editării şi distribuirii re-
Va fi de Mine pedepsit, vistei „Dragoste pentru Adevăr”, se constituie din
Că-i lepădat.” donaţii din ţară şi străinătate. Cei care doresc să
sprijine această lucrare pot depune bani în contul
Asociaţiei Creştine de caritate Gosen, deschis
la BCR Arad, având codul IBAN: RO 62RNCB 0015
0303 1877 0001.
Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!
(continuare în pagina 11)
Colectivul redacţiei

ISSN: 1841-1185
Editorial
„Ai dat celor ce se tem de Tine un steag, ca să-l
înalţe spre biruinţa adevărului” (Psalmul 60:4)

FĂ PÂNĂ POȚI!

Înţeleptul scria la bătrâneţe că „toate lucrurile pentru a nu fi preluaţi de tehnologia vremii noastre şi
îşi au vremea lor.” (Eclesiastul 3:1). Din aceeaşi carte a educaţi în scop distructiv, atât prin afectarea funcţiilor
lui aflăm că a avut multe realizări, dar pe unele dintre creierului cât şi prin pervertirea morală.
lucrările ce şi le-a dorit, mai târziu le-a regretat, ceea Fiecare credincios să se dedice celor sfinte printr-o
ce înseamnă că altceva trebuia să facă. Într-o altă carte prezenţă maximă la slujbele sfinte ale adunărilor,
a lui face o trimitere la furnică pentru o încercare de într-o vreme cu restricţii care prevestesc posibile
mobilizare a celor ce pierd vremi preţioase: „Leneşule; restricţii totale. Dacă nu suntem atenţi, multe activităţi
uită-te cu băgare de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te!” suprimă timpul sacru al părtăşiilor sfinte din familie.
(Proverbele 6:6). Aşadar, bătrâneţea, unele preocupări De asemenea, timpul personal de lectură şi studiu
neînţelepte sau lenea, nu ne (mai) lasă să facem ceea biblic şi bineînţeles de rugăciune, sunt o necesitate
ce ar trebui să facem. Domnul Isus, ca unul care a venit zilnică.   „Stăruieşte asupra (Cuvântului) la timp şi ne la
la „împlinirea vremii” (Galateni 4:4) şi a îndeplinit „tot timp.” (2 Timotei 4:2) „De aceea orice om evlavios să se
ce trebuie împlinit” (Matei 3:15), spunea despre Sine, roage Ţie la vreme potrivită! Şi chiar de s-ar vărsa ape
enunțând totodată un principiu al posibilităţilor de a mari, pe el nu-l vor atinge de loc.” (Psalmi 32:6)
face sau a mai putea face: „Cât este ziuă, trebuie să lucrez O altă activitate ce nu poate fi amânată este
lucrările Celui ce M-a trimis; vine noaptea, când nimeni nu ajutorarea celor din jurul nostru. Aici este locul unei
mai poate să lucreze.” (Ioan 9:4). vorbe de suflet, al unei mângâieri sau mustrări, după caz.
Fratele Titus Ghica, în cântarea Este atât de crudă „Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca nişte mere din
vremea are şi strofa: „Timpul merge înainte / Şi cu vorba aur într-un coşuleţ de argint.” (Proverbe 25:11) Ajutorarea
nu-l poţi duce. / Nu-i poţi pune beţe-n roate, / Să-l are şi ea vremea şi posibilităţile specifice.  „Să nu obosim
întorci nici că se poate, / Nici să-l faci să se usuce.” El în facerea binelui; căci la vremea potrivită, vom secera,
exprimă prin aceste cuvinte imposibilitatea valorificării dacă nu vom cădea de oboseală.” (Galateni 6:9)
ulterioare a timpului. Copilăria nu poate fi retrăită la Slujitorii Bisericii sunt cei mai datori să administreze
tinereţe şi nici tinereţea mai târziu în viaţă. Drept urmare bine timpul şi alte resurse disponibile, atât în ceea ce-i
a acestei realităţi incontestabile şi ireversibile, este priveşte pe ei cât şi pe cei cărora le slujesc. Domnul a zis
imperativ ca fiecare dintre noi să trăiască activ clipa, ucenicilor Săi: „Cine este ispravnicul credincios şi înţelept,
dar nu aşa cum îndeamnă reclamele vremii noastre, pe care-l va pune stăpânul său peste slugile sale, ca să le
ce sugerează să te distrezi sau să faci împrumuturi azi. dea partea lor de hrană la vremea potrivită?” (Luca 12:42).
Dacă pătrundem mai adânc în sensul celor transmise Deci „Fă până poţi!” înseamnă fă la timp, dar şi fă
prin reclamele audio‑video, ni se cere să le dăm lor clipa, când ai posibilități materiale, cât eşti încă în putere sau
fie cumpărându-le marfa, fie acceptându-i să profite în autoritate şi cât ai drept să acţionezi. Nu uita că nimeni
diverse moduri de viaţa noastră. nu este stăpân pe suflarea lui sau pe ziua de mâine. Să
Pentru a nu ne dicta alţii orarul şi activităţile, iată nu uităm binecuvântata recomandare apostolică: „Tot
câteva moduri de a face ce trebuie făcut, cât se pot face: ce faceţi, să fie făcut cu dragoste!” (1 Corinteni 16:14) În
Fiecare familie, în primul rând părinţii, dar într-o dragoste, toate lucrurile se fac desăvârşite şi se răplătesc
anumită măsură şi fraţii mai mari, să se ocupe de cei pe deplin.
mici. Pe de-o parte pentru a-i învăţa la timpul cel mai Editorii
preţios, la vârsta de aur a memoriei, pe de altă parte

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
3
Cunoștință și pricepere pentru cei tineri
„să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului
cunoștință și chibzuință” (Proverbe 1:4)

PERICOLUL AFIRMĂRII PENTRU


SLUJITORII TINERI
Având în vedere că trăim o vreme cu foarte multe Va trebui să fim atenți la un aspect. Să reflectăm
modificări într-o perioadă foarte scurtă de timp, este puțin la spusele Bibliei despre Anania și Safira. Au
ușor să observăm că și la nivelul slujirii și al slujitorilor „ascuns” prețul exact al moșiei pe care au vândut-o.
se observă o schimbare de generație, de atitudine și de Judecata divină a intervenit fără zăbavă și a fost dusă
poziție. Frații despre care auzeam, când eram copii că la îndeplinire sentința dată pentru fapta lor. Însă de
erau evangheliști, proroci sau păstori, astăzi nu mai sunt; multe ori omitem fondul de acțiune al acestei familii.
fie au trecut din viață, fie au ajuns la vârste înaintate, cu Abordând contextul, observăm că mulțimea era o inimă
neputințele de rigoare. Odată cu trecerea timpului, cu și un suflet, niciunul nu zicea că averile sunt ale lui; nu
schimbarea vremurilor și cu schimbarea slujitorilor, au duceau lipsă pentru că vindeau ce aveau și aduceau
survenit si alte modificări la care luăm parte și care pot fi totul la apostoli. Dacă citim cu atenție, vom observa
observate ușor. Suntem martori la modificarea conceptului că nu apare numele niciunei persoane, cu excepția lui
de autoritate, la o dezvoltare tehnologică nemaîntânită și Iosif, care, datorită acțiunilor lui de binefacere, a ajuns
la o schimbare a modului de comunicare. Lupta pentru să fie numit „fiul mângâierii”. Biblia continuă cu cazul
sufletele oamenilor s-a diversificat și se dă pe alte fronturi „Anania și Safira” și cu finalul tragic al acestora. Care este
comparativ cu perioada generațiilor anterioare. Având în legătura între cele două situații? Oamenii care au făcut
vedere aceste modificări, personal cred că și pentru tânăra acest lucru de jertfire deosebită, vânzând și renunțând
generație de slujitori, chemați de Dumnezeu în slujire, apar la posesiunile lor pentru cei în nevoie, au ajuns să fie
noi forme de luptă și de ispitire. În câteva rânduri mă voi apreciați de frați pentru că mângâiau pe alții prin faptele
referi la una dintre ele. lor. Pe acest fond al aprecierii, oferită celor care au făcut
Când Biblia amintește despre vulpile mici care strică astfel de lucruri, probabil Anania și Safira au dorit să fie
viile, amintește şi în ce stadiu al dezvoltării viei apare și ei văzuți bine și lăudați pentru „jertfa” lor. Problema
stricăciunea, și anume când: „sunt în floare.” (Cântarea era că ei nu erau ajunși la un nivel de dăruire totală.
Cântărilor 2:15). Este perioada de început, când fructele Ei doreau în același timp și aprecierea de a fi în rândul
nu au ajuns încă la maturitate. De aceea, se cere veghere celor ce fac asemenea jertfe, dar și oportunitatea de a se
la acest stadiu al dezvoltării! Dacă într-un an vine înghețul bucura de o parte din banii obținuți.
peste florile pomilor, toată cultura va fi compromisă. Am folosit această ilustrație pentru că există pericolul
Eu cred că diavolul știe acest lucru. Dacă reușește să ca pe fondul aprecierii de care au parte frații care, poate de
compromită „floarea”, roadele ulterioare sunt de la sine cele mai multe ori fără voia lor, sunt promovați în mediul
compromise. Din acest motiv consider că lucrarea tinerilor online (lucru foarte ușor în vremea noastră, având în vedere
slujitori trebuie abordată cu mare preocupare. şi implicaţiile finaciare ale administratorilor de canale de
Una din ispitele vremii pentru ei este cea a afirmării. transmisie), să fie ispitit și tânărul predicator să creadă că
În nicio altă perioadă nu a fost mai facil să te faci cunoscut, importanța chemării și manifestarea deplină a darului lui
să fii văzut și revăzut. Am ales să vorbesc despre această Dumnezeu trebuie să treacă și prin „râșnița disipatoare” a
ispită și prin prisma faptului că foarte multe priviri se popularizării, realizată cu astfel de metode. În unele situații,
îndreaptă spre cei făcuți cunoscuți prin intermediul predicatorii locali nu atât de populari, au ajuns să fie
mijloacelor de comunicare. În vremea trecută informația înlocuiți de cei mai bine văzuți, iar participarea la serviciile
că un slujitor va ajunge într-o anumită zonă sau adunare bisericii locale a ajuns să fie înlocuită cu participarea pasivă
se răspândea într-un mod natural, din vorbă în vorbă. la slujbele transmise online. Pe acest fond al „abundenței de
Aceste limitări îl protejau oarecum de luptele și ispitele predici de calitate” a scăzut numărul mijlocitorilor pentru
specifice slujirii. În schimb, vremea de azi oferă cu totul tinerii slujitori care sunt la început și lucrează după măsura
alte „posibilități” și „orizonturi” în ce privește slujirea și de credință specifică vârstei și maturității lor. Oarecum fără
consider de datoria noastră să fim vigilenți. Poate vă să ne dăm seama, cred că transmisiile asistate de tehnologie
întrebați ce e rău în aceste metode care fac ca predicile urmează un anumit șablon de la care nu se poate face
și cuvântul propovăduit să fie răspândit peste tot fără prea mare rabat pentru că se încearcă să se mulțumească

4
prea multe îngrădiri! o audiență din ce în ce mai pretențioasă. Dacă totuși se

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
că problema este că nu se apelează la cele „brute”, ci la
cele „finite”. Materialul constituent al unei predici este
astăzi la îndemâna multora, fiind predici multe atât în
limba română, cât și în engleză sau alte limbi. Ispita
constă în a nu mai munci, a nu mai cere de la Dumnezeu
lumină din Cuvânt și a nu mai căuta apă proaspătă de la
Duhul Sfânt pentru nevoia exactă a poporului pe care
îl slujim. Există pericolul să ne umplem mintea cu idei
gata preparate, dar care nu ne aparțin și nici nu ni le-a
descoperit Domnul nouă. Evident că sunt situații în care
Dumnezeu se folosește de frații mai maturi, puși de El
pentru creșterea și maturizarea poporului - și implicit a
tinerilor sau viitorilor slujitoritori - și aceasta înseamnă
că învățătorul își va lăsa amprenta asupra ucenicilor. Dar
în vremea de azi, consider că întâlnim mai mult decât
întâmplă aceasta, riști să te supui unui torent de critici din
până acum fenomenul „fraudei” în slujire. Tendința este
partea celor care își alocă timpul lor doar unor lucruri care
de a elimina munca, cercetarea Scripturilor, rugăciunea,
pot să captiveze și să încânte. Cred că dacă vor observa o
pentru că ideile și informațiile necesare se pot însuși
slăbiciune la un predicator în timpul unei transmisii, nu vor
fără prea mult efort din „biblioteca online”.
pleca capul ca să înalțe o rugăciune pentru el ca „Domnul
Am auzit un predicator care-l cita pe un scriitor
să îi dea biruință”, ci probabil vor râde de „calitatea slabă a
creștin și spunea așa: „Dacă un predicator nu se roagă două
predicatorului” sau vor căuta o altă slujbă transmisă online.
ore pe zi nu valorează nici cât 10 bani.” La început mi s-a
În acest context, al cererii tot mai mari de elemente care
părut puțin cam exagerată afirmația. Apoi am reflectat
să uimească, pentru a fi prezentate publicului pretențios,
la cele spuse și le-am analizat, concluzionând că, dacă
se naște și crește tânărul predicator. Trebuie să fim foarte
vrem să atingem urechile sau doar sa gâdilăm auzul, nu
atenți că diavolul știe să speculeze slăbiciunile din viața
e necesar să ne rugăm. Trebuie doar să impresionăm, să
noastră și lucrurile cu care ne confruntăm, ca să ne facă să
avem idei bombastice, să deținem calități și aptitudini
cădem în cursa lui. Ispita afirmării și a etalării rezultatelor
omenești, poate chiar actoricești și să folosim un limbaj
din domeniul slujirii, într-o anumită perioadă a vârstei și
dezinvolt. Dacă se dorește „mai mult” sunt necesare și
într-un context asemănător, reprezintă o mare provocare.
anumite cunoștințe de psihologie, întâmplări dramatice și
Ce este de făcut? Dumnezeu are metodele Lui
probabil câțiva muzicieni. În felul acesta se pot manipula
de a crește slujitori și de a nu-i expune la ceva care să le
mase de oameni. Dar dacă ne pasă de cei cărora le slujim,
dăuneze; mai ales în perioada când cu greu pot face față
nu ne va păsa de noi și nici de imaginea noastră. Atunci ne
ispitei ce vine în urma unui torent de aprecieri, sau a
vom ruga pentru cei slujiți și, simțind nevoia și poverile lor,
suprasolicitării în slujire, sau a însoțirii Domnului într-un
vom vorbi altfel sau poate vom vorbi mai mult Domnului
mod evident. Câteva din metodele pe care Dumnezeu le
pentru cei slujiți. În acest fel ne vom adânci tot mai mult
folosește le întâlnim în viața unor oameni din Scriptură. Să
în voia Domnului și vom semăna mai mult cu El și cu
ne gândim la Iosif, care apare „pe scenă” o scurtă perioadă
adevărații slujitori ai Domnului. Unii au influențat poporul
de timp, apoi este luat și crescut de Dumnezeu într-un
lui Dumnezeu și poate au rămas necunoscuți de marea
anonimat greu de înțeles și acceptat. Când erau întrebați
masă de oameni și nevăzuți în lume, deoarece au slujit cu
frații lui despre familia lor, la capitolul „dispăruți” sau
smerenie în lucrul încredințat lor.
„inexistenți” era Iosif. Când citesc aceste lucruri din Biblie,
Tineri dragi, nu uitați că Dumnezeu are școala Lui
nu pot să nu îmi pun întrebarea cum se pot pune alături
în care Își crește slujitorii. Vă îndemn din toată inima să
metodele lui Dumnezeu de a crește slujitori cu cele cu
căutăm cu toții să accedem spre această școală, simplă în
care uneori suntem îmbiați în aceste vremuri. Când citim
felul ei, dar totuși adâncă și tainică. Să nu forțăm lucrurile
despre Ioan Botezătorul, nu ne este scris aproape nimic
cu infuzii artificiale, ci, așa cum a afirmat apostolul Pavel,
despre perioada dinaintea slujirii publice. Probabil s-a axat
să acceptăm că „fiecare îşi primește creșterea pe care i-o dă
pe lucrurile spirituale și cu adevărat importante, pentru ca
Dumnezeu.” (Coloseni 2:19). Cred că nu există creștere mai
atunci când avea să iasă înaintea noroadelor lui Israel, să
bună decât cu Domnul în părtășie, în post, în rugăciune și
poată să își atingă scopul profețit de Dumnezeu cu privire
în cercetarea Scripturilor. Atunci vom deveni ceea ce au
la el. E de remarcat că atunci când a intrat în lucrare, nu
devenit cei ce au absolvit această școală. „Tu cine ești?”, a
a jertfit adevărul pentru popularitate. Cred că aceasta
fost întrebat Ioan Botezătorul. (Ioan 1:19). El nu era copia
se datora faptului că avea creșterea dată de Dumnezeu
vreunui om, nici suma predicilor ori a gesturilor unui
în frumoasa și sigura școală a anonimatului. Aceasta nu
preot celebru. A putut să răspundă atât de frumos: „«Eu»,
înseamnă că nu vei sluji sau nu vei răspunde solicitărilor.
a zis el, «sunt glasul celui ce strigă în pustiu:» «Neteziţi calea
Atenționarea este de a lua seama la dorințele ce se nasc în
Domnului!»” (Ioan 1:23). El era glasul lui Dumnezeu. Acest
inima noastră.
lucru îl doresc pentru tinerii slujitori!
O altă ispită care se „însoțește” bine cu prima este

legată de materialul pentru alcătuirea predicilor. Cel
Darius Ocnean
5
puțin în aparență, resursele sunt nelimitate. Eu cred

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Familia, cuibul credinței
„...Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului”
(Iosua 24:15b)

LA TIMP ȘI NE LA TIMP

Argument care mi-au fost puse în minte atunci și disciplina de a


Una dintre cele mai mari binecuvântări din viața studia Cuvântul lui Dumnezeu.
mea este că m-am născut și am crescut într-o familie Este nevoie să se acționeze la timp și să se depună
credincioasă, unde am cunoscut de mic copil Cuvântul un efort susținut. Este nevoie de o planificare a timpului
lui Dumnezeu. Nu îmi mai aduc aminte când am auzit în care familia să stea în jurul Cuvântului lui Dumnezeu.
prima dată de Daniel în groapa cu lei sau despre tinerii din Să nu ne mulțumim cu o citire superficială a Bibliei, seara,
Babilon în cuptorul încins, pentru că ele mi-au fost puse când toți sunt obosiți și nu mai pot fi atenți. Așa cum mama
în minte de către părinții mei cu mult timp înainte ca eu se ocupă în general de pregătirea mesei și este atentă ca
să pot realiza. Copil fiind, mi se părea normal să știu cine fiecare să primească o hrană potrivită vârstei, tot așa cred
este David sau Samson și să cunosc minunile Domnului că este în primul rând responsabilitatea tatălui să se ocupe
Isus. Doar după ce am mai crescut am început să înțeleg de hrana spirituală a membrilor familiei și să se asigure că
cât de mare este binecuvântarea pe care am primit-o, ca fiecare primește o hrană potrivită. Pentru copiii mai mari
să fiu de mic copil în contact cu Sfânta Scriptură. Mi-am poate fi o idee bună citirea unui pasaj biblic și dezbaterea
dat de asemenea seama acum, când sunt și eu la rândul lui. Pentru copiii mai mici, Biblii ilustrate sau jocuri biblice
meu părinte, că nu este ceva care vine de la sine, ci trebuie pot fi de un mare ajutor.
depus un efort susținut pentru a semăna în mintea copiilor Avem timp pentru ceea ce ne facem timp și dacă
noștri Cuvântul lui Dumnezeu. Se dă o luptă crâncenă pe agenda noastră de părinți nu apare și un timp special
pentru timpul nostru și pentru atenția noastră, ca să fim pentru a învăța pe copiii noștri Cuvântul lui Dumnezeu,
împiedicați în împlinirea acestei chemări. Cea mai eficientă aceasta nu va veni de la sine.
soluție este să stăruim împreună cu copiii noștri asupra
Cuvântului la timp și ne la timp.
2. „Ne la timp”
Nu voi uita niciodată diminețile de toamnă când,
1. „La timp” imediat după începerea școlii, trebuia să intrăm din
Prima mea Biblie am câștigat-o în cadrul unui nou în rutina anului școlar. Primele două-trei săptămâni
concurs biblic organizat de către o mătușă, când am erau cele mai grele. În fiecare dimineață, sub presiunea
petrecut vacanța de vară la bunici. Mătușa Lavinia s-a timpului, casa noastră devenea un zumzet de activitate
ocupat de noi aproape zi de zi, o vară întreagă. Eram care creștea tot mai mult pe măsură ce se apropia
mulți la bunica: eu și frații mei, verișorii mei și câțiva copii ora limită la care trebuia să ieșim din casă pentru a
din satul bunicii au fost incluși. Ne-a ținut lecțiuni biblice nu întârzia la școală. Îmi aduc bine aminte acel du-te
din cartea Faptele Apostolilor, folosindu-se de materiale vino care domina atmosfera în acele minute: unul își
concepute de ea și bătute cu multă migală și efort la verifica ghiozdanul, altul își curăța pantofii, iar ceilalți,
mașina de scris. Iar la final ne-a testat cunoștințele în de obicei cei mai mici, mestecau încă somnoroși micul
cadrul unui concurs organizat cât se poate de oficial, dejun. Dar peste toate acestea, familia noastră avea
cu afișarea rezultatelor pe ușa de la intrarea casei. Apoi un obicei bun de a citi în fiecare dimineață capitolul
a organizat un eveniment în care am fost premiați din Proverbe corespunzător zilei respective: în prima
pentru efortul nostru. Toate acestea au lăsat o impresie zi a lunii primul capitol, în a doua al doilea, și așa mai
adâncă în inima mea, dovadă faptul că amintirea acestor departe, astfel încât ajungeam ca în fiecare lună să
evenimente este încă vie în memoria mea. Bineînțeles trecem o dată prin cartea Proverbelor. Și mama era cea

6 că de o valoare mult mai mare sunt cunoștințele biblice care ținea foarte mult la acest bun obicei. Ea, tata sau

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
bucuros și o face de fiecare dată când povestește și el mai
departe întâmplarea. Și așa, pregătind focul și apoi privind
flăcările arzând, am pus în mintea fiului meu Cuvântul lui
Dumnezeu. Și ceea ce am semănat astfel în mintea lui, îl va
însoți toată viața.
Dacă suntem atenți, putem găsi și folosi aceste
momente în fiecare zi în interacțiunea cu copiii noștri. Și
când am reușit să identificăm aceste momente, trebuie să
știm să ne folosim îndată de ele, dar mai ales trebuie să fim
în fiecare moment pregătiți pentru ele.
unul dintre frații mai mari citea tare și răspicat versetele Îmi aduc aminte de un joc biblic, potrivit pentru toate
capitolului. Fără această declamare a Bibliei, tabloul de vârstele, pe care îl jucam des în copilărie, mai ales când ne
dimineață al familiei noastre nu era complet. Fie că eram aflam în călătorie. Se alegea o literă a alfabetului, apoi, într-
atenți sau nu, pildele lui Solomon ajungeau la urechile un timp limită, fiecare scria pe o foaie toate numele proprii
noastre. Pe atunci consideram nepotrivită, uneori chiar din Biblie pe care le știa – nume de oameni sau de orașe,
lipsită de reverență, citirea Cuvântului lui Dumnezeu râuri sau forme geografice. Foarte constructive și plăcute
în asemenea condiții, când nu toți erau atenți. Uneori erau discuțiile și căutările noastre prin Biblie pentru a
chiar ne exprimam vocal dezaprobarea, dar mama nu se demonstra că un nume mai puțin cunoscut se găsește cu
lăsa înduplecată. Abia mai târziu am înțeles că mama ne adevărat în Biblie. O mătușă de-a mea s-a hotărât chiar să
ajuta practic să stăruim asupra Cuvântului la timp și ne citească toată Biblia și să noteze toate numele proprii pe
la timp. Pe parcurs, pe măsură ce ne intram în program, care le găsește.
diminețile deveneau bineînțeles mai liniștite, când toți
ascultam atenți citirea Bibliei și ici- colo unul dintre
noi puneam întrebări sau comentam pe marginea unui 3. Cuvânt din inimă
proverb. Crescând, am realizat ce mult rod a adus în În Deuteronomul 6:6 este scris că Dumnezeu
viața noastră efortul susținut al mamei și acum apreciem poruncește părinților să aibă poruncile Lui în inima lor. Pe
mult mai mult valoarea lucrării ei. De mai multe ori, atunci Cuvântul scris al lui Dumnezeu îl aveau doar preoții,
Domnul mi-a vorbit personal la problemele cu care astăzi noi îl avem scris și îl putem citi zi de zi. Dar dacă nu
mă confruntam prin faptul că un proverb îmi stăruia în este în inimă, este de puțin folos, dacă vrem să stăruim
minte zile la rând, până când îmi dădeam seama că este asupra lui și ne la timp. Nu avem întotdeauna posibilitatea
răspunsul așteptat. sau timpul necesar să deschidem Biblia și putem astfel
Dacă este nevoie de perseverență pentru a stărui pierde ocazii prețioase de a ne educa copiii învățându-i ce
asupra Cuvântului la timp, cu atât mai mult este necesar spune Biblia. Doar când avem cuvântul în inimă putem să îl
să stăruim asupra Lui și ne la timp. Fiecare zi este plină de întipărim în mintea copiilor noștri, așa cum ne învață Biblia:
perioade mai lungi sau mai scurte de „timp mort”, timp care „când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca
nu este fructificat. Dacă la acest timp se adaugă și cel în și când te vei scula.” (Deuteronom 6:7). Când copilul nostru
care se fac activități care permit minții să fie liberă – cum ar ne întreabă, să fim gata să răspundem cu Scriptura, iar
fi condus, curățenie sau grădinărit, se poate ajunge foarte când nu ne întreabă să fim gata, în funcție de nevoile lui, să
ușor la mai multe ore în care mintea poate fi preocupată cu îi oferim sfatul Scripturii.
Cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, făceam săptămânile O preocupare zilnică și constantă a părinților cu
trecute focul în șemineu și, ca de obicei, băiețelul meu de Cuvântul lui Dumnezeu, o stăruință asupra Cuvântului la
trei ani și jumătate mă ajuta. El a observat că într-o bucată timp și ne la timp nu doar că ne pregătește pe noi ca părinți,
de lemn era bătut un cui de fier și a început să mă întrebe dar le dă copiilor noștri un exemplu demn de urmat. Pentru
dacă și cuiul va arde împreună cu lemnul în foc. Inspirat că, așa cum bine știm, faptele noastre și exemplul personal
de întrebarea lui, i-am povestit despre cei trei tineri din sunt mai importante decât vorbele noastre. Dar este de o
Babilon care au fost aruncați în cuptorul de foc și cum pe importanță vitală ca atunci când vorbim, vorbele noastre
ei focul nu i-a ars. M-am coborât la nivelul lui de înțelegere, să fie ancorate în Cuvântul lui Dumnezeu.
demonstrându-i practic ce înseamnă să te închini cu fața
la pământ; am îngenunchiat și m-am aplecat până când

7
am atins podeaua cu fruntea. Bineînțeles că m-a imitat și el Emanuel Nemeș

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Doctrine biblice
„Cuvântul Tău este adevărul.” Ioan 17:17)

CEA MAI ÎNALTĂ ȘI ETERNĂ


SLUJBĂ SFÂNTĂ
„Tot ce are suflare, să laude pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul!” „Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava,
(Psalmul 150:6) cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile şi prin voia Ta
stau în fiinţă şi au fost făcute!” (Apocalipsa 4:1). Cu siguranţă că
Când a instituit cultul laudelor sfinte de la Sfântul ei cunosc creaţia mult mai bine decât noi. Ei sunt prezentaţi
Locaş din Ierusalim, David „a dat leviţilor sarcina să facă lăudându-L pe Dumnezeu încă din zorii creaţiei. (Iov 38:7)
slujba înaintea chivotului Domnului, să cheme, să laude şi să Gândindu-ne la creaţia cerurilor, „la tunetul lucrărilor Lui
slăvească pe Domnul, Dumnezeul lui Israel.” (1 Cronici 16:4). puternice” (Iov 26:14) ne putem doar imagina amplitudinea
El a făcut lucrul acesta prin inspiraţie profetică, conform admiraţiei lor. Ca oameni, ne limităm la ceea ce ştim, la ceea
2 Cronici 29:25 și tot el chema pe toţi oamenii la această ce se vede, spunând ca David „Doamne, Dumnezeul nostru,
slujbă sfântă: „Familii de popoare, daţi Domnului, daţi cât de minunat este Numele Tău pe tot pământul! Slava
Domnului slavă şi cinste! Daţi Domnului slavă pentru Numele Ta se înalţă mai presus de ceruri.... Când privesc cerurile. -
Lui! Aduceţi daruri şi veniţi înaintea Lui, închinaţi-vă înaintea lucrarea mâinilor Tale...” (Psalmul 8:1-3); „Cerurile spun slava
Domnului cu podoabe sfinte.” (1 Cronici 16:28-29). lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mânilor
În actualul aşezământ, închinarea în „duh şi adevăr” Lui.” (Psalmul 19:1) Tot de la David ne-a rămas o motivaţie
transferă slujba slăvirii lui Dumnezeu de la Templul din puternică în a-L lăuda pe Domnul pentru preocuparea Lui
Ierusalim în orice loc unde există un templu al Duhului pentru viaţa omului, de la concepere la ultima suflare. Din
Sfânt, care poate fi constituit dintr-o adunare sau chiar şi Psalmul 139 amintesc doar versetul 14: „Te laud că sunt o
nu numai dintr-un singur om în care locuieşte Duhul lui făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale şi ce
Dumnezeu. Cred că este necesară o evidenţiere a acestei bine vede sufletul meu lucrul acesta!”
slujiri de mare importanţă, nu doar pentru că lui Dumnezeu
I se cuvine mare slavă şi cinste, ci şi pentru că stăpânirea
demonică ce se va instala în viitorul apropiat pe pământ are 1.2. Pentru mântuire
ca şi caracteristică fundamentală batjocorirea lui Dumnezeu Aici se includ toate lucrările planului divin - în mod
şi a lucrurilor sfinte. „Împăratul (ultimul împărat pământesc, deosebit viaţa şi lucrarea ispăşitoare a Domnului Isus
ultimul corn al fiarei) va face ce va voi; se va înălţa, se va slăvi Hristos - până la încorporarea deplină şi definitivă a celor
mai presus de toţi dumnezeii şi va spune lucruri nemaiauzite mântuiţi în Împărăţia lui Dumnezeu. Finalitatea mântuirii
împotriva Dumnezeului dumnezeilor... nu va ţine seamă de prin intrarea în prezenţa slavei lui Dumnezeu, odată cu
niciun dumnezeu, ci se va slăvi pe sine mai presus de toţi.” inaugurarea veacului viitor, ne va oferi ocazia proslăvirii
(Daniel 11:36-37). Slava acestui antihrist, care va rosti „hule lui Dumnezeu în asociere vizibilă cu „îngerii aleşi”. Da, noi
împotriva lui Dumnezeu” (Apocalipsa 13:6) va fi de foarte am fost rânduiţi „spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a
scurtă durată, dar slava Dumnezeului nostru (şi a Hristosului dat în Preaiubitul Lui.” (Efeseni 1:6), „ca să slujim de laudă
Său) este eternă şi-I va fi dată de toate fiinţele create, după slavei Sale.” (Efeseni 1:12). Pentru o „mântuire aşa de mare”,
cum a văzut şi a auzit Ioan în viziunile sale cereşti: „Şi pe toate pentru un aşa Mântuitor „orice limbă să mărturisească,
făpturile, care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare şi spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.”
tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: «A Celui ce (Filipeni 2:11).
şade pe scaunul de domnie şi a Mielului să fie lauda, cinstea, Evreii erau mereu îndemnați să-I aducă slavă lui
slava şi stăpânirea în vecii vecilor!»” (Apocalipsa 5:13). Dumnezeu pentru că i-a izbăvit din robie şi I-au văzut
slava pe Sinai. (Deuteronom 5:24) La sfârşitul vieţii, după
experienţe unice în care a văzut lucrările lui Dumnezeu,
I. Motive pentru care Dumnezeu merită să fie Moise spunea poporului: „Daţi slavă Dumnezeului nostru!”
slăvit (Deuteronom 32:3). Cu cât mai mult cei mântuiţi prin Cel
care este mai mare decât Moise trebuie să-L slăvească
pentru acest har, ca primii ucenici care „tot timpul stăteau în
1.1. Pentru creaţie Templu şi lăudau şi binecuvântau pe Dumnezeu.” (Luca 24:53).
În Scripturi, îngerii sunt prezentaţi ca un cor ce aduce Când Evanghelia a atins noi tărâmuri, „au slăvit pe Dumnezeu
8 în permanenţă laudă lui Dumnezeu pentru toate cele create:
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
şi au zis: «Dumnezeu a dat deci şi neamurilor pocăinţă, ca să 1.4. Pentru sfinţii Săi
aibă viaţa.»” (Fapte 11:18). Atunci au înţeles evreii că ei aveau Oamenii transformaţi de Dumnezeu, din păcătoşi în
locul lor în planul mântuirii, dar că slava Domnului este mai sfinţi, atât de drept cât şi de fapt, sunt un miracol. Ei sunt o
mare decât graniţele lor, după cum a fost profeţit: „Israele, imagine ce nu poate fi trecută cu vederea, de aceea Domnul
Tu eşti Robul Meu, în care Mă voi slăvi.” (Isaia 49:3) sau „Toate spunea ucenicilor: „Să lumineze şi lumina voastră înaintea
neamurile pe care le-ai făcut, vor veni să se închine înaintea Ta, oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească
Doamne şi să dea slavă Numelui Tău.” (Psalmul 86:9). Planul pe Tatăl vostru, care este în ceruri.” (Matei 5:16); „Dacă
mântuirii în derularea lui tainică face să sporească slava aduceţi multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit;
Domnului, căci nu se poate inventaria în realitatea noastră şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei.” (Ioan 15:8). Apostolul Pavel
terestră „bogăţia slavei Lui.” (Romani 9:23). Aşadar, creaţia îndemna pe cei credincioşi să conștientizeze faptul că
în complexitatea ei este un motiv de proporţii cosmice în a orice activitate putea fi, atât pentru ei cât şi pentru cei din
lăuda pe Dumnezeu, dar recuperarea creaţiei este un motiv jur, o ocazie prin care să fie slăvit Dumnezeu. „Deci, fie că
etern. „Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, să primească mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru
puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!” slava lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 10:31).
(Apocalipsa 5:12). Pentru sfinţi au motive să mulţumească toţi cei ce
beneficiază de slujirea şi serviciile lor, aşa cum argumenta
apostolul în vederea împăcării celor din Corint: „Căci toate
1.3. Pentru lucrările / minunile Sale aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru ca harul mare,
Domnul Și-a prezentat disponibilitatea de a ne veni în căpătat prin mulţi, să facă să sporească mulţumirile spre
ajutor, când a zis: „Cheamă-Mă în ziua necazului şi Eu te voi slava lui Dumnezeu.” (2 Corinteni 4:15).
izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!” (Psalmul 50:15). Evanghelistul
Luca prezintă o înşiruire de minuni ale Domnului care au
fost tot atâtea ocazii ca oamenii, beneficiari sau martori II. Forme de (pro)slăvire a lui Dumnezeu
ai lor, să slăvească pe Dumnezeu: „Slăbănogul s-a sculat,
în faţa lor, a ridicat patul pe care zăcea şi s-a dus acasă,
slăvind pe Dumnezeu. Toţi au rămas uimiţi şi slăveau pe
2.1. Prin cântare
Prima ocazie de slăvire prin cântare a numelui lui
Dumnezeu.” (Luca 5:25); „Toţi au fost cuprinşi de frică, slăveau
Dumnezeu de către oameni apare în drumul spre Canaan,
pe Dumnezeu şi ziceau: «Un mare proroc s-a ridicat între
după eliberarea deplină din robia egipteană. Aceasta nu
noi; şi Dumnezeu a cercetat pe poporul Său.»” (Luca 7:16);
înseamnă că până atunci patriarhii nu au lădat pe Cel ce
„Şi-a întins mâinile peste ea: îndată s-a îndreptat şi slăvea
a devenit Dumnezeul lor, dar aici mă refer la cele scrise în
pe Dumnezeu.” (Luca 13:13); „Unul din ei, când s-a văzut
Scripturi. Evreii au zis: „Voi cânta Domnului, căci Şi-a arătat
vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare.” (Luca
slava.” (Exodul 15:1).
17:15); „Numaidecât, orbul şi-a căpătat vederea şi a mers
Nu se poate vorbi despre lauda prin cântare fără
după Isus, slăvind pe Dumnezeu. Tot norodul, când a văzut
a se face referiri la David, la psalmii lui şi la felul în care
cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu.” (Luca 18:43) În
a organizat slujba prin care o bună parte dintre leviţi au
urma unuia dintre cazurile menţionate, când nu toţi cei ce
fost aşezaţi în această lucrare. El i-a şi motivat, afirmând
au avut parte de îndurare L-au slăvit, Domnul a zis: „Nu s-a
că la o îndurare eternă se cuvine a se aduce Domnului
găsit decât străinul acesta să se întoarcă şi să dea slavă lui
o laudă eternă: „Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci
Dumnezeu?” (Luca 17:18). Dacă este drept să-i mulţumim
îndurarea Lui ţine în veac! Ziceţi: «Mântuieşte-ne, Dumnezeul
unui om pentru un serviciu sau un dar, cum ar trebui să ne
mântuirii, strânge-ne şi scoate-ne din mijlocul neamurilor,
raportăm la Dumnezeu pentru toate serviciile şi darurile
ca să lăudăm Numele Tău cel Sfânt şi să ne punem slava în
Sale de care beneficiem în fiecare zi? Lucrările realizate de
a Te lăuda!» Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui
Dumnezeu vorbesc de la sine: „Toate lucrările Tale Te vor
Israel, din veşnicie în veşnicie! Şi tot poporul a zis: «Amin!» şi
lăuda, Doamne!” (Psalmul 145:10). Lauda noastră este doar
lăuda pe Domnul! David a lăsat acolo, înaintea chivotului
o acompaniere naturală.
legământului Domnului, pe Asaf şi pe fraţii lui, ca să slujească

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
9
Doctrine biblice
„Cuvântul Tău este adevărul.” Ioan 17:17)

necurmat înaintea chivotului, împlinindu-şi datoria zi de orice laudă!” (Neemia 9:5) Fiecare dintre cei din popor
zi.” (1 Cronici 16:34-37). Cartea Psalmilor cheamă în mod care receptează corect aceste apeluri de proslăvire a lui
repetat oamenii să laude prin cântări pe Dumnezeu Dumnezeu, ar fi drept să spună: „Să mi se umple gura de
pentru diferite lucrări ale Sale: „Cântaţi Domnului, voi cei laudele Tale şi-n fiecare zi să Te slăvească!” (Psalmul 71:8);
iubiţi de El, măriţi prin laudele voastre Numele Lui cel Sfânt!” „Voi lăuda foarte mult cu gura mea pe Domnul, Îl voi mări în
(Psalmul 30:4); „Cântaţi slavă Numelui Său, măriţi slava Lui mijlocul mulţimii.” (Psalmul 109:30); „Voi lăuda pe Domnul
prin laudele voastre.” (Psalmul 66:2). Alte referinţe prezintă din toată inima mea, în tovărăşia oamenilor fără prihană şi
angajamente ale psalmiştilor, prin care, îşi arătau dorinţele în adunare.” (Psalmul 111:1).
de nestrămutat de a slăvi pe Dumnezeu prin cântările lor: Proclamările sunt o prezentare a lucrărilor Domnului,
„Doamne, Dumnezeule, eu pururea Te voi lăuda!” (Psalmul însoţite de laudele şi mulţumirile cuvenite: „Cine aduce
30:12); „Atunci voi lăuda Numele lui Dumnezeu prin cântări mulţumiri, ca jertfă, acela Mă proslăveşte şi celui ce
şi prin laude Îl voi preamări.” (Psalmul 69:30); „Voi cânta veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui
Domnului cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi.” Dumnezeu.” (Psalmul 50:23); „Te voi lăuda din toată inima
(Psalmul 104:33). mea, Doamne, Dumnezeul meu şi voi preamări Numele Tău
Una dintre cântările cele mai bogate în prezentarea în veci!” (Psalmul 86:12). Psalmul 107 este un exemplu de
meritelor divine este Psalmul 145, o cântare de laudă a lui proclamări motivate de anumite izbăviri din situaţii fără
David, care începe cu angajamentul ce trebuie să-l luăm ieşire. Refrenul psalmului exprimă o realitate asupra căreia
fiecare dintre noi: „Te voi înălţa, Dumnezeule, Împăratul meu ar trebui să medităm profund: „O, de ar lăuda oamenii pe
şi voi binecuvânta Numele tău în veci de veci. În fiecare zi Te Domnul pentru bunătatea lui, şi pentru minunile Lui faţă
voi binecuvânta şi voi lăuda Numele Tău în veci de veci. Mare de fiii oamenilor!” (Psalmul 107:8). Cât adevăr exprimă şi
este Domnul şi foarte vrednic de laudă şi mărimea Lui este Psalmul 147:1 - „Lăudaţi pe Domnul! Căci este frumos să
nepătrunsă.” Psalmul se încheie în acelaşi ton: „Gura mea să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut şi se cuvine
vestească lauda Domnului şi orice făptură să binecuvânteze să-L lăudăm.”
Numele Lui cel Sfânt în veci de veci!”
Învăţătura apostolilor, după practica biblică şi
bineînţeles exemplul Mântuitorului, care a cântat şi El III. Atitudini ale oamenilor
cu ucenicii „cântările de laudă” (Marcu 14:26), cuprinde
referiri concrete la slăvirea lui Dumnezeu prin cântare:
„Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări 3.1. A nu da slavă lui Dumnezeu
duhovniceşti şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Profeţii au sesizat în mod repetat evreii referitor la
Domnului.” (Efeseni 5:19). „Cuvântul lui Hristos să locuiască abandonarea relaţiei cu Dumnezeu şi nerecunoaşterea
din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi- meritelor Lui. Starea lor era foarte vinovată şi în raport cu
vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări popoarele din jur ce-şi cinsteau zeităţile lor false. (Ieremia
duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima 2:11) Cei ce cunosc pe Dumnezeu pot păşi pe treptele
voastră.” (Coloseni 3:16) căderii şi pe drumurile înstrăinării de El, după cum este
scris: „Fiindcă, cu toate că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au
proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat
la gândiri deşarte şi inima lor fără pricepere s-a întunecat.”
2.2. Prin proclamare (Romani 1:21).
Exemplul lui David poate fi preluat în manifestarea Alţii, în loc să dea slava Domnului, îşi iau singuri slava.
acestei slujiri de către cei ce conduc slujbele din adunări şi Domnul Isus spunea iudeilor de slava pe care oamenii şi-o
de către toţi cei ce fac o lucrare înaintea poporului. „David dau „unii altora. ” (Ioan 5:44). Nebucadneţar a fost atras
a binecuvântat pe Domnul în faţa întregii adunări. El a zis: de „slava măreţiei” lui (Daniel 4:30), până când a învăţat
«Binecuvântat să fii Tu din veac în veac, Doamne, Dumnezeul lecţia proslăvirii pe drept a lui Dumnezeu. El a zis: „Am
părintelui nostru Israel! A Ta este, Doamne, mărirea, puterea binecuvântat pe Cel Preaînalt, am lăudat şi slăvit pe Cel ce
şi măreţia, veşnicia şi slava, căci tot ce este în cer şi pe pământ trăieşte veşnic, Acela a cărui stăpânire este veşnică şi a cărui
este al Tău; a Ta, Doamne, este domnia, căci Tu Te înalţi ca un împărăţie dăinuieşte din neam în neam.” (Daniel 4:34).
stăpân mai pesus de orice! De la Tine vine bogăţia şi slava, Când Dumnezeu a zis: „Eu sunt Domnul, acesta este
Tu stăpâneşti peste tot, în mâna Ta este tăria şi puterea, şi Numele Meu; şi slava Mea n-o voi da altuia, nici cinstea mea
mâna Ta poate să mărească şi să întărească toate lucrurile. idolilor.” (Isaia 42:8), n-a spus-o cu egoism, căci a acceptat
Acum, Dumnezeul nostru, Te lăudăm şi preamărim Numele să fie dată slavă şi Fiului şi ne-a învăţat cum să cinstim pe
Tău cel slăvit.»” (1 Cronici 29:10-13). Tot el spunea: „Şi eu fiecare om potrivit cu meritele lui.
Te voi lăuda în adunarea cea mare şi Te voi slăvi în mijlocul
unui popor mare la număr.” (Psalmul 35:18) Cinci sute de
ani mai târziu, leviţii întorşi din robie au zis poporului:
„Sculaţi-vă şi binecuvântaţi pe Domnul, Dumnezeul vostru, 3.2. A da slavă lui Dumnezeu
din veşnicie în veşnicie! Binecuvântat să fie Numele Tău Oamenii, ca şi îngerii, au fost creaţi cu atributul
înţelegerii realităţii şi posibilitatea recunoaşterii
10
cel slăvit, care este mai presus de orice binecuvântare şi de

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
meritelor cuiva, ceea ce, asociat cu respectul cuvenit, (continuare din pagina 2)
duce la slăvirea lui Dumnezeu pe drept, nu doar pentru
că El este Şeful cel mare. În raport cu El, noi, oamenii,
nu putem pretinde nicio slavă, în primul rând datorită
păcatului, apoi pentru că tot ceea ce avem este de la El
şi păstrat prin grija Sa „Din El, prin El şi pentru El sunt toate
Ce faci aici?
lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.” (Romani 11:36).
Providenţa divină este o exprimare a bunătăţii, ceea ce
înseamnă a da fără merit, iar credincioşia înseamnă a
da în permanenţă. Este drept să spunem din inimă: „Nu
nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău dă slavă pentru
bunătatea Ta, pentru credincioşia Ta!” (Psalmul 115:1)
Azi... te privesc cu cap plecat,
Slăvirea în acord cu oştirea cerurilor şi o viaţă care Pe tine-n peştera pustie,
aduce laude Domnului ne va învrednici să cântăm şi să Un glas te-ntreabă răspicat:
proclamăm laudele Domnului pentru vecii vecilor, la
împlinirea celor profeţite: „După aceea am auzit în cer „Ce faci aici, „Ilie”?”
ca un glas puternic de gloată multă, care zicea: „Aleluia!
A Domnului, Dumnezeului nostru, este mântuirea, slava,
cinstea şi puterea!... Şi din scaunul de domnie a ieşit un glas, Vei spune şi tu: „Doamne-am fost...
care zicea: «Lăudaţi pe Dumnezeul nostru, toţi robii Lui, voi Şi plin de râvnă, credincios,
care vă temeţi de El, mici şi mari!»... Să ne bucurăm, să ne
Dar nu ştiu de mai am vreun rost...
veselim şi să-I dăm slavă!” (Apocalipsa 19:1-7)
Nu se vor încheia cele prezise în Scripturi fără să Atâtea rugăciuni şi post...
ajungă toţi oamenii să dea slavă lui Dumnezeu, dar pentru Şi sunt fricos.
unii va fi prea târziu, ca pentru Acan, căruia după ce i s-a
rostit sentinţa de condamnare la moarte, Iosua i-a zis: Căci ochii mei cândva au plâns
„Fiule, dă slavă Domnului Dumnezeului lui Israel.” (Iosua Pentru Israel cel căzut.
7:19) „Fiindcă este scris: «Pe viaţa Mea Mă jur, zice Domnul,
că orice genunchi se va pleca înaintea Mea, şi orice limbă va
Acum cu ei închişi, ascuns...
da slavă lui Dumnezeu.»” (Romani 14:11) La finalul istoriei Îmi ceri din peşteră răspuns?
umane, se va zice: „Cine nu se va teme, Doamne şi cine nu va Sunt abătut...”
slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti Sfânt şi toate neamurile
vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale
au fost arătate!” (Apocalipsa 15:4). Doi ochi te urmăresc pe drum
Ca să te vadă iar la post.
Concluzii Poţi spune Tatălui acum
Ahaşveros şi-a „arătat bogăţia strălucită a împărăţiei lui şi Ce faci, ce simţi, ce eşti? Acum!
slava minunată a mărimii lui, în multe zile, timp de o sută optzeci
de zile.” (Estera 1:4). Mai mult poate că ar fi fost plictisitor, căci Şi nu ce-ai fost!
nu mai avea ce să arate în plus, dar Dumnezeul nostru ne va
uimi pentru eternitate, căci Îşi va arăta „în veacurile viitoare
nemărginita bogăţie a harului Său faţă de noi în Hristos Isus.”
Căci n-are rost ce-ai fost cândva,
(Efeseni 2:6). Cei mai motivaţi să dea slavă Domnului sunt Nici ce-ai simţit, nici cât ai plâns,
cei înfiaţi în familia acestui Tată slăvit. „Fiii lui Dumnezeu, daţi Căci Dumnezeu e-un foc.... şi vrea
Domnului, daţi Domnului slavă şi cinste. Daţi Domnului slava
cuvenită Numelui Lui! Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi Să arzi şi tu pe calea Sa,
cu podoabe sfinte!” (Psalmul 29:1-2) Să nu fii stins.
Îmi doresc să putem spune - şi să fie o realitate -
cuvintele psalmistului: „Noi, în fiecare zi, ne lăudăm cu
Dumnezeu şi pururea slăvim Numele Tău. (Oprire).” (Psalmul Ce faci aici, ce simţi, ce crezi?
44:8). Fie ca oprirea inserată aici să fie pentru noi un moment
Să te întreb mai are rost?
de reflecţie profundă în a ne reevalua şi relua cu o mai mare
motivaţie şi plăcere această slujire, ce va continua pentru Eşti viu? Eşti mort? Sau cum te crezi?
eternitate. „A lui Dumnezeu, care singur este înţelept, să fie Mai lupţi să birui, sau cedezi?
slava, prin Isus Hristos, în vecii vecilor! Amin.” (Romani 16:27)
Eşti tu la post?
Iosif Anca
Nicolae Bec

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
11
Cuvânt pentru slujitori
„Luați seama, dar, la voi înșivă și la toată turma peste care
v-a pus Duhul Sfânt episcopi...”(Faptele Apostolilor 20:28)

POSTURI VACANTE ÎN BISERICA


ZILELOR NOASTRE
Un educator creștin, acum aproape un sfert de veac, a și rudeniile care reprezintă un segment important din biserica
făcut un sondaj în rândul copiilor, adolescenților și tinerilor din locală; nu alte interese obscure și nici egoismul sau aspirația
ciclurile școlare, din care să rezulte preferințele pentru slujirile pe credinciosului de rând sau vreo categorie de slujitori, care, de
care doresc să le desfășoare în viitor. Aceasta pentru a observa obicei, sunt și ei aleși, la rândul lor, de către alți credincioși.
tendințele acestora cu privire la ce tipuri de slujbe se orientează, (Fapte 6:3) De reținut este faptul că lucrătorii lui Dumnezeu
pentru a le exercita în viața spirituală. Astfel, din cei care au pot fi aleși prin intermedierea postului și a rugăciunii, așa
participat la sondaj, din ciclul primar, marea parte dintre băieți și- cum s-a întâmplat cu anumiți apostoli. (Fapte 14:2,3) Pot fi
au manifestat dorința în mod preponderent de a sluji pe viitor în aleși și prin însărcinarea și autorizarea unor oameni sfinți din
zona pastorației, și numai foarte puțini dintre ei au ales să devină Casa lui Dumnezeu, așa cum a procedat Pavel cu Tit, care a
predicatori, evangheliști, profeți etc. La ora aceea, doar o parte primit sarcina de a rândui prezbiteri în fiecare cetate. (Tit 1:5)
neînsemnată dintre băieți își doreau să devină cântăreți – dorință Absența acestui criteriu biblic în alegerea lucătorilor poate
exprimată într-un număr apreciabil din rândul fetelor, în schimb. escalada în dorințe pasionale, egocentrice, care pot conduce
Toți și toate, în majoritate covârșitoare, doreau să lucreze pentru la tulburarea liniștii unei biserici și nu doar. Nu excludem că
Domnul. Aceleași sondaje au continuat și peste ani, de-a lungul din rândurile celor aleși de oameni nu sunt rezultate, însă
celor aproape trei decenii. În ciclurile gimnazial și liceal, ceea ce adevărații lucrători cu Dumnezeu pot fi identificați mai ales
a fost important de reținut era creșterea numerică și interesul pe cerințe limpezi în Scriptură. Reverbațiile veacului apostolic
vădit spre zona muzicii – vizat era mai ales interpretul de muzică au strălucit, au licărit și prin lucrătorii ce au luminat pe cerul
creștină. Unii visau să poată participa cel puțin într-o formație ultimelor veacuri sau decenii. O analiză atentă a acestora
sau grup de muzică creștină, cu rezonanță pe plan local și zonal. dezvăluie câteva caracteristici:
Dorința de a predica a fost afirmată de un număr mai restrâns
dintre participanții la sondaj. Problema o constituie sondajele din 1. Au chemare de la Domnul Isus:
ultimii ani, care arată o schimbare de proporții față de preferințele „Apoi, Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi.” (Matei
celor de acum peste două decenii. Astfel, o mare parte, mai ales 10:10) Ceea ce putem afla din Evanghelii și în Biserica primară
din rândul celor numiți „mileniali”, au ales să slujească prin cântare, este că Domnul Isus i-a chemat pe apostoli în mod special. Există
iar doar o parte neînsemnată dintre cei de ciclu primar, gimnazial și opinii care susțin că Iuda ar fi cel care s-a oferit să-L urmeze și
sau liceal au menționat slujirea preferată de confrații lor din urmă nu a fost chemat în mod individual, atunci când a spus lui Isus:
cu aproape o generație. Numai un foarte mic segment, aproape „Doamne, Te voi urma oriunde vei merge.” (Luca 9:57). Și aceasta
neglijabil, și-a dezvăluit înclinația de a sluji cu unele daruri ale deoarece Domnul nu-i răspunde afirmativ, știind că în capul lui
Duhului Sfânt sau în unele din slujbele deja amintite. Aceaștia erau vizuini de vulpi și cuiburi de păsări, așa încât, El, Mântuitorul,
reprezintă, desigur, rămășița din evenimentele finale, în vederea nu avea unde să-Și plece capul. El Își pleacă capul doar acolo
biruinței lucrării Domnului. S-ar putea ca în alte locuri, lucrurile să unde viața este guvernată de legile Sale, care sunt scrise în minte
arate altfel, însă e greu de crezut că rezultatele ar avea prea mari și sunt puse în inimă. Nu-l acceptă, dar nici nu-l respinge. Se crede
marje de eroare. Pentru a contura mai bine viziunea care creionează că de obicei, mulți din cei fără chemarea Sa, sfârșesc prin a-L
cum va arăta slujirea în viitorul apropiat, e nevoie de răspunsul la o vinde sau prin a se lepăda de El. Totuși, Domnul i-a chemat pe cei
întrebare presantă: „Spre ce se îndreaptă noua generație?” Privind la doisprezece, inclusiv pe Iuda, pentru împlinirea scopului pentru
răspunsurile subiecților pe tema prezentată, este de înțeles de ce care a venit în lume.
este atât de important să se învețe corect noțiunea de slujbă din
Biserică. Să se rețină clar că este, de fapt, o lucrare încredințată de 2. Au putere și autoritate prin darul vindecării, al
Domnul Isus apostolilor și urmașilor Săi, pentru edificarea lucrării credinței și al minunilor
de lărgire a Împărăției lui Dumnezeu, într-o vreme și o lume cu mari „... le-a dat putere şi stăpânire peste toţi dracii şi să vindece
tulburări și cu o totală nesiguranță la nivel global. Iată de ce, vom bolile.” (Luca 9:1b) În general, sunt deținători de daruri ale Duhului
arunca o scurtă privire asupra slujirilor vacante, care sunt mai puțin Sfânt. Cu excepția unor daruri ale Duhului Sfânt – al vorbirii
vizibile în ochii lumii sau a credincioșilor de astăzi, însă de o mare despre înțelepciune și al profeției, celelalte daruri, precum cele de
importanță în ochii lui Dumnezeu. putere: darul credinței ,al vindecărilor, al minunilor, sunt extrem
I. Lucrători împreună cu Dumnezeu de rare în creștinismul apostolic de astăzi. O familie credincioasă
„Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi din Roma a mărturisit cum fetița lor de cinci ani și jumătate care
dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Său.” era mută, a vorbit la intervenția unui lucrător al lui Dumnezeu
(Luca 10:2) Suntem în fața unei declarații a Domnului Isus, mai care nu dorește să fie amintit. Primul cuvânt rostit a fost chiar
actuală ca niciodată, în care ni se cere nouă, celor de azi, să numele fratelui lucrător prin care Dumnezeu S-a proslăvit. Faptul
ne rugăm ca Domnul secerișului să scoată lucrători, dar cu acesta poate fi dovedit. O altă mare necesitate de lucrători ai lui
Dumnezeu. Punct! Nu-i așa că este o slujire intreresantă? Cine Dumnezeu, din rândul păstorilor, este și din cauză că majoritatea

12
alege? Domnul secerișului! Deci nu familiile mari care cuprind bolnavilor îi întreabă pe cei chemați pentru ungere sau rugăciuni

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
scurt timp, în timp ce de la amvonul bisericii unde se afla fetița se
făcea mărturisirea acestei vindecări, au urmat alte minuni, tot atât
de mari, chiar foarte mari: niște suflete nemântuite au părăsit calea
pierzării și au ales să meargă pe calea mântuirii. Iată, doar una din
metodele prin care lucrează Dumnezeu împreună cu lucrătorii Săi.
c. Când cineva face milostenii și se roagă.
Rugăciunile ajung până la Dumnezeu – Petru este trimis
în casa lui Corneliu, deoarece acesta practica în mod constant
milostenia și rugăciunea. (Fapte 10:2)

În ce condiții putem deveni lucrători împreună cu


Dumnezeu?
a. Când se dorește prezența darurilor Duhului Sfânt.
Este limpede că întâi credincioșii trebuie să dorească această
lucrare în viața lor și a bisericii. Viața acesteia depinde în mare
măsură de acest aspect, care influențează creșterea calitativă și
cantitativă. Atunci rugăciunea este una care exprimă mărturisirea
stăruitoare în vederea vindecării: „Ați avut ceva de la Domnul sinceră că darurile amintite sunt absente și este nevoie de ele, așa
pentru mine?” Câți pot răspunde afirmativ la această întrebare? cum s-a exprimat profetul Isaia, într-o rugăciune cutremurătoare:
Realitatea este tristă, pentru că asistăm la o mare penurie de „Priveşte din cer şi vezi, din locuinţa Ta cea Sfântă şi slăvită: unde este
daruri. Domnul să le reverse peste Biserica Sa! rîvna şi puterea Ta? Fiorul inimii Tale şi îndurările Tale nu se mai arată
faţă de mine!” (Isaia 63:15). Așa s-a rugat și Daniel în rugăciunea
3. Sunt trimiși sa din capitolul 9, atunci când s-a identificat cu poporul său, cu
„Atunci a chemat la Sine pe cei doisprezece şi a început să-i păcatele acestuia și mai ales atunci când a realizat din profeții că
trimită doi câte doi, dându-le putere asupra duhurilor necurate.” era urgent să intervină înaintea Domnului – se apropia vremea
(Marcu 6:7) eliberării din captivitatea babiloniană.
În Evanghelii, există trimiteri cu diverse scopuri: b. Când trezirea spirituală începe în viață și familie și
- pentru propovăduirea pocăinței și a Evangheliei (Marcu continuă în biserică.
6:12; 16:15); Mai întâi, slujitorul va trebui să dea tonul trezirii din neveghere.
- pentru vindecare (Luca 10:9); De ce tocmai el? Pentru că el este chemat să stea în turnul de veghe
- pentru a deschide ochii celor dintre neamuri „ca să se întoarcă și să sune din trâmbiță, atunci când scrutează pericolul. O latură
de la întuneric la lumină și de sub puterea Satanei la Dumnezeu și să importantă a trezirii spirituale este mărturisirea păcatelor. Aceasta
primească, prin credința în Domnul Isus, iertare de păcate și moștenirea va avea în vedere recunoașterea sinceră a păcatului, regretul
împreună cu cei sfințiți.” (conform Fapte 26:18). Cei chemați de și plânsul adânc față de păcatele comise, repararea obligatorie
Dumnezeu, când stau la dispoziția Lui, sunt trimiși și astăzi. Un frate a daunelor, începând de la lucrurile mici, ca returnarea cărților
lucrător mi-a spus cum auzea vocea Duhului Sfânt: „Trebuie să mergi împrumutate și nerestituite până la tâlharii care au intrat în popor,
în familia cutare, este cineva acolo care are nevoie de intervenția care au jefuit timpul, și au produs întinarea cugetului, și desigur tot
Mea! Are de gând...” Și așa era. Zilele din urmă poartă amprenta ce trebuie de mărturisit, culminând cu renunțarea la păcat. Astăzi,
acestor apăsări ale celui rău. când asistăm la derularea evenimentelor finale, este o nevoie
grabnică de trezire, pentru că se aud și deja se văd caii apocaliptici,
În ce situații speciale Și-a trimis Dumnezeu oamenii Săi? care au început să necheze și să iasă din ocolul vremii pentru a
Citind în istoria Bisericii primare, întâlnim cel puțin trei situații: galopa pe suprafața pământului. Vor lăsa în urma copitelor lor
a. În timpul citirii Sfintelor Scripturi. dezastre - conflagrații, martiri, tulburări, foamete, secetă, ciumi
Domnul îl trimite pe Filip în timp ce famenul citea din și moarte, inclusiv moarte spirituală. Este clar că schimbarea va
cartea profetului Isaia. (Fapte 8:26) începe atunci când se va suna din trâmbiță deșteptarea poporului,
b. În timpul rugăciunii, împletite cu post. când acesta va fi chemat la post și rugăciune. Vor fi implicate toate
Anania este trimis la Pavel în timp ce acesta se ruga. (Fapte categoriile de vârstă pentru ca Domnul să dea biruință bisericii.
9:11) Nu mâncase și nu băuse nimic timp de trei zile. Asemeni profetului Ioel, slujitorii sunt chemați să plângă între tindă
Într-una din zile, un grup de frați se aflau într-o sală de și altar și să zică: „Doamne, îndură-Te de poporul Tău! Nu da de ocară
rugăciune a unei biserici, împreună cu slujitorul acesteia. Acolo moştenirea Ta, n-o face de batjocura popoarelor! Pentru ce să se zică
era venit și un grup de frați din Bistrița. Un frate pe nume A.B. a printre neamuri: „Unde este Dumnezeul lor?” (Ioel 2:17). Cu astfel de
început să deruleze o mărturisire rar întâlnită în vremea de astăzi. inimi sfâșiate și smerite, Dumnezeu intră la lucru.
El spunea că în anul 2016, a fost martor personal următoarea c. Când se va trece la reforme concrete.
întâmplare: conducătorul bisericii din localitatea C., împreună cu Domeniile în care trebuie să aibă loc o schimbare radicală
soția sa, au venit la un cerc de rugăciune, albiți de post (al Esterei) în viețile slujitorilor sunt: în primul rând, trăirea unei vieți în
și au cerut să se facă o rugăciune specială pentru fiica lor, care era sfințire. Aceasta va viza puritatea interioară, adică un cuget
surdă. Erau prezente câteva zeci de persoane. În timpul rugăciunii curat, închinarea printr-o muzică teocentrică, sacră, limbajul,
stăruitoare, a ieșit un cuvânt prin Duhul Sfânt: „Muții vorbesc, surzii relaționările bazate pe sfințire, vestimentația și tot ceea ce ne ne
aud, așa vorbește Domnul, femeie: «Ţi-am vindecat copila!»” În poate depărta de Dumnezeu. Toate acestea presupun eforturi,
secundele următoare fetița de șase ani a început să țipe și a fugit dar se merită, ca Domnul să poată să ne recunoască drept
afară; auzea deja... nu putea suferi decibelii strigătelor insistente: lucrători ai Săi și nu ai fărădelegii.
„Doamne, vindecă-o!” Când prezbiterul prezent a desfăcut sticluța
cu untdelemn, în vederea ungerii, profetul revine cu același mesaj
profetic, adăugând doar că „lucrarea nu se face prin ungere, ci II. Mijlocitorii
prin Duhul Sfânt!” Plecând de acolo, fetița a început să țipe iarăși. Pe parcursul Bibliei, întâlnim o pleiadă de mijlocitori.
Când au ajuns la un unchi al ei, au oprit să intre la el. Aflându-se în Aceștia susțin lucrarea Domnului, bunul mers al bisericii și pot
capătul scării, unchiul a chemat-o să vină la el. Deodată, fetița pe avea un rol deosebit în lucrarea de zidire a bisericii. Există mai
nume Timeea strigă bucuroasă: „Unchiule, ce voce frumoasă ai!” Era multe tipuri de mijlocitori.

13
de acum vindecată. După o săptămână, cânta deja o cântare. La

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Continuare de articole
„...dacă s-ar fi scris cu deamăruntul,...în lumea aceasta n-ar fi
putut încăpea” (Ioan 21:25)

1. Mijlocitori pentru cei din linia întâi a frontului mele trupeşti.” (Romani 9:3). Oare câți astfel de iubitori de neam
spiritual sunt astăzi? Să nu uităm și de mijlocirea făcută de Avraam pentru
Iată o situație inedită în care îi întâlnim pe Aaron și pe Hur, Sodoma. (Geneza 18:22) Este interesant că Avraam nu mijlocește
care susțineau mâinile lui Moise în sus, atunci când poporul era în doar pentru Lot, ci și pentru ceilalți oameni pe care el îi considera
luptă cu Amalec. „Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, ca fiind buni. Moise, de asemeni, a intervenit la Faraon pentru
au pus-o sub el şi el a şezut pe ea. Aaron şi Hur îi sprijineau mâinile, poporul evreu care era rob în Egipt. (Exodul 5-10) Urmează
unul deoparte, iar altul de alta; şi mâinile lui au rămas întinse până Samuel, Ieremia și alții. Apostolul Ioan încurajează mijlocitorii
la asfinţitul soarelui.” (Exodul 17:12). Uneori, Dumnezeu numai să se roage, mai cu seamă pentru cei care nu au comis păcate
în felul acesta aduce biruință. Recent un frate mărturisea că în care duc la moarte, însă le cere să n-o facă dacă acele păcate
sondajul făcut de el în rândul celor ce urmau să se boteze, la duc la moarte. (1 Ioan 5:16) Rugăciunea „Tatăl nostru”, care în
întrebarea: în ce domeniu al slujirii își doresc să activeze, ce daruri majoritatea absolută a bisericilor este cerută să fie rostită doar
sau slujbe ar dori să aleagă pe viitor - cei intervievați fiind tineri - de către copii - are o foarte mare însemnătate, deoarece are un
într-o majoritate copleșitoare au ales cântarea, foarte rar slujirea puternic mesaj de mijlocire pentru ceilalți credincioși, nefiind o
Evangheliei, la fel ca în situația descrisă mai sus – cu diferența rugăciune individualistă, prin faptul că este adresată la plural,
că o parte însemnată dintre ei își doreau să fie pastori, când vor atunci când zice: „Pâinea noastră”; „dă-ne-o nouă”; „ne iartă precum
ajunge mari. Cel mai trist – aproape nimeni nu și-a dorit să fie un și noi iertăm”, „nu ne duce pe noi în ispită; ne izbăvește pe noi de Cel
mijlocitor pentru bunul mers al lucrării Domnului. rău.” Oare cum ar fi arătat realitățile din teren, dacă ne-am fi rugat
„Tatăl nostru” cu toată Biserica? În concluzie, dacă te consideri
2. Mijlocitori ai rugăciunii pentru slujitorii bisericii un șomer spiritual abandonat, nu uita: există locuri vacante în
„Rugaţi-vă totodată şi pentru noi, ca Dumnezeu să ne slujirea de mijlocire. Nu este vizibilă, așa cum sunt altele, nu este
deschidă o uşă pentru Cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos.” în centrul atenției oamenilor de astăzi, dar este în centrul atenției
(Coloseni 4:3) Mijlocitori ai rugăciunii sunt cei care se roagă mai lui Dumnezeu și de foarte mare importanță în vremea din urmă.
ales pentru cei chemați în slujire. Și nu numai. Îmi amintesc că
la scurt timp după ce am fost ales slujitor, ori de câte ori se ivea III. Binefăcătorii - descoperitorii fericirii
un obstacol în fața bisericii, exista o soră în vârstă, cu numele
Bety, care în astfel de situații venea și-mi spunea: „De mâine Slujba ajutorării – prin fapte bune și milostenii
intru înaintea Domnului!” Și se cunoșteau imediat rezultatele „Ea (Tabita) făcea o mulţime de fapte bune şi milostenii.”
intervenției cu greutate ale acestei surori care, din nefericire, (Fapte 9:36) Această slujire se concentrează pe cei în nevoi, așa
astăzi este trecută la Domnul. S-a simțit lipsa ei pentru mult timp. cum a făcut-o această uceniță. Nu are riscul căderii în mândrie,
Unde sunt astfel de suflete în zilele noastre? atunci când evită publicitatea, așa cum se poate întâlni în alte
daruri, cum ar fi cel al cârmuirilor, datorită faptului că slujitorii
3. Mijlocitori pentru suflete aflate în situații critice sunt expuși în mod vizibil înaintea oamenilor, iar tentația pentru
Un segment important dintre aceștia sunt implicați în faimă poate fi pe măsură. Însă, nu e la fel când binefacerile sunt
mijlocire într-un mod aparte, pentru o cauză specială sau pentru direcționate spre cei mai neînsemnați - frații Domnului Isus. Ei
o persoană care are nevoie de ajutor divin. Biserica primară este trebuie să aibă prioritate și lor trebuie mai întâi să li se acorde
un exemplu, când mijlocea pentru cauza apostolului Petru: „Deci o importanță mai deosebită, deși trebuie incluși toți oamenii
Petru era păzit în temniţă şi Biserica nu înceta să înalţe rugăciuni care sunt în nevoie. Puțini știu ce bogăție de binecuvântare se
către Dumnezeu pentru el.” (Fapte 12:5). Îl mai întâlnim în vechime revarsă peste cei care se preocupă de săraci. Binefacerea, dărnicia
pe Iuda, care intermediază în fața lui Iosif pentru Beniamin – într-un cuvânt, ajutorarea - vin în ajutorul celor cu posibilități
(Geneza 44:18-34); apoi pe Ionatan, care intervine la tatăl său pentru a le oferi fericirea. Este evident că pentru unii n-are
- regele Saul, pentru David (1 Samuel 19:1-7); și nu în ultimul căutare, deoarece caută fericirea în poziții vizibile și de aceea
rând, pe Abigail, care intervine în fața lui David pentru a acoperi este tot mai ocolită de ei în zilele noastre. Cu excepția chemării
nebunia soțului său. (1 Samuel 25:14-35) Când Petru și Ioan au de a fi la dreapta Domnului Isus, în vederea răsplătirii. (Matei
fost somați să nu mai predice în numele Domnului Isus, Biserica a 25:34-40) Psalmul 41, în versetele 1-4, ne prezintă șapte dintre
început să mijlocească către Dumnezeu: binecuvântările generate de slujirea celor săraci:
„Când au auzit ei aceste lucruri, şi-au ridicat glasul toţi a. Devenim oameni fericiți pe pământ;
împreună către Dumnezeu, şi au zis: „Stăpâne, Doamne... Tu ai zis b. Suntem izbăviți în ziua nenorocirii;
prin Duhul Sfânt: „Pentru ce se întărâtă neamurile şi pentru ce cugetă c. Avem parte de protecția lui Dumnezeu;
noroadele lucruri deşerte? Împăraţii pământului s-au răsculat şi d. Suntem ţinuți în viaţă, adică vindecați;
domnitorii s-au unit împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său... d. Nu suntem lăsați la bunul plac al vrăjmaşilor noștri;
Şi acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi e. Domnul ne sprijineşte când vom fi pe patul de suferinţă:
să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala şi întinde-Ţi mâna, f. Domnul ne uşurează durerile în toate bolile noastre. Și
ca să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău când ne gândim cât de mulți caută fericirea pe căi greșite, în timp
celui Sfânt, Isus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde ce este și poate fi atât de aproape de noi. Așadar, dăruind sau
erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul ajutorând pe cei în nevoie, descoperim fericirea și devenim cu
lui Dumnezeu cu îndrăzneală.” (Fapte 4:24-31). adevărat fericiți.

4. Mijlocitori pentru popor sau țară
Biblia conține diverse cazuri de oameni ai lui Dumnezeu IV. Unșii Domnului
care și-au iubit neamul din care proveneau până acolo că erau Cei umpluți de Duhul Sfânt: „Duhul Domnului Dumnezeu
gata să-și dea viața pentru ea. Două cazuri dintre acestea rețin este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia;
atenția într-un mod special: Iată una din rugăciunile lui Moise: M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc
„Iartă-le acum păcatul! Dacă nu, atunci, şterge-mă din cartea Ta robilor de război slobozirea şi orbilor căpătarea vederii; să dau
pe care ai scris-o!” (Exodul 32:32). Iar o altă dorință, exprimată drumul celor apăsaţi şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.”
de apostolul Pavel, este aceasta: „Căci aproape să doresc să fiu (Luca 4:18). Desigur, puterea Duhului Sfânt are drept scop

14
eu însumi anatema, despărţit de Hristos, pentru fraţii mei, rudele mărturia Cuvântului prin propovăduirea Evangheliei. (Fapte 1:8).

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Însă, asemeni Domnului Isus, această putere care este în și peste Trebuie să fie conșientizați că turma îi aparține Domnului Isus și
cei umpluți de Duhul Sfânt, trebuie folosită! Sunt atât de mulți ca atare nu vor căuta să placă oamenilor. De asemeni trebuie să
care de obicei șomează spiritual. Ei spun: „nu sunt cârmuitor, păzească turma de lupii răpitori, de învățătorii și de profeții falși,
învățător, proroc etc. Mă mulțumesc cu rugăciunea și cântarea de duhul muzicii liturgice a lui Baal, de conturul duhului izabelic.
în comun / individuală din biserică – nu am alte slujbe!” Domnul Acesta îi poate influența să accepte desfrâul spiritual și hrana
spune: Nu! Dacă Domnul Isus le-a împlinit atât literal, cât și lucrurilor jertfite idolilor și astfel Biserica să nu apară în lumina
spiritual, trebuie să trăim asemeni Lui! Privind la apusul anului de vestimentației Miresei lui Hristos, ci într-o turnură, mai degrabă
har, de îndurare și care va face schimb cu ziua răzbunării, a nopții, izabelică – firească și lumească. Slujitorii trebuie să fie curați de
când nimeni nu va mai putea lucra, iată urgența câtorva slujiri sângele tuturor (Fapte 20:26; Ezechiel 3:20,21; 34:1-10).
vacante pe care Biblia le oferă celor fără lucru, direcționate către 3. Credincioșii - străjeri autentici: „Să veghem unii asupra
câteva categorii care așteaptă a fi slujite și au grabnică nevoie de altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune.” (Evrei
angajarea noastră, în vederea slujirii prin puterea (în limba greacă 10:24). Vegherea reciprocă presupune modalități de încurajere și
- dunamis) și ungerea primită de la Duhul Sfânt: ajutorare a celor ce trec prin nevoi, de ridicare a celor căzuți, fapte
- Să ducem vești bune celor săraci spiritual - adică să ducem pe care le face dragostea, care este mai curând un act al voinței.
vestea bună a Evangheliei, a mântuirii prin jertfa Domnului Isus; Prezența acesteia în credincioșii autentici, lucrează în inimile lor.
- Să-i vindecăm și să-i îmbărbătăm pe cei îndurerați, cu Acestea nasc gândurile bune ce izvorăsc din milă și prind rădăcini
inima zdrobită de durerile sufletești; în rondul de flori al iubirii divine, și care mai apoi, fac să rodească
- Să propovăduim eliberarea robilor din războiul spiritual; faptele sau roada Duhului Sfânt. Este mare nevoie de astfel de
- Să deschidem ochii orbilor - orbiți de păcat (Fapte 26:18), credincioși care să vegheze, nu doar pentru a critica, ci mai ales
de lăcomie – Balaam (Numeri 22:31), de disperare (Geneza 21:19), pentru a ai salva pe frații și surorile noastre de credință care se
de frică – slujitorul lui Elisei (2 Regi 6:17) și de autoînșelăciune. zbat în multe necazuri.
(Apocalipsa 3:18);
- Să oferim calea spre libertate celor apăsați de poverile Concluzii
vieții. Nu este imposibilă întrezărirea direcției spre care ne
Niciodată nu s-a deschis un front mai mare de lucru îndreptăm. Cei de atunci - primii din sondaj - adică cei din
pentru cei care nu lucrează pe ogorul Evangheliei. Într-o lume deceniile trecute, astăzi sunt implicați în diverse laturi ale slujirii.
debusolată, plină de suferințe și boli, într-o lume amenințată Marile probleme sau concurențe din biserici au fost mai ales
de crize, în care este amenințată pacea, liniștea, sănătatea, este pentru slujbele de slujitori, adică în perimetrul darului cârmuirilor
nevoie de asfel de lucrători, care să ocupe aceste locuri de muncă și nu pentru cele din zona unor daruri de mare valoare, după care
spirituală. nu se înghesuie mai nimeni. În ultimii ani, pe care îi parcurgem,
problemele ascuțite sunt pe terenul închinării prin muzică.
Soluția? Fiecare generație trebuie să predea noii generații
V. Străjerii din turnuri ștafeta unei credințe apostolice curate, originale. Copiii fac
Pământul nostru este teatrul de luptă dintre forțele ceea ce văd la părinți. Un exemplu: unde au fost coruri, copiii
binelui și ale răului. Iov îl percepe pe Dumnezeu ca fiind – s-au făcut coriști și dirijori. Unde au fost instrumentiști, copiii
Păzitorul oamenilor (Iov 7:20). David declară că Dumnezeu au devenit la fel, unde s-a pus baza pe învățături sănătoase și
este supraveghetorul poporului Său: „nu dormitează, nici nu pe sfințenie, copiii au preluat ștafeta acestora, chiar dacă nu în
doarme, Păzitorul lui Israel” (Psalmul 121:3,4). La rândul Lui, totalitate. Pentru vremurile de azi și cele care vin, avem nevoie ca
El are deasemeni santinele spirituale investite și așezate în Duhul Sfânt să lucreze cu minuni și semne. Aceste daruri trebuie
Observatoarele Bisericii Sale. În limbaj biblic, ei mai sunt numiți căutate și dorite cum nu au mai fost și nu s-a mai întâlnit în vreo
străjeri sau veghetori, pentru că au fost special instruiți pentru altă perioadă a istoriei Bisericii. E nevoie de rugăciuni fierbinți ca
a veghea și păzi credincioșii zilelor noastre, în vederea biruinței Domnul să-Și reverse darurile Sale peste slujitorii Săi, mai mult ca
asupra cumplitului dușman multimilenar – Satan. Iată câteva oricând în vremea de azi.
categorii de străjeri, care au misiunea de a supraveghea Turma Sa: Trăim o vreme când ochii celor ce vor să facă o slujire pentru
1. Străjerii profetici, autentici – cei care sunt chemați Domnul Isus sunt îndreptați spre slujiri care se bucură de un grad
de Dumnezeu (1 Corinteni 12:28), pentru a trâmbița Cuvântul accentuat de spectaculozitate, care implică vizibilitate și aprecieri
care iese din gura Lui (Ezechiel 33:7), adică pentru a înștiința atât ale oamenilor, adică cele care vizează mai degrabă poziții sau
poporul cu privire la pericolele spirituale care îl pândesc, în care se ierarhii; cu alte cuvinte acele slujbe care prin poziția lor devin
află, dar și pe cei care se îndreaptă spre prăpastia păcatului. În caz vizibile. Este mai mult decât necesar să se accentueze valoarea
că nu o fac, răspund de sângele celor neînștiințați (Ezechiel 33:1- slujirilor de mare folos, chiar dacă azi nu au o foarte mare căutare.
20; Fapte 20:26-28). Iată de ce, profetul din turnul de veghe nu va Să nu uităm că darurile din Biserică trebuie să fie date de Duhul
tăcea, va fi neodihnit și într-un permenent duh de rugăciune și Sfânt (1 Corinteni 12:4); slujbele din Biserică trebuie să fie date
trâmbițare a adevărului rostit de gura Domnului (Isaia 62:6). Peste de Domnul Isus (1 Corinteni 12:5), deoarece ale lui Dumnezeu,
toate trebuie ca glasul lor să răsune atât pentru veghere, cât și care lucrează totul în toți sunt planurile și lucrările. Un poet și
de bucurie, datorită întoarcerii a doua oară cu slavă și putere a compozitor creștin suna din trîmbița deșteptării prin refrenul
Domnului Isus Hristos pe norii cerului (Isaia 52:8). unei cântări cu titlul: „Azi Domnul caută lucrători”:
2. Străjerii prezbiteri – episcopi și păstori autentici Azi să lucrăm cu înflăcărare,
- care în mod implicit sunt autorizați de Duhul Sfânt, atît ca E-aproape noaptea, să nu uităm!
supraveghetori, cât și ca păstori. Ei au un grad maxim de Că secerișul este mare:
responsabilizare personală și colectivă: „Luaţi seama, deci, la voi Cât ține ziua să lucrăm!”
înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi Așa că: „Spor la lucru!” tuturor celor ce vor înțelege nevoia
(sau: priveghetori.), ca să păstoriţi Biserica Domnului pe care a de implicare în slujirile vacante – cele mai răsplătite. Domnul să
câştigat-o cu însuşi sângele Său.” (Fapte 20:28). Misiunea lor bază ne ajute pe toți! Amin.
este să asigure hrană turmei, să ofere o învățătură sănătoasă
care să conțină tot planul lui Dumnezeu; învățătură care să Simion Buzduga

15
conțină mustrare, certare, îndemnare, dar cu toată blândețea.

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Biobragii
„Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri,...şi urmaţi-le
credinţa!” (Evrei 13:7)

MINERVA VARGA
Învățătoarea lui Isus de la Școala Duminicală

Mă simt profund dator să scriu despre Dumnezeul încă puține podoabe a-ţi strânge / Puţine suspine şi tot mai
unei femei dragi sufletului meu. Între atâția bărbați puţine / Căci dulcele Mire grăbeşte spre tine.”
destoinici pe care i-am întâlnit, ființa ei neînsemnată
rămâne ca o imagine a unui ghiocel răsărit între versanții Și până la urmă, Mirele ei a venit! Când îngerul Domnului
unor stânci maiestuoase. Ce înseamnă fragilitatea lângă a venit să o ia, în 14 septembrie 2020, era pregătită. Mare har
vigoare, micimea lângă masivitate și efemerul lângă să fii gata de plecare!
statornicie? Pentru noi nimic; însă pentru Dumnezeu, totul. Îmi amintesc de zilele minunate în care i-am fost elev
Așa s-a folosit El de un Abel firav ca o suflare, de un Moise la Școala Duminicală. Extrag din această comoară care este
elocvent ca o gângăvire, de un Ieremia fragil ca un miel dus istoria, câteva gânduri practice dedicate învățătorilor de la
la măcelărie și de alții pe care unii dintre noi i-am cunoscut. Școala lui Isus.
Varga Minerva s-a născut la 2 Martie 1948 în satul
Gura Arieșului, judeţul Alba. Între cei unsprezece frați, patru 1. Un învățător de Școală Duminicală trebuie să predea
băieți și șapte fete, s-a distins prin înclinația predilectă copiilor Biblia. Ne aflăm într-o perioadă în care învățătorii
spre meditație și studiu. Iubirea de Dumnezeu a înscris-o sunt asaltați de o multitudine de posibilități de predare.
încă de atunci în rândurile Oastei Domnului, iar mai târziu Este uimitor cum putem să ne rătăcim printre minunățiile
între câștigătorii de suflete de la frații penticostali. După ce de materiale ajutătoare, de la cele imprimate pe suport
a absolvit școala primară și gimnazială în satul natal și în textil, hârtie, piatră etc și până la cele oferite de internet prin
Lunca Mureș, și-a finalizat studiile cu liceul și școala tehnică platforme virtuale specializate sau nu. Cred că în educația
de laborant la Câmpia Turzii. La începutul anilor `70 s-a copilului creștin, învățătorii și părinții din familiile noastre
stabilit împreună cu mama ei, Anica, în Câmpia Turzii, unde trebuie să audă mai mult ca niciodată strigătul Reformei:
a lucrat în laborator la Industia Sârmei. Tot în acea perioadă „Sola Scriptura!” Suntem îngropați în informații și totuși
a frecventat slujbele divine ale bisericii penticostale din nu mai formăm închinători. Sora Minerva a știut ca nimeni
Sâncrai, unde conducea fratele Ionică Berar și unde a primit altul să îi motiveze pe copii să se apropie de Biblie. Organiza
atât botezul în apă cât și botezul cu Duhul Sfânt. Cum a misiuni în care copiii trebuiau să slujească. În prealabil îi
ajuns acolo? La serviciu a auzit că există un coleg pocăit cu pregătea cu mare minuțiozitate. Învățau versete de aur,
numele de Ion Andruș. L-a căutat, l-a găsit, și cu seriozitate încercau să predice, se organizau concursuri de recitare a
profundă, i-a spus: „Te rog, spune-mi, cum pot să fug de Scripturilor, se rosteau cuvintele vieții veșnice cu o intonație
focul care vine?” Fratele Andruș și-a dat seama că are în fața solemnă și profundă (adesea se reluau aceste sesiuni până
lui pe o căutătoare a Adevărului, care vrea să scape de focul totul mergea bine), erau mustrați batjocoritorii și chiar
iadului. A invitat-o la biserica penticostală, unde a și rămas. pedepsiți, iar cei mai bine văzuți de învățătoare erau cei care
Dumnezeu avea un plan minunat cu privire la viața ei. învățau constant Biblia; ea îi numea „bibliașii Domnului”.
Dragostea față de Dumnezeu i-a format atât de mult Acolo am învățat pe de rost „Firul roșu” din Matei 1, Isaia
viața de slujire încât încă de la începutul anilor `80 și până capitolul 53, Ioan capitolul 1, Psalmul 139, o mulțime de
după 2010 a slujit la Școala Duminicală, formând caracterul psalmi și alte texte utile pentru mântuirea omului și slujirea
multor copii, care au devenit astfel fiii ei de suflet. O viață Domnului. Începusem chiar să învățăm Psalmul 119, cel mai
întreagă de slujire și dedicare! Domnul o va răsplăti pentru tot lung text din Scriptură! Iar învățătoarea știa foarte bine cum
ceea ce a făcut! După o lungă perioadă de zbucium și boală să ne cucerească și folosea cuvinte de încurajare, zâmbete
(circa cinci ani), sora Minerva a plecat la Isus, la Domnul ei și cadouri pentru a ne ajuta. Și a reușit! Prima mea predică
pentru care a luptat, a plâns, s-a rugat și a așteptat. O cântare am rostit-o la vârsta de circa 10-12 ani, când am fost la
dragă inimii ei, preluată din Harfele Oastei Domnului și care Soporu de Câmpie cu grupa noastră și cu sora Minerva. Am
a caracterizat-o, cântare pe care o cânta mereu împreună cu tremurat până am fost chemat la amvon. Predica mea a fost
copiii de la Școala Duminicală, spunea printre altele: cea mai scurtă predică din viață: vreo 20 de secunde. Am
„Departe eşti încă curată fecioară / Şi ape şi codri şi vorbit două-trei fraze despre învierea lui Lazăr. Dar cine m-a
munţi te-nconjoară / Şi munca-ndelungă te ţine, te ţine / încurajat în continuare? Învățătoarea lui Isus.
Şi dulcele Mire nu vine, nu vine... 2. Un învățător de Școală Duminicală trebuie să se

16
Mai coase, mai ţese, mai cântă, mai plânge / Mai ai roage pentru copii. Învățătoarea lui Isus se ruga și postea

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
salariul ei, dar acolo era și inima sa. Cel mai minunat lucru din
lume este să îți torni inima ca o jertfă de băutură în sufletul
altora. Atunci inima ta devine dragoste, o dragoste fierbinte,
fluidă, care ia forma inimii altora și îi câștigă pentru cer. Cum
putem oare să arătăm copiilor noștri dragoste, câtă vreme
nu o avem decât în teorie? Dragostea înseamnă sacrificiu.
Înseamnă slujbă înaltă. Înseamnă totul. Căci Dumnezeu este
iubire. A trecut vremea… S-a îmbolnăvit… Am vizitat-o cu
ceva timp înainte să moară. Încă era conștientă. Mi-a făcut
semn să iau și să servesc un pahar de suc. Atâta mai avea
atunci acasă. Era încă obișnuită să dea, deoarece s-a dăruit
Celui care i S-a dăruit.

5. Un învățător de Școală Duminicală trebuie să-și


recunoască slăbiciunile în fața copiilor. Pe Damiens de
pentru noi. Eram neastâmpărați, neatenți, certăreți, dar ea Veuster nu l-au ascultat leproșii din Molokai până când nu
calma grupa noastră gălăgioasă cu rugăciunile fierbinți din a devenit lepros ca ei. Un învățător adevărat este cel care se
odăiță. Ne-a învățat și pe noi să ne rugăm. Scria numele recunoaște adesea ca neștiutor, greșitor și ca cel care poate
noastre pe bilețele și aveam datoria să ne rugăm pentru să învețe chiar de la un copil. Un învățător al lui Isus este
cel care ieșea la sorț. Am plecat la școală departe de casă. un om. Iar om înseamnă slăbiciune. Am descoperit printre
Au trecut anii și ne-am reîntâlnit. Ea continuase să se roage hârtiile mele o poezie compusă de această umilă slujitoare
pentru mine. În marea ei dorință de înaintare a Evangheliei, a lui Dumnezeu. Mi-a dăruit-o odată, zâmbind cu stângăcie
mă întreba de lucruri mari, despre care nu auzisem: „Știi ce și mi-a spus să o „dreg” să sune bine. În anii mei de zbatere
înseamnă slujba de eliberare?” Nu știam. „Știi ce înseamnă și căutare a harului divin, versurile ei m-au îmbărbătat
predare totală?” Nu știam. Și mi-a adus carnețelele ei, pe să știu că orice om al lui Dumnezeu își are clipele sale de
care le scria cu lacrimi, inspirate din predici, din poezii și din agonie, fiecare își are propriul Ghetsimani, însă trebuie să îl
lecturi sfinte. A căutat să mă ajute, deoarece Dumnezeu îi caute pe Cel care a plâns și S-a rugat în grădină. Iată aceste
vorbea să o facă. Domnul să îi ajute pe toți învățătorii lui versuri; le redau în forma lor șchioapă pe alocuri, din punct
Isus să se roage pentru copiii încredințați lor! de vedere metric. Am vrut într-o vreme să le retușez, dar
am considerat că cel mai bun untdelemn iese din măslinele
3. Un învățător de Școală Duminicală trebuie să predea care și-au pierdut forma. Și știm că dintr-un Iacov șchiop,
copiilor materia „Naștere din nou”. Tu, care ești învățătorul Dumnezeu poate face un instrument al Harului.
lui Isus, ești oare născut din nou? Tu știi drumul spre cruce? „Suspină marea și se zbate, / Vântul vuiește ne-ncetat.
Cunoști drumul spre Sânge? Îl cunoști pe Mântuitorul? Cum Se clatină barca vieții / Dusă de valu-nfuriat…
vei putea să-l călăuzești pe un copil orbit de patimi spre
Calvar, spre locul unde se șterg păcatele, se iau poverile, se E greu să lupți cu valul vieții / În noaptea-ntunecoasă,
limpezesc privirile și se iau noi hotărâri și direcții de viață, Cu vânturile ce izbesc / Să smulgă orice șansă.
dacă tu nu ai bătătorit drumul spre cruce? Să nu uităm că
noi nu formăm în școlile noastre oameni ai înțelepciunii și ai O, câți din cei care-au plecat / Lăsând țărmul în urmă,
cunoștinței care îngâmfă, ci oameni ai lui Dumnezeu! Întâi, Rămas-au teferi, fluturând / Drapelul în furtună?
copiii noștri trebuie să-L cunoască pe El, apoi să cunoască
puterea minunilor Sale! Învățătoarea lui Isus a fost cea care Când te uiți ’nainte, cu credință / La ținta care o dorești,
îi chema pe copii deoparte și le vorbea despre sufletele lor. Pot să izbească cu furie / Oricâte valuri te lovesc.
Îi întreba dacă se simt păcătoși, dacă au nevoie de iertarea
lui Dumnezeu, dacă vor să se schimbe, dacă doresc să Îl Isus e Ținta. El așteaptă / S-ajungă-n port și barca ta.
cunoască pe Dumnezeu… Ea a fost cea care, atunci când Auzi-L, șoptindu-ți peste valuri: / «Destinul tău e-n
s-a organizat stăruința după Duhul Sfânt în biserica din Mâna Mea!
Câmpia Turzii, a anulat toate proiectele de lecție pe care
intenționa să le parcurgem și a făcut prima stăruință cu noi ’Nainte, rezistând furtuna! / Iubește, rabdă ne-ncetat!
la subsolul bisericii. Toate aceste lucruri au desemnat-o în Vei fi cu Min` pe totdeauna! / Mai ai puțin, doar, de
ochii noștri ca pe o ființă căreia îi păsa de sufletele noastre. luptat!»”

4. Un învățător de Școală Duminicală trebuie să le arate Versurile ei își au ecou în călătoria emblematică pe
copiilor dragoste. Nu voi uita niciodată seara aceea specială în marea vieții a fiecărui credincios. Punctul cel mai important
care ne-a invitat acasă la ea și ne-a servit un ceai. Am cântat al călătoriei noastre este Isus, Cârmaciul. Învățătoarea lui Isus
cântările noastre, pe care le știam pe dinafară: Mielușel divin, a plecat la Cel pe care L-a iubit și pe care L-a dorit toată viața,
vestitor al iertării, Toți ar trebui să știm cine-I Isus și altele, la Mirele ei, la Isus al ei, la Iubitul ei din ceruri. Dumnezeu să
ne-am rugat și am discutat. Apoi, cu un aer misterios, ne-a ne binecuvânteze pe toți, pe malurile râurilor sfinte, să ne
spus: „Prăjitură nu am făcut, dar am să vă servesc o tavă de revedem în dimineața fără nori a primăverii veșnice!
prăjituri pe care o veți ține minte toată viața!” Și ne-a adus o
Fănel Șuteu
17
tavă pe care erau întinse hârtii de o sută de lei; acolo era tot

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Experienţe
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri,
nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni
care va veni...” (Psalmul 78:3-4)

CU DUMNEZEU
ÎN PERMANENȚĂ
(PARTEA A III-A)
Dumnezeu este totul pentru mine Seara, când a venit soțul de la serviciu, a adus o
primă – un bonus – la care nu ne gândeam, cel puțin în
Era luna noiembrie și pe strada noastră se făceau acea seară, dar banii tot nu au fost suficienți. A doua zi
branșamente la gaz. Doream foarte mult să ne branșăm dimineața, la ora 8, un vecin ne-a adus niște bani pentru
și noi și plătisem prima rată. Peste trei zile trebuia să o că alt vecin s-a legat la aceeași țeavă de gaz cu noi și ne
achităm pe a doua. La recomandarea unei surori, m-am revenea câte o sumă la fiecare familie, dar tot nu au fost de
dus la o familie din biserica noastră care împărțea partea ajuns. La ora 9 am scos alocațiile copiilor și am completat
Domnului a unui frate din străinătate, pentru că ei mai suma necesară, plecând apoi direct la birou și, încadrându-
împrumutaseră şi pe alţii. Aveam mare nevoie de bani, că mă în timp, problema noastră a fost rezolvată. Multumesc
altfel trebuia să cumpărăm două mașini mari de lemne lui Dumnezeu pentru toate, nu am avut rezerve pe care să
pentru foc. ne bazăm și să stăm liniștiți, dar am văzut implicarea lui
A fost prima dată când am intrat în acea casă și era Dumnezeu la fiecare pas, bunătatea Lui înnoindu-se în
doar sora acasă. I-am spus cine m-a trimis și că acea sumă fiecare dimineață. În veci să fie binecuvântat Numele Lui!
de bani o putem returna în două săptămâni. Sora mi-a zis:
„Avem banii cumnatului în casă, este partea Domnului,
vino mâine când este și soțul acasă și îți dăm, că avem.” Dumnezeu ne dă pâinea cea de toate zilele
M-am bucurat crezând că am rezolvat problema, dar a
doua zi când am plecat spre ei și eram pe la colțul străzii Era o zi de luni când am plecat să cumpăr pâine.
lor, Domnul mi-a vorbit că nu o să primesc bani împrumut. Cinci franzele mari era porția pentru o zi. Venind pe stradă
Atunci am zis: „Doamne, dar au și spus că îmi dau. Mă repede să nu îmi las copiii prea mult timp singuri, spuneam
duc până acolo să mă conving.” Am ajuns și sora îi spune Domnului că aceştia au fost ultimii bani pentru pâine, iar
fratelui: „A venit sora să-i dăm bani împrumut și știi că până vineri, când soțul urma să primească salariul, alți bani
i-am spus că îi dăm.” El, în prezența mea, din mers așa prin nu mai aveam. Am zis: „Doamne, Tu știi că nu îmi place să
cameră, îi spune: „Nu te sfătuiesc să-i dai.” Cu vocea stinsă împrumut şi nu ştiu de la cine să iau bani împrumut, iar
am întrebat: „Frate, dar de ce spui asta? Am nevoie mare de cine mi-ar da, nu au nici ei. Tu vezi că eu mă organizez cât
banii aceștia doar pentru două săptamâni, că altă soră îmi se poate de corect, dar acum banii nu ajung! Tu mi-ai dat
dă atunci și ți-i aduc înapoi.” El a răspuns: „De unde știu eu copiii, dă-le Tu pâinea, că știu și cred că Tu poți. De luni
că sora aceea îți dă?” Atunci am zis: „Dacă nu mi-i dă, acum până vineri pâinea mea nu s-a terminat. Am tot luat pâinea
e luna noiembrie, eu am porci grași de vânzare, nu-i pot din dulap și puneam la școală și grădiniță la copii. Mâncam
vinde până peste o lună și jumătate și atunci o să ai banii cu toată familia și acasă. În acele zile a venit la noi un frate și
sigur de la mine.” Replica lui a fost: „De unde să știu eu că tu încă o familie la care le-am arătat pâinea cumpărată de luni
poți vinde porcii?” Aşa că nu am primit banii, exact așa cum și le-am spus cum am cerut pâinea de la Domnul, slăvit să
îmi vorbise Domnul. Probabil că, dacă banii au fost partea fie Numele Lui! Vinerea, pâinea noastră s-a terminat, când
Domnului, nu era corect să mă împrumute. salariul deja a ajuns acasă și am cumpărat pâine în fiecare
M-am simțit neplăcut şi m-am descurajat, dar zi, ca mai înainte.
m-am alipit tot mai mult de Dumnezeu, pentru că El nu Copiii m-au întrebat mai târziu cum a fost cu pâinea?
mă refuzase niciodată. Dumnezeu ne învață să iubim, să S-au îmulțit pâinile în dulap? Eu le-am spus și spun oricui
ajutăm, să acceptăm şi să încurajăm. Aici se vede cât suntem minunea Lui Dumnezeu: „Eu nu am văzut mai multe pâini
de maturi spiritual și câtă dragoste din Dumnezeu avem în dulap, dar am tot luat din ea și nu s-a terminat. Slavă
în noi. Se cunoaște după priceperea de care dăm dovadă Tatălui ceresc! Amin.”
în cele mai speciale situații. Dumnezeu să binecuvânteze S-a întâmplat din nou ca banii pentru pâine să nu
această familie! Dar frumusețea dragostei lui Dumnezeu ajungă, iar Dumnezeu a lucrat în alt mod și nu ne-a lăsat
s-a arătat fără întârziere, fără ajutorul nimănui și fără niciun să apelăm la nimeni și nici să ducem lipsă. Aveam câteva
ban împrumutat sau primit de la vreun om, am putut plăti rețete gratuite pentru tratamente la copii și când fetele
branșamentul. Slăvit să fie Numele Lui! Amin. au mers la farmacie să le scoată, pe drum au găsit ceva.
18 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
apă. Fiindcă nu puteam face nicio schimbare la casă pentru
că statul era proprietar, l-am trimis pe soțul meu să depună
o cerere să ni se introducă apă în curte și de acolo puteam
noi să o tragem în casă.
Soțul a mers la birou, dar cum era luna noiembrie,
cel cu care a vorbit i-a spus că doar la primavară se mai
fac șanțuri. M-am necăjit, dar într-o noapte am avut un
vis: se făcea că în cutia poștală am găsit un bilețel pe care
scria: „Aprobare apă în curte.” Atunci i-am spus soțului ce
am visat și i-am zis să se ducă din nou la birou pentru a-i
fi aprobată cererea pentru branșament. El a spus că până
la primavară i s-a spus ferm că nu se mai fac lucrări. Am
Nu știam ce au în mână. Era niște valută pe care soțul meu mers împreună cu el. Când am spus ce dorinţă am, mi
a schimbat-o la un coleg de serviciu, căci era pe vremea s-a răspuns: „Doamnă, luni vă trimit oamenii și începem
comunismului. lucrarea.”
În 44 de ani de căsnicie s-a întâmplat de două ori, Luni s-a făcut ora 8, apoi 9 și nu mai apăreau
copiii să găsească bani pe drum. Lăudat să fie Domnul, muncitorii, iar soțul meu zicea că o să vină ei într-o luni,
care lucrează când într-un fel, când într-altul! așa îndoielnic. La ora 10 au apărut și lucrarea s-a făcut,
Aveam dați ceva bani împrumut unei surori care a iar apoi am transformat un colț al holului într-o băiță și
avut nevoie și ea ne-a spus o anumită dată când ni-i dă mare bucurie am mai avut că ne-a fost cu mult mai ușor.
înapoi. Era o zi de sâmbătă și sora nu a mai ajuns cu banii. Dumnezeu schimbă chiar și regulile oamenilor pentru
Având mulți copii, nu puteam rămâne fără pâine până luni, copiii Lui. Slăvit să fie în veci Numele Lui!
așa că, stând în curte și vorbind cu soțul despre aceasta,
i-am spus că mai aștept până la ora 18, iar dacă nu vine sora
cu banii, va trebui să apelez la cineva pentru împrumut să Dumnezeu ne-a ajutat
iau pâine, că atunci magazinele nu erau deschise tot timpul
și era problemă dacă nu aveam de unde să cumpărăm. Am În timp familia a crescut, venea deja al doisprezecelea
spus că dacă sora avea banii, ni-i aducea, așa că nici nu mă copil, iar locuința avea doar două camere. Adunând
gândesc să-i cer, pentru că e destul de necăjită că nu-i are.” materiale timp de cinci ani, am hotarât să extindem locuința.
Cum vorbeam noi așa, se deschide poarta și intră o Am vorbit cu un frate care era zidar şi construcția s-a finalizat
soră cu două plase în mâini și spune că Domnul a trimis-o cu bine, ceea ce pentru noi a fost o mare realizare. La început
la noi. Într-o plasă avea două pâini mari și într-o plasă nu ne-am consultat cu fratele cât o să plătim pentru această
carne. Eu am întrebat-o dacă sigur la noi trebuia să vină. Ea lucrare, pentru că nu ştiam cât şi cum va putea face, dar
a spus că Dumnezeu a trimis-o la noi și a specificat că așa eram hotărâți, ca de obicei, să nu rămânem datori nimănui
trebuie, că avem nevoie de pâine și ea ne-a adus și carne niciodată. La sfârşit l-am întrebat cât ne costă, iar el a zis că,
– nici carne nu aveam – nu-i de mirare, aveam un singur dacă e bine, 30.000 lei – așa erau banii atunci. Eu i-am spus
salariu, copii mulți și mulți și la școală. I-am mulțumit și sora că noi credem că nu e bine, noi am calculat că el a lucrat la
a plecat, apoi am mulțumit Domnului așa cum numai El noi pentru 50.000 lei, iar acum îi dăm 30.000 lei, iar până la
ne-a auzit. sfârșitul anului, îi mai dăm 20.000 lei.
Într-o zi am întâlnit-o la biserică pe sora care ne-a Trebuia să vedem acum cum vom face acești bani
adus pâinea și i-am spus care a fost situația noastră în acel pentru că nu-i aveam, dar trebuia să-i dăm. La fabrica unde
moment. S-a bucurat că făcuse ce Domnul o îndemnase, eu lucrasem se făceau acte pentru șomaj și eu i-am spus
dar m-a certat de ce nu i-am spus atunci, ca ea să se soțului meu că aș încerca și eu, pentru că am întrerupt
întărească. I-am răspuns cu drag și sincer că nu i-am spus lucrul pentru creșterea copiilor, dar soțul îmi zice: „Nu are
atunci ca nu cumva din dragoste și bunatatea ei de a face rost să mergi pentru că ai întrerupt lucrul de mulți ani.” El
bine pentru Dumnezeu să creadă că e nevoie să mai vină a plecat dimineața la ora 5 la serviciu, iar eu m-am rugat
și altă dată tot la noi. Atunci a fost nevoie și Dumnezeu a Domnului, așa cum eram, în pat. Priveam la aceste acte și
trimis-o. Să asculte cu atenție unde este îndemnată pentru am spus: „Doamne, te rog să-mi vorbești printr-un verset,
că acolo este nevoie. Slăvit să fie Dumnezeu, care știe cum că dacă nu se aprobă și pentru mine și nu trebuie să mă
să procedeze în momente speciale! duc, nici nu mă scol din pat.” Am luat Biblia de pe lada
patului unde o pusesem seara, iar versetul spunea așa: „Tu
scoală-te și du-te”, ceea ce am şi făcut. Peste câteva luni,
Dumnezeu vorbește și prin vis toți banii au ajuns odată prin factorul poștal acasă la mine,
iar înainte de sfârşitul anului am invitat pe fratele la noi la
Pe vremea când casa în care locuiam era a statului şi masă și i-am plătit ceea ce i se cuvenea pentru munca lui.
plăteam chirie, nu aveam apă, ci o aduceam de la o pompă Dumnezeu lucrează cum nu ne așteptăm noi.
de la colțul străzii. Aveam mai mulți copii și era greu fără H.A.

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
19
Drumul supunerii
„Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul!” (Matei 5:5)

Cuvântul blând se poate traduce prin 3. Voia Sa trebuie să aibă prioritate.


expresii ca: bun, blajin, pașnic, domol, liniștit Adesea observ în mine cum voința mea
sau plăcut. Fericirea aceasta nu are de-a face dorește să-L oblige pe Dumnezeu să facă ce
cu cel ce din natură este introvertit și pare vreau eu. Și mă rog, postesc, strig și caut să
mai liniștit, moale sau pașnic. Nu se referă câștig. Totuși, în sanctuarul sufletului, simt că
nici la oameni care prin disciplină pot să-și trebuie să zic ca Domnul meu: „Totuşi facă-se
stăpânească reacțiile și acțiunile. nu voia Mea, ci a Ta.” (Luca 22:42).
Blândețea la care face referire Cuvântul De obicei, sărbătorim lunar Cina Domnului
are de-a face cu îmblânzirea și supunerea și ne aducem aminte de frângerea lui Hristos
față de Domnul. În general, voința omului, pentru noi. El a zis Tatălui Său: „Vin să fac
din pricina căderii lui, nu este în armonie voia Ta, Dumnezeule!” (Evrei 10:7) Să ne
cu voința divină. Ucenicul crede că ceea ce ajute Dumnezeu să zicem din adâncul ființelor
dorește Dumnezeu este mult mai bun decât noastre: „Facă-se voia Ta!”
ceea ce vrea el și decide de bună voie să
asculte, chiar dacă lucrul acesta nu e ușor. 4. Întoarce-te în ascultare!
Pentru dobândirea blândeții, este necesar Mă trezesc luptând în tainele sufletului
să fie parcurse câteva etape: împotriva voii Sale. Duhul Sfânt îmi arată ce
vrea Domnul de la mine și eu mă trezesc ca
1. Procură-ți o inimă supusă Cuvântului! Iona fugind „departe de fața Domnului”. Și
Această „îngenunchere” a dorințelor și a dacă continui în nebunia mea, sfârșesc și eu
voinței personale față de voia lui Dumnezeu ca Iona, la strâmtorare și pocăință, până la
prezentată în Cuvântul Său, este blândețea ceasul izbăvirii.
care ne oferă această minunată promisiune:
„Lepădaţi orice necurăţie şi orice revărsare 5. Acceptă să fii rob!
de răutate şi primiţi cu blândeţe Cuvântul În viața aceasta ni se fac multe
sădit în voi, care vă poate mântui sufletele.” nedreptăți. Cel blând le ia toate ca din mâna
(Iacov 1:21). Domnului. Cel ce luptă pentru drepturile lui
aici, va pierde, dar cel ce acceptă să fie rob
2. Ia jugul Lui pe umeri și învață că nu fără drepturi aici, „va moșteni pământul”.
tu ești stăpânul! Domnul Isus a fost făcut rob, fără să aștepte
Domnul spunea: „Luaţi jugul Meu asupra ceva de la oameni. A început în iesle, a fost
voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt batjocorit, nedreptățit, jignit, apoi chinuit
blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă și omorât, pentru că a acceptat să fie „blând
pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu și smerit”. Dar, prin supunerea lui, a primit
este bun şi sarcina Mea este uşoară.” (Matei cel mai mare Nume, iar ca moștenire a primit
11:29‑30). totul.
Omul, în natura lui, seamănă cu un cal „Doamne, deschide-mi urechea să ascult cum
sălbatic, care, după ce a fost îmblânzit, poate ascultă un ucenic.” (Isaia 50:4-5), ca să ajung
fi folositor. Dacă acceptăm ca El să ne conducă și eu să mă bucur cu sfinții pe noul pământ.
unde vrea El și noi ne supunem la cea dintâi Amin!
poruncă, viața sub acest jug al supunerii poate
fi foarte frumoasă. Să învățăm de la El, care Ioan Zlibuț
zicea: „Mâncarea Mea este să fac voia Celui
ce M-a trimis şi să împlinesc lucrarea Lui.”
(Ioan 4:34).

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,


răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
Revista „Dragoste pentru Adevăr”
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
www.dragostepentruadevar.ro
e-mail: dragoste_adevar@yahoo.com
Mobil: 0740 437777, 0746 046080

S-ar putea să vă placă și