Sunteți pe pagina 1din 20

Scara din Betel

Iacov l-a întâlnit la Betel şi acolo ne-a vorbit


Cuprins
Dumnezeu. (Osea 12:4b)

Și noaptea a venit
Într-un ținut pustiu;
Acolo-am adormit,
Sub ochii Celui Viu. 3 Editorial
Mă săgetau fiori… Avantajele necunoașterii – Editorul
Ce scară am visat!
Ce îngeri! Ce splendori!
Ce cânt am învățat!

„Te iubesc pustiu,


4 Doctrine biblice

te iubesc pârâu! Amăgiți sau biruitori – Iosif Anca


Fiindcă m-ați condus
mai aproape de Isus!
O, Doamne, Tu mă-nveți,
cum să lupt, cum să iubesc
Și mă ajuți
6 Cunoștință și pricepere pentru cei tineri

din dragoste să Îți slujesc.” Administratori ai resurselor primite –


Iosif Anca jr.
Pe scara de lumini
Cântări urcau spre El
Și-un glas de pace plin
Șoptea: „Emanuel!
8 Închinători în Duh și adevăr

Eu Sunt cu tine-n chin, „Așa vorbește Domnul...” – Ioan Dobra


Și-n bucurii la fel;
Sunt Domnul, da, Amin!

10
Și pacea din Betel”.
Sfaturi pentru o viețuire corectă
Pe drumuri am plecat
Anania și Safira - sindrom sau accident? –
Cu gândul neștiut,
Să-L văd încă o dat’
Iosif Ignat
Pe Cel ce-i Nevăzut.
Dar El se ascundea
Și-n noapte, fără El, 12 Cuvânt pentru slujitori
Îmi era dor de ea, Mielul înfrânge balaurul – Simion Buzduga
De scara din Betel.

Când L-am reîntâlnit


Treceam peste-un pârâu,
Spre locul nedorit, 16 Experiențe
Spre noul meu pustiu. Mărturie personală – M.A.
În noapte m-am zbătut,
Plângând, în rugăciuni,
Spre Cel ce mi-a fost Scut
Și a făcut minuni.
20 Carte în serial

Cu mine s-a luptat În bezna lui Irod – Iurii Sergheevici Graciov;


Și totuși mă iubea… traducere de Veaceslav Croitoru
„Sunt Iacov” – i-am strigat…
„Arată-mi Fața Ta!”
„Nu te mai chem așa, Fondurile necesare editării şi distribuirii re-
De azi ești Israel, vistei „Dragoste pentru Adevăr”, se constituie din
Te-am binecuvântat
donaţii din ţară şi străinătate. Cei care doresc să
La scara din Betel!”
sprijine această lucrare pot depune bani în contul
O, frate drag, să știi: Asociaţiei Creştine de caritate Gosen, deschis
De-i noapte, noapte grea, la BCR Arad, având codul IBAN: RO 62RNCB 0015
Tu lupți cu Cel ce-i Viu, 0303 1877 0001.
Cu Domnul, Mesia. Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!
Chiar dacă te-a rănit Colectivul redacţiei
În zori, Emanuel,
Te-a readus, zdrobit,
La scara din Betel.
Fănel & Cristina Şuteu ISSN: 1841-1185
Editorial
„Ai dat celor ce se tem de Tine un steag, ca să-l
înalţe spre biruinţa adevărului” (Psalmul 60:4)

avantajele
necunoașterii
Sfânta Scriptură evindențiază cât este de important să nu uita... şi nu te abate ...” (Proverbe 4:4-6), descriu toate faptul
știm. Pavel, datorită fatului că știa modul de atac al Diavolului că nu se poate fără silință să fi bun la acest capitol. Nu la voia
(„nu suntem în neștiință despre planurile lui” - 2 Corinteni întâmplării, Domnul Isus spunea că toți cei care „dau năvală”
2:11), a îndemnat pe cei din Corint, să procedeze într-un vor avea parte de rezultate (Luca 16:16)! Într-un anume
anume fel. Aceiași expresie o întâlnim și în viața Domnului context, Habacuc era în căutarea unui răspuns. Pentru aceasta,
Isus. „Isus, fiindcă ştia ...” (Ioan 13:3) a procedat în consecință. el declara astfel: „M-am dus la locul meu de strajă şi stăteam pe
Ce avantajați erau evreii când se confruntau cu sirienii, turn ca să veghez şi să văd ce are să-mi spună Domnul şi ce-mi
deoarece ei întotdeauna erau informați de locația în care sunt va răspunde la plângerea mea.” (Habacuc 2:1) Orice veghere
poziționați inamicii (2 Împărați 6:8-12). Această „cunoaștere” presupune un efort. Fără această „deplasare la locul de
le conferea mai multă protecție. Și astăzi, Dumnezeu ne poate strajă” și fără „veghere” este posibil ca Habacuc să nu fi primit
informa de „locul în care se ascunde” inamicul nostru Diavolul. răspunsul și informația dorită. „Dumnezeu, da, Dumnezeu
Știm, tot din Sfânta Scriptură, că atunci când Absalom s-a Domnul vorbeşte şi cheamă pământul, de la răsăritul soarelui
răsculat, iar David a trebuit să plece din palat, s-a preocupat până la asfinţitul lui. (Psalmi 50:1) Oare sunt eu disponibil să
ca cineva (Ahimaaț și Ionatan) să-l informeze despre tot ce ascult ce vrea Dumnezeu să-mi descopere și să mă învețe? Îmi
urma să se întâmple (2 Samuel 15:27-28). Înțelegem de aici fac timp să primesc mesajul pentru a fi bine informat?
cât de important este într-o confruntare să fii bine informat. De asemenea, e necesar că recunoaștem și să
Noi suntem în cea mai importantă luptă, cu Diavolul. Oare acceptăm că nu suntem suficient de informați! În Biblie
prețuim la fel de mult cunoașterea și buna informare? citim: „Dacă vezi un om care se crede înţelept, poţi să ai mai
În incipitul cărții Proverbe, unul din argumentele multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. –” (Proverbe
autorului se referă tocmai la acest domeniu: „ca să dea celor 26:12) Și Pavel ne învăța, vorbind despre un subiect
neîncercaţi agerime de minte, tânărului cunoştinţă şi chibzuinţă specific, că „Dacă crede cineva că ştie ceva, încă n-a cunoscut
– să asculte însă şi înţeleptul, şi îşi va mări ştiinţa, şi cel priceput, cum trebuie să cunoască” (1 Corinteni 8:2). Înțelegem din
şi va căpăta iscusinţă –” (Proverbe 1:4-5). Cunoștința sau buna aceste exemple că cel ce în permanență se smerește și
informare poate fi de mare ajutor: „...va fi desfătarea sufletului acceptă că nu e desăvârșit, se află pe calea cunoașterii. Din
tău;... va veghea asupra ta,... te va păzi. e, ca să te scape....” acest motiv, unii comit greșeli enorme. Nu faptul că nu știu
(Proverbe 2:10-12). Dumnezeu le-a solicitat evreilor să-și învețe e grav, ci faptul că nu vor să se lase învățați: „Nebunului nu-i
copiii, ca aceștia să cunoască mărturia și Legea Lui. În urma este de învăţătură...” (Proverbe 18:2).
cunoașterii, ei erau ajutați „să-şi pună încrederea în Dumnezeu, Dumnezeu ne cere să avem ochii deschiși, să privim
să nu uite lucrările lui Dumnezeu, şi să păzească poruncile Lui” cu luare aminte ca toate învățăturile care dorește să ni le
(Psalmi 78:7). Însăși prin unul din scopurile Duhului Sfânt (de transmită să fie bine descifrate de către noi. Din acest motiv,
a ne „descoperi” lucrurile viitoare - Ioan 16:13), putem pricepe trebuie să abordăm „cu băgare de seamă” (Romani 1:20)
cât de important este să beneficiezi de aceste revelații. Așadar, atât experiențele personale cât și ale altora. Dacă nu vom
Dumnezeu vrea să fim bine informați, noi oare vrem aceasta? fi receptivi, s-ar putea ca Dumnezeu să fie nevoit să repete
Dacă am înțeles valoarea cunoașterii, nu ne rămâne anumite experiențe pentru a înțelege pe deplin ce mesaj
decât să identificăm prin ce metode creștem în cunoaștere. dorește să ne transmită (Proverbe 19:19). Câteodată e necesar
Principala nostră sursă de cunoaștere este Cuvântul lui să-L rugăm să ne deschidă mintea (Luca 24:45) sau ochii (Luca
Dumnezeu. Dacă o folosim în mod adecvat, ni se promite că 24:31), pentru a avea o perspectivă completă.
vom fi desăvârșiți și cu totul destoinici pentru orice lucrare Dumnezeu ne-a dăruit „tot ce priveşte viaţa şi evlavia,
bună (2 Timotei 3:16). Cu toate că Scriptura ocupă un rol prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea
principal, Dumnezeu ne vorbește și prin vise/vedenii (Iov Lui” (2 Petru 1:3). Pavel dorea să-L cunoască „pe El” (Filipeni
33:15), prin darurile de descoperire (Faptele Apostolililor 3:10). Același gând să ne caracterizeze și pe noi; să creștem
21:11) sau prin alte „glasuri”. în cunoaștere!
Ca regulă generală, cunoașterea presupune din partea
noastră un anume efort. Îndemnuri ca: „Păstrează bine în Editorul

3
inima ta..., păzeşte învăţăturile...! Dobândeşte..., dobândeşte...;

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Doctrine biblice
„Cuvântul Tău este adevărul.” Ioan 17:17)

amăgiți sau biruitori

Scripturile sfinte prezintă conflictul cosmic în care s-a (Apocalipsa 9:1-11). În culmea manifestărilor demonice
derulat istoria umanităţii. Lupte spirituale au fost şi în cer, „omul fărădelegii” va uza de „puterea Satanei, cu tot felul de
dar acolo lucrurile sunt decise definitiv prin victoria sfinţilor. minuni, de semne şi puteri mincinoase” (2 Tesaloniceni 2:9).
Acum marile bătălii se dau pentru sufletele oamenilor. Atât Acest fapt va face ca în final oamenii „să se închine balaurului,
Duhul lui Dumnezeu, prin acceptare liberă, conştientă pentru că dăduse puterea lui fiarei... să se închine fiarei, zicând:
(Iacov 4:5), cât şi spiritele rele, prin seducţie şi posedare «Cine se poate asemăna cu fiara şi cine se poate lupta cu ea?»”
forţată, vor să-și aibă reşedinţa în oameni (Luca 11:24-26). (Apocalipsa 13:4)
Conştient de pericolul înşelăciunii satanice, apostolul Pavel Problema noastră nu este dată numai de puterea
şi-a exprimat temerile faţă de cei care au primit mântuirea, demonilor, ci şi de dreptul pe care îl obţin ca să ne atace.
când le-a scris: „Astfel, în nerăbdarea mea, am trimis să-mi Cazul Iov arată procedurile „legale” din lumea spirituală .
aducă ştiri despre credinţa voastră, de teamă ca nu cumva să Din Iov 1-2 rezultă că diavolul cere şi Dumnezeu aprobă
vă fi ispitit Ispititorul şi osteneala noastră să fi fost degeaba.” diferite forme de atac demonic. Hotărârea de moarte a
(1 Tesaloniceni 3:5) Apostolul Petru, după ce a neglijat lui Ahab şi dreptul de cernere a lui Petru, arată acelaşi
puterea de acţiune a Satanei şi a căzut în ispită, a avertizat parcurs care precede prezenţe demonice în acţiune (1
credincioşii: „Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, Regi 22; Luca 22:31-32). Dovada cea mai evidentă, pe
diavolul, dă tîrcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să care o are Satana de a ispiti pe sfinţi, s-a arătat atunci
înghită.” (1 Petru 5:8) când Domnul „Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să
Prin acest articol mă asociez temerilor şi atenţionărilor fie ispitit de diavolul.” (Matei 4:1) Aşadar Dumnezeu,
marilor apostoli, cu scopul protejării şi asigurării, că noi şi creatorul şi suveranul desăvârşit al universului, permite
cei ce ne-au „căzut la împărţeală”, nu vom capitula în faţa ca „balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi
forţelor întunericului, ci „vom fi mai mult decât biruitori, Satana, acela care înşeală întreaga lume” şi îngerii căzuţi
prin Acela care ne-a iubit” (Romani 8:37). Să fim atenţi la (Apocalipsa 12:9) să deruleze acţiuni de ispitire şi chiar
„adâncimile Satanei” (Apocalipsa 2:24), care pot influenţa control asupra oamenilor.
şi pe cei din Biserica Domnului, cum a fost cazul unora
din Tiatira. Numai cei ce au ţinut „cu tărie” adevărurile 2. Bătălia în duhul minţii omului – ispitirea intelectuală
sfinte au fost biruitori, în faţa amăgirilor prin profetesa Unii oameni sunt înşelaţi din start când „Satana ia
Izabela. La sfârşitul fiecărui mesaj către cele şapte biserici Cuvântul semănat” (Marcu 4:15). El atacă la nivelul minţii
din Apocalipsa sunt promisiuni măreţe pentru biruitori. prin indoieli sau indiferenţă faţă de cele auzite. Cei ce trec
Dar numai cei „aleşi şi credincioşi care sunt cu El vor birui” de acest nivel vor fi influenţaţi să aibă o înterpretare greşită
(Apocalipsa 17:14). a Cuvântului. Convingerile eronate despre planurile lui
Dumnezeu pot conduce la greşeli mari aşa cum a fost în
I. Posibilităţi şi metode satanice de amăgire a cazul lui Petru, care nu a putut concepe ca Domnul să fie
oamenilor omorât. De aici, a pornit istoria păcatului lui din noaptea
arestării Domnului (Marcu 8:33).
1. Puterea şi dreptul demonilor de a acţiona împotriva Cert este că linia întâi în răzbiul spiritual este la
oamenilor nivelul minţii, în plan ideologic. În minte a pierdut Iuda
Oamenii au de luptat împotriva „căpeteniilor, împotriva bătălia cu diavolul. Întâi „diavolul pusese în inima lui Iuda
domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-L vândă” (Ioan 13:2),
veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.” apoi „a intrat Satana în Iuda” (Ioan 13:27). Oare cu ce idee
(Efeseni 6:12) Mulţimea demonilor poate fi evaluată după câţi i-a „umplut Satana inima” lui Anania (Fapte 5:3), când i-a
demoni posedau un om din Gadara (Luca 8:30), iar puterea fost atrasă în cursă familia, ca în Eden. Totul pleacă de la
unei căpetenii, după puterea care a avut-o de a se împotrivi o idee acceptată în minte, în urma unei ispitiri, cum s-a
unui înger de rang înalt care a venit la Daniel (Daniel 10). întâmplat de prima dată când „femeia, fiind amăgită,
Acţiunile de ispitire au afectat omul din zorii existenţei lui, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii.” (1 Timotei 2:14)
dar se vor accentua în ultima perioadă a istoriei umane. Respectarea poruncii, pe care o ştia, era o armă suficientă
Atunci efectivele demonice vor fi sporite prin dislocare în pentru a rezista provocărilor şarpelui. Domnul Isus a folosit
teatre de operaţii a unor demoni ce o perioadă au fost ţinuţi aceeaşi armă, cu o hotărâre fermă în timpul ispitirilor. Din
inofensivi. Ceea ce se petrece sub ochii noştri ne determină acest motiv sunt pline epistolele de sfaturi care avertizează

4
să ne gândim dacă nu cumva s-a deschis „fântâna Adâncului” credincioşii să fie atenţi la învăţăturile ce le primesc și să

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
minciună: pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au
găsit plăcere în nelegiuire, să fie osîndiţi.” (2 Tesaloniceni
2:9-12) Respingerea ofertelor înţelepciunii de a lua parte la
masa ei, sfârşeşte întotdeauna cu aşezarea la masa nebuniei,
aşa cum observa şi înţeleptul Solomon (Proverbe 9).
După ce s-a consumat păcatul, Eva şi-a dat seama
de gravitatea greşelii comise şi a răspuns: „Şarpele m-a
amăgit şi am mâncat din pom.” (Geneza 3:13) Totuşi se
observă din toată istoria şi realitatea contemporană,
că înşelătoriile au succes pentru că fac în permanenţă
apel la poftele omului. Diavolul accesează dorinţele
naturale și legitime ale omului, provocând împliniri în
avans sau în afară spectrului legal şi sănătos. Amăgirile
poftelor trupului sunt provocate direct prin duhuri rele
sau prin oameni care nu au norme morale, aşa cum era
cazul canaaniţilor. Din acest motiv au fost exterminaţi
prin hotărârea lui Dumnezeu. Cazul petrecut la hotarele
fie selectivi în acceptarea celor ce-i îndrumă pe căile
ţării arată felul de înfrângere prin poftele trupului. Fetele
vieţii. Iată câteva dintre aceste atenţionări: „Căci astfel de
madianite îşi ofereau serviciile culinare şi propriile trupuri,
oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui
ceea ce părea o ofertă plăcută după drumul pustiei. Totuși
lor; şi, prin vorbiri dulci şi amăgitoare, ei înşală inimile
Moise le-a zis evreilor despre madianiţi astfel: „s-au arătat
celor lesne crezători.” (Romani 16:18); „Spun lucrul acesta,
vrăjmaşi, amăgindu-vă prin vicleşugurile lor” (Numeri
pentru ca nimeni să nu vă înşele prin vorbiri amăgitoare...
25:18) Astfel de amăgiri idolatre şi imorale sau repetat
Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia şi cu o
în istoria evreilor în Canaan, chiar în perioade bune, căci
amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile
după moartea evlaviosului rege Iosafat, fiul său „Ioram
începătoare ale lumii, şi nu după Hristos.” (Coloseni 2:4); „Dar
a făcut chiar înălţimi în munţii lui Iuda. A târât pe locuitorii
Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor
Ierusalimului la curvie şi a amăgit pe Iuda.” (2 Cronici 21:11)
lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare
Provocarea poftelor este irezistibilă pentru omul firesc,
şi de învăţăturile dracilor.” (1 Timotei 4:1); „Să nu vă lăsaţi
mai exact pentru „oamenii supuşi poftelor firii, care n-au
amăgiţi de orice fel de învăţături străine.” (Evrei 13:9)
Duhul” - Iuda 1:19. Nici Legea dată pe Sinai n-a reuşit, cu
O altă formă de amăgire la nivel intelectual sunt
toate blestemele ce anunţau sentinţe grele, să-i oprească
prorociile, de aceea Dumnezeu avertiza evreii: „Nu vă lăsaţi
pe evreii care nu se ţineau de Domnul Dumnezeul lor
amăgiţi de prorocii voştri” (Ieremia 29:8) În final, în robie
să se împotrivească tentaţiilor ispititoare ale diavolului.
constatarea a fost: „Prorocii tăi ţi-au prorocit vedenii
Păcatul este umbra care întunecă permanent mintea.
deşarte şi amăgitoare, nu ţi-au dat pe faţă nelegiuirea, ca să
Omul este corupt prin „înşelăciunea păcatului” (Evrei 3:13).
abată astfel robia de la tine, ci ţi-au făcut prorocii mincinoase
Nu capacitatea intelectuală redusă este un pericol, căci pe
şi înşelătoare.” (Plângerile 2:14) În istoria Bisericii, descrisă
calea cea sfântă „chiar şi cei fără minte, nu vor putea să se
în Biblie, apare aceeaşi constatare: „Dar iată ce am împotriva
rătăcească” (Isaia 35:8), ci „duhul curviei îi duce în rătăcire”
ta: tu laşi ca Iezabela, femeia aceea, care se zice prorociţă, să
(Osea 4:12). La fel se întâmplă prin ispitirile Mamonei, o
înveţe şi să amăgească pe robii Mei să se dedea la curvie şi
altă faţă a diavolului pentru cei lacomi. „Căci iubirea de bani
să mănânce din lucrurile jertfite idolilor.” (Apocalipsa 2:20)
este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea,
În asemenea situaţii, cel dintâi amăgit este prorocul, ca în
au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime
cazul învăţăturilor false, căci „oamenii răi şi înşelători vor
de chinuri.” (1 Timotei 6:10)
merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alţii şi se vor amăgi
şi pe ei înşişi.” (2 Timotei 3.13) Iată şi sentinţa divină pentru
4. Dependenţa şi decăderea spirituală
amăgitori: „Dacă prorocul se va lăsa amăgit să rostească
Oricine îşi permite să guste din ofertele diavolului
un cuvânt, Eu, Domnul, am amăgit pe prorocul acela; Îmi
să fie conştient că în timp ce va servi dulceaţa momelii
voi întinde mâna împotriva lui şi-l voi nimici din mijlocul
păcatului, i se va pune laţul pe picior - „cursa diavolului”
poporului Meu Israel.” (Ezechiel 14:9)
(1 Timotei 3:7) prin care devine dependent „să-i facă voia”
(2 Timotei 2:26). Odată ce omului i se întunecă mintea şi
3. Atracţia poftelor trupului – domenii propice acceptării
pierde bătălia intelectuală sub asediul poftelor, starea lui
păcatului amăgitor
se alterează accentuat şi va urma o decădere fără limite,
Lucrările de rătăcire spirituală care se soldează
aşa cum explică apostolul Pavel modul de decădere a
cu pierderea mântuirii celor amăgiţi sunt posibile prin
umanităţii în Romani 1:21-29 - „fiindcă, cu toate că au
asocierea la factorul intelectual, a poftelor fizice prin care
cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici
se materializează ideologia păcatului. Plăcerile păcătoase
nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte şi inima lor
îi determină pe oameni să treacă peste indicatoarele
fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au
cunoaşterii şi peste sesizările conştiinţei. Pofta desparte pe
înnebunit... De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei,
unii de Hristos (1 Timotei 5:11). Textul citat în continuare
să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri
explică starea în care oamenii sunt amăgiţi, stare în care
trupurile... Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu
Dumnezeu chiar le „facilitează” abaterea: „Arătarea lui se va
în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor
face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi
blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns
puteri mincinoase şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei
plini de orice fel de nelegiuire...” Istoria recentă dovedeşte că
ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea
adevărului ca să fie mântuiţi. Din această pricină,

5
Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o (continuare în pagina 7)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Cunoștință și pricepere pentru cei tineri
„să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului
cunoștință și chibzuință” (Proverbe 1:4)

administratori
ai resurselor primite
Sănătatea apropieri, iată cum prin iresponsabilitatea mea pot
Dacă Dumnezeu ne-a dat oportunitatea să ne împovăra inutil pe ceilalți. Pavel a încercat să nu
naștem sănătoși, suntem responsabili de modul cum fie „povară” nimănui (2 Tesaloniceni 3:8). Cred că
gestionăm și această resursă. Nu este voia lui Dumnezeu trebuie să ne gândim și la ceilalți când vorbim despre
ca mai târziu să regretăm că nu am fost suficient de acest domeniu.
responsabili și atenți. Înțeleptul ne atrage atenția că Dacă sănătatea este un dar, cred că Dumnezeu
se poate „să gemi, la urmă, când carnea şi trupul ţi se ne va cere socoteală într-o zi pentru toate neatențiile
vor istovi”(Proverbe 5:7-11). Precum „cine îngrijeşte noastre. Dacă Dumnezeu ne va cere socoteală pentru
de un smochin va mânca din rodul lui” (Proverbe vorbe (Matei 12:36), oare nu ne va întreba și de atitudini
27:18), tot așa noi prin faptele noastre ne putem ferici sau fapte de iresponsabilitate? În mod normal, doar
sau ne putem neferici. Dureros este că nu mai poți să atunci când înțelegi valoarea unor binecuvântări vei fi
faci nimic, ca și în cazul altor resurse. Odată risipite, în stare să beneficiezi de pe urma lor.
este aproape imposibil să fie redobândite. Și Esau și-
ar fi dorit să mai poată să obțină binecuvântarea, dar
cu toate că a cerut-o cu lacrimi, a fost imposibil (Evrei
12:17). Așa e și cu această valoare, numită sănătate.
2Cauza principală a bolilor este păcatul
Păcatul produce consecințe. Una dintre ele este
tocmai pierderea sănătății trupului. Când Scriptura

1Argumente pentru un trup sănătos


ne spune să nu acceptăm îngrijorarea (Matei 6:34),
cred că are în vedere și sănătatea noastră fizică. Cu
Apostolul Pavel, vorbind despre legătura dintre toții știm că stresul, teama și alte stări asemănătoare
Hristos și Biserică, menționează că „nimeni nu şi-a afectează buna funcționare a trupului nostru. Din
urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte același motiv, Scriptura spune că „O inimă liniştită
cu drag, ca şi Hristos Biserica” (Efeseni 5:29). Cu este viaţa trupului, dar pizma este putrezirea
toate că pot exista situații când oamenii, conduși de oaselor.” (Proverbe 14:30) Înțelegem de aici, că unele
anumite pofte sau dorințe, nu țin cont de trupurile boli se datorează mai degrabă păcatului decât altor
lor, în general, orice om normal are grijă de el și cauze externe. David, datorită păcatului săvârșit, a
sănătatea lui. Nu cred că este voia Domnului ca noi avut parte de aceleași stări, descrise de el astfel:
să abuzăm și să depășim anumite limite în ce privește „mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate”
nevoile trupului nostru. Domnul Isus, într-un context, sau „mi se usca vlaga cum se usucă pământul de
le-a cerut ucenicilor să se retragă singuri la o parte și seceta verii” (Psalmi 32:3-4). Dacă David se silea
să se odihnească deoarece, fiind înconjurați de mulți să nu păcătuiască, de toate aceste chinuri era
oameni, nu aveau vreme nici să mănânce (Marcu protejat. Înțeleptul observa: „Cui se pune chezaş
6:31). Dacă Dumnezeu dă hrană animalelor, noi de pentru altul îi merge rău, dar cine se teme să se
ce ar trebui să fim mai exigenți și să privăm trupul pună chezaş este liniştit.” (Proverbe 11:15) Așadar,
nostru de nevoile lui de bază (Matei 6:26)? Chiar dacă liniștea după care tânjim cere de la noi atenție și
tratamentul recomandat de Pavel lui Timotei este precauție. Dacă noi vom respecta cu strictețe toate
discutabil, în contextul actual, putem remarca modul poruncile divine, vom „locui fără grijă”, vom „trăi
în care Pavel îl sfătuiește pe Timotei să se preocupe liniştit”, nu ne vom teme de vreun rău (Proverbe
de sănătatea lui fizică (1 Timotei 5:23). 1:33) și implicit, vom fi mai sănătoși. Același adevăr
Cu toții știm că buna funcționare a intelectului, ni-l transmite înțeleptul, când spunea: „Nu te socoti
dar chiar și a omului duhovnicesc depinde într-o singur înţelept; teme-te de Domnul şi abate-te de
oarecare măsură de buna funcționare a trupului la rău! Aceasta va aduce sănătate trupului tău şi
nostru. Probabil nu la voia întâmplării, Esau fiind „rupt răcorire oaselor tale.” (Proverbe 3:7-8) Dumnezeu
de oboseală” (Geneza 25:29) a făcut acea tranzacție care ne-a conceput știe cel mai bine ce ajută la
care a fost în defavoarea lui. Ucenicii, fiind prinși buna funcționare a trupului nostru. Scriptura zice:
de somn au dormit, în loc să vegheze împreună cu „O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit
Domnul Isus (Marcu 14:40). usucă oasele.” (Proverbe 17:22). De asemenea, știm
Se prea poate ca și alții să sufere de pe urma că o bună relaționare cu Dumnezeu produce bucurie
neadministrării corecte a sănătății noastre. Deoarece (Psalmul 34:5). Așa că, soluția corectă este să-L

6
legăturile din familie sau din comunitate creează slujim pe Dumnezeu cu credincioșie!

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
(continuare din pagina 5)

amăgiți sau biruitori


eliminarea învăţăturilor sfinte este urmată de dezlănţuirea
depravării morale şi a pierderii în timp a tuturor normelor
de bine. Orice poftă liber accesată, aşa cum promovează
filozofia şi reclamele vremii noastre, conduce la robie, iar
robia aduce frustrare, teamă, depresie şi multe alte stări
degradante şi chinuitoare.

II. Cum putem să biruim în luptele spirituale?


1. Puterea lui Dumnezeu oferită poporului Său
Autoritatea suveranităţii lui Dumnezeu Tatăl s-a
exercitat „în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi şi L-a
Nu doar îngrijorarea sau neliniștea are efecte pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti, mai presus de
nocive asupra sănătății. Scriptura interzice îmbuibarea orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice
sau orice alt tip de exces. De ce să demonstrăm dregătorie şi de orice nume, care se poate numi, nu numai
cumpătare în toate domeniile? Pentru a ne proteja în veacul acesta, ci şi în cel viitor. El I-a pus totul sub picioare
sănătatea. Îmbuibarea ne poate afecta somnul şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este
(Eclesiastul 5:12), dar ne poate influența și pe plan trupul Lui, plinătatea Celui ce plineşte totul în toţi.” (Efeseni
duhovnicesc (Luca 21:34). 1:20-23) Domnul a fost biruitor asupra diavolului în
Credem că dorința apostolului Ioan, care îi dorea repetate şi felurite ispitiri, apoi a zdrobit pe deplin toată
lui Gaiu ca „sănătatea... să sporească tot aşa cum puterea demonilor prin moartea Sa. „A dezbrăcat domniile
sporeşte sufletul...” (3 Ioan 1:2), ne arată legătura şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce
dintre sănătatea fizică și ceea duhovnicească. În a ieşit biruitor asupra lor prin cruce.” (Coloseni 2:15) Drept
general, sănătatea duhovnicească influențează urmare, după înviere a spus ucenicilor Săi: „Toată puterea
sănătatea fizică. Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.” (Matei 28:18) Prin
unirea cu Hristos orice om mântuit este invincibil în

3Sănătatea duhovnicească primează faţa forţelor demonice, „căci cel născut din Dumnezeu
sănătății fizice îl păzeşte şi cel rău nu se atinge de el!” (1 Ioan 5:18) Cei
Pentru că scopul nostru este mult mai amplu, aleşi sunt „păziţi de puterea lui Dumnezeu” (1 Petru 1:5) Cei
iar pe pământ suntem pentru o vreme, noi avem o însărcinaţi cu lucrări de autoritate spirituală şi pentru
perspectivă mai completă. Atunci când Domnul Isus a alţii au şi puterea eliberării celor posedaţi de demoni
trebuit să aleagă între mâncarea adusă de ucenici și (Luca 9:1-2; 10:17-18).
„mâncarea” Celui ce L-a trimis, a ales să renunțe la a-și
hrăni trupul și s-a preocupat de ceea ce are cu adevărat 2. Înarmarea / echiparea corespunzătoare acţiunilor de
valoare. Pavel, dar și alți oameni ai lui Dumnezeu, au luptă spirituală
preferat, dacă a fost cazul, să nu oprească „trecerea Biruiţa spirituală este un drept, o posibilitate reală
trupului lor”, conștienți fiind că „omul dinlăuntru” e pentru toţi credincioşii, dar aceasta numai cu condiţia
mai valoros (2 Corinteni 4:16). Chiar dacă noi trebuie câştigării fiecărei bătălii în parte. Noi trebuie să ştim că
să ne preocupăm de sănătatea noastră trupească, să în drum spre Împărăţia lui Dumnezeu nu se merge pe
prețuim întotdeauna „partea” care nu ne poate fi luată alei cu flori. „Plimbarea” aceasta va fi numai după ce vom
(Luca 10:42). Însuși Domnul Isus ne-a învățat să nu ne trece pe sub arcul de triumf şi vom locui în Paradis. Până
temem de cei ce ucid trupul, ci mai degrabă de Cel ce atunci trebuie să ştim că ne-am născut în era războiului şi
„poate să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă” (Matei acesta nu se va încheia până când ne vom sfârşi existenţa
10:28). Înțelegem de aici că nu poate fi comparat terestră. În aceste condiţii este imperativ „ordinul”:
binele sufletului nostru cu bunăstarea trupului nostru. „Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.
Apostolul Pavel, a avut de înfruntat pericole și situații Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să
care puneau în pericol sănătatea lui. Totuși, nu s-a dat puteţi ţinea pept împotriva uneltirilor diavolului. Căci
înapoi, ci a declarat că „în trupul meu împlinesc ce noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva
lipseşte suferinţelor lui Hristos, pentru trupul Lui, căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor
care este Biserica.” (Coloseni 1:24) întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care
Totuși, poate exista pericolul să ne angajăm în sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armătura lui
lucrări ce afectează sănătatea noastră, fără ca acestea Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să
să ne fie cerute de Dumnezeu. Întotdeauna să avem în rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata,
vedere voia lui Dumnezeu ca nu cumva „să ne întindem deci, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa
prea mult”, ci să respectăm limitele „pe care le-a neprihănirii, având picioarele încălţate cu rîvna Evangheliei
însemnat Dumnezeu câmpului nostru” (2 Corinteni păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei,
10:14,13), pentru a nu ne afecta sănătatea fizică. cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui
rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este
Iosif Anca Jr. Cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, prin Duhul,
tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată
(continuare în pagina 9)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
7
Închinători în Duh și adevăr
„...fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl”
(Ioan 4:23b)

„așa vorbește domnul...”

O bine cunoscută expresie


�������������������������������
����������������������
și foarte uzuală când- seama că este o preocupare aproape generală de a crea
va, devine tot mai rar auzită și foarte posibil curând să și a aborda metode cât mai „eficiente”; preocupați fiind de
fie trecută într-un dicționar de arhaisme. Expresia a fost a demonstra poten�������������������������������������������
țialul și abilitatea noastră. Astfel, deve-
folosită de oamenii lui Dumnezeu și era definitorie pentru nim noi centrul de atenție, nu Dumnezeu.
credibilitatea celui ce vorbea. Totodată, se �������������������
pare c����������
ă avea me- Calitatea de bază a unui slujitor al Cuvântului nu
nirea să autentifice sursa de inspirație și mesajul în sine. este de a fi un bun psiholog, capabil să manipuleze mase
Două forme de utilizare a expresiei „Așa vorbește în direcția succesului și palmaresului, ci sub autoritatea
Domnul ...” întâlnite în Scripturi pot schimba în totalitate Cuvântului și sub călăuzirea Duhului Sfânt să convingă
valoarea mesajului. În cartea 1 Împărați 22 este descrisă oamenii de necesitatea pocăinței . Așadar trei lucruri aș
întâlnirea dintre doi proroci, unul Zedechia fiul lui Che- vrea să aduc în atenție în ce privește partea demostrativă
naana, iar celălalt, Mica fiul lui Imla. Câteva lucruri sunt co- a slujirii.
mune celor doi, cum ar fi: pericolul era iminent și comun Foarte des se practică jocul de scenă cu microfonul
(armata sirienilor era o permanentă amenințare pentru Is- în mână, acoperind platforma din fața auditorului cu sute
rael), amândoi erau sub autoritatea coroanei regale, iar cel de pași însoțiți de mișcări care nu au a face nimic cu me-
de-al treilea, formula de început al mesajului „Așa vorbește sajul în sine. Mai degrabă, fac parte din actul unuia care
Domnul...”. Diferența dintre cei doi este dată de faptul că face actorie și nu slujire divină. Urmărind gesturile ce
Mica era singur, o minoritate, iar ceilalți proroci erau o însoțesc mesajul, îț���������������������������������������
i po�����������������������������������
ț����������������������������������
i da seama c����������������������
ă se
��������������������
dore�������������
ște ca accen-
mulțime considerabilă, mai exact patru sute. În plus, Mica tul să cadă pe interpretarea artistică și fascinație. Se pare
își prezintă mesajul direct și fără o reprezentare artistică, pe că ne interesează mai mult părerile și aprecierile oamenilor
când Chenaana are o parte demonstrativă a mesajului. Nu decât mulțumirea Celui ce ne-a învrednicit să-I slujim.
în ultimul rând, Mica își prezintă mesajul liniștit, complet cu Am încercat să percep
������������������������������������
o atmosfer�������������������
ă creată ����������
de un pre-
particularități, iar Chenaana pe lângă mesaj are o răbufnire dicator, care comunica un mesaj irevocabil, amenințător
de violență pălmuind pe Mica. Așadar, componența con- și foarte grav, dar însoțit de o melodie suavă menită să
siliului ad-hoc era din împărați și proroci. Fiecare din cele sensibilizeze auditoriu. Se dorea ca aceștia, mai degrabă
dou����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
părți ea reprezenta o autoritate: cei doi îm������������
p���������
ra��������
ț�������
i repr- emoționați de artificial, decât înlăcrimați de regretul
ezentau autoritatea statală, iar cei doi proroci reprezentau păcatului și dorul pocainței, să acționeze într-o direcție
autoritatea Divină. dorită de vorbitor. Nu exclud asocierea rodnică dintre
De la cei doi proroci, urmărind țesătura istorică a mesajul cântării și al Cuvântului, inspirată de Duhul Sfânt,
mesajelor profetice, la împlinirea vremii, îl întâlnim pe spontană, ce dă rezultate binecuvântate. În primul caz,
Domnul Isus. El a avut și atributul de Proroc, între altele. „Așa vorbește Domnul ...” reprezintă ceva artistic și regizat,
Vi-L puteți imagina pe Domnul Isus vrând să transmită un iar în al doilea caz, e de inspirație Divină. Jocurile de lumini,
mesaj către unul din dușmanii Lui, că face actorie? Sau că reflectoarele puternice îndreptate spre predicator, în timp
ia niște coarne? ce toată sala este în obscuritate, asociate cu bătăile unor
N-am înțeles niciodată de ce tot mai mulți predicatori tobe (ce mai degrabă seamănă ������������������������
a înc�������������������
�����������������
ntare dec���������
�������
t a ado-
se folosesc de metode neconvenționale, adoptate în trans- rare) și aburul ce inundă sala, dau impresia unor călători
miterea mesajului. Se naște o întrebare foarte onestă: dacă dezamăgiți, rămași pe peronul gării în urma unui tren cu
„Aș����������������������������������������������������
a vorbe���������������������������������������������
ște Domnul ...” precede mesajul, mai este ne- aburi dintr-o noapte târzie.
voie de ceva să probeze veridicitatea? Odinioară vestirea Pentru agonie sau extaz există un factor determi-
Cuvântului era însoțită de putere, îndrăzneală, semne sau nant: slujitorul. Unul este învrednicit de Dumnezeu, supus
minuni (Faptele Apostolilor 4:29,30). Consider că absența călăuzirii Divine, smerit, înarmat cu Cuvânt și curăție și se
Divinului din multele pregătiri intelectuale în vederea slu- nume�������������������������������������������������
ște lucrător împreună cu Dumnezeu. Cel de-al doi-
jirii, a determinat folosirea unor practici menite să „ajute” la lea slujitor, amestecă slujirea cu pretențiile, inspirația cu
succesul aspirat de mulți slujitori publici. elocvența, spiritualitatea cu actoria, sublimul cu parodia și
În anii 1970-78 auzisem pentru prima dată cântări se numește oportunist.
creștine acompaniate de chitară electrică. Până atunci „Așa vorbește Domnul...” rămâne expresia ce-L
ascultasem cântări în casa bunicilor precum „Poporașul reprezintă pe Dumnezeu și mesajul Său ce nu poate fi pr-
meu”, „Vreau lângă Dumnezu” și altele, dar atunci primul ezentat oricum și de oricine.
simțământ ce mă încerca era de satisfacție că pocăiții Să ne ajute Dumnezeu să fim slujitorii Lui!
nu sunt chiar atât de înapoiati din moment ce au chitara

8 electrică. Era o gândire copilărească, dar acum îmi dau


„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Ioan Dobra
şi orice altceva presupune sfatul: „Ieşiţi din mijlocul lor şi
despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este
necurat” (2 Corinteni 6:17), ne conferă multă protecţie.

4. Împotrivirea – actul volitiv, declaraţia şi dovada


acceptării lui Dumnezeu şi respingerii diavolului
Între alte motive pentru care Dumnezeu îngăduie să
fim atraşi direct de ofertele Satanei şi alteori hărţuiţi, este
şi faptul că trebuie să se dovedească fără echivoc ce mod
de gândire şi de viaţă alegem. Domnul spunea înaintea
ultimei confruntări cu Stăpânitorul sistemului şi (non)
valorilor din lume: „Vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are
nimic în Mine; dar vine, ca să cunoască lumea că Eu iubesc pe
Tatăl şi că fac aşa cum Mi-a poruncit Tatăl.” (Ioan 14:30-31)
Asocierea cu Dumnezeu, prin ascultare deplină de
îndemnurile Duhului Sfânt oferă conştiența şi puterea
(continuare din pagina 7) de respingere în faţa oricărei amăgiri a diavolului.
De aceea este scris: „Supuneţi-vă, deci, lui Dumnezeu.

amăgiți sau biruitori Împotriviţi-vă diavolului şi el va fugi de la voi.” (Iacov


4:7) Faptul că biruinţa împotriva puterilor văzduhului este
posibilă pentru orice copil al lui Dumnezeu rezultă şi din
stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii.” (Efeseni 6:10-18) cele scrise în 1 Ioan 3:9 - „Oricine este născut din Dumnezeu,
Textul acesta este suficient de explicit pentru ca fiecare nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu
să ştie că în luptele spirituale ne confruntăm cu efective poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.”
demonice puternice, dar folosirea armelor cu care ne-a Acţiunile convenţionale în luptele spirituale se
înzestrat Domnul, ne pot conferi bucuria să fi „biruit totul”. derulează prin cuvinte spuse cu autoritate, după modelul
În vederea obţinerii biruinţelor trebuie să fim încredinţaţi îngerilor, care au lupte frecvente cu demonii. „Arhanghelul
de mântuirea prin Domnul Isus Hristos, purtând „coiful Mihail, când se împotrivea diavolului şi se certa cu el pentru
mântuirii” şi să avem permanent dorinţa pentru mântuirea trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o
altora – „râvna Evangheliei”. Printre armele din dotare se judecată de ocară, ci doar a zis: «Domnul să te mustre!»”
evidenţiază „sabia” - „Cuvântul lui Dumnezeu” (ce presupune (Iuda 1:9) Autoritatea divină devine realitate în noi numai
a fi întotdeauna în condiţii de cunoaştere a adevărului) prin propriile declaraţii. Despre cei ce cred cu adevărat
şi rugăciunile „prin Duhul” (prin care putem păstra trupul este scris: „Ei l-au biruit, prin sângele Mielului şi prin cuvântul
sub controlul unei minţi luminate). Fără echipamentul şi mărturisirii lor.” (Apocalipsa 12:11a) În ispitire, în amăgire,
pregătirea de luptă necesară, ne pierdem nu doar elanul, ci există un moment / o stare critică din punct de vedere
şi puterea şi orientarea, după cum avertiza Domnul pe cei decizional, în care îi revine omului (mandatat, echipat,
ce păstrau doar o formă de religiozitate: „Oare nu vă rătăciţi protejat) libertatea să reziste sau nu în confruntarea
voi, din pricină că nu pricepeţi nici Scripturile, nici puterea lui spirituală. Aceasta va decide rezultatul luptei. În funcţie
Dumnezeu?” (Marcu 12:24) de statutul spiritual, de starea de curăţie, credinciosul îşi
exercită puterea spirituală alegând să comită sau nu un
3. Posibilităţi de evitare a unor ispitiri şi lovituri păcat (la nivelul minţii, prin rostirea de cuvinte sau cu
demonice materializare şi în alte fapte ale trupului). Nimeni nu poate
Evitarea unor lupte spirituale, a ispitirilor care nu sunt fi forţat să păcătuiască.
prinse în programul obligatoriu de luptă, se realizează prin
apelarea la Dumnezeu în rugăciune, cerându-i: „nu ne Concluzii
duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău” (Matei 6:13) Amăgirea pe care o realizează demonii înseamnă
Aceasta înseamnă: Doamne nu îngădui Ispititorului orice prezentarea unei minciuni cu titlu de adevăr, cu consecinţe
şi oricând şi când îngădui, dă-ne ajutorul în luptă pentru a mortale. Apostolul Petru a surprins complexitatea
câştiga bătălia. fenomenului amăgitor, arătând asocierea dintre învăţătura şi
Alt mod de evitare a unor lupte suplimentare este viaţa păcătoasă a celor ce profită material, de ignoranţa şi alte
ferirea de locuri periculoase şi stări ispititoare, după slăbiciuni ale celor ce-i duc în rătăcire. „În norod s-au ridicat şi
recomandarea apostolilor: „să nu daţi prilej diavolului.” proroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi,
(Efeseni 4:27); „să vă feriţi de poftele firii pământeşti care se care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare, se vor lepăda de
războiesc cu sufletul.” (1 Petru 2:11) De exemplu, dacă David Stăpânul, care i-a răscumpărat şi vor face să cadă asupra lor
nu se plimba prin locul unde o femeie şi-a expus trupul era o pierzare năpraznică. Mulţi îi vor urma în destrăbălările lor. Şi,
mult mai protejat. Întotdeauna expunerea fizică, live sau din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. În lăcomia
virtual, a fost un pericol sporit şi cauza multelor cazuri de lor vor căuta ca, prin cuvântări înşelătoare, să aibă un câştig
imoralitate. Niciun credincios conştient de aceste principii de la voi. Dar osînda îi paşte de multă vreme, şi pierzarea lor
nu se va duce la ştranduri sau la mare, nici nu va viziona nu dormitează.” (2 Petru 2:1-3) Apostolul Pavel ştia că
filmări pornografice prin care diavolul distruge mase întregi orice amăgire se realizează în întunericul şi necurăţia
de oameni. Hotărârea lui Iov de a stabili limitele relaţiilor lui păcatului (Romani 13:14; Galateni 5:24), de aceea scria:
cu orice femeie, la starea de a nu privi (Iov 31:1. 9), aşa cum „Dar mă tem ca, după cum şarpele a amăgit pe Eva cu şiretlicul
a afirmat şi Domnul explicând porunca a şaptea, i-a conferit lui, tot aşa şi gândurile voastre să nu se strice de la curăţia şi
siguranţă şi diavolul nu l-a putut provoca la păcatul acesta credincioşia care este faţă de Hristos.” (2 Corinteni 11:3) Aici
atât de răspândit. Neparticiparea la discuţii uşoare (Psalmul

9
1:1), refuzul asocierii cu cei pătimaşi (Proverbe 22;24-25) (continuare în pagina 11)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Sfaturi pentru o viețuire corectă
„N-am așternut eu oare în scris pentru tine sfaturi și
cugetări...”(Proverbe 22:20)

anania și safira
- sindrom sau accident? -
(Faptele Apostolilor 5:1-11)

Citind contextul acestei întâmplări, nu putem să binevoitor... Aceasta înseamnă să ai o carenţă gravă în ce
nu observăm cât de abruptă este trecerea de la capitolul priveşte cunoaşterea adevăratului Dumnezeu.
4 la capitolul 5 al cărţii Faptelor Apostolilor. Tragedia lui Au ştiut Anania şi Safira cu ce fel de Dumnezeu au
Anania şi a Safirei este ca o pată neagră pe cerul imaculat de-a face? Probabil că da. Însă noi, sigur ştim. Iar acest
al părtăşiei şi harului care domneau în Biserica Primară. lucru ar trebui să ne pună în gardă, să ne ţină treji și să
Prima întrebare care se naşte în mintea noastră când citim ne responsabilizeze puternic. În fiecare dintre noi este
această întâmplare este aceasta: Ce s-a întâmplat de fapt un potenţial Cain, un Balaam, un Iuda sau un Lucifer.
cu oamenii aceştia? De ce au trebuit să moară? Un răspuns Oricare dintre noi putem ajunge un prigonitor ca Saul,
simplist ar fi faptul că au minţit. Însă nici chiar Petru n-a un lepădat ca Petru, un adulterin sau criminal ca David
fost mulţumit cu un astfel de răspuns. Acest lucru reiese sau un apostat ca Dima. Iar aceasta se întâmplă invariabil
din întrebările pe care le-a pus acestor oameni şi care atunci când ignorăm faptul că Dumnezeu este atotprezent
exprimau uimirea şi nedumerirea lui vis-a-vis de atitudinea şi atotştiutor şi când îi permitem diavolului să ne umple
lor: „Cum de ţi-a umplut Satana inima?... Cum s-a putut încetul cu încetul viaţa cu păcatul care ne ispiteşte zilnic.
naşte un astfel de gând în inima ta?” (Paptele Apostolilor
5:3); „Cum de v-aţi înţeles?...” (Faptele Apostolilor 5:9). 2. Ei au intrat într-o competiţie fatală.
Episodul Anania şi Safira a fost un accident sau un A fost foarte tentant pentru Anania şi Safira să procedeze
sindrom? Este a doua întrebare care se naşte în contextul ca toţi ceilalţi credincioşi (Faptele Apostolilor 4:34-37), însă a
acestei întâmplări tragice. Poate că răspunsul la această fost mai mult decât au putut ei să ducă. Dumnezeu nu le-a
întrebare îl vom putea afla după ce vom încerca să dăm cerut primilor creştini să-şi vândă casele şi averile. Entuziasmul
un răspuns la prima întrebare. Cred că au fost cel puţin trei care a generat această avalanşă de gesturi de caritate în sânul
probleme majore în viaţa lui Anania şi a Safirei, care au dus Bisericii primare, a pus o presiune imensă pe această familie şi
la deznodământul fatal prezentat în Scriptură. a împins-o în prăpastie. Spiritul de competiţie poate distruge
un credincios, o familie sau o biserică. Ne uităm toată viaţa
1. Ei au avut probleme în viaţa lor spirituală, peste gardul vecinului şi ne consumăm energiile şi resursele
care au escaladat. ca să facem faţă concurenţei cu fraţii noştri. Facem donaţii
Noi ştim că diavolul ne poate ispiti, şopti, influenţa, ca să stârnim admiraţia celor din jur. Pregătim programe
atrage sau împinge să luăm anumite decizii. Cum a ajuns şi activităţi religioase ca să stârnim aplauze sau să primim
însă un astfel de om, convertit şi probabil botezat cu Duhul aprecieri din partea unui juriu pământesc. Şi toate acestea ne
Sfânt, aflat într-un mediu plin de har, să aibă inima plină de duc departe de ceea ce aşteaptă Dumnezeu de la noi: jertfe
minciună? Datorită naturii noastre păcătoase, fiecare avem de bun miros, dărnicii făcute cu bucurie și acţiuni pornite din
o predispoziţie spre un anumit păcat. Când dispare teama simplitate şi sinceritate. Pavel a spus: „...mă feresc (să mă laud),
de Dumnezeu sau suntem toleranţi cu păcatul (lăcomiei, ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât ce
mândriei, nemulţumirii, necredinţei, imoralităţii), îi dăm vede în mine sau ce aude de la mine. (2 Corinteni 12:6) Noi
prilejul diavolului ca să ne umple încetul cu încetul inima, de ce facem taman pe dos? Nu cumva suferim de „sindromul
cu păcatul respectiv. Iar aceasta se poate întâmpla chiar în Anania şi Safira”?
mijlocul celei mai mari treziri din familia sau biserica în care Spiritul de concurenţă alimentează mândria, dorinţa
ne aflăm. Ce trebuie să facem? Ceea ce i-a spus Dumnezeu de a fi aplaudat, de a da bine în faţa oamenilor. Cei care aveţi
lui Cain: „Dacă faci răul, păcatul pândeşte la uşă; dorinţa lui mai mult, vă rugăm, aveţi mare grijă să nu deveniţi o pricină
se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti” (Genesa 4:7). de cădere pentru cei mai puţin dotaţi. Să nu ne mai etalăm
Apoi, cred că aceşti oameni au avut probleme cu casele, maşinile, averile, hainele, talentele sau darurile
concepţia despre Dumnezeu. „N-ai minţit pe oameni, ci pe spirituale. Să nu mai facem comparaţie între fraţi, slujitori sau
Dumnezeu”, îl conştientizează, prea târziu, Petru pe Anania biserici. „Fiecare să-şi poarte sarcina lui însuşi”, a spus Pavel
(Faptele Apostolilor 5:4). Să nu ştii că Dumnezeu te priveşte (Galateni 6:5). Altfel riscăm să cădem în prăpastia în care au
cu atenție când numeri banii, că este lângă tine când stingi căzut aceşti oameni (şi alţii ca ei). Dacă vrem competiţie,
lumina în cameră sau pui calculatorul pe mute, când îţi avem voie să ne comparăm cu ce spune Scriptura sau cu noi
minţi cu seninătate părinţii, soţia/soţul, păstorul... Să crezi înşine. Cu siguranţă, atunci vom avea doar de câştigat.
că El este doar un „bătrân” plicitisit sau neputincios, gata
să-ţi facă doar bine, indiferent cum trăieşti... Să crezi că 3. Ei au fost foarte uniţi, dar în jurul unui obiectiv păcătos.
este suficient să te numeşti Anania (Iehova este îndurător), Anania şi Safira s-au înţeles perfect. A fost o unitate

10 creştin, adus la binecuvântare sau botezat ca El să-ţi fie deplină în casa lor. Doar că unitatea aceea s-a realizat în

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
(continuare din pagina 7)

amăgiți sau biruitori


este cheia biruinţei: să ştii adevărul şi să rămâi ferm, dar
aceasta nu se poate fără răstignirea firii pământeşti. Nici
miracolele nu vor putea să înfrângă crezul şi să corupă viaţa
curată a celui duhovnicesc.
Este nevoie să avem discernământ spiritual pentru
a rezista tuturor cuvântărilor înşelătoare sau profeţiilor
mincinoase, dar aceasta presupune maturitate spirituală,
„ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi
de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin
şiretenia lor în mijloacele de amăgire.” (Efeseni 4:14) Iată de
ce Domnul avertiza: „Băgaţi de seamă să nu vă amăgească
cineva. Căci vor veni mulţi în Numele Meu... Să nu mergeţi
jurul unei minciuni, şi implicit a diavolului, punându-i după ei.” (Luca 21:8) Aici se vede valoarea unei membralităţi
astfel într-o periculoasă vrăjmăşie cu Dumnezeu. A fost o într-o adunare cu slujitori sănătoşi în credinţă. Și cei slabi
unitate cu miros de moarte. Lucrul în echipă nu garantează vor fi protejaţi într-o turmă bine hrănită şi bine păzită.
întotdeauna fericirea. Putem împreună (soţ-soţie) să Unele referinţe apocaliptice par a indica unele
minţim, să bârfim, să invidiem, să lăcomim, să umblăm pe înfrângeri ale sfinţilor: „Nu te teme nicidecum de ce ai să
căi păcătoase sau să lipsim de la adunare. Şi toate astea suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii
într-o înţelegere şi armonie perfectă. Dar dacă acolo este din voi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile.”
şi diavolul (şi doar el poate fi, atunci când facem astfel de (Apocalipsa 2:10); „I s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i
lucruri), funia împletită cu el nu rezistă mult. biruiască.” (Apocalipsa 13:7) În asemenea siuaţii să ne
Auzim adesea cuvinte de genul: „Frate, dacă încerc să amintim de cuvintele Domnului, Cel biruitor prin moarte şi
pun piciorul în prag, îmi ridic în cap toată casa, ne certăm înviere, care a spus ucenicilor Săi: „Să nu vă temeţi de cei ce
toată ziua, nevasta nu mai vorbeşte cu mine etc”. Ce ucid trupul şi după aceea nu mai pot face nimic.” (Luca 12:4)
preferi, să suferi o scurtă perioadă de timp ocara lui Hristos Sentinţa pentru cei înfrânţi va fi groaznică prin faptul
sau să pieri de o moarte mult mai gravă decât a lui Anania că vor fi îndepărtaţi de la faţa lui Dumnezeu şi vor fi părtaşi
şi a Safirei (în iazul de foc, unde ajung toţi mincinoşii)? pedepsei celui ce i-a înşelat, când li se va zice: „Duceţi-vă de
Cineva spunea: decât o pace păcătoasă, mai bine o ceartă la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care a fost pregătit
zdravănă în Numele Domnului. E foarte probabil să apară diavolului şi îngerilor lui!” (Matei 25:41) La rândul lor, toţi
sabia în casa unde unul din soţi nu cade la pace, când e amăgitorii îşi vor primi dreapta sentinţă pentru toate
vorba de ceva păcătos. Însă eu cred că omul înţelept poate fiinţele ce le-au condus spre pierzare eternă, fiindu‑le
evita şi cearta şi păcatul. Bărbaţilor, haideţi să ne protejăm „păstrată negura întunericului pentru vecie” (Iuda 1:13). „Şi
familiile! Să-L consultăm pe Dumnezeu întotdeauna
fiara a fost prinsă. Şi împreună cu ea, a fost prins prorocul
înainte de a ne consulta cu soţiile! Să nu mai luăm decizii
mincinos, care făcuse înaintea ei semnele, cu care amăgise
comune cu preţul păcatului! Să fim bărbaţi şi să punem
pe cei ce primiseră semnul fiarei şi se închinaseră icoanei ei.
adevărul la loc de cinste, pentru a atrage binecuvântarea
Amândoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc, care
şi nu blestemul lui Dumnezeu peste casele noastre.
arde cu pucioasă.” (Apocalipsa 19:20) Acuzaţia condamnării
Încheiere finale a lui Satan este înşelătoria: „diavolul, care-i înşela, a
Cred că suntem de acord că întâmplarea petrecută fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi
cu Anania şi Safira n-a fost un accident, ci a fost rezultatul prorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor.”
unei boli care s-a cuibărit în viaţa lor şi care le-a provocat (Apocalipsa 20:10) Ultima înşelare a umanităţii va fi şi ultima
moartea. Dacă această maladie era pe cale să se extindă lui acţiune, după care va fi condamnat pentru a constiui un
în Biserica Primară (cu tot harul care exista acolo), exemplu etern (Isaia 66:23-24; Apocalipsa 20:8).
astăzi ea face ravagii. Relaţia precară cu Dumnezeu a Deodată suntem pe pământul „unde locuieşte
creştinilor moderni, spiritul acerb de competiţie din Satana” (Apocalipsa 2:13), dar reşedinţa lui este temporară
biserici, conspiraţia la păcat din familiile noastre, sunt un şi autoritatea lui abuzivă limitată. Bătăliile spirituale în
teren excelent pentru apariţia şi dezvoltarea acestei boli. vrăjmăşia dintre sămânţa femeii şi şarpele cel vechi cu toţi
Sindromul acesta ne îmbolnăveşte de prefăcătorie, de asociaţii şi urmaşii lui, declanşată cu ocazia primei înşelări
mândrie, ne întunecă mintea, îl întristează pe Duhul Sfânt a omului, se vor sfârşi odată. „Dumnezeul păcii va zdrobi în
şi în final aduce moartea (veşnică, nu cea fizică). Dacă curând pe Satana sub picioarele voastre.” (Romani 16:20)
Dumnezeu nu procedează cu noi ca şi cu Anania şi cu Atunci se va putea spune şi pe pământ aşa cum s-a spus
Safira, nu înseamnă că nu-L interesează ce facem. Faptul în cer atunci când au scăpat definitiv de şarpele amăgitor:
că tace, ar trebui să sporească neliniştea noastră. La mijloc „De aceea bucuraţi-vă, ceruri şi voi care locuiţi în ceruri!”
poate să fie bunătatea Lui, care ne îndeamnă să ne pocăim (Apocalipsa 12:12) Însă până atunci să ştim ce avem de făcut!
(Rom. 2:4b) sau poate fi „liniştea dinaintea furtunii”... Îndemnurile apostolilor tocmai aceasta ne învață: „V-am
Cum putem să ne ferim de „sindromul Anania şi scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească.”
Safira”? Cultivând frica de Domnul, cunoscându-ne limitele (1 Ioan 2:26); „Voi deci, prea iubiţilor, ştiind mai dinainte aceste
capacităţilor noastre şi veghind unii asupra altora, ca să nu lucuri, păziţi-vă ca nu cumva să vă lăsaţi târâţi de rătăcirea
cădem în cursa diavolului. Aşa să ne ajute Dumnezeu! acestor nelegiuiţi şi să vă pierdeţi tăria.” (2 Petru 3:17).

Iosif Ignat Iosif Anca

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
11
Cuvânt pentru slujitori
„Luați seama, dar, la voi înșivă și la toată turma peste care
v-a pus Duhul Sfânt episcopi...”(Faptele Apostolilor 20:28)

mielul înfrânge balaurul

Nimeni nu știa mai bine cine era Isus din Nazaretul 2. Cernerea discipolilor
Galileii, în modul cum o cunoștea îngerul decăzut Satan. Există planuri, strategii, tehnici de luptă ale celui rău
Isus, într-adevăr, nu-i era necunoscut și era deranjat de folosite împotriva fiecărui credincios în vremea de cernere,
această cunoștință, cu care se revedea pe Planeta Pământ. numită vremea de încercare. Iată câteva dintre aceste
Aspirația de faimă, de a fi un Megastar, de a ședea pe tactici, prin care atacă pe oamenii lui Dumnezeu:
muntele Elohim (Dumnezeu, la plural) și de a fi egal cu El - Îndoiala: Înainte ca omul să păcătuiască, cel Rău
(Isaia 14:12-15; Ezechiel 28:13-17), includea strategia de îi strecoară îndoiala cu privire la supunerea față de voia
a-L elimina pe Isus ca Mesia. Ce nu știa Satan, era tocmai lui Dumnezeu, la fel cum s-a întâmplat cu Eva în grădina
faptul că tactica de a-l nimici pe Hristos, care urma să fie Edenului. Următorul pas a fost răzvrătirea împotriva poruncii
pusă în aplicație, avea să-i aducă o primă mare înfrângere dumnezeiești. Așa intervine păcatul. Acest procedeu stă la
la cruce. baza tuturor înfrângerilor și căderilor omului din istoria sa
Lupta decisivă pentru salvarea omului din robia morții, multimilenară. Nu reușim să păzim porunca Sa? Nu reușim
dar și pentru anihilarea Unsului purtată de vrăjmaș, s-a să nu spunem: „Să nu!”, când Dumnezeu spune: „Să da!” și
desfășurat în mai multe etape: ceasul agoniei din Ghetsimani – invers? Ne răzvrătim și răzvrătiții sunt sancționați pentru
rugăciunea Sa, cernerea discipolilor, arestarea Domnului Isus, că intră sub incidența pedepsei Sale (Romani 1:18: Numeri
procesul Domnului Isus, umilirea celor trei slujiri ale Mielului, 15:30;31; Evrei 10:26,27).
moartea Mielului (laitmotivul biruinței) asupra Balaurului și - Frica: Ucenicii devin înfricați după ce Domnul Isus
războiul din cer (Satan este aruncat pe pământ). este arestat și îl părăsesc în bloc (Matei 26:56).
- Lenea: Sunt o serie de pofte și ispite care dau asalt și
1. Ceasul agoniei din Ghetsimani trece cu bine prin rugăciune atacă pe fondul lenevirii (Proverbe 21:25) sau în momente
Bătălia spirituală începe cu rugăciune. Acest ceas sau perioade de inactivitate (David, Amnon - 2 Samuel
al agoniei începe cu rugăciunea Sa ca Mare Preot (Ioan 11:1-5; 13:1-22)
17:1‑26). Aceasta cuprinde trei cerințe din trei domenii pe - Epuizarea fizică și spirituală: O întâlnim la Ilie
care i le cere Tatălui: (1 Regi 19:4). Domnul Isus a biruit-o (Matei 4:1-11).
- să îndepărteze paharul despărțirii de El (Luca - După obținerea unor biruințe spirituale: După ce
22:39‑46, insistă de trei ori în acest sens); apostolul Petru l-a vindecat pe ologul din naștere, a fost
- să-și reia poziția și gloria cerească, să fie restabilite în întemnițat (Fapte 4:1-4). Ștefan, după minunile și semnele
forma pe care a deținut-o înainte de creație; pe care le-a făcut, plătește cu martirajul (Fapte 6:8; 7:54-60).
- să binecuvinteze urmașii. Pavel după ce a eliberat o ghicitoare de duhul de ghicire
În rugăciunea din Ioan 17, Domnul face o recenzie a fost închis în temniță împreună cu Sila (Fapte 16:16-34).
a misiunii pe care a întreprins-o pentru a mântui urmașii: Ilie după ce reface închinarea în Israel este amneințat cu
le-a vestit Cuvântul, iar ei l-au primit și au crezut în El, în moartea de către Izabela (1 Regi 19:1-3) și lista continuă.
ciuda faptului că lumea i-a urât. Îi amintește Tatălui că sunt Domnul Isus, Mielul de jertfă, a fost pregătit pentru
proprietatea Sa, de aceea mijlocește să fie păziți de cel Rău. vremea marii confruntări cu Balaurul. Acesta cere îngăduința
Apoi, cere să fie sfințiți prin Cuvânt, să manifeste relații de Tatălui pentru testarea unor persoane de-a lungul timpului.
colaborare și unitate în mod desăvârșit, pentru ca lumea Astfel întâlnim în vechime pe Satan care cere să încerce
să creadă în El și să fie pentru eternitate împreună cu El. În răbdarea lui Iov (Iov 1:7-12). Apoi în noaptea vânzării,
final cere ca dragostea divină a lui Dumnezeu să se exercite Domnul dezvăluie ucenicilor Săi cererea Vrăjmașului de

12
în ei și El însuși să fie în ei. a-i cerne ca pe grâu, dar și intervenția Sa prin rugăciune

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
găsit dormind şi i-a zis lui Petru: „Ce, un ceas n-aţi putut să
vegheaţi împreună cu Mine!” (Matei 26:40);
- Acționează neinspirat: în absența călăuzirii
Duhului Sfânt, Petru scoate sabia și taie urechea lui Malhu,
robul marelui preot (Matei 26:51);
- Îi este frică: „Atunci toți ucenicii L-au părăsit și au
fugit” (Matei 26:56b). Îl urmează pe Hristos de departe
(Matei 26:58);
- Prietenește cu lumea: are un anturaj negativ, se
apropie de dușmanii Domnului și ajunge să se lepede
de Domnul declarativ, pe față, prin minciună, jurământ și
blestem (Matei 26:69-75).
Este trezit de cântatul cocoșilor și are fericita ocazie
să aibă parte de a doua șansă. Este reabilitat de Domnul
prin care a insistat să nu se piardă credința acestora. Din
Isus după învierea Sa (Ioan 21:15-24). Fie ca cei care
conținutul mesajului revelat prin darul cunoștinței, într-un
au urmat traseul lui Petru, de departe să realizeze că e
mod special a fost vizat Petru (Luca 22:31-34).
vremea cântatului cocoșilor, să se trezească și să-și plângă
apostazierea până mai e a doua șansă, care ține până la
3. Planul de ucidere a Mielului începe cu arestarea Sa
venirea Domnului Isus pe norii cerului (Luca 13:25).
Apostolul Ioan reține un amănunt foarte important
din momentul arestării Domnului Isus. Vrăjmașul țintea nu
4. Condamnare nedreaptă la procesul Domnului Isus
doar distrugerea totală a lucrării de mântuire umană, prin
„Bătălia” avea drept scop exterminarea în grabă a celui
omorârea Mântuitorului, dar odată cu el, viza și distrugerea
mai popular personaj, Isus din Nazaret, datorită succesului
ucenicilor Săi. Planul malefic era acela de a-i nimici și pe
deosebit și neașteptat în fața maselor care așteptau un
discipoli. În felul acesta, în situația unei reușite a strategiei
Salvator. El era Cel care întrunea aceste așteptări de veacuri
demonice, urma să eșueze planul de mântuire care a fost
– așteptări care răspundeau cerințelor și împlinirilor la
predat și explicat ucenicilor pentru marea însărcinare.
toate nivelele, pe plan religios. Iată de ce a devenit un
Astfel că efortul de a se transmite învățătura acumulată
pericol real nu doar pentru conducătorii iudaici, cât mai
de aceștia în cei trei ani și jumătate pe mai departe, celor
ales pentru stăpânitorul lumii, Diavolul. Acesta din urmă
nemântuiți, era distrus și devenea nul. Domnul care
regizează planul de nimicire în cele mai mici amănunte. Și
cunoștea bine scenariul pregătit de Șarpe, în momentul
aceasta se realizează doar cu colaborarea între elementul
când vine primul trădător exclamă: „El i-a întrebat din nou:
religios și cel politic. Și acum să privim: Mesia este flancat de
„Pe cine căutaţi?” „Pe Isus din Nazaret” I-au zis ei. Isus a
gloata care l-a arestat în grădina Ghetsimani și L-a introdus
răspuns: „V-am spus că Eu Sunt. Deci, dacă Mă căutaţi pe
în Ierusalim, intrând pe „Poarta Oilor”. În acel loc erau aduse
Mine, lăsaţi pe aceştia să se ducă” (Ioan 18:7,8). Probabil
oile de jertfă și mieii de Paște. De data aceasta, pe această
că în situația în care și ucenicii ar fi fost arestați, lucrarea
poartă a intrat singurul Miel de jertfă, fără niciun cusur.
de evanghelizare pentru viitor era distrusă. Totuși atacul
Este interesant faptul că Domnul Isus este târât în șapte
asupra ucenicilor continuă.
secvențe ale procesului de judecată: de două ori înaintea
Trădarea ucenicilor – Petru, traseul lepădării generale
înaltelor fețe preoțești (Ana și Caiafa), de două ori în fața
de Hristos. Petru se dezice de Domnul și ajunge să se lepede
tribunalului iudaic – Sinedriul, apoi, o dată apare în fața
de El. Acțiunile pe care le întreprinde sunt, în mare, aceleași
lui Irod, cel care l-a ucis pe Ioan Botezătorul și de două ori
pe care le-au experimentat și cei din istoria creștină. Încă
este adus în fața guvernatorului Pilat. Tribunalul iudaic –
le mai experimentează și cei din vremea noastră care îl
model superior al sistemului juridic din lume, îl condamnă
tăgăduiesc pe Hristos. Când este prevenit de Mesia că
pe Mesia că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu (Ioan 19:7),
se va lepăda, Petru descrie traseul trădării amare (Matei
iar tribunalul roman, renumit în istoria sistemelor juridice
26:30‑35, 57-75), în șase pași:
din lume, îl condamnă pentru vina că s-a făcut Împărat,
- Mândria: este pătruns de un spirit de mândrie - „...eu
atentând astfel la autoritatea Cezarului roman. În modul
niciodată nu voi găsi în Tine o pricină de poticnire”(Matei 26:33),
acesta, procesul a rezultat cu sentințe nedrepte. Cine în
și îi subestimează pe alții: „Chiar dacă toți ...” (Matei 26:33);
schimb L-a declarat nevinovat pe Domnul Isus? Pilat, de
- Îndoiala: se îndoiește de autoritatea Domnului și
patru ori îl declară nevinovat (Luca 23:4,14,15,22); soția sa
mai ales de cuvântul profetic rostit de El (Matei 26:33-35);
(Matei 27:19); Irod (Luca 23:6-12); Iuda (Matei 27:4); tâlharul
- Nevegherea: adoarme în momentul când se
(continuare în pagina următoare)
13
impunea o veghere maximă: „Apoi a venit la ucenici, i-a

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Cuvânt pentru slujitori
„Luați seama, dar, la voi înșivă și la toată turma peste care
v-a pus Duhul Sfânt episcopi...”(Faptele Apostolilor 20:28)

de pe cruce (Luca 23:42) și Sutașul roman (Matei 23:47). batjocoritor, I-au cerut lui Isus să se mântuiască pe El însuși
și apoi să-i mântuiască și pe ei (Matei 27:39,40). Urmează
5. Umilirea celor trei slujiri ale Mielului: Împărat, Profet, „Via Dolorosa”, cu crucea în spate, plin de răni, flămând și
Mare Preot însetat, cu sânge șiroind pe frunte și pe față. Câzând ades
Cu toate că a fost declarat nevinovat doar de sub povara ei, Hristos urcă spre Golgota (cuvânt ebraic) sau
cei anunțați mai sus sau poate și de alții, pe care nu-i spre Calvarium (cuvânt latin). Aici este atârnat pe cruce,
menționează Sfânta Scriptură, Domnul Isus a fost fiind răstignit alături de doi tâlhari.
condamnat la moarte. Cu cinci zile înainte de Paște,
Domnul cu ucenicii Săi intra în Ierusalim, manifestându‑și 6. Moartea Domnlui Isus – laitmotivul biruinței asupra
pe rând cele trei slujiri (oficii): Împărat, Profet, Mare Preot. Balaurului
Prima, a fost cea de Împărat, când a intrat călare pe Moartea Sa a fost tocmai momeala din care a mușcat
mânzul unei măgărițe, iar oamenii și-au așternut hainele, Balaurul. Din coasta și fruntea însângerată, din rănile care
fluturând ramuri de palmier și strigând: „Binecuvântat I-au brăzdat spatele și din rănile cuielor bătute în mâini
este Cel ce vine în Numele Domnului!” (Matei 23:39) A și picioare, curgea cel mai prețios izvor al istoriei. În timp
doua slujire, cea de Profet, și-a manifestat-o când urca ce sta atârnat pe cruce, concomitent cu sângele care se
pe coama Muntelui Măslinilor și a început să profețească revărsa din rănile Sale, au început să curgă din acest izvor
despre Ierusalim, prevestiri care s-au dovedit întru totul al iubirii și cuvintele pe care le rostea și care descriu, rând
adevărate. A treia slujire, cea de Mare Preot, s-a manifestat pe rând, cele mai prețioase daruri oferite omului căzut:
în momentul când a intrat în Templu, a scos afară valutiștii - Iertarea: „Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac!” (Matei
și pe comercianții care schimbau bani evreilor sosiți pentru 23:34);
a plăti animale sau păsări de jertfă, aclamând: „Casa Mea - Mântuirea: „Adevărat îţi spun astăzi vei fi cu Mine în
va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră rai” (Luca 23:43);
de tâlhari” (Luca 19:46). Vrăjmașul a vizat aceste trei slujiri - Promisiunea nedespărțirii de urmași: A cunoscut
și a trecut la batjocorirea acestora în ziua pătimirii Sale. pentru câteva clipe despărțirea de Tatăl: „Dumnezeul Meu,
S-a infiltrat în Iuda iscarioteanul, care i-a manipulat pe Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” (Marcu 15:34). Cât
conducătorii evreilor. S-a infiltrat în ostași, preoți, trecători timp a purtat povara păcatului lumii, Tatăl și-a întors Fața
și în întreg spectrul uman ostil lucrării Sale. Așa se face că de la El, însă știind durerea părăsirii a promis rămânerea
era o mare plăcere pentru ostașii lui Irod ca să-L umilească, alături de noi în durerea sufletească a despărțirii, de aceea
îmbrăcându-L cu o haină strălucitoare, în semn de dispreț. ne-a promis la plecarea sa la cer: „Și iată că Eu sunt cu voi în
De asemeni și în ostașii lui Pilat era aceeași plăcere ca să-I toate zilele până la sfârșitul veacului” (Matei 28:20);
împletească o cunună de spini pe care i-au pus-o pe cap, - Garant de potolire a setei spirituale: Domnului
ca apoi să îngenuncheze în fața Sa și să zică: „Plecăciune nu i-a potolit nimeni setea în arșiță, dar El a promis: „Dacă
Împăratul iudeilor!”, scuipându-L și lovindu-L în același însetează cineva, să vină la Mine, şi să bea. Cine crede în
timp pe adevăratul Împărat, cu trestia peste cap. Satisfacția Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice
Șarpelui era la apogeu când îl vedea umilit în forma cea mai Scriptura” (Ioan 7:37,38);
josnică. A urmat umilirea slujirii de Profet, după ce Domnul - Înfrățire: „Femeie, iată fiul tău!”, „Iată mama ta!” (Ioan
a recunoscut public că este Mesia, Hristosul. Când au auzit 19:26,27);
mărturia Sa clară, Caiafa L-a declarat vinovat de hulă și - Răspuns la rugăciune: „S-a sfârșit!” (Ioan 19:30).
și-a rupt hainele, iar aprozii L-au agresat în modul cel mai Tatăl a acceptat jertfa Sa.
barbar: „Atunci L-au scuipat în faţă, L-au bătut cu pumnii, - Încredințarea eternă: „Tată, în mâinile Tale, Îmi
şi L-au pălmuit, zicând: „Hristoase, proroceşte-ne cine încredințez duhul!” (Luca 23:46).
Te-a lovit?” (Matei 26:67-68). În momentul ruperii hainelor Judecătorul a fost judecat, însă ce nu știau Ana,
preoțești ale lui Caiafa, fapt interzis de Lege: „Preotul Caiafa, Sinedriul, Irod, Pilat, preoții de seamă și poporul de
care este mare preot între fraţii lui, pe capul căruia a fost rând, le-a spus-o El, atunci când a zis: „...vă spun că de acum
turnat untdelemnul pentru ungere, şi care a fost închinat încolo veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii
în slujba Domnului şi îmbrăcat în veşminte sfinţite, să nu- lui Dumnezeu, şi venind pe norii cerului.” (Matei 26:64).
şi descopere capul, şi să nu-şi sfîşie veşmintele (Leveticul Orice ochi Îl va vedea când se va întoarce ca Judecător.
21:10), I-a fost predată ștafeta de Mare Preot, pe care Caiafa Evenimentul este la ușă. Toți aceștia și toți ceilalți dictatori,
a pierdut-o. În acel moment I-a predat-o Celui care este persecutori și torționari, Îl vor vedea, dar nu pe cruce, căci
deja de milenii Marele nostru Preot. Trecătorii într-un mod El va fi dreptul Judecător al celor morți și al celor vii, când

14 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
se vor prezenta în Fața Lui îngroziți. Întrebarea care se din morminte, după învierea Lui, au intrat în Sfânta cetate,
ridică este de ce Satan l-a răstignit pe Mesia, dacă decizia şi s-au arătat multora” (Matei 27:52,53). Este unul și același
de a-L ucide a condus tocmai la înfrângerea lui? Răspunsul, eveniment cu războiul din cer, când Satan a fost aruncat
desigur, este în ideea că el a crezut că prin moarte Îl va pe pământ. „Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui
distruge pe Hristos și va anihila lucrarea Sa, neștiind că s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat
tocmai prin moarte va fi biruit. De ce? Pentru că Dumnezeu şi ei, dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în
L-a înviat din morți. Fiind fără păcat, a primit puterea de a cer. Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul
anula puterea morții prin care Satan stăpânește pe fiecare şi Satana, acela care înşeală întreaga lume, a fost aruncat
om. La revenirea Sa, celor înviați le va reda nemurirea:„Când pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.”
trupul acesta supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, (Apocalipsa 12:7) Urmează o explozie de bucurie datorită
şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se plecării celui Rău din cer (Apocalipsa 12:12). Parcă privim
va împlini cuvântul care este scris: „Moartea a fost înghiţită lumea îngerească care izbucnește într-un extaz de bucurie
de biruinţă. Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este din ce în ce mai intensificată de amploarea evenimentului
boldul, moarte?” (1 Corinteni 15:54,55). și mai ales de situarea acestuia în timp: „Acum a venit
mântuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru, şi
7. Războiul din cer - Satan este aruncat pe pământ stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pîrîşul fraţilor noştri,
Accesul lui în cer și puterea pe care o avea Satan era care zi şi noaptea îi pîra înaintea Dumnezeului nostru,
prin legea morții și prin certificatele de deces pe care le a fost aruncat jos” (Apocalipsa 12:10). Bucuria produsă
avea pentru fiecare credincios. Dar au fost anulate prin de victoria Mielului din cer este cel mai bine redată
moartea lui Hristos care a plătit și a achitat plata pentru în Apocalipsa capitolul 5. Cel mai mare cor al tuturor
fiecare păcat prin sângele Său prețios – moneda aceptată timpurilor cuprinde cele patru făpturi vii și cei douăzeci și
pentru plata păcatului (1 Petru 1:18,19). Totuși, persistă o patru de bătrâni. Ei se aruncă înaintea Mielului cu fața la
întrebare importantă a momentului: „Când a fost aruncat pământ, cântă și proclamă în această liturghie universală
Satan din cer?” Unii cercetători ai Bibliei plasează acest vrednicia Mielului! Acestui cor i se alătură mulțimile uriașe
eveniment în viitor. Trebuie menționat faptul că încă din de îngeri, care subliniază încă odată această vrednicie,
perioada în care se afla Domnul Isus pe pământ, a prevestit într-o laudă în care laudă înșeptit atributele Sale: „Ei ziceau
aruncarea celui Rău din cer și a pronunțat judecarea sa: „în cu glas tare: „Vrednic este Mielul, care a fost junghiat, să
ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea,
este judecat” (Ioan 16:11). Tot Domnul Isus a menționat slava şi lauda!” (Apocalipsa 5:12). Armonia cerească crește,
de aruncarea lui din cer: „Isus le-a zis: „Am văzut pe Satana deoarece se alătură toate făpturile care sunt sub cer, de
căzând ca un fulger din cer.” (Luca 10:18). Momentul pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste
acestei judecăți este descris de Domnul Isus astfel: „Acum locuri. Se unesc într-un refren universal, proclamând:
are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii „Ale Celui ce şade pe scaunul de domnie, şi ale Mielului
acesteia va fi aruncat afară (Ioan 12:31). Când a avut loc să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor!”
acest mare eveniment? Cu alte cuvinte, care a fost data sau (Apocalipsa 5:13). Finalul imnului ceresc este rostit de cele
intervalul aproximativ de timp când s-a desfășurat acest patru făpturi vii. Ele întregesc frumusețea și magnificul celui
puternic și decisiv război al lumilor spirituale? La aceasă mai grandios cor din toată istoria universului cunoscută
întrebare ne răspunde apostolul Pavel: „A desbrăcat nouă, încheind opera cosmică printr-un triumfal: „Amin!”
domniile şi stăpânirile, şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, Fie ca orice făptură din cer și de pe pământ să se
după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce (Coloseni alăture acestei simfonii universale pentru a aduce un
2:15). Domnul Isus spunea: „cum poate cineva să intre în prinos de laudă Mielului. Împreună cu cei douăzeci și patru
casa celui tare, şi să-i jefuiască gospodăria, dacă n-a legat de bătrâni să ne aruncăm la pământ și să ne închinăm celui
mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa” (Matei ce este viu în vecii vecilor și care vine pe nori!
12:29). Capitolul 11 din profetul Daniel ne vorbește despre
dinastia decăzută a irodienilor care au condus Iudeea în Simion Buzduga
timpul lucrării terestre a lui Hristos. Următorul capitol,
ne dezvăluie eliberarea sufletelor din Șeol, eveniment
împlinit și descris de evanghelistul Matei. Acesta a avut
loc la moartea Domnului Isus: „mormintele s-au deschis şi
multe trupuri ale sfinţilor care muriseră, au înviat. Ei au ieşit

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
15
Experienţe
„Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri,...şi urmaţi-le
credinţa!” (Evrei 13:7)

mărturie personală
(partea I)

M-am născut pe 22.10.1966, într-o familie de țărani dar când am ajuns în apă, am căzut deodată și m-au părăsit
simpli (lucrau la C.A.P.) din vremea sovietică. Sunt cel mai toate puterile. Dar un bărbat pescuia pe mal cu un băiețel
mic din familie (al patrulea). La vârsta de zece ani, am fost de cinci ani. Respectivul om nu m-a observat deoarece
bolnav de tuberculoză, în gradul cel mai avansat. În stadiul era concentrat la munca ce o făcea. Totuși băiețelul m-a
în care era medicina atunci, mi s-a spus că unul dintr-o sută observat și i-a spus tatălui său. Nu știu cât timp a trecut, dat
ar avea șanse să scape cu mențiunea că și acel unul, exista tatăl s-a uitat și a observat ultimele unde de apă, generate
posibilitatea să rămână cu urmări (exista posibilitatea să de căderea mea. Pornind de la acele unde, a calculat locul
devii imobilizat la pat sau alte pericole). Având un bunic și o căderii și m-a scos între viață și moarte. Am fost pus pe mal,
bunică penticostali, ei s-au rugat Domnului, iar Duhul Sfânt mi s-a făcut respirație artificială, iar în cele din urmă mi-am
le-a vorbit (aceasta se întâmpla în anul 1976). Printr‑un revenit. M-am sculat și m-am dus acasă. În ziua următoare
profet, Duhul Sfânt i-a vorbit bunicului meu astfel: „Ascultă mi s-au umflat ambii plămâni în mine, așa că atunci când
bărbatule! Te rogi pentru unul din fii tăi care este într-o m-am sculat nu puteam respira bine. Așa că în acea zi de
stare gravă, bolnav, ca Eu să am milă. Îți spun că am să mă luni în loc să mă duc la școală am înțeles că trebuie să mă
îndur de el, îl voi vindeca într-un scurt timp. La o vreme duc la punctul medical din localitatea noastră. Mama m-a
hotărâtă de Mine, am să-l chem și am să-l fac copilul Meu observat, mi-a zis că nu poate să mă însoțească deoarece
și după o altă vreme am să-L pun în slujba Mea și voi face o trebuia să plece la lucru la câmp, dar m-a sfătuit să pornesc
lucrare cu el, în locul tău.” Bunicul meu dorise să facă ceva pe jos, deoarece sora mea de corp lucra la respectivul
pentru Domnul în localitatea noastră și nu a fost posibilitate cabinet. M-am pornit, am mers vreo trei sute de metri de
în Uniunea Sovietică. Astfel Dumnezeu i-a promis că acasă, iar după ce am ajuns la un podeț, mi s-a întunecat în
va continua prin mine, ce a început El. Ei participau la o fața ochilor și ca să nu cad în praful de pe drum, am făcut
adunare din alt sat, deoarece la noi în sat, doar ei doi erau un pas în lateral și am căzut pe iarbă. Acolo am văzut că
credincioși. În repetate rânduri, Duhul Sfânt le-a descoperit mor. S-a întunecat totul, iar ultimul lucru care a dispărut a
că va veni o vreme când Domnul va face o trezire spirituală fost auzul. Mă vedeam în altă parte, dar unde eram nu știu
în localitatea noastră. Așa s-a și întâmplat. M-am vindecat. și nu mai țin minte bine. Însă fiind în neștiința aceea, mă
Trebuia să aștept șase luni, pentru ca să mi se facă din nou întrebam unde mă duc și am strigat către Dumnezeu (fără
un control (medicii doreau să vadă dacă microbul mai este gură, deoarece nu puteam vorbi). Apoi, am început să-mi
în corp). La toate controalele care au urmat în anul acela și resimt mădularele și am început să aud. În acele momente
în anii următori, nu s-a mai găsit nicio urmă a microbului. doi oameni treceau pe drum și vorbeau între ei că deși e
Când aveam șaisprezece ani, împreună cu alți băieți dimineață, eu sunt beat și stau în șanț. Mă acuzau că nu am
am mers la o petrecere. Înainte să plece băieții la armată, se putut mă mă abțin. După glas, mi-am dat seama că unul
organizau asemenea petreceri. Cu ocazia unei asemenea din cei doi este un vecin de-al meu. Totuși eu nu puteam să
petreceri, așa de tare m-am îmbătat, că atunci când s-a fac nicio mișcare. Nici nu puteam respira, deoarece știam
terminat petrecerea, afară era deja ziuă. Mie mi-a fost că trebuie să fac ceva ca să pot respira. Dumnezeu a făcut
rușine să mă duc așa acasă și l-am rugat pe un prieten în așa fel încât, vecinul m-a recunoscut, a venit lângă mine,
să mă scoată în afara satului ca să fiu cât mai departe de m-a apucat de spate și m-a pus în șezut. Când m-a ridicat
oameni. Eram beat, dar totuși rușinea lucra. El mi-a propus de spate mi-a venit respirația. Am început să mă uit la ei,
astfel: „Hai să mergem la iaz!”. Ne-am dus la lacul satului. Era ei la mine și mi-am revenit. Au chemat repede o mașină,
în luna mai, într-o duminică dimineața; mie mi-era somn și care m-a dus la cabinetul medical din sat. Fiind o mașină de
am adormit. După o vreme am simțit că nu-mi ajunge aerul armată, m-a scuturat tot drumul, iar în acest mod plămânii
și nu puteam respira. Când am sărit să fac câteva exerciții, și-au revenit la loc. Cadrele medicale care erau de serviciu
am simțit că ard. Aveam o temperatură (ca o arsură) în tot m-au controlat. Deși eu doream să plec acasă, deoarece
corpul. Probabil datorită faptului că am stat pe pământul mă simțeam bine, mi-au spus că nu e bine cu mine. Mi-au
rece și consumasem mult alcool, s-a întâmplat acest spus că am pneumonie în două părți, plămânii s-au umflat
fenomen, al fierbințelii. Voiam să mă răcoresc așa că, m-am și funcționau doar la o capacitate de 40%. Am fost pus
dezbrăcat și am sărit în apă. Am sărit nu departe de mal, în altă mașină și trimis la spital. La spital am fost internat

16 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
eram altul. Colegii m-au observat, deoarece până atunci
necazul prin care treceam se vedea și pe fața mea. M-au
văzut și ofițerii că sunt altul și mi-au spus: „Totuși tu poți să
ne dovedești sau nu?” Când am fost pus în fața lor, a venit
peste mine o îndrăzneală neobișnuită și le-am ținut ca o
cuvântare cu autoritate. Le-am spus: „Ce vreți să faceți cu
mine, aceea faceți! Dacă doriți să mă judecați, puteți să
o faceți! Dacă vreți să mă împușcați, puteți să o faceți! Eu
v-am spus tot adevărul! Dar voi nu vreți să mă credeți! Eu
am să vă fac unele probleme încât voi nu veți fi mulțumiți
de viața voastră!” Cumva, parcă am călcat peste eul lor.
Mă uitam în ochi la fiecare și nici măcar nu mai foloseam
titlul de „tovarăș” (cum se folosea atunci), ci vorbeam ca de
la egal la egal. Ei au rămas înmărmuriți și nu știau ce s-a
întâmplat cu mine. Au crezut că ori îmi ies din minți, ori
și mi se administrau în medie, treizeci de injecții pe zi că spun adevărul. Atunci, cel care ocupa poziția cea mai
(zece dimineața, zece la amiază și zece seara). Aceasta s-a înaltă în acea unitate le-a zis tuturor: „Lăsați-l în pace!”. I-a
întâmplat timp de zece zile. Am fost scos dintr-o stare, dar scos pe toți ceilalți afară și am rămas doar eu și el singur.
am fost dus în alta. Am stat în spital treizeci de zile, după El mi-a zis: „Eu te iau sub apărarea mea! Va fi totul bine!
care mi-am revenit. Acasă ești așteptat de mama, tata, poate de o fată etc.” Eu
După aceste evenimente, mă temeam că nu voi fi i-am răspuns: „Nu mă așteaptă nimeni în afară de mama și
înrolat în armată. Începând de la vârsta de șaisprezece tata. Nu este dreptate pe pământul acesta. Mă gândesc că
ani, ceilalți tineri de vârsta mea erau chemați la comisiile sunteți și voi oameni ca și mine. Cât pot să vă dovedesc.
medicale pentru a fi înscriși în vederea satisfacerii stagiului De o săptămână încerc și tot nu mă credeți! Ce să vă mai
militar. Eu nefiind chemat, m-am dus și le-am spus de ce nu spun?”. El mi-a răspuns: „Bine! Am văzut îndrăzneala ta și
mă cheamă și pe mine. Mi-au studiat dosarul și m-au supus mi-a plăcut! După eu voi da ordin, iar de astăzi înainte tu vei
testelor medicale specifice. Am fost găsit deplin sănătos fi cineva. Noi îți vom da altă baionetă și îți vom da o slujbă
și am fost luat în evidențe. Am cerut să fiu luat în armată mai mare.” Eu eram ostaș de rând. Peste două zile am fost
deoarece atunci așa se considera că cine nu are stagiul chemat și mi s-a spus că de atunci încolo voi ocupa poziția
militar făcut nu poate fi considerat bărbat. de sergent și că voi fi peste doisprezece oameni. Din acea
În armată s-a întâmplat că mi s-a furat baioneta. zi m-am ocupat de soldați și îi învățam să conducă mașini.
Pedeapsa pentru pierderea baionetei consta în doi ani Într-adevăr când avusesem examenul de probă, cu ajutorul
de pușcărie. Am fost supus la tot felul de cercetări și lui Dumnezeu, reușisem să evit un posibil accident. În
investigații. Eram așa de disperat că aproape îmi ieșeam urma acelei întâmplări, am fost pus în față la toată unitatea
din minți. Părinții nu erau cu mine și prietenii parcă mă și am fost lăudat. Din acest motiv eram un fel de instructor
părăsiseră. Mă gândeam să mă sinucid. Eram luat de un pentru tinerii șoferi care erau înrolați (la fiecare șase luni
ofițer la cercetări, iar după ce dădeam toate declarațiile venea o serie nouă).
cerute, mă lua altul și mi se cerea să dau din nou declarații. După ce am venit din armată m-am căsătorit și am
După aceea, comparau declarațiile și verificau să vadă dacă început să-mi trăiesc viața ca oamenii de pe pământ. La
a apărut un cuvânt în plus sau în minus. Am scris cum a un moment dat, eram cu casa în construcție, aveam doi
fost exact și ei totuși nu mă credeau. Într-o zi mi-au dat copii și m-am angajat ca fochist la școala din localitate.
liber. Nu mi-au încredințat nicio slujbă. M-au lăsat să mă Mă duceam seara la muncă. Toată noaptea aveam grijă ca
mai gândesc și să fac ce vreau. În acea zi nu am putut nici focul să nu se stingă. Dimineața după ce începeau copiii
să mănânc și nici să beau. În schimb mi-a venit un gând școala, mă duceam la tatăl meu care locuia lângă școală,
care suna așa: „Tu ții minte că te-ai născut într-o familie de mâncam și mă odihneam puțin. Apoi mă reîntorceam
necredincioși. Dar ai avut niște bunici credincioși. Uneori îi și mai puneam pe foc cât copiii mai erau la școală. Seara
vizitai și îi găseai rugându-se. Încearcă și te roagă.” Zici că următoare o luam de la capăt. Fiind fochist aveam toate
era cineva lângă mine care mă sfătuia. Nu știam exact unde cheile la dispoziție. Deoarece programul era de așa natură
să mă rog. Aș fi vrut să găsesc un loc potrivit ca să mă pot că aveam și timp liber, câteodată nu mai știam ce să fac.
ruga cu adevărat. Chiar dacă uneori seara mă mai rugam Mai umblam prin școală și căutam cărți ca să citesc. La
„Tatăl nostru” sub plapumă, acum îmi doream ceva mai de un moment dat i-am cerut ceva de citit tatălui meu.
profunzime. Am intrat după niște depozite. Acolo era un Deoarece avea albine, mi-a recomandat să citesc și să
loc între ele, unde noi soldații mai ascundeam câteodată mă documentez în și despre domeniul acesta. În timp ce
anumite lucruri. Acolo, am ridicat ochii spre cer și, pentru că citeam am observat că tot ce citeam rețineam. M-ai târziu
nu știam să mă rog, am zis: „Dumnezeule dacă totuși exiști am înțeles că și prin acest detaliu Dumnezeu mă pregătea
și vrei să mă ajuți în situația aceasta, te rog să mă ajuți. Îți pentru ceea ce urma. După ce am terminat de citit acele
promit că dacă mă ajuți când vei avea o problemă am să Te cărți, am început în paralel cu ceea ce lucram să mă ocup
ajut și eu pe Tine.” După ce m-am rugat rugăciunea aceasta și de albine. Deoarece mai doream și alte cărți, am văzut
am simțit o mângâiere, ca și când m-ar fi îmbrățișat cineva. în casa lui o carte groasă. După ce am luat-o în mâini și
Parcă mi s-a luat toată greutatea. Când am ieșit de acolo

17
(continuare în pagina următoare)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Experienţe
„Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri,...şi urmaţi-le
credinţa!” (Evrei 13:7)

l-am întrebat mi s-a spus că aceea e Biblia. Deoarece mi Aceea persoană mi-a spus că-mi va pune la dispoziție
se părea că e prea mult, l-am întrebat pe tata dacă are mașini de mare tonaj cât și actele necesare, liniștindu-
ceva asemănător cu Biblia. Deoarece avusese tată pocăit, mă. Pentru început, ne-am dus și timp de o săptămână
el avea habar de cele duhovnicești. Mi-a spus: „Am Noul am reparat și pregătit utilajele agricole care aveam să le
Testament”. Când l-am pus în buzunar, se potrivea la fix, așa folosim în recoltarea produselor. Am întocmit contractele
că l-am luat să-l citesc. Mergând la servici, îl luam cu mine. necesare, ne-am întors acasă, urmând să fim rechemați
De obicei, puneam între cinci și zece lopeți de cărbuni în când începea culesul. Când a sosit perioada recoltei, ne-am
cuptoare, după care citeam. Într-o seară m-am apucat de dus la lucru. De data aceasta mi-am luat și Noul Testament
citit și am citit în întregime una din Evanghelii. Era așa de cu mine. Lucram cu un vecin, mai în vârstă și ne înțelegeam
interesant pentru mine încât atunci când am terminat era foarte bine. Câmpul pe care noi treieram era foarte întins.
aproape ora 06:00, iar la ora 08:30, trebuiau să vină copiii la Deoarece lucram doi oameni pe combină, ne-am înțeles ca
școală. Când am privit termometrele, temperatura apei se fiecare să facă pe rând câte o brazdă (terenul era lung de
apropia de 0 °C, iar afară era un frig de aproximativ -10 °C. un kilometru). După ce mi-am făcut brazda mea și a venit
În momentele acelea, când am conștientizat că m-am luat rândul colegului meu, eu mi-am scos Noul Testament și am
cu cititul și am uitat de foc, parcă ca o putere a venit peste început să citesc. Deoarece erau foarte multe terenuri de
mine și parcă cineva mi-a zis: „Pornește repede focul!”. treierat, la un moment dat colegul meu, când m-a văzut că
Deoarece în subsolul acela unde se găseau cuptoarele nu-mi iau ochii din carte mi-a propus să accept să-mi facă
nu mai erau cărbuni, ci doar afară, am aruncat cărbuni la el și tura mea cu condiția ca eu să citesc și să-i povestesc
subsol pe geam, după care am pornit ambele cuptoare. seara și lui ce am citit. Pentru ele era mai convenabil să
Am pornit pompele la maxim. În jur de ora 07:00, m-am muncească decât să aștepte până îi vine rândul. Eu citeam
dus în școală și am constatat că era frig (doar caloriferele din Noul Testament, iar seara veneam și-i spuneam ce am
se încălziseră). Mă temeam să nu înghețe florile din sălile citit. Deoarece ascultau și ceilalți, se încingeau tot felul de
de curs. În acele momente am spus: „Domne fă ce vrei Tu!”. dezbateri. O parte din ei nu credeau, spunându-mi că e
M-am întors la locul unde erau cuptoarele și am continuat imposibil să fie adevărat. Acolo mai erau câțiva bărbați
să pun pe foc și să mă îngrijorez de situația creată. Deodată dintr-o localitate unde erau și pocăiți. Respectivii mi-au
aud că cineva mă strigă. Era directorul școlii. Mi-a spus: spus și m-au întrebat: „Este interesant ce spui tu. Să știi că
„Nu mai pune pe foc, deoarece nu este aer în școală. Tu la noi în sat sunt unii care au o asemenea credință. Tu ce
știi ce căldură mare este. Ce-i cu tine! N-a fost de când e credință ai?” Le-am spus că nu am nicio credință. Ei totuși
școala aceasta așa cald!” M-am dus sus în clase și când am m-au întrebat dacă sunt penticostal, baptist sau martor al
intrat, valul de căldură m-a lovit în față. Am constatat că lui Iehova. Eu nici măcar nu știam de aceste denumiri. Le-am
așa cum era în locația unde erau cuptoarele așa era și în spus că nu aparțin niciunei denominațiuni, dar că sunt un
sălile de curs. În timp de două ore, Dumnezeu a făcut ca om care citește în Noul Testament. După ce am terminat de
temperatura din săli să se ridice. citit tot Noul Testament, m-am hotărât să mă pocăiesc. Am
Am citit Noul Testatment până la finalul Evangheliei înțeles că ziua de mâine nu este a mea și acolo unde eram
după Ioan și n-am mai putut citi, deoarece s-a terminat pe câmp, m-am pus în genunchi și am strigat către ceruri
sezonul rece și nu a mai fost nevoie să fac focul la școală. așa: „Doamne, dacă exiști, te rog să mă ierți! Intră în inima
Datorită activităților de zi cu zi, nu am mai citit ca înainte. mea! Schimbă-mi viața! Fă-mă alt om!” După ce m-am rugat
Mai citeam câte puțin câteodată, deoarece eram curios ce am simțit că Dumnezeu m-a iertat. Totuși mă frământam
urmează mai departe. Am ajuns să citesc până la pasajul deoarece nu știam cum să trăiesc mai departe. M-am adresat
care vorbește de coborârea Duhului Sfânt. Nu-mi era clar lui Dumnezeu și L-am rugat să mă învețe. În mintea mea, am
cu ce se scria acolo. înțeles că trebuie să fac o schimbare. Am înțeles că trebuie să
Peste câteva luni, o persoană din localitate m-a nu mai vorbesc ca mai înainte și să nu mai fac anumite fapte
informat că exista posibilitatea să lucrez pe o combină în rele, care până atunci le comisesem. Seara când m-am dus la
țara vecină. Am fost informat că au mult de lucru în acea locul unde dormeam, le-am spus colegilor că am decis să-mi
zonă și nu au forță de muncă. Mi s-a mai spus că mai trebuie schimb viața. Unii au râs, alții au rămas surprinși. Le-am mai
să-mi iau câțiva prieteni cu mine, deoarece e necesar să fim spus că din gura mea nu v-a mai ieși nicio înjurătură, vreun
mai mulți. Deoarece mie nu-mi venea să cred spusele lui, cuvânt porcos, bârfă sau vreo prostie. De asemenea, le-am
m-a invitat la el în acea seară și mi-a promis că voi discuta spus că nu voi mai bea cu ei și nu voi mai juca cărți. Mi-am
personal la telefon cu cel care are nevoie de oameni la lucru. cerut iertare de la fiecare în parte, fiind gata să repar orice
Așa s-a și întâmplat. În acea seară am discutat la telefon cu greșeală. Mi-am cerut iertare inclusiv de la colegul meu de
președintele acelei asociații și mi s-a spus care va fi plata utilaj, reamintindu-i de un moment în care l-am jignit prin
și recompensa pentru munca ce o vom depune (mi s-a vorbele mele, regretându-mi faptele comise. Bineînțeles
promis inclusiv produse agricole). Eu l-am înrebat dacă că el a început să plângă, iar ceilalți au rămas șocați. Unul
sunt povești sau realitate. Mi s-a răspuns că e așa după cum mai guraliv, mi-a amintit că am țuică la mine în bagaj și că
s-a promis. Era în anul 1993, când granițele între noi și țara aceasta nu se potrivește cu schimbarea de care vorbisem.
respectivă începeau să se întărească, iar eu mă gândeam că I-am mulțumit că mi-a adus aminte, am luat sticla respectivă

18
va fi dificil să aducem în țara noastră produsele respective. și îndepărtându-i capacul am început să o golesc afară. Unii

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Carte în serial
„Mai sunt multe lucruri pe care le-a făcut Isus...”
din ei au venit din urmă, mi-au prins mâinile la spate și nu instrumente. Ei au observat că nu încap(Ioan în casa mea (casa
21:25a)
mi-au luat-o ei, considerând că nu merită să fie aruncată. Ca nu era încă gata). Le-am propus să mergem la tatăl meu.
să-și bată joc, au hotărât să bea ce a mai rămas în cinstea Înainte de acest eveniment eu discutasem cu mama mea,
faptului că eu mi-am schimbat credința. Așa că în timp ce iar ea mi-a spus că nu voi putea ținea această cale. Se
consumau acea băutură au început să-mi ureze de bine. gândea ca nu cumva soția să se despartă de mine sau că
Au folosit cuvinte prin care ei îmi doreau să mă pot ținea voi avea alte necazuri și mă sfătuia să mai amân. Mi-a spus
de calea pe care apucasem. Bineînțeles că i-am înfruntat, că și ea vrea să se pocăiască, dar încă nu considera că e
spunându-le că nu e corect să amestecăm lucrurile și că nu prilejul potrivit. Se scuza cu faptul că Dumnezeu vede că
primesc urările lor. Când am terminat treburile, ne-au spus nu se poate pocăi. Eu i-am spus: „Chiar dacă voi fi singurul
să ne întoarcem acasă, urmând ca după două luni să ni se pocăit din sat, tot nu voi renunța! Eu vreau să ajung acolo
dea ceea ce ni s-a promis. și să biruiesc.” Atunci ea mi-a spus astfel: „Dumnezeu să
Când am venit acasă eram alt om. Soția parcă nu mă te ajute!”. Când am ajuns la ei cu fratele care mă vizita,
mai cunoștea. Dacă înainte mă certam, acum răspundeam i-am spus scopul vizitei. Era aproximativ ora 17:30. Le-am
blând și liniștit. Dacă până atunci nu acceptam să mă întrebe explicat că vrem să facem o slujire acolo. Nu am știut să
orice, am început să-i răspund la întrebări. M-a întrebat dacă le explic ce fel de slujire va fi. Le-am spus doar atât ce mi
sunt bolnav, iar eu i-am răspuns că totul e în ordine. În cele s-a spus și mie (era pentru prima dată). Tinerii au intrat
din urmă i-am spus că L-am primit pe Dumnezeu în inima în casă și au început să cânte. S-a făcut o liniște totală.
mea, cu toate că nu înțelegea despre ce este vorba. La un Fratele care venise mi-a zis să mai chemăm pe alții. În
moment dat ea a observat că eu seara mă retrag într-o câteva minute am chemat pe toți din zona noastră (vreo
cameră de la etaj. Când m-a întrebat i-am răspuns că mă duc douăsprezece case). Le spuneam atât: „Lăsați tot și veniți
acolo ca să mă rog. M-a rugat să o iau și pe ea și așa am făcut. la tatăl meu, deoarece acolo veți vedea ceva deosebit!” Cu
După o vreme am început să ne rugăm regulat, cu toate că toate că cereau explicații suplimentare, le-am spus: „Veniți
ea câteodată asculta ce mă rog eu. și veți vedea!”. M-am dus și în alte zone ale localității și
Când s-au împlinit cele două luni, ne-am dus în i-am invitat și pe aceia. Fratele s-a oferit să mă ducă cu
țara vecină să primim produsele promise. Prietenii mei mașina să aducem o rudă care se deplasa mai greu. În
se îndoiau că vor putea trece frontiera cu respectivele acest mod s-a umplut casa. Cu toții stăteau în picioare
produse. Eu le-am spus că m-am rugat Domnului, am pus ca să poată încăpea. S-au strâns în jur de treizeci și cinci
un semn înaintea lui Dumnezeu și am convingerea că de oameni. S-a făcut o rugăciune, s-a citit, s-a predicat și
tot ce ni s-a promis vom primi și vom putea aduce acasă. au cântat. La urmă au întrebat: „Doriți să ne mai întâlnim
Mi‑am luat când am plecat de acasă câtăva miere și alte în felul acesta?” Bineînțeles că majoritatea au spus că da.
câteva produse specifice zonei noastre. Când am ajuns Ne-au întrebat când ar fi bine să ne mai întâlnim, iar până
și am intrat în birourile lor, ni se părea că situația nu este la urmă s-a stabilit să vină joia următoare. Pentru mai
foarte bună. Când am discutat cu persoana responsabilă, mult timp, în fiecare joi veneau la noi. Din acest motiv,
ni s-a spus că a doua ni se va da ce ni s-a promis. Am noi și astăzi avem slujbă joi seara la adunare. Data viitoare
dormit în acea noapte la niște familii din localitate. A doua când au venit, au fost mai mulți oameni necredincioși. La
zi dimineața m-am rugat și am zis: „Doamne mustră toate urmă au făcut chemare la pocăință. Inima a început să-
duhurile necurate și depărtează orice piedică. Dacă ne vei mi bată cu putere. Deși mă simțeam pocăit, îmi doream
netezi calea să ajungem cu tot acasă, eu vreau să mă încred ceva mai mult. Parcă simțeam că ceva mă mai ține. Așa că
în Tine și mai tare!” Când au socotit ce ni se cuvea, nu în acea seară, eu am spus că vreau să mă pocăiesc și am
încăpeu într-un camion, ci doar în două. Cu toate că erau ieșit în față. Mi s-a spus să mă rog Domnului. Am căzut în
ezitanți, ne-au dat ce ni se cuvenea. La vamă, de asemenea, genunchi, am ridicat mâinile în sus și am început să mă
Dumnezeu ne-a ajutat să trecem cu bine (cu toate că nu le- rog: „Doamne iartă-mă de tot trecutul meu ...” M-am rugat
am dat nimic). Am adus totul acasă. Prietenii mei au văzut vreo șapte, opt minute. Frații mi-au spus mai târziu (eu
că numai Dumnezeu a fost de partea noastră. Astfel mi-a nu-mi aduc aminte) că era ca o luptă. Spuneam ceva de
mers vestea în sat că sunt alt om, cu toate că nu eram încă genul: „Satano pleacă de la mine! Mergi de la viața mea!”.
pocăit în adevăratul sens al cuvântului. Mă rugam plângând. Bineînțeles că și ceilalți plângeau. Nu
Undeva după începutul anului următor, m-am întâlnit s-a mai predat nimeni, în acea seară. De obicei, adunările
cu o rudă din altă localitate care era pocăit. Respectivul începeau în jur de ora 18:00 și durau până în jurul orei
a început să-mi predice și să-mi spună că trebuie să mă 23:00 sau 24:00. Oamenii erau foarte doritori. În altă joi
pocăiesc. Eu i-am spus că sunt pocăit. El m-a întrebat: s-au predat Domnului tatăl meu și mama mea. Soția mea
„Unde mergi la biserică?”. I-am spus că încă n-am biserică s-a predat în vara aceluiași an, la deschiderea casei de
și i-am spus cum m-am pocăit și cum am citit din Noul rugăciune din altă localitate. În ziua aceea am mers acasă
Testament. I-am mai spus că mă rog lui Dumnezeu și El fericiți. Frații au continuat să vină la noi în localitate câțiva
îmi va deschide ochii unde să mă duc la o biserică. În acel ani. La un moment dat au început să vină și duminica. În
timp, eram vizitat de diferite persoane aparținând unor 29.07.1995 am primit botezul în apă, iar tot în anul acela,
denominațiuni religioase. Fiecare mă îndemna să merg la toamna, am primit botezul cu Duhul Sfânt.
ei. De data aceasta, când am fost chemat de această rudă
la adunare, eu le-am cerut să vină ei la noi. Mi-a promis că (va urma)
va veni. Într-o seară au venit cu o mașină de cărat marfă. M.A.
Era într-o joi seara. Când au dat prelata la o parte în spate

19
erau vreo douăzeci de tineri care cântau, având cu ei și

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Carte în serial

Capitolul 10. Probleme duhovnicești


Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui! (Psalmi 1:2)

Zăpada pufoasă a acoperit grădina Molokan cu o minunată haină albă. Atât merii cât și plopii stăteau
ca o pădure de argint strălucind în razele soarelui de iarnă. Era luna decembrie a anului 1928. Leova se
grăbea. Astăzi era invitat la Valea Alekseeva. La ea va fi intâlnire într-un cerc îngust de prieteni. Leova știa
despre asta, deoarece până atunci nu-l mai invitase nimeni. Toți îl tratau ca pe unul mai tânăr. Iar cei care
conduceau tineretul erau mult mai în vârstă decât el.
Iar acum, faptul că a fost invitat împreună cu Petea Fomin, Vitea Orlov și alții, îl bucura. Dorea ca mai
mult să facă pentru Domnul și să lucreze ca acești frați și surori. Desigur, el nu dorea să conducă sau să fie în
fruntea întregului tineret, el doar dorea să fie folositor și să facă mai bine lucrarea încredințată.
A bătut la ușă. A deschis Tosea, sora lui Vitea Orlov și prietenă apropiată a gazdei.
— А, Leova, intră, intră! Prieteni, Leova a venit! a strigat ea.
Leova a intrat într-o cameră nu prea mare, dar luminoasă. Oaspeții ședeau la masă. De el s-a apropiat
Valea și, tușind a început să-l ajute să se dezbrace.
— Prieteni, a spus Petea Fomin, eu sunt bucuros că astăzi în mijlocul nostru va fi și Leova.
L-au așezat la masă. Tosea a început sa servească cu ceai, prăjituri și unt.
— S-ar fi putut și fără toate acestea, – a spus Leova ezitant. La urma urmei, ne-am adunat pentru
mâncare duhovnicească, nu pentru fizică.
— Colea Ivanov a zâmbit indulgent, aruncând o privire spre Leova și prietenos a spus:
— Tu, Leova, nu ne judeca. Una pe alta nu se încurcă. Avraam întâi hrănea oaspeții, iar apoi stăteau de
vorbă. Sunt student, am venit direct de la institut și, sincer, nu sunt împotriva să servesc o ceașcă de ceai
fierbinte.
— Tu, Leova, ești nou printre noi, a spus Valea. În această încăpere se adunau credincioșii din Samara,
membri ai cercului creștin studențesc, în care l-am cunoscut pe Domnul. Eram toți ca o familie și întotdeauna
ne serveam unii pe alții cu ce aveam. Iar apoi când cercul a fost interzis, m-am alăturat comunei, iar tineretul
a început să mă viziteze, îndeosebi care conduc lucrarea, și s- a păstrat acest obicei – de a ne servi unul pe
altul. Toamna ne servim cu mere sau altceva, iar iarna cu ceai.
— Să nu crezi, Leova, a spus Vitea, că cumva ne separăm de tineret. Dar pentru ca totul să fie așa cum
ar trebui să fie și la timpul potrivit, este necesar ca cineva să conducă tineretul. Desigur, acest lucru nu este
făcut de un frate sau de o soră, ci de noi, mai maturi. Ne adunăm ca să discutăm viața noastră duhovnicească,
să elaborăm un plan clar de acțiune în slujba Domnului. Iar apoi trasmitem tuturor tinerilor, ca fiecare să-și
facă lucarea sa.
...
Colea Ivanov le-a mărturisit, că l-a chemat directorul facultății și au discutat despre credință.
— El mi-a zis direct că munca de pedagog și religia mea nu sunt compatabile, povestea Colea. Eu în
chip și fel am încercat să-i dovedesc că un pedagog creștin e cel mai bun pedagog. Dar toate dovezile mele,
că suntem cinstiți, că tindem spre o viață mai bună, că sincer dorim să facem din copiii noștri niște oameni
mai buni și niște cetățeni buni, nu au dus la nimic. El repeta unul și acelaș lucru: «Viziunea umanistă nu e
compatibilă cu cea religioasă. Tu ca un pedagog creștin, doar vei chinui copiii». Eu n-am rezistat și temerar
i-am zis că nu înțelege nimic. I-am spus contrariul, că viața fără Dumnezeu și fără ideale divine chinuie copiii.
El s-a încruntat și a spus că pentru mine e mai bine să fac o cerere de retragere și să renunț la facultate.
— Și ce vrei să faci? a întrebat Valea Alexeeva, privind la Colea întrebător. Ea nu reușise să aibă studii
superioare, iar de aceea se bucura că tineretul creștin are posibilitatea să învețe. De asemenea, îi îndrăgea
pe tinerii creștini studenți, pentru că prin ei ea a cunoscut adevărul.
— Mă gândesc să învăț până la sfârșit, a răspuns Colea, și sunt conștient de faptul că chemarea mea de
la Dumnezeu este să fiu învățător.
— Da, prieteni, îngândurat a continuat Petea Fomin, netezându-și fruntea lată. Ce ne așteaptă
mai departe? Noi puțin vorbim despre cât a suferit Hristos și primii creștini și cred că nu suntem gata de
suferință.
În bezna lui Irod – Iurii Sergheevici Graciov; traducere de Veaceslav Croitoru

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,


răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
Revista „Dragoste pentru Adevăr”
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
www.dragostepentruadevar.ro
e-mail: dragoste_adevar@yahoo.com
Mobil: 0740 437777, 0746 046080

S-ar putea să vă placă și