Sunteți pe pagina 1din 4

Evaluare sumativă la limba română în clasa a II-a

I. Competenţe / subcompetenţe specifice*, obiective de evaluare / itemi


Subcompetenţe specifice
Obiective de evaluare (OE)
(SC)
2.1. Utilizarea eficientă a  Să aleagă varianta corectă de răspuns, pentru a
tehnicilor de lectură corectă, demonstra înțelegerea unui text necunoscut;
conştientă şi fluidă în scopul  Să formuleze corect întrebări în baza textului
extinderii cîmpului vizual, a propus;
vitezei şi a ritmului de citire.
2.21 Sesizarea cuvintelor cu sens  Să identifice în text cuvintele (substantivele)
apropiat/opus, cu sens propriu/ după însușirile (adjectivele) propuse;
figurat prin identificarea în  Să identifice în text cuvintele cu acelaşi sens
diverse contexte. pentru cele propuse;

1.14. Descrierea ghidată a  Să selecteze însuşirile potrivite personajelor din


obiectelor, a personajelor pe text ;
baza faptelor sesizate în
context sau a reperelor
propuse.
4.7. Aplicarea corectă a tipurilor  Să utilizeze corect semnele de punctuaţie în
de propoziţii şi respectiv a enunţurile proprii;
semnelor de punctuaţie în
diferite contexte.
3.16 Redactarea textelor proprii  Să creeze un text din 4 enunţuri despre animalul
cu şi fără repere, aplicînd din imagine;
tehnicile de redactare învăţate.
Evaluare sumativă la limba română scrisă în clasa a II-a ,,___”
Data _____________ Nume, prenume elev ________________________________

 Citeşte atent textul şi realizează sarcinile de mai jos:


Într-o zi, vulpea a invitat-o pe barză la masă. A răsturnat mîncarea pe o farfurie.
Cu glas prefăcut, i-a spus berzei:
- Pofteşte la masă, prietenă!
Barza nu a reuşit să mănînce cu ciocul ei lung. Vulpea a întrebat-o zîmbind:
- Nu îţi place mâncarea?
Supărată, barza a plecat flămîndă către balta plină de peşte.

1.Citeşte cu atenţie titlurile de mai jos şi încercuieşte-l pe cel mai potrivit


L
textului dat:
0
a) Vulpea şi barza 1
b) În pădure
c) Iepurele şi broscuţa
2. Transcrie din text propoziția care conține o adresare. L
_________________________________________________________________ 0
1
_________________________________________________________________
2

3. Subliniază răspunsul adevărat: L


0
Vulpea a invitat-o la masă pe... veveriţă, barză.
1
Vulpea a răsturnat mîncarea pe... un taler, o farfurie. 2
Barza nu a putut lua... apă, mîncare. 3

4.Formulează două întrebări asupra textului: L


 ____________________________________________________________ 0
1
_________________________________________________________________ 2

 ____________________________________________________________
_________________________________________________________________ L
0
1
2
5.Selectează din text cuvintele cu acelaşi sens pentru: L0
cocostîrc- ___________________ voce- ______________________ 1
2
plisc- _______________________ bucate-_____________________
3
4
6. Selectează însuşirile care se potrivesc celor două personaje din text: L
şiretenie , prefăcută , răutate , naivitate , flămîndă , nedumerită 0
1
Vulpea-___________________________________________________________
Barza-____________________________________________________________ L
0
1
7.Potriviţi însuşirile folosind săgeţi: L
vulpe încărcată glas lung 0
1
masă vicleană cioc îngust
2
mîncare ascuns urcior prefăcut 3
taler gustoasă bucate stufoasă 4
gînd întins coadă alese 5

8.Scrie pe liniile de mai jos 3 cuvinte care denumesc: animale sau păsări și L
0
care conţin grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi. 1
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
9. Descrie, în 4 propoziții, animalul din imagine:

Vulpea

____________________________________________________________
L01
____________________________________________________________
____________________________________________________________ L01
____________________________________________________________
____________________________________________________________ L01

____________________________________________________________ L01
____________________________________________________________
____________________________________________________________
L012
3

Barem de notare
Item Scor
Variante posibile de răspuns: Observaţii
ul maxim
Cîte 1 pct. pentru varianta aleasă
1. Vulpea şi barza 1pct
corect;
1 pct. pentru propoziţia selectată
- Pofteşte la masă, prietenă! corect;
2. 2cte 1pct pentru ortografia corectă a
cuvintelor din propoziție;

Vulpea a invitat-o la masă pe barză. Cîte 1 pct. pentru fiecare răspuns


corespunzător textului;
3. Vulpea a răsturnat mîncarea pe o farfurie. 3 pcte
Barza nu a putut lua mîncare.
Cîte 1 pct pentru fiecare întrebare
formulată corect , corespunzător
Se acceptă toate întrebările formulate corect în
4. 4 pcte textului;
baza textului. 1 pct pentru ortografia și punctuația
corectă;
Cîte 1 pct. pentru fiecare cuvînt
5. Barză,cioc,glas,mîncarea 4 pcte
selectat corect;
Vulpea: şiretenie, prefăcută, răutate Cîte 1 pct pentru însuşirile stabilite
6. 2 pcte correct fiecărui personaj din text;
Barza: flămîndă,naivitate, nedumerită
5 pct pentru 10-9 cuvinte stabilite
corect;
Vulpe vicleană glas prefăcut 4 pct pentru 8-7 cuvinte stabilite
Masă încărcată cioc lung corect;
3 pct pentru 6-5 cuvinte stabilite
7. Mîncare gustoasă urcior îngust 5 pcte
corect;
Taler întins bucate alese 2 pct pentru 4-3 cuvinte stabilite
Gînd ascuns coadă stufoasă corect;
1 pct pentru 2-1 cuvinte stabilite
corect;
Se acceptă toate variantele de răspuns 1 pct pentru 3 cuvinte scrise corect;
8. 1 pcte
corespunzător sarcinii de lucru.
Vulpea Cîte 1 pct pentru fiecare propoziţie
scrisă corect;
Vulpea este un animal sălbatic care se 1 pct pentru scrierea corectă a
întîlneşte mai des în păduri. propoziţiilor din punct de vedere
ortografic;
Aceasta are blana stufoasă şi o coadă 1 pct pentru respectarea alineatelor;
9. 7 pcte
groasă şi lungă.Ea trăieşte în vizuină . 1 pct pentru acurateţe;

Vulpea stă în pădurea deasă de unde-şi


poate procura hrana fără a fi văzută de
nimeni.
Total – 29 puncte

Convertirea punctelor în calificative


Calificative „Foarte bine” „Bine” „Suficient”

Punctaj 29-23 22-17 16-11