Sunteți pe pagina 1din 35

LISTA CENTRALIZATOARE ACTIVITĂȚILOR

BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN (API)

Nr.
OBIECTIVE ACTIVITATI P N DENUMIREA PROCEDURII RESPONSABIL
Crt.
1 identificarea principalelor sisteme si activitati din minister personalul desemnat

2 inaintarea de raportari periodice catre conducerea ministerului sef birou


Majorarea cu 50% a
3 numarului de misiuni de audit asigurarea consilierii la solicitarea conducerii ministerului, sef birou
de consiliere ce se vor efectua directorilor / sefilor de servicii x nu este cazul
in anul 2015
monitorizarea evolutiei principalelor riscuri identificate in
4 activitatile curente ale structurilor din compunerea ministerului
sef birou

comunicarea permanenta cu directiile si serviciile din minister,


5 precum si cu entitatile subordonate acestuia
sef birou

identificarea sistemelor, fluxurilor si activitatilor structurilor din


6 compunerea ministerului
personalul desemnat
Satisfacerea integrala a
solicitarilor de date si identificarea indicatorilor de eficienta specifici domeniului
7 informatii ce vor fi formulate evaluat
personalul desemnat
in anul 2015 de catre
8 conducerea Ministerului in stabilirea unei grile de evaluare a indeplinirii indicatorilor x nu este cazul personalul desemnat
vederea imbunatatirii
sistemelor si evaluarea
analiza indeplinirii indicatorilor de eficienta si raportarea
eficacitatii acestor sisteme
9 constatarilor si propunerea de solutii de imbunatatire a sef birou
proceselor catre conducerea ministerului

efectuarea analizelor de risc asupra entitatilor auditabile din


10 minister
personalul desemnat
Elaborarea proiectului
PO API 01
planului anual de audit public stabilirea necesarului de resurse materiale, umane si financiare
11 intern pentru anul 2016 pana pentru efectuarea misiunilor de audit public intern x "Elaborarea planului anual de audit public sef birou
intern"
la data de 01.11.2015

1 din 35
Elaborarea proiectului
PO API 01
Nr. planului anual de audit public
OBIECTIVE ACTIVITATI P
x N DENUMIREA
"Elaborarea planului PROCEDURII
anual de audit public RESPONSABIL
Crt. intern pentru anul 2016 pana intern"
la data de 01.11.2015
12 calcularea resursei de timp sef birou

13 intocmirea proiectului planului anual de audit public intern sef birou

14 inaintarea proiectului spre aprobare sef birou


intocmirea si transmiterea notificarilor catre entitatile ce
15 urmeaza a fi auditate
sef birou

16 stabilirea auditorilor si intocmirea ordinelor de serviciu sef birou

17 Executarea in anul 2015 a


intocmirea declaratiilor de independenta si impartialitate personalul desemnat
tuturor misiunilor de audit
18 public intern planificate la
pregatirea misiunilor de audit
se aplica normele proprii avizate de
personalul desemnat
x
19 structurile din cadrul efectuarea interventiilor la fata locului UCAAPI personalul desemnat
Ministerului si la unitatile
20 subordonate acestuia intocmirea rapoartelor de audit public intern personalul desemnat
21 supervizarea misiunilor de audit public intern sef birou

urmarirea modului de implementare a recomandarilor formulate


22 in urma misiunilor de audit public intern
sef birou

intocmirea si transmiterea notificarilor catre entitatile ce


23 urmeaza a fi auditate
sef birou

24 stabilirea auditorilor si intocmirea ordinelor de serviciu sef birou


Executarea in anul 2015 a
25 tuturor misiunilor de
intocmirea declaratiilor de independenta si impartialitate
se aplica normele proprii avizate de
personalul desemnat
consiliere si a misiunilor de pregatirea misiunilor de audit x UCAAPI
26 evaluare planificate
personalul desemnat
27 efectuarea interventiilor la fata locului personalul desemnat
28 intocmirea rapoartelor de audit public intern personalul desemnat
29 supervizarea misiunilor de audit public intern sef birou
30 realizarea unei baze de date cu recomandarile formulate personalul desemnat
Informarea lunara a
conducerii Ministerului, actualizarea bazei de date cu stadiul implementarii
31 recomandarilor
personalul desemnat
despre recomandarile PO API 02
neinsusite de conducatorii "Evidenta si monitorizarea implementarii
solicitarea catre entitatile auditate a raportarilor periodice asupra x
32 entitatilor publice auditate,
stadiului implementarii recomandarilor
recomandarilor formulate in urma misiunilor sef birou
precum si despre consecintele de audit public intern"
acestora

2 din 35
Informarea lunara a
conducerii Ministerului,
despre recomandarile PO API 02
neinsusite de conducatorii "Evidenta si monitorizarea implementarii
Nr. entitatilor publice auditate, x
OBIECTIVE ACTIVITATI P N recomandarilor
DENUMIREA formulate in urma misiunilor RESPONSABIL
PROCEDURII
Crt. precum si despre consecintele de audit public intern"
acestora
inaintarea de raportari periodice catre conducerea ministerului
33 cu privire la stadiul implementarii recomandarilor
sef birou

centralizarea constatarilor din sintezele rapoartelor de audit


34 Informarea conducerii public intern intocmite
personalul desemnat
ministerului prin raportare
trimestriala/semestriala cu PO API 03
35 privire la constatarile, intocmirea de sinteze informative trimestriale, semestriale "Intocmirea sintezelor trimestriale si personalul desemnat
concluziile si recomandarile x semestriale asupra activitatii de audit public
rezultate din activitatile de intern"
audit si propunerea masurilor inaintarea de sinteze informative trimestriale, semestriale catre
36 conducerea ministerului
sef birou
in consecinta

centralizarea datelor si informatiilor necesare intocmirii


37 raportului
personalul desemnat

Elaborarea raportului anual al elaborarea raportului anual asupra activitatii de audit public PO API 04
38 activitatii de audit, in intern x "Intocmirea raportului anual asupra
personalul desemnat
conditiile legii activitatii de audit public intern"
39 inaintarea spre avizare de catre ministru a raportului anual sef birou

40 transmiterea raportului catre UCAAPI sef birou


41 Instiintarea conducerii
intocmirea FCRI personalul desemnat

42 ministerului in termen de 72 h supervizarea FCRI sef birou


in cazul identificarii unor PO API 05
43 iregularitati sau posibile transmiterea FCRI catre ministru spre aprobare x "Intocmirea si inaintarea FCRI" sef birou
prejudicii pentru a putea fi
44 sesizate organele abilitate instiintarea organelor abilitate pentru cercetarea spetelor sef birou

intocmirea si transmiterea notificarilor catre entitatile ce


45 urmeaza a fi auditate
sef birou

46 Participarea la actiuni stabilirea auditorilor si intocmirea ordinelor de serviciu sef birou


47 suplimentare fata de planul de intocmirea declaratiilor de independenta si impartialitate personalul desemnat
se aplica normele proprii avizate de
audit, respectiv misiuni de x UCAAPI
48 audit ad-hoc, dispuse de pregatirea misiunilor de audit ad-hoc personalul desemnat
49 conducerea Ministerului efectuarea interventiilor la fata locului personalul desemnat
50 intocmirea rapoartelor de audit public intern personalul desemnat
51 supervizarea misiunilor de audit public intern ad-hoc sef birou

3 din 35
Nr.
OBIECTIVE ACTIVITATI P N DENUMIREA PROCEDURII RESPONSABIL
Crt.
52 centralizarea datelor si informatiilor necesare personalul desemnat
Crearea si intretinerea lunara
53 a bazei de date centralizata, introducerea datelor in baza de date personalul desemnat
privind activitatea de audit actualizarea bazei de date dupa fiecare misiune de audit public x nu este cazul
54 public intern, precum si a intern finalizata
personalul desemnat
rezultatelor obtinute
55 inaintarea de situatii informative la solicitare sef birou
56 Pastrarea si evidenta inregistrarea documentelor intrate personalul desemnat
documentelor intrate si iesite x nu este cazul
57 la nivelul biroului operarea datelor in documentele de evidenta personalul desemnat

58 selectionarea documentelor personalul desemnat


Selectionarea, indosarierea si
transmiterea, anual spre
59 pastrare, arhivei ministerului indosarierea documentelor x nu este cazul personalul desemnat
a documentelor prevazute de
lege
60 transmiterea documentelor la arhiva personalul desemnat

ÎNTOCMIT
Responsabil SCIM VERIFICAT
Presedinte Comisie SCIM

4 din 35
FACTORII DE RISC SI
NIVELUL DE APRECIERE AL
ACESTORA

Factori de risc Nivelul de apreciere a riscului (Ni)


(Fi) N1 N2 N3 N4 N5

Impact între Impact între


Impact
IMPACT Impact ridicat moderat şi
moderat
scăzut şi Impact scăzut
ridicat moderat

Probabilitate Probabilitate
Probabilitate Probabilitate
PROBABILITATE mare
între mare şi
medie
între redusă şi Probabilitate redusă
medie medie

Nivelul 1 5
Nivelul 2 4
Stabilirea nivelului riscului pentru fiecare criteriu şi a
punctajului corespunzător pentru cuantificarea Nivelul 3 3
acestuia, prin utilizarea unei scări cu 5 nivele, astfel:
Nivelul 4 2
Nivelul 5 1
Categoria Limita inferioară Limita superioară
Clasificarea riscurilor pe Risc mic 1 6
baza punctajelor obţinute Risc mediu 8 16
Risc mare 20 25

ÎNTOCMIT VERIFICAT

1 din 1
1 din 1
IDENTIFICAREA RISCURILOR ŞI CLASAREA LOR PE BAZA PUNCTAJULUI
BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN (API)

Nr. Punctaj Clasare


OBIECTIVE Activitati Riscuri identificate Impact Probabilitate
Crt. total risc

identificarea principalelor sisteme


1 lipsa datelor, documentelor si informatiilor necesare 5 5 25 #VALUE!
si activitati din minister

2 nestabilirea unor termene periodice de raportare 4 4 16 #VALUE!


inaintarea de raportari periodice
3 catre conducerea ministerului erori materiale in redactarea documentelor 5 3 15 #VALUE!

4 numar ridicat de solicitari de consiliere 5 4 20 #VALUE!


asigurarea consilierii la solicitarea
5 conducerii ministerului, lipsa resurselor materiale, umane si informationale 5 5 25 #VALUE!
Majorarea cu 50% a numarului de directorilor / sefilor de servicii
6 misiuni de audit de consiliere ce transmiterea unor opinii irelevante 5 3 15 #VALUE!
se vor efectua in anul 2015
neactualizarea registrelor de riscuri existente la nivelul structurilor
7 monitorizarea evolutiei din minister 4 5 20 #VALUE!
principalelor riscuri identificate in
activitatile curente ale structurilor
8 din compunerea ministerului lipsa datelor, documentelor si informatiilor necesare 4 4 16 #VALUE!

9 comunicarea permanenta cu neparticiparea la sedintele de lucru, informare , coordonare 4 2 8 #VALUE!


directiile si serviciile din minister, organizate de conducerea ministerului
precum si cu entitatile
subordonate acestuia

7 din 35
Nr. Punctaj Clasare
OBIECTIVE comunicarea Activitati
permanenta cu Riscuri identificate Impact Probabilitate
Crt. total risc
directiile si serviciile din minister,
precum si cu entitatile
subordonate acestuia continut irelevant al informarilor transmise catre structura de audit
10 4 4 16 #VALUE!
intern

11 identificarea sistemelor, fluxurilor lipsa datelor, documentelor si informatiilor necesare 5 3 15 #VALUE!


si activitatilor structurilor din
12 compunerea ministerului comunicare deficitara cu structurile din compunerea ministerului 4 4 16 #VALUE!
identificarea indicatorilor de
13 Satisfacerea integrala a eficienta specifici domeniului lipsa datelor, documentelor si informatiilor necesare 5 3 15 #VALUE!
solicitarilor de date si informatii evaluat
ce vor fi formulate in anul 2015 de
catre conducerea Ministerului in stabilirea unei grile de evaluare a
14 lipsa datelor, documentelor si informatiilor necesare 4 4 16 #VALUE!
vederea imbunatatirii sistemelor si indeplinirii indicatorilor
evaluarea eficacitatii acestor
sisteme analiza indeplinirii indicatorilor documentarea dificila asupra activitatilor derulate de structurile
15 de eficienta si raportarea evaluate 4 3 12 #VALUE!
constatarilor si propunerea de
solutii de imbunatatire a
proceselor catre conducerea
16 transmiterea cu intarziere a propunerilor 3 2 6 #VALUE!
ministerului

17 evaluarea eronata a riscurilor 5 3 15 #VALUE!


efectuarea analizelor de risc
18 asupra entitatilor auditabile din neierarhizarea entitatilor in functie de nivelul riscurilor 4 3 12 #VALUE!
minister
19 lipsa datelor, documentelor si informatiilor necesare 5 3 15 #VALUE!

20 stabilirea necesarului de resurse lipsa resurselor materiale, umane si informationale 5 5 25 #VALUE!


Elaborarea proiectului planului materiale, umane si financiare
anual de audit public intern pentru pentru efectuarea misiunilor de
21 anul 2016 pana la data de audit public intern neasigurarea auditarii entitatilor cel putin o data la 3 ani 5 5 25 #VALUE!
01.11.2015
22 calcularea resursei de timp erori materiale in redactarea documentelor 4 1 4 #VALUE!
intocmirea proiectului planului
23 erori materiale in redactarea documentelor 4 1 4 #VALUE!
anual de audit public intern

inaintarea proiectului spre


24 aprobarea cu intarziere a planului anual de audit public intern 4 4 16 #VALUE!
aprobare

8 din 35
Nr. Punctaj Clasare
OBIECTIVE Activitati Riscuri identificate Impact Probabilitate
Crt. total risc

intocmirea si transmiterea
nerespectarea termenului de notificare cu minim 15 zile inainte de
25 notificarilor catre entitatile ce 4 3 12 #VALUE!
inceperea misiunii de audit public intern
urmeaza a fi auditate

26 stabilirea auditorilor si intocmirea lipsa resurselor materiale, financiare si umane 5 5 25 #VALUE!


27 ordinelor de serviciu erori materiale in redactarea documentelor 4 1 4 #VALUE!
intocmirea declaratiilor de
28 aparitia unor cazuri de incompatibilitate 5 2 10 #VALUE!
independenta si impartialitate

29 Executarea in anul 2015 a tuturor pregatirea misiunilor de audit lipsa datelor, documentelor si informatiilor necesare 5 3 15 #VALUE!
misiunilor de audit public intern
planificate la structurile din cadrul efectuarea interventiilor la fata
30 Ministerului si la unitatile lipsa resurselor materiale, financiare si umane 5 5 25 #VALUE!
locului
subordonate acestuia
intocmirea rapoartelor de audit
31 erori materiale in redactarea documentelor 3 5 15 #VALUE!
public intern
supervizarea misiunilor de audit
32 supervizarea cu intarziere a documentelor 4 1 4 #VALUE!
public intern

urmarirea modului de
implementare a recomandarilor netransmiterea la termenele stabilite a informarilor asupra stadiului
33 4 5 20 #VALUE!
formulate in urma misiunilor de implementarii recomandarilor de catre entitatile auditate
audit public intern

intocmirea si transmiterea
nerespectarea termenului de notificare cu minim 15 zile inainte de
34 notificarilor catre entitatile ce 4 3 12 #VALUE!
inceperea misiunii de audit public intern
urmeaza a fi auditate

35 lipsa resurselor materiale, financiare si umane 5 5 25 #VALUE!


stabilirea auditorilor si intocmirea
ordinelor de serviciu
36 erori materiale in redactarea documentelor 4 1 4 #VALUE!

37 Executarea in anul 2015 a tuturor intocmirea declaratiilor de


aparitia unor cazuri de incompatibilitate 5 2 10 #VALUE!
misiunilor de consiliere si a independenta si impartialitate
misiunilor de evaluare planificate
38 pregatirea misiunilor de audit lipsa datelor, documentelor si informatiilor necesare 5 3 15 #VALUE!
efectuarea interventiilor la fata
39 lipsa resurselor materiale, financiare si umane 5 5 25 #VALUE!
locului

9 din 35
Executarea in anul 2015 a tuturor
misiunilor de consiliere si a
misiunilor de evaluare planificate
Nr. Punctaj Clasare
OBIECTIVE Activitati Riscuri identificate Impact Probabilitate
Crt. total risc

intocmirea rapoartelor de audit


40 erori materiale in redactarea documentelor 4 1 4 #VALUE!
public intern
supervizarea misiunilor de audit
41 supervizarea cu intarziere a documentelor 4 1 4 #VALUE!
public intern
realizarea unei baze de date cu
42 lipsa resurselor materiale, umane si informationale 5 5 25 #VALUE!
recomandarile formulate
actualizarea bazei de date cu
Informarea lunara a conducerii netransmiterea la termenele stabilite a informarilor asupra stadiului
43 stadiul implementarii 4 5 20 #VALUE!
Ministerului, despre implementarii recomandarilor de catre entitatile auditate
recomandarilor
recomandarile neinsusite de solicitarea catre entitatile auditate
conducatorii entitatilor publice a raportarilor periodice asupra erori materiale in redactarea documentelor de catre entitatile
44 4 4 16 #VALUE!
auditate, precum si despre stadiului implementarii auditate
consecintele acestora recomandarilor
inaintarea de raportari periodice
catre conducerea ministerului cu
45 nerespectarea termenelor de raportare 4 4 16 #VALUE!
privire la stadiul implementarii
recomandarilor

centralizarea constatarilor din


46 Informarea conducerii sintezele rapoartelor de audit
lipsa datelor, documentelor si informatiilor necesare 5 3 15 #VALUE!
ministerului prin raportare public intern intocmite
trimestriala/semestriala cu privire
intocmirea de sinteze informative
47 la constatarile, concluziile si erori materiale in redactarea documentelor 4 1 4 #VALUE!
trimestriale, semestriale
recomandarile rezultate din
activitatile de audit si propunerea inaintarea de sinteze informative
48 masurilor in consecinta trimestriale, semestriale catre depasirea termenelor de raportare 3 3 9 #VALUE!
conducerea ministerului
centralizarea datelor si
49 informatiilor necesare intocmirii lipsa datelor, documentelor si informatiilor necesare 5 3 15 #VALUE!
raportului

elaborarea raportului anual asupra


50 Elaborarea raportului anual al erori materiale in redactarea documentelor 4 1 4 #VALUE!
activitatii de audit public intern
activitatii de audit, in conditiile
legii
inaintarea spre avizare de catre avizarea cu intarziere a raportului anual asupra activitatii de audit
51 4 4 16 #VALUE!
ministru a raportului anual public intern

10 din 35
Elaborarea raportului anual al
activitatii de audit, in conditiile
Nr. legii Punctaj Clasare
OBIECTIVE Activitati Riscuri identificate Impact Probabilitate
Crt. total risc

transmiterea raportului catre


52 transmiterea cu intarziere a raportului anual 4 4 16 #VALUE!
UCAAPI

53 intocmirea FCRI lipsa datelor, documentelor si probelor de audit necesare 5 3 15 #VALUE!


Instiintarea conducerii
54 supervizarea FCRI supervizarea cu intarziere a documentelor 4 4 16 #VALUE!
ministerului in termen de 72 h in
cazul identificarii unor
55 iregularitati sau posibile prejudicii transmiterea FCRI catre ministru transmiterea cu intarziere a documentului si a probelor de audit 4 4 16 #VALUE!
pentru a putea fi sesizate organele spre aprobare
abilitate
instiintarea organelor abilitate
56 erori procedurale 5 4 20 #VALUE!
pentru cercetarea spetelor

intocmirea si transmiterea
nerespectarea termenului de notificare cu minim 15 zile inainte de
57 notificarilor catre entitatile ce 4 3 12 #VALUE!
inceperea misiunii de audit public intern
urmeaza a fi auditate

58 lipsa resurselor materiale, financiare si umane 5 5 25 #VALUE!


stabilirea auditorilor si intocmirea
ordinelor de serviciu
59 erori materiale in redactarea documentelor 4 1 4 #VALUE!

Participarea la actiuni intocmirea declaratiilor de


60 aparitia unor cazuri de incompatibilitate 5 2 10 #VALUE!
suplimentare fata de planul de independenta si impartialitate
audit, respectiv misiuni de audit
ad-hoc, dispuse de conducerea pregatirea misiunilor de audit ad-
61 lipsa datelor, documentelor si informatiilor necesare 5 3 15 #VALUE!
Ministerului hoc

efectuarea interventiilor la fata


62 lipsa resurselor materiale, financiare si umane 5 5 25 #VALUE!
locului
intocmirea rapoartelor de audit
63 erori materiale in redactarea documentelor 4 1 4 #VALUE!
public intern
supervizarea misiunilor de audit
64 supervizarea cu intarziere a documentelor 4 1 4 #VALUE!
public intern ad-hoc

centralizarea datelor si
65 lipsa datelor, documentelor si informatiilor necesare 5 3 15 #VALUE!
informatiilor necesare

introducerea datelor in baza de


66 Crearea si intretinerea lunara a functionarea deficitara a sistemelor informatice 4 4 16 #VALUE!
date
bazei de date centralizata, privind
activitatea de audit public intern,
precum si a rezultatelor obtinute
11 din 35
Nr. Punctaj Clasare
OBIECTIVE Activitati Riscuri identificate Impact Probabilitate
Crt. Crearea si intretinerea lunara a total risc
bazei de date centralizata, privind
activitatea de audit public intern, actualizarea bazei de date dupa
67 precum si a rezultatelor obtinute fiecare misiune de audit public lipsa personal 4 5 20 #VALUE!
intern finalizata

inaintarea de situatii informative


68 erori materiale in redactarea documentelor 4 1 4 #VALUE!
la solicitare

69 inregistrarea documentelor intrate neinregistrarea tuturor documentelor intrate 5 3 15 #VALUE!


Pastrarea si evidenta documentelor
intrate si iesite la nivelul biroului
operarea datelor in documentele
70 erori materiale in documentele de evidenta 5 3 15 #VALUE!
de evidenta

71 selectionarea documentelor nerespectarea criteriilor de selectionare a documentelor 5 3 15 #VALUE!


Selectionarea, indosarierea si
transmiterea, anual spre pastrare, nerespectarea conditiilor de indosariere impuse de legislatia in
72 indosarierea documentelor 4 4 16 #VALUE!
arhivei ministerului a vigoare
documentelor prevazute de lege
transmiterea documentelor la
73 transmiterea cu intarziere a documentelor 4 4 16 #VALUE!
arhiva

ÎNTOCMIT
Responsabil SCIM VERIFICAT
Presedinte Comisie SCIM

12 din 35
REGISTRUL DE RISCURI
BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN (API)

Risc inerent Strategia Risc rezidual


Cod Instrumentul de
Descrierea riscului adoptată Termen
risc Activitate control managerial
Impact Probabilitate Punctaj Clasare pentru risc Impact Probabilitate Punctaj
0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14

identificarea lipsa datelor,


la initierea
API 1 principalelor sisteme si documentelor si 5 5 25 ### tratare Prelucrare atributii 5 5 20
actiunii
activitati din minister informatiilor necesare

nestabilirea unor
API 2 termene periodice de 4 4 16 ### monitorizare Sedinta coordonare trimestrial 2 2 6
inaintarea de raportari raportare
periodice catre
conducerea ministerului
erori materiale in inainte de
API 3 redactarea 5 3 15 ### tratare Control inopinat transmitere 2 1 1
documentelor document

numar ridicat de la inceput


API 4 5 4 20 ### monitorizare Prelucrare atributii 5 4 16
solicitari de consiliere de an
asigurarea consilierii la
solicitarea conducerii lipsa resurselor
ministerului, la initierea
API 5 materiale, umane si 5 5 25 ### tratare Raportare ierarhica 3 3 9
directorilor / sefilor de informationale actiunii
servicii
inainte de
transmiterea unor
API 6 5 3 15 ### tratare Sedinta coordonare transmitere 3 2 5
opinii irelevante
document

neactualizarea
monitorizarea evolutiei registrelor de riscuri
Comunicare minim 15
API 7 principalelor riscuri existente la nivelul 4 5 20 ### monitorizare 2 3 7
interstructuri zile inainte
identificate in activitatile structurilor din
curente ale structurilor minister
din compunerea
ministerului
monitorizarea evolutiei
principalelor riscuri
identificate in activitatile
curente ale structurilor
din compunerea lipsa datelor,
ministerului Comunicare minim 15
API 8 documentelor si 4 4 16 ### tratare 2 2 6
interstructuri zile inainte
informatiilor necesare

neparticiparea la
sedintele de lucru,
informare , coordonare minim 3 zile
API 9 comunicarea permanenta organizate de 4 2 8 ### tratare Sedinta coordonare 2 1 3
inainte
cu directiile si serviciile conducerea
din minister, precum si ministerului
cu entitatile subordonate
acestuia continut irelevant al
dupa
informarilor transmise
API 10 4 4 16 ### monitorizare Control inopinat primirea 1 1 1
catre structura de audit
informarilor
intern

lipsa datelor,
la initierea
API 11 documentelor si 5 3 15 ### tratare Raportare ierarhica 3 2 5
identificarea sistemelor, informatiilor necesare actiunii
fluxurilor si activitatilor
structurilor din comunicare deficitara la
compunerea ministerului cu structurile din indeplinirea
API 12 4 4 16 ### monitorizare Raportare ierarhica 2 2 6
compunerea termenului
ministerului de raspuns
identificarea indicatorilor lipsa datelor,
Comunicare la initierea
API 13 de eficienta specifici documentelor si 5 3 15 ### tratare 3 2 5
interstructuri actiunii
domeniului evaluat informatiilor necesare
stabilirea unei grile de lipsa datelor,
Comunicare la initierea
API 14 evaluare a indeplinirii documentelor si 4 4 16 ### tratare 2 2 6
interstructuri actiunii
indicatorilor informatiilor necesare
documentarea dificila
analiza indeplinirii asupra activitatilor la initierea
API 15 4 3 12 ### tratare Sedinta coordonare 2 2 4
indicatorilor de eficienta derulate de structurile actiunii
si raportarea constatarilor evaluate
si propunerea de solutii
de imbunatatire a transmiterea cu
proceselor catre la initierea
API 16 intarziere a 3 2 6 ### monitorizare Raportare ierarhica 2 1 2
conducerea ministerului actiunii
propunerilor

evaluarea eronata a Procedura la initierea


API 17 5 3 15 ### monitorizare 2 1 1
riscurilor operationala actiunii
neierarhizarea
efectuarea analizelor de entitatilor in functie de Procedura la initierea
API 18 4 3 12 ### monitorizare 1 1 1
risc asupra entitatilor nivelul riscurilor operationala actiunii
auditabile din minister
efectuarea analizelor de
risc asupra entitatilor
auditabile din minister
lipsa datelor,
Procedura la initierea
API 19 documentelor si 5 3 15 ### monitorizare 2 1 1
operationala actiunii
informatiilor necesare

lipsa resurselor
Procedura la initierea
API 20 stabilirea necesarului de materiale, umane si 5 5 25 ### monitorizare 2 2 2
operationala actiunii
resurse materiale, umane informationale
si financiare pentru
efectuarea misiunilor de neasigurarea auditarii
audit public intern Procedura la initierea
API 21 entitatilor cel putin o 5 5 25 ### monitorizare 2 2 2
operationala actiunii
data la 3 ani

erori materiale in
calcularea resursei de Procedura la initierea
API 22 redactarea 4 1 4 ### monitorizare 1 0 0
timp operationala actiunii
documentelor

intocmirea proiectului erori materiale in


Procedura la initierea
API 23 planului anual de audit redactarea 4 1 4 ### tratare 1 0 0
operationala actiunii
public intern documentelor

aprobarea cu intarziere
inaintarea proiectului Procedura la initierea
API 24 a planului anual de 4 4 16 ### tratare 1 1 1
spre aprobare operationala actiunii
audit public intern

nerespectarea
intocmirea si termenului de
transmiterea notificarilor notificare cu minim 15 la initierea
API 25 4 3 12 ### tratare Sedinta coordonare 2 2 4
catre entitatile ce zile inainte de actiunii
urmeaza a fi auditate inceperea misiunii de
audit public intern

lipsa resurselor
la initierea
API 26 materiale, financiare si 5 5 25 ### tratare Raportare ierarhica 3 3 9
stabilirea auditorilor si umane actiunii
intocmirea ordinelor de
serviciu erori materiale in inainte de
API 27 redactarea 4 1 4 ### tratare Control inopinat transmitere 1 0 0
documentelor document

la constatarea
aparitia unor cazuri de Prelucrare legi,
API 28 5 2 10 ### tratare incompatibili 5 2 8
intocmirea declaratiilor incompatibilitate norme
tatii
de independenta si
impartialitate lipsa datelor,
Comunicare la initierea
API 29 documentelor si 5 3 15 ### tratare 3 2 5
interstructuri actiunii
informatiilor necesare
lipsa resurselor
efectuarea interventiilor la initierea
API 30 materiale, financiare si 5 5 25 ### tratare Raportare ierarhica 3 3 9
la fata locului actiunii
umane

erori materiale in inainte de


intocmirea rapoartelor de
API 31 redactarea 3 5 15 ### tratare Control reciproc transmitere 2 3 5
audit public intern
documentelor document

supervizarea cu
supervizarea misiunilor la initierea
API 32 intarziere a 4 1 4 ### tratare Control reciproc 2 1 1
de audit public intern actiunii
documentelor

urmarirea modului de netransmiterea la la


implementare a termenele stabilite a indeplinirea
recomandarilor informarilor asupra termenului
API 33 4 5 20 ### monitorizare Control planificat 2 3 7
formulate in urma stadiului implementarii de raspuns
misiunilor de audit recomandarilor de stabilit
public intern catre entitatile auditate

nerespectarea
intocmirea si termenului de
transmiterea notificarilor notificare cu minim 15 la initierea
API 34 4 3 12 ### monitorizare Sedinta coordonare 2 2 4
catre entitatile ce zile inainte de actiunii
urmeaza a fi auditate inceperea misiunii de
audit public intern

lipsa resurselor
la initierea
API 35 materiale, financiare si 5 5 25 ### tratare Raportare ierarhica 3 3 9
stabilirea auditorilor si umane actiunii
intocmirea ordinelor de
serviciu erori materiale in
la initierea
API 36 redactarea 4 1 4 ### tratare Control reciproc 2 1 1
actiunii
documentelor
la constatarea
intocmirea declaratiilor
aparitia unor cazuri de Prelucrare legi, incompatibili
API 37 de independenta si 5 2 10 ### tratare 5 2 8
incompatibilitate norme tatii
impartialitate
actiunii
lipsa datelor,
pregatirea misiunilor de Comunicare la initierea
API 38 documentelor si 5 3 15 ### tratare 3 2 5
audit interstructuri actiunii
informatiilor necesare
lipsa resurselor
efectuarea interventiilor la initierea
API 39 materiale, financiare si 5 5 25 ### tratare Raportare ierarhica 3 3 9
la fata locului actiunii
umane
erori materiale in
intocmirea rapoartelor de la initierea
API 40 redactarea 4 1 4 ### tratare Control reciproc 2 1 1
audit public intern actiunii
documentelor
supervizarea cu
supervizarea misiunilor la initierea
API 41 intarziere a 4 1 4 ### tratare Sedinta coordonare 2 1 1
de audit public intern actiunii
documentelor
realizarea unei baze de lipsa resurselor
Procedura la initierea
API 42 date cu recomandarile materiale, umane si 5 5 25 ### tratare 2 2 2
operationala actiunii
formulate informationale

netransmiterea la
termenele stabilite a
actualizarea bazei de date
informarilor asupra Procedura la initierea
API 43 cu stadiul implementarii 4 5 20 ### tratare 1 2 2
stadiului implementarii operationala actiunii
recomandarilor
recomandarilor de
catre entitatile auditate

solicitarea catre entitatile


erori materiale in
auditate a raportarilor
redactarea Procedura la initierea
API 44 periodice asupra 4 4 16 ### tratare 1 1 1
documentelor de catre operationala actiunii
stadiului implementarii
entitatile auditate
recomandarilor
inaintarea de raportari
periodice catre
conducerea ministerului nerespectarea Procedura la initierea
API 45 4 4 16 ### tratare 1 1 1
cu privire la stadiul termenelor de raportare operationala actiunii
implementarii
recomandarilor
centralizarea
constatarilor din lipsa datelor,
Procedura la initierea
API 46 sintezele rapoartelor de documentelor si 5 3 15 ### tratare 2 1 1
operationala actiunii
audit public intern informatiilor necesare
intocmite

intocmirea de sinteze erori materiale in


Procedura la initierea
API 47 informative trimestriale, redactarea 4 1 4 ### tratare 1 0 0
operationala actiunii
semestriale documentelor

inaintarea de sinteze
informative trimestriale, depasirea termenelor Procedura la initierea
API 48 3 3 9 ### tratare 1 1 1
semestriale catre de raportare operationala actiunii
conducerea ministerului

centralizarea datelor si lipsa datelor,


Procedura la initierea
API 49 informatiilor necesare documentelor si 5 3 15 ### tratare 2 1 1
operationala actiunii
intocmirii raportului informatiilor necesare
elaborarea raportului erori materiale in
Procedura la initierea
API 50 anual asupra activitatii redactarea 4 1 4 ### tratare 1 0 0
operationala actiunii
de audit public intern documentelor
avizarea cu intarziere a
inaintarea spre avizare de
raportului anual asupra Procedura la initierea
API 51 catre ministru a 4 4 16 ### tratare 1 1 1
activitatii de audit operationala actiunii
raportului anual
public intern
transmiterea cu
transmiterea raportului Procedura la initierea
API 52 intarziere a raportului 4 4 16 ### tratare 1 1 1
catre UCAAPI operationala actiunii
anual

lipsa datelor,
documentelor si Procedura la initierea
API 53 intocmirea FCRI 5 3 15 ### tratare 2 1 1
probelor de audit operationala actiunii
necesare

supervizarea cu
Procedura la initierea
API 54 supervizarea FCRI intarziere a 4 4 16 ### tratare 1 1 1
operationala actiunii
documentelor

transmiterea cu
transmiterea FCRI catre intarziere a Procedura la initierea
API 55 4 4 16 ### tratare 1 1 1
ministru spre aprobare documentului si a operationala actiunii
probelor de audit

instiintarea organelor
la initierea
API 56 abilitate pentru erori procedurale 5 4 20 ### tratare Control inopinat 2 1 2
actiunii
cercetarea spetelor

nerespectarea
intocmirea si termenului de
transmiterea notificarilor notificare cu minim 15 la initierea
API 57 4 3 12 ### monitorizare Sedinta coordonare 2 2 4
catre entitatile ce zile inainte de actiunii
urmeaza a fi auditate inceperea misiunii de
audit public intern

lipsa resurselor
la initierea
API 58 materiale, financiare si 5 5 25 ### tratare Raportare ierarhica 3 3 9
actiunii
stabilirea auditorilor si umane
intocmirea ordinelor de
serviciu erori materiale in inainte de
API 59 redactarea 4 1 4 ### tratare Control reciproc transmitere 2 1 1
documentelor document
intocmirea declaratiilor la constatarea
aparitia unor cazuri de Prelucrare legi,
API 60 de independenta si 5 2 10 ### monitorizare incompatibili 5 2 8
incompatibilitate norme
impartialitate tatii

lipsa datelor,
pregatirea misiunilor de Comunicare la initierea
API 61 documentelor si 5 3 15 ### tratare 3 2 5
audit ad-hoc interstructuri actiunii
informatiilor necesare
lipsa resurselor
efectuarea interventiilor la initierea
API 62 materiale, financiare si 5 5 25 ### tratare Raportare ierarhica 3 3 9
la fata locului actiunii
umane

erori materiale in inainte de


intocmirea rapoartelor de
API 63 redactarea 4 1 4 ### tratare Control reciproc transmitere 2 1 1
audit public intern
documentelor document

supervizarea misiunilor supervizarea cu


la initierea
API 64 de audit public intern ad- intarziere a 4 1 4 ### tratare Control reciproc 2 1 1
actiunii
hoc documentelor

lipsa datelor,
centralizarea datelor si Comunicare la initierea
API 65 documentelor si 5 3 15 ### tratare 3 2 5
informatiilor necesare interstructuri actiunii
informatiilor necesare

functionarea deficitara
introducerea datelor in
API 66 a sistemelor 4 4 16 ### monitorizare Raportare ierarhica lunar 2 2 6
baza de date
informatice

actualizarea bazei de date


dupa fiecare misiune de
API 67 lipsa personal 4 5 20 ### tratare Raportare ierarhica lunar 2 3 7
audit public intern
finalizata
erori materiale in inainte de
inaintarea de situatii
API 68 redactarea 4 1 4 ### tratare Control reciproc transmitere 2 1 1
informative la solicitare
documentelor document

inregistrarea neinregistrarea tuturor


API 69 5 3 15 ### monitorizare Control planificat lunar 3 2 5
documentelor intrate documentelor intrate

erori materiale in
operarea datelor in
API 70 documentele de 5 3 15 ### monitorizare Control inopinat lunar 2 1 1
documentele de evidenta
evidenta
nerespectarea
selectionarea criteriilor de
API 71 5 3 15 ### monitorizare Control inopinat lunar 2 1 1
documentelor selectionare a
documentelor

nerespectarea
indosarierea conditiilor de
API 72 4 4 16 ### monitorizare Control inopinat lunar 1 1 1
documentelor indosariere impuse de
legislatia in vigoare

transmiterea cu
transmiterea
API 73 intarziere a 4 4 16 ### monitorizare Sedinta coordonare lunar 2 2 6
documentelor la arhiva
documentelor

ÎNTOCMIT
Responsabil SCIM VERIFICAT VERIFICAT
Presedinte Comisie SCIM
c rezidual
Responsabil
Clasare
15 16

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou


### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou


### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou


### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou


### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou


### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou


### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou

### sef birou


### sef birou

### sef birou

### sef birou


PLAN DE CONTROL INTERN
BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN (API)

Cod Risc inerent


Activitate Descrierea riscului Tip control
risc Impact Probabilitate Punctaj Clasare
0 1 2 4 5 6 7 8
lipsa datelor,
identificarea
documentelor si
API 1 principalelor sisteme si 4 2 8 ### preventiv
informatiilor
activitati din minister
necesare
nestabilirea unor
API 2 termene periodice de 3 4 12 ### corectiv
inaintarea de raportari raportare
periodice catre
conducerea ministerului erori materiale in
API 3 redactarea 5 3 15 ### corectiv
documentelor
monitorizarea evolutiei
neactualizarea
principalelor riscuri
registrelor de riscuri
identificate in activitatile
API 7 existente la nivelul 4 5 20 ### detectiv
curente ale structurilor
structurilor din
din compunerea
minister
ministerului
neparticiparea la
comunicarea permanenta sedintele de lucru,
cu directiile si serviciile informare ,
API 9 din minister, precum si coordonare 4 2 8 ### corectiv
cu entitatile subordonate organizate de
acestuia conducerea
ministerului

identificarea sistemelor, lipsa datelor,


fluxurilor si activitatilor documentelor si
API 11 5 3 15 ### preventiv
structurilor din informatiilor
compunerea ministerului necesare

analiza indeplinirii
indicatorilor de eficienta
documentarea
si raportarea
dificila asupra
constatarilor si
API 15 activitatilor derulate 4 3 12 ### detectiv
propunerea de solutii de
de structurile
imbunatatire a
evaluate
proceselor catre
conducerea ministerului

evaluarea eronata a
API 17 5 3 15 ### corectiv
efectuarea analizelor de riscurilor
risc asupra entitatilor
auditabile din minister
efectuarea analizelor de
risc asupra entitatilor neierarhizarea
API 18 auditabile din minister entitatilor in functie 4 3 12 ### corectiv
de nivelul riscurilor
lipsa resurselor
API 20 stabilirea necesarului de materiale, umane si 5 5 25 ### preventiv
resurse materiale, umane informationale
si financiare pentru neasigurarea
efectuarea misiunilor de auditarii entitatilor
API 21 audit public intern 5 5 25 ### preventiv
cel putin o data la 3
ani
stabilirea auditorilor si lipsa resurselor
API 26 intocmirea ordinelor de materiale, financiare 5 5 25 ### preventiv
serviciu si umane
lipsa resurselor
efectuarea interventiilor
API 30 materiale, financiare 5 5 25 ### preventiv
la fata locului
si umane

netransmiterea la
urmarirea modului de termenele stabilite a
implementare a informarilor asupra
recomandarilor stadiului
API 33 4 5 20 ### corectiv
formulate in urma implementarii
misiunilor de audit recomandarilor de
public intern catre entitatile
auditate

realizarea unei baze de lipsa resurselor


API 42 date cu recomandarile materiale, umane si 5 5 25 ### corectiv
formulate informationale

netransmiterea la
termenele stabilite a
actualizarea bazei de informarilor asupra
date cu stadiul stadiului
API 43 4 5 20 ### detectiv
implementarii implementarii
recomandarilor recomandarilor de
catre entitatile
auditate

inaintarea de raportari
periodice catre
nerespectarea
conducerea ministerului
API 45 termenelor de 4 4 16 ### corectiv
cu privire la stadiul
raportare
implementarii
recomandarilor

inaintarea de sinteze
informative trimestriale, depasirea termenelor
API 48 3 3 9 ### corectiv
semestriale catre de raportare
conducerea ministerului

avizarea cu
inaintarea spre avizare intarziere a
API 51 de catre ministru a raportului anual 4 4 16 ### preventiv
raportului anual asupra activitatii de
audit public intern
transmiterea cu
transmiterea raportului
API 52 intarziere a 4 4 16 ### preventiv
catre UCAAPI
raportului anual

instiintarea organelor
API 56 abilitate pentru erori procedurale 5 4 20 ### corectiv
cercetarea spetelor
lipsa resurselor
efectuarea interventiilor
API 62 materiale, financiare 5 5 25 ### preventiv
la fata locului
si umane
functionarea
introducerea datelor in deficitara a
API 66 4 4 16 ### detectiv
baza de date sistemelor
informatice
actualizarea bazei de
date dupa fiecare
API 67 lipsa personal 4 5 20 ### corectiv
misiune de audit public
intern finalizata

neinregistrarea
inregistrarea
API 69 tuturor documentelor 5 3 15 ### detectiv
documentelor intrate
intrate

erori materiale in
operarea datelor in
API 70 documentele de 5 3 15 ### detectiv
documentele de evidenta
evidenta
nerespectarea
selectionarea criteriilor de
API 71 5 3 15 ### detectiv
documentelor selectionare a
documentelor
nerespectarea
conditiilor de
indosarierea
API 72 indosariere impuse 4 4 16 ### detectiv
documentelor
de legislatia in
vigoare
transmiterea cu
transmiterea
API 73 intarziere a 4 4 16 ### detectiv
documentelor la arhiva
documentelor

ÎNTOCMIT
Responsabil SCIM
NTROL INTERN
UBLIC INTERN (API)

Periodicitate Descriere control Responsabil


9 10 11

se verifica modul de actualizare al bazei de date cu


trimestrial informatii despre activitatile derulate de celelalte sef birou
structuri din minister

se verifica daca raportarile periodice au fost


trimestrial sef birou
efectuate la termenele stabilite

lunar se verifica continutul documentelor intocmite sef birou

se verifica prin sondaj modul de actualizare al


semestrial sef birou
registerlor de riscuri

se verifica daca personalul desemnat a participat la


lunar sef birou
sedintele de lucur, informare, coordonare

se verifica daca la nivelul biroului audit intern sunt


trimestrial intocmite si actualizate dosarele permanente ale sef birou
structurilor auditabile

se verifica daca structurile auditabile raspund in


lunar termenul mentionat la solicitarile si comunicarile sef birou
transmise de biroul audit public intern

se verifica daca analizele de risc efectuate au la


trimestrial sef birou
baza analize aprofundate si documente relevante
se verifica corectitudinea modului de ierarhizare a
trimestrial sef birou
entitatilor conform nivelului riscurilor

se verifica daca sunt asigurate resursele necesare


lunar sef birou
efectuarii misiunilor de audit intern

se verifica daca este actualizata situatia auditarii


semestrial structurilor din subordinea ministerului astfel incat sef birou
sa se asigure auditarea acestora la cel mult 3 ani

se verifica daca sunt asigurate resursele umane


lunar sef birou
necesare efectuarii misiunilor

se verifica daca sunt asigurate resursele umane,


lunar materiale si financiare necesare efectuarii sef birou
interventiilor la fata locului

se verifica daca structurile auditate au transmis


informarile cu privire la stadiul implementarii
lunar sef birou
recomandarilor la termenele stabilite prin fisele de
urmarire a recomandarilor

se verifica daca sunt asigurate resursele necesare


lunar actualizarii bazei de date cu recomandarile sef birou
formulate

se verifica daca structurile auditate au transmis


informarile cu privire la stadiul implementarii
lunar sef birou
recomandarilor la termenele stabilite prin fisele de
urmarire a recomandarilor

se verifica daca raportarile periodice au fost


trimestrial sef birou
efectuate la termenele stabilite

se verifica daca sintezele informative au fost


trimestrial sef birou
transmise la timp

se verifica daca inaintarea catre ministru a


anual raportului anual asupra activitatii de audit a fost sef birou
efectuata in termenul stabilit
se verifica daca inaintarea catre UCAAPI a
anual raportului anual asupra activitatii de audit a fost sef birou
efectuata in termenul stabilit

se verifica dac se cunosc si se aplica procedurile de


trimestrial urmat in cazul necesitatii sesizarii organelor de sef birou
cercetare

se verifica daca sunt asigurate resursele necesare


lunar sef birou
efectuarii interventiilor la fata locului

se verifica daca sistemele informatice functioneaza


lunar sef birou
in parametrii corecti

se verifica daca baza de date a fost actualizata cu


lunar sef birou
dupa fiecare misiune efectuata

se verifica daca au fost inregistrate toate


lunar sef birou
documentele intrate

se verifica daca documentele de evidenta au fost


lunar sef birou
operate corect

se verifica aplicarea si respectarea criteriilor de


lunar sef birou
selectionare a documentelor

se verifica daca se respecta regulile de indosariere a


lunar sef birou
documentelor

se verifica daca transmiterea documentelor catre


lunar sef birou
arhiva se efectueaza in termenul stabilit

VERIFICAT
Presedinte Comisie SCIM
Instrument CM Punctaj
Actualizare fise post 0.6
Actualizare ROF 0.9
Comunicare interstructuri 0.6
Control inopinat 0.3
Control planificat 0.6
Control reciproc 0.6
Inventariere 0.3
Prelucrare atributii 0.9
Prelucrare legi, norme 0.9
Procedura operationala 0.3
Procedura sistem 0.3
Raportare ierarhica 0.6
Sedinta coordonare 0.6