Sunteți pe pagina 1din 4

Tutore de practică: Avocat Diana Popescu

Tel.: 0741 272 148; E-mail: popescu_diana@mail.com

Speța 1
Conținut / Cerințe

Societatea DEO S.A., cu sediul în București, Sector 3, vă angajează, în baza unui


contract de asistență juridică, pentru formularea unei acțiuni civile împotriva lui AB,
persoană fizică, având domiciliul în Pitești, jud. Argeș, pentru recuperarea prejudiciului
în cuantum de 5.000 lei, cauzat prin fapta sa proprie.
Se arată că la data de 28.05.2020 în loc. Bascov, jud. Argeș, numitul AB, ca
urmare a accidentului auto produs, a avariat echipamentul energetic proprietatea
societății, faptă ce a condus la neîntrebuințarea acestuia.
În urma cercetărilor penale a rezultat faptul că AB este autorul prejudiciului mai
sus arătat, acesta distrugând rețeaua electrică aparținând societății, aspect care reiese din
procesul-verbal de constatare distrugere echipamente nr. 501/28.05.2020.
Societatea a suportat lucrări de reparații la stâlpul electric și cei doi conductori
rupți, conform facturii fiscale nr. 196/10.10.2020 și, deși a încercat recuperarea
prejudiciului pe cale amiabilă, AB a refuzat plata. În acest sens, arată că la data de
30.06.2020 i-a comunicat o notificare de plată a debitului în termen de 30 de zile de la
primire, iar, din acest punct de vedere, societatea în cauză pretinde și dobândă legală,
începând de la împlinirea termenului de 30 de zile acordat prin notificarea de plată și
până la achitarea integrală de debitului, inclusiv cheltuielile de de judecată ce vor fi
ocazionate de proces.
Cerințe
În raport de datele speței, redactați cererea de chemare în judecată a lui AB.

Observații:

Modelul cererii de chemare în judecată poate fi găsit în ghidul atașat.


La aprecierea răspunsurilor vor fi avute în vedere următoarele:
- identificarea instanței de judecată competente să soluționeze acțiunea;
- sistematizarea motivării juridice, în raport de toate pretențiile solicitate;
- temeiul juridic (indicarea corectă a dispozițiilor Codului civil incidente în speță)
- limbajul juridic;
- logica și pertinența argumentării;
- nota de personalitate (în acest sens, răspunsul poate fi nuanțat, în funcție de
interpretarea dată situației de fapt, categoriile de probă solicitate și teza probatorie
indicată ș.a).
Tutore de practică: Avocat Diana Popescu
Tel.: 0741 272 148; E-mail: popescu_diana@mail.com

JUDECATORIA PITESTI

Domnule Preşedinte,

Subscrisa DEO S.A, cu sediul în București, Sector 3, având codul unic de


înregistrare 123456789 cu sediul procesual ales in Pitesti pentru comunicarea
actelor de procedură la numitul Gheorghe Ion cu domiciliul/reședința în Bascov,
prin avocat Nedelcu Marius cu sediul profesional în Pitesti, având următoarele date
de contact marius_nedelcu87@yahoo.com,
în contradictoriu cu pârâtul AB cu domiciliul în Pitești, jud. Argeș, având
codul numeric personal 1234567890987, formulăm

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună


recuperarea prejudiciului în cuantum de 5.000 lei , dobânda legală, începând de la
împlinirea termenului de 30 de zile acordat prin notificarea de plată și până la
achitarea integrală a debitului, inclusiv cheltuielile de judecată ce vor fi ocazionate
de proces.

În fapt, arătăm că la data de 28.05.2020 în loc. Bascov, jud. Argeș, numitul


AB, ca urmare a accidentului auto produs, a avariat echipamentul energetic
proprietatea societății, faptă ce a condus la neîntrebuințarea acestuia. În urma
cercetărilor penale a rezultat faptul că AB este autorul prejudiciului mai sus arătat,
acesta distrugând rețeaua electrică aparținând societății, aspect care reiese din
procesul-verbal de constatare distrugere echipamente nr. 501/28.05.2020.
Societatea a suportat lucrări de reparații la stâlpul electric și cei doi conductori
rupți, conform facturii fiscale nr. 196/10.10.2020 și, deși a încercat recuperarea
prejudiciului pe cale amiabilă, AB a refuzat plata.
Astfel conform art. 1349, „(1) Orice persoană are îndatorirea să respecte
Tutore de practică: Avocat Diana Popescu
Tel.: 0741 272 148; E-mail: popescu_diana@mail.com

regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă


atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale
altor persoane. (2) Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire
răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral”.

Mai mult, potrivit prevederilor art. 1357 din noul Cod civil, „(1) Cel care
cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este
obligat să îl repare. (2) Autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai uşoară
culpă”.
Din conţinutul prevederilor legale, rezultă că exista o răspundere civilă
delictuală, fiind intrunite toate condiţiile necesare astfel: prejudiciul, fapta ilicită,
raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, vinovăţia autorului faptei
ilicite şi prejudiciabile.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1349 alin. (1) - (2) şi art.
1357-1371 din noul Cod civil, precum si art. 1385 alin. (3) din noul Cod civil
unde ʺdespăgubirea trebuie să cuprindă pierderea suferită de cel prejudiciat,
câștigul pe care în condiții obișnuite el ar fi putut să îl realizeze și de care a
fost lipsit, precum și cheltuielile pe care le-a făcut pentru evitarea sau limitarea
prejudiciuluiʺ.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei cu


interogatoriul pârâtului/probei cu expertiză judiciară în specialitatea energetica.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri⁚ procesul-


verbal de constatare distrugere echipamente nr. 501/28.05.2020, factura fiscala nr.
196/10.10.2020 reprezentand lucrări de reparații la stâlpul electric și cei doi
conductori rupți, precum si notificarea de plată a debitului în termen de 30 de zile de
la primirea din data de 30.06.2020, în copii certificate pentru conformitate cu
originalul, în 3 exemplare.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană


fizică, cu menţiunea personal la intergatoriu, sub sancţiunea aplicării
dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând
avarierea echipamentului energetic din proprietatea societății, ca urmare a
Tutore de practică: Avocat Diana Popescu
Tel.: 0741 272 148; E-mail: popescu_diana@mail.com

accidentului auto produs, faptă ce a condus la neîntrebuințarea acestuia, și, deși


s-a încercat recuperarea prejudiciului pe cale amiabilă, AB a refuzat plata.

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea energetica, solicităm


încuviinţarea următoarelor obiective:
 legatura de cauzalitatea între acțiunea sau inacțiunea autorului și rezultatul
produs,
 prejudiciul suferit de catre DEO S.A. ca urmare a avarierii echipamentul
energetic, eveniment ce a condus la neîntrebuințarea acestuia.
 Necesitatea interventiei urgente a societatii si suportarea cheltuielilor
lucrărilor de reparații la stâlpul electric și cei doi conductori rupți, conform
facturii fiscale nr. 196/10.10.2020.

Solicităm judecarea cauzei în lipsă, în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2)


din C. proc. civ.
În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe
pârât la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în 2 exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 355 lei şi


împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare.

Data, Semnătura,
03.12.2020 DEO S.A.

Domnului Preşedinte al Judecătoriei Pitesti

S-ar putea să vă placă și