Sunteți pe pagina 1din 3

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

ŞI PROTECŢIA COPILULUI GORJ


COMPLEXUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ PENTRU ADULŢI “BÎLTENI”TG-JIU

CĂTRE
Comisia de stabilire și inventariere a funcțiilor sensibile

LISTA FUNCȚIILOR SENSIBILE LA NIVELUL COMPLEXUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE


NEUROPSIHIATRICĂ PENTRU ADULŢI “BÎLTENI”TG-JIU

F-PS.03.01
Nivel risc Nivelul de
Nr. Denumirea funcției
Riscuri asociate funcțiilor sensibile Probabilitate Impact inerent sensibilitate
crt. sensibile
(col 4x5) al funcției
0 2 3 4 5 6 7
1.Lipsa informațiilor cu privire la modul de
1. Șef centru organizare, funcţionare şi serviciile oferite în 1 1 1 1
cadrul complexului .
2.În urma evaluării beneficiarilor, serviciile
cuprinse în P.P. nu corespund nevoilor acestora 1 1 1 1
sau nu sunt realizate deoarece P.P. nu este
revizuit periodic .
3. Personalul poate încălca drepturile
beneficiarilor prin necunoaşterea legislaţiei în 1 1 1 1
domeniu .
4. Alimentaţia asigurată prin catering
nu este adecvată nevoilor legate de dietă şi/sau nu 1 1 1 1
respectă alocaţia zilnică de hrană prevăzută de
lege sau opinia beneficiarilor cu privire la meniu.
5. Executarea necorespunzătoare a sarcinilor de
muncă atribuite personalului, datorită neadaptării 1 1 1 1
fișelor de post, astfel beneficiarilor nu le sunt
asigurate servicii medicale, de recuperare şi
Data: .....................
reabilitare precum şi alte servicii de sprijin pentru
promovarea sănătăţii .
6. Lipsa propunerilor de achiziţii publice pentru
anul următor prin neîntocmirea în termen a 1 1 1 1
necesarului de achiziţii pentru anul următor.
Întocmit,
7.Lipsa propunerilor care fundamentează bugetul
Șef centru
propriu pentru anul următor prin estimarea 1 1 1 1
TRUNCHI
eronată a valorilor ce stau la baza bugetului .
JANA
8. Recepţionarea, depozitarea şi gestionarea
incorectă a bunurilor mobile şi imobile prin 1 1 1 1
neefectuarea recepţiei bunurilor aprovizionate,
conform prevederilor legale și nedepozitarea în
bune condiţii a bunurilor materiale aprovizionate.
9. Lipsa propunerilor de modificare a
Organigramelor, Statelor de funcţii, ROF raportat 1 1 1 1 NOTĂ
la numărul de acte administrative prin
necunoașterea legislației în vogoare . F-PS.03.01
1.Lipsa informațiilor cu privire la modul de
2. Coordonator organizare, funcţionare şi serviciile oferite în 1 1 1 1
personal de cadrul complexului .
1.Riscurile asociate funcțiilor (coloana nr. 3), probabilitatea de apariţie a riscurilor (coloana nr. 4), impactul prognozat al riscului (coloana nr. 5) şi nivelul de risc
inerent (coloana nr. 6) se stabilesc în mod similar modului de elaborare a Registrului riscurilor. Pentru probabilitate şi impact se va acorda punctaj de la 1
(minim) la 3 (maxim). Calculul col. nr. 6 se face prin înmulţirea punctajului acordat în coloanele nr. 4 şi 5.
2. Pentru stabilirea aprecierii Nivelului de sensibilitate al funcţiei (coloana nr.7), pe nivelul major (6-9), moderat (3-4) şi minor (1-2), un rol deosebit de
important îl are, pe lângă nivelul de risc inerent pentru fiecare risc, analiza calitativă a zonelor de risc în care pot fi identificate funcţiile sensibile precum şi
aprecierea managerială. Coloana nr.7 privind aprecierea Nivelului de sensibilitate al funcţiei se completează în urma analizei şi aprecierii realizate de către
fiecare conducător de compartiment.
3. Lista funcțiilor sensibile se elaborează la nivelul compartimentului, semnată numai de către conducătorul compartimentului și se transmite către Comisia de
stabilire și inventariere a funcțiilor sensibile în vederea elaborării Listei funcțiilor sensibile la nivelul DGASPC GORJ.

F-PS.03.01