Sunteți pe pagina 1din 20

Cuprins

Rostul vieții

De câte ori privesc în sus, când stelele apar


Și mă întreb, mai este mult, Isuse când vi iar? 3 Editorial
Și-n orice picur de cristal din roua de pe câmp, Atacați din spate – Editorii
Și-n orice vânt ce poartă-n el al păsărilor cânt.

Nu eu le-am dat culoare, nu eu le-am conceput 4 Cunoștință și pricepere pentru cei tineri

Și rostul lor le știe, doar cine le-a făcut Adevărurile Domnului sau minciunile
satanei – Iosif Anca
Rămâne-o taina-adânca măcar, c-aș vrea să știu
Se-nedreaptă înspre mine, eu nu sunt rob, sunt fiu
6 Familia, cuibul credinței
Cum să crești copii în Egipt pentru Canaan
Când soarele-i pe cer si norii toți dispar (Exod 2:1-10) – Iosif Ignat
Când florile ne-ncântă simțiind ca totu-i har
Când căutarea noastră nu este în zadar 8 Doctrine biblice

Noi am găsit iubirea, albinele nectar Profeții mesianice – Va fi un timp de har


după răpirea Bisericii? – Simion Buzduga

Când simți că totu-n preajma-i lipsit de sens și zici


Că n-ai nici o-mplinire, ce rost mai ai aici
12 Cuvânt pentru slujitori

Când Dumnezeu spune: „Destul!” –


Atunci privește-n juru-ți atent și ai să vezi Viorel Rosca
Ce mare ți-e chemarea, să spui ce ști și crezi
16 Biografii
N-ai vrea să fi lumina când umbre reci apar Eugen Mocan (1921-2019) – Fănel Șuteu
Când tot mai rară-i jertfa ce arde pe altar
Când totu-i parcă forme lipsite de-orice har
Slujirea și mesajul să-ți fie tot mai clar 18 Experiențe

Cu Dumnezeu în permanență (partea a II-a) –


H.A.
Nu îți lasa privirea s-o-ncânte tot ce-i jos
Trăirea-ți și umblarea să-ți fie cu Hristos
Sa vezi ce alții atâția nu văd și nu cunosc
20 Meditație

Drumul pocăinței – Ioan Zlibuț


Că le trec anii vieții și n-au nici un folos

Privește peste vremuri și-n fața și-n trecut


Fondurile necesare editării şi distribuirii re-
Ce har și zile multe promise la-nceput vistei „Dragoste pentru Adevăr”, se constituie din
Și pașii ce urmează să-i faci spre infinit donaţii din ţară şi străinătate. Cei care doresc să
sprijine această lucrare pot depune bani în contul
Încet dar, mai aproape-i tot ce-i făgăduit Asociaţiei Creştine de caritate Gosen, deschis
la BCR Arad, având codul IBAN: RO 62RNCB 0015
Nelu Dobra 0303 1877 0001.
Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!
Colectivul redacţiei

ISSN: 1841-1185
Editorial
„Ai dat celor ce se tem de Tine un steag, ca să-l
înalţe spre biruinţa adevărului” (Psalmul 60:4)

ATACAți din spate

Privind istoria războaielor biblice, observăm tot felul „pe la spate”. Nu la voia întâmplării, Ionatan a remarcat că
de metode de atac. Uneori războinicii atacau inamicii pe „Negreşit, dacă poporul ar fi mâncat azi din prada pe care a
neașteptate. Fiind luați prin surprindere, vrăjmașii erau mai găsit-o la vrăjmaşii lui, n-ar fi fost înfrângerea filistenilor mai
ușor de biruit. În alte contexte, se luptau în mod special cu mare?” (1 Samuel 14:30) Câți dintre noi nu riscăm să pățim
împăratul, conștienți fiind că odată ucis, creștea atât frica la fel? Apelăm la o râvnă specială, uitând că nu doar lenea
cât și dezorganizarea. Întâlnim și situații în Sfânta Scriptură este un păcat ci și lipsa mâncării sau a odihnei.
când una dintre tabere a apelat la oameni care bleastămă – Când evreii erau în război cu filistenii, „...David s-a
sau binecuvintează. Și lista de tehnici folosite atunci poate coborât cu slujitorii lui şi a luptat împotriva filistenilor. David
continua. era obosit.” (2 Samuel 21:15) Această inițiativă a lui David
Fiecare metodă folosită atunci ne poate învăța în este demnă de laudă. În general, este bine să ajutăm pe
lupta noastră duhovnicească. Nu folosim armele lor, nici alții. Totuși, când situația este de așa natură, mai degrabă
nu apelăm la forța fizică, dar trebuie să fim conștienți că și nu facem nimic decât să „stingem” lumina unui popor
astăzi putem fi „atacați” la fel, de cel rău. datorită faptului că nu suntem suficient de apți pentru
De această dată, vă supun atenției, una din metodele aceea lucrare.
folosite de cel puțin două ori în războaiele Verchiului Revenind la metodă, lupta în sine se dădea până la
Testament. O întîlnim atât atât în luptele date de Iosua urmă pentru cetate. Era de la sine înțeles că odată asediată
(Iosua 8) cât și în perioda judecătorilor, în lupta împotriva cetatea de reședință, biruința era asigurată. Păstrând
seminției lui Beniamin (Judecători 20). Pe scurt, tehnnica comparația, noi trebuie să avem grijă de „cetate”. Cu alte
era următoarea: poporul se împărțea în două tabere; una cuvinte, nu trebuie să ne măgulim cu rezultate deosebite
lupta din față, iar alta ataca pe la spate. Ca metoda să fie în slujirea noastră dacă relația cu Dumnezeu este aproape
și mai ingenioasă, tabăra care ataca din față se prefăcea inexistentă. E doar nevoie de timp până când vom constata
bătută cu scopul de a le permite celorlalți să pătrundă mai că am pierdut bătălia. Din acest motiv, asistăm la tot felul
repede în cetate și să îi dea foc. Când cei ce se credeau de „căderi” ale unor oameni cu potențial. Au fost biruiți
biruitori conștientizau ce s-a întâmplat, aveau de luptat și deoarece au neglijat atacurile „din spate” ale Diavolului.
înainte și înapoi, înfrângerea era aproape sigură. Apostolul Pavel era preocupat de „ținerea în stăpânire” a
Cum atacă Diavolul astăzi, folosind același model? „trupului său”, ca nu cumva finalul său să fie nepotrivit. Din
Când atacă atât din față, cât și „dinapoi”? Următoarele acest motiv, asistăm la tot felul de „căderi” ale unor oameni
cazuri din Sfânta Scriptură, pot exemplifica, într-un anume cu potențial. Au fost biruiți deoarece au neglijat atacurile
fel, cele menționate. „din spate” ale Diavolului.
– În Corint, Pavel care dorea să fie ferm cu păcatul, De asemenea, preocupare trebuie acordată și familiei.
a decis ca persoana care a păcătuit să fie pedepsită Ce folos că ne luptăm cu înverșunare „în deplasare” dacă
(2 Corinteni 2:6). Totuși, le scrie fraților că „este destul pentru familia nu am protejat-o suficient. Înfrângerea propriului
omul acesta pedeapsa care i-a fost dată de cei mai mulţi; aşa nostru cămin s-ar putea să fie pentru noi o lovitură prea
că, acum, este mai bine să-l iertaţi şi să-l mângâiaţi, ca să nu grea, pentru a mai putea continua în activitățile de slujire.
fie doborât de prea multă mâhnire.” (2 Corinteni 2:6-7) Oare Fie ca Dumnezeu să ne ajute, să înțelegem metodele
nu vedem aici dorința lui Pavel ca nu cumva aceea luptă să diverse de atac ale Diavolului și să fim pregătiți și ajutați de
fie pierdută datorită neatenției lor? Ce folos că ne luptăm Dumnezeu!
doar înainte (să apărăm adevărul cu orice preț), dacă nu
suntem atenți la atacurile din spate (riscând să pierdem pe Editorul
unii cineva nu datorită păcatului, ci datorită „mâhnirii”).
– La un moment dat, „Saul pusese pe popor să jure,
zicând: «Blestemat să fie omul care va mânca pâine până
seara, până mă voi răzbuna pe vrăjmaşii mei!» Şi nimeni nu
mâncase.” (1 Samuel 14:24) Ambiția lui, râvna lui credem

3
că a fost bună. Totuși a uitat că oboseala îl poate ataca

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Cunoștință și pricepere pentru cei tineri
„să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului
cunoștință și chibzuință” (Proverbe 1:4)

adevărurile domnului sau


minciunile satanei
Omul este o fiinţă ce-şi formează conceptele şi îşi mai „puternice” afirmaţii divine sunt cele cu adresare
trăieşte viaţa în urma informării. Aşa a fost de la începutul generală, la care toţi ar trebui să fim cu luare aminte
istorieri umane şi aşa va fi până la finalul ei. Cartea Geneza, căci: „Aşa vorbeşte Domnul... «Eu, Domnul, Dumnezeul
în special primele capitole şi cartea Apocalipsa, ultimele tău, te învăţ ce este de folos şi te călăuzesc pe calea pe
capitole ale revelaţiei divine, conţin cele mai disputate care trebuie să mergi!»” (Isaia 48:17)
informaţii. În Grădina Edenului Dumnezeu le-a făcut o Afirmaţiile Domnului arată totala Lui dăruire şi
informare corectă primilor oameni, dar şarpele a venit cu disponibilitate pentru întreaga creaţie. Tot ceea ce face
o dezinformare. Până în momentele acceptării minciunilor Dumnezeu porneşte din natura şi scopurile Lui de a
şarpelui cei doi au trăit încredinţaţi de poruncile şi condiţiile împărtăşi tot ce are prin acţiuni şi stări de manifestare
fericirii lor, dar din momentul ispitirii au devenit îndoielnici a dragostei Sale desăvârşite. Un alt adevăr ce rezultă
cu privire la cele spuse de Creator. Tot ceea ce a urmat şi va din afirmaţiile Sale este că sfinţenia a fost şi va rămâne
mai urma, au fost şi vor fi reeditări şi extensii ale afirmaţiilor atributul fundamental în obţinerea şi păstrarea părtăşiei
contrare rostite de Dumnezeu şi de Satana. cu divinitatea. De aici derivă condamnarea fără excepţie a
Tot din cazul ispitirii protopărinţilor noştri putem păcatului şi a răului. Tot din gura Domnului aflăm, e drept
învăţa că omul este dependent în cunoaştere nu numai în mod limitat pentru pentru că noi suntem limitaţi, ceea
prin limita informaţiilor acumulate, ci şi prin faptul că ce se poate afla despre veşnicia trecută şi despre veşnicia
poate fi înşelat prin informaţii eronate când nu cunoaşte viitoare; cum a apărut răul în univers şi cum va fi complet
natura şi intenţiile surselor de informare. În articolul anihilat. Cuvintele rostite din partea Domnului conţin şi
de faţă vreau să scot în evidenţă valoarea şi beneficiile adevăruri legate de viaţa familială, de relaţiile sociale sau
acceptării adevărurilor rostite de Dumnezeul Bibliei şi economice şi alte chestiuni necesare să fie cunoscute de
monstruozitatea creditării minciunilor celui ce a înşelat noi cei care trăim în lumea unde nebunia îşi vinde marfa ei
mulţimi de îngeri şi de oameni. falsă la doar paşi de masa înţelepciunii (Proverbe 1; 9)
Voi prezenta câteva afirmaţii ale Domnului în diferite
1. Adevărurile Domnului etape ale istoriei poporului eveu, pentru a constata câtă
Adevărurile Domnului apar frecvent în textul greutate are un cuvânt spus de Cel ce veghează asupra
sacru, sub diferite expresii de introducere sau încheiere. cuvintelor Sale, în a le respecta şi în a fi respectate. El a
Iată câteva dintre acestea şi frecvenţa lor în traducerea spus lui Moise: „Acum, vino, Eu te voi trimite la faraon şi
Cornilescu: „zice Domnul” - 438, „aşa vorbeşte Domnul” vei scoate din Egipt pe poporul Meu, pe copiii lui Israel.”
- 408, „Cuvântul Domnului” - 231, „Domnul a vorbit” - (Exodul 3:10) Pe lângă acestă promisiune, dată mai întăi
108, „Domnul a zis” - 59, „Cuvântul lui Dumnezeu” - 41, lui Avraam, Dumnezeu a adugat multe altele despre
„Dumnezeu a zis” - 30. Ele au fost rostite de Domnul, moştenirea Canaanului. La aşezarea în ţara promisă Iosua
prin trimişii Săi, îngeri sau oameni; El „a vorbit în... multe a afirmat în faţa poporului : „Toate cuvintele bune pe care vi
rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor le spusese Domnul, Dumnezeul vostru, s-au împlinit pentru
zile, ne-a vorbit prin Fiul.” (Evrei 2:1-2) Unele dintre voi.” (Iosua 23:15) Aceeaşi acurateţe în pronunţare şi
afirmaţiile divine menţionate în Biblie sunt referitoare executate observăm şi în cazul celor profeţite de prorocul
la viaţa de aici şi la anumite situaţii particulare. Din din Iuda trimis la Betel, la împăratul Ieroboam I, fie că viza
ele putem învăţa noţiuni de principiu despre modul o împlinire pentru minutele următoare, fie pentru 300
de gândire şi acţiune a autorităţii divine. Însă cele de ani mai târziu: „El a strigat împotriva altarului, după

4 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
cuvântul Domnului şi a zis: «Altarule! Altarule! Aşa vorbeşte Geneza 3:1-6 putem vedea cu câtă perfiditate i-a înşelat pe
Domnul: «Iată că se va naşte un fiu casei lui David; numele cei doi, întâi cu o îndoială apoi cu o declaraţie ce părea a
lui va fi Iosia; el va junghia pe tine, pe preoţii înălţimilor, fi fără echivoc. Acesta este parcursul general al seducerii
care ard tămâie pe tine şi pe tine se vor arde osăminte prin păcat, aşa cum explică apostolul Pavel îndepărtarea
omeneşti!»» Şi în aceeaşi zi a dat un semn, zicând: «Acesta oamenilor de adevărurile sfinte şi apropierea de minciunile
este semnul care arată că Domnul a vorbit: Altarul se nebuniei idolatriei şi imoralităţii (Romani 1:18-32).
va despica şi cenuşa de pe el se va vărsa.»... Altarul s-a Este foarte important să ştim că diavolul îşi prezintă
despicat şi cenuşa de pe el s-a vărsat, după semnul pe care-l cuvintele drept adevăr şi uneori, în parte, este aşa, dar
dăduse omul lui Dumnezeu, potrivit cu cuvântul Domnului.” scopul lor este întotdeauna distructiv. „Satana se preface
(1 Regi 13:2-5) Reîntoarcerea după robia babiloneană, la într-un înger de lumină.” (2 Corinteni 11:14) El îşi înfiltrează
expirarea timpului de pedeapsă este o altă dovadă de minciunile în mediu religios, jalonează cu succes în cel
adevăr a cuvintelor lui Dumnezeu, care a a zis: „De îndată filozofic dar şi în alte ştiinţe sau pseudoştiinţe. Teorii
ce vor trece şaptezeci de ani ai Babilonului, Îmi voi aduce privitoare a apariţia cosmosului şi a evoluţiei vieţii sunt
aminte de voi şi voi împlini faţă de voi făgăduinţa Mea cea propagate în cele mai înalte medii academice, deşi fără
bună, aducându-vă înapoi în locul acesta.” (Ieremia 29:10) nicio bază reală. Mai nou, paradigme înfiorătoare referitoare
Toate afirmaţiile Domnulu pentru evrei au devenit la relaţia dintre aspecte biologice şi sociale, cu accent pe
valabile şi pentru noi, pentru că avem parte de „aceeaşi viaţa de familie se impun cu bestialitate în toate categoriile
făgăduinţă” (Efeseni 3:6) De aici şi promisiunea generală: sociale şi de vârstă.
„Eu vă voi fi Tată şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul Cel În cazul analizei neprihănirii lui Iov, observăm
Atotputernic.” (2 Corinteni 6:18) Împlinirea reală şi totală, că diavolul minte la risc. El a făcut o afirmaţie înaintea
în Împărăţia eternă este reitertă mereu de Stăpânul soborului ceresc prezidat de atotputernicul Dumnezeu,
universului. „Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: «Iată, Eu căruia i-a zis: „Dar ia întinde-Ţi mâna şi atinge-te de tot ce
fac toate lucrurile noi.» Şi a adăugat: «Scrie, fiindcă aceste are şi sunt încredinţat că Te va blestema în faţă.” (Iov 1:11) A
cuvintesSunt vrednice de crezut şi adevărate... Cel ce va revenit la şedinţa următoare cu o declaraţie mai „puternică”
birui, va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui şi în faţa Domnului: „Piele pentru piele! Omul dă tot ce are
el va fi fiul Meu.»” (Apocalipsa 21:5-7) Dumnezeul nostru pentru viaţa lui. Dar ia întinde-Ţi mâna şi atinge-Te de oasele
care „nu poate să mintă” (Tit 1:2), va împlini tot ceea ce a şi de carnea lui şi sunt încredinţat că Te va blestema în faţă.”
promis, aşa cum spunea şi regele Solomon în rugăciunea (Iov 2:4-5) Nu s-a adeverit nici aceasta; nu a avut succes
sa: „Astfel, Ţi-ai ţinut cuvântul dat robului Tău David, tatăl cu Iov şi astfel n-a putut dovedi celor din cer vinovăţia lui
meu; şi ce ai spus cu gura Ta, împlineşti astăzi prin puterea în aspectul scontat – blestemul. Când Iov era greu lovit
Ta.” (2 Cronici 6:15) Slavă Domnului! soţia i-a propus să blesteme pe Dumnezeu (Iov 2:9). De
ce tocmai astfel de cuvinte? Pentru că ceea ce i-a şoptit
2. Minciunile Satanei lui şi nu a rostit, i-a şoptit şi ei, încercând să-l corupă prin
În referinţele la Satana voi folosi diferitele nume ea, dar aici Iov a fost mai pe poziţie ca Adam. În schimb,
ce-l reprezintă: „balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit a reuşit să-l convingă pe Elifaz, care spunea că a auzit „un
Diavolul şi Satana” (Apocalipsa 12:9) Nu ştim cu ce minciuni glas care şoptea încetişor: «Fi-va omul fără vină înaintea lui
a amăgit el pe unii dintre îngeri, dar ştim care a fost prima Dumnezeu? Fi-va el curat înaintea Celui ce l-a făcut? Dacă
minciună rostită în faţa oamenilor. Din cele prezentate în

5
(continuare în pagina 7)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Familia, cuibul credinței
„...Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului”
(Iosua 24:15b)

cum să crești copii în egipt


pentru canaan (Exod 2:1-10)
Vremurile pe care le trăiau evreii în Egipt erau vezi mort, când îi pui ghiozdănelul în spate şi-l trimiţi la
grele. Devenise o adevărată provocare să-şi păstreze şcoală. Lumea de astăzi e plină de „crocodili”, ca şi Nilul de
identitatea lor ca popor. Egiptenii se săturaseră să-i atunci. Dar n-ai ce face, trebuie să-l trimiţi, căci a crescut.
ţină chiar şi robi şi doreau să-i extermine. Însă evreii se Cum să faci ca să nu-l mănânce crocodilii?
încăpăţânau să reziste. Ei au folosit o metodă care a dat Secretul ni-l dezvăluie tot Iochebed. Primul lucru este
roade: au investit în copii. O constatare dureroasă este să ungi sicriaşul cu lut şi cu smoală (post şi rugăciune).
faptul că noi nu mai investim în copii, iar pe cei care îi Privind din afară, ai zice că femeia o înnebunit sau a fost
avem, ni-i cam fură Egiptul. Mesajul meu este acesta: inconştientă, fanatică. Cum să reziste un copil în Nil, într-
Cum să creşti copii în Egipt pentru Canaan. Ce să un sicriaş uns cu lut şi cu smoală?? Rezistă! Sunt cele mai
facem ca să nu ne pierdem copiii aici în Egipt? Ce a făcut bune materiale impermeabile! Şi-au dovedit rezistenţa
Amram şi Iochebed, ca să se salveze de la dispariţie? de-a lungul vremurilor. Şi apoi îi dai drumul prin credinţă
pe Nil. Dacă prin credinţă femeile Bibliei „şi-au primit înapoi
1. Primeşte-i în ciuda legilor potrivnice pe morţii lor înviaţi” (Evrei 11:35), de ce n-am putea crede
Ce faci atunci când societatea nu te mai vrea (ca că Domnul poate să ne protejeze copiii de „crocodilii” lumii
pocăit)? Faci copii‼ Dar ce ne-ar putea motiva să naştem acesteia? Doamne, ajută-ne să ne facem datoria şi apoi
copii într-o societate care nu iubeşte copiii şi mai ales dă‑ne credinţă că Tu îi poţi păzi când noi nu mai putem!
copiii pocăiţi? Alocaţia primită? Teama de Dumnezeu? Iată
motivaţia părinţilor lui Moise de a-l păstra pe acesta: ”Au 3. Trimite-i la palatul lui Faraon cu lecţia
văzut că copilul este frumos” (Exodul 2:2; Evrei 11:23). Dar ce învăţată
copil este urât? Ce copii de pocăiţi sunt urâţi? Gândiţi-vă că mama lui nu mai avea drept de părinte
Tată, mamă, drag părinte, ce vezi în copiii tăi? O asupra lui Moise, ci doar de doică (asta urmăreşte şi statul
povară, o gură în plus de hrănit, o sursă de griji, nervi şi secular al vremurile noastre: să ne ia dreptul de părinţi
bătăi de cap? Oamenii aceştia au văzut în Moise frumuseţe, asupra copiilor noştri). Dar Iochebed şi-a făcut bine treaba
valoare, ceva care merită păstrat. Nu există valoare mai ca doică. Fiecare picătură de lapte de la sânul ei o combina
mare într-o casă decât copiii. „Fetele noastre sunt ca nişte cu laptele duhovnicesc şi curat al învăţăturilor sfinte. Când
stâlpi săpaţi frumos, care fac podoaba caselor împăraţilor.” îi dădea de mâncare lui Moise cu linguriţa, îi spunea: „Ştii tu
(Psalmul 144:12). Singurii în care merită să investeşti, cine ţi-a făcut guriţa, ochişorii, mâinile, mâncarea pe care o
pentru care merită să munceşti, să rişti, să transpiri sunt mănânci? Este un Dumnezeu care se numeşte Iehova, acolo
copiii. Societatea a alungat această dragoste pentru copii sus …” Când îl legăna să adoarmă, îi şoptea încetişor: „Tu nu
prin hedonism (goana după plăceri şi distracţii), îngrijorare, eşti fiul lui Faraon, ci fiul lui Avraam. Tu faci parte din poporul
stres, nesiguranţă, frică de viitor. adevăratului Dumnezeu, Iehova. Dumnezeu a promis
Mă uit la copiii noștri minunaţi şi mă gândesc că părinţilor noştri că le va da o ţară minunată, Canaanul. Când
dintre ei Dumnezeu poate ridica prooroci, evanghelişti, vei creşte mare, mai bine să suferi alături de poporul tău,
păstori, cântăreţe, misionari, medici, profesori, senatori, decât să guşti din plăcerile de o clipă ale păcatului. Mai bine
miniştri... Aşa trebuie să gândească orice părinte! să fii un pocăit hulit şi prigonit, decât un păgân lăudat de cei
din jur.” Şi aşa a ajuns Moise să iubească lucrurile de valoare,
2. Dă-le drumul pe Nil, dar unge bine să-şi pironească privirile spre răsplătirile divine şi în final să
sicriaşul cu smoală renunţe la incredibilul privilegiu de a fi numit fiul fiicei lui
Cornilescu a tradus ciudat unele cuvinte. N-a spus că Faraon (Evrei 11:24-26).
mama lui l-a pus pe Moise într-un coşuleţ, ci într-un sicriaş, Ce ne trebuie, ca părinţi, să facem această slujbă de
cuvânt care ne duce cu gândul la moarte. Şi aproape că îl doică spirituală? Iubire de Dumnezeu şi iubire pentru

6 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
(continuare din pagina 5)

adevărurile domnului
sau minciunile satanei
n-are încredere Dumnezeu nici în slujitorii Săi, dacă găseşte El
greşeli chiar la îngerii Săi, cu cât mai mult la cei ce locuiesc
în case de lut, care îşi trag obîrşia din ţărână şi pot fi zdrobiţi
ca un vierme!»” (Iov 4:16‑19) Elifaz l-a crezut, astfel era de
părere că dacă şi îngerii comit erori cum ar putea Iov să nu
fie vinovat. Iată că prin silogismul expus diavolul a convins,
dar Scripturile sfinte afirmă integritatea îngerilor rămaşi
poporul sfânt. Mă doare când văd mame care îşi îmbracă
credincioşi Domnului (Psalmul 103:20-21).
la ultima modă copiii dar care nu se roagă, nu cântă, nu
O altă declaraţie mincinoasă şi fără scrupule a fost
citesc Biblia și nu vin la adunare. Iubirea de Dumnezeu şi
de adunare trebuie sădită în copii de mici, pentru ca atunci rostită folosind un citat biblic, tocmai în faţa Fiului lui
când vor fi mari să facă alegeri corecte. Dumnezeu. „Diavolul L-a dus apoi în Ierusalim, L-a aşezat
pe streaşina acoperişului Templulu şi I-a zis: «Dacă eşti Fiul
4. Roagă-te ca atunci când vor fi mari să lui Dumnezeu, aruncă-Te jos de aici»; căci este scris: «El va
întâlnească rugul aprins porunci îngerilor Lui să Te păzească»; şi: «Ei Te vor lua pe
Acolo, la rugul aprins de pe Horeb, viaţa lui Moise mâni, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.»”
a fost schimbată pentru totdeauna. Acolo l-a întâlnit pe (Luca 4:9-11) Ce har pentru noi că Domnul a fost biruitor
Dumnezeu, un Dumnezeu care l-a atras ca un magnet şi şi i-a dat o lecţie de interprtetare corectă a Scripturilor.
i s-a descoperit ca un Dumnezeu care are un Nume, care Adevăruri sfinte, rostite trunchiat şi scoase din context se
este sfânt şi care ne cunoaşte pe nume. Apoi, l-a trimis şi găsesc în multe manuale de teologie, la a căror redactare,
l-a împuternicit să meargă să scoată poporul din robia
tipărire şi difuzare Satan îşi numără succesele, dar totuşi
egipteană.
adevărul biblic a rămas peste veacuri în picioare.
Mi se strânge inima când văd copiii noştri plictisindu-
Domnul Isus Hristos a arătat originea satanică a
se în adunare şi butonând telefoanele. Şi îmi dau seama
că în adunărilor noastre lipseşte ceva esenţial: rugul acela oricărei forme de minciună, când a demascat adevărata
aprins care să-i atragă pe tineri, să le faciliteze cunoaşterea identitate a evreilor, dată nu de sorgintea lor avraamică ci
personală a lui Dumnezeu şi să dea un sens vieţii lor printr-o de comportamentul lor fals: „Voi aveţi de tată pe diavolul; şi
chemare specială făcută de Dumnezeu. În lipsă de acest vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost
rug aprins, ei se duc prin alte biserici (în cel mai bun caz) ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori
în care ard focuri străine sau pleacă în lume. Nu-l poţi ţine de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este
la nesfârşit în adunare dacă rugul este stins sau nu există. mincinos şi tatăl minciunii.” (Ioan 8:44) Minciunile Satanei,
Ce face o biserică să fie un rug aprins? Logic şi normal: ce conţin de regulă promisiuni favorabile celor păcătoşi
focul. E vorba de focul rugăciunilor fierbinţi, focul dragostei crează cel puţin pe moment o stare de încredere, pentru
şi al unităţii dintre fraţi, focul lucrării Duhului Sfânt, zelul că omul are nevoie de anumite motivaţii. În fond, induc
credincioşilor pentru mântuirea altora. Întrebarea „de foc”
„o încredere mincinoasă”, aşa cum a spus Domnul despre
ar fi: Cine aprinde şi întreţine focul în adunare? Păstorul,
prezicerile lui Şemaia, nehelamitul, care pe moment era
comitetul, fraţii de slujbă? Sau fiecare dintre noi? Doamne
agreat, find mai de dorit prezicerile sale decât cele ale lui
ajută-ne!
Moise i-a spus lui Faraon la plecare din Egipt: „Nici Ieremia. El promitea întoarcerea din robie şi eliberarea
o unghie din ce este al nostru nu va rămânea aici”. Cine de sub jugul babilonean în scurt timp, nu o robie de
doreşte să plece spre Canaan cu toată familia lui? Atunci, la durată, fapt ce nu s-a adeverit şi el a fost aspru pedpsit
treabă cu toţii! de Domnul (Ieremia 28-29) Să fim atenţi că numai unele
dintre minciunile Satanei se descoperă în scurt timp, ca şi
Iosif Ignat profeţiile sub inspiraţia unui duh de minciună rostite prin
Zedechia, fiul lui Chenaana, care „îşi făcuse nişte coarne
din fier şi a zis: «Aşa vorbeşte Domnul: „Cu aceste coarne,

(continuare în pagina 14)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
7
Doctrine biblice
„Cuvântul Tău este adevărul.” Ioan 17:17)

profeții mesianice
Va fi un timp de har după
răpirea Bisericii?
Va fi a doua șansă, după închiderea ușii mântuirii? care țintesc semnele care preced ziua venirii Sale și implicit
Este cunoscut faptul că în zilele din urmă vor fi mari ale sfârșitului veacului. O analiză atentă a acestora, ne vor
înșelăciuni. Una dintre acestea spune că va fi mântuire dezvălui faptul că se încadrează în cel puțin trei domenii:
după răpirea Bisericii. Ce spune însă Biblia despre cei care 1. Semne spirituale – în special înșelăciunea hristoșilor
vor rămâne de la răpirea Bisericii? Când Domnul Isus a fost și a profeților falși;
întrebat de ucenici despre semnul venirii Lui și al sfârșitului 2. Semne sociale – degradarea relațiilor interumane
veacului, El le-a zis: „Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva. – conflicte internaționale și naționale: războaie, terorism,
Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu, şi vor zice: «Eu Sunt revolte, răscoale, etc., apoi degradarea inclusiv a relațiilor
Hristosul!» Şi vor înşela pe mulţi.” (Matei 24:4-5) Apostolul frățești, datorită spiritului de vânzare și trădare a multora
Pavel profețește către Timotei: „Să știi că în zilele din urmă... dintre aceștia.
oamenii răi şi înşelători vor merge din rău în mai rău, vor 3. Semne fizice – cutremure, foamete, ciumi, epuizarea
amăgi pe alţii şi se vor amăgi şi pe ei înşişi.” (2 Timotei 3:13) resurselor umane, de apă, ale solului, schimbarea
Pentru a nu fi înșelați trebuie să aflăm adevărul Celui care climaterică, incendii, calamități naturale – alunecări de
este Adevărul, transmis de El - Marele Învățător - consultănd teren, deșertizarea unor zone,.
mesajul Său: profetic, salvator și regesc. Ce trebuie să știm, pentru a nu fi înșelați? Un crez
fals – este arma puternică a celui Rău și primul semn spiritual
I. Profețiile Marelui Profet - Hristos care s-a manifestat în toată perioada istoriei bisericii
Trăim zile profetice. Asistăm la împlinerea cu precizie creștine. Domnul subliniază pericolul acestui fenomen,
a profețiilor mesianice, rostite de Domnul Isus pe Muntele care a luat și ia o tot mai mare amploare, de aceea El, cere
Măslinilor și desigur, a tuturor profețiilor biblice pe subiectul prudență sporită față de înșelăciune, considerându-o
revenirii Sale. Având și oficiul de Profet, alături de oficiile de cel mai dezastruos semn spiritual, atunci când a spus să
Mare Preot și Împărat, El, a profețit despre venirea Sa, cum băgăm de seamă să nu fim înșelați. Profeția care descrie
nu se poate mai clar. Astăzi, opiniile cercetătorilor cu privire semnele spirituale, începe cu un avertisment major care
la acest eveniment, oscilează între ideea că în discursul Său, focalizează un fenomen accentuat care marchează etapa
de pe muntele amintit, Domnul se adresează doar evreilor premergătoare venirii, si anume, maximă prudență, sau
sau ideea că El se adresează inclusiv Bisericii. Oricum, fiind o concentrare serioasă pe semnul spiritual care merită o
respins de neamul Său, și mai ales că era adevăratul profet, totală atenție. Se impune o mediatizare mai accentuată
Domnul transmite mesajele sale profetice apostolilor Săi, asupra învățătorilor și cercetătorilor creștini – astăzi - mai
știind că Biserica urma să fie zidită pe temelia acestora mult ca oricând, deoarece pânza „Păianjenului” îi prinde pe
(Efeseni 2:20). La începutul mileniului trei, realitatea, parcă tot mai mulți din cei care nu cercetează Scripturile și face
se vede mai bine, după ce se tot dă la o parte vălul sau tot mai multe victime în rândul acestora. De ce? Deoarece
cortina unor învățături derutante, care lasă să se vadă mai nu le place adevărul și își dau învățători după poftele lor,
bine adevărul prezis de Mântuitor și care concordă cu înghițind de la aceștia, tot ceea ce li se oferă pe tavă. Există
realitatea din teren. câteva surse a înșelăciunii și câteva coordonate pe care se
Profețiile Domnului, se derulează ca răspuns la cele dezvoltă aceasta:
trei întrebări puse de ucenici: – Înșelăciunea cauzată de diavol, pe toate coordonatele
1. „Când se vor întâmpla aceste lucruri?” viețuirii creștine la nivel planetar (Apocalipsa 12:9,12; 20:8)
2. „Care va fi semnul venirii Sale?” și de duhuri înșelătoare (1 Timotei 4:1).
3. „Care va fi semnul sfârșitului veacului acestuia?” – Autoînșelăciunea – aceasta poate să apară din
Fără să intrăm în detalii cu privire prima întrebare, care momentul în care omul alege un set de valori la care se
vizează Templul, Mesia profețește distrugerea acestuia, fapt raportează. Valorile după care se ghidează oamenii, pot fi
întâmplat în anul 70. Vom arunca o privire peste profețiile clasificate în cel puțin trei grupe:
8 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
a. valori omenești – filosofii, științe sau sisteme de există a doua șansă pentru cel care rămâne de la răpirea
gândire umanistă, care nu fac parte din subiectul nostru; Bisericii? O examinare atentă a unor pasaje cheie care
b. valori religioase - învățături,reguli sau norme descriu evenimantele finale, nu par deloc să susțină acestă
stabilite de către întemeietori de religii, diferiți oameni falsă speranță. Întrucât Biserica nu este rânduită pentru
denumiți sfinți sau diferite personalități religioase care au mânie, este clar (1 Tesaloniceni 1:10;5:9; Romani 5:9; Matei
dat diferite interpretări cu privire la aspecte de anvergură 3:7), în continuare vom vedea dacă va mai fi un al doilea
din sfera religioasă; timp de har pentru păcătoși sau harul va fi retras.
c. valori sau învățături divine – scripturistice.
Problema apare mai cu seamă atunci când omul Templul din cer
folosește ca instrument de evaluare spirituală personală, Apostolul Ioan vede deschis în cer Templul cortului
conceptele de gândire și filosofie umană sau ceea ce a mărturiei. Una din cele patru făpturi vii dă celor șapte
substituit adevărul printr-un pachet de tradiții omenești, îngeri, care ies din Templu, șapte potire de aur pline cu
bazat, în realitate pe un: „așa vorbește și decretează mânia lui Dumnezeu...„ Şi Templul s-a umplut de fum, din
omul!”, în detrimentul unui: „așa vorbește Domnul!”care slava lui Dumnezeu şi a puterii Lui. Şi nimeni nu putea să
s-a constitut și conturat în Cuvântul revelat prin intre în Templu, până se vor sfârşi cele şapte urgii ale celor
învățăturile și poruncile lui Dumnezeu care au devenit şapte îngeri.” (Apocalipsa 15:8) Ce înseamnează această
și ale Domnului Isus, atunci când a spus: „Ați auzit că s-a schimbare a cursului obișnuit, milenar din Templul nostru
zis..., dar Eu, vă spun: ...” (Matei 5:21,27, 31,33,38,43). În care este în cer? (Apocalipsa 11:19; 14:17; 15:5,8). Astăzi,
practică, realitatea tristă, arată că omul a îmbrățișează încă este un har că încă avem în Templul ceresc pe Marele
mai degrabă poruncile omenești, desființând decretele Preot, Domnul Isus Hristos, ca slujitor al locului Preasfânt
divine (Matei 15:3,8,9). Însă, ceea ce va fi cel mai sigur la și al adevăratului Cort din cer (Evrei 8:1,2). Dar mersul
final - adevăr bazat pe Biblie – este că Dumnezeu nu va evenimentelor ar trebui să ne apropie de El, cât încă este
judeca omenirea după conceptele și tradițiile religioase Apărător, căci El nu va rămânea de-a pururi pe scaunul
omenești, nici după interpretările unor învățători, ci harului ca Mijlocitor, odată ce se va închide Templul. Și
după codul Său penal - Sfânta Scriptură, Cuvântul Său, acum să medităm puțin: „Care este baza biblică în virtutea
ce nu poate fi desființat (Proverbele 30:6; Matei 15:6; căruia se spune că unii din cei rămași vor avea a doua
Marcu 7:9,13) și care nu va trece niciodată și va fi baza șansă, pentru că vor obține mântuirea plătind cu viața și
judecății (Ioan 12:48; Romani 2:16). cu sângele lor?” În Apocalipsa 15:5-8, se derulează scena
În continuare, vom identifica unele învățături care încetării slujirii ca Mare-Preot, când ne prezintă Templul
vizează timpul din ajunul revenirii și cel de după răpirea care este în cer, și în care este slava lui Dumnezeu (Șekinah),
Bisericii Domnului Isus. dar în momentul declanșării urgiilor, nu mai intră în el, dat
fiind faptul că slujba de ispășire s-a încheiat. Timpul milei,
II. Timpul încetării slujirii ca Mare-Preot al harului, a încetat – urmează pedepsele și judecățile peste
Este vorba, desigur de cel de al doilea oficiu al cei ce s-au închinat fiarei. Tablouri similare, când nu se mai
Domnului Isus – cel de Mare Preot. Să punem pe cântarul putea în templu, din cauza prezenței slavei Domnului care
Cuvântului învățătura care dă a doua șansă celor care umplea cortul o întâlnim și în (Exodul 40:35; 2 Cronici 5:14).
nu vor fi răpiți la revenirea Domnului Isus, ce a devenit Cel mai trist lucru pe care nu-l învață mulți din credincioși
deosebit de populară, din cauza liniștii pe care o oferă este că vine o vreme când mila lui Dumnezeu încetează:
celor care se complac în neveghere și nepăsare, vis a vis „Domnul mi-a zis: „Chiar dacă Moise şi Samuel s-ar înfăţişa
de marele eveniment, dar care, în realitate este extrem de înaintea Mea, tot n-aş fi binevoitor faţă de poporul acesta.
periculoasă. Se poate un credincios biblic să pună bază pe Izgoneşte-l dinaintea Mea, ducă-se!” (Ieremia 15:1). Iată
o astfel de învățătură doar din scrierile celor care susțin că destinul omului sau al unui popor, care și-a pecetluit

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
9
Doctrine biblice
„Cuvântul Tău este adevărul.” Ioan 17:17)

destinul printr-o alegere greșită. Faptul că nu mai poate Moise că are să se întâmple; şi anume, că Hristosul trebuie să
intra nimeni înseamnă că nimeni nu mai poate mijloci pătimească şi că, după ce va fi cel dintâi din învierea morţilor,
să abată mânia sau hotărârea lui Dumnezeu cu privire la va vesti lumină norodului şi neamurilor.” (Fapte 26:22b, 23)
împlinirea planurilor Sale. Planul Său de mântuire și timpul și în cea mai mare măsură apostolilor și prorocilor Noului
alocat omului pentru salvare s-a încheiat. Vremea harului, Testament așa cum subliniază apostolul Pavel despre Taina
a milei s-a încheia, timpul judecății a sosit. Astfel, rămâne lui Hristos: „.. n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în
valabil decretul final a lui Dumnezeu pentru locuitorii celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinţilor
pământului, după ce soarta acestora este deja pecetluită: apostoli şi prooroci ai lui Hristos, prin Duhul.” (Efeseni 3:5)
„Cine este nedrept, să fie nedrept şi mai departe; cine este 2. Când se va sfârși această taină?
întinat, să se întineze şi mai departe; cine este fără prihană să Profetul Daniel reține din sfera cerească dialoguri
trăiască şi mai departe fără prihană. Şi cine este Sfânt, să se între sfinți sau îngeri – dintre unul care avea o înfățișare
sfinţească şi mai departe!” (Apocalipsa 22:11). Numai după puternică, și un altul, care avea înfățișare de om. Întrebările
ce își încheie oficiul de Mare-Preot, Hristos, va înainta în pe care se puneau, primeau răspunsul ce ținteau vremea
Fața Celui îmbătrânit de zile pentru a primi stăpânire, slavă sfârșitului sau niște vremi îndepărtate (Daniel 8:17,
și putere împărătească...„ ca să-i slujească toate popoarele, 19, 26b). Erau întrebări de genul: „În câtă vreme?... Până
neamurile, şi oamenii de toate limbile. Stăpânirea Lui este o când?” (Daniel 8:13). Dar întrebarea, care viza direct
stăpânire veşnică, şi nu va trece nicidecum şi împărăţia Lui nu timpul judecății și al răzbunării lui Dumnezeu, a fost pusă
va fi nimicită niciodată.” (Daniel 7:14b) de către martirii de sub altar: „Până când zăbovești?”
(Apocalipsa 6:10). În Apocalipsa 10:1, se pare că același
III. Împăratul care închide și nimeni nu va înger cu o înfățișare puternică, care se pogora învăluit în
deschide nor, care avea deasupra capului lui curcubeul, a cărui față
În primul rând El este Cel ce ține cheia lui David – care era ca soarele și a cărui picioare erau ca niște stâlpi de foc,
face trimitere la profetul Isaia (22:22), care îl prezintă pe pare să-L înfățișeze pe Domnul Isus (Apocalipsa 1:13-15).
Dumnezeu ca fiind Suveran, Cel care are cheile să deschidă Cunoaștem acest amănunt prin faptul faptul că Domnul i-a
ușile marilor Sale lucrări. Domnul Isus are cheile Împărăției, promis lui Moise că i se va arăta în nor (Litic 16:2; Numeri
ale morții și ale locuinței morților. Acceptând mântuirea 12:5; Isaia 19:1; Ezechiel 1:14; Apocalipsa 14:14). Ei bine,
prin Isus în viețile noastre noi, trebuie să-L acceptăm pe Isus îngerul amintit vine cu răspunsul: „...că nu va mai fi nici
nu doar ca Mântuitor, ci și ca Domn, Stăpân sau Împărat. o zăbavă, ci că în zilele în care îngerul al şaptelea va suna
El stă pe tronul Său regesc împreună cu Tatăl (Apocalipsa din trâmbiţa lui, se va sfârşi taina lui Dumnezeu, după vestea
3:21). Împărăția lui este de ordin spiritual (Romani 14:17). bună vestită de El robilor Săi prorocilor.” (Apocalipsa 10:6,7)
Astăzi, Domnul Isus domnește în chip spiritual pe în inimile Practic, cum va lua sfârșit taina? Sunetul trâmbiței
noastre, dar la final va fi Domnul domnilor și Împăratul a șaptea proclamă în mod solemn încheierea timpului de
împăraților (Apocalipsa 19:16). Când Taina lui Dumnezeu har, de milă, prin care s-a primit mântuire prin credința și
va înceta, Universul în triumf de slavă va aclama Împărăția harul Domnului Isus Hristos (Efeseni 2:8; Tit 2:11). Încetarea
Sa veșnică (Apocalipsa 11:15-19). propovăduirii Evangheliei! Vremea alocată de Dumnezeu
pentru salvarea omului s-a încheiat! Ce se va întâmpla
Taina lui Dumnezeu când va suna trâmbița a șaptea? Va avea loc răpirea
1. Ce este această taină și când începe? (parusia) Bisericii: „Iată, vă spun o taină: nu vom adormi
În primul rând este planul lui Dumnezeu de salvare toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, într-o clipă, într-o clipeală din
sau de mântuire a omului, care începe odată cu jertfa ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor
de substituire a Domnului Isus pentru păcatele noastre învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi.” (1 Corinteni
(1 Ioan 4:10). Este adevărul prin care evreii și neamurile 15:51,52). Pecețile, trâmbițele, judecățile, trag cortina
credincioase în Mesia, compun deopotrivă trupul lui timpului final dezvăluind scenele și priveliștile, atât de pe
Hristos și impliciți devin moștenitori ai Săi (Efeseni 3:6). pământ a celor rămași de la răpire, cât și din cer, a celor
Această taină, s-a manifestat și încă o face prin adevărurile răpiți în momentul încheierii Tainei lui Dumnezeu.
pline de putere divină cuprinse în ceea ce numim: „Taina 3. Ce se va întâmpla cu cei rămași de la răpirea
lui Hristos” (Efeseni 3:5); „Taina Evangheliei” (Efeseni 6:19); Bisericii?
„Taina credinței” (1 Timotei 3:9) și „Taina Împărăției lui În cartea Apocalipsei. Fiindcă istoria Bisericii, de la
Dumnezeu” (Marcu 4:11) Cuvântul „taină”, sugerează un începutul ei până la evenimentele finale, cu privire la
sens ascuns (Daniel 2:22; Apocalipsa 1:20; 17:5-7). Ea a credincioși și necredincioși se repetă de șapte ori în cartea
fost descoperită într-o măsură limitată profeților Vechiului Apocalipsei putem afla dacă mai este vreo șansă pentru cei
Testament: „..am mărturisit înaintea celor mici şi celor mari, rămași. Astfel, cei căldicei din Laodiceea vor fi vărsați din
fără să mă depărtez cu nimic de la ce au spus proorocii şi gura Domnului (3:16). În 6:12-17, ne este zugrăvită venirea
10 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Zilei celei mari de mânie a Mielului (....), tot spectrul social al descriși în capitolele 2-3, primesc răsplătirile. Cei din 5:8-14,
celor răi intră în panică, fug la munți și la peșteri – și strigă să ei cântă în cel mai mare cor al tuturor timpurilor, cântarea
cadă peste ei, pentru a-i ascunde de Fața lui Dumnezeu, care celor mântuiți și răscumpărați de pe pământ. În 7:9,
este prezentă în ziua de răzbunare, a sfârșitului, deasupra răscumpărații se constituie în marea mulțime oprimată,
pământului. Este știută realitatea că, nimeni nu poate sa-I venită din necazul cel mare, care declamă atributele
vadă Fața și să trăiască (Exodul 33:20). O altă scenă a celor divine înaintea tronului Celui Veșnic. În 11:15, glasurile lor
rămași, este în Apocalipsa11:18, cei morți sunt judecați, iar puternice proclamă biruința finală - Împărăția lumii devine
cei aflați în viață sunt prăpădiți, pentru că la rândul lor l-au Împărăția lui Dumnezeu și Hristosului Său.Urmează un
prăpădit, adică l-au întinat din punct de vedere spiritual. ceremonial de adorare – Sanctus - identic cu cel din 4:8, de
O altă scenă a primei categorii, adică a celor răi, o găsim data aceasta, participă și cei 24 de bătrâni, care își unesc
în Apocalipsa 14:18 – cei rămași de la seceriș (grâul este mulțumirile cu acele glasuri puternice, deoarece răpirea a
deja în grânar), sunt asemuiți cu strugurii sălbatici care avut loc. În 15:2-3, așa cum pe țărmul Mării Roșii, israeliții au
sunt aruncați în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu intonat cântarea lui Moise – la fel, o fac biruitorii fiarei, de
din care va ieși sânge... În 16:21, datorită grindinei care a data aceasta pe marea de sticlă, alătură cântării amintită,
căzut peste oameni și care cântărea un talant, nimeni nu pe cea a Mielului. În 19:1-9, marea mulțime cântă cântările
se mai pocăiește, nimeni nu se mai salvează, oamenii îl aleluiatice – a sosit Nunta Mielului. Și în sfârșit pe noul
hulesc pe Dumnezeu. În capitolul al 19-lea, ospățul Nunții Pământ, în cetatea Noului Ierusalim, nemurile și împărații
Mielului, este urmat de ospățul păsărilor cerului cu cei care vor aduce slava și cinstea slavei lui Dumnezeu (Apocalipsa
se războiesc cu El (19:17,18), restul, vor fi uciși de sabia care 21:24-26).
ieșea din gura Celui ce ședea călare pe calul alb (19:21).
Ultima menționare a acestora, îi descrie mistuiți de focul Concluzie
pogorât din cer ca urmare a faptului că s-au războit cu Pasajele din Scriptură, care vorbesc despre revenirea
tabăra sfinților, n-au făcut parte din ea (Apocalipsa 20: 10). Domnului Isus sau răpirea bisericii, nu conțin indicii că va fi
Apostolul Pavel explică motivul pentru care unii o perioadă de pocăință între răpirea Sa și judecată sau între
credincioși nu vor fi fost răpiți. Aceștia vor rămâne de revenire și starea eternă. Cel mai mare eveniment al tuturor
la venirea Domnului, pentru că au crezut o minciună și creștinilor și anume revenirea Sa în glorie, nu va mai lăsa
n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. În timp pentru pocăința celor rămași de la acest eveniment.
consecință vor fi osândiți (2 Tes.2:10-12). Apoi cei ce nu Teoria care piermite timp pentru pocăință după venirea lui
ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos, de Hristos, este o erezie periculoasă care îi încurajează pe cei
asemeni „Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veşnică, de la nepăsători sau pe cei ce trăiesc în păcate nemărturisite și
faţa Domnului şi de la slava puterii Lui, când va veni, în ziua nepărăsite, care vor trăi pe marginea prăpăstiei, cu toate
aceea, ca să fie proslăvit în sfinţii Săi, şi privit cu uimire în toţi șansele de a cădea în ea – în prăoastia căderii, lepădării și
cei ce vor fi crezut .” (2 Tesaloniceni 1:9). rătăcirii și de credință (1Timotei 1:18,19; 4:1; 6:10). Biblia
Cei care n-au făcut voia lui Dumnezeu, în Ziua prezintă întoarcerea lui Hristos drept un eveniment ce va
aceea – revenirii Domnului Isus (2 Timotei 1:12;18;4;8; 2 reprezenta apogeul tainei lui Dumnezeu.
Tesaloniceni 1:9), vor fi respinși: „Atunci le voi spune curat: Așadar, închiderea timpului de har nu va lăsa posibilitatea ca
„Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, ușa mântuirii să mai poată fi deschisă după ce însuși Mesia
voi toţi care lucraţi fărădelege.” (Matei 7:23) De asemeni, o va închide. Speranța deschiderii ei, a doua oară nu se va
fecioarele, care nu și-au pregătit candelele și nu și-au luat realiza niciodată, pentru că nu poate documentată, cu atât
ulei în candele nu li se va mai deschide ușa: „Mai pe urmă, mai puțin propagată. Cine o face, va trebui să răspundă de
au venit şi celelalte fecioare, şi au zis: „Doamne, Doamne, sufletele înșelate...În schimb, este scris„ de aceea, cum zice
deschide-ne!” Dar el, drept răspuns, le-a zis: „Adevărat Duhul Sfânt: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi
vă spun, că nu vă cunosc!” (Matei 25:11-12) Însă cel mai inimile...” (Evrei 3:7a). Dumnezeu să facă să rămânem în
limpede mesaj de refuz al Domnului Isus pentru cei ce vor picioare în vremurile care vin și să fim nu printre cei care se
bate la ușile încuiate este cel reținut de evanghelistul Luca, vor ruga zadarnic în fața ușii închise. De-a Domnul să fim
atunci când spune: „Odată ce Stăpânul casei Se va scula şi va toți în odaia Sa de Nuntă, Amin!
încuia uşa, şi voi veţi fi afară, şi veţi începe să bateţi la uşă, şi
să ziceţi: „Doamne, Doamne, deschide-ne!” drept răspuns, El Simion Buzduga
vă va zice: „Nu ştiu de unde sunteţi.” (Luca 13:25)piți?
În Cartea Apocalipsei, paralelismul progresiv al istoriei
Bisericii, este prezentat în șapte ipostaze sau descrieri
diferite. Cei credincioși care sunt răpiți sunt prezentați la
fel, în secvențe edenice, magnifice diferite. Asfel, biruitorii

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
11
Cuvânt pentru slujitori
„Luați seama, dar, la voi înșivă și la toată turma peste care
v-a pus Duhul Sfânt episcopi...”(Faptele Apostolilor 20:28)

când Dumnezeu spune:


„Destul!”
Biserica Domnului se află acum într-o situaţie foarte nenorociri, cum se vede astăzi.” (Ieremia 44:23); „De aceea și
dificilă. După o perioadă în care toți ne-am unit în muncă Domnul a îngrijit ca nenorocirea aceasta să vină peste noi; căci
fizică pentru a avea clădiri impunătoare și frumos amenajate Domnul, Dumnezeul nostru, este drept în toate lucrurile pe care
în interior, timp în care Dumnezeu a binecuvântat lucrul le-a făcut, dar noi n-am ascultat glasul lui.” (Daniel 9:14)
mâinilor noastre, să nu poți să intri în Biserică este o mare Astăzi, prin împrejurările prin care trecem, trebuie
încercare. Chiar slujbele efectuate în curtea bisericilor ne să recunoaștem mâna lui Dumnezeu implicată în aceste
fac să ne uităm cu durere la clădirea ridicată și ușa încuiată. acțiuni, nu ca să ne distrugă, ci ca să ne întoarcem cu fața
Din momentul în care am intrat în interiorul clădirii cu spre El. Indiferent care este adevărul despre virusul acesta
restricțiile de distanțare fizică impuse de autorități, simțim scăpat de sub control, trebuie să recunoaștem intervenţia
încă ruperi ale legăturilor de dragoste ce au existat. lui Dumnezeu care dorește să-i salveze pe oameni din
De ce au venit toate acestea? Până când le va îngădui ceva mult mai înfiorător – moartea eternă . Dumnezeu
Dumnezeu? Ce trebuie să facem ca Dumnezeu să aducă lucrează în aşa fel ca să vedem mâna Lui și ne cheamă să
o schimbare în bine? Iată câteva întrebări care trec prin ne întoarcem cu toată inima la El.
mintea noastră și ne frământă. „Până când, Doamne?”
este o întrebare frecvent întâlnită în poporul Israel când 2. David și-a recunoscut păcatul, a acceptat
era pedepsit de Dumnezeu. „Până când, Doamne?”, ne pedeapsa şi a apelat la îndurările Domnului
întrebăm şi noi când auzim mereu expresii de genul: „Nimic El a zis: „Oare n-am poruncit eu numărătoarea poporului?
nu va mai fi ca înainte!” Eu am păcătuit și am făcut răul acesta; dar oile acestea, ce
Când David a poruncit recensământul oamenilor apţii au făcut oare? Doamne, Dumnezeul meu, mîna Ta să fie dar
pentru război fără respectarea celor scrise, Dumnezeu a peste mine și peste casa tatălui meu și să nu piardă pe poporul
trimis o urgie printr-un înger care a omorât „șaptezeci de mii Tău!” (1 Cronici 21:17) Atitudinea de recunoștință a lui David
de oameni”. În timp ce îngerul nimicea în Ierusalim „Domnul față de păcatul înfăptuit, l-a determinat pe Dumnezeu să
S-a uitat și I-a părut rău de răul acesta ; și a zis îngerului care oprească pedeapsa declanșată. Din nefericire puțini sunt cei
nimicea: «Destul!» (1 Cronici 21 :14-15) Acest cuvânt dorim care au voinţa sinceră şi smerenia necesară să-și recunoască
să-l auzim și noi în situația prin care trecem. Dar ce la păcatul înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. „David
determinat atunci pe Dumnezeu să spună „Destul!”? a răspuns lui Gad: «Sunt într-o mare strâmtorare! Să cad în
mâinile Domnului, căci îndurările Lui sunt nemărginite; dar
1. David a recunoscut că acolo era mâna să nu cad în mâinile oamenilor!»” (1 Cronici 21:13) David,
lui Dumnezeu deşi era împărat, nu i-a fost rușine de prorocul Gad, ci a
„David a ridicat ochii și a văzut pe îngerul Domnului recunoscut faptele, cerând îndurare înaintea lui Dumnezeu.
stând între pământ și cer și ținând în mână sabia scoasă și Ce diferenţă între atitudinea lui şi cea a împăratului Saul,
întoarsă împotriva Ierusalimului. Atunci, David și bătrânii, care a recunoscut păcatul doar silit să o facă, după care
înveliți cu saci, au căzut cu fața la pământ.” (1 Cronici 21:16) a vrut să fie cinstit înaintea oamenilor, ca și cum nu ar fi
Același adevăr este surprins și în cartea Judecătorii, păcătuit. Saul a zis: „Am păcătuit! Acum, te rog, cinstește-mă
căci Dumnezeu permitea asuprirea poporului ori de cîte în fața bătrânilor poporului meu, și în fața lui Israel; întoarce-
ori se îndepărta de Legea Domnului, cu scopul întoarcerii te cu mine, ca să mă închin înaintea Domnului, Dumnezeului
cu fața spre El. Când poporul era în strâmtorare, recunoștea tău.” (1 Samuel 15:30) David și-a mărturisit păcatul şi în cazul
mâna lui Dumnezeu ce apăsa asupra lor și se întorceau altui complex de păcate, recunoscând starea lui sufletească
de la viaţa lor idolatră şi imorală, dar nu erau statornici de de după comiterea păcatului şi apoi de după primirea
la o generaţie la alta. Mai târziu, în perioada împăraţilor, iertării din partea Domnului. „Atunci Ți‑am mărturisit păcatul
fenomenul s-a repetat mereu, dar şi pedepsele au urmat, meu și nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: «Îmi voi mărturisi
după cum avertiza Domnul prin profeţii Lui: „Tocmai pentru Domnului fărădelegile!» Și Tu ai iertat vina păcatului meu.”
că ați ars tămâie și ați păcătuit împotriva Domnului, pentru că (Psalmul 32:5)
n-ați ascultat glasul Domnului și n-ați păzit Legea, poruncile și Avem şi noi făgăduințele lui Dumnezeu că primim

12
învățăturile lui, tocmai pentru aceea vi s-au întâmplat aceste iertarea păcatelor şi oprirea pedepselor le le-au generat,

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
oprească, verificându-se în fața Cuvântulu și să ia atitudine
de corectare în dreptul lui și a celor din responsabilitatea lui
Comportamentul poporului Israel față de Dumnezeu
şi urmările faptelor lor, în fapt atitudinea divină de răspuns,
ne stau dovadă vie a principiilor ce guvernează lumea
spirituală. Dumnezeu a fost corect în a prezenta întâi
cerinţele Sale sfinte, apoi în a interveni cu binecuvântare
sau blestem ca urmare a ascultării sau a neascultării. Iată
un scurt istoric al alegerii evreilor şi a rezultatelor alegerii
lor: „Ascultați glasul Meu și Eu voi fi Dumnezeul vostru, iar
voi ve-ți fi poporul Meu; umblați pe toate căile pe care vi
le‑am poruncit, ca să fiți fericiți”. Dar ei n-au ascultat, și n-au
luat aminte, ci au urmat sfaturile și pornirile inimii lor rele,
au dat înapoi și n-au mers înainte.” (Ieremia 7:22-23) Pot fi
observate diferite situații în istoria poporului Israel, când
dar numai pe filiera aceasta. „Cine își ascunde fărădelegile, poporul părăsea legea Domnului și erau pedepsiți din
nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, partea Domnului, iar în momentul în care se întorceau la
capătă îndurare.” (Proverbe 28:13) „Dacă ne mărturisim ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu se oprea pedeapsa
păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și și primeau binecuvântarea. Apostolul Pavel aduce în
să ne curățească de orice nelegiuire.” (1 Ioan 1:9) Dacă încă imaginea bisericii din Corint, dar și în fața noastră acest
întârzie vremurile de înviorare, înseamnă că nu este destulă comportament, pentru ca să învăţăm din istoria lor. „Aceste
pocăinţă. Să ne grăbim să ne smerim înaintea Domnului! lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au
Cei mai mulți dintre credincioși cred că acest virus, Covid- fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit
19, ce bântuie în toată lumea și care încearcă să oprească sfârșiturile veacurilor.” (1 Corinteni 10:11)
înaintarea credincioșilor este o îngăduință a lui Dumnezeu, Dragii mei, există un dușman care încearcă prin toate
prin care vrea să ne cheme la o verificare a trăirii noastre căile posibile să ne oprească din a asculta de Cuvântul lui
înaintea Domnului. Dar câți dintre cei ce știu lucrul acesta Dumnezeu. El a venit și la Domnul Isus încercându-L prin tot
i-au o atitudine de pocăinţă? felul de probe, ca să-L determine să-și schimbe atitudinile
în viață, neascultând până la capăt de voia lui Dumnezeu.
3. David a luat hotărârea de al asculta pe Domnului Isus însă a rămas credincios până la sfârşit şi va
Dumnezeu continua să-şi îndeplineaacă mandatul de Mântuitor până
„Îngerul Domnului a spus lui Gad să vorbească lui la realizarea obiectivului etern de restaurare deplină a
David, să se suie să ridice un altar Domnului... David s-a suit, universului. El a zis: „M-am pogorăt din cer, ca să fac nu voia
după cuvântul pe care-l spusese Gad în Numele Domnului.” (1 Mea, ci voia Celui ce M-a trimis.” (Ioan 6:38) În această decizie
Cronici 21:18-19) Cerința lui Dumnezeu, ca David să zidească au rămas și apostolii Domnului Isus urmând porunca
un altar, avea să aducă oprirea mâniei lui Dumnezeu, dar marelui Învățător, ascultând până la capăt, chiar cu prețul
aceasta era condiționată de ascultarea de care David trebuia multor suplicii din partea oamenilor, totuși ei au socotit
să dea dovadă. „David a zidit acolo un altar Domnului, și a că este mai drept să asculte de Dumnezeu. „Drept răspuns,
adus arderi de tot și jertfe de mulțumire. A chemat pe Domnul și Petru și Ioan le-au zis: «Judecați voi singuri dacă este drept
Domnul i-a răspuns prin foc, care s-a pogorât din cer pe altarul înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de
arderii de tot. Atunci Domnul a vorbit îngerului, care și-a vârât Dumnezeu.»” (Fapte 4:19)
iarăși sabia în teacă.” (1 Cronici 21:26-27) Ascultarea în totul Daca vrem ca mânia lui Dumnezeu să se oprească,
de cuvintele lui Dumnezeu este cheia tuturor biruințelor, și fiecare din noi trebuie să ne verificăm și să decidem să
rămânerea sub binecuvântarea lui Lui. De la primii oameni ascultăm întru totul de legile Sale sfinte. Cred că s-a uitat
vedem cum prima cerință a lui Dumnezeu a fost ascultarea Dumnezeu spre noi și a văzut că amestecăm lucrurile,
de cuvântul său, iar pedeapsa a venit în urma neascultării ca samaritenii. „Astfel se închinau Domnului, dar slujeau în
(Geneza 3:17‑19) Nu dorinţa de a continua slijirea tot același timp și dumnezeilor lor, după obiceiul neamurilor de
fără principii sfinte trebuie să ne marcheze. Dumnezeu unde fuseseră mutați. Până în ziua de astăzi își urmează ei
vorbea evreilor ce-şi reluaseră slujirea la Templu, dar nu în obiceiurile de la început: nu se închină Domnului și nu se țin
sacralitatea cerută de Lege: „Cine din voi va închide porțile, nici de legile și rânduielile lor, nici de legile și poruncile date de
ca să n-aprindeți degeaba focul pe altarul meu? N-am nici o Domnul copiilor lui Iacov, căruia i-a pus numele Israel” (2 Regi
plăcere de voi, zice Domnul oștirilor și darurile de mâncare din 17:33-34) Dumnezeu a îngăduit această boală pe întregul
mâna voastră nu-Mi sunt plăcute!” (Maleahi 1:10) Dumnezeu pământ cu scopul să ne trezească și să facem doar cei plăcut
cerea să se închidă această poartă a neascultării și necinstirii Lui. Dumnezeu să ne ajute să împlinim voia sa „cea bună,
față de El, și să se deschidă poarta slujirii prin ascultarea plăcută şi desăvârşită” (Romani 12:2) cu toată inima, pentru
totală față de Dumnezeu. La fel și astăzi, mulți credincioși ca să spună: „Destul”. Şi chiar dacă starea lumii ce merge din
se găsesc intrați pe această poartă a slujirii în neascultare rău în mai rău va continua, noi tot aşteptăm un „destul!” când
față de cerința lui Dumnezeu, ascunzându-se sub bine va suna trâmbiţa şi se va instaura Împărăţia lui Dumnezeu.
cunoscutele expresie: „Așa credem noi!” sau „Așa-i la noi!”.

13
Dumnezeu așteaptă să vadă dacă este cineva care să se Viorel Roșca

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Continuare de articole
„...dacă s-ar fi scris cu deamăruntul,...în lumea aceasta n-ar fi
putut încăpea” (Ioan 21:25)

(continuare din pagina 7)

adevărurile domnului
ceea ce convine omului. În schimb, Dumnezeu urmăreşte
nu împlinirea imediată ci calificarea noastră pentru

sau minciunile satanei


adevăratele împliniri, tocmai prin aceste opţiuni. Dacă
Dumnezeu ar oferi totul acum şi aici, cum s-ar putea alege
cei care din dorinţă curată voiesc părtăşia Lui sfântă sau
îl ascultă numai pentru un câştig material. Aceasta rezultă
vei bate pe sirieni până îi vei nimici.»” (2 Cronici 18:10) chiar din spusele Satanei în cazul lui Iov: „Oare degeaba se
Moartea lui Ahab a dovedit în cel mult câteva zile minciuna teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui şi tot
lui. În timp toate minciunile vor sfârşi prin a se lămuri de ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mânilor lui şi turmele lui
ele toţi cei ce le-au crezut. Ultima „gara” de unde minciuna acopăr ţara.” (Iov 1:9-10)
nu mai are plătit bilet în continuarea va fi judecata de apoi, Cu ce l-a înşelat diavolul pe Iuda când i-a pus în
dar atunci va fi prea tragic să rămânem pe jos, căci ne va minte „gândul să-L vândă” (Ioan 13:21) pe Domnul? Nu
ajunge pârjolul, aşa că trebuie să ne lămurim acum. ştim exact, dar din cazul lui Petru, cerut şi el să fie „cernut”
(Luca 22:31), înţelegem că mai întâi i-a dat ideea că nu
3. Confruntări între adevăr şi se poate ca Hristosul, Fiul lui Dumnezeu să fie omorât de
minciună oameni. Atunci „Isus S-a întors şi i-a zis lui Petru: «Înapoia
Istoria planului lui Dumnezeu de mântuire în Domnul Mea, Satano: tu eşti o piatră de poticnire pentru Mine! Căci
Isus Hristos, ca şi concept, necesitate şi modalitate de gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri
realizare, este domeniul cel mai fierbinte al conflictului. de ale oamenilor.»” (Matei 16:23) Când a venit momentul
Marea bătălie a început în Grădina Edenului. „Domnul arestării s-a opus, apoi s-a lepădat, parcă uitând tot ce i-a
Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Poţi să mănânci spus Domnul. Mai târziu, poate amintindu-şi de aceste
după plăcere din orice pom din grădină; dar din pomul episoade, a scris: „Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul
cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută
care vei mânca din el, vei muri negreşit.” (Geneza 1.16-17) pe cine să înghită.” (1 Petru 5:8) Să fim atenţi căci suntem
La prima luare de cuvânt Satan prin vocea şarpelui a zis pe pământul unde „locuieşte Satana.” (Apocalipsa 2:13) şi
Evei: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: «Să nu mâncaţi din ispitirile lui, deşi n-au o justificare temeinică, sunt foarte
toţi pomii din grădină?» Femeia a răspuns şarpelui: «Putem insistente ca în cazul provocării lui David pentru a face
să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină.» Dar numărătoarea poporului. „Satana s-a sculat împotriva lui
despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: Israel şi a aţîţat pe David să facă numărătoarea lui Israel.” (1
«Să nu mâncaţi din el şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să Cronici 21:1) Ioab şi probabil alţi consilieri au încercat să-l
nu muriţi.» Atunci şarpele a zis femeii: «Hotărât, că nu veţi determine să renunţe la proiectul acesta, dar el „a stăruit
muri! dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, în porunca pe care o dădea” (2 Cronici 21:4). În urmă regele
vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând şi-a dat seama de eroarea comisă, dar a a fost pedepsit
binele şi răul.»” (Geneza 3:1-5). Omul a avut de ales între pentru păcatul spre care l-a condus această ispită.
cele afirmate de Dumnezeu şi de Satana. Comiterea Domnul Isus fost testat şi el prin şoaptele diavolului,
păcatului a constat în acceptarea provocării şarpelui, dar nu doar în pustie ci şi la cruce: Domnul a spus: „Vine
pe loc au conştientizat că s-a produs o schimbare majoră şi stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în Mine; dar vine, ca
judecata divină, ce s-a pronunţat imediat, i-a făcut să vadă să cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl şi că fac aşa cum Mi-a
într-un mod ireversibil diferenţa dintre adevărul spus de poruncit Tatăl.” (Ioan 14:30-31) Ce clar! Mântuitorul nostru
Dumnezeu şi minciuna Satanei. ne-a eliberat de sub puterea diavolului prin statornicia în
Cercetarea atentă a afirmaţiilor ce ajung la mintea iubirea faţă de afirmaţiile Tatălui şi refuzul categoric de a
noastră, ne scutesc nu numai ce acţiuni pripite ci şi de accepta minciunile diavolului.. Apostolul Pavel scria că
afirmaţii înşelătoare. Verificarea celor rostite de Domnul şi noi trebuie să-L biruim după modelul Domnului şi în
până aici – prin Scripturi - Îl califică să fie ascultat, pe Numele Lui. Astfel biruinţa noastră asupra lui va dovedi
când toate înşelătoriile diavolului îl descalifică total, în ai pentru fiecare în parte valoarea jertfei de la cruce, prin
fi acceptate ofertele şi crezute prezicerile. Totuşi dacă este faptul că Domnul ne-a eliberat de sub puterea păctului şi
aşa de clar, de ce are Satana un succes atât de mare? Cred a morţii şi prin slujba Sa de Mare Preot ne oferă resursele
că pe motiv de ofertare imediată fără limite şi norme sfinte, necesară zdrobirii capului şarpelui, adică respingerii totale
14 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
a ideilor lui. În felul acesta Dumnezeu va câştiga bătălia Faza definitivă va fi conform Apocalipsa 20:10 - „Şi diavolul,
împotriva Satanei tocmai prin omul pe care şarpele la atras care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde
sub dominaţia sa „Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe este fiara şi proorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în
Satana sub picioarele voastre.” (Romani 16:20) vecii vecilor.” Până acolo mai este, dar după aceea biruitorii
vor avea linişte şi pace pentru vecii vecilor!
4. Perspective apocaliptice
În ultima generaţie, nevoia de cunoaştere a Concluzii
adevărului este cu atât mai mare cu cât puterea înşelărilor Testul Grădinii Edenului este pentru toţi oamenii,
demonice va atinge cotă maxime. Apostolul Pavel le-a două glasuri ce deschid două drumuri, înspre pomul vieţii
vorbit, apoi le-a scria tesalonicenilor, desprea aceasta, dar sau în afara grădinii, alegerea ne aparţine. Prima şansă a
noi putem constata că Domnul ne-a avut în vedere mai fost ratată de toţi – „prin înşelăciunea păcatului” (Evrei 3:13),
mult pe cei din vremea aceasta decât pe cei de atunci. El a doua este unică – „prin ascultarea de adevăr” (1 Petru 1:22).
a explicat că fenomenul înşelăriilor demonice are la baza Prin jertfa Domnului Isus Hristos ni s-a oferit şansa „reluării
o suită de minciuni, care îmbină diferite domenii ale vieţii testului edenic”, în condiţii mult mai favorabile, dar nu fără
şi societăţii. „Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze... alegerea noastră statornică. Există o relaţie inseparabilă
Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit pe care Domnul Isus îl între atitudinea faţă de cele două surse de informare
va nimici cu suflarea gurii Sale şi-l va prăpădi cu arătarea ce vin de la cele două scaune de domnie, cel adevărat şi
venirii Sale. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, etern şi cel temporar şi seducător. Acceptarea informaţiilor
cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase şi divine te face biruitor în faţă şoaptelor persuasive sau
cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea strigătelor înspăimântătoare ale Satanei, de aceea este
pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului scris: „Supuneţi-vă, deci, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă
ca să fie mântuiţi. Din această pricină, Dumnezeu le diavolului şi el va fugi de la voi.” (Iacov 4:7)
trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună: Însuşirea adevărurilor sfinte şi statornicia în ele
pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit ne va face invincibili la nivelul minţii în faţa minciunilor
plăcere în nelegiuire, să fie osîndiţi. Noi însă, fraţi prea Satanei. Pentru ca Adam şi Eva să nu fie biruiţi trebuiau
iubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui doar să respecte porunca dată. Apostolul Ioan explica
Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a unor biruitori de diferite vârste, secretul biruinţei lor:
ales pentru mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa „V-am scris părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de
adevărului.” (2 Tesaloniceni 2:7-13) Se înţelege din la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi tari şi Cuvântul
acest text că evitarea înşelăciunii nu are de-a face cu lui Dumnezeu rămâne în voi şi aţi biruit pe cel rău.” (1 Ioan
incapacitatea demonică de operare, nici cu capacitatea 2:14) Răsplata pentru credinţa şi ascultarea de „Cuvântul
umană de percepere şi de respingere a puterii răului, ci lui Dumnezeu” care este „Adevărul” va fi evitarea judecăţii
cu „dragostea adevărului”, adică acceptarea adevărurilor lui Dumnezeu şi moştenirea vieţii veşnice (Ioan 5:24).
rostite de Domnul. Nu există altă metodă de descifrare Pedeapsa pentru acceptarea minciunilor diavolului va fi
a minciunilor şarpelui devenit balaur, numai acceptarea împărţăşirea soartei lui (Matei 25:41). Alege viaţa!
adevărului sacru; sfinţirea te face înţelept, iar păcatul te
predispune sau chiar te predestinează rătăcirii. „Armătura Iosif Anca
lui Dumnezeu, (prin care vom putea) ţinea piept împotriva
uneltirilor diavolului” (Efeseni 6:11) sunt „armele de lovire şi
de apărare pe are le dă neprihănirea” (2 Corinteni 6:7). Cine
nu primeşte adevărul este „obligat” să accepte minciuna!
Ceea ce s-a petrecut în cer prin victoria definitivă
asupra diavolului şi îngerilor lui trebuie să se întâmple şi pe
pământ, dar nu fără o bătălie crâncenă (Apocalipsa 12:12) O
etapă în destituirea Satanei şi dovedirea înşelătoriilor lui s-a
petrecut prin victoria de la cruce. Înaintea crucificării Sale
Domnul a spus: „Acum are loc judecata lumii acesteia, acum
stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară.” (Ioan 12:31)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
15
Biobragii
„Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri,...şi urmaţi-le
credinţa!” (Evrei 13:7)

eugen mocan
(1921-2019)
Eugen Mocan s-a născut în 24 februarie 1921, în Mai târziu, după ani de zile în care omul lui Dumnezeu
localitatea Săliște (Cluj). La vârsta de 16 ani a încheiat lucra împreună cu El, am cunoscut personal un caz în care,
legământul cu Domnul în apa botezului (1937). Zece o fetiță bolnavă de epilepsie a fost cercetată de puterea lui
ani mai târziu (1947), s-a căsătorit cu sora Elisabeta Dumnezeu și vindecată în urma rugăciunii cu autoritate a
Murar (d. 2005), cu care a avut patru copii, astăzi acestui frate. De ce nu i-a făcut nimeni reclamă? Pentru că
plecați din viață. Dumnezeu a lucrat, nu el.
A avut meseria pământească a Tabitei din Scripturi,
lucrând cu mult drag în atelierul familial de croitorie, dar 2. Un om smerit
și în odăiță la propriile „haine de in curat” (Apocalipsa L-am surprins odată vorbind despre o descoperire.
19:8). Fiind caracterizat de râvna Evangheliei, a călătorit în Era a lui, dar el nu divulga numele, spunând că a fost
multe localități din țară, contribuind la zidirea sufletelor, descoperirea unui „frate”. „În biserica în care slujeam când
la plantarea unor biserici și la clarificarea unor lucruri eram tânăr, un proroc a avut o descoperire. Că Domnul,
încurcate. A fost binecuvântat cu un dar deosebit al peste 40 de zile va aduce o zi specială în biserica Sa, că
priceperii și al înțelepciunii spirituale; acest lucru nu se mulți vor fi cercetați spiritual, mulți vor fi pecetluiți, mulți
dobândește decât prin rugăciune, seriozitate și citirea vor fi vindecați. Și când am numărat zilele, ele se împlineau
temeinică a Scripturilor. Începând cu 16 mai 1966 a slujit exact în ziua Cincizecimii. Nu au trecut multe zile și prin
în conducerea Bisericii Penticostale nr. 1 din Cluj-Napoca același proroc s-a repetat descoperirea, dar de data aceasta
și a misionat prin satele și orașele județelor Cluj, Mureș și se vorbea despre 20 de zile. Duhul Sfânt ținea evidența; noi,
Alba. La o vârstă aproape seculară de 98 de ani (în 6 aprilie cu calendarul, am socotit din nou și exact peste 20 de zile
2019), după o slujire-record în biserica penticostală (82 de era ziua Cincizecimii. Și în ziua aceea a fost exact așa cum
ani), fratele Jenu a plecat după o scurtă suferință la Cel pe a vorbit Dumnezeu: au fost botezați cu Duhul Sfânt mulți,
care L-a urmat pe pământ. au fost cercetați mulți, au fost vindecați mulți. Domnul a
vorbit și a împlinit.” Cine a fost prorocul? Fratele Jenu. Dar
1. Un om al minunilor lui Dumnezeu nu era el, ci Marele Proroc din Galileea.
Câte minuni a făcut Dumnezeu în viața acestui om, Dacă Dumnezeu a lucrat cumva în viața altora prin
vom cunoaște numai în ziua răsplătirilor. Uneori (rareori) slujirea sa, niciodată el nu se lăuda. Astăzi, în adunările
își deschidea inima să spună câte ceva despre acestea. Am Bisericii lui Dumnezeu se împlinește mai mult ca oricând
aflat de la el că în timpul celui de-al doilea război mondial, cuvântul înțeleptului care spunea că „mulți oameni
era urmărit de niște soldați dușmani. A fugit cu toată își trâmbițează bunătatea; dar cine poate găsi un om
puterea și s-a furișat în podul unui grajd părăsit. Urmăritorii credincios?” (Proverbele 20:6). Într-adevăr prin toate
lui au ajuns călare pe cai exact sub streașina grajdului. mijloacele de „trâmbițare”, de la simple discuții și până la
În timp ce se sfătuiau să mitralieze podul, o pisică a fost emisiuni televizate sau postate în spațiul virtual, așa-zișii
trimisă de Dumnezeu din același pod, să plonjeze miorlăind slujitori își laudă realizările din domeniul spiritual. În același
peste militarii care vorbeau în șoaptă. Caii s-au speriat de timp, după ce au descris cu lux de amănunte ceea ce au
moarte și i-au dus departe, oferindu-i credinciosului ocazia făcut, după ce se laudă fără rușine, nu uită să spună că de
să se ascundă într-o pădurice. Tot el povestea cum odată, fapt toată lauda este a Domnului. Care laudă? A hoților
neavând mâncare pentru copii, a plecat spre piață cu vreo de laudă sacră? Jenu Mocanu nu era așa. El provenea din
doi lei în buzunar. A reușit să cumpere cu ei doar coji și sămânța acelui sfânt care spunea: „Cunosc un om în Hristos
legume stricate, destul de puține. Urcând prin cimitirul care a fost…” (2 Corinteni 12:2). Și de fapt, el a fost! Din
central al Clujului spre strada René Descartes unde locuia această plămadă sfântă a provenit Filagriu, care s-a ascuns
în cartierul Zorilor, în cale i-a ieșit un iepure de câmp. când cineva a vrut să îl laude. De aici a plecat și Simeon
Fugea foarte încet printre monumentele funerare. Fratele Nebunul, care fugea de orice înălțare omenească. Aici s-a
Jenu a aruncat o piatră, l-a lovit, l-a luat și l-a dus acasă, distins și sfântul John Fletcher, căruia, abia după ce a murit
mulțumind Domnului. De fapt primise de la Dumnezeu un i-a fost descoperită într-un sertar distincția primită din

16 iepure de câmp, numai bun de gătit! partea reginei Angliei. Aici a fost găsit și marele evanghelist
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Whitefield, care se ascundea în odăițe pentru a agoniza în de mână, a dus-o în camera de alături, a întrebat-o câteva
rugăciune, după serviciile sale de evanghelizare. Din acest lucruri simple și a adus-o înapoi, spunând: „Plecați acasă.
punct a fost susținut de Duhul Sfânt și evanghelistul D.L. Nu este cazul ca duhurile să plece. De fapt, ele nici nu au
Moody, care nu voia să primească mulțumiri de la cei pe intrat aici.” Și lucrurile erau exact așa.
care i-a slujit și i-a îmbogățit cu averi spirituale. Aici a fost Fiind un om care se ruga noaptea și ziua, unul care
locul în care Domnul nostru preaiubit a spus: „Învățați de petrecea mult timp în părtășia Cuvântului biblic, era uneori
la Mine căci Eu sunt blând și smerit cu inima.” (Matei 11:29). atât de plin de har, încât prin simpla prezență într-o biserică
Oare noi nu putem înțelege că adevărata teologie este oferea solemnitate și demnitate cerească slujbelor divine.
aceea a inimii, nu a capului, a iubirii, nu a cunoștinței? Întotdeauna plutea pe chipul său misterul cântării celui
„Cunosc un caz”, spunea fratele Jenu, „al unui om care era salvat, care poate mărturisi împreună cu poetul: „Drumul
prezent la o stăruință. Domnul i-a arătat o ramură de pom, meu spre lumea asta / l-am plătit cu cât pot duce. / Drumul
cu șapte flori. Și în seara aceea, Dumnezeu a botezat exact meu spre cealaltă / l-a plătit Hristos, pe cruce.” (T. Dorz).
șapte persoane cu Duhul Sfânt. Inițial, au fost șase. Dar acel La un moment dat a explicat unor tineri de ce el nu
frate s-a ridicat și a spus că erau șapte flori. Și că lipsește poate să râdă așa cum o fac unii dintre bătrâni, pentru a
una. Imediat, după o rugăciune, al șaptelea suflet a fost intra în voia (sau în mintea) copiilor: „Eram tânăr și am râs de
umplut de putere și a vorbit în alte limbi.” Cine a fost omul unele situații ivite pe câmpul de misiune. Cu mine erau și alți
care a văzut ramura? El. Dar slava era a Celui care a dăruit tineri, cu care ne-am încins la veselie. Dar veselia noastră nu
viziunea. A Celui care a botezat cu Duhul Sfânt. era sfântă! Deodată am auzit niște pași afară, am făcut liniște
și ne-am prefăcut serioși și pocăiți. Dar pe Duhul Sfânt nu
3. Un „bibliaș” L-am putut înșela! A intrat între noi un frate bătrân. Era un
Deviza de viață a fratelui Jenu a fost aceasta: „Este scris!”, proroc recunoscut în bisericile noastre de atunci. Și când s-a
fiind alipit de Cuvântul Domnului. Citea zi și noapte Cuvântul pus pe genunchi, a strigat Domnul prin gura lui: «Să știți că
Domnului. Folosea câteva versiuni din traducerile românești Duhul Meu nu face râsuri! Așa vorbește Domnul! Duhul Meu
ale Scripturilor, pentru o pătrundere mai clară a unor versete nu râde; și ca să cunoașteți că Duhul Meu nu râde, Am să vă
dificile. Obișnuia să răspundă la întrebări cu versete biblice. dau o clipă de har.» Și în exact acel moment, noi, toți tinerii
Știa că în fața împotrivirilor diavolești nu se poate merge cu zburdalnici și veseli de atunci, am căzut cu fețele la pământ,
autoritatea proprie. Nu o dată a vorbit în fața demonilor cu zguduiți de plâns. Și am plâns mai mult de o oră, până am
versete biblice, fiind recunoscut ca reprezentant și ambasador udat podelele bisericii cu lacrimi. Sub noi era o baltă mare
al cerului pe pământ. Sfaturile pe care le oferea tinerilor erau de lacrimi. Și când ne-am ridicat de pe genunchi și ne-am
impregnate de Cuvânt sfânt. Cea mai mare dorință pe care o văzut chipurile solemne în apă, am știut că lui Dumnezeu nu
avea era să îl viziteze cineva pentru a discuta din Biblie. După Îi place distracția. De aceea am renunțat la glume, la râsuri,
moartea sa au fost găsite fișe de studiu biblic pe care își nota la vorbe fără perdea și la ușurătăți și frivolități.” Acesta era
referințe și gânduri biblice. omul serios cu care nu se putea glumi și care nu glumea.
El iubea adevărul și trăia în adevăr. Căci Mântuitorul lui se
4. Un om foarte serios numea Adevărul lui Dumnezeu.
Fratele Jenu a fost un om liber înlăuntrul său, de o
seriozitate exemplară, care nu glumea niciodată, dar care ***
totuși era caracterizat de o gingășie deosebită apropiindu‑se Un rob al lui Dumnezeu, omul lucrărilor sfinte de la
atent de sufletele oamenilor. Am cunoscut un caz în care, slujirea prin cuvânt, prin rugăciunea pentru bolnavi și prin
o persoană care nu mai avea pace în suflet nici ziua și nici consilierea multor suflete, a plecat spre odihna sa veșnică.
noaptea, a fost dusă la o rugăciune de eliberare în casa Încă unul din pionierii mișcării penticostale românești ne-a
acestui om. Cei care au „exorcizat” acea ființă nu știau părăsit pentru o lume mai bună. Dorim ca Dumnezeu să-și
exact dacă este un caz de demonizare, sau nu. Singurul continue lucrarea prin oameni cel puțin de calibrul lui!
care a intuit realitatea, dintre cei cinci frați care se rugau

17
și porunceau duhurilor să plece, a fost el. A luat persoana Fănel Șuteu

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Experienţe
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri,
nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni
care va veni...” (Psalmul 78:3-4)

cu dumnezeu
în permanență
(partea a II-a)

La o nouă adresă Domnul a promis că-mi va da ceva din partea Lui, ceea ce
Aveam nevoie de câteva lucruri din partea mamei nu a întarziat să se împlinească. Slavit să fie Numele Lui!
înainte de a pleca departe de casă pentru angajare, dar Bucuria mea a fost nespus de mare, dar nu s-a oprit
nu am primit nimic. Ultimul meu bilet de tren gratuit pe aici. Peste 5 zile, era 18 August, iar printre cei îmbrăcaţi în
care îl obținusem de la Casa de copii, a fost bagajul meu. Nu haine albe pentru botez mă aflam și eu. Tatăl meu ceresc
știam unde o să stau în chirie, dar mă aștepta la gară o soră mi-a pregatit totul ca eu sa mă botez. Brațele Sale întinse
pe care o cunoscusem în timpul scolii. Ea m-a condus la o nu le-am văzut, dar le-am simțit întotdeauna. Slăvit să fie
familie credincioasă care avea câțiva copii. De acolo m-au Numele Lui! Strigătul interior al inimi mele a fost auzit de
dus la o altă familie credincioasă care nu avea nici un copil; Dumnezeul Cerurilor. Din ziua aceea toată mâhnirea mea
dar nu am ajuns în casă pentru că încă din curte, răspunsul a fost transformată într-o neexplicată împlinire. Nu-mi mai
a fost: „Nu o primim.” Nu am fost surprinsă de loc, deoarece lipsea nimic în lumea asta, eram gata pentru Dumnezeu,
de multe ori am auzit acest răspuns în dreptul meu. Ajutorul și Apărătorul meu.
Găsindu‑mă în stradă dincolo de o ușă încuiată în urma „Iubesc pe Domnul că El aude glasul meu, cererile mele.
mea, nu eram disperată, știam că Dumnezeu urmărește În veci Îl voi lăuda și voi preamări Numele Lui. Da. El și-a
fiecare pas și detaliu al vieți mele și că El este singurul meu plecat ureche spre mine, de aceea-L voi chema toată viața
ajutor. El mi-a vazut mâhnirea și amărăciunea inimii și mi-a mea.” (Psalmii 116:1-2)
pregătit o familie credincioasă cum nu am întâlnit până
atunci. Acolo am primit o învățătură părintească sănătoasă. Dumnezeu planifică iar noi acceptăm
Slăvit să fie Tatăl orfanilor. Într-o zi, înainte de a pleca la serviciu m-am rugat cu
trei fete, colege de cameră. Domnul mi-a vorbit că în curând
Dumnezeu aude strigătele inimii voi întâlni o persoană pe care nu am văzut-o niciodată,
În data de 13 august 1974, într-o zi de marți, m-am care va fi soțul meu. Dumnezeu mi-a promis că îmi va da
angajat. Privind cu responsabilitate acest nou început un semn după care-l voi cunoaște. După scurt timp, actualul
al vieți mele, a pătruns în inima mea dorința arzătoare, soț s-a angajat la fabrica unde lucram eu. Dumnezeu mi-a
ca această zi să fie cea mai însemnată pentru mine și pe vorbit că eu voi fi o binecuvântare pentru el, iar printr-un vis
plan spiritual. Aceasta, pentru că aveam nemulțumirea că de noapte, mi-a arătat și că el va fi soțul meu.
nu eram botezată nici în apă, nici cu Duhul Sfânt, iar acest Din treacăt într-o zi, cam fara voia mea, l-am oprit
lucru nu mai suporta amânare. Aveam pe atunci 17 ani și spunându-i că vreau să-i comunic ceva, iar el a insistat
jumătate. Este adevărat că, nu avusesem vârsta potrivită numaidecât să-i spun atunci. I-am zis că Dumnezeu a
pentru botez, iar despre botezul cu Duhul Sfânt aflasem de hotărât ca noi să fim împreună. După discuția avută, m-am
puțină vreme. Pentru mine acestea erau mai importante tot frământat considerând că nu se potrivește unei fete
decât prima zi de lucru ca angajată. Simțeam în inima mea credincioase să spună unui băiat așa ceva. Mă gândeam
ca un strigăt către Dumnezeu care doream să fie auzit. Cu ce imagine îsi va face despre mine. Următoarea zi când am
orice preț voiam ca Duhul Sfânt să fie revărsat în inima mea ieșit de la serviciu m-a așteptat și mi-a spus exact ceea ce
neapărat. Nu știam ce să fac și cu cine să vorbesc în privința eu meditasem „Cum eu fată să îi spun unui băiat așa ceva,
aceasta, dar dorința acesta creștea necontenit. . Ajunsă deși nu îl cunoșteam!”. I-am spus: „Faci cum crezi, eu mi-am
de la serviciu în aceea zi, fără să vorbesc cu cineva ce se făcut datoria înaintea Lui Dumnzeu și înaintea ta!” Atunci el
petrce înlauntrul meu, sora la care locuiam în chirie a intrat mi-a zis: „Cand te-am văzut în secție prima dată, mi-am dat
în camera mea și m-a invitat la rugăciune într-o familie. seama că te cunoșteam de undeva. Când am fost în armată
Acolo erau frați musafiri, iar câteva persoane stăruiau Dumnezeu mi te-a arătat așa cum erai îmbrăcată ieri când
după Duhul Sfânt. Am fost gata într-o clipă și după foarte mi-ai vorbit, cu o rochie mov și cu batic de aceiași culoare pe
scurt timp de stăruință am fost botezată cu Duhul Sfânt. A cap. Mai mult, până nu am plecat în armată i-am spus unei

18
fost așa de minunat că nu voi uita niciodată. Printr-o soră surori din biserica noastră, că doresc ca fata care va trebui

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
ține de mână cu acel tânăr, iar umblarea mea va fi plăcută
Domnului în toate privinţele. Prin unul dintre fraţii musafiri
a fost un mesaj profetic pentru mine în care se spunea că
lucrarea de căsătorie vine din partea Domnului, iar juruința
care am făcut-o stând pe bancă să mă țin de ea că-i placută
înaintea Lui. Slavă Tatălui că m-am ținut de hotărâre!
Altă dată am avut din nou frați musafiri în biserică,
care erau folosiți de Dumnezeu cu daruri. Iar m-am rugat
Domnului zicând că nu vreau să-L supăr, dar doresc să-mi
mai vorbească odată. Mă gândeam că dacă cineva nu a
auzit prima dată să audă acum că asta este voia Lui. Doream
să fie soția mea, Dumnezeu să-i vobească ei, iar ea să vină și aceasta deoarece ici și colo apăruseră tot felul de vorbe, iar
să-mi spună. Acum nu te întrista pentru că Dumnezeu te-a eu nu voiam să mă justific înaintea oamenilor. De aceea,
trimis, ca să se faca voia Lui.” Acest lucru mi l-a confirmat și am cerut confirmare de la Dumnezeu în auzul tuturor,
sora din biserică, căreia el îi spusese dorința. considerând că e mai bine să evit discuțiile unora decât să
Până aici totul a fost minunat, dar au început mă lupt cu ele. Slavă Tatălui care răspunde întodeauna celor
împotrivirile din partea familiei lui. Eu nu aveam o familie ce vor un răspuns! Eu l-am primit și a doua oră în biserică.
credincioasă cu cine să mă consult în ce privesc lucrările Apoi fratele mai mare al soțului a venit hotărât de la
Domnului, dar l-am luat pe Dumnezeu ca tată și mamă, L-am mai mult de 700 km distanță, ca să-l oprească auzind că eu
rugat să lucreze cum știe El ca acestă lucrare să fie înțeleasă sunt de la Casa de copii şi sunt singura pocăită din neamul
de toți. Într-o duminică, aveam frați musafiri la biserică, iar meu. Au pus un semn greu de împlinit, dar și acesta s-a
eu cântam în cor pe prima bancă. Atunci L-am rugat pe împlinit, căci Dumnezeu veghea asupra acestei lucrări. În
Dumnezeu să îmi vorbească în plină adunare, ca să audă câteva luni m-am căsătorit. Marire și laudă Celui în a cărui
toată lumea că nu eu l-am ales pe viitorul soț, ci Dumnezeu. brațe ne-am încredințat ființa! Amin!
În timpul rugăciunii am luat hotărârea că voi umbla în H. A.
curăție înaintea lui Dumnezeu. Am promis că nu mă voi

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
19
Drumul pocăinței
„Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi!” (Matei 5:4)

A doua fericire, ne îndreaptă privirile spre alegerea pe care trebuie să o facă orice ucenic. Fiecare
trebuie să urmeze drumul pocăinței. Domnul vorbește omului prin suferință și este aproape de el să-i
ofere mângâiere, har și ajutor (Isaia 57:15). Totuși se pare însă, că în această promisiune, nu e vorba
de plânsul datorat nervilor, invidiei, nemulțumirii, frustrării și nici măcar de plânsul suferințelor sau
pierderilor. Ci cred că e vorba de un plâns născut din motivații mult mai sublime.
1. Plânsul pocăinței: Domnul nu va primi niciodată o pocăință superficială, sau un iartă-mă de
pe buze. Pocăința fără lacrimi e ca femeia care stă să nască și nu are putere; e ca pământul căruia
îi lipsește apa. Domnul prin profetul Ioel spunea: „Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceţi-vă la
Mine cu toată inima, cu post, cu plânset şi bocet!” (Ioel 2:12) Ucenicul Petru, după ce s-a lepădat,
când a realizat grozăvia păcatului lui „... a plâns cu amar” (Luca 22:62). Apostolul Iacov spunea: „...
Curățiți-vă mâinile, păcătoșilor; curățiți-vă inima, ...Simțiți-vă ticăloșia; tânguiți-vă și plîngeți!...”
(Iacov 4:8-9) Simon face un gest de caritate și-L primește pe Domnul cu ucenicii Săi în casa lui. Acolo
vine o femeie păcătoasă, care stă la picioarele Domnului și își plânge păcatele. Simon probabil,
aștepta aprecierile Domnului, dar Domnul care cunoștea gândurile lui, îndreaptă aprecierea Sa spre
această femeie smerită care plângea. Ce bine e să ne vedem bine păcatele și slăbiciunile și să ne
simțim ticăloșia ca să plângem plânsul pocăinței...
2. Plânsul datorat dorinței de sfințire sau rodire: David se ruga cu inima mâhnită așa: „Du-
mă pe stânca pe care n-o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine!” (Psalmul 61:2b) Domnul
Isus aducea „rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească
de la moarte” (Evrei 5:7), luptând în rugăciune ca să nu păcătuiască. Psalmistul spunea că „Cei ce
seamănă cu lacrimi, vor secera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța,
se întoarce cu veselie, când își strînge snopii.” (Psalmul 126:5-6)
Doamne dă-mi lacrimi când strig să fiu mai bun, mai sfânt; când lupt și mă căznesc să ies din ale
firii mreje...
3. Plânsul dragostei pentru semeni. Cel ce trăiește o viață în Domnul va sluji semenilor săi,
după îndemnul: „plângeți cu cei ce plâng” (Romani 12:15). El va fi alături de cei nenorociți, ca
Domnul Isus la mormântul lui Lazăr „plângea” (Ioan 11:35).
Ieremia spunea: „O de mi-ar fi capul plin de apă, un izvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte
pe morții ficei poporului meu.” (Ieremia 9:1) Domnul „Isus a plâns” (Luca 19.41) pentru Ierusalim.
Apostolul Pavel spunea efesenilor: „timp de trei ani, zi și noapte, n-am încetat să vă sfătuiesc cu
lacrimi pe fiecare” (Fapte 20:31). Credinciosul matur va înțelege rolul lui de mijlocire cu rugăciune,
post și lacrimi pentru starea de împietrire a semenilor și pentru păcatul fraților lui. Dragostea lui
Dumnezeu când umple inima unui om, îl va înflăcăra să nu fie nepăsător, ci să smulgă din foc, suflete
pierdute ...
4. Plânsul de dor după Domnul. Mireasa dorește Mirele. „Maria şedea afară lângă mormânt şi
plângea... (zicând) au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus.” (Ioan 20:11-13) Atunci când
simțim că suntem singuri, când pare că Domnul s-a depărtat, ce bine e să-L căutăm cu lacrimi. „Cu
lacrimi mă hrănesc zi și noapte, ...,unde este Dumnezeul tău?” (Psalmul 42:3)
Lacrimile spală ochii spirituali și fac inima mai bună. Creștinul alege Calea îngustă, cu ispite, suferințe
și lupte. Dar „Dumnezeul oricărei mângâieri, ne mângâie în toate necazurile noastre.” (2 Corinteni 1:3-4)
Și bucuria mântuirii El o toarnă prin Duhului Sfânt în inimile noastre (Romani 5:1-4)
Decât un plâns veșnic mai bine unul vremelnic, decât o bucurie vremelnică, mai bine o bucurie
veșnică.
Alege drumul lacrimilor aici (Luca 6.21,25), în Valea plângerii și când Mirele va apărea, „El va
șterge orice lacrimă din ochii lor” (Apocalipsa 7:17; Isaia 25:8-9); și vei ajunge în bucuria veșnică,
fără lacrimi ...
Doamne ajută!
Ioan Zlibuţ

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,


răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
Revista „Dragoste pentru Adevăr”
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
www.dragostepentruadevar.ro
e-mail: dragoste_adevar@yahoo.com
Mobil: 0740 437777, 0746 046080

S-ar putea să vă placă și