Sunteți pe pagina 1din 7

Tema 4.

Acceptarea și continuarea misiunii

4.1. Condiţiile acceptării, continuării și modificării misiunii


Standardul Internațional privind Controlul Calității (ISQC) 1 „Controlul calității pentru firmele care efectuează audituri și
revizuiri ale situațiilor financiare, precum și alte misiuni de asigurare” stabilește anumite prevederi referitor la acceptarea sau
continuarea angajamentului de audit. Conform prevederilor acestui standard, o misiune poate fi acceptată sau continuată de
firma de audit cu următoarele condiţii:
i. firma de audit dispune de personal competent;
ii. respectarea principiilor şi respectiv a regulile eticii profesionale;
iii. evaluarea integrităţii clientului.
În acest scop, se aplică anumite proceduri:
 Instruirea personalului firmei de audit;
 Angajarea de personal competent;
 Evaluarea reputației (proprietarilor, conducerii și guvernanței);
 Intervievarea personalului băncii, consilierilor juridici, partenerilor de afaceri.
Tabelul 4.1.1
Proceduri privind respectarea condiţiilor acceptării sau continuării misiunii
Condiţii Proceduri
i. Personal competent
Instruirea personalului firmei de audit;
Angajarea de personal competent

Implicarea experţilor în revizuirea controlului calității lucrărilor de audit


ii.
respectarea
principiilor Prezentarea declaraţiei de interese
şi respectiv
a regulile
eticii
profesional Integritate, obiectivitatea, competența profesională, confidențialitatea, comportament
e profesional

iii. evaluarea integrităţii Intervievarea personalului băncii, consilierilor juridici, partenerilor de afaceri
clientului
Evaluarea reputației (proprietarilor, conducerii și guvernanței);

Examinarea motivele de nereangajare a firmei de audit predecesoare

Continuarea misiunii:
Pentru a lua decizia dacă relația cu un client va continua, trebuie avute în vedere problemele semnificative ce au apărut în
cursul misiunii curente sau al unor misiuni anterioare, precum și implicațiile acestora în continuarea relației. De exemplu, se
poate ca un client să fi început să-și extindă operațiunile într-un domeniu pentru care firma nu deține cunoștințele și expertiza
necesare.

Întrebări pentru activitatea individuală:


4.1.1. Numiți categoria misiunilor de audit în raport cu care se aplică prevederile ISQC 1 (vezi tema 1, pct.1.3)
misiuni de asigurare; - servicii conexe.
Misiunea de asigurare reprezintă o misiune in care se exprimă o concluzie destinată creşterii gradului de incredere a unui
anumit aspect.

4.1.2. În cadrul firmei de audit activează doar doi angajaţi. Ce probleme pot apărea la acceptarea unei misiuni de efectuare a
auditului situaţiilor financiare (formulaţi trei exemple de probleme) ?
- Unul din membrii echipei nu îndeplinesc funcţii de management în cadrul întreprinderii
- Nu e posibilă rotatia mebrilor
-
4.1.3. Clientul a refuzat să achite onorariile pentru lucrările de audit. Identificaţi trei proceduri care posibil nu au fost aplicate
preventiv acceptării misiunii.
- Examinarea motivele de nereangajare a firmei de audit predecesoare,
- Intervievarea personalului băncii, consilierilor juridici, partenerilor de afaceri
- Evaluarea reputației (proprietarilor, conducerii și guvernanței);

At fr / T4 / p.1 din 7 / gr._______ numele___________________ prenumele___________________


4.2. Convenirea asupra termenilor misiunii de audit
La acceptarea misiuni sau în cazul continuării se încheie un contract sau se întocmeşte scrisoarea de misiune. Misiunea poate fi
acceptată cu respectarea următoarelor cerințe:
1) Entitatea recunoaşte responsabilitatea sa cu privire la raportarea financiară;
2) Firma de audit a obţinut din partea entităţii o confirmare documentară de recunoaştere a responsabilităţilor.
ISA 210 „Convenirea asupra termenilor misiunilor de audit” prevede ca auditorul să se asigure că conducerea entităţii auditate
recunoaşte responsabilitatea sa pentru:
a) pregătirea situaţiilor financiare;
b) controlul intern din cadrul entităţii, necesar pregătirii situaţiilor financiare;
c) oferirea accesului la informaţii, înregistrări, documente ale entităţii şi la persoane terţe.

Tabelul 4.2.1
Departajarea responsabilităţilor în cadrul unei misiuni de audit
Nr. Responsabilităţi Entitatea / auditorul
1 Autenticitatea situaţiilor financiare Entitatea
2 Opinia privind situaţiile financiare auditorul
3 Efectuarea inventarierii Entitatea
4 Identificarea denaturărilor semnificative Auditorul
5 Pregătirea confirmărilor adresate terţilor Entitatea

De asemenea, la acceptarea misiunii este necesar de luat în considerare faptul dacă entitatea aplică un cadru de raportare
financiară acceptabil pentru întocmirea situaţiilor financiare.
Tabelul 4.2.2
Identificarea cadrului de raportare financiară acceptabil
Tipul Situaţii financiare prezentate Standardele de
Exemple de entităţi certificatului de complete/ contabilitate
componenţa
audit simplificate aplicabile
simplificate
SRL „PieseAuto”

BC „MobiasBanca” Situaţiile financiare, Raportul conducerii şi


SA Raportul auditorului
IFRS
SA „MoldAsig”

Situaţiile financiare: Bilanţul, Situaţia de profit şi pierdere, Situaţia modificărilor capitalului propriu, Situaţia fluxurilor de numerar,
Notele la situaţiile financiare

Întrebări pentru activitatea individuală:


4.2.1. Conducerea entităţii consideră că, deoarece firma de audit verifică situaţiile financiare, toată responsabilitatea cu privire la
raportarea financiară trebuie să-i aparţină. Este o afirmaţie corectă sau greşită ?
Este o afirmație gresită, firma de audit are funcție de verificare nu și de raportare finciară.
4.2.2. Ce argumente (formulaţi cel puţin trei exemple) auditorul va prezenta conducerii entităţii auditate pentru a demonstra care
este responsabilitatea sa şi cea a clientului privind raportarea financiară ?
- La acceptarea misiunii de audit a fost semnat un contravt în care era stipulat responsabilitățile entității si anume:
1) Entitatea recunoaşte responsabilitatea sa cu privire la raportarea financiară;
2) Firma de audit a obţinut din partea entităţii o confirmare documentară de recunoaştere a responsabilităţilor.
- ISA 210 „Convenirea asupra termenilor misiunilor de audit” prevede ca auditorul să se asigure că conducerea entităţii auditate
recunoaşte responsabilitatea sa pentru:
a) pregătirea situaţiilor financiare;
b) controlul intern din cadrul entităţii, necesar pregătirii situaţiilor financiare;
oferirea accesului la informaţii, înregistrări, documente ale entităţii şi la persoane terţe

4.2.3. Cum va proceda auditorul pentru a se asigura că entitatea îşi recunoaşte responsabilităţile sale şi cele ale auditorului privind
raportarea financiară ?
Va încheia un contract sau va întocmi o scrisoare de misiune de audit unde sunt stipulate responsabilitățile entității.

At fr / T4 / p.2 din 7 / gr._______ numele___________________ prenumele___________________


4.3. Întocmirea scrisorii de misiune
La întocmirea scrisorii de misiune se va ține cont de ISA 210 „Convenirea asupra termenilor misiunilor de audit”. Prin
intermediul scrisorii de misiune se transmite următorul mesaj:
Tabelul 4.3.1
Mesajul scrisorii de misiune
Nr. Exemple
Cerințe

1 ISA 210 „Convenirea asupra termenilor misiunilor de audit


Cadrului legislativ și
normativ

2 Aranjamente Aranjamente privind planificarea misiunii


Implicarea altor auditori și experți
Componența echipei misiunii
Comunicarea rezultatelor
3 Acorduri Să pună la dispoziția auditorului schița situaţiilor financiare
De a informa auditorul privind faptele ce ar afecta situațiile financiare
Obligația de a oferi foile de lucru altor părți
4 Onorariul
Baza de calcul a onorariului om/ore și nr de persoane
Tariful pe oră în dependență de calificarea membrilor echipei misiunii

Scrisoarea de misiune este alcătuită din următoarele elemente structurale :


1) Obiectivul și domeniul de aplicare;
2) Responsabilitățile auditorului;
3) Responsabilitățile conducerii;
4) Cadrului de raportare financiară;
5) Forma și conținutul așteptat al raportului misiunii.
Tabelul 4.3.2
Cerinţe de structură şi conţinut a unei scrisori de misiune
Nr Elemente de structură Cerinţe de conţinut

1 Exprimarea opiniei

Misiunea se aplică la întocmire și prezentarea situațiilor financiare

Obținerea asigurării rezonabile necesare exprimării opiniei

Comunicarea în scris a denaturărilor și deficiențelor

3 Responsabilitățile conducerii

4 Cadrului de raportare financiară

5 Forma și conținutul așteptat al Raport standard ISA 700

At fr / T4 / p.3 din 7 / gr._______ numele___________________ prenumele___________________


raportului misiunii Raport modificat ISA705

Raport cu observații și explicații ISA 706

La întocmirea scrisorii de misiune se ia în considerare anumite cerinţe privind conţinutul acesteia:


a) efectuarea misiunii conform standardelor profesionale;
b) IFRS;
c) raportarea fidelă a situațiilor financiare;
d) respectarea cerințelor codului de etică;
e) control intern;
f) oferirea accesului la informații;
g) SNC;

Întrebări pentru activitatea individuală:


4.3.1. Care este rolul scrisorii de misiune în procesul de acceptare sau continuare a angajamentului de audit ?
Scrisoarea de misiune are un rol foarte important deorece prin se stipulează toate obligațiile fiecarei part, ca urmare protejează
ambele părși de neîndeplinirea angajamentelor.
4.3.2. Ce nu s-a indicat în scrisoarea de misiune dacă la exercitarea auditului în teren apar probleme privind accesul la
documente şi înregistrări contabile ?
In scrisoarea de misiune nu a fost indicate responsabilitățile conducerii.
4.3.3. Onorariile pentru o misiune de auditare a situaţiilor financiare sunt mai mari sau mai mici comparativ cu cele pentru o
misiune de revizuire a situaţiilor financiare ?
Onorariile pentru o misiune de auditare sunt mai mari decît cele pentru o misiune de revizuire a situaţiilor financiare.

ÎNTREBĂRI PENTRU RECAPITULAREA CUNOŞTINŢELOR:

-4.A. –
1. Numiţi evaluările efectuate preventiv acceptării misiunii.
Intervievarea personalului băncii, consilierilor juridici, partenerilor de afaceri
Evaluarea reputației (proprietarilor, conducerii și guvernanței);
Examinarea motivele de nereangajare a firmei de audit predecesoare
2. Explicaţi în ce constă evaluarea capacităţii firmei de audit la etapa de acceptare a misiunii.
 intervievarea conducerii şi altor categorii de personal din cadrul entităţii;
 examinarea;
 observarea; şi
 efectuarea procedurilor analitice.

3. Descrieţi esenţa integrităţii clientului în contextul acceptării misiunii.


Auditorul evaluează dacă politicile și cadrul de contabilitate selectate și aplicate de către entitate sînt adecvate pentru activitatea
sa şi în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil şi cu politicile contabile folosite în domeniul de activitate
relevant.
4. Precizaţi elementele care caracterizează integritatea clientului la angajarea auditului.
controlul organizaţional, care verifică modul în care este organizat
personalul entităţii auditate, respectiv, distribuirea atribuțiilor și
responsabilităţilor în rîndul personalului;
 supervizarea, care este realizată de conducerea entităţii prin: implicarea în
punctele-cheie ale sistemului de control intern; supervizarea generala a
activităţii entităţii prin revederea raportării financiare; monitorizarea
eficientei controalelor interne;
 controalele privind realizarea operaţiunilor, care prevăd verificarea
integrităţii înregistrărilor contabile; compararea; controlul totalurilor;
controlul destinat protejării activelor, controlul fizic etc.
5. Comentaţi cum procedează auditorul pentru a evalua problemele legate de integritatea clientului.
Auditorul trebuie să documenteze înţelegerea sistemelor semnificative şi controalelor-cheie identificate, care poate fi efectuată
printr-o descriere narativă sau utilizînd diagramele şi schemele (flow chart)1 . Ultima metodă de documentare este mai

At fr / T4 / p.4 din 7 / gr._______ numele___________________ prenumele___________________


avantajoasă, deoarece prevede înregistrarea concisă şi detaliată a sistemului, descrie principalele operaţiuni efectuate şi
procedurile de control intern aplicate.

-4.B. -
1. Precizaţi condiţiile de angajare a auditului situaţiilor financiare.
a) dispune de personal competent, de timp și de resurse suficiente pentru efectuarea auditului;
b) respectă principiile de independență și obiectivitate;
c) există amenințări asupra independenței și dacă sînt periclitate măsurile de protecție care se aplică pentru a exclude sau a
reduce aceste amenințări.
2. Definiţi cadrul de raportare financiară pentru entităţile din Republica Moldova.
 Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS-uri) promulgate de Consiliul pentru standarde internaţionale de
contabilitate;  Standardele internaţionale de contabilitate pentru sectorul public (IPSAS-uri) promulgate de Consiliul
standardelor internaţionale de contabilitate pentru sectorul public (ISSAI 1210);  Standardele Naționale de Contabilitate
(SNC);  Ordinul MF nr.216 din 28.12.2015 „Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a
Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar”.
3. Explicaţi de ce cadrul de raportare financiară este numit de asemenea şi cadru cu scop general.
4. Procedurile de fond sunt proiectate pentru a detecta denaturarea semnificativă la nivel de afirmație. Proiectarea procedurilor de
fond include identificarea condiţiilor relevante scopului testării, care constituie o prezentare eronată în afirmația relevantă.
5. Precizaţi care este obiectul şi domeniul de aplicare a unei misiuni de audit.
Auditul de management se poate aprecia azi în 3 forme diferite. Aceasta se explică prin faptul că are
un câmp de aplicare în plină dezvoltare, este apriori obiect de cercetare, de tentative, de inovaţii, într-un
sector unde terminologia nu a fost încă fixată.

-4.C. -
1. Precizaţi la care acte normative se face referinţă în scrisoarea de misiune.
1.1. Normele metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public (NMAISP) sînt elaborate în scopul
realizării cap. V din Standardele Naţionale de Audit Intern, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 98 din 27.11.2007
şi Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 82 din 29.11.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 198-202, art.61). 1.2.
Cerinţele pentru crearea unităţilor de audit intern sînt prevăzute în titlul IX1 din Legea privind sistemul bugetar şi procesul
bugetar nr. 847-XIII din 24.05.1996 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială). 1.3.
Funcţionarea şi atribuţiile unităţii de audit intern sînt reglementate de Carta de Audit Intern (Regulamentul – model de
efectuare a auditului intern), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului
intern şi Cartei de Audit Intern nr. 111 din 26.12.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 1 - 4, art.1).
2. Descrieţi modalităţile de comunicare a rezultatelor specificate în scrisoarea de misiune.
3. Proiectul Raportului misiunii de audit public intern, Raportul misiunii de audit public intern, Sinteza Raportului misiunii de
audit intern
4. Argumentaţi necesitatea precizării riscului inerent în scrisoarea de misiune.
Misiunea de audit ar trebui, de asemenea, să fie monitorizată în permanență pentru a vedea dacă au apărut riscuri noi și dacă
cele identificate anterior s-au schimbat. Ar putea fi vorba, de exemplu, de probleme care n-au fost abordate în misiunea de
audit la început, sau au avut loc oarecare schimbări semnificative care au afectat mediul în care activează entitatea auditată.
5. Explicaţi de ce este necesar ca în scrisoarea de misiune să se precizeze aranjamentele de audit şi echipa de audit.
echipa de audit trebuie să-și formeze o înţelegere despre caracterul, timpul necesar și volumul lucrului și să evalueze caracterul
adecvat al procedurilor.
6. Comentaţi necesitatea referinţei la schiţa situaţiilor financiare şi a acordurilor din partea entităţii în scrisoarea de misiune.
Pentru a planifica misiunea de audit și a evalua materialitatea și riscul, trebuie să avem o înţelegere aprofundată a entității
auditate. Înțelegerea entității auditate se bazează pe cunoştinţe și experienţe anterioare, precum și pe informaţiile noi obţinute
din diferite surse. Obținerea cunoștințelor necesare despre entitatea auditată este un proces continuu și cumulativ de colectare și
evaluare a informaţiilor.

SITUAŢII PENTRU DISCUŢII


Situaţie 4.1. Înainte de întocmirea contractului de auditare a situațiilor financiare, entității i-a fost expediată scrisoarea de
misiune. Peste cîteva zile firma de audit a primit copia scrisorii, pe versoul căreia au fost notate cîteva obiecţii. De concretizat
obiecţiile, de formulat trei exemple.
_______________________________________________________________________________________________________

At fr / T4 / p.5 din 7 / gr._______ numele___________________ prenumele___________________


Situaţie 4.2. Pe baza notiţelor efectuate la curs completaţi scrisoarea de misiune prezentat ca model la următoarea pagină.
Efectuaţi calculul onorariilor serviciilor de audit în baza tabelelor de mai jos. Au fost solicitate serviciile a doi experţi: un jurist
specializat în dreptul muncii – 5 ore (tarif 420 lei/ora) şi un specialist în programe informaţionale 14 ore (tarif 450 lei/ora).
Tabel
Calculul onorariilor serviciilor experţilor implicaţi în exercitarea angajamentului de audit
NPP specialistului Lucrările expertului Volumul lucrărilor Tariful pe oră Total, lei
juristul Expert in dreptul 5 ore 420*1,58 =663,6 3318
muncii
Specialistul in TIC Specialist în programe 14 ore 450*1,58 = 711 9954
internaționale
Total 19 ore 13272

Date iniţiale: echipa misiunii de audit include trei auditori şi doi asistenţi. Asistenţii sunt remuneraţi în proporţie de 65% din
tariful stapibilit pentru auditor. Auditul este exercitat în perioada 4 - 17 martie. În această perioadă nu se va lucra în două zile,
fiind zile de odihnă. Durata zilei de muncă – 8 ore. Tariful unei ore de lucru a auditorului 340 lei / oră.
Tabel
Calculul preţului misiunii de audit a situaţiilor financiare
Nr. Mărimea
Indicatorii
ord indicatorilor
1 Volumul de lucru al auditorilor total, om/ore 288 om/ore
2 Tariful pe oră, lei/oră 537,2 lep/ora
3 Preţul lucrărilor auditorilor, lei 154713,6
4 Volumul de lucru al asistenţilor total, om/ore 192 om/ore
5 Tariful pe oră, lei/oră 349,18om/ore
6 Preţul lucrărilor asistenţilor, lei 67042,56 om/ ore
7 Onorariile experţilor, lei 13272
8 Total salarii, lei 235028,16
9 CAS, asigurarea medicală patron, lei 52881,37
10 Total cheltuieli de salarizare, lei 287909,496
11 Cheltuieli generale şi administrative (rd.10 x 10% /100%), lei 28730,9496
12 Total cheltuieli, lei 316700,44
13 Profit, 5% 15835,0286
14 Plata în adresa Consiliului de supraveghere publică a auditului, lei 12565,74
15 Preţul contractului de audit, lei 3451101,21

SCRISOAREA DE MISIUNE
Către reprezentantul adecvat al conducerii sau celor însărcinați cu guvernanța companiei

[Obiectivul și domeniul de aplicare a auditului]

Voi ne-ați solicitat auditarea situațiilor financiare ale companiei, care conțin bilanțul la 01 ianuarie2020,
pentru anul încheiat, și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte informații explicative. Avem plăcerea să vă
confirmăm acceptul nostru și înțelegerea cu privire la misiunea de audit prin intermediul acestei scrisori. Auditul nostru va fi
efectuat în scopul îndeplinirii obiectivului de a ne exprima o cu privire la situațiile financiare.

[Responsabilitățile auditorului]

Noi ne vom efectua auditul în conformitate cu Standardele deAcele standarde cer să respectăm cerințele și să planificăm și să
efectuăm auditul pentru a obține asigurări cu privire la faptul dacă situațiile financiare conțin semnificative. Un audit presupune
efectuarea de proceduri pentru a obține de audit cu privire la sumele și prezentările din situațiile financiare. Procedurile selectate
depind de judecata auditorului, inclusiv evaluarea riscului de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, fie ca urmare.
Un audit include de asemenea evaluarea gradului de adecvare a politicilor folosite și gradul de rezonabilitate al politicilor
contabile făcute de conducere, ca și evaluarea prezentării generale a situațiilor financiare. Datorită limitărilor ale auditului,
împreună cu limitările inerente ale controlului intern, există un risc inevitabil ca anumit semnificative să nu fie detectate, chiar
dacă auditul este planificat în mod corect și efectuat în conformitate cu ISA-uri.
În efectuarea evaluării riscurilor, am considerat Auditul intern a fi relevant pentru pregătirea de către entitate a situațiilor
financiare și pentru a proiecta proceduri de audit care sunt adecvate în circumstanțele date, dar nu în scopul exprimării unei

At fr / T4 / p.6 din 7 / gr._______ numele___________________ prenumele___________________


opinii cu privire la controlului intern al entității. Totuși, vă vom comunica în scris orice deficiențe semnificative în controlul
intern relevante pentru auditul situațiilor financiare pe care le-am identificat pe parcursul auditului.

[Responsabilitățile conducerii și identificarea cadrului de raportare financiară]

Auditul nostru va fi efectuat pe baza faptului că conducerea iau cunoștință și înțeleg faptul că au responsabilitatea:
(a) Pentru pregătirea și prezentarea raportului a situațiilor financiare în conformitate cu standardele internaționale de raportare
financiară;
(b) Pentru un asemenea auditului intern pe care conducerea îl consideră a fi necesar pentru a face posibilă pregătirea de situații
financiare care să nu conțină denaturări semnificative, fie ele ca urmare.
(c) Să ne ofere: (i) Acces la toate informațiile despre care conducerea știe că sunt relevante pentru pregătirea situațiilor
financiare ca de exemplu, înregistrări, documentație și alte aspecte;
(ii) Informații suplimentare pe care le-am putea solicita din partea conducerii în scopul auditului; și
(iii) Acces direct la persoanele din entitate de la care noi determinăm că este necesar să obținem probe de audit.
Ca parte a procesului nostru de audit, vom solicita din partea conducerii, scrise legate de declarații făcute nouă în legătură cu
auditul.
Așteptăm cooperarea tuturor angajaților dumneavoastră pe parcursul auditului.
[Forma și conținutul așteptat al raportului misiunii]
Forma și conținutul raportului nostru ar putea necesita modificări în funcție de constatările din timpul misiunii de audit. Vă
rugăm semnați și restituiți atașată a acestei scrisori pentru a indica faptul că ați luat la cunoștință, și sunteți de acord cu,
aranjamentele pentru auditul efectuat de noi cu privire la situațiile financiare inclusiv responsabilitățile noastre legate de
acestea.

Bibliografie selectivă:
1. ISA 210 “Convenirea asupra termenilor misiunilor de audit” În: Manual de Standarde Internaţionale de Audit și Control
de Calitate. [online]. Disponibil: http // www.minfin.md.
2. Arens A., Loebbecke J. Audit. O abordare integrată. Chişinău: Editura ARC, 2003. 972 p. ISBN 9975-61-290-3 // p.170-
179
3. Iachimovschi, A. Organizarea activităţii de audit. Chişinău: Editura „Tipogr. Reclama”, 2011. 239 p. ISBN 9789975-
105-97-2 // p.95-100

At fr / T4 / p.7 din 7 / gr._______ numele___________________ prenumele___________________

S-ar putea să vă placă și