Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE SPONSORIZARE

Incheiat astazi……………........intre:
1.SPONSOR……………………….cu sediul ......................................,conform hotararii judecatoresti........................ cod
fiscal......................cont virament.....................................................................deschis la..................................., reprezentat
prin....................................................... in calitate de ............................... si
2.BENEFICIAR: Oganizatia pentru Copii si Adulti cu Nevoi Speciale “TREBUIE!” cu sediul in Braila,Strada
Industriei,nr.18, Bl D2, sc4, ap 64, tel/fax 004 0239 611 241 / 004 0723 192 394, cod fiscal 9187167, cont
RO30RNCB0048025915070001 deschis la Banca Comerciala Romana – sucursala Braila.

De comun acord, partile contractante stabilesc urmatoarele:


Articolul 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul sponsorizarii este acordarea de catre sponsor a unui sprijin constand in:
- bani, in suma de......................................lei;
- produse in valoare de...............................lei, tip produse.................................
- servicii in valoare de................................lei, tip servicii..................................
Articolul 2. DURATA CONTRACTULUI.
Durata contractului a fost stabilita pe o perioada de..............................................
Articolul 3. OBIGATIILE SPONSORULUI
Sponsorul se obliga:
- sa nu directioneze / conditioneze, in mod direct sau indirect, activitatea de ansamblu a beneficiarului:
- sa respecte termenele prevazute in contract;
- produsele /serviciile oferite sa respecte normele de protectie a consumatorilor / calitatile standardizate
Articolul 4. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
Beneficiarul se obliga:
- sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea care face obiectul prezentului contract in conditiile
stabilite expres de dispozitiile art.6 al Legii nr.32 /1994;
- sa anunte imediat sponsorul despre orice modificare a activitatii sale si sa ceara permisiunea acestuia;
- sa intocmeasca rapoarte financiare periodice pe care sa le puna la dispozitia acestuia;
- sa invite sponsorul sa participe la actiunile initiate cu fondurile sau mijloacele materiale oferite de acesta .
Articolul 5. DISPOZITII FINALE
Incetarea contractului opereaza in urmatoarele ipoteze:
- la expirarea duratei stabilite, daca partile nu hatarasc prelungirea sa;
- prin acordul partilor contractante, exprimat in scris.
Rezilierea are loc pentru cauze de culpa, cu preavizarea celeilalte parti, in scris si motivat, cu cel putin 10
zile inainte de data fixata pentru rezilierea contractului;
Eventualele neintelegeri se vor rezolva pe cale amiabila, iar in caz de divergenta, prin actionarea in
judecata. Modificarea contractului are loc numai cu acordul scris al partilor contractante.

Incheiat in doua (2) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

SPONSOR BENEFICIAR