Sunteți pe pagina 1din 5

Şcoala « Mircea Nedelciu »

Localitatea Fundulea
Judeţul Călăraşi
Profesor : Badea Ana Marcela

PROIECT DIDACTIC
DATA: 4 nov. 2010
DISCIPLINA: Geografia Europei
CLASA: a VI-a A
SUBIECTUL LECŢIEI: Europa-caracterizare fizico-geografică
TIPUL DE LECŢIE: de recapitulare şi sistematizare a cunoştintelor
COMPETENŢE SPECIFICE:
1,1; 1,3; 1,4; 2,1;2,2;3,1;3,2; 4,1; 4,2; 5,2; 6,1; 7,1; 7,2; 7,4.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:

O1: să identifice şi să localizeze pe Harta fizică a Europei limitele şi vecinii Europei;


O2: să localizeze principalele insule şi peninsule ale Europei pe Harta fizică a Europei;
O3: să localizeze principalele unităţi de relief ale Europei pe Harta fizică a Europei;
O4:să explice relaţia dintre tipurile de climă şi zonele de vegetaţie din Europa;
O5: să analizeze factorii climatici care influenţează clima Europei
O6: să localizeze principalele fluvii ale Europei pe Harta fizică a Europei;
O7: să descrie zonele de vegetaţie din Europa.

1
METODE:comparaţia, conversaţia euristică, problematizarea, lucrul cu harta, exerciţiul geografic, jocul
geografic, observaţia

MATERIAL DIDACTIC: Harta fizică a Europei, manualul, atlase geografice, fişe de evaluare, coli flipchart,
markere, aritmogrif, harta contur, imagini;

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
1. Ilinca N. (2000), Didactica Geografiei, Editura Corint;
2. Marin I., Ielenicz M., (2002), Europa-enciclopedie geografică, Editura Corint;
3. www.wikipedia.com
4. Strat D., Popescu M. (1998), Geografia continentelor-Geografia Europei-manual, Editura Teora;

ORGANIZAREA ACTIVITAŢII:-pe grupe-4 grupe a câte 5 elevi.

2
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

3
Ob.
Secvenţele Timpul Opera- Activitatea profesorului Activitatea elevului Strategii Evaluare
lecţiei de lucru ţionale

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Organizarea Organizează clasa pentru lecţie Atenţionează Pregătesc manualele şi atlasele pentru Observaţia
clasei 1-2’ elevii asupra modului de desfăşurare a lecţiei lecţie
Elevii sunt împărţiţi în grupe a cîte 5 elevi(4
2.Recapitularea grupe). Activitatea se va desfăşura utilizand
cunoştinţelor- 45’ 4 metode de recapitulare şi sistematizare a
lucrul pe grupe cunoştinţelor;
1.Prima activitate: profesorul distribuie
5’ O1; fiecărei grupe câte o hartă contur a Europei
O2 (anexa 1) pe care elevii trebuie să localizeze: -primesc hărţile contur, colaborează Conversaţia
limitele, vecinii Europei şi principalele pentru rezolvarea sarcinilor: Exerciţiul
insule şi peninsule marcate pe harta contur. localizează pe harta contur şi notează geografic
pe fişa de evaluare alăturată;
5’ -profesorul supraveghează activitatea -răspunsurile se verifică prin
elevilor şi le oferă ajutorul unde este cazul. localizarea cerinţelor şi pe Harta fizică
a Europei;

10’ O3 2. A doua activitate: profesorul oferă fiecărei -elevii primesc plicul cu denumirile
grupe câte un plic care conţine denumirile a unităţilor de relief, le identifică pe
5 unităţi de relief din Europa, pe care elevii atlas, apoi câte un reprezentant de la Lucrul cu harta
trebuie sa le localizeze pe Harta fizică a fiecare grupă le localizează pe Harta
Europei. fizică a Europei.
-în momentul în care elevii localizează -urmăresc activitatea colegilor lor;
unităţile de relief pe Harta fizică a Europei, vizionează imaginile proiectate de Observaţia
profesorul le proiectează imagini cu diferite profesor.
unităţi de relief din Europa.

10’ O5 3. A treia activitate: profesorul distribuie -elevii trag la sorţi biletul, citesc
O6 fiecărei grupe, prin tragere la sorţi, câte un cerinţa, colaborează la rezolvarea Analiza
bilet cu o cerinţă pe care elevii trebuie sa o sarcinii de lucru, notează răspunsul pe Problematizarea
rezolve. pe coli de flipchart pe care apoi le
prezintă celorlalte grupe; care pot
aduce completări la răspunsurile
celorlalte grupe.

4
O4 4. Ultima activitate: fiecare grupă primeşte -elevii primesc fişa de evaluare şi o
10’ O7 câte o fişă de evaluare realizată prin metoda completează;
„ciorchinelui”, pe care elevii trebuie să -prezintă apoi răspunsurile celorlalţi Conversaţia
5