Sunteți pe pagina 1din 45

CONTABILITATEA

SALARIILOR

- 2010 –
Cuprins

INTRODUCERE…….………………………………………………………………………..3

CAP.I. CONTABILITATEA SALARIILOR, CONTRIBUŢIILE ÎNTREPRINDERII ŞI


CONTABILITATEA ACESTORA..........................................................................................6

1.1. Forme de salarizare, determinarea salariilor, documente specifice şi reflectarea în


contabilitate a decontărilor cu personalul.....................................................................................6

1.2. Conturi utilizate, retineri salariale........................................................................................11

CAP.II. STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA SALARIILOR.....................21

2.1. Calculul salariilor.................................................................................................................21

2.2. Monografie contabila...........................................................................................................28

CAP.III. CONCLUZII SI PROPUNERI................................................................................42

BIBLIOGRAFIE.......................................................................................................................44

2
INTRODUCERE

Cadrul legal privind salariile, sporul de vechime, sporuri şi reţineri din salariu, contribuţiile
societăţii

Salarizarea personalului din unităţile bugetare se face ţinând seama de specificul


fiecărui domeniu de activitate: unitatea de învăţământ, unitatea de informatică , unitatea de
cultura, unităţi sanitare şi de asistenţă socială , unitatea de sport precum şi alte unităţi finanţate
de la bugetul public naţional.1

Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorilor.

- salariul de baza care se stabileşte în raport cu răspunderea şi complexitatea sarcinilor,


precum şi cu nivelul de pregătire necesar funcţiei ocupate;

- sporuri la salariul de baza : pentru vechimea în muncă şi în funcţie de rezultatele


obţinute; pentru condiţii în care se desfăşoară activitatea; pentru munca desfăşurată peste
programul normal de lucru; pentru munca în timpul nopţii; pentru îndeplinirea unor
activităţii suplimentare funcţiei de bază;

- premii pentru rezultate obţinute în activitatea individuală precum şi un premiu anual


pentru contribuţia la realizările pe ansamblul unităţii.

- pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurata, personalul poate primi


un salariu de merit, care face parte din salariul de baza, în procent de 15%. Persoanele care
beneficiază de salariul de merit se stabilesc o data pe an, de regulă după aprobarea bugetului de
stat, în raport cu rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată.

3
1.Hotărârea nr. 281/17/06/1993, M.O. nr.135, din 25/06/1993
,H.G.nr.749/27/10/1998,MO.nr.407

Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numărul de posturi prevăzute în
statul de funcţii ale unitarilor bugetare, din care cel puţin doua treimi vor fi utilizate pentru
funcţii de execuţie.

Salariul de baza pentru personalul cu funcţii de conducere, este cel corespunzător


funcţiei de execuţie, gradului sau treptei profesionale, la care se adăuga o indemnizaţie de
conducere, diferenţiata in raport cu complexitatea si răspunderea ce revin funcţiei de
conducere, care face parte din salariu de baza.

Persoanele care au absolvit învăţământul superior şi au fost încadrate în funcţii de nivel


mediu în domeniul studiilor superioare absolvite li se va lua în calcul vechimi necesare
ocupării funcţiilor pentru care se cer studii superioare jumătate din vechimea avută pe funcţiile
de nivel mediu.

Persoanele salarizate potrivit prezentei hotărâri beneficiază la funcţia de baza, de un


spor de vechime de pană la 25%, calculate la salariul de bază, corespunzător timpului efectiv
lucrat în program normal de lucru, astfel:

Evoluţia cotei de spor de vechime în funcţie de anii de muncă

Tabel nr. 1

TRANŞA DE VECHIME ÎN MUNCĂ COTA LA SALARIUL DE BAZA

ÎNTRE 3 SI 5 ANI 5%
DE LA 5 LA 10 ANI 10%
DE LA 10 LA 15 ANI 15%
DE LA 15 LA 20 DE ANI 20%
PESTE 20 ANI 25%

Sursa: Hotărârea Guvernului nr. 281/17/06/1993, M.O. nr.135, din 25/06/1993

4
Sporul corespunzător vechimi în muncă se plăteşte începând cu data de întâi a
luni următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă.

Personalul care potrivit programului de lucru îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii,
între orele 22,00-6,00 , beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor de 25% din
salariul de baza , pentru munca prestată în timpul nopţii, dacă se efectuează cel puţin 3 ore
noaptea.

Pentru orele prestate în zilele de sâmbătă , duminică, sărbători legale şi în alte zile care potrivit
legii, nu se lucrează, se acorda un spor de 100% la salariul de baza;

Pentru activitatea desfăşurata în trei ture, în locul sporului de 25% se acorda un spor de 15% la
salariul de bază;

5
CAPITOLUL I

CONTABILITATEA SALARIILOR, CONTRIBUŢIILE


ÎNTREPRINDERII ŞI CONTABILITATEA ACESTORA

1.1. Forme de salarizare, determinarea salariilor, documente specifice şi reflectarea în


contabilitate a decontărilor cu personalul

Salariile reprezintă preţul forţei de muncă, precum şi expresia valorica a acelei parţi din
venitul naţional cuvenita angajaţilor destinata consumului individual, direct al salariaţilor în
funcţie de munca prestată.

Salariul în funcţie de componentele sale este de doua feluri: brut şi net.

Salariul brut este format din : salariul de baza , sporul de vechime, indemnizaţiile pentru
concediile de odihna, premiile si alte stimulente, sporurile pentru condiţiile de munca ,
indemnizaţiile pentru asigurările sociale.

Salariul brut impozabil reprezintă salariul diminuat cu o serie de reţineri cum sunt :
impozitul pe salarii, contribuţia salariaţilor la pensia suplimentara si la fondul de ajutor de
şomaj, contribuţia la asigurările sociale de sănătate, impozitul, reţinerile în favoarea terţilor
(chirii,rate, popriri, reţinerea avansurilor acordate). Salariul brut impozabil constituie de fapt
salariul net.

Ponderea funcţiilor de conducere, nu poate depăşi 15% din totalul personalului din unitatea
respectivă trecerea în gradaţia imediat superioară, precum şi stabilirea indemnizaţiei de
conducere se fac o data pe an, de regulă după stabilirea bugetului de stat, la propunerea sefului
compartimentului în care lucrează persoana respectivă,cu aprobarea conducătorului unităţii.

6
La trecerea la gradaţia imediat superioară se ţine seama de calităţile personale, concretizate
prin rezultate obţinute în activitatea personală, notate cu calificativul „foarte bine” sau „bun” în
anul precedent. Vechimea minimă necesară pentru trecerea în gradaţia imediat superioară este
de 2 ani.

In mod excepţional, vechimea minimă pentru trecerea la gradaţia imediat următoare poate fi
redusă la 6 luni.

Angajarea şi avansarea în funcţii în grade sau trepte profesionale se face prin concurs, în
raport cu competenţa profesională şi rezultatele obţinute în activitate.

Încadrarea în urma concursului se face în toate cazurile la gradaţia 1.

Angajarea se face pe un post vacant. Posturile vacante existente în statul de funcţii ale
unităţilor bugetare vor fi scoase la concurs în funcţie de necesităţile fiecărei unităţi bugetare
publicându-se , după caz, într-un ziar central, local cu cel puţin 15 zile înainte de data susţinerii
concursului.

Concursul constă într-o probă scrisă, o probă orală sau un interviu.

Probele scrise şi orale vor fi notate de la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei de


examinare , pentru a fi admişi candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă cel puţin nota 7.

Candidaţii cărora li s-a aprobat angajarea sunt obligaţi sa se prezinte la post in termen
de maximum 15 zile calendaristice de la data luării la cunoştinţa.

Valorificarea cunoştinţelor profesionale de la proba scrisă, pe baza notelor acordate

Tabel nr. 1

Punctajul Nota Calificativul


60-70 7-7,90 3
71-90 7,91-8,90 4
91-100 8,91-100 5

7
Sursa: H.G.R.281 şi alte acte normative,anexa nr. 12, pag. 382.

Aprecierea candidatului în urma interviului :

Tabel nr. 2

Punctaj Calificativ
50-60 1
61-70 2
71-80 3
81-90 4
91-100 5

Sursa: H.G.R.281 şi alte acte normative,anexa nr. 12, pag. 382.

Procentul determinat ca urmare a performanţei profesionale individuale se aplică asupra


salariului de baza minim corespunzător funcţiei,gradului sau treptei profesionale avute.

Notele acordate vor ave următoarea semnificaţie :

- 1 = nesatisfăcător; - 4 = bine;

- 2 = satisfăcător; - 5 = foarte bine

- 3 = la nivelul standardului de performanţă stabilit postului;

FIŞA DE EVALUARE PE BAZA CRITERIILOR DE SELECŢIE LA ANGAJARE

Tabel nr. 3

Nr. Criteriile de Ponderea Componentele de bază Punctajul


ale acordat
Valoarea ponderală
criteriului de selecţie pentru fiecare criteriu
a criteriului de
Crt. Selecţie % de selecţie selecţie

8
1. Pregătirea profesională 30 a. pregătirea de bază 5

Impusă ocupantului b. pregătirea de specialitate

postului
Total 1,5
2. Experienţa necesară pentru 30 Experienţă 5
ocuparea postului
În muncă

1-nesatisfăcător

2-satisfacător

3-la nivelul standardului

4-bine

5-foarte bine
Total 1,5
3.Cursuri de perfecţionare – 10 5
specializare în

specialitatea postului

Total 0,5
4.Valorificarea cunoştinţelor 20 5
profesionale de la proba
scrisă,pe baza notelor
acordate astfel:

Nota Calificativ

7-7,90 3

7,91-8,90 4

8,91-10 5
Total 1,00
5.Aprecierea candidatului în 10 5
urma interviului,cu note de
la 1 la 5

PUNCTAJ TOTAL 5

9
5

Sursa: H. 749, M.O. 407 din 23/10/1998.

Pt = (p1 x C1)+(p2 x C2)+(p3 x C3)+ (p4 x C4 )

În care:

- p1…..p4 =punctajul acordat fiecărui calificativ,notat de la 1 la 5

- C1…..C4=ponderea stabilită pentru fiecare criteriu de evaluare a performanţei


profesionale individuale , exprimată în %.

1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului înseamnă-pregătire de


bază corespunzătoare studiilor absolvite:2

- şcoală generală;

- medie-liceală;

- medie-postliceală;

- superioară de scurtă durată;

- superioară de lungă durată;

Pregătire de specialitate:

- altă specialitate necesară postului;

- perfecţionări periodice necesare pentru menţinerea competenţei cerute de post;

2.Experienţa necesară pentru executarea operaţiunilor specifice postului:

- experienţă în muncă;

- experienţă în specializarea cerută de post;

- perioada necesară iniţierii în vederea executării operaţiunilor specifice postului;

10
(performanţe - punctaj minim) x (salariul - salariul)

individuale post maxim minim

Sal. minim + --------------------------------------------------------------------------

(punctaj maxim post – punctaj minim post)

Salariul de bază al unui angajat se reevaluează anual de câtre angajator,cu respectarea


limitelor prevăzute pentru gradul profesional sau treapta profesională respectivă. Modificările
ale salariilor de bază se pot face numai în limita cheltuielilor cu salariile alocate fiecărui
ordonator principal de credite bugetare.

Documente specifice şi reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul:

Documentele specifice utilizate sunt: condica de prezenţă, pontajul, statul de plată, ordine de
plată.

1.2. Conturi utilizate, retineri salariale

Statul de salarii cuprinde pe de-o parte salariul brut format din salariul de bază, sporuri,
adaosuri şi indemnizaţii, iar pe de altă parte reţinerile pentru contribuţia la asigurările sociale –
CAS (9,5%), contribuţia la fondul de şomaj (0.5%), contribuţia la asigurările sociale de
sănătate – CASS (6,5%), impozitul pe salarii, precum şi reţinerile făcute din salariu pentru
datorii ale salariatului pentru terţe persoane, cum sunt: rate pentru diverse cumpărări de bunuri,
chirii, pensii alimentare, etc

În statul de plată a salariilor se operează (unde este cazul) şi reţinerea avansului chenzinal
acordat în cursul lunii pe baza listelor de avans chenzinal.

11
_________________________

2. H. G. 749, M.O. 407, din 23/10/1998, pag. 9

Contabilitatea remunerării personalului se realizează cu ajutorul conturilor:

421 – „Personal – salarii datorate”

425 – „Avansuri acordate personalului”

426 – „Drepturi de personal neridicate”

427 – „Reţineri din salarii datorate terţilor”

Contul 421 (P) ţine evidenţa decontărilor cu personalul pentru drepturile salariale
cuvenite acestuia în bani sau în natură, inclusiv a adaosurilor şi a premiilor achitate.

În credit se înregistrează:

- salariile şi alte drepturi cuvenite personalului prin debitul contului 641

În debit se înregistrează:

- reţineri din salarii reprezentând avansuri, sume datorate terţilor, contribuţii pentru asigurările
sociale, contribuţii pentru ajutorul de şomaj, pentru asigurările de sănătate, impozitul pe salarii,
precum şi reţinerile datorate societăţii prin creditul conturilor 425, 427, 431, 437, 444, 428

- valoarea la preţ de înregistrare a produselor acordate salariaţilor ca plată în natură prin


creditul contului 345

- drepturi de personal neridicate prin creditul contului 426

- salariile nete achitate personalului prin creditul conturilor 512, 531

Soldul contului reprezintă drepturile salariale datorate.

Contul 425 (A) ţine evidenţa avansurilor acordate personalului.

În debit se înregistrează:

- avansurile achitate personalului prin creditul conturilor 512, 531

12
- avansurile neridicate prin creditul contului 426

În credit se înregistrează:

- sumele reţinute pe statele de salarii sau de ajutoare materiale reprezentând avansuri acordate
prin debitul conturilor 421, 423

Soldul contului reprezintă avansurile acordate, iar la sfârşitul lunii trebuie să fie zero.

Contul 426 (P) ţine evidenţa drepturilor de personal neridicate în termen legal.

În credit se înregistrează:

- sumele datorate personalului reprezentând salarii şi alte drepturi neridicate în termen prin
debitul conturilor 421, 423, 425

În debit se înregistrează:

- sumele achitate personalului ulterior prin creditul conturilor 512, 531

- drepturile de personal neridicate prescrise prin creditul contului 758

Soldul contului reprezintă drepturi de personal neridicate.

Contul 427 (P) ţine evidenţa reţinerilor şi popririlor din salarii datorate terţilor.

În credit se înregistrează:

- sumele reţinute personalului datorate terţilor prin debitul conturilor 421, 423

În debit se înregistrează:

- sumele achitate terţilor reprezentând reţineri sau popriri prin creditul conturilor 512, 531

Soldul contului reprezintă sumele reţinute datorate terţilor.

Contabilitatea impozitului pe venituri de natură salarială

Impozitul pe salarii se calculează pe baza venitului net impozabil realizat de fiecare


salariat potrivit normelor legale stabilite prin Ordonanţa Guvernului numărul 73/1999
modificată de Ordonanţa Guvernului numărul 7/2001.

13
Venitul net impozabil se determină scăzând din venitul brut următoarele categorii de
cheltuieli:

1. contribuţii reţinute din salariul brut, şi anume:

- contribuţia pentru asigurările sociale (9,5%)

- contribuţia la fondul de şomaj (0.5%)

- contribuţia la asigurările sociale de sănătate (6,5%)

2. deducerile din salariul brut, şi anume:

- deducerile personale de bază (250lei)

- deducerea personală suplimentară – care se acordă salariaţilor care au în


întreţinere persoane fără nici un venit (soţia, copiii, etc)

Pentru calculul şi evidenţa impozitului pe venituri de natură salarială, angajatorul este obligat,
potrivit legii impozitului pe venit global, să ţină o evidenţă nominală pe fişe fiscale individuale
(FF1, FF2).

Contul 444 – „Impozitul pe venituri de natura salariilor” ţine evidenţa impozitelor pe veniturile
de natura salariilor şi a altor drepturi similare datorate bugetului de stat.

Contul 444 (P)

În credit se înregistrează:

- sumele reprezentând impozitul pe salarii reţinut din drepturile băneşti cuvenite personalului
prin debitul conturilor 421, 423

În debit se înregistrează:

- sumele virate la bugetul statului reprezentând impozitul pe salarii prin creditul contului 512

- datorii privind impozitul pe salarii anulate prin creditul contului 758

Soldul contului reprezintă sumele datorate bugetului de stat.

14
Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul

Sunt situaţii când la încheierea exerciţiului, în cadrul lucrărilor de pregătire a întocmirii


bilanţului, se constată că nu s-au întocmit state de plată pentru anumite persoane sau activităţi
executate pentru exerciţiul curent şi care, potrivit principiilor contabile, trebuie înregistrate pe
cheltuielile exerciţiului curent. Totodată pot fi constatate şi drepturi de creanţă faţă de personal,
îndeosebi în urma unor lipsuri la inventariere care trebuie reflectate în urma imputării lor la
veniturile exerciţiului respectiv. În asemenea cazuri, pe baza documentelor în care se
consemnează obligaţiile şi creanţele respective se apelează la contul 428 – „Alte datorii şi
creanţe în legătură cu personalul”.

Contul 428 (B)

În credit se înregistrează:

- garanţiile gestionare reţinute personalului prin debitul contului 421

- sumele datorate personalului pentru care nu s-au întocmit state de plată determinate de
activităţile exerciţiului care urmează să se închidă, inclusiv indemnizaţiile pentru concediile de
odihnă neefectuate până la închiderea exerciţiului financiar prin debitul contului 641

- sumele încasate sau reţinute personalului prin debitul conturilor 531, 421, 423

În debit se înregistrează:

- sumele achitate personalului evidenţiate anterior în acest cont prin creditul contului 531

- sumele restituite gestionarilor reprezentând garanţiile şi dobânda aferentă prin creditul


contului 531

- cota parte din valoarea echipamentului de lucru suportată de personal prin creditul
conturilor 758, 4427

- valoarea biletelor de tratament şi odihnă, a tichetelor şi biletelor de călătorie şi a altor valori


acordate personalului prin creditul contului 532

- datorii prescrise sau anulate prin creditul contului 758

15
Soldul creditor reprezintă sumele cuvenite personalului, iar soldul debitor sumele
datorate de personal.

Contabilitatea asigurărilor şi protecţiei sociale se realizează cu ajutorul următoarelor


conturi:

431 – „Asigurări sociale”

4311-Contributia unitatii la asigurarile sociale;

4312-Contributia personalului la asigurarile sociale;.

4313- Contributia angajatorului la asigurarile sociale de sanatate;

4314- Contributia personalului la asigurarile sociale de sanatate.

437 – „Ajutor de şomaj”

4371- Contributia unitatii la fondul de somaj;

4372- Contributia personalului la fondul de somaj.

438 – „Alte datorii şi creanţe sociale”

4381- Alte datorii sociale;

4382- Alte creanţe sociale

Contul 431 (P) ţine evidenţa decontărilor privind contribuţia angajatorului şi a


personalului la asigurările sociale şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate.

În credit se înregistrează:

- contribuţia angajatorului la asigurările sociale şi asigurările sociale de sănătate prin debitul


contului 645

- contribuţia personalului la asigurările sociale şi asigurările sociale de sănătate prin debitul


conturilor 421, 423

În debit se înregistrează:

16
- sumele virate în contul de asigurări sociale şi a asigurărilor sociale de sănătate prin creditul
contului 512

- sumele datorate personalului care se suportă din asigurările sociale prin creditul contului 423

- datorii anulate prin creditul contului 758

Soldul contului reprezintă sumele datorate asigurărilor sociale şi asigurărilor sociale de


sănătate.

Contul 437 (P) ţine evidenţa decontărilor privind ajutorul de şomaj datorat de angajator
(1%) şi de personal (0.5%).

În credit se înregistrează:

- sumele datorate de angajator pentru constituirea fondului de şomaj prin


debitul contului 645

- sumele datorate de personal pentru constituirea fondului de şomaj prin


debitul conturilor 421, 423

În debit se înregistrează:

- sumele virate reprezentând contribuţia unităţii şi a personalului pentru constituirea fondului


de şomaj prin creditul contului 512

- datorii anulate prin creditul contului 758

Soldul contului reprezintă ajutorul de şomaj datorat.

Contabilitatea ajutoarelor materiale în contul asigurărilor sociale

Drepturile asiguraţilor cuvenite din bugetul asigurărilor sociale privesc:

a) indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă datorate bolilor obişnuite,


accidentelor în afara locului de muncă, bolilor profesionale, accidentelor de muncă

17
Acestea se acordă salariaţilor pe baza certificatelor medicale eliberate de medicul
specialist în care este înscrisă cauza incapacităţii de muncă şi durata în zile a acesteia.

b) indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi refacerea capacităţii de muncă

Se acordă în cazul reducerii programului de muncă, schimbării locului de muncă din


motive medicale, pentru trimiterea la tratament în staţiuni, pentru instituirea de carantină,
pentru proteze medicale.

c) indemnizaţiile pentru creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav, precum


şi indemnizaţii pentru sarcină şi lehuzie

Se acordă pe baza certificatului medical pe o durată de 126 zile, din care 63 zile
prenatal şi 63 postnatal – în cuantum de 85% din media veniturilor lunare.

Contabilitatea ajutoarelor materiale se realizează cu ajutorul contului 423 – „Personal –


ajutoare materiale datorate” (P).

În credit se înregistrează:

- ajutoarele materiale suportate din contribuţia unităţii pentru asigurările sociale, precum şi cele
suportate de societate prin debitul conturilor 431, 645

În debit se înregistrează:

- ajutoarele materiale achitate prin creditul conturilor 512, 531

- reţinerile din ajutoarele materiale prin creditul conturilor 425, 427, 428, 431, 437, 444

- ajutoarele materiale neridicate prin creditul contului 426

Soldul contului reprezintă ajutoarele materiale datorate.

Potrivit actelor normative in vigoare si statisticilor, avem urmatoarele salarii pentru anul 2010:

Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata: 600 lei lunar pentru un program
complet de lucru de 170 ore in medie pe luna in anul 2010, reprezentand 2,941 lei/ora.

18
Grila de salarizare prevazuta la art. 40 alin. (1) din Contractul Colectiv de Munca Unic la
Nivel National pe anii 2007-2010 se raporteaza salariul minim brut pe tara garantat in plata in
valoare de 500 lei.

Coeficientii minimi de ierarhizare, pe categorii de salariati sunt:

1. muncitori:

- necalificati = 1 (salariu minim 600 de lei) – grupa 9 din C.O.R. (codul incepe cu 9) –
muncitori necalificati si ucenici

- calificati = 1,2 (salariu minim 700 de lei) – grupele 5,6,7,8 din C.O.R. (ex.: lucratori servicii
si comert, lucratori din agricultura, silvicultura si pescuit)

2. personal administrativ incadrat in functii pentru care conditia de pregatire este:

- liceala = 1,2 (salariu minim 600 de lei) – grupa 4 din C.O.R. (ex.: functionari administrativi,
de birou, contabilitate, secretari, op. calc., casieri etc)

- postliceala = 1,25 (salariu minim 625 de lei) – grupa 4 din C.O.R. daca are studii
postliceale (ex.: postliceal de contabilitate primara)

3. personal de specialitate incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este:

- scoala de maistri = 1,3 (salariu minim 650 de lei) – grupa 3 din C.O.R. (ex.: tehnicieni,
maistri si asimilati)

- studii superioare de scurta durata = 1,5 (salariu minim 750 de lei) – grupele 1 si 2 din
C.O. .R (colegiu, subingineri)

4. personal incadrat pentru functii pentru care conditia de pregatire este cea de:

- studii superioare = 2 (salariu minim 1.000 de lei) – grupele 1 si 2 din C.O.R. (ex.: ingineri,
econom., juristi, profesori etc.)

19
Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul
2010 este de 1.550 lei.

GRILA CU PROCENTELE CARE SE APLICA LA SALARII DE LA 01.01.2010.

TAXE SI IMPOZITE ANGAJATOR (%) ANGAJAT

SALARIALE (%)
CAS 19,5% -pt.conditii normale de munca 9,5%

24,4%-pt.conditii deosebite de munca

29,5%-pt.conditii speciale de munca

Nota: Incepand de la 01.12.2008: 18% -pt.conditii


normale de munca; 23%-pt.conditii deosebite de munca

28%-pt.conditii speciale de munca.

Nota: Nu mai exista plafon pentru calculul acestor


contributii.
Contributia pentru concedii0.85%

medicale si indemnizatia de

asigurari de sanatate
Contributia pt.accidente si In functie de CAEN, intre 0,4-2%

boli profesionale
Contributia la fondul de 1% 0.5%

Somaj
Fondul de garantare pt.plata0.25%

Creantelor
CASS 5,5% 6,5%

Nota: Incepand de la 01.12.2008, COTA la CASS va si

20
de 5,2%; (pt.angajator)

Nota : Incepand cu 01.07.2008, COTA la CASS va fi de


5,5%.(pt.aangajat)
Comisionul ITM 0,25% sau 0,75%
Impozitul pe venitul din 16%

Salarii

CAPITOLUL II

STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA

SALARIILOR

2.1. Calculul salariilor

Spitalul Judetean X este organizat in baza legii 95/2006 este unitate sanitara cu 395 de
paturi cu personalitate juridica,are un numar de 675 de salariati, este o unitate publica
finantata integral din venituri proprii si functioneaza pe principiul autonomiei financiare,in
prezent furnizand servicii medicale pentru un numar de 286.300 locuitori ai judetului
X .Spitalul Judetean X a fost infiintat in anul 1835 avand 173 de ani de activitate medicala..

Spre exemplificare voi detalia trei angajati cu norma intreaga de 8 ore.

1. ANTON CRISTI, angajat din data de 01.11.2007. Are venit brut de 600 ron, fiind muncitor
calificat;

2. BANCU ELENA, angajata din data de 01.10.2007. Are venit brut de 1100 ron, fiind contabil
cu studii superioare ;

3. IORDAN ADRIAN, angajat din data de 01.01.2007. Are venit brut de 900 ron, sofer. In luna
ianuarie a lipsit 10 zile in urma caruia a venit cu concediu medical, boala obisnuita (cod de
indemnizatie 01, procent 0.75%).

In continuare vom calcula venitul net pentru cei trei salariati pentru luna ianuarie 2008.

21
CALCULUL SALARIULUI PENTRU ANTON CRISTI

1.Venit brut= 600 ron

2.Venit realizat=600 ron (21 zile lucrate)

Nota: Luna ianuarie 2010 are 21 de zile lucratoare.

3.Contributia asigurarilor sociale angajat (CAS) = 9.5%: 600x9.5%=57

4.Contributia asigurarilor pentru somaj (Somaj)=0.5%: 600x0.5%=3

5.Contributia asigurarilor de sanatate (CASS)= 6.5%: 600x6.5%=39

6.Pentru a calcula impozitul pe venitul din salariu trebuie sa adunam contributiile (CAS, somaj,
CASS), le scadem din venitul realizat si totodata diminuam rezultatul cu DEDUCEREA DE
BAZA.

Nota: La un venit realizat de pana 1000 ron, deducerea de baza este de 250 ron.

600-99-250=251

251x16%=40

Impozit pe venit din salariu=40

7.Venitul net din luna ianuarie 2008 = 600 - 99 - 40 = 461

Venitul net al ANTON CRISTI = 461 ron.

CALCULUL SALARIULUI PENTRU BANCU ELENA

1.Venit brut= 1100 ron

2.Venit realizat=1100 ron (21 zile lucrate)

3.Contributia asigurarilor sociale angajat (CAS) = 9.5%: 1100x9.5%=105

4.Contributia asigurarilor pentru somaj (Somaj)=0.5%: 1100x0.5%=6

5.Contributia asigurarilor de sanatate (CASS)= 6.5%: 600x6.5%=72

22
6.Pentru a calcula impozitul pe venitul din salariu trebuie sa adunam contributiile (CAS, somaj,
CASS), le scadem din venitul realizat si totodata diminuam rezultatul cu DEDUCEREA DE
BAZA.

Nota: La un venit realizat de peste 1000 ron, deducerea personala de baza se micsoreaza in
functie de venit. Noi ne incadram la 240, in functie de grila.

11oo-181,5-240=677

677%x16%=108

Impozit pe venit din salariu=108

7.Venitul net din luna ianuarie 2008 = 1100-183-108=809

Venitul net al BANCU ELENA = 809 ron.

CALCULUL SALARIULUI PENTRU IORDAN ADRIAN

Venit brut = 900

Venit realizat = 471 ( 11 zile lucrate)

Concediu medical:

cod indemnizatie 01 (boala obisnuita)

procent boala = 0,75%

Pentru a se lua in calcul concediul medical, angajatul trebuie sa aiba vechime minimum de
sase luni de zile lucrate efectiv.

In cazul noastru, angajatul are vechime 12 luni de zile, deci stagiul de cotizatie il vom lua pe
minim sase luni in urma. Angajatul a avut acelasi salariu de la angajare, pana in prezent.

Iulie =900 zile lucratoare 22

August =900 zile lucratoare 23

Septembie=900 zile lucratoare 20

Octombrie =900 zile lucratoare 23

23
Noiembrie = 900 zile lucratoare 22

Decembrie =900 zile lucratoare 19

5400 /129 =41.86

41,86 x 5 zile = 209.30

209.30 x 75% = 156.98 ( se aplica procentul pentru concediul medical boala obisnuita)

157-se suporta din fondul de salarii

157-se suporta din FNUASS

Nota: Trebuie stiut ca concediul medical se suporta de catre angajator primele cinci zile si
restul zilelor de catre FNUASS

Venit realizat

-pentru cele 11 zile lucrate = 471

-pentru zilele de concediu medical cele 10 zile = 314 → venit realizat 785

Contributia asigurarilor sociale angajat (CAS) = 9.5%: 471x9.5% +500*5/21*9.5%=56

Nota -CAS 9.5% se suporta pentru zilele supórtate din fondul de salarii la nivelul salariului
minim pe economie

Contributia asigurarilor pentru somaj (Somaj)=0.5%: (471+157 )x0.5%=3

Nota-Contributia pentru somaj se suporta numai pentru indemnizatia de concediu


medical suportata din fondul de salarii.

Contributia asigurarilor de sanatate (CASS)= 6.5%: 471x6.5%=31

Nota-Contributia pentru CASS se suporta numai pentru veniturile realizate fara indemnizatia
de concediu medical.

Total contributii = 90

Venitul brut este pana in 1000 ron deci deducerea de baza este 250 ron.

24
785-90-250=445

Impozit salarii: 445x16%=71

785-71-90=624

VENIT NET AL LUI IORDAN ADRIAN =624

Contributii supórtate de unitate :

Fond de salarii realizat:2171

Indemnizatie suportata din fondul de salarii:157

Indemnizatie suportata din FNUASS :157

Societatea are un fond de risc in procent de 0.5%

CAS 19.5% =2171x19.5%+500x5/22x19.5%= 445

Nota: CAS 19.5% se suporta pentru zilele supórtate din fondul de salarii la nivelul salariului
minim pe economie

Fond de risc 0.5%: 2171x0.5%+500x5/22x0.5%=11

Nota: Fond de risc 0.5% se suporta pentru zilele supórtate din fondul de salarii la nivelul
salariului minim pe economie

CASS 5.5% = 2171+157 x5.5 %= 128

NOTA:Contributia pentru CASS 5.5 % se suporta numai pentru veniturile realizate din fondul
de salarii fara indemnizatia de concediu medical suportata din FNUASS.

Somaj 1% = 2171+157 x1%= 23

NOTA:Contributia pentru somaj 1% se suporta numai pentru veniturile realizate din fondul
de salarii fara indemnizatia de concediu medical suportata din FNUASS.

Contributia pentru concedii si indemnizatii 0.85%: 2171+157x0.85%= 20

25
NOTA: Contributia pentru concedii si indemnizatii 0.85% se suporta numai pentru veniturile
realizate din fondul de salarii fara indemnizatia de concediu medical suportata din FNUASS.

Fond de garantare a creantelor 0.25%: 2171+157x0.25%=6

NOTA: Fond de garantare a creantelor 0.25% se suporta numai pentru veniturile realizate din
fondul de salarii fara indemnizatia de concediu medical suportata din FNUASS.

Comision ITM 0.75%: 2171+157x0.75%= 17

NOTA: Comision ITM 0.75% se suporta numai pentru veniturile realizate din fondul de salarii
fara indemnizatia de concediu medical suportata din FNUASS.

Inregistrarea in contabilitate:

Cheltuielile cu salariile personalului:

641 = 421 2328

Concediul medical suportat din FNUASS:

4316 = 421 157

Inregistrarea CAS 9.5% suportat de angajat:

421 = 4312 218

Inregistrarea CASS 6.5% suportat de angajat:

421 = 4314 142

Inregistrarea contributiei personalului la fondul de somaj 0.5%:

421 = 4372 12

Inregistrarea impozitului pe salarii:

421 = 444 219

Inregistrarea contributiei unitatii la fondul de CAS 19.5% :

6451 = 4311 445

26
Inregistrare contributiei unitatii la fondul de CASS 5.5%:

6453 = 4313 128

Inregistrare contributiei unitatii la fondul de somaj 1%

6452 = 4372 23

Inregistrare contributiei unitatii fond risc si accidente 0.5%:

6454 = 4315 11

Inregistrare contributiei unitatii fond national unic pentru CM 0.85%:

6455 = 4316 20

Inregistrare contributiei unitatii la fondul de garantare a creantelor salariale 0.25%:

6457 = 4373 6

Inregistrarea comisionului ITM0.75%:

6456 = 4476 17

Achitarea salariilor prin casieria unitatii:

421 = 5311 2485

Achitarea obligatiilor catre bugetul statului prin contul de la banca:

% = 5121

4312 218

4314 142

4372 12

444 219

4311 445

4313 128

4371 23

27
4315 11

4373 6

4476 17

2.2. Monografie contabila

1) La data de 31.03.2010, dupa incheierea exercitiului anlui 2009, realizarea si predarea si


aprobarea situatiilor financiare, se reporteaza exercitiul patrimonial al anului 2009 (rezultatul
anului 2007 a fost deficit 1541814.04):

117 = 121 1541814.04

2) Se primeste cu titlu gratuit aparatura medicala :

2131 = 7792 31491.78

3)Se inregistreaza amortizarea mijloaceleor fixe existente aferenta trimestrului I al anului


2010:

6811 = 2813 132798.57

4) Se achizitioneaza combustibil (CLU, motorina, benzina, etc) de la furnizori, se acorda un


avans in suma de 1739.84 si se achizitioneaza combustibil in suma de 48519.43 :

409 = 560 1739.84

3022 = 401 48519.43

5) Se achita combustibilul si se deconteaza avansul acordat :

401 = 560 46779.59

401 = 409 1739.84

28
6) Pe baza bonurilor de consum se inregistreaza cheltuielile cu combustibil :

6022 = 3022 23691.02

7) Se achizitioneaza de la furnizori diversi hrana pentru oameni :

3027 = 401 60802.44

8) Se dau in consum alimentele consumate in baza bonurilor de consum, cu respectarea zilnica


a ratiei de hrana :

6027 = 3027 52835.54

9) Se achizitioneaza de la furnizori alte materiale consumabile (rechizite, etc)

3028 = 401 6617.34

10) Se dau in consum pe baza bonurilor de consum, alte materiale consumabile :

6028 = 3028 1022.31

11) Se primeste cu titlu gratuit conform programelor de sanatate (PN3 , PN4) medicamente :

302901 = 77901 396085.58

12) Se achizitioneaza, conform contractelor incheiate si a solicitatrilor sectiilor medicamente


necesare

302901 = 401 22090.57

13) Se dau in consum pe baza consumurilor sectiilor(a condicii de medicamente) si a retetelor


prescrise gratuit prin programele nationale (PN3, PN4) medicamentele consumate:

6029 = 302901 419331.78

14) Se achizitioneaza conform contractelor materiale sanitare:

302902 = 401 168228.85

15) Se dau in consum materialele sanitare pe baza bonurilor de consum ale sectiilor:

29
6029 = 302902 178016.90

16) Se achizitioneaza reactivi necesari efectuarii analizelor medicale:

302903 = 401 7434.82

17) Se dau in consum reactivii pe baza bonurilor de consum:

6029 = 302903 7387.92

18) Se achizitioneaza dezinfectanti:

3029.04 =401 11839

19) Se dau in consum dezinfectantele consumate, pe baza bonurilor de consum :

6028 = 302904 9579.68

20) Se emite facturi cabinetele particulare care isi au locatia in spatiile ambulatoriului de
specialitate al spitalului (spitalul realizand venituri din chirii) :

411 = 706 5159,77

21) Se inregistreaza cheltuieli cu salariile personalului :

641 = 421 73243

22) Se inregiztreaza suma de concedii medicale datorata salariatiilor (indemnizatia de concediu


medical), suportata din contributia pentru concedii medicale (Fd CM 85%), aceasta suma se
datoreaza catre persoanele care indeplinesc conditiile de cotizare si au un concediu medical
mai mare de 5 zile (primele 5 zile se suporta de catre unitate iar zilele peste se suporta de catre
fond XCm 85%)

4316 = 421 8826

23) Se evidentiaza separat plata cu cardul :

421 = 427 218842

30
24) Din contul de trezorerie se vireaza pentru salarii platite pe card(pentru luna trecuta,
salariile bugetare se ridica pe data de 15 a lunii viitoare, deci cheltuielie se inregistreaza normal
la data de 31 ale lunii iar drepturile se ridica luna viitoare pe data de 15) :

560 = 427 213909

24) Se inregistreaza contributia personalului la CAS :

421= 4312 69494

25) Se inregistreaza contributia personalului la CASS :

421 = 4314 47600

26) Se inregistreaza fond somaj individual :

421 = 4372 4221

27) Se inregistreaza impozit salarii :

421 = 444 71976

28) Se ridica bani din trezorerie pentru achitarea salariilor :

581 = 560 336553

5311 = 581 336553

29) Se achita pe data de 15 salariile personalului prin casierie :

421 = 5311 336553

30) Se dau tichetele de masa pe baza centralizatorului cu prezenta :

642 = 5326 78753.48

31) Se inregistreaza contributiile unitatii cu CAS

6451 = 4311 144666

32) Se inregistreaza contriubutia unitatii la CASS :

6452 = 4313 44042

33) Se inregistreaza contribuitia unitatii la fondul de risc si accidente :

31
6454 = 4315 7242

34) Se inregistreaza contributia unitatii la fond CM 0.85%L :

6455 = 4316 6239

35)Se inregistreaza contributiile unitatii la fondul de somaj :

6452 = 4371 14681

36) Se achita contributiile prin banca :

% = 560 397173

4311 142032

4312 67967

4313 43289

4314 46803

4315 7124

4317 1804

4371 14430

4372 4210

444 69514

37) Se primeste finantarea de la bugetul de stat :

551 = 773 194000

38) Pe baza centralizatoarelor de salarii se face regularizarea pentru cheltuielile de personal


suportate de la bugetul de stat(se vireaza in contul de unde s-au platit) :

581 = 551 175248.25

560 = 581 175248.25

39) Se primeste finantarea de la casa pe baza facurilor emise catre casa :

32
560 = 411 1230974

40) Se achita furnizorii din contul de la banca :

401 = 560 383550.85

41) Se primeste de la electrica factura de energie electrica :

610 = 401 147901.03

42) .Se primeste factura de telefon de la romtelecom :

626 = 401 3068.08

43) Se primeste facturile de la furnizorii de prestari servicii(intretinere program contabilitate,


program salarii, program farmacie eliberare medicamente, program birou internari inregistrare
foi observatii) :

628 = 401 43367.56

44) Se inchide cheltuielile

121 = % 5864928.23

6022 51026.26

6027 160707.92

6028 44836.54

6029 501976.38

603 3282

610 423243.40

611 21068.65

614 30.50

624 83996.56

626 10880.04

628 80152.24

33
641 2225370.20

642 238438.98

6451 439172

6452 44708

6453 133971

6454 18220

6455 18911

6456 5500

658 1225216.63

6811 132798.57

45) Se inchid veniturile

% = 121 6391531.85

704 4570034.41

706 11237.77

773 503000

77901 1275767.89

77902 31491.78

2.3. Situatiile financiare anuale

BILANT

Incheiat la data de 31.03.2010

Nr. Crt
Denumire indicatori Sold la
Inceput de an Sf. perioada
A. ACTIVE

34
I. ACTIVE NECURENTE
1. Active fixe necorporale
2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier 3.579.251 3.477.944
3. Terenuri si cladiri
4. Alte active nefinanciare
5. Active financiare necurente(investitii pe termen lung) peste 1an
6. Creante necurente –sume ce urmeaza a fi incasate dupa o pe mai mare de 1 an
7. TOTAL ACTIVE NECURENTE 3.579.251 3.477.944
II.ACTIVE CURENTE
1. Stocuri 1.700.411 1.673.294
2. Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mica 114.916
de 1.347.679
1 an
3. Investitii pe termen scurt
4. Conturi la trezorerie si banci din care 779.470 460.475
Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie 772.618 453.622
Depozite 6.852 6.853
5. Cheltuieli in avans
TOTAL ACTIVE CURENTE 2.594.797 3.481.448
TOTAL ACTIVE 6.174.048 6.959.392
B. DATORII
DATORII NECURENTE –sume ce treb platite intr-o per mai mare de 1 an
1. Sume necurente de plata
2. Imprumuturi pe termen lung
3. Provizioane
TOTAL DATORII NECURENTE
DATORII CURENTE-sume ce treb platite intr-o per de pana la 1 an 465.538 744.067
1. Datorii comerciale si avansuri 350.700 672.091
2. Datorii catre bugete 114.838 71.976
3. Datorii catre Comunitatea Europeana
4. Salariile angajatilor si contributiile aferente 862.533 842.623
5. Venituri in avans 382 502
6. Provizioane
TOTAL DATORII CURENTE 1.328.453 1.587.192
TOTAL DATORII 1.328.453 1.587.192
ACTIVE NETE =TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI 4.845.595 5.372.200
PROPRII
C. CAPITALURI PROPRII
1. Rezerve, fonduri
2. Rezultat reportat(ct117-sold creditor) 6.387.409 4.845.596
3. Rezultat reportat(ct.117-sold debitor)
4. Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct. 121-sold creditor) 526.604
5. Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct. 121-sold debitor) 1.541.814
TOTAL CAPITALURI PROPRII 4.845.595 5.372.200

35
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Incheiat la data de 31.03.2010


Nr. Denumire indicatori Anul precedentAnul curent

Crt
I VENITURI OPERATIONALE
1. Venituri din impozite, taxe contributii de asigurari si alte venituri ale
bugetelor
2. Venituri din activitati economice 15.029.142 4.583.010
3. Finantari, subbventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala
5.480.712 1.806.402
4. Alte venituri operationale 255.158 2.120
TOTAL VENITURI OPERATIONALE 20.765.012 6.391.532
II CHELTUIELI OPERATIONALE
1. Salarii si contributii sociale aferente angajatilor 12.429.433 3.124.587
2. Subventii si transferuri
3. Stocuri, consumabile, lucrari de servicii, executate de terti 4.878.163 1.382.325
4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane 698.101 132.799
5. Alte cheltuieli operationale 4.301.129 1.225.217
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE 22.306.826 5.864.928
III REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA
EXECEDENT 526.604
DEFICIT 1.541.814
IV VENITURI FINANCIARE
V CHELTUIELI FINANCIARE
VI REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA
EXCEDENT
DEFICIT
VII REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA
EXCEDENT 526.604
DEFICIT 1.541.814
VIII VENITURI EXTRAORDINARE
IX CHELTUIELI EXTRAORDINARE

36
X REZULTAT DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA
EXCEDENT
DEFICIT
XI REZULTAT PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI
EXCEDENT 526.604
DEFICIT 1.541.814

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

La data de 31.03.2010.

NR. Denumire indicatiori Contul

CRT 550
I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA
1. Incasari 6.853
2. Plati
3. Numerar net din activitatea operationala 6.853
II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII
1. Incasari
2. Plati
3. Numerar net din activitatea de investitii
III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE
1. Incasari
2. Plati
3. Numerar net din activitatea de finantare
IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT6.853
DE
NUMERAR
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI6.853
din
care :
1. Depozite 6.853
2. Disponibilitati la banci in strainatate
3. Diferente de evaluare

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

La data de 31.03.2010.

37
NR. Denumire indicatiori Contul

CRT 5505
I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA
1. Incasari 843
2. Plati
3. Numerar net din activitatea operationala 843
II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII
1. Incasari
2. Plati
3. Numerar net din activitatea de investitii
III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE
1. Incasari
2. Plati
3. Numerar net din activitatea de finantare
IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT843 DE
NUMERAR
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI843din
care :
1. Depozite
2. Disponibilitati la banci in strainatate
3. Diferente de evaluare

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

La data de 31.03.2010.

NR. Denumire indicatiori Conturi Sume

CRT
I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA

38
1. Incasari Total 4.913.271

5311 1.048.854

550 843

551 503.000

560 3.351.544

562 9.030
2. Plati Total 5.243.891

5311 1.048.854

550 438.002

551 3.757.035
3. Numerar net din activitatea operationala Total -330.620

5311 843

550 64.998

551 -405.491

560 9.030

562
II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII Total

5311

551

560

562

39
1. Incasari Total

5311

551

560

562
2. Plati Total

5311

551

560

562
3. Numerar net din activitatea de investitii Total

5311

550

551

560

562
III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Total

5311

550

551

560

562

40
1. Incasari Total

5311

550

551

560

562
2. Plati Total

5311

550

551

560

562
3. Numerar net din activitatea de finantare Total

5311

550

551

560

562
IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI Total

ECHIVALENT DE NUMERAR 5311

550

551

560

562

41
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA Total 765.234

INCEPUTUL PERIOADEI 5311 765.234

551

560

562
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
Total 434.614
din care :
5311 64.998

551 359.743

560 9.030

562

CAPITOLUL III

CONCLUZII SI PROPUNERI

Din analiza bilantului, a contului de rezultat patrimonial a executiei veniturilor si cheltuielilor


tragem urmatoarele concluzii :

-primul trimestru al anului se incheie cu excedent in suma de 526.604, fata de anul


trecut care s-a incheiat cu un deficit de 1.541.800. Deficitul anului trecut a fost influentat de
amortizarea anuala (amortizarea celor 4 trimestre) si materialele (combustibil, materiale
sanitare, medicamente, hrana, etc) aflate in stocuri si consumate in cursul anului. Primul
trimestru a anului are o cota de amortizare in suma de 132.799 .

Din executia veniturilor putem spune urmatoarele :

42
-contractele incheiate cu casa de asigurari de sanatate pe intreg anul sunt in suma de
18.013.000 iar primul trimestru a fost in suma de 4.839.000, din care s-au realizat 4.398.111,
diferenta de 440.889 finnd realizat dar neputand sa-I activam din cauza de foi de observatii
invalide. Pentru primul trimestru au fost realizate contractele cu caza dar au fost invalidate mai
multe foi de observatii. Acesta problema se rezolva in urmatoarele trimestre prin revederea
foilor de observatii si solicitarea validarii lor (este un caz frecvent in sistemul sanitar, erori de
CNP, erori de cod diagnostic, etc) ;

-La alte venituri (venituri obtinute din chirii, din prestari servicii catre alte institutii-
analize medicale pentru salariatii diverselor unitati care ne solicita) spitalul are prevezionat
pentr anul 2007 o suma de 820.000 iar pe primul trimestu a previzionat 252.000 din care a
realizat 171.293.

-La transferuri voluntare sunt inregistrate medicamentele si aparatura medicala primita


cu titlu gratuit. -In ceea ce priveste bugetul de stat pe total an s-au previzionat (in functie de
fila de buget primita) 1.400.000 din care 177.000 pe programme de sanatate si 1.223.000 pe
actiuni sanitare. Pe primul trimestru in buget s-au prevazut 579.000 din care 168.000 pe
programme de sanatate din care s-au primit 139.000 si 411.000 pe actiuni sanitare din care s-au
primit 364.000, diferentele urmand a se incasa in trimestrele viitoare.

-In ceeia ce privesc cheltuielile in executia bugetara nu sunt depasiri pe fiecare titlu au
fost respectate previziunile, au fost angajate creditele care au fost alocate primulul trimestru.

43
BIBLIOGRAFIE

1) Angelescu, Coralia ,Ciucur, D. ,Dobrota , N., Economie ed. A 3-a , Bucureşti , Editura
Economică, 2000.

2) Cosmina Pitulice, Mariana Glavan , Contabilitatea institutiilor publice din Romania,


2007

3) Drehuţa,E. , Neamţu, Ghe. , Voicu Elena, Bugetul Public şi Contabilitatea


Unităţilor Bugetare, Editura Agora, Bacău, 2000.

4) Lefter ,V., Manolescu ,A., Managementul Resurselor umane, Editura Economică, Bucureşti,
1995.

44
5) Patruţ V. , Contabilitate, Editura Economică, Bucureşti, 1996.

6) Hotararea Guvernului, Nr. 749, Metodologie pentru stabilirea normelor de evaluare a


performantelor profesionale şi de aplicarea a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între
limite, Monitorul Oficial Nr. 407/27.10.1998.

7) Legea Nr.154 din 16 iulie 1998, Legea privind sistemul de stabilire a salariilor de bază,
Monitorul Oficial Nr.266 din 16 iulie 1998 .

8) Legea Nr.53 din 24 ianuarie 2003, Codul Muncii cu modificări O.G. , nr., 65 Monitorul
Oficial..

45