Sunteți pe pagina 1din 13

Propunere de Curriculum la decizia

școlii

Legende antice
de spus în jurul focului

Arii curriculare implicate: Limbă și comunicare, Om și societate


Durata: 1 an (1 oră pe săptămână)
Clasa: a IV-a
Propunător: Leordean Manuela-Eliza

2020-2021
C
U
P
1. Argument
R 2. Competențe generale

I 3. Valori și atitudini
4. Competențe specifice
N și conținuturile

S 5.
asociate acestora
Planificare
calendaristică
6. Metode de evaluare
7. Bibliografie
1. Argument

Misticismul unor vremuri îndepărtate, farmecul și atracția înspre mitic


prind rădăcini încă din fragedă copilărie. Necunoscutul este un tărâm pe care
vrem cu orice preț să-l descoperim, iar copiii sunt adevărați ucenici exploratori.
Setea de cunoaștere este o nevoie: copilul se naște și învață, în
permanență, prin descoperire, prin experiență, prin interacțiuni cu mediul
înconjurător; este curios, iar nevoia de cunoaștere devine, astfel, direct
proporțională cu fascinația pe care fiecare conținut i-o trezește. Fascinația
îndeplinește rolul unui combustibil în procesul de învățământ al elevului.
Poveștile sunt elemente de căpătâi în trezirea și menținerea fascinației
copiilor, iar legendele, miturile și basmele populare, subscrise acestei categorii,
trezesc, de asemenea, nevoia primordială de întoarcere la origini, de cunoaștere
și înțelegere a strămoșilor noștri prin studiul moștenirii culturale.
Opționalul Legende antice de spus în jurul focului este realizat la nivelul
a două arii curriculare, și anume Limbă și comunicare și Om și societate
(disciplina istorie). Acesta se adresează elevilor clasei a IV-a, are alocată
studiului o oră pe săptămână și abordează mitologia greco-romană. Tema
mitologiei grecești și romane, a strămoșilor noștri culturali, prezintă un mare
interes în rândul elevilor. Abordând această temă, se are în vedere dezvoltarea
posibilităților de exprimare, citire și înțelegere a unui mesaj, stimularea
curiozității, imaginației și a încrederii în propriile forțe, stimularea interesului
pentru carte și pentru istoria civilizației, precum și formarea treptată a unui
vocabular adecvat (atât literar, cât și istoric), a unei vorbiri fluente, corecte și
logice.
Astfel, dezvoltarea unor competențe de bază pentru parcursul educațional
al elevului sunt puse în valoare prin studiul unui conținut fascinant vârstei, sub
un titlu ce sugerează un cadru intim, o mai mare coeziune a grupului: Legende
antice de spus în jurul focului.
2. Competențe generale
1. Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare
2. Redactarea de mesaje în diverse situații de comunicare
3. Localizarea în timp și în spațiu a evenimentelor istorice studiate
4. Utilizarea termenilor istorici în diferite situații de comunicare

3. Valori și atitudini
 Asumarea conștientă a unor repere privitoare la fondul străvechi de
credințe, mituri și legende greco-romane;
 Dezvoltarea interesului pentru lectură și istorie;
 Abordarea flexibilă și tolerantă a opiniilor celorlalți.

4. Competențe specifice și exemple de activități de învățare


1. Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare

Competențe specifice Exemple de activități de învățare

1.1. Descrierea unui personaj dintr-o - discutarea aspectelor relevante


carte urmărind un set de repere descoperite în carte referitoare la
personaj;
- realizarea unui portret al
personajului, folosind diferite
modalități de exprimare;
1.2. Relatarea unei întâmplări - joc de imaginație (ești pe Muntele
imaginate pe baza unor întrebări de Olimp, iar Zeus îți iese în
sprijin întâmpinare. Ce faci?)
- inventarea unui alt final la o
poveste;
1.3. Inițierea și menținerea unei - jocuri care se bazează pe întrebări
interacțiuni în vederea rezolvării de reciproce;
probleme individuale sau de grup - mini-dezbateri/ controversă creativă

2. Redactarea de mesaje în diverse situații de comunicare

Competențe specifice Exemple de activități de învățare

2.1. Redactarea unei descrieri de tip - expoziție de portrete a Zeilor


portret pe baza unui plan simplu; Olimpului;
- prezentarea unui erou/Zeu mitologic
grec;
- scrierea unui text scurt pentru a se
prezenta unui Zeu din Olimp preferat.
2.2. Redactarea unor texte funcționale - completarea corectă a datelor
scurte pe suport de hârtie sau digital destinatarului pe un plic/ pe o carte
poștală (e.g. scriem o scrisoare Zeilor
din Olimp)
2.3. Povestirea pe scurt a unei - realizarea unui jurnal de lectură care
secvențe dintr-o legendă să conțină elemente cheie de
prezentare a legendelor și/sau desene
care să ilustreze ceea ce elevul își
imaginează
2.4. Manifestarea interesului pentru - realizarea unei cărți care să conțină
scrierea creativă și pentru redactarea legendele preferate ale copiilor și
de texte informative și funcționale desenele corespunzătoare lor
3. Localizarea în timp și spațiu a evenimentelor istorice studiate

Competențe specifice Exemple de activități de învățare

3.1. Ordonarea cronologică a faptelor - precizarea evenimentelor dintr-un


prezentate într-o situație de învățare text citit/audiat folosind expresii
precum: la început/mai întâi/prima
dată; apoi/după aceea; la urmă/în
final; în același timp etc.
- aranjarea unei succesiuni de
enunțuri după ordinea cronologică de
desfășurare a evenimentelor
-participarea la jocuri de rol/
dramatizări ale unor legende citite
3.2. Localizarea în spațiu a - observarea hărților reprezentând
evenimentelor istorice Grecia Antică;
- localizarea pe hartă a unor locuri cu
importanță mitologică;

4. Utilizarea termenilor istorici în diferite situații de comunicare

Competențe specifice Exemple de activități de învățare

4.1. Recunoașterea unor termeni - identificarea termenilor istorici în


istorici în cadrul unor surse accesibile texte diferite;
-lectura textelor cu creionul în mână
4.2. Utilizarea corectă a termenilor - repovestirea unor legende;
istorici accesibili în situații de - descrierea Olimpului folosind
comunicare orală și scrisă termeni istorici
- construirea și rezolvarea de rebusuri
5. Planificarea calendaristică
Nr. Ob.
Unitatea de Nr.
crt specific Conținuturi Săpt. Obs.
învățare ore
. Olimpul și lumea lui e
1 1.2 Introducere în mitologia greco-romană
- prezentarea fișei de lectură
1.3
-vizită la bibliotecă S1
1
2.3 - împrumutarea cărților necesare, menționate în fișa de lectură

3.1 - standul de cărți- amenajarea colțului de lectură de către copii

4.2 Mitul genezei lumii- Uranus și Geea


- formularea unor întrebări și răspunsuri cu privire la mitul citit
- exerciții de povestire a unui fragment, cu sprijin din partea profesorului și
a colegilor;
1 S2
- exerciții de exprimare a propriei păreri în legătură cu întâmplările și
personajele din legendă
-realizarea unui jurnal de lectură care să conțină elemente cheie de
prezentare a legendelor
Mitul creației oamenilor. Prometeu, creatorul oamenilor 1
- formularea unor întrebări și răspunsuri cu privire la mitul citit
- exerciții de povestire a unui fragment, cu sprijin din partea profesorului și
a colegilor;
- exerciții de exprimare a propriei păreri în legătură cu întâmplările și

Bernardo, F. Mituri grecești. Zeii și eroii din Grecia


personajele din legendă
- realizarea unui jurnal de lectură care să conțină elemente cheie de
prezentare a legendelor
 Evaluare sumativă
Antică

S3

2 Zeii 1.1 Zeus-Jupiter 1 S4-


Hera-Junona 1 S17
Texte suport: 1.2
Cronos și Saturn 1
1. Bernardo, F.
1.3 Ares-Marte 1
Mituri grecești. Zeii
2.1 Artemis-Diana 1
și eroii din Grecia
Apollo-Apollo 1
Antică 2.2
2. Mitru, A. 2.3 Afrodita-Venus 1
Legendele Atena-Minerva 1
2.4
Olimpului; Hades-Pluto 1
3. Atlasul Greciei 3.1 Hefaistos-Vulcan 1
Antice, trad. Narcisa 3.2 Hermes-Mercur 1
Buzlea Poseidon-Neptun 1
4.1
4. Balaci, A. Mic Tipuri de activități:
dicționar mitologic 4.2 - discutarea aspectelor relevante descoperite în carte referitoare la
greco-roman personaj;
5. Lăzărescu, G. - realizarea unui portret al personajului, folosind diferite modalități de
Dicționar de exprimare
mitologie - jocuri de imaginație (Ce ai face dacă...?)
6. Clayton, S. P., - prezentarea unui Zeu mitologic
Ray, J. Miturile grec;
Greciei - scrierea unui text scurt pentru a se introduce unui Zeu din Olimp preferat;
- precizarea evenimentelor dintr-un text citit/audiat folosind expresii
precum: la început/mai întâi/prima dată; apoi/după aceea; la urmă/în final;
în același timp etc.
- observarea hărților reprezentând Grecia Antică;
- localizarea pe hartă a unor locuri cu importanță mitologică
-repovestirea unor legende;
- descrierea Olimpului folosind termeni istorici
Activitate practică- realizarea primei părți a unei cărți care să conțină 1
legendele preferate ale copiilor (de până acum) și reprezentări grafice ale
acestora
Evaluare sumativă – expoziție de portrete a Zeilor greci studiați 1
3 Eroii 1.1 Eroii mitologiei greco-romane. Familiarizarea cu universul mitologic al 1 S18-
eroilor. S32
Texte suport: 1.2
Ahile 1
1. Bernardo, F.
1.3 Enea 1
Mituri grecești. Zeii
2.1 Odiseu 2
și eroii din Grecia
Perseu 1
Antică 2.2
Heracle (Hercule) 1
2. Mitru, A.
2.3 Iason 1
Legendele
2.4 Tezeu 1
Olimpului;
Dedal și Icar 1
3. Atlasul Greciei 3.1
Castor și Polux 1
Antice, trad. Narcisa
3.2 Orfeu și Euridice 1
Buzlea
4.1 Tipuri de activități:
4. Balaci, A. Mic
- discutarea aspectelor relevante descoperite în carte referitoare la
dicționar mitologic 4.2
personaje;
greco-roman
- realizarea unui portret al personajului, folosind diferite modalități de
5. Lăzărescu, G.
exprimare;
Dicționar de - jocuri de imaginație (Ce ai face dacă...?); jocuri de rol;
mitologie - prezentarea unui erou mitologic;
6. Clayton, S. P., - scrierea unui text scurt pentru a se introduce unui erou mitologic preferat;
Ray, J. Miturile - precizarea evenimentelor dintr-un text citit/audiat folosind expresii
Greciei precum: la început/mai întâi/prima dată; apoi/după aceea; la urmă/în final;
7. Lang, A. în același timp etc.
Legendele Troiei și - observarea hărților reprezentând Grecia Antică;
Greciei - localizarea pe hartă a unor locuri cu importanță mitologică;
-repovestirea unor legende;
- aranjarea unei succesiuni de enunțuri după ordinea cronologică de
desfășurare a evenimentelor
-participarea la jocuri de rol/ dramatizări ale unor legende citite;
- observarea hărților reprezentând Grecia Antică

Activitate practică- completarea cărții de legende preferate despre Zei cu


legende preferate de-ale eroilor studiați (povestiri scrise + imagini/desene 2
reprezentative) și finalizarea acesteia.

Evaluare sumativă
- expoziție de portrete ale eroilor greci studiați 1

4 Prezentarea - toate lucrările copiilor vor fi expuse în cadrul bibliotecii județene, la 2 S32-
portofoliilor secțiunea Clasice;
- cartea cu legende și desene reprezentative la care colectivul a lucrat
întregul an va fi, de asemenea, expusă la bibliotecă; numele fiecărui copil
S34
va fi notat în carte, valorificându-se efortul tuturor elevilor;
- expoziția va fi de tip deschis, fiind chemați părinții și rudele elevilor
implicați în proiect, precum și profesori și specialiști interesați.
4

6. Tipuri de evaluare
Evaluare inițială/predictivă Evaluare continuă/formativă Evaluare finală/sumativă
 Brainstorming  șezătoare literară  portofoliul
 Explozia stelară  fișa de lectură  proiectul
 ȘTIU/VREAU SĂ ȘTIU/AM  convorbiri, povestiri, repovestiri  fișa pentru activitatea personală a
ÎNVĂȚAT  Jocuri de genul: elevului
 Ciorchinele o Cel mai bun povestitor  observația sistematică a activității și
 Harta conceptuală o Cel mai bun recitator comportamentului elevului
 Organizatorul grafic  jocuri de rol
  metoda învățării pe grupe mici
 metoda RAI
7. Bibliografia
Enciclopedia civilizației romane, volum colectiv, coord. D. Tudor, Editura Științifică și
Enciclopedică, București, 1982
Atlasul Greciei Antice, traducere Narcisa Buzlea, Editura Aquila”93, Oradea, 2007
Balaci, A. Mic dicționar mitologic greco-roman, Editura Științifică, București, 1966
Grimal, P. Dicționar de mitologie greacă și romană, Editura Polirom, Iași, 2003
Kun, N.A. Miturile Greciei antice, Editura ROOSSA, 2013
Lang, A. Legendele Troiei și Greciei, Editura Corint Junior, 2008
Lăzărescu, G. Dicționar de mitologie, Editura Ion Creangă, 1979
Matei, H. C. Civilizația Romei antice, Editura Eminescu, București, 1980
Mitru, A. Legendele Olimpului, Editura Vox, București, 2004
Bernardo, F. Mituri grecești. Zeii și eroii din Grecia Antică, Editura DPH, 2020
Clayton, S. P., Ray, J. Miturile Greciei. Povești despre soare, piatră și mare, Editura Univers
Enciclopedic, 2016