Sunteți pe pagina 1din 20

Comoara veșniciei mele

Cuprins
Ce este omul? Stea rătăcitoare.
Dar Dumnezeu? Luceafărul din zori.
Cine sunt eu? O umbră trecătoare.
Dar Domnul? Soare-n veci neschimbător! 3 Editorial
Tăcerea... soluție sau compromis – Editorii
Tu eşti Lumina gloriei divine
Şi Templul frumuseţilor cereşti;
Ești Cel ce-ai fost și ieri, și azi, şi vine:
O, Doamne sfinte, cât de mare eşti!
4 Cunoștință și pricepere pentru cei tineri
Administratori ai resurselor primite –
Iosif Anca jr.
Ce este omul? Rob al neputinţei.
Cine eşti Tu? Izvor de nepătruns.
Cine sunt eu? Un sclav al necredinţei; 6 Familia, cuibul credinței

Tu, Pomul Vieţii – rai în Rai ascuns. Demolatori sau constructori? –


Daniel Grigoriciuc
Eşti deopotrivă Rob şi Libertate:
Peste Abis ai aruncat un pod, 8 Doctrine biblice
S-audă toţi cum inima Îţi bate Isus biruitor în pustie. Confruntarea directă
Pe crucea dintre Paradis şi glod. dintre Hristos și Satan – Simion Buzduga

Cine sunt eu? Un abur în ţărână.


Ce îmi eşti Tu? Şi Cer, şi Curcubeu.
10 Sfaturi pentru o viețuire corectă

Izvoarele dorințelor și gustul apelor lor –


Pe Golgota am fost luat de mână Iosif Anca
De Domnul meu și Dumnezeul meu!

Tu eşti Comoara veşniciei mele,


12 Cuvânt pentru slujitori

„Corectitudinea politică” și Biserica


Eşti Scutul, Stânca, Ajutorul meu… Domnului Isus – Ioan Dobra
Pentru-a putea păcatele să-mi spele,
Ai coborât la mine, Dumnezeu!
16 Experiențe
O, Doamne mare, eu sunt omul mic; Lucrări realizate de Domnul
Și Tu eşti totul, eu nu sunt nimic…
În rugăciune, îmi spune inima:
„Fiu preaiubit! Tu cauți Faţa Mea!”
19 Carte în serial

Fănel & Cristina Şuteu Cercetarea Cuvântului – Iurii Sergheevici


Graciov; traducere de Veaceslav Croitoru

Fondurile necesare editării şi distribuirii re-


vistei „Dragoste pentru Adevăr”, se constituie din
donaţii din ţară şi străinătate. Cei care doresc să
sprijine această lucrare pot depune bani în contul
Asociaţiei Creştine de caritate Gosen, deschis
la BCR Arad, având codul IBAN: RO 62RNCB 0015
0303 1877 0001.
Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!
Colectivul redacţiei

ISSN: 1841-1185
Editorial
„Ai dat celor ce se tem de Tine un steag, ca să-l
înalţe spre biruinţa adevărului” (Psalmul 60:4)

Tăcerea...
soluție sau compromis
Tăcerea e și bună, e și rea; depinde de contextul urma sfatului lui Mardoheu (Estera 2:10). Se pare că și
și modul în care o folosim. În anumite situații, Sfânta Saul a procedat la fel de corect, când nu i-a spus unchiului
Scriptură laudă tăcerea. De exemplu, prin tăcere evităm său toate detaliile privind vizita sa la Samuel. Dacă ar fi
multe păcate. „Cine vorbeşte mult nu se poate să nu destăinuit totul, probabil cursul evenimentelor referitoare
păcătuiască, dar cel ce-şi ţine buzele, este un om chibzuit.” la alegerea sa ca împărat, ar fi putut suferi unele modificări
(Proverbe 10:19). De asemenea, păzirea limbii duce la (1 Samuel 10:16).
protecția sufletului nostru. „Cine-şi păzeşte gura, îşi păzeşte Se recomandă tăcerea și atunci când trebuie
sufletul; cine-şi deschide buzele mari aleargă spre pieirea lui.” să judecăm, să cântărim sau ni se cere să ne dăm cu
(Proverbe 13:3). Ce ciudată asociere pentru unii! Totuși, părerea. Situațiile care nu intră în sfera noastră de atribuții,
experiențe zilnice dovedesc din plin aceasta. pe care nu le cunoaștem și care comportă una sau mai
Practic vorbind, tăcerea este o soluție când vine multe necunoscute, să le lăsăm în seama celor chemați și
vorba de scandaluri sau momente de ceartă. Iacov ne a lui Dumnezeu. Deoarece suntem limitați, ni se cere să nu
recomanda ca orice om să fie „grabnic la ascultare, încet judecăm nimic înainte de vreme, lăsând aceasta în seama
la vorbire, zăbavnic la mânie” (Iacov 1:19). Ce legătură lui Dumnezeu care e în stare să o facă (1 Corinteni 4:5). Se
evidentă între o vorbire cumpătată și potolirea stărilor prea poate să repetăm istoria prietenilor lui Iov, care, dacă
de mânie! Suntem conștienți cu toții că dacă „fierul ascute tăceau, dovedeau înțelepciune (Iov 13:5).
fierul, tot aşa şi omul aţâţă mânia altui om” (Proverbe 27:17) Nu întotdeauna tăcerea
și că atunci „când nu mai este niciun clevetitor, cearta se este recomandată de Sfânta
potoleşte” (Proverbe 26:20). Scriptură. În anumite situații
Și momentele în care avem parte de satisfacții este categoric considerată în cadrul
pământești sunt la fel de periculoase. Mulţi au regretat mai un păcat. De exemplu,
târziu că s-au pripit în anumite promisiuni sau hotărâri, în cadrul relațiilor din relațiilor din
ca Irod (Matei 14:9). În general, noi trebuie să fim atenți familie se recomandă
la laudele altora, dar și la anumite invitații sau favoruri comunicarea. Părinții familie se
deoarece în spatele acestor„bucurii”, se pot ascunde capcane trebuie să vorbească copiilor,
nebănuite (Marcu 12:13-15; Proverbe 23:1-8). iar soții își consolidează recomandă
În general, momentele de ispită pot fi biruite prin relația prin cuvinte. Noi
„nedeschiderea gurii” (Psalmul 39:1). Când nu înțelegem ca frați suntem încurajați comunicarea
planurile lui Dumnezeu și voia Lui, este bine să să vorbim între noi „cu
așteptăm „în tăcere” răspunsul (Plângerile lui Ieremia psalmi, cu cântări de laudă
3:26). Prea multa noastră vorbă, în asemenea momente, şi cu cântări duhovniceşti”,
poate produce regrete mai târziu, deoarece, odată cu cântând și aducând din toată inima laudă Domnului
trecerea timpului, avem șanse să înțelegem mai bine (Efeseni 5:19). De asemenea, relația cu Dumnezeu se
planurile lui Dumnezeu, să folosim tăcerea prin credință, bazează pe comunicarea noastră cu El. Cantitativ vorbind,
convinși fiind că Dumnezeu nu greșește. nu avem interdicții în a vorbi lui Dumnezeu.
La fel de necesară este tăcerea și când vine vorba să
povestim altora evenimente și situații care trebuie să
rămână confidențiale. Estera, prin faptul că și-a ascuns (continuare în pagina 5)
originea, a dat dovadă de precauție. A procedat așa în
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
3
Cunoștință și pricepere pentru cei tineri
„să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului
cunoștință și chibzuință” (Proverbe 1:4)

administratori
ai resurselor primite
Dumnezeu ne-a binecuvântat și ne-a dat resurse cuprins de „o mânie mare”. Dorința lui Satan e să uităm de
multiple. De la timp, sănătate, condiții materiale și sociale, limite și să acceptăm ideea că „toate rămân aşa cum erau de
la resurse de natură duhovnicească, precum Sfânta la începutul zidirii” (2 Petru 3:4-7), uitând că tocmai această
Scriptură, mesaje profetice, pilde vii și altele. Pentru a concepție ne face iresponsabili cu timpul acordat. Într-
putea împlini scopurile și planul lui Dumnezeu cu privire adevăr, Eclesiastul menționa că pe pământ avem de-a face
la fiecare, e necesar să identificăm aceste resurse și să le cu o serie de evenimente care se repetă (o mișcare ciclică)
valorificăm în mod adecvat. Atât neidentificarea, cât și și care nu cunoaște sfârșitul (Eclesiastul 1:4-7). Totuși, acest
lipsa interesului de a le gestiona corect, vor conduce la adevăr este valabil doar în parte deoarece, într-o zi aceste
irosirea lor, iar într-o zi va trebui să răspundem în fața lui „repetiții” interminabile se vor finaliza. Probabil, în aceeași
Dumnezeu deoarece nu am fost credincioși cu lucrurile capcană, a uitării limitelor, au căzut cei despre care spunea
care ne-au fost încredințate. Domnul Isus că „mâncau şi beau, se însurau şi se măritau...
Cu mici excepții, aceste valori care vin de la Dumnezeu și n-au știut nimic” până când a fost prea târziu (Matei
ne sunt date tuturor. De asemenea, să nu uităm că impactul 24:38,39). E aceeași idee a uitării faptului că suntem limitați,
lor asupra vieții și asupra lucrării la care Dumnezeu ne iar vremea în care te poți pregăti și aduna adevăratele
cheamă e enorm. Din acest motiv, să ne preocupe suficient comori este limitată.
de mult analiza acestora. Gustul amar al „prea târziului” aveau să-l „guste” și
locuitorii Ierusalimului când Domnul le spunea că nu mai pot
Timpul face nimic, deoarece n-au înțeles că vremea cercetării cunoaște
Timpul pe pământ ne-a fost dat ca să adunăm și să limite (Luca 19:42-44). Ce bine, totuși, că unii ca Zacheu sau ca
dobândim valori care nu au de-a face cu trecerea acestuia. Petru și Ioan au valorificat momentul cercetării lor!
Ce tragic că unii nu au înțeles adevărul acesta! A uitat Conștiența faptului că totul cunoaște limite este o
bogatul din pildă că nu se rezumă totul la viața aceasta. încurajare pentru noi când trecem prin momente grele. Petru
Mai grav, a uitat că modul în care folosim timpul și celelalte încuraja destinatarii epistolei sale, spunând că încercarea
resurse se întoarce în favoarea sau împotriva noastră în viața cunoaște și ea limite (1 Petru 1:6; 5:10). Nici robia evreilor
de dincolo (Luca 16:19-31). Din acest motiv, când Domnul în Egipt nu a durat o veșnicie. Ștefan menționează că, la un
Isus a cerut să lăsăm totul, ne-a avertizat că orice „lăsare” moment dat, venise vremea ca făgăduința făcută lui Avraam
are repercusiuni în viața eternă (Matei 19:28). Așadar, să se împlinească, punându-se astfel punct robiei lor.
accentul nu trebuie să cadă pe „lăsare”, ci mai degrabă pe Având în vedere că bunurile noastre materiale le
ceea ce primim dincolo, pentru a practica aceste „pierderi” deținem pentru o vreme, Dumnezeu ne sfătuiește să
cu bucurie. Tot Domnul Isus avertiza că vom avea parte de procedăm cu ele de așa manieră, ca atunci când vom muri
întristări și necazuri. Partea frumoasă este că nu se rezumă „să fim primiți în corturile veșnice” (Luca 16:9). Consider că
totul aici. Cu cât aceste dureri ne „strivesc” mai tare, cu atât e o dovadă de înțelepciune să privești „strălucirea acestei
bucuria eternă va fi mai puternică (2 Corinteni 4:16-18). lumi” prin prisma vremelniciei ei!
Pentru a proceda corect, noi trebuie să facem distincția
clară între „cele de sus” (lumea de dincolo) și „cele de jos” 2 Așezarea și conștientizarea priorităților
(lumea de aici). Valorile cultivate pe pământ diferă de Să nu uităm că valorile duhovnicești trebuie
valorile lui Dumnezeu, care apreciază umilința, dezbrăcarea să reprezinte pentru noi o prioritate în abordarea
de sine, răbdarea; pe când lumea încurajează imoralitatea, responsabilităților noastre. Așezarea priorităților e de
desconsiderarea lui Dumnezeu și libertatea sinelui. căpătâi în obținerea rezultatelor pe termen lung. Domnul
Isus sublinia că dacă ne vom sili să căutăm mai întâi cele
1 Conștiența limitelor duhovnicești, le vom primi și pe celelalte. Dacă nu vom
Un prim adevăr care ne poate fi de folos este proceda așa, se pare că nu ne vom alege cu nimic. (Matei
conștiența că timpul oferit nouă cunoaște limite. Și Satan 6:33). În plus, dacă cele duhovnicești nu vor fi de valoare
știe că vremea în care poate să înșele oamenii este limitată în ochii noștri, mersul lumii acesteia ne va împinge să

4
(Apocalipsa 12:12). Din acest motiv, Biblia spune că este preluăm valorile ei (Luca 21:34).

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
(continuare din pagina 3)

Tăcerea...
soluție sau
compromis
Exemplele menționate în Scriptură dovedesc din plin Tăcerea nu este o soluție nici atunci când trebuie
aceste lucruri. Lot, probabil de dragul valorilor materiale, să-i corectăm pe ceilalți. David nu l-a mustrat pe Adonia
face anumite alegeri. Din nefericire pentru el, a pierdut niciodată, iar finalul acestui fiu a fost pe măsura neimplicării
tot cu excepția celor două fiice (Geneza 13,19). Elimelec,
tatălui în a mustra și corecta (1 Împărați 1:6). Pavel și-a
soțul Naomei, alege să părăsească ținutul Beleemului, pe
considerente materiale. La întoarcere, Naomii declara cu îndeplinit cu responsabilitate acest mandat, iar mai târziu nu
durere astfel: „La plecare eram în belşug şi acum Domnul i-a părut rău că a procedat așa (2 Corinteni 7:8). Nu degeaba
mă aduce înapoi cu mâinile goale.” (Rut 1:21) Oare cum ar fi este scris că„cine mustră pe alţii găseşte mai multă bunăvoinţă
arătat viitorul familiei lui Lot și al lui Elimelec dacă aceștia pe urmă, decât cel cu limba linguşitoare” (Proverbe 28:23).
ar fi avut ca prioritate de bază relația cu Dumnezeu? Același Alte situații în care tăcerea noastră nu duce la bine sunt
pericol, desconsiderat de mulți, paște viitorul familiilor
momentele în care noi am putea să slăvim pe Domnul
noastre, când de dragul celor care trec, renunțăm la o viață
în care Dumnezeu și împărăția Sa să fie pe primul loc. și Numele Lui și nu o facem. Psalmistul a înțeles valoarea
acestor cuvinte și exclama: „Eu strig: „Lăudat să fie Domnul!” şi
3 Planificarea și buna organizare sunt izbăvit de vrăjmaşii mei.” (Psalmi 18:3) Chemarea noastră
Un alt punct de căpătâi în gestionarea timpului este este să binecuvântăm pe Dumnezeu în orice vreme și să nu
planificarea și buna organizare. Dumnezeu nu lucrează tăcem (Psalmul 34:1). Tot în această categorie cred că intră
haotic, ci doar după plan (Efeseni 1:9; Galateni 4:4). În toată
și expresiile de binecuvântare ce trebuie să le adresăm
Scriptura sunt exemple și referințe care militează pentru o
bună organizare. În manifestarea darurilor, apostolul Pavel celor din jur. Deoarece „Cetatea se înalţă prin binecuvântarea
sublinia importanța bunei rânduieli spunând că „toate să oamenilor fără prihană” (Proverbe 11:11), cu cât folosim
se facă în chip cuviincios şi cu rânduială” (1 Corinteni 14:40), mai multe cuvinte de binecuvântare, cu atât e mai bine. În
deoarece „Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, plus, prin rostirea de binecuvântări, atragem asupra noastră
ci al păcii, ca în toate bisericile sfinţilor” (1 Corinteni 14:33). binecuvântarea (1 Petru 3:9).
Prin planificare și disciplină, evităm aglomerația și tot
Tăcerea poate fi vinovată și când nu vestim despre
disconfortul creat de supraîncărcare de activități. Ietro i-a
dat un sfat bun lui Moise când i-a spus că prin modul lui Dumnezeu. Deoarece fiecare are această chemare, să-i rugăm
de lucru se obosea singur și obosea și poporul. Prin puțină „fierbinte” pe toți să se întoarcă la Dumnezeu (2 Corinteni
iscusință și ordine situația a devenit mult mai benefică 5:20). Ce-ar fi dacă Dumnezeu ne-ar lua graiul, tuturor acelora
(Exodul 18:1-27). Apostolul Pavel folosește principiu care nu sunt activi în propovăduirea și vestirea mesajului
organizării la timp când trebuiau să se strângă ajutoarele răscumpărător. Să nu uităm că prin tăcerea noastră, vine ziua
şi motivează credincioşii în acest scop. Astfel, în ziua dintâi
când vom răspunde de„sângele”celorlalți (Ezechiel 3:18; Fapte
a săptămânii, fiecare trebuia să pună deoparte ceva, ca
nu cumva, când venea el să se facă tulburare cu strânsul 20:26,27). Altfel spus, se potrivesc cuvintele Domnului Isus,
darurilor (1 Corinteni 16:1-2). Așadar, înțelepciunea nu care a spus ucenicilor: „Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce
constă doar în a face un anumit lucru, ci și în a-l face în M-a trimis şi să împlinesc lucrarea Lui (Ioan 4:34). Dumnezeu să
modul cel mai adecvat. ne ajute și pe noi să facem la fel.
Cum procedăm atunci când acțivitățile pe care le Așadar, precum anumite unelte pot fi folosite atât în
desfășurăm permit și practicarea altora? Famenul etiopian,
scopuri bune, cât și în scopuri rele, depinde de noi dacă
în timp ce călătorea, citea (Fapte 8:30). Probabil, se
potrivesc cuvintele lui Pavel care spunea că trebuie să citim vom practica tăcerea doar atunci când trebuie.
și la netimp (2 Timotei 4:2). Adesea avem parte de multiple Dumnezeu să ne ajute, oferindu-ne discernământ și
momente care permit „răscumpărarea vremii”. Dumnezeu putere!
să ne ajute să le valorificăm! (va urma)

5
Iosif Anca jr. Editorul

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Familia, cuibul credinței
„...Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului”
(Iosua 24:15b)

demolatori sau
constructori? (1 Samuel 25:1-42)
Când aveam numai șaisprezece ani, împreună cu toată minte, este ca un inel de aur pus în râtul unui porc” (Proverbe
familia mea, am asistat neputincioși la demolarea casei 11:22). Nu era însă cazul Abigailei. Nabal avea o parteneră
noastre din ordinul de sistematizare al lui Ceaușescu. Dar, pe cinste.
peste ani, am constatat stupefiat că unii își dărâmă singuri Și totuși, relația lor scârțâia din toate încheieturile!
casele! Mă refer la relațiile de familie, nu la construcțiile Motivul consta în atitudinea nebunească a lui Nabal.
care adăpostesc o familie. Am identificat, ulterior, o situație Numele său, tradus, înseamnă „nebun” și așa se și comporta
relatată în Biblie, în care o familie s-a spulberat datorită în familie, fapt care a atras în cele din urmă întreruperea
nebuniei unuia dintre parteneri și cum o alta s-a născut acelei relații familiale. Să nu considerăm că doar bărbații pot
datorită înțelepciunii celuilalt partener. De fapt, orice tip de contribui la demolarea familiei lor. Biblia spune că și „femeia
relație interumană, inclusiv cea familială, se distruge prin înțeleaptă își zidește casa, dar cea nebună și-o dărâmă cu
nebunie și se reface sau se consolidează prin înțelepciune. înseși mâinile ei”(Proverbe 14:1). Pe noi ne interesează cum
Textul prezintă o secțiune din viața lui David, cel uns să zidim. Cum? Prin trei atitudini generale.
ca rege, dar care nu avea încă tronul propriu-zis, ci era În primul rând, prin comunicare. Ce înseamnă
asemenea unui haiduc însoțit de un număr însemnat de asta, mai concret? În situația celor doi ar fi fost cazul să
oameni fideli lui. Profetul Samuel, mentorul său spiritual, existe colaborare. Nabal s-a făcut vinovat de spirit de
murise deja. David a pierdut o relație specială și se găsea independență. El era căsătorit, dar trăia ca un celibatar.
într-un conflict serios și cronicizat de-acum cu regele în Nabal era singur la tunsul oilor (v.2), singur la distracție. Era
exercițiu, Saul. De aceea, David s-a refugiat într-o pustie doar cu prietenii și le dăduse un ospăț împărătesc (v. 36).
apropiată de Carmel, de unde, după o vreme, a solicitat M-aș fi așteptat ca, în capul mesei, alături de Nabal, să fie
un ajutor material de la o familie prosperă. Refuzul unuia invitată Abigail. Ți-ai găsit! Dacă e să vorbim de colaborare,
dintre parteneri i-a generat o supărare care ar fi condus, ea trebuie să se regăsească în primul rând în familie. Asta
probabil, la o distrugere completă a familiei respective și la pentru că: „e urâtă singurătatea celibatului, dar mai hidoasă
o răpire a posesiunilor acesteia. este singurătatea în căsnicie”.
Aici intră în scenă acest cuplu interesant. O familie, Este posibil să fii mai preocupat de slujbă, de prieteni,
aparent, de invidiat. Nabal și Abigail aveau premisele unei de biserică... decât de persoanele cele mai importante din
reușite în familie. El era un om bogat și întreprinzător. Dacă viața ta. Să găsești satisfacții în amiciții de mâna a doua, dar
ar fi fost în vremea noastră, ar fi avut o afacere de succes, să nu-ți împărtășești realizările sau necazurile cu cele mai
întrucât oieritul era și a rămas profitabil. Mai mult, se aproapiate ființe de pe pământ! Realizări sau insatisfacții,
bucura de o descendență frumoasă, deoarece strămoșul toate trebuie împărtășite cu partenerul. Nu te izola de
său era credinciosul Caleb. Probabil că o parte din avuție cea mai iubită ființă de pe pământ! E posibil să râzi, să
se datora moștenirii pe care a dobândit-o prin Caleb. El glumești cu alții, dar cu partenerul de viață să te porți rece,
locuia pe Carmel, un munte aproape de mare. Casa lor ca și cu un străin. Din păcate, am văzut astfel de familii. La
avea, probabil, o panoramă superbă, cu vedere la mare. evenimente, la mese festive, unii discută cu alții, dar nu cu
În plus, avea ca soție o femeie care, la o evaluare a unui partenerul de familie. Nu fi în societate bufon, iar acasă
juriu experimentat al vremii, putea trece drept Miss Israel. muflon!
Bănuiți cât de mândru era domnul Nabal când ieșea la Comunicarea, însă, implică și consultare. M-aș fi
plimbare cu nevastă-sa?! Și nu era doar atât! Doamna așteptat ca Nabal s-o consulte și pe Abigail când a venit
Abigail avea o calitate specială. Era înțeleaptă! Asta pentru delegația de la David. Dar el a acționat tot de unul singur.
că doar frumusețea exterioară nu înseamnă mare lucru. Putem fi și noi ca Nabal. Să nu dialogăm cu cel de lângă noi.
Frumusețea exterioară este atractivă, pe când cea interioară Să luăm decizii de unii singuri, ca și cum am fi înțelepciunea
este irezistibilă. Biblia spune că „femeia frumoasă, dar fără întruchipată. Discutarea unor stări sufletești, a unor situații
6 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
temperare. Să nu întețim focul mâniei, ci să-l domolim!
Cum? În primul rând cu un ton liniștitor. Tonul face
muzica. Știm că 38% din procesul de comunicare este
influențat de tonul folosit. Nabal era un „om aspru și rău așa
că nimeni nu îndrăznea să-i spună ceva” (v. 3, 17). Nabal era
ca Zmeul Zmeilor care arunca buzduganul de la poartă. Era
cunoscut pentru asta. A reușit să-l îndârjească și pe David.
Dar, evident, există și Zgripțuroaice care varsă foc pe gură.
Biblia spune că „viața și moartea sunt în puterea limbii”
(Proverbe 18:21). Suntem avertizați că „un răspuns blând
potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâtă mânia” (Proverbe
15:1). Poți ucide pe cineva cu vorba, chiar și pe partenerul
de viață. Abigail a reușit să coexiste cu acest Nabal multă
vreme doar cu un astfel de ton. De unde știm?
de viață, de la serviciu, din biserică, poate să primească Iată că David era pornit să se răzbune. Era ca un vulcan
o nouă lumină când discuți cu cine trebuie. Dacă e să gata să erupă. Avea cu el o adevărată armată, dar modul în
discutăm strict despre familie, nu te purta cu soția ta sau care femeia aceasta l-a abordat, a paralizat efectiv o mică
cu soțul tău ca și cum n-ar avea discernământ. „Nu te socoti armată. A știut că „prin răbdare se înduplecă un voievod și
singur înțelept!” o limbă dulce poate zdrobi oase!” (Proverbe 25:15) „Vorba
Fiecare dintre cei doi parteneri poate avea o dulce, mult aduce” sugerează înțelepciunea populară. Pavel
contribuție. Interacțiunea, consultarea, presupun că îndemna: „orice iuțime, orice strigare… să piară din mijlocul
celălalt are și el un cuvânt de spus. Nabal a greșit fatal că vostru” (Efeseni 4:31). Dacă ni se întâmplă vreodată să
nu și-a consultat soția în ceea ce privea raportarea la cel fim nervoși, să ne calmăm și abia după aceea să reluăm
uns ca rege. A riscat enorm. Pierdem și noi când neglijăm discuția. Se știe din istorie că Xantipa, nevasta filozofului
consultarea. Socrate, era foarte certăreață. Într-o zi, când a văzut
În fine, comunicarea presupune și confruntare. Știm Socrate că nu mai poate sta în casă din cauza nevestei, a
bine că vorbirea își are vremea ei și tăcerea își are și ea ieșit afară și s-a așezat dincolo de gard. Curând, s-a trezit
vremea ei. Abigail a fost însă specialistă în comunicare. cu o găleată de apă în cap, vărsată peste gard de către
A știut când să tacă și, de asemenea, când să vorbească. Xantipa. Atunci, în loc să riposteze, Socrate a afirmat sec:
Nu i-a spus nimic lui Nabal atunci când a plecat să prevină „După tunete și trăznete, trebuia să vină în sfârșit și ploaia”. E
catastrofa. Nici n-ar fi avut timp. Și acesta nici n-ar fi fost de un bun exemplu de replică dulce pentru orice provocare.
acord. Apoi, când a revenit acasă, nu a discutat nimic cu Temperarea partenerului nervos se poate face și prin
Nabal deoarece acesta era beat. A așteptat un timp propice. cuvinte potrivite. „Un cuvânt spus la vremea potrivită este
De-abia atunci l-a confruntat cu greșeala (v. 36, 37). Un ca niște mere de aur puse într-un coșuleț de argint.” (Proverbe
partener care greșește trebuie să fie conștientizat de ceea 25:11) Se observă cuvintele de apreciere folosite de Abigail:
ce face, dar timpul și locul trebuie alese. Când partenerul „Tu ești unsul Domnului. Tu porți războaiele Domnului.”
este foc și pară, nu te pune în gură cu el. Interesant este Ea folosește apelativul „domnul meu” de 13 ori în doar 8
că Nabal nu s-a supărat pe soția lui, dar a realizat că a versete. Abigail a copiat-o pe Sara în această privință. A
greșit. Atmosfera destinsă, de îngăduință reciprocă, în care utilizat cuvinte care sunau ca niște complimente. Abigail
accepți să fii criticat este de neapărată trebuință. Ședințele a insistat că atitudinea respectivă nu este potrivită pentru
cu scopul discutării și evaluării destinse, fără patimă, a vieții ceea ce va deveni David. Ea credea în viitorul lui David.
de familie, sunt extrem de eficiente. Aceste cuvinte l-au blocat efectiv pe David. Dacă ar fi
Abigail l-a confruntat și pe David. Ea nu s-a eschivat, existat deja cuvintele lui Solomon, i-ar fi spus că: „Cel încet la
ci s-a expus. A devenit vulnerabilă, dar a câștigat prin mânie prețuiește mai mult decât un viteaz și cine este stăpân
confruntare. Nu a evitat comunicarea, ci a acționat înțelept. pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți.” (Prov.
Nu a procedat precum acel soț care s-a certat seara cu 16:32). Cuvintele folosite în relația de familie au o influență
soția. Întrucât ea trebăluia prin bucătărie, el s-a refugiat enormă. Noi ce cuvinte folosim? Ele vor influența reacția
în dormitor și, deoarece nu voia să soluționeze atunci celorlalți. „Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har și dreasă
situația, i-a lăsat un bilet pe pernă pe care erau scrise cu sare.” (Coloseni 4:6)
următoarele cuvinte: „Trezește-mă la ora 5:00!”. Dimineața, Atunci când partenerul de familie este nervos, este
când era deja multă lumină afară, a găsit un alt bilet pe înțelept să folosești gesturi adecvate. Observăm că Abigail
pernă cu următorul conținut: „Trezește-te, este ora 5:00!” s-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui David. Ea a
Așa confruntare, așa răspuns... recunoscut autoritatea celui cu care vorbea. I-a adus daruri
O altă atitudine care denotă înțelepciune și care care l-au impresionat. Este stabilit că 56% din procesul
conduce la consolidarea relației de cuplu este cea de (continuare în pagina 11)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
7
Doctrine biblice
„Cuvântul Tău este adevărul.” Ioan 17:17)

isus biruitor in pustie


confruntarea directă dintre
Hristos și satan
Odată cu venirea Domnului Isus în lume, începe o avertiza cu privire la testele îngăduite de Domnul în viețile
altă fază a marelui război spiritual. Urma biruința conținută noastre. Ce se urmărea în viața Fiului lui Dumnezeu? În
în blestemul profetic ce fusese rostit împotriva „șarpelui” primul rând, prin vocea și declarația de la botezul Său, s-a
de către însuși Dumnezeu, când a zis: „Vrăjmăşie voi pune subliniat recunoașterea publică a calității de Fiul Preaiubit
între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta al lui Dumnezeu. Diavolul, aflându-L la limita pragului de
îţi va zdrobi capul şi tu îi vei zdrobi călcâiul.” (Geneza 3:15) subzistență, îi oferă soluția pentru supraviețuire: exercitarea
Sentința prezisă de Creator n-a fost ignorată de Satan, legitimă a darului minunilor. Cu ce preț? Al ascultării de
astfel încât, odată cu venirea lui Isus, atacul a și început. O Îngerul căzut, și nu de Creator.
primă bătălie a vizat nimicirea planului divin. Cele trei atacuri ale Diavolului împotriva lui Isus sunt:
1. Atacul vulnerabilității ființei umane sau al
I. Tentativa de ucidere a pruncului Isus. supravietuirii pentru existență: Există un punct sensibil
Totul a fost regizat, perfecționat, pregătit și urma doar în viața fiecărei ființe umane. Dar în mod sigur este unul
să fie pus în aplicare prin tentativa de ucidere a pruncului, din cele descrise de apostolul Ioan: „Căci tot ce este în
pusă la cale de Irod. Bătălia s-a dezlănțuit, chiar de la lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia
aflarea veștii despre întruparea lui Mesia; veste aflată de la vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume.” (1 Ioan 2:16) Astfel
magii din Răsărit. Dintr-o dată viața Sa a devenit un pericol, primul test vizează pofta, senzualitatea sau seducerile
o amenințare a tronului lui Irod, fiind idumeu de origine carnale. Nu acesta a fost punctul nevralgic al Domnului
(din neamul lui Esau). Planului mârșav pus la cale imediat Isus. În contextul postului de patruzeci de zile din pustie,
de către Irod, care urmărea și implicarea populației, prin vrăjmașul a stabilit ținta precis, îndreptând lovitura extrem
dezinformarea acesteia despre apariția lui Isus ca a unui nou de provocator în zona demonstrației că este Fiul lui
împărat (probabil o tentativă de puci pusă la cale de romani Dumnezeu, așa cum S-a declarat și exclamat la botezul Său.
pe care evreii îi urau). Iată că dintr-o dată, s-a tulburat enorm Mecanismul era bine pus la punct. După o așa perioadă
și foarte interesant, „..tot Ierusalimul s-a tulburat împreună de post, după care a flămânzit, trebuia să supraviețuiască.
cu el” (Matei 2:3). Orașul Ierusalim și poporul trebuiau, Ce putea fi mai tentant în acel moment? Demonstrația că
dimpotrivă, să se bucure aflând de vestea venirii lui Mesia. este Fiul lui Dumnezeu. Și ca unul care a fost Co-Creator
A descoperit soluția care urma să se materializeze într-o cu Tatăl, avea posibilitatea să o facă. Era nevoie doar de
crimă pe fondul unei acțiuni de închinare. Dumnezeu care scânteia acceptului prin care rezolva situația presantă ivită.
priveghea din cer a dejucat tentativa de crimă, trimițând Însă dorința de supraviețuire nu făcea decât să explodeze
un înger care a informat familia sfântă. Aceasta emigrează butoiul de pulbere al nesupunerii față de Tatăl Ceresc
în Egipt, unde rămâne până la moartea lui Irod. Astfel că și al ascultării de fostul heruvim. Momentul nu era doar
planul de ucidere eșuează, fiindcă în toată aceasă bătălie, presant, ci și decisiv, crucial, pentru viitorul Său statut.
Dumnezeu, prin îngerii Săi, a ținut sub control situația, Însă, fără să ezite, Mesia ridică arma Cuvântului: „Este
protejând viața Mântuitorului. scris! Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt
care iese din gura lui Dumnezeu.” (Matei 4:4) Acest examen
II. Confruntarea directă dintre Hristos și Satan sau probă a fost oferită și primei familii în Eden. Dacă ar fi
(testarea din pustie – ispitit în toate felurile) ridicat arma – sabia Cuvântului lui Dumnezeu - lumea ar fi
Participanții la test au fost Domnul Isus - cel ispitit, scris o altfel de istorie. Apoi îl întâlnim în foametea care a
Duhul care L-a dus să fie ispitit și Ispititorul - nimeni altul avut loc în Egipt, pe vremea lui Iosif. Devenise deja o criză
decât Satan, cel care a ispitit și a înfrânt prima familie a existenței. Pentru a face rost de hrană, egiptenii și‑au
din Eden. Ca urmare a căderii primilor oameni, au apărut epuizat resursele financiare, apoi, animalele, iar în final
consecințe pe termen lung, care au scris și scriu încă o și‑au vândut proprietățile și s-au vândut pe ei înșiși pentru
istorie amară a omenirii, presărată cu lacrimi, dureri, boli, supraviețuire (Geneza 47). Și să nu uităm, că acest fapt
suferințe, răutate, lupte și altele. poate fi o sursă de inspirație, nimerită, care ar putea salva
O primă nedumerire, care provoacă la prima vedere, omenirea în gestionarea crizei finale (Apocalipsa 13:16,17).
este faptul că la acest test participă și Duhul Sfânt. Textul Este incomparabil mai important să asculți de Cuvântul
Evangheliei, menționează lucrul acesta: „Atunci Isus a fost lui Dumnezeu, decât să faci rost de pâine plătind prețul
dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul.” (Matei independenței de Dumnezeu. Nu se merită, indiferent de
4:1) Nu este întâmplător. Victoria Sa va demonstra faptul mijloacele alese, mai ales când acestea sunt în detrimentul
că este Cel mai potrivit pentru a săvârși lucrarea de voii Sale.

8 mântuire a omenirii. Dar implicarea Duhului, ne poate


„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Șarpe vechi să-L facă pe Hristos să cadă din același motiv,
pentru care a căzut și el – mândria. Scenariul este pregătit
pe tărâm religios, se folosește de Scriptură, folosind același
procedeu: „este scris...” și îi citează din Psalmul 91:11,12,
încurajându-L că este pe terenul unei profeții care se
referă la El și că acum poate demonstra Înaltului cler și
poporului evreu, că El este Mesia. Tabloul cu streașina
templului era cunoscut în tradiția iudaică care spunea că:
„atunci când va veni Mesia, El se va arăta stând pe aripa
Templului”. Isus biruiește și de data aceasta, folosind din
nou arma Cuvântului: „«De asemenea este scris» a zis Isus:
«Să nu ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău»” (Matei 4:7). Da,
Domnul a biruit și vine în ajutorul celor aflați în ispite: „Căci
n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile
noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi,
dar fără păcat. Să ne apropiem, deci, cu deplină încredere de
2. Atacul prin oferte irezistibile (prețul fiind închinarea): scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, ca
Oferta promisă Domnului Isus a constat în toate împărățiile, să fim ajutaţi la vreme de nevoie.”(Evrei 4:15,16) Acum se
comorile, bogățiile și splendorile lumii. Tot diverstimentul! poate vedea de ce Domnul va avea dreptul să-i judece pe
Prețul? Închinarea. Cei mai mulțí cred că, până la răsplătirile toți cei care n-au apelat la mijlocirea Sa de Mare Preot.
divine, care – spun ei - nu sunt prea sigure, se poate intra în
posesia celor care cred ei că, deși sunt trecătoare, sunt totuși, III. Ispita din perspectivă biblică
cele mai sigure din lume. Cu ce preț? Este atacul care vizează A. Care este scopul ispitei? Este întrebarea milenară
pofta ochilor, atrași de satisfacția împlinirii unor tentații, dar a omenirii. Ce spune Biblia despre ispită? Apostolul Petru
mai ales de succesul posedării splendorilor și bogățiilor are răspunsul: „... Sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin
lumii. Visul omului îndepărtat de Dumnezeu țintește spre felurite încercări, pentru ca încercarea credinţei voastre, cu
toată gama materialismului, a bogăției și a divertismentului. mult mai scumpă decât aurul care piere şi care totuşi este
De ce sunt parte ofertantă a Diavolului? Pentru că, într-un cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la
sens, îi aparțin. Nu întâmplător este numit „Stăpânitorul lumii arătarea lui Isus Hristos.” (1 Petru 1:6)
acesteia” (Ioan 16:11), sau dumnezeul acestui veac (2 Corinteni Este testul rezistenței sau al înfrângerii noastre și
4:4). Împărăția lumii acum este în mâinile sale și numai după este decis în mare măsură de grija noastră faţă de firea
venirea în glorie a Domnului va trece în mâinile Tatălui și ale pământească sau hotărârea de a o răstigni. Într-o altă ordine
Hristosului Său (Apocalipsa 11:15). Și din nou întrebarea: cu de idei, rezultatul depinde de interesul sau dezinteresul
ce preț? Desigur, cu cel al compromisului din închinare. Când ce-l acordăm hrănirii și revigorării aliatului Celui Rău din
se poate intra în posesia bogățiilor? Acum și imediat! Cine noi – pofta firii noastre pământești. Sfânta Scriptură ne
mai poate conta pe cele promise de Scriptură? – continuă să informează cu precizie că nu Dumnezeu este cauza, ci
declare, marele segment de agnostici de peste tot. În cazul vrăjmașul: „ Nimeni, când este ispitit, să nu zică: «Sunt ispitit
Domnului Hristos, faptul că Satan Îi arată într-o clipită toate de Dumnezeu». Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă
împărățiile pământului, mă duce cu gândul la tehnica prin care rău, şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni. Ci fiecare este ispitit,
a dat la o parte cortina spațiului și a timpului. Sau poate era când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi pofta, când a
deja în posesia tehnologiei, care permitea vizualizarea oricărui zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul odată făptuit, aduce
punct terestru sau cosmic, din orice domeniu, al oricărei moartea.” (Iacov 1:13,14) Faptul că Dumnezeu nu ispitește
epoci, supus cunoașterii. Și astfel în fața Domnului apar pe pe nimeni este clar. Totuși, cum se face că partea finală a
rând edificiile impozante ale imperiilor și ale tuturor epocilor; rugăciunii „Tatăl nostru”, pare că conține această cerință. În
probabil n-au fost trecute cu vederea nici copleșitoarele realitate, semnificația acestei noțiuni nu face altceva decât
frumuseți ale insulelor exotice, ale marilor cetăți și ale edificiilor să-I ceară Adevăratului Dumnezeu și Stăpân peste Diavol
imperiale cu impunătoarele lor clădiri simboluri. În totalitatea să nu-i îngăduie să fim ispitiți într-un domeniu în care
lucrurilor arătate sau putut regăsi zone din arealul geografic suntem vulnerabili, și astfel să cădem în păcat. Siguranța
al frumuseților naturale – savane, crânguri, parcuri... inclusiv, biruinței în ispită și faptul că aceasta este îngăduită de
marile minuni ale lumii. Iar peste toate, controlul tuturor Dumnezeu, este arătată de Apostolul Pavel, atunci când
împărățiilor și al tuturor oamenilor. Desigur că Domnul Isus, zice: „Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu
dincolo de feeria creației marcate de păcat adusă în fața Sa, puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu
vedea Cetatea de aur curat, magnificul Eden al păcii, cu Râul și va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună
Pomul vieții cu toată mulțimea de răscumpărați. El ridică din cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi
nou sabia Duhului Sfânt, care este Cuvântul lui Dumnezeu, răbda.” (1 Corinteni 10:13)
izbucnind în replică: „«Pleacă, Satano»” i-a răspuns Isus. „«Căci B. Biruința sau înfrîngerea o dă lupta ce se dă
este scris: „Domnului, Dumnezeului tău să te închini şi numai între aliații din noi (Aliatul lui Dumnezeu: glasul conțiinței
Lui să-I slujeşti.»” (Matei 4.10) A demonstrat cu aceasta, că –vocea Duhul Sfânt; Aliatul Ispititorului: pofta din sinele
singurul Dumnezeu, în exclusivitate, merită să primească nerăstignit)
închinarea. De ce? Pentru că doar El singur o merită. Iată de ce Iată de ce suntem avertizați să fim în prudență
n-a acceptat-o nici Petru, nici îngerul care îi vorbea lui Ioan în permanentă: „Fiți treji și vegheați!” (1 Petru 5:9,10), spunea
Patmos (Fapte 10:25; Apocalipsa 22:8,9). Petru. Pavel ne amintea: „stați gata, dar..” (Efeseni 6:14a).
3. Atacul prin faimă Ispita se manifestă și printr-o atracție irezistibilă față de
„Atunci diavolul L-a dus în Sfânta cetate, L-a pus pe
streaşina Templului, şi I-a zis: «Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, (continuare în pagina 15)
aruncă-Te jos; ...»” (Matei 4:5,6). El țintea cu dibăcia sa de
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
9
Sfaturi pentru o viețuire corectă
„N-am așternut eu oare în scris pentru tine sfaturi și
cugetări...”(Proverbe 22:20)

izvoarele dorințelor și
gustul apelor lor
„Împlinirea unei dorinţe este dulce sufletului, dar celor iudeilor, s-a petrecut aşa cum nota înţeleptul în alt proverb:
nebuni le este urât să se lase de rău.” (Proverbe 13:19 ) „Celui rău de ce se teme aceea i se întâmplă, dar celor
neprihăniţi li se împlineşte dorinţa.” (Proverbe 10:24) Pentru
În acest proverb înţeleptul Solomon evidenţiază mai Saul, „toată dorinţa sufletului” (1 Samuel 23:20) lui era să
întâi satisfacţia atingerii unui obiectiv, dar realitatea vieţii omoare pe David, dar „Domnul ocrotea pe David ori unde se
l-a făcut să observe că nu toţi oamenii au scopuri nobile. ducea” (2 Samuel 8:6). Oare câte zile au postit degeaba cei
În acest context natural uman, dar influenţat de prezenţa ce s-au legat cu jurământ să-l omoare pe Pavel? (Fapte 23)
spiritelor bune sau rele, să ne cercetăm natura dorinţelor, - Răul înfăptuit nu lasă în urmă nicio satisfacţie.
ca nu cumva împlinirea lor să fie doar aparent dulce. Ce împlinire a avut Amnon după ce a violat-o pe Tamar,
Viaţa pe pământ este plină de dorinţe care aşteaptă a cu toate că se credea bolnav de iubire? Nicio zi întreagă
fi împlinite, pentru că trăim în condiţia nefavorabilă a unui nu a fost satisfăcut (2 Samuel 13). Ce bucurie a mai avut
pământ încărcat de efectele negative ale păcatului. Adesea regele Irod, după ce a aflat dorinţa fetei Irodiadei, de care
întâlnim ce nu dorim şi se întâmplă ce nu ne place. Dorinţele s-a simţit atras parcă irezistibil ca şi de mama ei? (Marcu 6)
sunt specifice tuturor vârstelor şi adesea depind de alţii, ca - „Cel ce face răul n-are nici un viitor şi lumina celor
în familie, unde Dumnezeu i-a spus Evei: „dorinţele tale se răi se stinge.” (Proverbe 24:20) Povestea vieţii lui Absalom
vor ţine după bărbatul tău” (Geneza 3:16). Totodată, timpul cu dorinţele sufletului lui de răzbunare s-a finalizat cu un
împlinirii unei dorinţe este foarte important: „O nădejde morman de pietre şi un stâlp de neplăcută amintire.
amânată îmbolnăveşte inima, dar o dorinţă împlinită este un În aceste condiţii, să ne rugăm să ne lumineze bunul
pom de viaţă.” (Proverbe 13:12) Domnul a promis evreilor Dumnezeu orizontul dorinţelor, pentru a vedea desfăşurarea
împlinirea unor dorinţe pe care ei, ca robi, nu le-au avut. lor în timp. Apostolul Pavel făcea referire la izvorul de unde
Pentru ţara unde urmau să fie stăpâni şi binecuvântaţi li pleacă apele şi acolo dorea să fie pusă sarea, pentru a da
s-a spus despre „tot ce-ţi va place” (Deuteronom 14:26) şi de gust râului întreg. El scria: „De aceea ne rugăm necurmat
„deplina dorinţă a sufletului” (Deuteronom 18:6). pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici
Cu tristeţe se poate constata că unor oameni nu de chemarea Lui şi să împlinească în voi, cu putere, orice
le face nicio plăcere binele şi au o dorinţă de nestăvilit dorinţă de bunătate şi orice lucrare izvorâtă din credinţă.”
spre rău. Cât este de adevărat că „este o bucurie pentru cel (2 Tesaloniceni 1:11) Imaginea neştearsă de negura
neprihănit să facă ce este bine, (tot atât de adevărat este vremurilor a profetului Elisei, a miracolului purificator, este
că) pentru cei ce fac răul este o groază.” (Proverbe 21:15) de dorit oriunde se mai află dorinţe ce confundă dulcele
Uneori răul este o pasiune fără nicio regulă: „Sufletul celui cu amarul în Ierihonul blestemat. Profetul, la dorinţa fiilor
rău doreşte răul, semenul lui n-are nicio trecere înaintea lui.” prorocilor „s-a dus la izvorul apelor şi a aruncat sare în el şi a
(Proverbe 21:10) Sunt oameni „care se bucură să facă răul zis: «Aşa vorbeşte Domnul: «Vindec apele acestea; nu va mai
şi îşi pun plăcerea în răutate” (Proverbe 2:14). De aceea, veni din ele nici moarte, nici sterpiciune.»” (2 Regi 2:21)
una dintre cele mai importante idei ce se desprind din Să ştie toţi, indiferent de natura dorinţelor lor, că orice
acest proverb trebuie să răspundă întrebării: De ce iubesc împlinire favorabilă, dulce acum şi dulce pentru totdeauna,
oamenii răul şi păcatul? Solomon pune în mod frecvent poate fi realizată doar cu acordul lui Dumnezeu. Orice se
răul pe seama nebuniei: „gândul celui nebun nu este decât întâmplă sub soare este sub autoritatea Lui absolută, ca
păcat” (Proverbe 24:20). „Pentru cel nebun este o plăcere să norii a căror „mişcare se îndreaptă după planurile Lui, pentru
facă răul, dar pentru cel înţelept este o plăcere să lucreze cu împlinirea a tot ce le porunceşte El pe faţa pământului locuit.”
pricepere.” (Proverbe 10:23) Acesta este adevărul; numai (Iov 37:12) Izvoarele care nu seacă niciodată, ale căror ape
lipsa de înţelepciune te poate determina să faci răul. nu se tulbură, și care nu-şi pierd calităţile nutritive sunt
Aceasta din cel puţin următoarele motive: cele care izvorăsc din Muntele Casei Domnului. Ferice de
- Dumnezeu limitează împlinirea unor dorinţe ale cei ce află cărările ce sunt poziționate de-a lungul acestor
celor răi. Ce s-ar fi întâmplat dacă El permitea împlinirea ape sfinţite!
dorinţelor lui Haman? În contextul pornirii lui împotriva Iosif Anca

10 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
(continuare din pagina 7)

demolatori sau
constructori?
(1 Samuel 25:1-42)
comunicării este influențat de gesturile non-verbale. Dar conflictul se stinge asumându-ne vina. Abigail
Mimica feței, mișcarea mâinilor, gesturile afective, pline de apare înaintea lui David folosind cuvintele care înmoaie
respect, contează enorm într-o situație tensionată. Dacă orice inimă: „Eu sunt de vină.” (v. 24) și „iartă, te rog” (v. 28).
trântești ușa sau vasele în chiuvetă, dai un semn că dorești Atitudinea ei l-a făcut pe David să-L binecuvânteze pe
să persiști în conflict. Dar, o privire drăgăstoasă, o luare a Dumnezeu și s-o binecuvânteze și pe Abigail. Mânia lui a
mâinii celuilalt în mâna ta, o prindere delicată de după fost oprită. Observați că vina nu îi aparținea lui Abigail. Dar
umăr... semnalează profunzimea și sinceritatea dorinței de ea este gata să-și asume totuși o vină. Unii vor dreptate.
refacere a relației dintre cei doi soți. Să ne arătăm că vrem să Să-și apere pielea. Să nu-și șifoneze orgoliul. Dar alții se
rămânem în armonie prin gesturi semnificative. Ce-ar fi să-i pleacă și câștigă relații. Nu controversele sunt cele mai
scrii celuilalt, care este supărat, o poezie? Sau să compui un vătămătoare, ci urmările lor, dacă nu au fost gestionate
SMS plin de tandrețe? Are efect garantat pentru că a fost corect. Renunțarea și umilința înseninează cerul din relația
testat și a funcționat! voastră. Nu spune: „A început-o? Atunci, să spargă gheața!”
Orice conflict are nevoie și de soluționare. Conflicte Dimpotrivă, ia tu inițiativa reconcilierii. De multe ori, cel
pot apărea, dar este înțelept să nu zăbovim în conflicte, care a greșit nu va avea resursa interioară de a relua discuția.
ci să le rezolvăm grabnic. „Abigail a luat îndată…” (v. 18a). Asumă-ți partea de vină și spune stop conflictului.
David i-a și zis: „Dacă nu te-ai fi grăbit…” (v. 34), totul ar fi Relatarea biblică se termină ca-n basme. Nabal moare
fost făcut praf și pulbere. Dar Abigail a realizat pericolul și a lovit de Dumnezeu, fără intervenția umană, iar David își
căutat soluții urgente pentru casa ei. La acel moment, David pune bazele unei familii, cerând-o în căsătorie pe frumoasa
era cuprins de furie și nu mai vedea nimic în fața ochilor. și înțeleapta Abigail. Urarea femeii – ca Dumnezeu să-i facă
Fusese jignit și nedreptățit. Atitudinea lui răzbunătoare o casă trainică lui David – s-a împlinit prin chiar această nouă
era oarecum justificată. A vrut să vorbească frumos. Venise căsătorie. O relație de căsnicie tocmai s-a volatilizat, dar
civilizat, cu un salut curtenitor, dar a fost ofensat. Însă alta a luat naștere pe baza unor noi premise: comunicare,
Abigail a acționat prompt. Trebuia să acționeze repede. temperare și soluționare. Asta... prin înțelepciune de
Altfel, consecințele puteau fi dezastruoase. Există uneori sus. Așa, și doar așa, relațiile noastre familiale vor rămâne
câte o urgență și în relația familială. Timpul, singur, nu în picioare! O relație trainică se menține și se întreține cu
rezolvă problemele. Femeia aceasta a acționat imediat înțelepciune care vine de sus. Doamne, dă-ne-o și nouă! Și
atunci când a sesizat pericolul. Tergiversarea unor situații ferește-ne de orice formă de nebunie care ne izolează, care
de viață, amânarea, nu sunt atitudini înțelepte. ne aprinde și care face să persiste încrâncenarea relațională.
Un conflict trebuie rezolvat într-un cadru Doamne, fă-ne constructori înțelepți în relațiile noastre și
confidențial. „Îngăduie roabei tale să-ți vorbească la urechi” nu demolatori! Ce suntem acum? Buldozere sau arhitecți?
(v. 24) a fost rugămintea Abigailei față de David. Învățăm Ajută-ne să construim relații împreună cu Tine! Doamne,
multe din această atitudine discretă. Nu te du cu limba ajută-ne să avem în familiile noastre atitudini care provin
pe umăr la mama, la colegii de serviciu sau la prietenii din din înțelepciunea de sus, care este pașnică, este curată,
biserică pentru a-ți pârî partenerul. Nu trâmbița eșecurile plină de roduri bune și nefățarnică”.
tale oricui. Alege să vorbești mai degrabă cu cel care ești
în dezacord. Doar dacă nu se rezolvă, caută un om de Daniel Grigoriciuc
încredere. Abigail a stins conflictul nu în public, ci în sector
privat. Nu a vrut să-l discrediteze pe Nabal, mai mult decât
era deja discreditat. Acționează fără să distrugi imaginea
partenerului în fața altora. Așa se va bucura de reputație în
societate, în pofida unor conflicte familiale. Spală-ți rufele
în familie!
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
11
Cuvânt pentru slujitori
„Luați seama, dar, la voi înșivă și la toată turma peste care
v-a pus Duhul Sfânt episcopi...”(Faptele Apostolilor 20:28)

„corectitudinea politică1”
și biserica domnului isus
„Pe zidurile tale, Ierusalime, am pus nişte străjeri care nu vor Așadar, într-un timp relativ scurt, am asistat inofensivi,
tăcea niciodată, nici zi, nici noapte! Voi care aduceţi aminte ba chiar resemnându-ne, la următoarele fenomene:
Domnului de el, nu vă odihniţi deloc!” (Isaia 62:6) 1. Concomitent cu renunțarea la rugăciunile cu
stăruință după Duhul Sfânt au apărut grupurile de laudă și
Am ținut să definesc expresia „corectitudine politică” închinare, care în majoritatea cazurilor prezintă cântăreți ce
în termeni cât mai accesibili și corecți din punct de vedere mai degrabă „aiurează în sunetul alăutei” (Amos 6:5), decât
etimologic. De fapt, expresia însăși este considerată un să conducă biserica într-o închinare plăcută lui Dumnezeu.
„curent de gândire,” o „miliţie a gândirii” şi un „terorism Aspectul unei astfel de manifestări mai mult seamănă
intelectual”. A fost numită „miliţie” - corespondentul a transă, decât a spiritualitate. Biblia spune: „Fiindcă am
poliției de astăzi - deoarece, măcar că poate reprezenta o primit, dar, o împărăţie care nu se poate clătina, să ne arătăm
minoritate, principiile particulare se impuneau a fi generale, mulţumitori şi să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare
iar promovarea lor dorea omogenizarea societății. Inițiată plăcută, cu evlavie şi cu frică” (Evrei12:28). Deducția simplă
de doctrina marxistă, expresia are un sens unic, și anume: din versetul de mai sus este: lipsa de frică și evlavie exclude
totalitarismul gândirii. categoric închinarea plăcută lui Dumnezeu. Fenomenul a
Filozoful german Jurgen Habermas susţinea că fost inițiat de generația tânăr[ și nicidecum de cei vârstnici,
„Într-o comunitate democratică ai cărei cetăţeni îşi acordă aceștia din urmă fiind nevoiți să se conformeze noii
drepturi egale, nu este loc pentru o autoritate căreia să i închinări. Astfel, noua teologie a închinării a fost lansată
se permită să determine unilateral limitele a ceea ce e de niște tineri lipsiți de maturitate spirituală, alimentați din
de tolerat. Pe baza drepturilor egale ale cetăţenilor şi a izvoarele infestate ale internetului, creându-le simțământul
respectului reciproc, nimeni nu are privilegiul de a stabili unor inițiatori ai așa-ziselor manifestări libere, lipsite de
limitele toleranţei din punctul de vedere al preferinţelor şi legalism și sacralitate. Sunt copiii și nepoții noștri care ne
al orientărilor axiologice proprii”. Cu alte cuvinte, suntem oferă mulțumirea că sunt lumești în biserică și nu pierduți
victimele unei societăți care impune mai degrabă, decât în lumea largă.
tolerează. Sub pretextul divagat al dreptului la exprimare, Predicatorii au pactizat tacit cu acest fenomen, intuind
democrație autentică și toleranță, putem să fim poziționați momente de sensibilitate cu care să creeze atmosfere
într-o poziție nonconformistă față de sistem, pasibili de a fi încărcate emoțional, dar lipsite de prezența divină,
incriminați ca xenofobi, fanatici, paranoici sau retrograzi. determinând teatral convertirea inocenților care declară
Fenomenul corectitudinii politice devine de-a dreptul în mod emoțional că L-au primit pe Domnul Isus, dar nu
controversat atunci când ne gândim la existența lui tot mai neapărat că își închină viața Lui. Apostolul Pavel punea
proeminentă în jurul, ba chiar și în viața bisericii. Realitatea accentul pe a-L cunoaște pe El și pe El răstignit: „Căci n-am
observată în mod clar și exprimată uneori într-un mod avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos şi
lipsit de decență, având un iz de impertinență, face din pe El răstignit.” (1 Corinteni 2.2) Prezentările siropoase ale
biserici arena conflictelor principiale mai mult sau mai Mântuitorului nu mai dau loc învățăturii despre răstignirea
puțin scripturale. De la răstălmăcirea versetelor Scripturii, împreună cu El: „Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi
uneori scoase din context, alteori având o valabilitate pur trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.
contextuală, am ajuns la compromisuri religioase de dragul Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa
păcii. Pentru înțelegerea poziției în care ne aflăm, trebuie în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi
sa recunoaștem că involuția spiritualității din biserici a fost pentru mine.” (Galateni 2:20)
vertiginoasă și invers proporțională cu pierderea câtorva Aceste concepte impun o diversitate în închinare
valori esențiale. lipsită de unitate, o scindare nu doar între generații, între
zone geografice sau culturi, ci desfăcând încheieturile dintre

12 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
vechiului așezământ penticostal românesc nu o poartă.
Necesită o atenție îngrijorătoare acest curent impetuos
apărut și devenit normalitate. Îndemnurile la ,,pace”,
,,dragoste”, ,,îngăduință” în virtutea cărui deziderat sunt
perorate? Dorind să creăm o imagine ireală de unitate sau
preambulul unui totalitarism în gândire lipsit de coexistența
bazată pe sfințenie, smerenie, lepădarea de sine, departe
de prietenia cu lumea? Faptul în sine - simbolizat artistic -
este ca un tablou ce reprezintă un pescar ostenindu-se să
prindă pește dintr-o apă învolburată (lumea), pe care mai
apoi îl transferă în cealaltă mână cu care îl azvârle înapoi
în apă, satisfăcut de succesul unei convertiri. „Duceţi-vă şi
faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească
mădulare, care doar împreună, într-un gând și un cuget, în tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele,
Hristos, fac să crească biserica spre desăvârșire. „Din El, tot până la sfârşitul veacului.” (Matei 28:19-20) A face ucenici
trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare poate deveni o chestiune de palmares, pe când a învăța
încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei tot, este o constantă utilă de la convertire până la intrarea
părţi în măsura ei şi se zideşte în dragoste.” (Efeseni 4:16) pe porți în Cetate. Se pare că
2. Odată cu feminismul și emanciparea femeii, portul am asimilat un nou standard,
baticului a devenit un detaliu neesențial, un subiect de un exponent al corectitudinii „Duceţi-vă şi
batjocură, ba mai mult, ridicol. În urma efortului sistematic politice, coborând standardele
la toate nivelurile de a exclude baticul din vestimentația prezentate de Cuvântul lui faceţi ucenici
femeilor evlavioase, acum se impune coafura, coloratul Dumnezeu la o identitate nouă, din toate
părului și altele ce elimină tot mai mult aspectul evlavios menită să satisfacă mofturile și
al femeii. Prezența unei femei în slujbele publice impune ideile unei majorități iubitoare neamurile,
un plus de pedanterie, mai cu seamă când e vorba de soția de senzațional și firesc, însă botezându-i
unui prelat. Care slujitor poate spune: ,,Urmaţi-mă pe mine, lipsită de călăuzirea Duhului
fraţilor şi uitaţi-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care Sfânt, de frică de Dumnezeu și
în Numele
o aveţi în noi.” (Filipeni 3:17) Ce noblețe transmite acest evlavie. Tatălui şi
verset în dreptul slujitorilor, soțiilor și copiilor acestora … Tumultul noilor apariții
Întrucât lipsește integritatea, mulți slujitori, timorați dezaprobate în prima fază,
al Fiului şi
în fața avalanșei de lumesc în biserici, ignoră decența în devenind subiectul unor al Sfântului
îmbrăcăminte, pudoarea în comportament și sacralitatea amendamente ulterioare și
în închinare, înlocuindu-le cu formalismul și extravaganța. ajungând în cele din urmă
Duh. Şi
De asemenea, cuvintele sănătoase ale Domnului Isus sunt normalități incontestabile, învăţaţi-i
se regăsesc în următoarele
înlocuite cu surogate teologice, povestioare închipuite și
teatru de prost gust. considerente:
să păzească
Corectitudinea politică cu toleranța ei prost înțeleasă - un gir excesiv acordat tot ce v-am
ne impun moftul și imaginațiile altora sau chiar imitațiile tinerilor lipsiți de maturitate
spirituală, nenăscuți din nou,
poruncit.
lipsite de inspirație și originalitate, într-o formă de evlavie
amestecată cu vicii și compromis, invocând liberalismul avizi de senzațional și elemente Şi iată că
printr-un har lipsit de prezența lui Dumnezeu. noi în închinare, împrumutând Eu sunt cu
3. Un alt aspect îngrijorător care există și a ajuns de la „stiluri” incompatibile cu
toleranță la normalitate sunt bijuteriile. Biserica lui Hristos, entitatea bisericii. Inofensivi, voi în toate
menită să prezerveze diferențele contrastuale dintre părinții, slujitorii, comitetele zilele, până
lume și biserică, ajunge astăzi la un aspect identic până s-au resemnat de dragul păcii,
la o simbioză cu lumea. Această metamorfozare dorită printr-o permisivitate greșit la sfârşitul
de unii și dezaprobată de alții, i-a făcut pe cei din a doua înțeleasă. Un astfel de apendice veacului.”
categorie să înghită în sec, să-și restrângă opiniile la nivelul al corectitudinii politice ne-a
(Matei 28:19-20)
familiei sau al unui cerc limitat de prieteni. De fapt, oricine obligat la o toleranță lipsită de
opinează în aceste condiții de complet dezacord, devine motivații biblice sau, mai pe
incomod și clasat ca atare. Cu câtăva vreme în urmă, înțeles, la compromis religios.
purtarea bijuteriilor era condamnată la toate nivelurile,
(continuare în pagina următoare)
inclusiv verigheta, dovadă că și azi, mulți dintre slujitorii

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
13
Cuvânt pentru slujitori
„Luați seama, dar, la voi înșivă și la toată turma peste care
v-a pus Duhul Sfânt episcopi...”(Faptele Apostolilor 20:28)

- lipsa de intransigență și verticalitate a multor lui Dumnezeu „AȘA VORBEȘTE DOMNUL” rămâne un fapt al
slujitori, determinată de culpabilitatea familiilor existenței sale... încă.
acestora, nepotismul și persoanele influente, au condus Pavel spunea: „Luaţi seama, dar, la voi înşivă şi la toată
la generalizarea unor aspecte, așa cum spuneam mai sus, turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi
impuse printr-un totalitarism al gândirii. Coordonatele Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său.”
unei minorități într-un timp relativ scurt au devenit (Fsapte 20:28)
cadrul general al tuturor activităților din majoritatea Așa să ne ajute Dumnezeu!
bisericilor. Vestimentația surorilor pendulează între
indecență și extravaganță, amândouă lipsite de pudoare Ioan Dobra
și sacralitatea specifică și pretinsă în Scripturi. Invocând
descătușarea de legalism, am căzut în extrema unui
liberalism scăpat de sub control, ignorând orice cuget Notă de subsol
slab și multele ofense aduse bunului simț. În spiritul 1 ,,În Statele Unite, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea,
corectitudinii politice, cei îndrituiți să fie cât mai vocali termenul political correctness (prescurtat PC) avea menirea de a
au devenit niște taciturni. evalua corectitudinea (gramaticală, morală și juridică) a limbajului
- dualitatea slujitorilor bisericii este unul din factorii judiciar, administrativ și politic, privind dreptul constituțional sau
ce prejudiciază enorm caracterul Bisericii lui Dumnezeu. civil. Mobilul era onorabil, considerându-se că anumite minorități
Există o zicală cu multă esență: „Nu l-ai mai da jos de la
discriminate trebuiau menajate, protejate și chiar avantajate
amvon când îl auzi cum vorbește și nu l-ai mai pune când
activ, nu numai pe plan verbal: femeile (de fapt majoritare, dar
știi cum trăiește.”
oprimate de „sexul tare”), afro-americanii (negrii americani),
Prezența în slujire, „adevărurile” propovăduite lipsite
bâlbâiții, cocoșații, șchiopii, mongoloizii și alte minorități printre
de orice apel la pocăință, cu istorioare mai mult sau mai
puțin fictive și cu mult pretinsa autoritate, i-au făcut să care, nu pe ultimul loc, delincvenții, azi considerați, de cei cu
dobândească o mare mulțime de fani și niciun vrăjmaș orientare de stânga mai ales, victime ale „societății neo-liberale”,
pentru adevărul proclamat. Predicatori simpatici cu multe termen care a înlocuit pe cel cam demodat de „capitalism”.
like-uri, îndrăgiți de o mare mulțime îndreptată cu fața și În Europa, conceptul de „corect politic” și-a avut originea în
inima spre lume, pot fi numiți mai degrabă oportuniști, leninismul de stânga, pentru a desemna pe cineva care aplica cu
iresponsabili fața de sufletele oamenilor: „Vai de cei ce multă fermitate linia partidului.
numesc răul bine, şi binele, rău, care spun că întunericul este Cu timpul, conceptul a evoluat spre un sens ironic, pentru
lumină, şi lumina, întuneric, care dau amărăciunea în loc de a desemna pe cei care, exagerând în fermitatea aplicării liniei
dulceaţă şi dulceaţa în loc de amărăciune!” (Isaia 5:20) partidului, deveneau insuportabili.
Deseori, „sfântul” de o oră de la amvon este de
Preluat în engleză, termenul este în mod general folosit azi
nerecunoscut în cercul de prieteni. Din sfânt devine
ca o expresie utilizată pentru a descrie strategiile instituționale
bufon, din moral devine un ușuratic, din vorbele mari
de înlocuire a expresiilor și termenilor din limba curentă care pot
alunecă în glume proaste și cu două înțelesuri, fără ca
jigni minoritățile etnice, de gen, orientare sexuală, religioase,
cineva să-l poată interpela, din pricina infailibilității și
imunității pretinse. La așa lideri, așa enoriași: „Ajunge persoanele cu handicap fizic sau psihic, în vârstă, de altă rasă,
ucenicului să fie ca învăţătorul lui şi robului să fie ca domnul etc. Conceptul are la bază lucrările teoreticienilor Școlii de la
lui.” (Matei 10:25) Frankfurt, în frunte cu Theodor Adorno, Erich Fromm și Herbert
Corectitudinea politică în biserică este gândirea Marcuse.
nedeclarată, dar reală, lipsită de oponenți, însoțită în mod Corectitudinea politică are la bază două idei:
tacit de compromis. Pledoaria pentru corectitudinea politică - limbajul curent conține numeroși termeni care sunt
este menită să uniformizeze gândirea depersonalizată, considerați jignitori de persoanele care aparțin unor minorități.
ignorând intervențiile sporadice ale adevăraților slujitori, Folosirea acestor termeni jignitori (“țigani”, de exemplu)
considerați nonconformiști, bigoți sau intoleranți. Dacă perpetuează o situație de discriminare.
termeni de „postmodernist” și „corectitudine politică”,
- înlocuirea acestor termeni jignitori cu alții neutri reduce
creează în biserici atâta imixtiune, ce vom face în fata
discriminarea și promovează buna înțelegere.”
așa-ziselor „principii ale toleranței” ce bat la poarta
bisericii și care ar putea fi impuse_ Vom pierde valorile
care pot perpetua credința și biserica. Este vorba despre:
educație, familie și lucrarea Duhului Sfânt; într-un cuvânt,
ADEVĂRUL.
Oricâte voci ar fi reduse la tăcere, cât va exista Biserica

14 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Doctrine biblice
„Cuvântul Tău este adevărul.” Ioan 17:17)

(continuare din pagina 9) În acest mecanism al ispitei, care poate fi și unul


general, se pot reține câteva observații extrem de
importante pentru biruința celor credincioși (șapte lucruri

isus biruitor in pustie


care trebuie cunoscute de credinciosul încercat):
- Dumnezeu își dă acordul când cineva este pus pe
talerul încercării și al probei. În cazul Domnului Isus, Şi-a dat
confruntarea directă dintre acordul pentru a fi dus de Diavol pe streașina Templului;
cu alte cuvinte, testul oferă posibilitatea de a fi pus în
Hristos și satan postura din care se poate manifesta mândria, cheia fiind
la om, pentru că are liberul arbitru să decidă. Dacă de la
noi pornește ideea de a face demonstrații sau spectacole
cu promisiunile din Marcu 16:17,18, vom fi victime cu
un anumit domeniu. Ea începe cu deschiderea butonului siguranță. Nu noi trebuie să luăm în mână șerpi sau să bem
de audiție a preludiului simfoniei instrumentate de glasul ceva otrăvitor, ci doar atunci când situația o impune.
fermecător al Străinului, care ademenește la păcat. Mai - Lupta cea mai acerbă se dă pe teren religios. Nu este
departe intră pe scenă aliatul Celui Rău din noi: pofta care singurul teren, dar e cel mai disputat.Tabloul de față se
se conectează sau nu la puterea malefică. De cele mai desfășoară într-un cadru strict religios; mândria religioasă
multe ori, când firea pământească nu este răstignită, lupta este tentația cu care ar trebui să lupte slujitorii, predicatorii,
din interior este câștigată de cel Rău. În alte situații, aliatul cântăreții, altfel lucrarea se face din slavă deșartă și în felul
lui Dumnezeu – glasul conștiinței - opune rezistență prin acesta ne pierdem răsplata.
puterea Duhului Sfânt și creștinul rămâne: fie fericit că a - Cel Rău face apel la Scriptură. Hristos este îndemnat
răbdat ispita (Iacov 1:12), fie împovărat ca urmare a căderii spre fanatism, dar nu este forțat să recurgă la el. În cazul de
în ispită (Galateni 6:1). față, presează pentru a verifica veridicitatea profeției, prin
C. Bătălia pentru eliberarea de conștiință: În aruncarea în gol. Îi cere să o facă personal, știut fiind că nu
raportul apostolului Pavel dat soborului din neamul său poate forța omul, deoarece Dumnezeu i-a trasat niște limite
face următoarea declarație: „Fraţilor, eu am vieţuit cu toată în acțiune, peste care nu poate să treacă. În acest mod își
curăţia cugetului meu înaintea lui Dumnezeu, până în ziua exercită ispita, păcatul fiind exclusiv decizia omului.
aceasta...” (Fapte 23:1) În altă parte menționează că se - Păcatul doar pândește la ușă, numai dorința lui sau
străduia să aibă cugetul întotdeauna curat (Fapte 24:16). pofta o poate deschide. Faima este un test prin care au trecut
De ce, face acest lucru? Pentru că despre conştiință trebuie toți oamenii lui Dumnezeu. Primul a fost Adam. Eva i-a spus
să reținem câteva aspecte: desigur, că dacă vor consuma din fructul interzis urmau să
- conține legile lui Dumnezeu (Romani 2:15; Evrei 10:16); devină ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Și au căzut la
- păstrează în ea taina credinței (1Timotei 3:9); test. Mândria este păcatul care l-a scos pe Lucifer din rai. Cain
- atunci când devine necurată, are loc căderea de la nu accepta ca fratele său să-l întreacă sau să-l depășească;
credință (1 Timotei 1:18,19); iată de ce a apărut prima crimă în lume.
- dragostea vine doar dintr-un cuget bun (1 Timotei 1:5). - Rugăciunea și postul sunt cea mai bună prevenție și
Dacă cineva are conștiința întinată, necurată sau rea, în același timp cele mai eficiente arme spirituale. David, nu
nu are șansa de a moșteni în Cetatea noului Ierusalim:„Nimic se roagă întâmplător: „Păzeşte, de asemenea, pe robul Tău
întinat nu va intra în ea, nimeni care trăieşte în spurcăciune de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine! Atunci voi fi
şi în minciună; ci numai cei scrişi în cartea vieţii Mielului.” fără prihană, nevinovat de păcate mari.” (Psalmi 19:13)
(Apocalipsa 21:27) Este necesar să se mai argumenteze - Lupta în slujire țintește motivația acesteia. De ce faci
de ce se urmărește eliberarea de conștiința curată? Mai ceea ce faci? Care este motivația? Motivațiile care sunt
este necesar să se amintească de ravagiile pe care le face susținute de răsplătirea lui Dumnezeu sunt: slujirea din
tehnologia folosită în mod greșit sau alte surse de păcat dragoste, pentru slava lui Dumnezeu și din bunăvoință
sau chiar alte păcate? Cred că nu. Este singura parte care (Filipeni 2:3; 1:15). Motivațiile pentru care se poate pierde
are în sediul acesteia: fie prezența Duhului Sfânt, prin vocea răsplătirea sunt: slava deșartă, duhul de ceartă, invidia,
Bunului Păstor, fie prezența „tâlharilor”, care îi vor scoate pe foloasele materiale (Filipeni 1:15; 2:4).
mulți din Împărăția lui Dumnezeu. - Smerenia aduce prezența și biruința lui Dumnezeu,
D. De ce îngăduie Domnul ispita? Pentru că în felul mândria îl îndepărtează. Solomon scrie pentru toți oamenii,
acesta se consolidează caracterele puternice, se corectează dar și pentru el că mândria merge înaintea pieirii (Proverbe
sau se schimbă atitudini și chiar comportamente. Ispita este 16:18). Domnul Isus s-a smerit, noi trebuie să-i privim pe
instrumentul prin care se măsoară gradul de credincioșie față ceilalți mai presus de noi înșine (Filipeni 2:3-11).
de Dumnezeu. Un exemplu concludent în sensul acesta este
Iosif. Dintr-un fiu al unui tată iubitor, ajunge un rob. Pentru E. Răsplata pentru cei biruitori în ispite și încercări
că rămâne în picioare în fața ispitei puse la cale de soția lui Pentru cei biruitori, la final vor exista mari
Potifar și nu păcătuiește împotriva lui Dumnezeu, Cel Sfânt binecuvântări de răsplătire. Una dintre acestea va fi cununa
îi oferă al doilea loc de cinste în Imperiul egiptean, pentru vieții: „Ferice de cel ce rabdă ispita! Căci după ce a fost găsit
a-și salva familia și pentru a duce planul lui Dumnezeu la bun, va primi Cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu
împlinire cu privire la poporul Israel. În felul acesta El poate celor ce-L iubesc” (Iacov 1:12). Fie ca Dumnezeu să facă ca
să încredințeze celor biruitori talanții Săi, darurile Sale, iar în toți urmașii Domnului Isus să poată purta această cunună
funcție de puterea de biruință a credinciosului are pregătite în gloria eternității Sale!
răsplătiri care nu pot fi descrise, în Cosmosul pe care îl va
recrea - Raiul Său veșnic. Simion Buzduga

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
15
Experienţe
„Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri,...şi urmaţi-le
credinţa!” (Evrei 13:7)

lucrări realizate de domnul

Vindecări realizate de Domnul Tu m-ai vindecat!” Am început să mă deplasez, dar cu toate


că încă mă mișcam destul de greu rosteam aceleași cuvinte,
Când aveam aproape treizeci de ani, deodată a venit neacceptând gândul celui rău. M-am culcat cu aceiași
peste mine un necaz. Lucram atunci la fabrica din localitate ca senzație de durere, dar când m-am trezit dimineața, avem
și croitoreasă. În același timp eram duși și la munca câmpului o impresie vagă că mă doare ceva dar nu mai avea aceiași
de către autoritățile locale (așa era atunci). Am fost odată la intensitate. Peste zi s-a dus și aceasta, rămânând sănătoasă
săpat porumb. Venind acasă, m-a luat deodată o durere, fără și dând slavă Domnului.
să știu care este motivul. Mă dureau încheieturile picioarelor, În anul 1985, am ajuns pentru prima dată în spital,
iar în mod special zona din proximitatea rotulei. Am crezut că cu deficiență a căilor respiratorii. Am fost diagnisticată cu
îmi voi reveni, dar a doua zi boala s-a mutat și la încheieturile bronșită acută. După vreo trei săptămâni de spitalizare am
de la laba piciorului. Boala se manifesta în felul următor: se venit acasă, iar până în anul 1991 nu am mai avut niciun
umflau încheieturile și parcă se albeau. Mă deranja deoarece fel de probleme. Aveam pe atunci în jur de patruzeci de
cu greutate trebuia să-mi îndoi piciorul sau laba piciorului. ani. Atunci am mers din nou la spital cu aceiași problemă.
După aceea boala s-a mutat și la încheieturile de la mână. Treptat boala a devenit cronică, iar apoi am ajuns să am
Apoi și la coate, iar în cele din urmă și la umeri. Dimineața când astm bronșic, fiind dependentă de spray-ul pentru astmatici.
mă trezeam trebuia întâi să mă țin de masă sau de altceva, Dacă plecam de acasă fără spray, nu reușeam să merg
să fac câteva exerciții fizice până când puteam să-mi mișc unde îmi propuneam deoarece mă înădușeam. De multe
încheieturile. Pe drum spre locul de muncă, în permanență ori stăteam pe patru labe, pe podea, deoarece nu aveam
făceam exerciții pentru picioare, deplasându‑mă ca un om aer. La un moment dat, când am avut o criză nu m-a mai
bolnav. Am început să mă rog Domnului, spunându-I că ajutat nici spray-ul. Parcă nu mai aveam credința pe care o
nu știu din ce cauză a venit aceea boală și nu știu nici ce fel avusesem la prima vindecare. Totuși I-am spus Domnului
de boală este, dar că vreau ca El să lucreze cum știe El. Am că sunt gata să accept voia Lui. Deoarece îmi plăcea mult
știut că Dumnezeu poate să lucreze, dar nu știam exact dacă să citesc, am citit într-o zi într-o carte o întâmplare cu un
vrea să mă vindece sau trebuie să mor. Durerea a persistat frate bolnav la pat care, citind Biblia zilnic, a ajuns într-o zi
aproximativ două luni. În timpul acesta mi-am luat concediu la versetul din 1 Tesaloniceni 5:18: „Mulţumiţi lui Dumnezeu
pentru a-mi ajuta mama care nu se descurca singură la pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în
curățenie și întreținerea casei. Munceam, dar îmi era greu. Hristos Isus, cu privire la voi.” Atunci s-a întrebat: „Doamne,
Îmi ridicam o mâna cu cealaltă și invers. Mama mi-a propus eu stau în pat. Tu vrei ca eu să-ți mulțumesc că stau în pat?
să urmez anumite tratamente tradiționale din bătrâni. Eu Dar dacă aceasta este voia Ta eu vreau să-ți mulțumesc.” A
i-am spus că nu fac nimic și că las totul în grija Domnului; început să-i mulțumească lui Dumnezeu. Și în permanență
să facă El ce vrea. Am avut credința aceasta că nu trebuie să căuta să mulțumească. Într-o zi a constat că se poate ridica
fac nimic, nici să mă duc la doctori, iar dacă va trebui să mor din pat și i-a mulțumit Domnului că l-a vindecat și vindecat
eram gata. Deoarece dormeam separat de părinți, mă rugam a rămas. Mai târziu când alții veneau la el să-i ceară sfatul
până noaptea târziu, ca Domnul să lucreze cum vrea El, pentru anumite probleme, acest frate le arăta versetul din 1
numai să nu mă mai lase să mă chinui. Odată, în timp ce mă Tesaloniceni 5:18, spunându-le să probeze această metodă.
rugam, a venit o putere specială, iar o „fierbințeală” a trecut Unii îl desconsiderau, dar alții care au pus în practică sfatul
prin trupul meu ca un fulger de la cap până la degetele de lui au avut doar de câștigat. De atunci am început și eu să
la mâini și de la picioare, retrăgându-se apoi prin cap. M-am mulțumesc. Mulțumeam Domnului, deși câteodată mă
trezit dând slavă Domnului, mulțumindu-I că m-a vindecat. târâiam ca râma pe pământ. Parcă eram mai ușurată când
Totuși încheieturile mele tot „scârțâiau”. Atunci am început stăteam în patru labe, iar plămânii nu îmi erau lipiți de spate.
să pun din nou, alungând gândul de necredință: „Înapoia De obicei, când plecam de acasă, când treceam pe lângă o
mea Satano! Doamne îți mulțumesc că m-ai vindecat!” fântână, care era la vreo două minute de casă, îmi aduceam
Dădeam din mâini și rosteam: „Doamne îți mulțumesc că aminte că trebuie să îmi iau spray-ul. Mă întorceam și

16 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Întoarcerea mea la Domnul

Mă trag dintr-o familie de credincioși. Mai exact tata
s-a pocăit când ea aveam vârsta de nouă ani. Noi suntem
patru frați și niciunul nu am fost credincioși. Tata, înainte
să moară i-a spus mamei: „Dumnezeu mi-a spus că-mi
va întoarce familia la El. Iată eu mor și niciunul nu este
credincios.” După două trei-săptămâni după ce a trecut
el din viață, s-a pocăit mama. Într-o zi ea mi-a zis: „Fiule
măcar într-un Dumnezeu crezi?” Eram rău de tot. Ca să
mă pocăiesc, a trebuit să mă îmbolnăvesc. Am început
a pierde din greutate. Dacă inițial aveam în jur de o sută
douăzeci de kilograme, pierdeam aproape un kilogram la
zi. M-am dus la o policlinică și mi-a depistat cancer la două
porneam din nou la drum. Odată, prin luna mai am plecat organe. Medicul nu mi-a spus că am cancer, ci mi-a spus că
la drum, iar când am trecut pe lângă fântână mi-am adus am două tumori (umflături) pe fiere și pe pancreas. Eu am
aminte că trebuie să mă întorc și să-l iau. M-am întors, dar râs când am auzit de tumori (nu știam exact ce înseamnă).
când să-l apuc m-a „săgetat” următorul gând: „Tu îl iei. Dar Atunci l-am auzit pe medic spunând cuiva: „E tânăr, îi spui
de când nu l-ai folosit?” Parcă era o voce în mintea mea. Am că are cancer și el se râde!”. Atunci mi-am dat seama cât de
înțeles atunci că este vocea Domnului. Am încercat să-mi gravă era situația. Eram foarte alb la față și știam că ceva
amintesc dacă în ziua anterioară l-am folosit. Nu mi-am mai nu este în regulă. M-am dus la spital în capitală și m-am
adus aminte când l-am folosit ultima dată. Am zis atunci: internat. Mi s-a dat același diagnostic. În timp ce eu eram
„Doamne dacă nu îl folosesc, de ce să îl iau? Îl las aici și mă în spital, a venit un frate evanghelic și mi-a adus o Biblie.
duc unde am treabă!” M-am dus, m-am întors și am constatat Când am deschis-o am găsit versetele din Marcu 16:15-
că totul era în ordine. N-am spus nimănui deoarece am dorit 18: Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi
să urmăresc dacă am fost cu adevărat vindecată. În timpul Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza va fi
verii am fost chemată de către cumnata mea să o ajut la mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit. Iată semnele care
o parcelă de pământ, la plivit. Pentru a ajunge la parcela vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci;
respectivă trebuia să ocolim o stâncă. Copiii cumnatei mele vor vorbi în limbi noi; vor lua în mână şerpi; dacă vor bea ceva
de obicei nu o ocoleau, ci mergeau pe direct, chiar dacă de moarte, nu-i va vătăma; îşi vor pune mâinile peste bolnavi,
trebuiau să urce pe ea. Ei m-au chemat să îi urmez. Cumnata şi bolnavii se vor însănătoşi.” Eu am rămas la expresia: „își vor
i-a avertizat că eu sunt bolnavă și nu pot urca stânca. N-am pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșii”.
spus nimic, dar m-ar urcat în urma copiilor. Când am ajuns Aveam o fetiță de un an de zile, iar ceea ce mă durea mai
în vârful stâncii, puteam să respir normal, fără a manifesta tare era că nu va ține minte că a avut un tată. Înainte de
niciun fel de complicații. Am constat atunci că nu mai am a mă opera, mama a decedat și mi-a dat drumul acasă ca
nimic. Totuși mă încercau unele gânduri, care îmi spuneau să particip la înmormântare. La înmormântare au venit doi
să aștept să vină toamna, deoarece în acel sezon e mai frați și au predicat. La sfârșit i-am întrebat dacă ceea ce
problematic pentru cei ce au astm. Aveam pe atunci o sumă eu am citit în Biblie este valabil și astăzi. Ei mi-au spus că
de bani strânsă. Am promis Domnului că o voi da în Numele dacă cred, e valabil și pentru mine. Omul, când nu mai are
Domnului pentru cei ce lucrează pentru El, numai să nu nicio șansă, se prinde de orice scăpare pentru a se salva.
mai am probleme în timpul toamnei. Undeva pe la finalul Mama a fost înmormântată joi, iar ei ne-au chemat pentru
toamnei, după ce am constatat că nu mai am nici urmă de duminica ce urma la ei la adunare. Am hotărât să merg
boală, deoarece aveam zile de post, pe la casele fraților, am împreună cu un prieten. Eram așa de doritori că socoteam
hotărât să mărturisesc ce a lucrat Domnul, ca nu cumva El parcă și orele nu doar zilele până să vină duminica, ca să
să se supere. Astfel, fiind cu grupa din care făceam parte, la ne întâlnim cu frații și să discutăm. Duminică la ora 06.00
finalul rugăciunilor m-am ridicat și am mărturisit lucrarea noi eram în fața adunării. Adunarea a început la ora 10.00.
Domnului. Acolo era o soră care avea un copil bolnav de Frații nu se așteptau ca noi să venim. La final le-am spus că
gripă. Ea a spus: „Eu să mulțumesc Domnului că am un vreau și eu să cred ca ei, dar am anumite întrebări. Probabil
copil bolnav? Parcă nu pot!”Mai târziu acea soră mi-a spus le-am pus vreo două sute de întrebări. Toată după-amiaza
că s-a dus acasă și a încercat să pună în practică. Începea să am discutat cu ei. Voiam ca la întrebările mele, să îmi dea
mulțumească, dar parcă îi era greu să spună că mulțumește dovezi din Biblie. Să văd eu că așa scrie. Eu întrebam iar ei
Domnului că are copilul bolnav. Până la urmă a reușit să-I îmi răspundeau. Seara ne-au chemat la o adunare din altă
mulțumească Domnului și să-I spună că El îl poate vindeca. localitate. Ultima rugăciune se făcea pentru cei bolnavi. Un
Până seara copilul și-a revenit. Eu am împlinit ce am promis bătrânel de vreo nouăzeci și cinci de ani a întrebat: „Cine
Domnului, iar eu nu am mai avut probleme cu astmul. are nevoie de vindecare și are credință să iasă în față!”
Slavă Domnului! Primul am ieșit eu. Fratele și-a pus mâna peste mine. Așa
A.V.

17
(continuare în pagina următoare)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Experienţe
„Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri,...şi urmaţi-le
credinţa!” (Evrei 13:7)

de tare mă ardea mâna lui, încât am vrut să fug de acolo. Rușinea a venit peste mine deoarece mă gândem cât timp
La urmă el mi-a zis: „Nu știu cine ești. Te-a durut tare? Să nu poți să ieși în fața poporului și să repeți același lucru. Tot
te temi! Peste tine nu au fost mâinile mele, ci mâinile lui mărturisind minunea Domnului, m-am simțit din nou bine
Hristos!” Eu nu am înțeles ce înseamnă aceasta, dar mi-a și nu am mai avut nimic. Bineînțeles că mai am anumite
spus că în organismul meu s-a întâmplat ceva. Tot la aceea neajunsuri trupești la vârsta mea, dar analizele sunt în
slujbă a fost un mesaj profetic care suna astfel: „Sunt aici regulă, iar de atunci au trecut unsprezece ani. Apoi la noi
doi bărbați de vârstă mijlocie. Dumnezeu astăzi le face o în sat s-a format biserică. În prezent avem douăzeci și trei
chemare și astăzi le dă iertare. Dacă ei astăzi nu primesc de membri. Din frații mei, doar unul singur nu este pocăit
iertarea aceasta, nu vor mai avea niciodată iertare și o altă până în prezent. Mulțumim Domnului pentru că au venit
chemare.” Eu m-am uitat la prietenul meu și i-am spus că la pocăință oameni tineri. Domnul a făcut multe minuni la
probabil despre noi vorbește. După nici un minut, prorocul noi în localitate. Prietenul cu care eu m-am pocăit deodată
a zis: „Voi care ați fost descoperiți, ridicați-vă în picioare!” avea și el cancer în faza cea mai avansată. A avut parte
Noi ne-am ridicat și am primit pocăința. Am venit acasă. de treisprezece ședințe de chimioterapie și șaisprezece
Eu deja foloseam morfina, deoarece boala era avansată. De ședințe de radioterapie. El mi-a spus: „Dacă Dumnezeu te-a
obicei dormeam câte un ceas, două pe noapte. În aceea vindecat pe tine și eu am crezut ca și tine; El e dator să mă
seară când m-am uitat la degetele mele, ele parcă arătau vindece și pe mine!” și nu s-a mai dus deloc l-a spital. Cu
altfel. În același timp, nu mă durea nimic. Am dormit toată vreo patru ani în urmă s-a dus la spital pentru o intervenție
noaptea. Dimineața când m-am trezit, i-am cerut soției chirurgicală la picior. Când i-au văzut medicii fișa lui, i-au
de mâncare. Ea a rămas uimită deoarece eu nu mâncam spus că sunt puține șanse să se ocupe cineva de el deoarece
aproape nimic. Câteodată mai serveam câte puțin ceai a avut cancer la oase. El le-a spus că e sănătos. L-au trimis
gol. Toată ziua nu m-a durut nimic. Seara, soția mi-a adus să investigheze cazul și au constatat că nu mai are cancer.
aminte să îmi iau tratamentul pentru durere. I-am spus că Toate aceste minuni au lucrat la convertirea oamenilor în
nu mă doare nimic. Am început să devin roșu la față. De satul nostru. Toți le-au cunoscut și toți le-au văzut.
asemenea, am început să umblu la adunare. Unde auzeam Ca să se poată deschide biserica în localitatea
că este adunare, acolo eram și eu. noastră, a fost nevoie de aprobarea consiliului local (așa
Patru luni de zile nu mai m-am dus la spital, deoarece sunt reglementările în țara noastră). Preotul a umblat
nu mă simțeam deloc rău. După aceea le-am spus fraților în multe locuri, motivându-i să nu ne aprobe ceea ce
că trebuie să mă duc să mă operez și i-am întrebat dacă nu aveam nevoie. Dumnezeu mi-a vorbit prin Duhul Sfânt
cumva prin aceasta îl supăr pe Dumnezeu. Ei mi-au răspuns să mă pregătesc și să iau o zi de post că Dumnezeu vrea
să mă duc. Când m-am dus, medicul a început să mă certe, să vorbească prin mine. Când a venit sedința de consiliu,
spunându-mi în ce stare gravă este fierea. Mi-a spus că au venit și reprezentanți din partea conducerii centrale.
dacă fierea se sparge, eu voi muri pe loc. Mi-au luat din deoarece conflictul era destul de avansat. Deoarece și eu
nou analizele, urmând ca peste câteva zile să mă opereze. făceam parte din consiliu, le-am povestit cum Dumnezeu
Când au sosit rezultatele, am observat că cel care se ocupa m-a vindecat. Totuși aceasta nu i-a mișcat, cum i-au atins
de caz a chemat și alți medici, deoarece ceva nu le ieșea la cuvintele pe care mi le-a dat Dumnezeu. Deodată, m-am
socoteală. Au început să mă controleze. Mă întorceau pe o sculat în picioare, fără să am intenția să mă ridic. Auzeam
parte, pe alta, apăsau și mă întrebau dacă mă doare. Le-am cum gura mea vorbește fără ca eu să mă gândesc ce
spus că nu mă doare deloc. M-au întrebat unde am fost și spun. Când a venit momentul pentru vot, cinci au votat
ce am făcut deoarece fierea mea era ca a unui nou născut. „pentru”, iar cinci „împotrivă”. În acele momente, preotul
Mi-au mai spus că pe pancreas a rămas o urmă ca de la o făcea presiuni, motivântu-i să nu voteze pentru sectanți.
operație (tăietură + cusătură). M-au mai ținut o zi sau două Reprezentanții conducerii centrale au spus că deoarece
și mi-au dat drumul acasă. votul este egal, nu se poate aproba înfințarea bisericii în
După vreo șase - opt luni de zile în care frații mă luau localitate. Din nou m-am ridicat fără să-mi propun și am zis:
cu ei, iar eu mărturiseam minunea prin biserici, a venit „Eu am văzut șase mâini ridicate. Dar dacă dumneavoastră
peste mine un duh de rușine. De atunci am început să numărați până la cinci e problema dumneavoastră.” Când
mă simt iarăși rău. În prima spitalizare mi s-au administrat au numărat din nou, cel mai bun prieten al preotului, cu
două tratamente de chimioterapie. Le-am suportat destul multă luptă, ridica încet mâna, ca să voteze cu „pentru”. Au
de greu. Mai ales cea de-a doua rundă a fost foarte dificilă. afirmat atunci:„Întra-devăr sunt șase mâini ridicate!” Preotul
În timpul administrării l-am rugat pe Dumnezeu să-mi mai a plecat atunci și ne-a dat pace. Am primit autorizație, iar
dea un an de zile ca să-mi pun viața în rânduială, urmând ca de atunci avem casă de rugăciune la noi în localitate. Avem
apoi să mor împăcat cu El. Când am început să mă simt iarăși slujbe în trei zile din cursul săptămânii și duminica.
rău, am crezut că Dumnezeu vroia să mă ia la El deoarece se
apropia împlinirea unui an de zile. Tocmai atunci, printr-un A.B.
prooroc Dumnezeu mi-a spus: „De ce judeci pământește?

18 Du-te și mărtușisește și îți voi lungi viața mult pe pământ!”


„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Carte în serial
„Mai sunt multe lucruri pe care le-a făcut Isus...”
(Ioan 21:25a)

Capitolul 9 Cu acesta toți au fost de acord. Leova și-a adus aminte de


însemnarea sa din caietul cu notițe: „Nu este timp să citim
Cercetarea Cuvântului Marea Carte – Biblia și să bem din acest izvor ce curge
în viață vesnică. Noi suntem fii ai veșniciei și nu suntem
familiarizați cu adâncimile acestei cărți, în care ne este
„Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă
indicată veșnicia.” Toți au fost de acord că cel mai favorabil
asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea;
timp pentru rugăciune și citirea Cuvântului este dimineața.
căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei
Toți erau conștienți de acest fapt, însă nu toți aplicau în
lucra cu înţelepciune”. (Iosua 1:8)
viața lor acest lucru.
Leova îndrăgea foarte mult Biblia. Avea două: una cu
Toți tinerii credincioși erau conștienți de faptul că
imagini, pe care a primit-o în copilărie, iar alta de buzunar,
auzirea Cuvântului lui Dumnezeu doar în adunare nu era
care a primit-o după botezul în apă. El studia anumite
suficientă. Fiecare trebuia să citească Cuvântul prețios al lui
subiecte, dar de fiecare dată simțea că se atingea doar de
Dumnezeu și în particular. Uneori tinerii se întrebau unii pe
marginea marelui ocean de înțelepciune, care este ascuns
alții: „Care este cea mai bună modalitate de a studia Biblia?”
în ea. În însemnările sale, el și-a notat că trebuie să citim
Unii considerau că trebuie citită zilnic, capitol cu capitol;
Biblia cu o credință de copil și nu cu ajutorul minții sau
alții erau de părere că trebuie studiată pe teme, precum
al științei omenești. A recunoscut că doar Duhul Sfânt
dragostea, credința; alții susțineau că totul depinde de
ne poate sfinți ochii și ne poate lumina mintea. Fără El,
nevoile tale interioare. Astfel, când ai încercări – să citești
Biblia rămâne o carte sigilată. A înțeles că datorită Bibliei,
despre încercări, iar dacă a murit cineva – să citești despre
trăim atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de
moarte și înviere. Într-un fel sau altul, toți erau conștienți
vedere spiritual. De asemenea, avem un scop în viață, iar
că Biblia e comoara cea mai de preț a creștinului și că ea
după moarte, avem speranță într-un viitor. Tot ea ne face
este temelia cunoașterii lui Dumnezeu. Problema era
cunoscut mărețul plan de salvare a omenirii, care lucrează
că aproape nimeni nu avea timp liber. Fiecare seară era
și se manifestă printre noi. Leova știa că noi, călătorii de pe
ocupată: slujbe, repetiții, cor și vizite.
acest pământ, trebuie să-i dăm cel mai bun timp, pentru
– Da, citim Biblia puțin, a spus Claudia Cabanova. Eu
ca prin ea cunoscând veşnicia, să vestim și celor apropiați,
cred că tinerii trebuie să urmeze doar primele șapte clase
care nu au timp sau interes pentru a o citi.
și să nu mai continue studiile în şcoli și universități. Dacă
În ziua de luni, tinerii s-au adunat din nou. Toți îl
aleg să continue, nu le va mai rămâne timp pentru a studia
iubeau pe Ivan Ivanovici Bondarenko ca pe un minunat
Biblia și pentru a lucra în ogorul Domnului.
predicator, cântăreț și poet. După rugăciune, el a deschis
Unii au fost de acord cu ea, alții, dimpotrivă, au
Evanghelia lui Ioan și a citit primele versete.
argumentat cu tărie că tinerețea e tocmai timpul potrivit
– Aici se vorbeste despre cuvântul „Logos”. Cine din
ca să înveți și trebuie să depui toată puterea pentru a face
voi poate să spună ce înseamnă expresia aceasta?
studii superioare și mai mult, ca apostolul Pavel, să-L slăvesti
Nimeni nu s-a grăbit să explice, cerându-i să spună
pe Hristos și să slujești oamenilor. Claudia a dat ca exemplu
el ce stie. Ivan Ivanovici, frumos, a expus în mare măsură
pe Niura Cuznețova, care a părăsit institutul medical și s-a
doctrina despre Logos. Unii dintre tineri și-au notat lecția.
dedicat în întregime Evangheliei și lucrării cu tineretul.
La sfârșit, unul dintre frați a spus:
– Dacă fiecare am putea să lăsăm la o parte tot ce
– Ne puteți da schița lecției pe care ne-ați spus-o?
este în plus și am trăi Evanghelia, răspândind-o, atunci am
– Nu, a spus Ivan Ivanovici, nu pot. Vedeți, Biblia mea
realiza multe. Fiecare umblă după foloasele sale. Și tu, Leova,
de buzunar este foarte groasă. Am intercalat-o cu multe foi
doresti să absolvi noua clase, iar apoi să mergi la facultate.
goale de hârtie, iar pe aceste foi eu îmi fac notițe. Tot aici
Procedând așa, pentru Hristos vei da numai nişte fărimituri!
se află și schița prezentată. Dacă cineva vrea, poate să o
Leova le-a explicat că acest lucru este necesar, urmând
copieze, dar Biblia nu o pot da.
ca apoi să dedice din ce în ce mai mult timp lui Hristos.
Toți au început să privească cu interes Biblia lui Ivan
– Bineînțeles Leova – l-a susținut Șura Bondarenco,
Ivanovici. Era evident că lucrase mult la asta.
trebuie să înveți acum; după aceea fiecare din noi va avea
Finalizând studiul Cuvântului lui Dumnezeu, tinerii
familie și copii, care trebuie hrăniți.
s-au ridicat și au cântat un imn:
– Tocmai de aceea, a continuat Claudia Cabanova,
Împreună cu Hristos către țintă alergăm,
acum avem puțin timp pentru lucrarea Domnului, iar
Pe plug mîna noastră-am pus, deci înapoi nu vrem să dăm
mai apoi, când vom avea familii, nu vom mai avea deloc.
Mai avem puțin din drum, lumina tronului se vede
Căci toți știți că în Uniunea Volgo-Kamsk și în general în
Cine aleargă cu Hristos, nicicând viața nu și-o pierde.
comunitate avem puțini evangheliști, deoarece nu putem
Toți au plecat cu intenția fermă de a studia profund
să îi întreținem material. Iar predicatorii buni zic: „Nu putem
Evanghelia lui Ioan sub conducerea lui Ivan Ivanovici. Dar
lăsa serviciul, trebuie să întreținem familia!” Chiar și atunci
cu părere de rău ... acest lucru nu s-a întâmplat. Frații l-au
când au loc conferințe, unii nu vin, iar alții sunt ocupați
chemat să slujească într-un alt loc.
cu lucrul casnic sau cu serviciul; iar pentru aprofundarea
În bezna lui Irod de Iurii Sergheevici Graciov
Cuvântului lui Dumnezeu nimănui nu-i ajunge timpul.

19
Traducere de Veaceslav Croitoru
Cu toții citim puțin Biblia și nu o cunoaștem îndeajuns.
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Timpul... din perspectiva veșniciei
Timpul nu-l poți cumpăra, dar prețuiește cât o viață.
Încredințează-ți timpul în mâna Domnului şi El Îți va dărui o eternitate, fără plată!

Dacă pentru unii timpul înseamnă bani, pentru noi el are un preț incalculabil.

Fiecare clipă ce trece e o pierdere ireversibilă, pe care o poți transforma într-o valoare
eternă!

Folosește-l pe „azi” astfel încât, dacă nu va mai fi „mâine”, să nu ai nimic de regretat!

Timpul schimbă multe, dar nu şterge nimic!

Veşnicia nu-ţi va da înapoi nicio clipă pe care o pierzi acum!

Tot ce trăim „aici” este doar un examen pentru a se vedea ce merităm să fim „acolo”.

„Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!” (Psalmi 90:12)

„Orice lucru El îl face frumos la vremea lui; a pus în inima lor chiar şi gândul veşniciei,
măcarcă omul nu poate cuprinde, de la început până la sfârşit,
lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu.” (Eclesiastul 3:11)

„Să luăm, dar, bine seama, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduinţa intrării în
odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu.” (Evrei 4:1)

„Iată ce vreau să spun, fraţilor: de acum vremea s-a scurtat.


Spun lucrul acesta pentru ca cei ce au neveste să fie ca şi cum n-ar avea;
cei ce plâng, ca şi cum n-ar plânge; cei ce se bucură, ca şi cum nu s-ar bucura;
cei ce cumpără, ca şi cum n-ar stăpâni; cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca şi cum nu
s-ar folosi de ea; căci chipul lumii acesteia trece.” (1 Corinteni 7:29-31)

„Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veşnică la care ai fost chemat
şi pentru care ai făcut aceea frumoasă mărturisire înaintea multor martori.” (1 Timotei 6:12)

„Cine samănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea;
dar cine samănă în Duhul, va secera din Duhul viaţa veşnică.” (Galateni 6:8)

„Căci întristările noastre uşoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate
veşnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd;
căci lucrurile care se văd, sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd, sunt veşnice.”
(2 Corinteni 4:17-18)

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,


răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
Revista „Dragoste pentru Adevăr”
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
www.dragostepentruadevar.ro
e-mail: dragoste_adevar@yahoo.com
Mobil: 0740 437777, 0746 046080

S-ar putea să vă placă și