Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE

ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ ”ION IONESCU


DE LA BRAD” DIN IAȘI

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE

SPECIALIZAREA M.C.S.A.

PROIECT AUDITUL CALITĂȚII

Profesor coordonator:

Prof. dr. Cecilia POP


Student:

Stanciu Costel-Adrian

Iași
Cuprins :

INTRODUCERE
1. Întocmirea unui program de audit intern pentru o organizație și a unui plan de
audit de terță parte
2. Întocmirea unei Liste de verificare pentru 3 cerințe din standardul ISO 9001,
cu întrebări Low Level și High Level
3. Analiza unui proces dintr-o organizație cu specificarea cerințelor
corespunzătoare din ISO 9001
4. Întocmirea a 3 rapoarte de neconformitate corespunzătoare neîndeplinirii a 2
cerințe din ISO 9001
5. Descrieți procesul de audit, explicând activitățile specifice fiecarei etape
INTRODUCERE :

În continuare în acest proiect vor fi prezentate o serie de documene necesare unui audit.
Accest audit o să se refere la o firma, S.C. MILK SRL (fictivă), care se ocupă cu fabricarea,
ambalarea și depozitarea smântânii.
Firma se află în orașul Bacău și este alcătuită din 41 de angajați care lucrează în două
schimburi. Această firmă este la început de drum și dorește să își facă un renume cât mai mare pe
piața din România și chiar din strainătate.
Firma dorește să obțină certificarea SR EN ISO 9001:2015 pentru a-și mări credibilitatea
față de clienții lor și pentru a se putea apropia de sectorul de piață pe care aceștea îl doresc.
1. Întocmirea unui program de audit intern pentru o organizație și a unui plan de audit de terță parte:

PROGRAM DE AUDIT INTERN SMC


ORGANIZAȚIA F-07 Ediția 1 /Data..... Pag. 1/3
S.C. MILK S.R.L
Director general
Nr.crt Proces/ Funcție Anul 2019 Echipa de audit Alte resurse
auditată Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec
.
Drăgan Georgiana Programul de
1 Director general - Responsabil obiective;
(5.1.5;8.1;) asigurarea calității
Georgescu Ioana –
Personal
Coman Monica –
Audit extern
Drăgan Georgiana Contracte,
- Responsabil chestionare
asigurarea calității de satisfacție
Departamentul de Popescu Lucian – din parta
2 relații cu clienții (5.1.2; director adjunct clienților,
8.2.1) Coman Monica – documentatie
Audit extern de la
sedințele cu
clienții;
Drăgan Georgiana Documentație
3 Departamentul de - Responsabil conform cu
recepție marfă asigurarea calității standardul.
(7.1.5.1;7.1.5.2;8.4.1) Popescu Lucian –
director adjunct
Coman Monica –
Audit extern
PROGRAM DE AUDIT INTERN SMC
F-07 Ediția 1 /Data..... Pag. 2/3
ORGANIZAȚIA
S.C. MILK S.R.L Aprobat,
Director general
Nr.crt Proces/ Funcție Anul 2019 Echipa de audit Alte resurse
auditată Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec
.
Drăgan Documentația
Georgiana - necesară,
Fluxul tehnologic Responsabil buletine de
4 (4.4.2;7.1.2;7.1.3;7.1.5; asigurarea calității analză,
8.5) Vasile Floril – registre de
director general funcționare,
OBSERVATOR – proceduri.
șef de tură flux
tehnologic
Coman Monica –
Audit extern
Drăgan Proceduri,
5 Departamentul de Georgiana - registre
ambalare (4.4.2; Responsabil specifice
8.2.2;8.5) asigurarea calității secției
Ionescu Mihai –
șef de tură flux
tehnologic
Coman Monica –
Audit extern
PROGRAM DE AUDIT INTERN SMC
ORGANIZAȚIA F-07 Ediția 1 /Data..... Pag. 3/3

S.C. MILK S.R.L Aprobat,


Director general
Nr.crt Proces/ Funcție Anul 2019 Echipa de audit Alte resurse
auditată Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec
.
Drăgan Georgiana Proceduri,
- Responsabil registre
asigurarea calității specifice
6 Departamentul Ionescu Mihai – secției
de depozitare șef de tură flux
(4.4.2;8.5) tehnologic
Coman Monica –
Audit extern

Echipa de audit (Nume, prenume, sectorul de activitate din care provine) :


Întocmit, RMC Data:
Plan de audit
Client: S.C. MILK S.R.L

Adresa: Calea Moldovei nr. 205, Bacău


Domeniul auditului :
Sistemul de management al calității

Punct(e) de lucru / Filiale Bacău

Standard/ Criterii de audit : ISO 9001: 2015


Tipul auditului: De certificare Data elaborării planului 04.09.2019
de audit :
Excluderi : 8.3;8.5.5;
Reprez. Pentru audit :
Documente care stau la baza Documente transmise de Client : Proceduri, contracte cu
auditului : clienții, fișa postului , programul de obiective.
Limba auditului : Română Număr contract :
Număr salariați : 41 Număr schimburi 2
Conducător echipă de audit Popescu Lucian (PL) Expert(i) (Nume + Vasile Oana
(Nume + presc.) presc.) : (VO)
Auditor(i) (Nume + presc.) Vasile Oana (VO)
Auditor în formare (Nume + Întocmit plan de
presc.) audit :

Data / ora Subunitatea Auditor / Partenerul de discuții Cerință standard


organizatorică presc.
și/sau procesul
Drăgan Georgiana -
Responsabil asigurarea
calității
Nichifor Ștefan – director
05.09.19/ Ședința de PL general
8:30- 8:45 deschidere VO Popescu Lucian – director
adjunct
Ionescu Mihai – șef de tură
flux tehnologic
Droancă Mircea –șef
depozit
Drăgan Georgiana -
Responsabil asigurarea
5.09.19/ Conducerea PL calității 4;5.1;5.2;5.3;8.1;10
8:45-9:30 organizației Nichifor Ștefan – director
general
Popescu Lucian – director
adjunct
5.09.19/ Departamentul de VO Stoian Larisa – 5.1.2;7.5;8.2.1;9
8:45- 9:30 relații cu clienții Responsabil clienți
5.09.19/ 9:30 Departamentul de PL Droancă Mircea –șef
– 10:00 recepție marfă VO depozit 7.1.5.1;7.1.5.2;8.4.1
Lungu Vasile - manipulant
Ionescu Mihai – șef de tură
flux tehnologic
5.09.19/ Fluxul tehnologic PL Câte un muncitor de pe 4.4.2;7.1.2;7.1.3;7.1.5;
10:00-13:00 VO fiecare etapă a fluxului 8.5
tehnologic
* Interviurile se vor ține
separat pentru fiecare etapă
din flux
5.09.19/ Pauză de masă
13:00 – 14:00
Ionescu Mihai – șef de tură
5.09.19/ Departamentul de PL flux tehnologic 4.4.2; 8.2.2;8.5
14:00-14:45 ambalare VO Olaru Alina – lucrător
ambalare
Ionescu Mihai – șef de tură
5.09.19/ Depozitare PL flux tehnologic 4.4.2;8.5
14:45- 15:20 VO Vasile Elena – lucrător
depozit
5.09.19/ Pregătirea concluziilor
15:20-16:30
5.09.19/ Ședința de încheiere
16:30- 17:00

Data: Conducător echipă de audit: Auditori : Auditor în curs de formare:


(nume și semnătura) (nume și semnătura) (nume și semnătura)
2. Întocmirea unei Liste de verificare pentru 3 cerințe din standardul ISO 9001, cu
întrebări Low Level și High Level:

S.C. MILK S.R.L


LISTĂ DE VERIFICARE AUDIT – CALITATE

Compartiment audit : Audit extern (de


Legendă : Implementat = I certificare)

Neimplementat = N Auditor: Popescu Lucian

Data: 4.09.2019

Cerința Standard de referință Observații Audit Evaluare


SR EN ISO 9001 I N
5.1 Leadership și angajamente
5.1.2. Orientarea către client a) În urma auditului la fața locului ,
firma a dovedit atât prin
5.1.2. a) HL.Firma este conștientă de intermediul documentației cât și
nevoile clienților lor? conform interviurilor că,
LL. Cum sunt determinate și cunoaște nevoile clienților și că
satisfăcute cerințele clienților? se orienează spre client.
LL. Cine se ocupă în mod direct Cerințele clienților sunt
de cerințele clienților ? determinate de cele mai multe
b) HL. Firma reușește să determine ori prin chestionare de satisfacție
și să trateze riscurile și oportunitățle dar și prin ședințe cu aceștea. În
astfel încât să nu fie afectată firmă , de cerințele clienților se
conformitatea produselor și serviciilor? ocupă Stoian Larisa
LL. Cine analizează riscurile și (responsabil clienți).
oportunitățile? b) Firma oferă o mare ateție
LL. Cum sunt tratate riscurile și riscurilor și oportunităților , iar
oportunitățile astfel încât să nu fie conformitatea produselor nu este
influențată satisfacția clientului? afectată. Riscurile și
c) HL.Firma se concentrează pe oportunitățile sunt analizate de
creșterea permanentă a satisfacției directorul general împreună cu
clientului? seful de flux tehnologic.Pentru a
LL. Cum își menține firma nu fi afectă satisfacția clintului,
orientarea către creșterea satisfacției cand au fost stabilite posibilele
clientului? riscuri s-a realizat o procedură în
LL. De ce este important ca care este precizat cum să se
firma să se orienteze spre satisfacerea procedeze în cazul unui risc
clientului ? pentru ca satisfacția clienților să
nu fie afectată.
c) În urma interviului realizat,
firma a arătat că se concentrează
pe creșterea permanenta a
satisfacției clientului. În firmă se
organizează regulat ședințe
despre cum se poate crește
satisfacția clienților. Firma
consideră că pe lângă să produci
un produs calitativ, să reușești să
satisfaci cerințele clienților tai
este cel mai important lucru.
5.2. Politica
5.2.1. Stabilirea politicii referitoare la a) Firma are o politică
calitate referitoare la calitate adecvată
a) HL. Este politica referitoare la scopului și contextului ei.
calitate adecvată scopului și contextului Responsabilul pentru politica
organizației ? referitoare la calitate este
LL. Cine este responsabil de Drăgan Georgiana
stabilirea politicii referitoare la calitate? (responsabil asigurarea
b) HL. Politica firmei referitoare la calității) alături de directorul
calitate asigură cadrul pentru stabilirea adjunct.
obiectivelor referitoare la calitate? b) Politica firmei asigură cadrul
LL. Cine se ocupă de stabilirea pentru stabilirea obiectivelor
obiectivelor referitoare la calitate ? referitoare la calitate.
c) HL. Politica referitoare la calitate Stabilirea obiectivelor
includ și angajamente pentru satisfacerea reprezintă sarcina directorului
clienților? general împreună cu
LL. De ce trebuie ca politica să responsabilul asigurării
includă astfel de angajamente ? calității.
LL. Cum sunt concretizate aceste c) În documentația privind
angajamente? politica referitoare la calitate
d) HL. Firma conține în politica sunt incluse și angajamentele
referitoare la calitate un angajament pentru satisfacerea clienților.
pentru îmbunătățirea continuă ? În timpul interviului ,
LL. Cine se ocupă de respectarea directorul general a specificat
acestui angajament? ca pentru compania lui este
LL. De ce este acest angajament un aspect important ca
important? angajamentele referitoare la
satisfacerea nevoilor
clienților să fie stipulate în
politica referitoare la calitate
deoarece acest lucru oferă o
garanție suplimentară
clienților companiei.
d) Tot în politica referitoare la
calitate a acestei firme există
și un angajament al
îmbunătățirii continue.
Drăgan Georgiana se ocupă
în mod direct de respectarea
acestui angajament și este
ajutată de personalul din
fluxul tehnologic, personal
care oferă informații despre
ce anume se mai poate
îmbunătății.
5.2.2. Comunicarea politicii referitoare la a) Politica referitoare la calitate
calitate este disponibilă pentru fiecare
a) HL. Este politica referitoare la angajat al firmei care dorește
calitate disponibilă pentru orice angajat al să o studieze. Această politică
firmei? este menținută drept
HL. Este această politică informație documentată.
menținută drept informație documentată? Politica ete menținută cu
LL. Cum este politica menținută? ajutorul unui document care
b) HL. Este politica referitoare la descrie și explică tot ceea ce
calitate comunicată și înțeleasă în cadrul ține de politica referitoare la
organizației? calitate.
LL. Cum se realizează b) Politica referitoare la calitate
comunicare acestei politici? este comunictă în toată firma.
LL. Cine este responsabil de Comunicarea politici
comunicarea politicii? referitoare la calitate se face
LL. Cum se verifică dacă politica printr-o ședință cu tot
a fost înțeleasă în cadrul organizației? personalul ce are loc la
c) HL.Este politica referitoare la fiecare început de an. Această
calitate disponibilă parților interesate? ședință este susținută de toți
LL. De ce este neesar ca politica șefii de departamente pentru
referitoare la calitate să fie disponibilă și ca fiecare să poată explica cât
pentru parțile interesate relevante? mai bine politica în funcție de
fiecare departament în parte.
Pentru a verifica daca politica
referitoare la calitate a fost
înțeleasă și implementată
bine firma a decis să apeleze
la vizite neanunțate în
departamentele firmei prin
care personalul va fi
examinat cu referire la
politica referitoare la calitate.
c) Politica referitoare la calitate
este disponibilă tuturor
părților interesate
relevante.Firma consideră că
acest lucru este important
deoarece în felul acesta
clienții consideră firma mai
organizată și mai pregătită.
5.3. Roluri organizaționale,
responsabilități și autorități
5.3. HL. Există o atribuire și o Fiecare angajat își cunoaște foarte
comunicare a responsabilităților și bine locul în cadrul companiei și prin
autorităților pentru rolurile din cadrul intermediul fișei postului angajatul
firmei? își cunoaște responsabilitățile și
a) LL. Cine este responsabil pentru a autoritatea.
se asigura că SMC-ul este conform cu a) Prin cerințele din fișa
cerințele standardului ? postului, Drăgan Georgiana
b) LL. Cine verifică dacă procesele este responsabilă să se
furnizează elementele de ieșire asigure că SMC este în
intenționate? conformitate cu standardul.
c) LL. Cine raportează către b) Șefii de departament sunt
conducere performanța sistemului și responsabili să verifice dacă
oportunitățile de îmbunătățire? procesele furnizează
d) HL. Promovează firma orientarea elementele de ieșire
către client în întreaga organizație? intenționate. Aceștea
LL. Cum realizează firma acest realizează acest lucru cu
lucru ? ajutorul unor proceduri ce
descriu ce anume trebuie
verificat și parametrii pe care
elementele de ieșire trebuie
să le îndeplinească.
c) Referitor la raportarea către
conducere a performanței
sistemului, acest lucru se
regăsește în fișa postului
pentru șeful de tură din fluxul
de producție, c toate asta în
urma interviurilor realizate s-
a observat că acesta nu
îndeplinește această
responsabilitate ci își
desemnează subordonați să o
facă în locul lui.
d) Da, firma promovează
orientarea către client în toată
organizația. Acest lucru se
concretizează prin ședințe și
materiale care descriu
importanța orientării spre
clienți.

Alte comentarii

Semnătură auditor,
3. Analiza unui proces dintr-o organizație cu specificarea cerințelor corespunzătoare
din ISO 9001:
Procesul de pasteurizare cu prezentarea elementelor de la cerința 4.4.1:

Cerința prevăzută de standardul ISO Elemente din proces


9001
Să se determine elementele de intrare și Elemente de intrare: smântâna normalizată
elementele de ieșire așteptate de la acest
Elemente de ieșire: smântâna pasteurizată
proces.

Succesiunea proceselor : produsul care a fost


Să se determine succesiunea și interacțiunea trecut prin procesele anterioare este introdus
acestor procese în pasteurizatorul cu plăci → alegerea
temperaturii optime pentru tipul de materie
primă utilizată →stabilirea timpului de
efectuare a procesului
Interacțiunea proceselor : Aceste procese
sunt strâns legate între ele deoarece dacă una
dintre etape nu este realizată în conformitate
cu materia primă utilizată atunci tot
procesul de fabricare a smântânii v-a avea
de suferit..

Să se determine și să se aplice criteriile și Acest proces depinde de calitatea materiei


metodele (monitorizări, masurări, indicatori prime. Atunci când se utilizează o materie
de performanță) necesare pentru a se asigura primă cu o încărcătură bacteriană sporită o
de operarea și controlul eficace ale acestor să se folosească o temperatură mai mare de
procese. pasteurizare. În cazul unei materii prime cu
o aciditate ridicată o să se folosească o
temperatură mai scăzută și o durată de
menținere la acea temperatură mai mare.
Datele cu privire la buna funcționare a
aparaturii, temperatura și timp sunt
consemnată în registre specifice.

Să determine resursele necesare pentru Resurse materiale : ieșirile din procesele


aceste procese și să se asigure de anterioare (produsul normalizat), aparatul de
disponibilitatea acestora pasteurizare
Resurse umane : personal calificat pentru a
realiza acest proces
Resurse informaționale : informații
documentate menținute (proceduri)
Să atribuie responsabilități și autorități Responsabilitățile și autoritățile sunt
pentru aceste procese stipulate în fișa postului pentru fiecare
angajat.

Verificarea periodică a aparaturii ;


Să trateze riscurile și oportunitățile
Curățarea și întreținerea corespunzătoare a
utilajelor;
Existența unui număr de piese de schimb de
rezervă pentru cazurile unor defeciuni
neașteptate.

Să evalueze acest proces și sa implementeze Evaluarea procesului se realizează prin


toate schimbările necesare pentru a se efectuarea constantă a unor analize de
asigura că acest proces realizează rezultatele laborator specifice.
intenționate

Să îmbunătățească procesele și sistemul de Oferirea de stimulente (financiare sau


management al calității materiale) angajaților;
Dezvoltarea continuă atăt din punct de
vedere al resurselor umane cât și din punct
de vedere al infrastructurii

În urma analizei documentelor companiei și a audituli la fața locului , procesul de


pasteurizare din cadrul companiei este un proces în conformitate cu cerințele standardului.
Există o clară determinare a elementelor de intrare și a elementelor de ieșire a acestui
proces ; succesiunea etapelor din cadrul procesuli este una bine documentată cu ajutorul unei
proceduri clare și bine pusă la punct cu care angajații din acel departament sunt foarte bine
familiarizați.
În ceea ce privește determinarea și aplicarea criteriile și metodele (monitorizări, masurări,
indicatori de performanță) necesare pentru a se asigura de operarea și controlul eficace ale
acestui proces, compania a furnizat registrele specifice atât pentru temperatură cât și pentru
perioada de timp utilizată pentru fiecare șarjă de produs. Referitor la resursele necesare pentru
îndeplinirea procesului compania pune la dispozitie toate resursele necesare începând de la cele
materiale până la cele informaționale.

Responsabilitățile și autoritățile sunt bine determinate și trecute în fișa postului pentru


fiecare persoană care ia parte la proces. Riscurile ce pot apărea sunt tratate cu seriozitate existând
proceduri de menținere și curățire a aparaturii cât și documentație care să ateste că există piese
de schimb pentru cazul în care apare o defecțiune neprevăzută.
Pentru a evalua dacă acest proces se realizează în conformitate cu standardul se realizează
regula analize de laborator fapt ce poate fi demonstrat prin prezentarea buletinelor de analiză. În
cele din urmă pentru a oferi o înbunătățire continuă a procesului, compania organizează periodic
cursuri pentru îmbunătățirea personalului, iar conform cu programul de obiective compania își
propune să modernizeze secția de pasteurizare prin achiziționarea de utilaje noi.

În concluzie în urma auditului realizat în secția de pasteurizare, activitatea din cadrul


aecstei secți este în conformitate cu cerințele din standard.

4. Întocmirea a 3 rapoarte de neconformitate corespunzătoare neîndeplinirii a 2


cerințe din ISO 9001:

Prin neconformitate în general se înțelege refuzul sau incapacitatea de conformare la specificații


de cerințe, la legi, standarde, reguli sau convenții acceptate. În managementul calităţii, o
neconformitate sau un defect, este o abatere de la cerințele stabilite de o specificaţie tehnică
(inclusiv legislație), un standard, sau de la aşteptările clientului.
Neconformitățile pot fi constatate atunci când se efectuează controlul de produs/serviciu sau
cu prilejul auditurilor interne sau externe. Neconformitățile constatate se clasifică de regulă
după două criterii: cauză și gravitate.
După cauză neconformitățile pot fi determinate de:
- Proceduri/Specificații: procedura/specificația este fie neadecvată, fie lipsește (nu
există sau nu este disponibilă lalocul de muncă), fie s-a comis o abatere de la
procedură/specificație;
- Echipamente cu defecțiuni sau necalibrate;
- Competența deficitară a personalului;
- Materiale necorespunzătoare;
- Execuție greșită.
După gravitate neconformitățile se clasifică în două categorii: majore și minore.
Această delimitare este importantă în luarea deciziei de tratare a neconformității. În cazul
produsului decizia care trebuie luată este cea de rebutare sau remediere și livrare cu derogare.
Trebuie acordată atenție Legii nr. 608 / 2001, privind evaluarea conformității produselor. Legea
stabilește cadrul legal unitar pentru elaborarea reglementărilor tehnice, evaluarea conformității și
supravegherea pieței pentru produsele introduse pe piață și/sau utilizate in România, din
domeniile reglementate.
În cazul auditului extern decizia care trebuie luată este de certificare sau necertificare/retragere a
certificării a sistemului calității unei organizații. În cazul auditului neconformitățile majore se
referă la nesatisfarea cerințelor standardului de referință, care afectează într-o măsură importantă
implementarea sau menținerea SMC iar neconformitățile minore sunt neconformități accidentale,
care nu afectează în mod semnificativ funcționarea sau menținerea SMC.
Raport neconformitate
Neconformitate
Număr: 1 /

Client Denumire S.C. MILK S.R.L

Reprezentant Georgiana Drăgan - Responsabil asigurarea calității


Număr contract Standard SR EN ISO 9001:2015
Cond. echipă Popescu Lucian Data auditului 05.09.2019
Auditor(i) Expert(i)
Popescu Lucian Vasile Oana
Vasile Oana

Tipul auditului certificare/recertificare urmărire supraveghere 1 supraveghere 2

Descrierea neconformității
Cerință standard 4.4.1.h Subunitate org. / proces: Recepție marfă

În programul de obiective gasită în cadrul firmei erau prezentate participarea la cursuri de specialitate
pentru postul de manipulant, cursuri ce trebuiau a fi urmate de 2 dintre angajații firmei. În momentul
în care s-a cerut documentația care să ateste faptul că cei doi angajați au urmat aceste cursuri, ni s-a
comunicat că o astfel de documentație nu există cu toate că, cursurile au fost efectuate.

Se va efectua audit de urmărire? da nu

Data Semnătura conducătorului de audit Semnătura reprezentantului


05.09.2019 clientului

Măsura stabilită de client

Clientul urmează să intre în legătură cu firma care a organizat cursurile de specialitate și să adune
documentele necesare pentru a demonstra că angajații lui au participat la acel curs în conformitate cu
planificarea.

Persoana care aprobă masura Data Termen limită de Semnătura persoanei care
sau reprezentantul clientului implementare aprobă măsura, sau a
05.09.2019 reprezentantului clientului
1 lună de zile

Evaluarea măsurilor stabilite de client


Măsura planificată este corespunzătoare necorespunzătoare
Data: 05.09.2019 Semnătură conducător de echipă audit :
Măsura impusă este :

Corespunzătoare necorespunzătoare, pe baza verificării analiza documentației transmise


ulterior / audit de urmărire
Data: 25.09.2019 Semnătură conducător de echipă audit :
Raport neconformitate
Neconformitate
Număr: 2 /

Client Denumire S.C. MILK S.R.L

Reprezentant Georgiana Drăgan - Responsabil asigurarea calității


Număr contract Standard SR EN ISO 9001:2015
Cond. echipă Popescu Lucian Data auditului 05.09.2019
Auditor(i) Expert(i)
Popescu Lucian Vasile Oana
Vasile Oana

Tipul auditului certificare/recertificare urmărire supraveghere 1 supraveghere 2

Descrierea neconformității
Cerință standard 8.5.1. b Subunitate org. / proces: Depozitare

În timpul auditului, în secția de depozitare a produselor finite s-a observat faptul că unul dintre
termometre nu era funcțional , iar verificarea temperaturii se efectua cu un termometru neconform cu
standardele.

Se va efectua audit de urmărire? da nu

Data Semnătura conducătorului de audit Semnătura reprezentantului


05.09.2019 clientului

Măsura stabilită de client

Clientul a stabilit ca vor notifica firma care se ocupă cu instalarea și mentenanța acestor termometre
urmând ca în cel mai scurt timp termometrul defect să fie reparat sau înlocuit cu un altul nou.

Persoana care aprobă masura Data Termen limită de Semnătura persoanei care
sau reprezentantul clientului implementare aprobă măsura, sau a
05.09.2019 reprezentantului clientului
1 săptămână

Evaluarea măsurilor stabilite de client


Măsura planificată este corespunzătoare necorespunzătoare
Data: 05.09.2019 Semnătură conducător de echipă audit :
Măsura impusă este :

Corespunzătoare necorespunzătoare, pe baza verificării analiza documentației transmise


ulterior / audit de urmărire
Data: Semnătură conducător de echipă audit :
Raport neconformitate
Neconformitate
Număr: 3 /

Client Denumire S.C. MILK S.R.L

Reprezentant Georgiana Drăgan - Responsabil asigurarea calității


Număr contract Standard SR EN ISO 9001:2015
Cond. echipă Popescu Lucian Data auditului 05.09.2019
Auditor(i) Expert(i)
Popescu Lucian Vasile Oana
Vasile Oana

Tipul auditului certificare/recertificare urmărire supraveghere 1 supraveghere 2

Descrierea neconformității
Cerință standard 4.4.2 a Subunitate org. / proces: Secția de producție

În cadrul secției de producție, în urma analizării documentației necesare și a auditului la fața locului s-
a observat că pentru unele dintre etapele din fluxul tehnologic, procedura existentă este una general
valabilă în care nu sunt specificați anumiți parametrii importanți acestui proces.

Se va efectua audit de urmărire? da nu

Data Semnătura conducătorului de audit Semnătura reprezentantului


05.09.2019 clientului

Măsura stabilită de client

Clientul a stabilit că se vor reface toate procedurile de pe fluxul tehnologic și se vor include în
proceduri toate specificațiile necesare proceselor. Mai mult dupa schimbarea acestor proceduri se va
organiza o ședință cu personalul de pe fluxul de producție, unde vor fi instruiți în conformitate cu
noile proceduri.

Persoana care aprobă masura Data Termen limită de Semnătura persoanei care
sau reprezentantul clientului implementare aprobă măsura, sau a
05.09.2019 reprezentantului clientului
2 săptămâni

Evaluarea măsurilor stabilite de client


Măsura planificată este corespunzătoare necorespunzătoare
Data: 05.09.2019 Semnătură conducător de echipă audit :
Măsura impusă este :

Corespunzătoare necorespunzătoare, pe baza verificării analiza documentației transmise


ulterior / audit de urmărire
Data: Semnătură conducător de echipă audit :
5. Descrieți procesul de audit, explicând activitățile specifice fiecarei etape:

Activitatea de audit se desfășoară pe mai multe etape bine determinate. Auditul începe cu
inițierea auditului. În această etapă se iau o serie de decizii precum : se numește auditorul șef, se
stabilesc obiectivele, domeniul și criteriile de audit ce urmează a fi urmate. Tot în cadrul acestei
etape se stabilește componența echipei de audit și dacă este posibil sau nu să se realizeze auditul
(fezabilitatea).
La începutul oricărui audit, înainte de auditul la fața locului, firma ce urmează să fie auditată
trimite către verificare o serie de documente de interes pentru echipa de audit. Cea de-a doua
etapă a auditului, constă tocmai în analiza detaliată a documentelor furnizate de firmă.
În a treia etapă se realizează pregătirea activității de audit la fața locului. În acest moment
echipa de audit stabilită realizează anumite documente ce le vor fi folositoare. Se alocă fiecărui
membru al echipei activitățile ce urmează să le realizeze, se întocmește planul de audit unde este
specificat în detaliu cum va avea loc auditul la fața locului. Tot acuma, echipa de audit pregătește
documente precum listele de verificare, planul de eșantionare și formularul pentru înregistrarea
informațiilor.
În continuare urmează etapa de efectuare a auditului. Aceasta este etpapa când echipa de
audit se duce în firmă și cnform cu planul de audit vor observa care este situația. Această etapă
începe cu o ședință de deschidere care are drept scop prezentarea echipei de audit și o scurtă
prezentare a ceea ce urmează să se întîmple. După ședința de deschidere urmează auditul
propriu-zis, atunci când în funcție de zona alocată echipa de audit se împarte în cadrul firmei și
au loc o serie de interviuri cu anumite persoane. Tot acuma dacă auditorul poate să verifice o
serie de documente care nu au fost cerute înainte de audit și poate să asiste la activitatea firmei
pentru a obține anumite răspunsuri. De cele mai multe ori în etapa de audit la fața locului la un
anumit interval de timp, auditorii se întâlnesc într-un loc destinat lor și are loc comunicarea pe
parcursul auditului. Spre sfârșitul auditului este nevoie ca informațiile colectate să fie verificate,
urmând ca apoi întreaga echipă de audit să hotărască concluziile cu urmează a fi prezentate.
Auditul la fața locului se încheie cu o ședință de încheiere unde vor fi prezentate concluziile .
Ultima etapă a auditului conftă în finalizarea auditului. Această etapă se referă a pregătirea,
aprobarea și distribuirea raportului de audit. Acest raport conține informații detaliate despre ce
s-a realizat în etapa de audit la fața locului. Sunt situații în care această etapă nu este ultima ,
fiind urmată de auditul de urmărire (doar atunci când este necesar).

S-ar putea să vă placă și