Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA “CONSTANTIN BRANCUSI” TG-JIU

FACULTATEA DE STIINTE ALE EDUCATIEI, DREPT SI ADMINISTRATIE


PUBLICA

PROIECT EDUCATIONAL

SPECIALIZAREA: PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI


PRESCOLAR

ANUL III, GRUPA 334

STUDENTA: DIACONESCU IONUTA

INDRUMATOR: PROF.UNIV. DR. GEORGE NICULESCU


PROIECT EDUCATIV DERULAT ÎN CADRUL STRATEGIEI NAȚIONALE DE
ACȚIUNE COMUNITARĂ

DĂRUIEȘTE UN ZÂMBET

Avizat, Avizat,
Coordonator Judetean SNAC Inspector educativ I.S.J. Tg-Jiu,
Prof. …………………… Prof. …………………….

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT


Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 8
Tg-Jiu

Adresa completa Tg-Jiu, Strada Mioritei Nr.2

Nr. de telefon/fax Tel/ Fax 0353/409025

Site şi adresă poştă electronica cfgradinita8@yahoo.com


Coordonator/i (nume şi prenume, funcţie, date de contact) Sina Ionescu, director G.P.P. Nr.8 Tg-
Jiu
Ana-Letitia Chivulescu, prof. înv.
preșcolar, G.P.P. Nr. 8, Tg-Jiu
Mihaela Smeu, prof. înv. preșcolar,
G.P.P. Nr. 8, Tg-Jiu

Numărul cadrelor didactice participante la proiect/nr. total de 15/15


cadre didactice din unitate

Numărul elevilor din unitate participanţi la proiect 120

Alte programe/proiecte organizate de unitatea aplicantă in Proiect naţional „Pe strada copilăriei”
ultimii 5 ani (enumeraţi mai jos max. 5 titluri de proiecte, (2010- 2019), autofinanţare
perioada de desfăşurare şi finanţatorul) Proiect judeţean „În lumea copilăriei”
(2011- 2019),
Proiect de parteneriat internaţional
„Țări surori, grădinițe înfrățite” (2017-
2019), autofinanţare
Proiect interjudeţean „Copil ca tine
sunt şi eu” (2012-2019), autofinanţare
Proiect judeţean „Happiness is all
around”, 2011- 2017), sponsorizări
B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT
B.1. Titlul proiectului : „Dăruieşte un zâmbet”
B.2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului: social, derulat in cadrul S.N.A.C.
Romania
B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul: educație civică, voluntariat, proiecte caritabile
B4: Ediţia nr. 1
B5. Locul și perioada de desfășurare a activității principale: Grădinița cu Program Prelungit Nr.
8, Tg-Jiu
B6: Număr participanţi la proiect:
Participare directă 140
Participare indirectă 60
Participare online _______
B7: Bugetul proiectului:
Buget total Buget solicitat MEN Contribuţie proprie/alte surse

500 - 500
B8:Proiectul este cu participare: directă, indirectă,

C. REZUMATUL PROIECTULUI
Prezentaţi minim următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră:
a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate; 300
b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi; - 20 de preşcolari din grădiniţa partenera și aproximativ 40
copii din județ, provenind din familii defavorizate;
- aproximativ 20 de cadre didactice;
-120 de preșcolari din G.P.P. Nr. 8 Tg-Jiu, părinţii acestora şi alţi parteneri educaţionali din
comunitate.
c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura;
1. Lansarea proiectului
2. ,,Inimi deschise”
3. ,,Crăciunul tuturor copiilor”
4. ,,Nimeni nu e singur”
5. ” Surprize de mărțișor”
6. ,,Dăruieste un zâmbet”
7. „Comunicarea grădiniță-familie, cheia integrării cu succes a copiilor cu cerințe
educative speciale”- simpozion județean.
d. Descrierea activităţii principale;
Activitatea principală , ”Dăruiește un zâmbet”, se va desfășuraîn luna aprilie 2021 şi vizează
familii aflate în dificultate din punct de vedere material, care se află în evidenţe la Crucea Roşie
Gorj. Preşcolarii, împreună cu părinţii, vor face donaţii acestor familii cu ocazia Sărbătorilor
Pascale. De asemenea, se fac donaţii în centrele de zi pentru copiii aflati in situatii cu risc de
abandon școlar.
e. Impactul educativ estimat asupra grupului țintă.
Prin derularea proiectului, preșcolarii din G.P.P. Nr. 8 Tg-Jiu vor cunoaște situații în care
trăiesc semeni de-ai lor și vor fi bucuroși că pot contribui, alături de părinți, să producă schimbări
vizibile în viața acestora. Cadrele didactice vor avea prilejul să desfășoare activități care să
influențeze comportamentul copiilor, dar și să elaboreze materiale informative, pe tema integrării
mai facile a copiilor cu dificultăți de învățare sau situații materiale precare, care pot constitui
exemple de bună practică și pentru alți colegi.

D. PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi)
Într- o societate „egocentristă” omul uită că trăieşte în comuniune cu alţii şi că alături de el
se află semeni care au nevoie de înţelegerea şi sprijinul său. Astăzi, mai mult ca oricând, trebuie
să învăţăm să ne acceptăm, să învăţăm să respectăm principiile democraţiei autentice, pentru că
numai împreună vom reuşi să coexistăm într-o societate democratică europeană. În perioada
preşcolară , copilul trăieşte o amplificare şi diversificare a stărilor afective, dar i se conturează şi
posibilitatea de valorizare a acestora. Pornind de la premiza că inteligenţa emoţională constituie
liantul între persoană şi mediul din care face parte , considerăm că unul dintre obiectivele
grădiniţei şi ale familiei este educarea copiilor în sensul omeniei , generozităţii , receptivităţii,
empatiei. Voluntariatul reprezintă o cale prin care orice om capătă experienţă, se poate exprima,
se poate implica în problemele comunităţii din care face parte. Datoria noastră este să îi învăţăm
pe copii, şi nu numai, să identifice nevoile comunităţii, să se implice şi să ştie să se comporte în
situaţii diverse. Având în atenţie toate aceste considerente, ne- am propus acest proiect de
implicare a copiilor în acţiuni social- comunitare, intitulându-l sugestiv ”Dăruieşte un zâmbet”,
prilej cu care încercăm să aducem o rază de soare şi bucurie în sufletele unor copii proveniţi din
grupuri dezavantajate.

D.2. Scopul proiectului;


Încurajarea implicării preşcolarilor şi a părinţilor acestora în activităţi de voluntariat derulate în
scop umanitar, susţinerea procesului de incluziune socială a persoanelor aflate în dificultate,
precum şi dezvoltarea educaţională personală.
D.3. Obiectivele specifice ale proiectului;
- Iniţierea unor activităţi de sprijin moral şi material pentru persoane aflate în dificultate;
- Cultivarea spiritului de toleranţă faţă de semenii dezavantajaţi din punct de vedere material; -
Sporirea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii;
- Implicarea activă a părinților și a cadrelor didactice în procesul de dezvoltare emoţională a
copiilor;
- Dobândirea unor procedee de autocontrol emoţional care să conducă la relaţii sociale
adecvate;
- Promovarea ideii de voluntariat la preşcolari şi adulţi, prin participarea la un proiect de
Acţiune Comunitară.
D.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul;
- 400 de preşcolari din 2 grădiniţe în judeţul Gorj;
- Aproximativ 20 de cadre didactice;
- copii din centre de plasament,
- Părinţi şi alţi parteneri educaţionali din comunitate.
D.5. Beneficiarii direcți și indirecți;
- 20 de preşcolari din grădiniţa parteneră și aproximativ 40 copii din județ, provenind din
familii defavorizate;
- aproximativ 20 de cadre didactice;
-120 de preșcolari din G.P.P. Nr. 8 Tg-Jiu, părinţii acestora şi alţi parteneri educaţionali din
comunitate.
D.6. Durata proiectului: 01.11.2020- 31.05.2021
D.7. Descrierea activităţilor
Activitatea nr. 1
a. b. Titlul activităţii: Lansarea proiectului
b. Data/perioada de desfăşurare: noiembrie 2020
c. Locul desfăşurării: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 8 Tg-Jiu
d. Participanti: echipa de implementare, reprezentanţi ai părinţlor din grădiniţele partenere.
e. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri
Echipa de implementare face analiza condiţiilor specifice învăţământului preşcolar
buzoian în raport cu care se vor derula activităţile proiectului. Se planifică activităţile, se
identifică parteneri, potenţiali sponsori, copii şi familii aflate în dificultate. Echipa de
coordonare la nivelul gradiniței își stabilește responsabilitățile, astfel:
Prof. Ana-Letitia Chivulescu: contactează partenerii, semnează acordurile de parteneriat,
asigurămonitorizarea și evaluarea activităților la nivel județean; coordonează activitatea la
nivelul grădiniţei; Prof. Mihaela Smeu: colectează datele legate de grupurile de copii
defavorozați, coordonează activitatea la nivelul grădiniţei.
Activitatea nr. 2
a. Titlul activităţii: ,, Crăciunul tuturor copiilor”;
b. Data/perioada de desfăşurare: decembrie 2020
c. Locul desfăşurării: săli de grupă, grădinița parteneră, centre de plasament, centre de zi
pentru copii
d. Participanti: preşcolari, cadre didactice, părinţi.
e. Descrierea pe scurt activitatii
Educatoarele împreună cu preşcolarii implicaţi în proiect desfăşoară activităţi în care pregătesc
daruri în cadrul unor ateliere (confecţionează diverse obiecte de decor pentru pomul de Crăciun)
şi colectează obiecte de îmbrăcăminte şi dulciuri pentru copiii defavorizați.
Activitatea nr. 3
a. b. Titlul activităţii: ,,Nimeni nu e singur”;
b. Data/perioada de desfăşurare: februarie 2021
c. Locul desfăşurării: în instituţiile de învăţământ aplicante.
d. Participanti: preşcolari, cadre didactice, părinţi.
e. Descrierea pe scurt activitatii
Educatoarele desfăşoară activităţi de tipul lecturi după imagini şi convorbiri, prezentări
power- point prin care fac cunoscute preşcolarilor unele situaţii – problemă, în scopul
stimulării interesului copiilor şi al părinţilor pentru activităţile de voluntariat. Preşcolarii
sunt stimulaţi să realizeze desene cu teme ca: „Daruri pentru prieteni”,
Activitatea nr. 4
a. b. Titlul activităţii: ”Surprize de mărțișor”;
b. Data/perioada de desfăşurare: martie 2021
c. Locul desfăşurării: săli de clasă,
d. Participanti (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunităţii etc): preşcolari,
cadre didactice, părinţi, comunitatea locală.
e. Descrierea pe scurt activitatii
Preşcolarii împreună cu membrii familiilor lor confecţionează felicitări şi mărţişoare pe
care le vor dărui şi/sau valorifica în scop umanitar.
Activitatea nr. 5
a. b. Titlul activităţii: . ,,Dăruieşte un zâmbet”
b. Data/perioada de desfăşurare: aprilie 2021
c. Locul desfăşurării: centre de plasament, centre de zi pentru copii, centre pentru persoane
vârstnice, familii dezavantajate
d. Participanti: preşcolari, cadre didactice, părinţi, reprezentanți ai comunităţii.
e. Descrierea pe scurt activitatii
Acţiunile ce se desfăşoară vizează familii aflate în dificultate din punct de vedere
material care se află în evidenţe la Crucea Roşie Gorj. Preşcolarii împreună cu părinţii vor face
donaţii acestor familii cu ocazia Sărbătorilor Pascale. De asemenea, se fac donaţii în centre
plasament, centre de zi pentru copiii aflati in situatii cu risc de abandon scolar.
Activitatea nr. 6
a. Titlul activităţii: ,,Comunicarea grădiniță-familie, cheia integrării cu success a copiilor cu
cerințe educative speciale”- simpozion județean
b. Data/perioada de desfăşurare: 16 mai 2021
c. Locul desfăşurării: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8 Tg-Jiu
d. .Participanti: cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale.
e. Descrierea pe scurt activitatii
Va avea loc sesiunea de comunicări științifice elaborate pe tema incluziunii copiilor și
crearea unui mediu socio-emoțional adecvat, propice dezvoltării armonioase a tuturor copiilor.
Are loc, totodată, și evaluarea activităţilor proiectului prin vizionarea unor ppt- uri ce prezintă
aspecte surprinse pe parcursul derulării acestuia. Se poartă discuţii cu părinţii preşcolarilor
privind impactul acţiunilor proiectului asupra comportamentului acestora şi cu reprezentanţii
instituţiilor partenere, sponsori. Se vor oferi diplome de recunoaştere a implicării copiilor,
părinţilor şi a altor parteneri pentru reuşita proiectului.

D.8. Diagrama Gantt a activităților

Nr. Obiectiv specific Activitate Luna Luna Luna Luna Luna Responsabili
crt. nov.
dec. martie aprl. mai

1. - Iniţierea unor Elaborarea, avizarea şi X Sina Ionescu


activităţi de popularizarea
sprijin moral şi proiectului, incheierea Mihaela Smeu,
material pentru acordurilor de
Ana-Letitia
persoane aflate în parteneriat.
Chivulescu
dificultate si
cultivarea Pregătirea darurilor în X X
spiritului de cadrul unor ateliere
toleranţă faţă de (confecţionarea unor Bîrsan Alina,
semenii obiecte de decor pentru Ene Floarea,
dezavantajaţi din pomul de Crăciun) şi Dobrișan
punct de vedere colectarea de obiecte de Daniela, Niță
material. îmbrăcăminte şi dulciuri Nicoleta
pentru copiii
defavorizați.

2. - Sporirea stimei Stimularea interesului X X Costache


de sine şi a copiilor şi al părinţilor Iuliana,
încrederii în pentru activităţile de Dumitrache
forţele proprii, voluntariat. Realizarea Maria,
implicarea activă de catre prescolari a Scărlătescu
a părinților și a unor desene cu tema Ramona
cadrelor didactice „Daruri pentru prieteni”.
în procesul de
dezvoltare Preşcolarii împreună cu X Leu Alina,
emoţională a membrii familiilor lor
confecţionează felicitări Simion Florica,
copiilor.
şi mărţişoare pe care le
Vasile Cristina
vor dărui şi/sau
valorifica în scop
umanitar.
3. Dobândirea unor . Preşcolarii împreună X Prună Ioana,
procedee de cu părinţii vor face
autocontrol donaţii acestor familii cu Stan Diana
emoţional care să ocazia Sărbătorilor Cornelia,
conducă la relaţii Pascale. De asemenea, Stancu
sociale adecvate se fac donaţii pentru Marilena
si impartasirea copiii aflati in situatii cu
experientei, altor risc de abandon scolar.
cadre didactice
din gradinite, prin Are loc sesiunea de X Toader
intermediul comunicări științifice Daniela,
publicatiei elaborate pe tema
incluziunii copiilor și Ciocu Valeria,
elaborate.
crearea unui mediu Moroianu
socio-emoțional Luminita
adecvat, propice
dezvoltării armonioase a
tuturor copiilor. Se
elaboreaza publicatia cu
ISBN, se distribuie
dovezile participarii la
activitatile proiectului.

Aplicarea chestionarelor X Agapie Alina,


de impact/ satisfacţie şi Olaru
analiza acestora. Manuela,
Virlan
Valentina
D.9. Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului, inclusiv
impactul proiectului asupra grupului țintă, unității de învățământ și comunității.
Se dorește ca implicarea cadrelor didactice să fie eficientă, la activitățile propuse să participe
cât mai mulți preșcolari, alături de familiile acestora.
D.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului .
Coordonatorii proiectului vor monitoriza activitățile caritabile, vor asigura distribuirea
corectă a materialelor colectate, astfel încât acestea să ajungă la cei care au nevoie. În evaluarea
proiectului se va ține seama de modul în care s-au implicat preșcolarii, familiile acestora și
cadrele didactice și gradul derealizare a obiectivelor proiectului.
D.11. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului
Numărul mare de copii, părinți şi cadre didactice implicaţi în proiect arată interesul
crescut cu privire la activitatea de voluntariat desfășurată în scop umanitar. Complexitatea
activităţilor, gradul de implicare, varietatea rezultatelor contribuie la schimbarea atitudinii
comunităţilor faţă de învăţământul preşcolar, implicarea factorilor comunitari în viaţa
grădiniţelor, deschiderea grădiniţelor faţă de comunitate, consolidarea relaţiei de colaborare
dintre partenerii educaţionali.
Activitățile din proiect vor fi incluse în planul anual de acţiune privind ,,Strategia
Naţională de Acţiune Comunitară”. Toate acestea ne determină să considerăm că proiectul poate
continua în beneficiul altor generaţii de copii şi adulţi, încurajând voluntariatul la orice vârstă.
D.12. Riscuri implicate de proiect şi planul de răspuns (lipsa de finanțare de la MEC,
retragere parteneri, lipsa sponsori etc.)
Dacă se respectă întocmai programul de activități, iar partenerii implicați răspund cu
seriozitate și promptitudine tuturor solicitărilor, nu pot fi riscuri în implementarea proiectului,
avand in vedere ca este un proiect cu finantare extrabugetara.

D.13. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în


timpul implementării proiectului.
 Publicație cu ISBN care cuprinde materialele prezentate în cadrul simpozionului județean
,,Comunicarea grădiniță-familie, cheia integrării cu succes a copiilor cu cerințe educative
speciale”,
 Portofoliul proiectului depus la C.J.R.A.E. GORJ și la C.C.D. Gorj, constituie material
resursă pentru viitoarele proiecte,
 Mediatizarea activităților in cadrul intalnirilor metodice si în presă.
D.14. Parteneri implicaţi în proiect descrierea parteneriatului:
1. C.J.R.A.E Gorj–  Strada Tismana 1, Târgu Jiu: asigură sprijin informativ și consiliere de
specialitate;
2. Casa Corpului Didactic Gorj Str. Victoriei, 132-134, Târgu Jiu, Gorj, 0, Târgu Jiu,
asigură expertiză în elaborarea proiectului,
3. Societatea de Cruce Roșie Gorj, pune la dispozitie informații privind persoanele aflate în
dificultate care au nevoie de sprijin material, distribuie produsele colectate de echipa de
implementare a proiectului,
E. DEVIZ ESTIMATIV
Nr. Descrierea cheltuielilor Fonduri proprii Finanţare Total sumă
solicitată

Deplasare pe ruta Tg-Jiu-Craiova, pentru a 100 lei - 100 lei


1 transporta materialele colectate (carburant)

2 Editarea publicatiei cu ISBN 200 lei - 200 lei

TOTAL RON 300 lei 300 lei

F. Bugetul ultimelor 2 ediții:


Anul de Ediția Buget total Buget primit de la Contribuţie proprie/alte surse
desfășurare Ministerul Educației

2019-2020 1 - -

- - - - -

F. În cazul în care nu va exista posibilitatea de finanţare MEN, doresc ca proiectul să fie


inclus în CAEJ 2021:
1. DA

Coordonatori: Director,

S-ar putea să vă placă și