Sunteți pe pagina 1din 9

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul prezentului act normativ

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/20120 privind
unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul
turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate
a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea În ansamblul economiei naţionale, turismul acţionează ca un element dinamizator


situaţiei actuale al sistemului economic global, el presupunând o cerere specifică de bunuri şi
servicii, cerere care antrenează o creştere în sfera producţiei acestora. Pe lângă
aportul semnificativ la crearea PIB, turismul are şi o contribuţie aparte la
realizarea valorii adăugate și la creșterea calității vieţii.
Pandemia COVID-19 reprezintă un şoc major pentru economia globală, dar şi
pentru economia naţională. În acest context, industria turistică, structurile de
cazare, structurile de alimentaţie, agenţiile de turism, este printre cele mai
afectate ramuri ale economiei naţionale. 
Acest lucru a fost cauzat de restricţiile impuse de Guvernul României în timpul
stării de urgenţă şi în timpul stării de alertă. 
Pe de altă parte, în cazul specific al structurilor de cazare şi al agenţiilor de
turism, a fost vorba de o reducere inerentă a cererii ca efect direct al pandemiei,
pierderile întreprinderilor în cauză fiind determinate, pentru perioada
menţionată, de restricţiile administrative impuse prin Ordonanţa Militară nr.
2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările şi
completările ulterioare, şi prin actele subsecvente, dar şi de scăderea cererii
datorate reticenţei de a călători. 
Turismul este un sector important al economiei naţionale. Conform unui studiu
realizat de către asociaţiile patronale din turism, pe baza situaţiilor financiare
depuse la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru anul 2019, se
estimează că impactul industriei turistice HORECA la formarea PIB este de 5,07%,
3,42% impact financiar direct - valoare adăugată; 0,91% impact social - salarii
angajaţi şi aport consum; 0,74% impact financiar indirect - furnizori şi investiţii. 
Conform datelor statistice oficiale, furnizate de Institutul Național de Statistică,
numărul total de înnoptări (români și străini) în structurile de primire turistică a
scăzut la jumătate în perioada ianuarie-septembrie 2020, comparativ cu aceeași
perioadă din anul precedent, iar înnoptările turiștilor străini au scăzut cu
aproximativ 80%. Scăderea circulației turistice a avut repercusiuni și asupra
volumului de activitate, respectiv asupra cifrei de afaceri.
Analizând datele Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind cifra de
afaceri pe primul semestru 2020, comparativ cu primul semestru 2019, se constată
următoarele:
a)      În privința structurilor de cazare, s-a constatat o reducere a cifrei de afaceri
cu 36,8%. Cei mai afectați au fost marii contribuabili (-64,8%), urmați de
contribuabilii mijlocii (-48,4%) și de cei mici (-36,8%);
b)      În privința structurilor de alimentație, s-a constatat o reducere a cifrei de
afaceri cu 33,5%. Cei mai afectați au fost contribuabilii mijlocii (-40,5%), urmați
de contribuabilii mici (-32,2%) și de cei mari (-27,8%);
c)      În privința agențiilor de turism, s-a constatat o reducere a cifrei de afaceri
cu 60,5%. Cei mai afectați au fost contribuabilii mari (-71,4%), urmați de cei
mijlocii (62,8%) și de cei mici (51,6%).

1
Totodată, operatori economici din turism angajează un număr mare din forța de
muncă activă a României prin contractele individuale de muncă încheiate  - 4,2%
din numărul de salariați, decembrie 2019, conform datelor Institutului Național de
Statistică, astfel încât nevoia de sprijin al acestora prin ajutoare de stat este o
cerinţă reală cu un impact mare asupra echilibrelor macroeconomice ale
României.
Astfel, pentru a reduce impactul negativ asupra operatorilor economici din
sectorul turistic - structuri de cazare, structuri de alimentație, agenții de turism,
sector puternic afectat de pandemia COVID-19, Guvernul României a aprobat în
data de 30 decembrie 2020 ordonanța de urgență nr. 224/2020 privind unele
măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul
turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a
căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi
privind unele măsuri fiscale.
Pe baza actului normativ au fost completate și transmise prin intermediul
platformei SANI formularele de prenotificare către Comisia Europeană.
Având în vedere observațiile primite de la Comisia Europeană, dar și în vederea
înlăturării anumitor deficiențe identificate sunt necesare o serie de modificări
la Ordonanța de urgență nr. 224/2020.

2. Schimbări În vederea operaționalizării schemei de ajutor de stat propusă prin acest act
preconizate normativ, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului propune, în
concordanță cu legislația specifică, următoarele modificări:

Titlul se modifică și va avea următorul cuprins: ”Ordonanţă de urgenţă a


Guvernului privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru
întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de
alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul
pandemiei de COVID-19”
La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(1) Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se stabileşte cadrul legal cu privire la
instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de finanţare din
fonduri publice naţionale şi/sau din fonduri externe pentru întreprinderile din
domeniul turismului, structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare,
structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în
contextul pandemiei de COVID-19.”
Argumente: Întrucât măsurile fiscale instituite, respectiv, scutirea de la plata
impozitului specific unor activități în anul 2021, reglementată la art. 11, este
reglementată similar și la art. XXV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, în acord cu normele
de tehnică legislativă ce impun evitarea paralelismelor, fiind interzisă instituirea
acelorași reglementări în două sau mai multe acte normative, este necesară
înlăturarea dispozițiilor privind măsurile fiscale.

La articolul 1, alineatul (3) literele e) și g) se modifică și vor avea următorul


cuprins:
”e) beneficiari de ajutor de stat - structuri de primire turistice cu funcţiuni de
cazare clasificate, structuri de alimentaţie, înregistrate în scopuri fiscale pe
teritoriul României şi agenţii de turism licenţiate, care îşi desfăşoară activitatea
pe teritoriul României şi care primesc ajutor de stat, conform acestei scheme,
deținute de întreprinderi înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza Legii nr.
1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu
modificările ulterioare, sau în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către

2
întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr.
301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de
către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile
familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;
...
g) durata schemei - prezenta schemă de ajutor de stat se derulează până la 30
iunie 2021, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată în limita
creditului bugetar;”
Argumente:
La punctul e) s-a propus clarificarea aspectelor privind baza legală de înființare și
funcționare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare, a structurilor
de alimentație, precum și a agențiilor de turism. Din aceste modificări reiese, de
asemenea faptul că, organizațiile nonguvernamentale nu sunt eligibile pe această
schema de ajutor de stat.
La punctul g) modificarea prevede respectarea procedurilor interne de verificare
și aprobare a plăților. Ținând cont de numarul mare de beneficiari și de timpul de
procesare a dosarelor, se modifica termenul de plata de 30 zile stabilit initial,
acesta nefiind fezabil. De asemenea, se specifică faptul că, plata sumelor
corespunzătoare este realizată în baza Cadrului temporar, dar numai in limita
creditelor bugetare aprobate.

La articolul 1, alineatul (3), litera i), punctul 2 se modifică și va avea următorul


cuprins:
”2. în cazul unei societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în care cel puţin unii dintre asociaţi au
răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii, alta decât un IMM care există
de mai puţin de 3 ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de
risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică
pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat
de un intermediar financiar selectat, atunci când mai mult de jumătate din
capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza
pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, "o societate în care cel puţin
unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii" se referă
în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva
2013/34/UE;”
Argumente:
Articolul inițial a fost modificat în baza textului în limba engleza a Anexei II la
Directiva 2013/34/UE, traducerea în limba română fiind eronată.

Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:


”Art. 2 - (1) Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea
acoperirii parțiale în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfășurarea
activităților aferente codurilor CAEN enumerate la art. 3 alin (2), în anul 2020
comparativ cu anul 2019, dar nu mai mult de 800.000 euro la nivel de întreprindere
unică. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea
impozitelor sau altor taxe.
(2) Baza de calcul a ajutorului reprezintă:
a) pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferența dintre cifra de
afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020 și cifra de afaceri
obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019.
b) pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agențiile de turism în
conformitate cu dispozițiile art. 311 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, diferența dintre valoarea totală a prestărilor
de serviciii turistice efectuate, inclusiv marja, aferentă anului 2020 și valoarea totală
a prestărilor de servicii turistice, inclusiv marja aferentă anului 2019.

3
c) pentru beneficiarii care țin evidența în partidă simplă, în conformitate cu
dispozițiile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, diferența dintre încasările obținute din activitatea eligibilă
aferentă anului 2020 și încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului
2019.
(3) Baza de calcul a ajutorului, calculată conform alin. (2), va fi certificată și
asumată de către un expert contabil membru al Corpul Experților Contabili și
Contabililor Autorizați din România, selectat și remunerat de către aplicant. Pentru
valori ale grantului mai mari de 50.000 euro, baza de calcul va fi certificată și
asumată și de către un auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din
România, selectat și remunerat de către aplicant.
(4) Cursul de schimb utilizat în implementarea schemei de ajutor de stat instituite
prin prezenta ordonanță, este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data
demarării înscrierilor în program.”
Argumente: Pentru o aplicabilitate facilă a schemei de ajutor de stat, dar și
datorită faptului că, întreprinderile beneficiare înregistrează diferit în
contabilitate indicatori precum cifra de afaceri/valoarea totală a prestărilor de
servicii/încasările obținute s-a stabilit o bază de calcul a ajutorului, diferențiată
pe tipuri de beneficiari. De asemenea, în vederea verificării bazei de calcul a
ajutorului, s-a propus certificarea și asumarea acesteia de către experți contabili,
respectiv auditori finaciari, în cazul granturilor mai mari de 50.000 euro,
recunoscuți de instituțiile acreditate în acest sens.

La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:


”(2) Beneficiarii prezentei scheme sunt agenţii de turism care dețin licențe de turism
valabile cel puțin de la data de 01.01.2019 și la data acordării ajutorului de stat, care
desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990, structuri de primire
turistice cu funcţiuni de cazare care dețin certificate de clasificare valabile cel puțin
de la data de 01.01.2019 și la data acordării ajutorului de stat, care desfăşoară
activităţi conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, structuri de alimentaţie,
care desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630, care sunt
înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României.”
Argumente: Conform Ordonanței nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea
activității de turism în România, operatorii economici nu pot desfasura activități
de agenții de turism, respectiv structuri primire turistice cu funcţiuni de cazare
fără a deține o licență de turism, respectiv certificat de clasificare valabile. S-a
specificat perioada de 01.01.2019, deoarece se compară activitatea aferentă
anului 2019 cu cea din anul 2020.

La articolul 4, alineatele (2) – (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:


”(2) Prin schema de ajutor de stat se acordă ajutoare de stat unui număr estimat de
73.211 de beneficiari.
(3) Semnarea contractului de finanţare cu beneficiarul în cadrul schemei se va face
până cel târziu la data de 30 iunie 2021, iar plata sumelor se va face până cel târziu
la data de 31 decembrie 2021, cu respectarea art. 1 alin. (2).
(4) Cererile de finanţare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la
finanţare în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate.”

La punctul 3) modificarea prevede respectarea procedurilor interne de verificare


și aprobare a plăților. Ținând cont de numarul mare de beneficiari și de timpul de
procesare a dosarelor, se modifica termenul de plata de 30 zile stabilit initial,
acesta nefiind fezabil. De asemenea, se specifică faptul că, plata sumelor
corespunzătoare este realizată în baza Cadrului temporar, dar numai in limita
creditelor bugetare aprobate.

Se propune abrogarea articolului 4, alineatul (5).

4
Argumente: Din cauza numărului foarte mare de beneficiari și a perioadei scurte
în care trebuie făcute plățile către beneficiari, activitatea departamentului
economic care efectuează plăți pe intregul minister se poate bloca.

Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:


”Art. 5 - Beneficiarii schemei de ajutor de stat prevăzute de prezenta ordonanţă de
urgenţă au obligaţia menţinerii activităţii pentru care au obţinut finanţare pentru cel
puţin 24 luni de la data plății sumelor, dacă prin acte normative nu se instituie
restricţii de natură a impune suspendarea ori întreruperea activităţii comerciale.
Perioada de suspendare ori întrerupere a activităţii comerciale nu se ia în calcul la
determinarea termenului de 24 luni.”
Argumente: Având în vedere că, prin schema de stat instituită prin prezenta
ordonanță de urgență nu se impun anumite cheltuieli eligibile, termenul de
menținere a activității fiind singurul criteriu impus pentru finanțare, s-a
considerat ca termenul de 6 luni este prea permisibil.
De asemenea, în modificarea termenului s-a ținut cont de impactul bugetar
însemnat al schemei de ajutor de stat, de valoarea grantului care poate fi
obținută de fiecare beneficiar (maxim 800.000 euro), dar și de faptul că scopul
schemei de ajutor de stat este de a asigurara continuitatea activității operatorilor
economici din sectorul turistic - structuri de cazare, structuri de alimentație,
agenții de turism, grav afectați de impactul economic al epidemiei de
coronavirus.

Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:


”Art. 6 – (1) Modalitatea de înregistrare și acordare a ajutoarelor se detaliază în
procedura de implementare a schemei menționată la art. 10.
(2) În vederea acordării ajutorului, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și
Turismului va verifica corespondența dintre cifra de afaceri anuală obținută din
activitatea eligibilă aferentă anilor 2019 și 2020, declarată pe propria răspundere de
către aplicant în formularul de înscriere, cu valorile certificate și asumate de către
expertul contabil și de către auditorul financiar, după caz. În cazul în care există
neconcordanțe între aceste valori, aplicantul va primi decizie de respingere.
(3) Verificarea corectitudinii și realității valorilor certificate și asumate de către
expertul contabil și de către auditorul financiar, după caz, se realizeaza ex-post, dar
nu mai târziu de finalizarea perioadei de monitorizare, de către Agenția Națională de
Administrare Fiscală, pentru toate cererile de finanțare cu o valoare
acordată/contractată mai mare sau egală cu 50.000 euro și prin eșantion de 10%
pentru cererile de finanțare cu o valoare acordată/finanțată mai mică de 50.000 de
euro.
(4) Dacă se constată de către furnizor, de către Agenția Națională de Administrare
Fiscală în urma verificărilor prevăzute la alin (3) sau Consiliul Concurenței, că la
înscriere aplicantul a făcut declarații incomplete, nereale sau neconforme cu
realitatea, precum și în cazul în care valorile cifrei de afaceri anuale obținute din
activitatea eligibilă pentru care aplică aferentă anilor 2019 și 2020 certificate și
asumate de către expertul contabil și auditorul financiar, după caz, nu au fost
determinate corect ori nu corespund realității, furnizorul ajutorului de stat este
obligat la recuperarea ajutorului de stat, în condițiile legii.
(5) Dacă se constată că în condițiile unei activități diligente și realizate potrivit
reglementărilor legale în vigoare a expertului contabil și, după caz a auditorului
financiar ajutorul nu ar fi fost acordat sau ar fi fost acordat în alt cuantum valoric,
acesta răspune în solidar cu beneficiarul.
(6) În aplicarea alin (4), Agenția Națională de Administrare Fiscală este obligată să
informeze Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului ori de câte ori
constată că un ajutor a fost acordat ilegal sau a fost utilizat abuziv în sensul
nerespectării condiției prevăzute la articolul 5, în vederea demarării procedurilor de
recuperare a sumelor acordate necuvenit, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate
conform dispozițiilor articolului 9.”

5
Argumente:
S-a propus ca procedura de înregistrare a solicitanților să fie detaliata în ghidul de
implementare. De asemenea, prin aceste modificări s-a propus verificarea expost
de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a corectitudinii si realității
valorilor certificate, dar nu mai tarziu de finalizarea perioadei de monitorizare.
În funcție de rezultatul verificarii, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și
Turismului demarează, dacă este cazul, procedura de recuperare a ajutorului de
stat dobandit ilegal sau utilizat abuziv pentru alta activitatea decat cea aferentă
codului CAEN pentru care a fost finanțat.
3. Alte Nu au fost identificate.
informaţii

Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al actului normative

1. Impact macro-economic: Se estimează că prin ajutoarele financiare acordate se va


contribui la salvarea de la faliment a industriei ospitalității din România, la păstrarea și
ulterior la creșterea numărului de locuri de muncă din această industrie. Salvarea acestor
întreprinderi va contribui, de asemenea, la relansarea turismului românesc după această
perioadă de criză, contribuind pentru anii următori la creșterea încasărilor la bugetul statului
și bugetul asigurărilor sociale.
1^1. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat:
Prin corelarea măsurilor adoptate cu cele prevăzute în Comunicarea Comisiei privind Cadrul
temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei COVID 19 se asigură
compatibilitatea măsurilor de ajutor de stat avute în vedere cu legislația europeană în
domeniu. Totodată, aceste masuri se vor acorda după obținerea deciziei de aprobare din
partea C.E.
2. Impact asupra mediului de afaceri:
Prezentul act normativ va avea impact pozitiv asupra mediului de afaceri prin facilitarea
accesului la finanțare al întreprinderilor din industria ospitalității.
2^1. Impactul asupra sarcinilor administrative
Actul normativ nu se referă la acest subiect.
2^2. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii
Actul normativ nu se referă la acest subiect.
3. Impact social:
Nu este cazul.
4. Impact asupra mediului:
Actul normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte informaţii:
Nu este cazul.
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului de stat consolidat

- mil. lei -
Media pe
Indicatori Anul
2021 2022 2023 4 ani
curent
1 2 3 4 5 6 7
1) Modificări ale veniturilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acestea:
(i) impozit pe venituri din salarii
(ii) impozit pe profit
b) bugete locale:

6
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de
stat:
(i) contribuţii de asigurări
2) Modificări ale cheltuielilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acestea:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de
stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
3)Impact financiar, plus/minus,
-2.435,15
din care:
a) buget de stat -2.435,15
b) bugete locale
4)Propuneri pentru acoperirea
creşterii cheltuielilor bugetare
5) Propuneri pentru a compensa
reducerea veniturilor bugetare
6) Calcule detaliate privind
fundamentarea modificărilor
veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare
7) Alte informaţii

Secţiunea a 5-a
Efectele actului normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor de act normativ:
a. Acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate ca urmare a intrării în
vigoare a actului normativ:
Nu este cazul
b. acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.
Ordin al Ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului privind aprobarea ghidului de
implementare.
1^1. Compatibilitatea actului normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice.
Actul normativ nu se referă la acest subiect.
2. Conformitatea prezentului act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce
transpun prevederi comunitare:
Actul normativ nu se referă la acest subiect.
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare:
Actul normativ nu se referă la acest subiect.
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene:
Actul normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente

7
Actul normativ nu se referă la acest subiect.
6. Alte informaţii
Nu este cazul.

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării actului normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute
de cercetare şi alte organisme implicate:
Au fost consultati reprezentanti ai industriei (HORA, FPTR, FIHR, ANAT, OPTBR, ANTREC)
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a
modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul actului normativ
Sunt asociatiilereprezentative ale industriei turistice: HORA este Organizația Patronală a
Hotelurilor și Restaurantelor, FPTR este Federația Patronatelor din Turismul Românesc, FIHR
este Federatia Industriei Hoteliere din Romania, ANAT este Asociatia Agentiilor de Turism din
Romania, OPTBR este Organizația Patronala a Turismului Balnear din România, iar ANTREC
este Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic și Cultural
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care
actul normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii
Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale
autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative:
Actul normativ nu se referă la acest subiect.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
Actul normativ nu se referă la acest subiect.:
5. Informaţii privind avizarea de către:
Prezentul proiect de act normativ necesită avizul Consiliului Legislativ, Consiliului
Concurenței
6. Alte informaţii:
Nu este cazul.

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea actului normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării prezentului act
normativ:
Proiectul de act normativ a fost postat pe site-ul www.economie.gov.ro în conformitate cu
prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu
modificările și completările ulterioare.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma
implementării prezentului act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii biologice:
Nu este cazul.
3. Alte informaţii:
Nu este cazul.

Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1.Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau
extinderea competenţelor instituţiilor existente.
Nu este cazul
2. Alte informaţii:
Nu au fost identificate

8
Faţă de cele prezentate, a fost promovat prezentul proiect de Ordonanță de urgență
pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/20120 privind
unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul
turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a
fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale, pe
care, dacă sunteți de acord, vă rugăm să îl aprobați.

Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

Claudiu – Iulius – Gavril NĂSUI

AVIZAT

Ministrul Finanţelor

Alexandru NAZARE

Ministrul Justiției

Stelian – Cristian ION