Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare 3: Procesele psihice cognitive superioare

Nr. Conţinuturi - detalieri Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


crt. specifice

1. Gândirea 1.1.; 1.2.; 2.1.; ▪exerciţii de analiză a unor contexte în care apare ▪dictionar de Observarea
▪ Definirea şi caracterizarea 3.1.; cuvântul „gândire” sau derivatele sale; psihologie; sistematică
gândirii 4.1.; 4.2.; ▪realizarea unei scheme a definiţiei gândirii; ▪manual de Autoevaluarea
▪ Structura psihologică ▪învăţarea caracteristicilor gândirii prin metoda psihologie clasa a X-
internă a gândirii „Mozaic”;  a;
▪ Gândirea ca proces de ▪identificarea structurii psihologice interne a gândirii pe ▪fişe;
rezolvare a problemelor baza Modelului structural al gândirii propus de J. P. ▪laptop ;
▪ Tipologia gândirii Guilford; ▪vidoproiector ;
▪exerciţiu de imaginaţie: cum ar fi viaţa oamenilor fără
gândire; ▪activitate frontală,
▪găsirea unor argumente care să demonstreze că pe grupe şi în perechi
gândirea este definitorie pentru fiinţa umană;
▪exprimarea opiniilor privind importanţa caracterului
reversibil şi anticipativ al timpului psihic, caracter
datorat gândirii;
▪construirea unor exemple pentru noţiunea de
„gândire”;
▪rezolvarea unor situaţii problemă;
▪comentarea unor texte din punct de vedere psihologic;
2. Memoria 1.1.; 1.2.; ▪exerciţiu de creativitate (de tip brainstorming): să-şi ▪dictionar de Observarea
▪ Definirea şi caracterizarea 2.1.; 2.2.; imagineze cum ar arăta viaţa omului fără memorie; psihologie; sistematică
memoriei 3.1.; 4.2.; ▪prezentarea şi analiza unui caz tragic de pierdere a ▪manual de Autoevaluarea
▪ Procesele şi formele memoriei (cazul muzicianului Clive Wearing); psihologie clasa a X- Proba orală
memoriei ▪exerciţii de memorie, pentru o mai bună înţelegere a a; Eseu structurat 
▪ Calităţile/indicatorii caracteristicilor acesteia; ▪fişe;
memoriei ▪identificarea tipurilor de memorie pe baza unor ▪laptop ;
▪ Factorii care optimizează exerciţii de memorare; ▪vidoproiector ;
funcţionarea memoriei ▪metafore care surprind specificul memoriei;
▪ Memorie şi uitare ▪identificarea de către fiecare elev a tipului de memorie ▪activitate frontală,
care-l avantatjează; pe grupe şi în perechi
▪exerciţii de corelare a cunoştinţelor despre memorie cu
ceea ce ştiu despre percepţii;
▪ test: Evaluarea capacităţii mnezice

3. Imaginaţia 1.1.; 1.2.; ▪exerciţiu de imaginaţie: să privească o imagine şi să ▪dictionar de Observarea


▪ Definirea şi caracterizarea 2.1.; 2.2.; spună ce le sugerează; psihologie; sistematică
imaginaţiei 3.1.; 4.2.; ▪exerciţiu de descriere a felului în care se desfăşoară ▪manual de Autoevaluarea
▪ Procedeele imaginaţiei viaţa unui om „lipsit de imaginaţie”; psihologie clasa a X- Proba orală
▪ Formele imaginaţiei ▪identificarea unor situaţii dificile pe care le-au trăit şi a;
pe care le-au depăşit făcând apel la imaginaţie; ▪fişe;
▪argumentarea rolului adaptativ al imaginaţiei în viaţa ▪laptop ;
omului; ▪vidoproiector ;
▪stabilirea deosebirilor dintre iluzie, halucinaţie şi
fabulaţie.; ▪activitate frontală,
▪exerciţii de comparare a visului din timpul nopţii cu pe grupe şi în perechi
reveria;
▪argumentarea faptului că în apariţia computerelor s-a
folosit analogia;
▪exerciţii de exemplificare a procedeelor imaginaţiei;
▪exerciţii de transpunere empatică. 

4. Procese psihice cognitive 1.1.; 1.2.; ▪definirea proceselor psihice cognitive superioare: ▪dictionar de Observarea
senzoriale 2.1.; 2.2.; gândirea, memoria, imaginaţia; psihologie; sistematică
▪ Recapitulare, sistematizare 3.1.; 4.2.; ▪caracterizarea fiecărui proces psihic cognitiv senzorial, ▪manual de Autoevaluarea
▪Aplicaţii în parte; psihologie clasa a X- Proba practică
▪exerciţii de prelucrare a informaţiilor şi de explicare a a;
rolului proceselor psihice cognitive superioare în actul ▪fişe;
cunoaşterii umane; ▪laptop ;
▪identificarea, pe baza unor exemple, a interacţiunii ▪vidoproiector ;
imaginaţiei cu diferite procese psihice;
▪exerciţii de exemplificare/recunoaştere a fazelor ▪activitate frontală,
procesului rezolutiv; pe grupe şi în perechi
▪explicarea modului în care fiecare elev îşi organizează
propria activitate de învăţare;
▪argumentarea rolului imaginaţiei în activitatea de
învăţare;
▪exerciţii de imaginaţie.

5. ▪Evaluarea cunoştinţelor 1.1.; 1.2.; Test cu itemi: ▪ Fişe cu testele Probă de


2.1. ▪ cu răspuns scurt/de completare; evaluare scrisă
▪ cu alegere duală; ▪ activitate
▪ de tip pereche; individuală
▪ cu alegere multiplă.
Eseu structurat

S-ar putea să vă placă și