Sunteți pe pagina 1din 36

REZERVAŢIA BIOSFEREI DELTA DUNĂRII

Material realizat în cadrul programului educaţional


„Am un dar pentru Delta Dunării!”

Tulcea, 2010

A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstreaz ă tradiţiile! ®


Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 32 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro 1
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
Material realizat de ARBDD- Serviciul Educaţie ecologică, Relaţii internaţionale în cadrul
programului educaţional „Am un dar pentru Delta Dunării!”

Foto: ARBDD, Cristian Mititelu-Răileanu, Philippe Lagabbe

A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstreaz ă tradiţiile! ®


Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 32 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro 2
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
REZERVAŢIA BIOSFEREI DELTA DUNĂRII
Prezentare generală
Paradisul natural Delta Dunării, se întinde în zona de vărsare a Dunării în Marea
Neagră, acolo unde fluviul îşi încheie lunga călătorie de 2 860 km (1 788 de mile) de la
izvorul său din Munţii Pădurea Neagră din Germania. Secole de-a rândul, suprafaţa Deltei
s-a extins, formându-se astfel o reţea de canale, de lacuri, de insule acoperite cu stuf, de
păduri cu aspect tropical, de păşuni şi dune de nisip.

Cadru legal
În septembrie 1990, la
recomandarea Uniunii
Internaţionale pentru
Conservarea Naturii (lUCN)
şi ca urmare a strădaniilor
unui grup de oameni de
ştiinţă, Guvernul României
a declarat întreaga Deltă a
Dunării şi unele zone
învecinate însumând o
suprafaţă totală de 580.000
ha, ca Rezervaţie a Biosferei
Delta Dunării (RBDD).

Hotărârea a fost confirmată apoi de Parlamentul României prin Legea nr. 82/1993 privind
constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, modificată şi completată prin Legea nr.
454/2001.
Recunoaştere internaţională
Valoarea patrimoniului natural al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a
fost recunoscută prin includerea acesteia în reţeaua internaţională a
rezervaţiilor biosferei, în cadrul programului "Omul şi Biosfera" (1990),
prin declararea ca zonă umedă de importanţă internaţională, în special ca
habitat al păsărilor de apă şi includerea în Lista Convenţiei Ramsar
(septembrie 1991), precum şi prin includerea în Lista patrimoniului
natural mondial - UNESCO (decembrie 1991).

A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstreaz ă tradiţiile! ®


Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 32 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro 3
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
Delta Dunării a primit recunoaştere internaţională pentru valoarea
caracteristicilor sale unice: a obţinut în anul 2000 Diploma Europeană
pentru Arii Naturale Protejate decernată de Consiliul Europei şi reînnoită
în anul 2005; a fost nominalizată ca “Peisaj al anului 2007/2009” de
Organizaţia Internaţională Prietenii Naturii; a fost inclusă în reţeaua
europeană ecologică Natura 2000.

Valoare universală
Unica Deltă din lume declarată integral Rezervaţie a Biosferei

Suprafaţă 580 000 hectare – 2.5 % din suprafaţa României (locul 22 între deltele
lumii şi locul 3 în Europa, după deltele Volga şi Kuban)

Una din cele mai mari zone umede din lume, ca habitat al păsărilor de apă

Cea mai întinsă zonă compactă de stufărişuri de pe planetă

Un muzeu viu al biodiversităţii, cu 30 tipuri de ecosisteme

O bancă de gene naturală, de inestimabilă valoare pentru patrimoniul natural


universal.

Localizare şi unităţi fizico-geografice


Rezervaţia Biosferei Delta Dunării este situată în partea de sud-est a României.
Principalele coordonate geografice ale RBDD sunt: 28º10’E/ 29º42’E şi 45º27’N/
44º20’N. Limita de nord este formată de fluviul Dunărea şi braţul Chilia, frontiera de stat
dintre România şi Republica Moldova şi dintre România şi Ucraina. Limita estică este
reprezentată de Marea Neagră, iar limitele sudice şi vestice sunt formate de colinele
podişului dobrogean.
Rezervaţia Biosferei Delta Dunării este compusă din 6 unităţi geografice distincte:
Delta Dunării, Complexul Razim-Sinoe, Dunărea, (sectorul Galaţi-Tulcea), Zona costieră
a Mării Negre până la izobata 20m, Zona inundabilă Isaccea-Tulcea, Sărăturile Murighiol-
Plopu.
Componenta principală a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, Delta Dunării este
situată pe teritoriul a 2 ţări (România şi Ucraina). Suprafaţa totală a Deltei Dunării este de
4.178 km2 din care 82% pe teritoriul României şi 18% pe teritoriul Ucrainei.

A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstreaz ă tradiţiile! ®


Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 32 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro 4
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
Zonare funcţională
Teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării este împărţit în categorii de zone
funcţionale caracteristice pentru rezervaţiile biosferei:
- zone cu regim de protecţie integrală: 18 zone ce ocupă o suprafaţă totală de 50.600
ha (8,7% din suprafaţa rezervaţiei). Acestea reprezintă eşantioane foarte puţin deranjate,
care au o valoare excepţională din punct de vedere ştiinţific, istoric, estetic sau
conservativ.
- zonele tampon: au fost stabilite în jurul zonelor cu regim de protecţie integrală. Ele
ocupă o suprafaţă totală de 223.300 ha (38,5% din suprafaţa rezervaţiei) şi au fost
desemnate pentru atenuarea impactului antropic asupra zonelor protejate.
- zonele economice: acoperă o suprafaţă totală de 306.100 ha (52,8% din suprafaţa
rezervaţiei) şi cuprind terenuri aflate în regim liber de inundaţie, terenuri îndiguite pentru
folosinţă agricolă, piscicolă şi silvică şi terenuri pe care sunt amplasate aşezări umane.
- zonele de reconstrucţie ecologică: sunt suprafeţe de teren situate în teritoriul
Rezervaţiei în cadrul cărora impactul produs de activitatea umană sau de anumite
fenomene naturale au condus la degradarea ecosistemelor naturale, la apariţia unor
dezechilibre sau au determinat pierderea unor ecosisteme specifice. În cadrul acestor
zone, Administraţia Rezervaţiei desfăşoară activităţi de refacere a echilibrului ecologic şi
de renaturare a zonei afectate, folosind mijloace tehnice şi tehnologii adecvate.

A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstreaz ă tradiţiile! ®


Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 32 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro 5
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstreaz ă tradiţiile! ®
Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 32 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro 6
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
Zonele strict protejate din RBDD

Zona strict protejată ROŞCA- BUHAIOVA ( 9 625 ha )


Zona include o mare diversitate de biotopi reprezentativi pentru delta fluvială (plauri
plutitori şi fixati, mlaştini stuficole, lacuri, grinduri fluviale, gârle naturale, terenuri
inundabile, zăvoaie de sălcii,etc.).
Fauna prezintă o remacabilă diversitate, fiind reprezentată de mamifere: vidra (Lutra lutra),
nurca (Mustela lutreola), hermelina (Mustela erminea), bizamul (Ondathra zibethica), câinele
enot, vulpea, mistreţul, şi păsări: prezenţa celei mai mari colonii de pelican comun
(Pelecanus onocrotalus) din Europa, a coloniilor mixte de ardeidae, majoritatea speciilor de
anatidae şi paseriforme caracteristice deltei precum şi de nevertebrate.
Aceeaşi bogată diversitate este prezentă şi sub aspectul lumii vegetale. Bazinele acvatice
stagnante sunt invadate de specii de nufăr (alb şi galben), piciorul cocoşului, Hydrocharis
morsus ranae, Limnanthemum, Trapa natans, Stratiotes aloides. În apele sărace în nitraţi din unele
japşe sau ochiuri de apă dintre plauri apar plantele carnivore Utricularia vulgaris şi
Aldrovanda vesiculosa. În stufărişurile compacte se întâlnesc specii ca: Dryopteris thelipteris,
Solanum dulcamara, Euphorbia palustris, specii de Carex, dar şi specii rare cum ar fi Acorus
calamus sau Calla palustris.

A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstreaz ă tradiţiile! ®


Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 32 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro 7
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
Zona strict protejată PĂDUREA LETEA ( 2 825 ha )
Pădurea, care se dezvoltă în spaţiul interdunelor sub forma unor fâşii late de 10-250 m
(haşmacuri) despărţite de spinările dunelor, este alcătuită, în principal, din: stejarul de
luncă (Quercus robur), stejarul brumăriu (Q. pedunculiflora), plopul alb (Populus alba), plopul
negru (P. nigra), frasinul de luncă (Fraxinus angustifolia), frasinul de baltă (F. pallisiae), părul
(Pyrus pyraster), teiul alb (Tilia tomentosa), ulmul (Ulmus foliacea) şi foarte rar arinul negru
(Alnus glutinosa), completată de un subarboret bogat (Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare,
Evonymus europaeus, Cornus mas, C. sanguinea, Rhamnus frangula, R. cathartica, Viburnum opulus,
Berberis vulgaris, s.a.).
O caracteristică a zonei o constituie abundenţa plantelor căţărătoare (Periploca graeca,
Hedera helix, Vitis silvestris, Humulus lupulus, Clematis vitalba) care conferă pădurii un aspect
subtropical. În covorul vegetal se întâlnesc şi alte specii rare: volbura de nisip (Convolvulus
persicus), brânduşa de nisip (Merendera sobolifera) şi cârcel (Ephedra dystachia).
Fauna este reprezentată de codalb (Haliaeetus albicilla), şoimulet de seară (Falco vespertinus),
pupăza (Upupa epops), dumbrăveanca (Coracias garrulus), câteva rarităţi herpetologice
(Eremias arguta, Vipera ursinii renardi) şi cca. 1600 specii de entomofaună identificate până
în prezent.

A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstreaz ă tradiţiile! ®


Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 32 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro 8
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
Zona strict protejată LACUL RĂDUCU ( 2 500 ha )
Zona cuprinde lacuri cu apă dulce alimentate din ultimul braţ al marelui "M", situate într-
o zonă tipică de dezvoltare a grindurilor fluvio-marine dintre Chilia şi Sulina. Bazinele
acvatice sunt înconjurate de grinduri marine cu soluri sărace, mobile sau slab fixate cu
Elymus sabulosus, Carex ligerica şi Agropyrum elongatum; pajişti stepizate cu Salix rosmarinifolia şi
Euphorbia palustris sau arii depresionare cu apă temporară caracterizate de tufe cu Juncus
gerardii.
Ghiolurile Răducu şi Răduculeţ găzduiesc o ihtiofaună specifică zonei, bine reprezentată şi
protejată prin izolarea bazinelor respective.

A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstreaz ă tradiţiile! ®


Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 32 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro 9
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
Zona strict protejată LACUL NEBUNU ( 115 ha )
Lacul Nebunu şi împrejurimile sale reprezintă o zonă lacustră de mică întindere,
caracteristică deltei fluviale ce găzduieşte biocenoze specifice, adaptate la amplitudini mari
ale undei de viitură. Sunt asigurate în această zonă condiţii bune de cuibărit pentru
anatidae şi pentru hrana limicolelor în lunile de vară.
Datorită izolării sale, lacul asigură condiţii optime de reproducere şi creştere pentru
ihtiofauna specifică lacurilor de întindere redusă şi adâncime mică.

A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstreaz ă tradiţiile! ®


Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 32 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro 10
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
Zona strict protejată VĂTAFU - LUNGULEŢ ( 1 625 ha )
Cuprinde forme diverse de relief: grinduri, japşe, depresiuni, formaţiuni de plauri plutitori
şi fixaţi, pajişti halofile şi este caracterizată, în principal, prin existenţa biocenozelor
adaptate la condiţiile de viaţă eurihaline.

Complexul de lacuri şi grinduri fluvio-marine reprezintă un important loc de cuibărit


pentru stârcul pitic şi cormoranul mic, în colonii mixte de ardeidae.

1.625
1.625ha
ha

A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstreaz ă tradiţiile! ®


Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 32 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro 11
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
Zona strict protejată PĂDUREA CARAORMAN (2 250ha)
Zona cuprinde cele mai dezvoltate şi reprezentative dune denudate din deltă şi pădurea
Caraorman, dezvoltată îndeosebi în partea sudică a grindului.
Alături de un variat arboret de luncă format din plop, frasin şi stejar se poate întâlni
subarboret de zălog, Salix, Tamarix, etc. Extremitatea sudică a pădurii păstrează exemplare
monumentale de stejari cu circumferinţa între 4,20 - 4,70 m.
Asociaţiile vegetale găzduiesc animale nevertebrate (îndeosebi insecte) şi vertebrate
(mamifere). Ca avifaună, în pădure se întâlneşte vulturul codalb (Haliaeetus albicilla) şi
corbul (Corvus corax).

A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstreaz ă tradiţiile! ®


Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 32 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro 12
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
Zona strict protejată SĂRĂTURI MURIGHIOL (87 ha)
Apele lacului Sărături Murighiol sunt puternic salinizate de tip cloruro- sulfatic, fiind
caracterizate prin marea diversitate a zoo şi fitoplanctonului.
Complexul salmastru găzduieşte colonii de sternidae, aici cuibărind şi piciorongul
(Himantopus himantopus), împreună cu cioc–întors (Recurvirostra avosetta), raţa cu ciuf (Netta
rufina) şi prundăraşul de sărătură (Charadrius alexandrinus). În timpul iernii, îngheţul tardiv
al luciului de apă determină o mare concentrare a limicolelor care găsesc aici adăpost şi
hrană abundentă.

A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstreaz ă tradiţiile! ®


Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 32 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro 13
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
Zona strict protejată ARINIŞUL ERENCIUC ( 50 ha)
Această zonă este singura zonă forestieră din deltă în care arinul negru (Alnus glutinosa) se
dezvoltă compact.

În ariniş uneori cuibăreşte vulturul codalb (Haliaeetus albicilla).

A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstreaz ă tradiţiile! ®


Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 32 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro 14
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
Zona strict protejată INSULA POPINA ( 98 ha )
Insula Popina reprezintă un loc de popas important pentru păsările migratoare şi de
cuibărit pentru călifarul alb (Tadorna tadorna). Primăvara, în această zonă se pot întâlni
păsări de mlaştină, păsări de pădure: privighetoarea roşcată (Luscinia megarhynchos), ciocârlia
de Bărăgan (Melanocorypha calandra), etc.
Fauna de nevertebrate cuprinde rarităţi ca păianjenul veninos "văduva neagră" (Lactrodectus
tredecimguttatus) şi miriapodul gigant (Scolopendra cingulata).

A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstreaz ă tradiţiile! ®


Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 32 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro 15
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
Zona strict protejată SACALIN ZĂTOANE ( 21 410 ha)
Lacurile oferă condiţii ideale pentru cuibăritul lebedei mute şi pentru hrana speciilor
limicole, abundente şi pe insula Sacalin unde se află şi cea mai mare colonie de chire de
mare (Sterna sandvicensis).
Atât luciile de apă cât şi grindurile şi plaja litorală sunt locuri de maximă concentraţie a
ornitofaunei în timpul migraţiei de primăvară-toamnă. Insula Sacalin reprezintă zona cea
mai importantă de cuibărit, premigraţie şi migraţie, un cartier de iernare important, iar o
serie de circa 30 de specii cuibăresc aici.

A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstreaz ă tradiţiile! ®


Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 32 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro 16
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
Zona strict protejată PERITEAŞCA- LEAHOVA (4 125 ha)
Caracteristice sunt biocenozele dezvoltate pe nisipurile uscate ale grindurilor, pe nisipurile
scăldate de apele mării sau ale lacului Razim precum şi biocenozele adaptate la variaţii
mari ale salinităţii.
Este o zonă predilectă pentru cuibăritul speciilor limicole, a călifarilor (Insula Bisericuţa) ca şi a
laridaelor şi sternidaelor (grinduri halofile) constituind un important refugiu de popas şi hrănire
pentru oaspeţii de iarnă. De asemenea, este refugiul preferat în timpul migraţiei diurne pentru
populaţia de gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis).

A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstreaz ă tradiţiile! ®


Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 32 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro 17
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
Zona strict protejată CAPUL DOLOŞMAN ( 125 ha )
Zona este importantă pentru conservarea vegetaţiei xerofite, pentru cuibăritul drepnelei
negre (Apus apus), pietrarul negru (Oenanthe pleschanka) precum şi pentru protecţia
dihorului pătat (Vormela peregusna), a şarpelui rău (Coluber jugularis) şi a şarpelui de apă
(Natrix tesselata).
Zona are şi o importanţă arheologică, existând aici vestigii ale vechilor civilizaţii.

A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstreaz ă tradiţiile! ®


Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 32 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro 18
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
Zona strict protejată GRINDUL LUPILOR ( 2 075 ha )
Zona reprezintă un important refugiu de cuibărit şi hrană pentru păsări. Îndeosebi în
perioada migraţiei de toamnă, zona devine o impresionantă concentrare a ornitofaunei şi,
în special, a oaspeţilor de iarnă (gâşte, raţe).

Datorită cotelor reduse şi a condiţiilor favorabile, zona are o mare importanţă pentru
reproducerea naturală a peştilor din speciile: crap (Ciprinus carpio), şalău (Stizostedion
lucioperca), plătică (Abramis brama).

A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstreaz ă tradiţiile! ®


Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 32 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro 19
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
Zona strict protejată ISTRIA - SINOIE ( 400 ha )
În zonă există o mare varietate de specii de păsări: călifarul alb (Tadorna tadorna), diferite
raţe, gâşte şi foarte multe limicole.
Din herpetofaună regăsim aici ţestoasa de uscat (Testudo graeca), şarpele rău (Coluber
jugularis) şi foarte numeros şarpele de apă (Natrix tesselata).
Zona prezintă şi o valoare arheologică deosebită.

A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstreaz ă tradiţiile! ®


Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 32 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro 20
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
Zona strict protejată GRINDUL CHITUC ( 2300 ha )
Zona este valoroasă pentru configuraţia morfologică caracterizată de succesiunea de
cordoane, dune, lacuri, cu predominarea acestora din urmă, orientate pe o direcţie piezişă
pe linia actuală a ţărmului şi având o dispoziţie în evantai.
Vegetaţia este caracteristică zonelor litorale cu sol nisipos sărăturat şi are importanţă
pentru migraţia păsărilor şi pentru iernatul acestora.

A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstreaz ă tradiţiile! ®


Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 32 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro 21
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
Zona strict protejată LACUL ROTUNDU ( 228 ha )
Lacul Rotundu este un lac tipic din lunca inundabilă a Dunării, complexul lacustru
Somova-Parcheş fiind ultima zonă de acest fel neafectată de îndiguiri.
Zona lacului Rotundu prezintă interes deosebit, fiind reprezentativă pentru studiul şi
conservarea biocenozelor adaptate la amplitudini mari ale undei de viitură, precum şi
pentru producerea ciprinidelor.

A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstreaz ă tradiţiile! ®


Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 32 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro 22
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
Zona strict protejată LACUL POTCOAVA ( 625 ha )
Zona se caracterizează prin existenţa unei colonii mixte de stârci, ţigănuşi, egrete,
cormorani mici. Constituie un loc de cuibărit pentru stârcul pitic (Ixobrychus minutus),
buhaiul de baltă (Botaurus stellaris), raţa pestriţă (Anas strepera), raţa cu ciuf (Netta rufina),
corcodelul cu gât roşu (Podiceps griseigena), vulturul codalb (Haliaeetus albicilla) precum şi loc
de hrănire pentru cufundaci, corcodei, cormorani mici, stârci, egrete, raţe lingurar, şoim
dunărean, etc.

Zona constituie loc de refugiu pentru vidre, nurci, hermeline, mistreţi.


Fauna piscicolă este reprezentată de o serie de specii periclitate: caracuda (Carassius
carassius carassius), linul (Tinca tinca).

A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstreaz ă tradiţiile! ®


Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 32 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro 23
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
Zona strict protejată LACUL BELCIUG ( 110 ha )
Datorită izolării şi adâncimii mari (circa 7 m) lacul constituie un loc deosebit de favorabil
conservării unor specii ale faunei piscicole în pericol de dispariţie (caracuda, linul,
văduviţa).
Zona este şi un important loc de hrănire pentru numeroase specii din fauna ornitologică
reprezentate de stârci, egrete, raţe, etc. În stufăriile înconjurătoare s-a semnalat cuibărind
cocorul (Grus grus), specie ameninţată cu dispariţia.

A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstreaz ă tradiţiile! ®


Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 32 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro 24
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
Zone tampon :
1. Matiţa-Merhei-Letea (22.560 ha)
2. Şontea (12.500 ha)
3. Caraorman (13.830 ha)
4. Lumina - Vătafu (13.460 ha)
5. Dranov (21.760 ha)
6. Sărături-Murighiol (5 ha)
7. Lacul Rotundu (1.240 ha)
8. Insula Popina (260 ha)
9. Capul Doloşman (28 ha)
10. Zmeica-Sinoie (31.510 ha)
11. Lacul Potcoava (2.937 ha)
12. Periteaşca-Leahova (210 ha)
13. Zona tampon marină (103.000 ha).

Zone de reconstrucţie ecologică

A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstreaz ă tradiţiile! ®


Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 32 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro 25
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
Geologia şi geomorfologia

Pornind de la faza de golf al Mării Negre în urmă


cu 5.000 de ani, Delta Dunării a fost creată de aluviunile
aduse de Dunăre, de acţiunea de modelare a mării şi a
vântului, de activitatea organismelor vegetale şi animale.
De la început şi până în prezent fluviul şi marea
au rămas principalii factori de construcţie. După
închiderea golfului Dunării, a început o nouă fază
geomorfologică, faza colmatării golfului şi transformării
sale în lagună, astfel încât delta fluvială apare ca o
componentă Deltei Dunării actuale, fază care s-a
încheiat cu 2500 de ani în urmă.

Clima
Proximitatea Mării Negre are influenţă asupra climatului continental - temperat al
Rezervaţiei. Astfel media anuală a temperaturii aerului are valori moderate cu creştere
uşoară dinspre vest spre est. Brumele apar din octombrie şi până în aprilie iar numărul
zilelor de îngheţ este diferenţiat funcţie de zonă, de la estul către vestul RBDD. Regimul
termic (temperatura aerului) are valori moderate cu o uşoară creştere de la vest spre est.
Cantitatea mare de căldură este dată de durata medie anuală de strălucire a soarelui (cca.
2.300-2.500 ore), iar radiaţia solară globală este printre cele mai mari din ţară.

Ecosisteme în RBDD:
În RBDD se întâlnesc 30 de tipuri de ecosisteme, 23 naturale şi 7 create de om.
• Formaţiunile de apă includ apele curgătoare (Dunărea şi braţele sale, canalele cu circulaţie
activă, canale din zonele naturale cu circulaţie liberă a apei, canale din interiorul
polderelor, cu schimbul controlat al apei sau fără schimb de apă), ape dulci stătătoare
(lacuri mari cu/fără schimb de apă, lacuri din interiorul polderelor), ape stătătoare sălcii şi
sărate (lacuri izolate), lagune costiere (cu legătura la mare), zone marine costiere (golfuri
semi-închise şi ape marine costiere).
• Zonele umede includ vegetaţia acvatică limitrofă (stufărişurile, plaurii, formaţiunile de sălcii,
păşunile de pe malurile inundate în asociaţie cu sălcii).
• Pădurile, tufişurile şi vegetaţia ierboasă cuprind câmpiile fluviale temperate (pădurile de
stejar), tufişurile şi vegetaţia ierboasă (pajiştile de stepă, pajiştile de pe grindurile marine,
de pe loess fosil sau sol calcaros), zonele deschise cu sau fără vegetaţie săracă (dune, dune
cu nisipuri mişcătoare cu vegetaţie redusă, cordoane litorale, plajele).
• Ecosistemele antropice cuprind amenajări agricole, amenajări forestiere, plantaţii de
plopi pe malurile fluviului, amenajări piscicole, zone de restaurare ecologică.
• Oraşe şi sate (zone urbane şi aşezări rurale).

A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstreaz ă tradiţiile! ®


Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 32 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro 26
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
Biodiversitatea

Unul din motivele pentru care Delta Dunării a devenit


rezervaţie a biosferei este acela că, în comparaţie cu alte
delte ale Europei şi chiar ale Terrei, a păstrat o biodiversitate
mai ridicată, prin aceasta întelegându-se un număr mare de
specii dintr-o mare diversitate de unităţi sistematice. Mai
mult decât atât, Delta Dunării frapează prin densitatea
ridicată la multe specii, care sunt rare sau lipsesc din alte
zone ale continentului, cu toate că din cauza efectelor
activităţilor antropice din ultimile decenii şi efectivele
acestor specii ca şi habitatele lor au fost grav afectate.
Începând cu anul 1991 s-a demarat inventarierea florei şi
faunei din teritoriul RBDD, acţiune ce continuă şi în
prezent, având două obiective majore: cunoaşterea unei
importante componente a patrimoniului natural într-o
rezervaţie a biosferei şi evidenţierea speciilor ce necesită
măsuri de protecţie şi conservare.
Mozaicul de habitate dezvoltate în RBDD este cel mai variat
din România şi găzduieşte o mare varietate de comunităţi de
plante şi animale al căror număr a fost apreciat la 5.429 de
tipuri.
30 tipuri de ecosisteme,
5 429 specii, din care
o 1 839 specii de floră
 alge planctonice (678 specii)
 licheni (107 specii)
 macromicete (38 specii)
 plante vasculare (1016 specii)
o 3 590 specii de faună
 moluşte (91 specii)
 insecte (2 244 specii)
 peşti (135 specii)
 amfibieni (10 specii)
 reptile (11 specii)
 păsări (331 specii)
 mamifere (42 specii)

A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstreaz ă tradiţiile! ®


Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 32 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro 27
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
Flora din RBDD este reprezentată de 1.839 de taxoni, iar circa 70% din vegetaţia deltei
este dominată de stuf (Phragmites australis), papura (Typha angustifolia), asociaţiile de Scirpetum
şi de vegetaţia de stuf de pe plauri.
- În lacuri, canale, se întâlnesc plante acvatice reprezentate de specii submerse: nufăr
(Nymphea sp., Nuphar), ciulinul de baltă (Trapa natans), Potamogeton sp., Myriophyllum sp.,
Utricularia sp.
- Pădurile de salcie se întâlnesc pe malurile mai înalte (Salix trianda, Salix fragilis si Salix
alba) în timp ce salcia cenuşie de talie mică (Salix cinerea) se întâlneşte pe malurile mai
joase.
- În pădurile Letea şi Caraorman, dezvoltate în zonele joase şi mai umede dintre
grindurile de nisip numite “haşmace” se întâlnesc specii de stejar (Quercus robur, Quercus
pedunculiflora) împreună cu specii de frasin (Fraxinus angustifolia, Fraxinus pallisiae), cu specii
variate de arbuşti sau de plante căţărătoare cum sunt: viţa sălbatică (Vitis silvestris) sau liana
(Periploca graeca).
- Dunele se caracterizează prin prezenţa asociaţiilor de arenacee (cu Koeleria pyramidata,
Koeleria glauca, Festuca pallens, etc.).
- În zonele cu soluri sărate sunt frecvente asociaţiile de plante halofile cu Salicornia
herbacea, Suaeda maritima, Puccicinelia distans, Aeluropus littoralis şi Limonium gmelini. O
categorie distinctă o formează plantele fără rădăcini, plantele plutitoare cum sunt: Salvinia
natans, trei specii de Lemna, Wolffia arrhiza, Utricularia vulgaris, şi Spirodela polyrrhiza.
În perioada inventarierii speciilor din RBDD au fost descoperite şi 2 specii noi pentru
ştiinţă: Centaurea pontica şi Elymus pycnattum deltaicus.
Fauna - 3590 specii
Datorită condiţiilor prielnice create de varietatea mare de habitate terestre şi acvatice,
precum şi proximitatea câtorva subzone ale regiunii faunistice palearctice (ex.
mediteraneană, pontica, eur-asiatică), fauna RBDD este reprezentată de 3.590 de specii
(3061 nevertebrate şi 529 vertebrate).
Nevertebratele formează de departe cea mai mare parte din fauna RBDD cu peste 3.000
de specii. Din acestea sunt 435 de specii de viermi şi rotifere, 91 de specii de moluşte, 115
specii de crustacee, 168 de specii de arahnide şi 2.244 de specii de insecte. Pînă în prezent
au fost descrise 37 de specii noi pentru ştiinţă, incluzând un vierme Proleptobchus deltaicus, 5
specii de arahnide, 1 specie de peşte Knipowitschia cameliae şi 30 de specii de insecte, printre
care Isophya dobrogensis, Diaulinopsis deltaicus şi Homoporus deltaicus.
Fauna piscicolă din RBDD are o varietate
remarcabilă, cuprinzând 135 de specii. Majoritatea
acestora sunt specii de apă dulce, dar sunt
reprezentate şi specii marine precum şi specii
eurihaline care trăiesc în Marea Neagră şi pătrund în
Deltă şi în Dunăre în timpul sezonului de
reproducere.

A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstreaz ă tradiţiile! ®


Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 32 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro 28
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
Aproximativ o treime dintre specii au fost şi sunt valorificate economic prin pescuitul
comercial intensiv, inclusiv grupul de sturioni (specie prohibită pentru o perioadă de 10
ani, începând cu 2006) şi scrumbia de Dunăre (Alosa pontica).

Fauna amfibienilor şi a reptilelor este bine reprezentată în RBDD, cele mai multe din
specii fiind protejate prin lege. Amfibienii sunt reprezentaţi de 10 specii de broaşte:
broasca de lac mare (Rana ridibunda), buhaiul de baltă (Bombina bombina), brotăcelul (Hyla
arborea), broasca de pământ brună (Pelobates fuscus), broasca râioasă brună (Bufo bufo),
broasca râioasă verde (Bufo viridis), broasca de pământ siriacă (Pelobates syriacus balcanicus),
Rana lessone şi 2 specii de şopârle de apă, triton (Triturus dobrogicus, T.vulgaris). Reptilele sunt
reprezentate de 11 specii incluzând ţestudine, şopârle (Sauria) şi şerpi (Serpentes).
RBDD rămâne, însă cea mai renumită pentru fauna ornitologică, fiind înregistrate în
total 331 specii (în afara celor 520 de specii inventariate în toata Europa de Vest). Zona
are o importanţă universală pentru cuibăritul multor populaţii de păsări cum sunt
pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus), pelicanul creţ (Pelecanus crispus) şi cormoranul mic
(Phalacrocorax pygmeus). Se mai întâlnesc aici colonii importante de stârc lopătar (Platalea
leucorodia) şi câteva specii cuibăritoare de vultur codalb (Haliaeetus albicilla).
Zona Deltei Dunării este un loc de popas major, atât de primăvară cât şi de toamnă,
pentru câteva milioane de păsări, în special raţe, barza albă (Ciconia ciconia) şi numeroase
specii de păsări de pradă. În sezonul de iarnă, RBDD găzduieşte grupuri mari de lebede şi
gâşte, incluzând aproape întreaga populaţie de gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis).

Cele 331 specii de păsări includ:


• cea mai mare parte a populaţiei europene de pelican comun (Pelecanus onocrotalus) şi
pelican creţ (Pelecanus crispus);
• 60 % din populaţia mondială de cormoran mic (Phalacrocorax pygmaeus)
• 50 % din populaţia mondială de gâscă cu gât roşu ( Branta ruficollis) (pe perioada iernii).

Mamiferele sunt reprezentate de 42 de specii incluzând specii de importanţa conservativă


europeană cum sunt vidra (Lutra lutra) şi nurca europeană (Lutreola lutreola). Bizamul
(Ondatra zibethicus) şi mistreţul (Sus scrofa) ce au importanţă economică pentru blana şi
respectiv, pentru vânătoare. Alţi prădători sunt reprezentaţi de hermină (Mustela erminea),
câinele enot (Nyctereutes procyonoides), vulpea (Vulpes vulpes) şi pisica sălbatică (Felis silvestris).
Prin Convenţia de la Berna sunt protejate un mare număr de păsări (313 din totalul de 331
specii), urmând apoi un număr de 22 de specii de mamifere dintre care 7 specii sunt strict
protejate, şi de asemenea un număr de 24 de specii de peşti din care 22 specii sunt
protejate.

A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstreaz ă tradiţiile! ®


Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 32 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro 29
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
Cadrul socio-economic
Datorită climatului său blând, al bogăţiilor naturale şi al aşezării sale geografice,
oamenii au fost atraşi de Delta Dunării încă din cele mai vechi timpuri, având importanţă
economică, politică şi strategică. Accesul la Dunăre şi la mare a însemnat că regiunea a
fost şi este un centru comercial major şi o răscruce pentru migraţia umană.
Tot terenul înalt din deltă conţine dovezi ale migraţiei umane. Cele mai vechi
semne ale prezenţei umane sunt semnalate pe terase şi promontorii în jurul lacului Razim
şi Sinoie.

Distribuţia populaţiei pe teritoriul RBDD


Pe teritoriul rezervaţiei sunt în prezent: 25 aşezări umane (un oraş - Sulina) cu o
populaţie de 14 583 locuitori în 2002, din care 68.5% în localităţile rurale şi 31.5% în
Sulina. Aceste localităţi sunt concentrate în cea mai mare parte în lungul braţelor Dunării
şi ocupă suprafeţe reduse de teren din cauza suprafeţelor mici de terenuri neinundabile.
Densitatea populaţiei este de circa 3,5 locuitori/km 2, raportată la suprafaţa continentală a
rezervaţiei.

Structura etnică a populaţiei, conform datelor recensământului din 2002, era:


Români: 12 666 persoane (87%)
Ruşi, Lipoveni: 1 438 persoane (10%)
Ucraineni: 299 persoane (2%)
Alte etnii: (1%) : Rromi, Greci, Turci, Unguri, Bulgari, Germani, Armeni, etc. .

Activităţi tradiţionale
Din cele mai vechi timpuri, pescuitul a constituit principala ocupaţie a locuitorilor
din Delta Dunării. Deşi astăzi resursa piscicolă a cunoscut un regres pescuitul este în
continuare principala preocupare. Localităţile unde pescuitul reprezintă principala
activitate a locuitorilor sunt: Crişan, Mila 23, Gorgova şi Sfântu Gheorghe.

A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstreaz ă tradiţiile! ®


Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 32 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro 30
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
Cea de-a doua ocupaţie principală a locuitorilor Deltei o constituie creşterea
animalelor, care dintr-o activitate temporară (transhumanţă) a devenit o preocupare

A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstreaz ă tradiţiile! ®


Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 32 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro 31
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
permanentă la sfârşitul secolului XIX. Localităţi cu tradiţie în creşterea animalelor sunt:
Letea, Periprava, C.A.Rosetti, Sfiştofca şi Caraorman.
Agricultura tradiţională a fost practicată mai ales în zonele cu suprafeţe mari de
teren arabil: Chilia, Pardina, Plaur, Sălceni, Ceatalchioi şi Pătlăgeanca, formate din soluri
aluviale de pe grindurile fluviatile cu risc mic de inundare.
Din cauza solurilor sărace (nisipoase), agricultura a cunoscut o mai mică dezvoltare
pe grindurile marine Letea şi Caraorman.

Cooperare internaţională
Înca de la declararea Deltei Dunării şi a anexelor sale geomorfologice ca rezervaţie
a biosferei (1990), instituţiile specializate în protecţia mediului din străinătate şi-au
manifestat interesul de a dezvolta relaţii de colaborare cu Administraţia Rezervaţiei
Biosferei Delta Dunării.
Interesul instituţiilor internaţionale specializate de a include RBDD în diferitele
reţele de zone naturale cu problematică similară este demonstrat şi de recunoaşterea, încă
din anul 1990, a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării de cele mai importante reţele de
mediu.
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării dezvoltă relaţii de colaborare:
- bilaterală cu: Parcul Ornitologic Marquenterre (Franţa), Parcul Naţional Biesbosch
(Olanda), Parcul Regional Camargue (Franţa), Delta Padului (Italia).
- transfrontieră în ariile naturale protejate din Delta Dunării şi Prutul de Jos (Rezervaţia
Biosferei Delta Dunării - România, Rezervaţia Biosferei Dunărea – Ucraina,
Rezervaţia Ştiinţifică Prutul de Jos - Republica Moldova)
- transnaţională cu ariile naturale protejate dunărene în cadrul proiectului
DANUBEPARKS
- acorduri de cooperare cu alte zone umede similare din zona transfrontieră: Euroregiunea
"Dunărea de Jos", "Coridorul Verde al Dunării".
Rezervaţia Biosferei Delta Dunării este membru al unor asociaţii/reţele europene
de protecţia mediului precum: EUROPARC, EUROSITE, NATURA 2000.

A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstreaz ă tradiţiile! ®


Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 32 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro 32
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
Reţeaua ecologică Natura 2000

Ce este Natura 2000?


Natura 2000 desemnează o reţea de zone de pe teritoriul Uniunii Europene, în
cadrul căreia speciile rare sau vulnerabile de plante şi animale, precum şi habitatele
acestora sunt protejate. Scopurile programului sunt păstrarea naturii în toată diversitatea ei
actuală şi promovarea activităţilor economice care nu dăunează biodiversităţii.
Este un program care are scopul să protejeze şi să gestioneze specii şi habitate
vulnerabile pe teritoriul lor natural, în întreaga Europă, fără să ţină cont de graniţele
politice. Este o reţea ecologică realizată prin implementarea Directivelor HABITATE si
PĂSĂRI (Directiva privind Conservarea habitatelor naturale şi speciile de plante şi
animale sălbatice CE 92/43 şi Directiva privind conservarea păsărilor sălbatice CE
79/409). În ţara noastră este transpusă prin O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

Reţeaua Natura 2000 este compusă din:


SAC-uri (Special Areas for Conservation- Arii Speciale de Conservare) desemnate pentru:
• habitatele din Directiva Habitate (198 listate în Directiva Habitate)
• specii (peste 800 listate în Directiva Habitate).
SPA-uri (Special Protection Areas - Arii Speciale de Protecţie Avifaunistică) desemnate
pentru: • Speciile din Directiva Păsări (aproximativ 200 specii).

A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstreaz ă tradiţiile! ®


Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 32 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro 33
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
RBDD face parte, în întregime, din reţeaua europeană de arii naturale protejate
Natura 2000.

În categoria Ariilor Speciale de Conservare (Special Areas for Conservation SAC) au fost
incluse Delta Dunării (ROSCI0065) şi Zona marină a Deltei Dunării (ROSCI0066).
Delta Dunării are anumite particularităţi datorate influenţei majore a apelor Dunării şi a
aluviunilor depuse de acestea, aici existând habitate sedimentare unice în zona litoralului
românesc. Acest sit găzduieşte efective importante ale unor specii protejate, dar în mod
deosebit, tipuri speciale de habitate.

SPA-uri (Arii de protecţie specială avifaunistică) pe teritoriul RBDD:


În Delta Dunării şi Complexul Razim-Sinoie (ROSPA0031), habitatele lacustre şi cele
caracteristice grindurilor constituie suportul existenţei unei faune de vertebrate extrem de
diverse, cu numeroase specii ocrotite la nivel naţional şi internaţional. Delta Dunării,
complexul de lacuri Razim – Sinoie, inclusiv Grindul Chituc, găzduieste efective
importante ale unor specii de păsări protejate - 95 specii listate în Anexa I a Directivei
Păsări.
Situl este important pentru:
 populaţiile speciilor cuibăritoare
 populaţiile speciilor migratoare
 populaţiile speciilor care iernează
În perioada de migraţie situl găzduieşte mai mult de 20.000 de exemplare de păsări de
baltă, fiind zonă Ramsar.
Zona Mării Negre (ROSPA0074), aferentă Deltei Dunării şi Complexului Razim-
Sinoie, constituie un culoar important de migraţie şi de iernare pentru păsările din nordul
Europei, în apele marine de-a lungul coastei.

Care sunt obligaţiile şi restricţiile într-un sit Natura 2000?


• evitarea acţiunilor care ar putea afecta în mod semnificativ speciile şi habitatele pentru
care a fost desemnată zona ca sit Natura 2000;
• stabilirea măsurilor de conservare necesare implicând, dacă este cazul, planuri de
management adecvate specifice siturilor sau integrate în alte planuri de management.
• NU exista restricţii atâta vreme cât activităţile de orice fel, desfăşurate în zonă, nu pun în
pericol habitatele şi speciile pentru care a fost desemnat situl.

IMPORTANT: Natura 2000 nu este un sistem de rezervaţii strict protejate! Activităţile


umane sunt permise în măsura în care permit menţinerea speciei sau a habitatului.

A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstreaz ă tradiţiile! ®


Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 32 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro 34
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
Cod de conduită în Delta Dunării

Este binevenit în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării cel care....

….se bucură de frumuseţea peisajului deltaic


respectând flora, fauna şi nu intervine asupra
habitatului lor natural

….vizitează Rezervaţia Biosferei Delta Dunării


folosind traseele turistice aprobate, care exclud zonele
cu regim de protecţie integrală

…. în timpul călătoriei cu ambarcaţiuni, nu aruncă în


apă ambalaje, sticle sau orice alt tip de deşeuri, ci le
depozitează în locurile amenajate in acest scop

… campează doar în zonele special amenajate sau în


zonele destinate acestui scop, fară a lăsa în urmă
deşeuri: ambalaje de plastic, hârtie, metal sau sticlă

… descoperă frumuseţea zonei deplasându-se pe


traseele secundare numai cu bărci la rame, fără a intra
in coloniile de păsări şi a deranja cuiburile şi puii
acestora

…foloseşte locurile special amenajate pentru


observarea păsărilor

…vânează numai în fondurile de vânătoare autorizate


de ARBDD, având permis emis de asociaţiile de
vânătoare legal constituite

…pescuieşte numai în zonele aprobate, având permis


emis de asociaţiile de pescuit sportiv legal constituite

A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstreaz ă tradiţiile! ®


Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 32 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro 35
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
Dicţionar de termeni

anatidae- familia Anatidae are în componenţă lebedele, gâştele şi raţele.


ardeidae- familia Ardeidae are în componenţă stârci, egrete, buhai de baltă.
arahnide- clasă de artropode terestre: păianjenii, scorpionii, acarienii.
arenacee- asociaţie de plante.
avifaună- fauna reprezentată de păsări.
biotop- spaţiul vital natural al anumitor specii vegetale şi animale, conectate între ele prin
dependenţă şi influenţă reciprocă.
biocenoză– asociaţia biologică a mai multor specii, în care fiecare specie este reprezentată
de un anumit număr de indivizi.
ciprinide- familie de peşti de apă dulce, având ca tip principal crapul.
ecosistem- fragment mai mare sau mai mic al biosferei, alcătuit dintr-o componentă vie,
reprezentată de plante şi animale(biocenoza) şi una nevie (biotip), formând un ansamblu
integrat, în permanentă interacţiune. Termenul a fost creat de botanistul englez A. Tansle
în 1935. Totalitatea ecosistemelor la nivel planetar, formează biosfera.
entomofaună- fauna reprezentată de insecte.
eurihaline- (despre organisme acvatice)- care suportă variaţii mari ale salinităţii.
halofil- organism care trăieşte în mediu sărat, în stepe, semideşerturi, pe ţărmul mărilor şi
oceanelor.
herpetologie-ramură a zoologiei care se ocupă cu studiul reptilelor.
ihtiofauna- totalitatea speciilor de peşti care se găsesc în apele de pe un anumit teritoriu
sau de pe întreg globul pământesc.
limnicol- organism care trăieşte în apele unui lac.
loess- rocă argiloasă foarte fertilă, constituită din particule fine gălbui.
macromicete- grup de ciuperci mari, diferit colorate, formate în general din picior şi
pălărie.
ornitologie- ramură a zoologiei care se ocupă cu studiul sistematicii, morfologiei şi
ecologiei păsărilor.
palearctic- din părţile nordice ale lumii vechi.
plante vasculare- subregn de plante, numit şi Tracheobionta.
rotifere- clasă de viermi de apă, foarte mici, cu gura înconjurată de cili vibratili.
salmastru- apă cu salinitate redusă.
sternidae- chire de mare.
submerse- care se scufundă complet în apă; natant.
taxoni- unitate sistematică folosită în clasificarea regnului vegetal şi animal.
transhumanţă- migraţie periodică a păstorilor şi a turmelor (de oi), primăvara de la şes la
munte sau de la sud spre nord şi toamna de la munte la şes sau de la nord spre sud, în
vederea asigurării hranei pentru animale.
xerofită- plantă adaptată la viaţa în mediul cu umiditate scăzută.

A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păstreaz ă tradiţiile! ®


Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 32 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro 36
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro