Sunteți pe pagina 1din 32

CAZ PRACTIC DE AUDIT FINANCIAR-CONTABIL sI CERTIFICAREA

SITUAŢIILOR FINANCIARE

PE ANUL N LA SC "AGRICOL COM" SRL


5.1. CEREREA SOCIETĂŢII CE URMEAZĂ A FI AUDITATĂ

AGRICOL COM SRL

BUCUREsTI

Catre:

AUDIT DIDACTIC

Calea serban Voda nr.133

Sector 4, Bucuresti                                                  

Doamnelor si domnilor:

Va solicitam procedarea la auditarea bilantului societatii "AGRICOL COM" SRL la


data de 31.12.N, precum si a contului de rezultate pentru exercitiul încheiat la aceasta data.

Societatea comerciala "AGRICOL COM" SRL s-a înregistrat la Registrul


Comertului în data de 29 iunie 1998 sub numarul J 40/5933/1998 având alocat codul unic de
înregistrare 11922383.

Capitalul social al societatii este integral strain de 261.000 USD, echivalent a


4.924.563.000 lei,

Obiectul principal de activitate este comertul cu cereale.

Daca sunteti interesati de solicitarea noastra, va rugam sa ne contactati pentru detaliile


necesare acceptarii misiuni.

Va multumim.

Presedintele Consiliului de Administratie AGRICOL COM SRL

5.2.SCRISOAREA DE ANGAJAMENT A AUDITORULUI


AUDIT DIDACTIC

Calea serban Voda

Domnului Presedinte al Consiliului de Administratie

al Societatii Comerciale "AGRICOL COM" SRL

 Ne-ati solicitat sa procedam la auditarea bilantului societatii "AGRICOL COM" SRL


la data de 31.12.N, precum si a contului de rezultate pentru exercitiul încheiat la aceasta data.
Avem placerea sa va confirmam acceptarea si întelegerea de catre noi a acestei misiuni.

Noi vom proceda la exercitarea auditului conform Normelor nationale de audit (care
sunt în acord cu Normele internationale de audit). Aceste norme cer ca auditul sa fie
planificat  si realizat astfel încât sa obtinem asigurarea rezonabila ca situatiile financiare nu
comporta anomalii semnificative. Un audit consta în examinarea prin sondaj a elementelor de
sustinere a informatiilor continute în situatiile financiare. Un audit consta, de ase 747w224h
menea, în aprecierea principiilor contabile aplicate si în estimarile semnificative retinute de
conducerea întreprinderii, precum si  în prezentarea de ansamblu a situatiilor financiare.

Ca urmare a recurgerii la tehnica sondajului si  a altor limite inerente auditului,


precum si  a limitelor inerente oricarui sistem contabil si de control intern, riscul de
nedetectare a unei anomalii semnificative nu poate fi eliminat.

Pe lânga raportul de audit asupra situatiilor financiare, noi va vom trimite o scrisoare
separata, prin care vom prezenta deficientele majore pe care le vom descoperi în sistemul
contabil si de control intern.

Noi va reamintim ca responsabilitatea pentru pregatirea situatiilor financiare si a


informatiilor furnizate revine conducerii întreprinderii. Aceasta responsabilitate implica
tinerea unei contabilitati si a unui sistem de control intern adecvate, definirea si aplicarea
politicilor de închidere a conturilor si masuri pentru protejarea activelor. În cadrul auditului
nostru noi vom solicita conducerii întreprinderii o scrisoare de afirmare, confirmând
declaratiile facute în cursul misiunii noastre.

Noi contam pe întreaga cooperare a personalului întreprinderii în punerea la dispozitie


a contabilitatii, documentelor si a altor informatii necesare auditului nostru.

În cursul misiunii auditorul poate discuta cu responsabilii de servicii si


compartimente, care nu participa direct la elaborarea conturilor, cum ar fi serviciile de
aprovizionare, vânzari, productie, personal, juridic etc., pentru a cunoaste mai bine activitatile
întreprinderii, pentru o mai buna planificare a misiunii sale si pentru cunoasterea si evaluarea
procedurilor de control intern. Aceste discutii vor fi completate de teste si sondaje.
Scrisori de confirmare directa vor fi expediate clientilor, furnizorilor, bancilor si altor
terti; un model va fi comunicat întreprinderii pentru pregatirea acestor scrisori  selectarea
tertilor carora sa le fie expediate. Aceste scrisori vor fi semnate de conducerea întreprinderii,
dar expediate de catre auditor care va primi si raspunsurile. Auditorul va aduce la cunostinta
întreprinderii raspunsurile primite pentru a începe analiza eventualelor diferente.

Calendarul previzional al misiunii este urmatorul:

- discutii prealabile si pregatirea misiunii;

- analiza procedurilor de control intern, sondaje si pregatirea programului de control


al conturilor ;  

- asistarea la inventarul fizic;                                

- selectarea tertilor pentru confirmare si pregatirea  scrisorilor;       

- obtinerea unei balante definitive a conturilor;    

- control asupra conturilor întreprinderii;

-obtinerea situatiilor financiare definitive înaintea sedintei consiliului de


administratie;  

- prezenta la sedinta consiliului de administratie care adopta conturile;

- elaborarea raportului de audit si a scrisorii de afirmare;

- prezenta la adunarea generala care aproba conturile;

Onorariile noastre, facturate pe masura efectuarii lucrarilor, sunt calculate pe baza


timpului lucrat si a unor cheltuieli de decontare. Tarifele orare variaza în functie de
responsabilitati, de experienta si competentele fiecarui membru al echipei desemnat pentru
aceasta misiune.

Va rog sa semnati si sa returnati un exemplar al acestei scrisori pentru a confirma


acordul dumneavoastra asupra termenilor si conditiilor misiunii noastre de audit privind
situatiile financiare.

AUDIT DIDACTIC

   Data: 24.01.N+1
5.3. LISTA DOCUMENTELOR NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI PERMANENT
sI DOSARUL EXERCIŢIULUI

Deoarece aceasta lista nu este exhaustiva este posibil sa solicitam si alte


documente care nu sunt mentionate mai jos.

GENERAL Termen de
Data  primirii documentului  
predare
1. Organigrama societatii la data de 31 decembrie  N. 24.01.N+1  
2. Copii dupa documentele legale de constituire si inregistrare a 24.01.N+1
societatii precum si eventualele acte aditionale ulterioare datei de  
30 septembrie N.
3. Copii ale contractelor de leasing, chirie ulterioare datei de 30 24.01.N+1
 
septembrie N.
4. Dosarele ce contin procesele verbale ale sedintelor Consiliului de 24.01.N+1
Administratie sau Adunarii Asociatilor pe perioada septembrie N -  
ianuarie N+1.
5. Numarul mediu lunar de angajati, colaboratori in perioada 24.01.N+1
 
septembrie N - decembrie N.
RAPOARTE FINANCIARE  
1.Balanta analitica si sintetica la data de 31 decembrie N (cu solduri 24.01.N+1
 
initiale) in format electronic si pe suport hartie.
TREZORERIE  
1. Detaliul conturilor deschise la banci, in lei si valuta (detaliul 24.01.N+1
trebuie sa cuprinda : Banca, numarul de cont, suma in lei, suma in  
valuta) la data de 31 decembrie N.
2. Dosarele ce contin ultimele extrase de cont si ultima fila din 24.01.N+1
 
registrul de casa (lei si devize) la 31 decembrie N.
3. Copii dupa contractele de imprumut si de overdraft care au fost 24.01.N+1
valabile in perioada septembrie N - decembrie N, cu informatii  
despre garantii.

CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE


1. Detaliul clientilor la data de 31 decembrie N (detaliul trebuie sa 24.01.N+1
cuprinda : numele clientului, soldul datorat la data de 31.12.N, totalul
soldurilor).
2. Lista clientilor la data de 31 decembrie N pe vechimea creantelor 24.01.N+1
pentru fiecare client in parte in format electronic conform anexei 1. 
3. Situatia incasarilor din ianuarie N aferenta sumelor existente in 24.01.N+1
sold la 31 decembrie N in format electronic conform anexei 2.
4. Lista detaliata cu toate debitele pentru care exista un litigiu in curs 24.01.N+1
sau sunt contestate de catre clienti.
5. Detaliul sumelor primite in avans de la clienti la data de 31 24.01.N+1
decembrie N (detaliul trebuie sa cuprinda numele clientului care a
platit in avans, soldul, totalul soldurilor) in format electronic.
6. Detaliul veniturilor inregistrate in avans la 31 decembrie N 24.01.N+1

7. Lista cu avansurile acordate angajatilor la data de 31 decembrie N. 24.01.N+1

IMOBILIZARI CORPORALE SI NECORPORALE

1. Registrul mijloacelor fixe la data de 31 decembrie 2002, care sa 24.01.N+1


cuprinda : denumirea mijlocului fix, valoarea de intrare, data
achizitionarii, clasificarea, durata de amortizare, amortizarea lunara,
valoarea ramasa la 31.12.2002.
2. Registrul mijloacelor fixe la data de 31 decembrie N, care sa 24.01.N+1
cuprinda : denumirea mijlocului fix, valoarea de intrare, data
achizitionarii, clasificarea, durata de amortizare, amortizarea lunara,
valoarea ramasa la 31 decembrie N.
3. Lista achizitiilor de mijloace fixe in perioada ianuarie N- 24.01.N+1
decembrie N  cu preturile de achizitie aferente, data achizitiei si
clasificarea.
4. Lista mijloacelor fixe vindute si a celor casate pina la 31 24.01.N+1
decembrie N, cu detalii privind valoarea de intrare, amortizarea
cumulata la data vanzarii.
FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE, DATORII

1. Balanta analitica furnizori la data de 31 decembrie N (care sa 24.01.N+1


cuprinda : denumire furnizor, soldul furnizorului respectiv, total
valoare).
2. Lista detaliata a furnizorilor denominati in valuta si soldul aferent 24.01.N+1
la data de 31 decembrie N in valuta respectiva.
3. Lista detaliata a datoriilor, pe vechime, pentru fiecare furnizor,la 24.01.N+1
data de 31 decembrie N in format electronic conform anexei 1
(similar cu anexa corespondenta in cazul clientilor).
4. Detaliu al contului furnizori facturile nesosite la 31 decembrie N. 24.01.N+1

5. Detaliu cont cheltuieli inregistrate in avans (detaliul trebuie sa 24.01.N+1


cuprinda : numele furnizorului caruia i s-a platit in avans, suma
aferenta, total)
DATORII  SI CREANTE  CU BUGETUL STATULUI

1. Procesele verbale si alte documente si instiintari primite din partea 24.01.N+1


autoritatilor fiscale, aferente perioadei septembrie N-ianuarie N+1.
CREDITE PE TERMEN SCURT 24.01.N+1

1. Copii dupa contractele de imprumut ce au fost valabile in N, daca 24.01.N+1


exista.
VENITURI SI CHELTUIELI

1. Copii dupa proiectii de bugete de cheltuieli si de numerar pentru 24.01.N+1


anii N si N+1, inclusiv o analiza a proiectiei raportata la prezent.
2. Fisier Excel cu evolutia lunara a tuturor conturilor de venituri si 24.01.N+1
cheltuieli.
3. Analiza marjei brute realizate pentru fiecare client, inclusiv 24.01.N+1
compararea cu marja planificata (in buget).
Explicatii privind fluctuatiile importante dintre marja planificata si
cea realizata.

5.4.SCRISOAREA DE AFIRMARE A SOCIETĂŢII AUDITATE

Catre:

AUDIT DIDACTIC

Calea serban Voda nr.133

Sector 4, Bucuresti                                                                    

Doamnelor si domnilor:

Va trimitem alaturat o scrisoare referitoare la auditarea bilantului contabil al societatii


"AGRICOL COM" SRL la data de 31.12.N si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul
financiar încheiat la 31.12.N, în scopul de a va exprima opinia asupra veridicitatii situatiei
financiare a societatii si a rezultatelor activitatilor desfasurate, în conformitate cu standardele
contabile general acceptate.

Anumite elemente din continutul acestei scrisori sunt descrise ca fiind limitate la
aspecte strict semnificative. Orice aspect va fi considerat semnificativ, indiferent de
dimensiunile sale, în cazul în care implica o omisiune sau o declaratie gresita a unei situatii
contabile, care -  în lumina unor circumstante contextuale - creeaza posibilitatea ca decizia
unei persoane pe baza informatiilor disponibile sa fie schimbata sau modificata prin omisiune
sau nedeclararea adevarului.

Prin prezenta confirmam - pe baza informatiilor disponibile noua si prin buna credinta
- urmatoarele reprezentari furnizate firmei dumneavoastra în timpul revizuirii limitate:

1.  Situatiile financiare la care se face referire mai sus sunt prezentate în mod corect, în
conformitate cu standardele contabile general acceptate.

2. Va punem la dispozitie urmatoarele:

a)   toate înregistrarile financiare si datele referitoare la acestea;

b)   toate procesele verbale ale adunarilor generale ale asociatilor si ale consiliilor de
administratie, precum si rezumatele unor adunari recente, pentru care înca nu au fost
elaborate procese verbale.

3.      Nu am constatat:
a)   cazuri de frauda în care sa fie implicati membri ai conducerii sau angajati care
joaca un rol important în controlul intern.

b)   cazuri de frauda în care sa fie implicate alte parti care ar putea influenta în vreun fel
situatiile contabile.

c)   Sesizari din partea unor organisme abilitate în legatura cu încalcarea sau deficiente în
practicile de raportare financiara.

d)   Încalcari sau posibile încalcari ale unor legi sau regulamente, ale caror efecte ar trebui
evidentiate în bilanturile financiare sau considerate ca baza pentru înregistrarea unei
pierderi potentiale.

4.      Nu exista:

a)   Aspecte sau alte estimari avizate de avocatul nostru  care trebuie evidentiate în


bilantul contabil.

b)   Alte datorii, câstiguri sau pierderi potentiale, care trebuie evidentiate în bilanturile
contabile.

c)   Tranzactii semnificative care nu au fost înregistrate adecvat în evidentele contabile de


la baza bilanturilor.

d)   Evenimente care au survenit ulterior datei închiderii exercitiului financiar, 31.12.N,


pâna la data semnarii acestei scrisori, care ar impune o ajustare sau detaliere în
bilantul contabil.

e)   Firma nu are planuri sau intentii care ar putea influenta semnificativ rezultatele
raportului sau clasificarea activelor si  pasivelor.

f)     Firma detine în proprietate toate activele declarate, si nu exista ipoteci sau sechestru


pe aceste active. Nici unul dintre aceste active nu a fost declarat ca garantie.

g)   Firma -a îndeplinit toate obligatiile contractuale care - în cazul nerespectarii lor - ar


putea influenta semnificativ bilantul contabil.

5.      Au fost înregistrate provizioane pentru diferentele de curs valutar aferente creditului
extern contractat.
6.      Toate tranzactiile de vânzare efectuate de catre firma sunt irevocabile si nu
exista alte acorduri secundare cu clientii sau alte întelegeri în vigoare, care permit
returnarea marfurilor, cu exceptia defectelor sau a altor conditii acoperite de
garantiile obisnuite.

7.      Urmatoarele informatii despre instrumente financiare care implica risc extracontabil


si instrumente financiare cu concentrare de risc bancar au fost detaliate în mod
adecvat în bilanturile financiare:

a)   Masura, natura si termenii instrumentelor financiare care implica riscuri


extracontabile;

b)   Dimensiunile riscului de credit al instrumentelor financiare cu risc extracontabil si


informatii în legatura cu garantii care sprijina asemenea instrumente financiare;

c)   Concentrari semnificative de risc de credit, care deriva din toate instrumentele


financiare si informatiile în legatura cu garantiile care vin în sprijinul acestor
instrumente financiare.

8.      Nu a fost necesar un provizion pentru pierderi semnificative, care pot rezulta în urma
remedierii unor probleme aferente mediului înconjurator.

9.      A fost creat un provizion pentru orice ajustare semnificativa a activelor uzate.

În cele ce urmeaza, ne asumam responsabilitatea ca situatia financiara si rezultatele


societatii sunt prezentate corect si obiectiv în bilantul contabil în conformitate cu standardele
contabile general acceptate.

Cu stima,

"AGRICOL COM" SRL

Director General                                                                             Director
Financiar

Data: 10 februarie N+1

5.5.CONTRACT DE AUDIT FINANCIAR

CONTRACT DE AUDIT FINANCIAR

sI CERTIFICARE A BILANŢULUI CONTABIL


A SC AGRICOL COM SRL

Nr.123/28.01.N+1

I.PĂRŢILE

1.AUDIT DIDACTIC , cu sediul în Bucuresti, Calea serban Voda nr.133, Sector 4,


reprezentata de Costea Mihai, în calitate de director,  înscrisa la CAMERA AUDITORILOR
din ROMĂNIA cu autorizatia nr.1002/2001, denumita în continuare AUDITOR

2.SC AGRICOL COM SRL, cu sediul în Bucuresti, str.Drumea Radulescu nr.31,


sector 4, denumita în continuare BENEFICIAR,

s-a încheiat urmatorul contract de audit:

II.OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1.Obiectul contractului îl constituie auditarea conturilor si a situatiilor financiare pentru


anul N conform legislatiei în domeniu.

III.TERMENUL CONTRACTULUI

Art.2.Termenul de efectuare a lucrarii va fi 15.02.N+1.

IV.PREŢUL sI MODALITATEA DE PLATĂ

Art.3.Onorariile auditorului vor fi facturate pe masura efectuarii lucrarilor, sunt calculate pe


baza timpului lucrat si a unor cheltuieli de decontare. Tarifele orare variaza în functie de
responsabilitati, de experienta si competentele fiecarui membru al echipei desemnat pentru
aceasta misiune.

IV.OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Art.4.Beneficiarul se obliga:

-          sa plateasca onorariile conform art.3.;

-          sa asigure conditiile necesare pentru realizarea lucrarilor prevazute în contract prin
punerea la dispozitie a documentelor si informatiilor necesare;

-          sa puna la dispozitie toate înregistrarile financiare si datele referitoare la acestea;


-          sa puna la dispozitie toate procesele verbale ale adunarilor generale ale asociatilor  si
ale consiliilor de administratie, precum  rezumatele unor adunari recente, pentru care
înca nu au fost elaborate procese verbale;

-          sa faca cunoscute cazurile de frauda în care sa fie implicati membri ai conducerii sau
angajati care joaca un rol important în controlul intern;

-          sa faca cunoscute sesizarile din partea unor organisme abilitate în legatura cu
încalcarea sau deficiente în practicile de raportare financiara;

-          sa faca cunoscute încalcarile sau posibilele încalcari ale unor legi sau regulamente,
ale caror efecte ar trebui evidentiate în bilanturile financiare sau considerate ca baza
pentru înregistrarea unei pierderi potentiale;

Art.5.Auditorul se obliga:

-          sa procedeze la exercitarea auditului conform Normelor nationale de audit (care sunt
în acord cu Normele internationale de audit).

-          auditul sa fie planificat si realizat astfel încât sa se obtina asigurarea rezonabila ca


situatiile financiare nu comporta anomalii semnificative.

-          sa aprecieze principiile contabile aplicate si estimarile semnificative retinute de


conducerea întreprinderii, precum si în prezentarea de ansamblu a situatiilor
financiare;

Art.6. Opinia auditorului cu privire la conturile anuale va fi prezentata în Raportul de audit  si


se va sprijini pe rezultatele activitatii desfasurate în cursul anului, prezentate în note cu
referire la:

-          operatiile legate de înregistrarea sau modificarea capitalului social sau al


patrimoniului propriu;

-          inventarierea patrimoniului si  modul de valorificare a rezultatelor acesteia si faptul


ca rezultatele inventarierii sunt cuprinse în bilantul contabil;

-          contul de profit si pierdere este întocmit pe baza datelor de contabilitate privind


perioada de raportare;

-          stabilirea în conformitate cu dispozitiile legale, a profitului net si  punctul de vedere


referitor la destinatia acestuia, propuse de consiliul de administratie;
-          situatia creditelor si a altor împrumuturi ale unitatii patrimoniale si garantarea
acestora.

Art.7.Rezervele, precum  si refuzul de certificare a conturilor vor fi în prealabil notificate


conducerii unitatii patrimoniale, cu aratarea motivelor cât si a marimii impactului asupra
conturilor. Mentiunile din raport trebuie sa fie însotite de explicatiile sau observatiile
primare.

Art.8.În conformitate cu principiile deontologice ale activitatii de audit, partile se obliga


sa asigure deplina confidentialitate a lucrarilor.

Art.9.Prezentul contract intra în vigoare începând cu data semnarii si se completeaza cu


prevederile legislatiei civile în materie.

                 SC AUDIT DIDACTIC                        SC AGRICOL COM SRL           

5.6.PLANUL GENERAL DE AUDIT

AUDIT DIDACTIC

PLANUL GENERAL DE AUDIT

Misiunea de audit

Auditarea conturilor si a Situatiilor financiare întocmite de AGRICOL COM SRL la


data de 31.12.N, în conformitate cu Standardele Internationale de contabilitate, Standardele
de Audit nationale, Legea contabilitatii 82/1991 republicata, a Regulamentului  de aplicare a
Legii contabilitatii, cadrul General de întocmire si prezentare a Situatiilor financiare.

Întinderea misiunii : auditarea situatiilor financiare anuale se va efectua în perioada 15


ianuarie - 15 februarie N+1.

Sistemul informational contabil

Sistemul contabil trebuie sa asigure înregistrarea completa si continua a tuturor


operatiilor economice si financiare care modifica masa patrimoniului.

Societatea întocmeste urmatoarele registre: registrul jurnal, registrul inventar si  cartea


mare. Aceste registre trebuie sa asigure în orice moment identificarea si controlul
operatiunilor efectuate.

Sistemul informatic utilizat trebuie sa respecte normele contabile privind culegerea,


preluarea si stocarea datelor înregistrate în contabilitate.
Principiile contabile care se au în vedere la evaluarea posturilor cuprinse în Situatiile
financiare sunt:

      principiul continuarii activitatii;

      principiul permanentei metodelor;

      principiul prudentei;

      principiul independentei exercitiului;

      principiul evaluarii separate a elementelor de pasiv si de activ;

      principiul intangibilitatii;

      principiul pragului de semnificatie.

Evaluarea controlului intern

Controlul intern are un rol important în pastrarea integritatii patrimoniului, limitarea


operatiunilor neeconomice si neeficiente, realitatea si exactitatea informatiilor contabile si în
respectarea dispozitiilor date de conducere.

Riscul de audit reprezinta riscul pe care auditorul îl atribuie unei opinii neadecvate,


atunci când situatiile financiare contin informatii eronate semnificative. Se va determina
riscul inerent, riscul de control si riscul de nedetectare. Se va avea în vedere de asemenea
riscurile legate de organizarea generala a societatii, respectiv:

      absenta unui compartiment de audit intern;

      controlul insuficient asupra activitatilor si punctelor de lucru;

      neocuparea anumitor posturi cu personal calificat  competent de specialitate;

      absenta unor proceduri contabile  administrative.

Pragul de semnificatie

Este considerat 3% din cifra de afaceri, adica 10.000.000 lei. Orice eroare gasita  care
depaseste acest prag reprezinta informatie semnificativa ce va fi luata în considerare la
întocmirea Raportului de audit.

Natura, durata si întinderea procedurilor


Procedurile uilizate pentru obtinerea probelor de audit în Controlul conturilor vor fi:
inspectia, observatia, investigarea si confirmarea, proceduri analitice.

Probele de audit se vor obtine prin esantioane controlate reprezentând operatiuni,


documente, registre contabile pe anumite perioade de gestiune.

Calendarul previzional al misiunii este urmatorul:

      discutii prealabile si pregatirea misiunii;

      analiza procedurilor de control intern, sondaje si pregatirea programului de control al


conturilor;

      asistarea la inventarul fizic;

      selectarea tertilor pentru confirmare si pregatirea  scrisorilor;

      obtinerea unei balante definitive a conturilor;

      control asupra conturilor întreprinderii;

      obtinerea situatiilor financiare definitive înaintea sedintei consiliului de administratie;

      prezenta la sedinta consiliului de administratie care adopta conturile;

      elaborarea raportului de audit si a scrisorii de afirmare;

      prezenta la adunarea generala care aproba conturile.

Programul minimal de control va cuprinde:

      controlul activelor imobilizate;

      investitii;

      stocuri si contracte pe termen lung;

      creante si  plati în avans;

      disponibilitati în conturi la banci si casa;

      creditori si angajamente;

      impozite si taxe;
      capital, rezerve si registre cerute de lege;

      contul de profit si pierdere;

      balante de verificare.

Coordonarea, îndrumarea, supervizarea si revizuirea

Directorul AUDIT DIDACTIC în calitatea sa de auditor financiar autorizat va efectua


atât îndrumarea, supervizarea, revizuirea si verificarile ce se impun pentru obtinerea probelor
de audit.

Verificarile si obtinerea probelor de audit se vor face de auditorul financiar autorizat


dl.Olteanu George- salariat si alti colaboratori.

5.7.CONTROLUL CONTURILOR

S-a procedat la verificarea prin sondaj a conturilor analitice, a balantelor de verificare,


urmarind urmatoarele aspecte metodologice:

      daca înregistrarile în conturi sunt conforme normelor de utilizare a conturilor;

      daca desfasurarea în conturi analitice de gradul II sau III corespunde normelor legale
în vigoare;

      daca soldurile analitice corespund cu soldurile conturilor sintetice;

      daca constituirea de fonduri proprii respecta prevederile legale;

      daca fluxul informational corespunde fluxului tehnologic de productie si de


organizare a gestunilor în cadrul fluxului;

      daca veniturile realizate sunt corect evidentiate în conturile de venituri;

      daca cheltuielile realizate sunt corect evidentiate în conturile de cheltuieli;

      alte aspecte care privesc metodologia.

1.Imobilizari necorporale
Societatea nu are înregistrate în evidenta imobilizari necorporale. Consideram ca,
datorita sistemului informational existent în societate si a programelor soft achizitionate
deja,  dar si  a celor care urmeaza a fi procurate, cheltuielile trebuiesc evidentiate în conturile
de imobilizari corporale.

2. Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale înregistrate sunt compuse din mijloace fixe si imobilizari


corporale în curs.

Valoarea mijlocelor fixe este cea de achizitie din luna decembrie 2000, care nu a fost
supusa reevaluarii mijloacelor fixe conform art.1 alin 5 din HG 403/19.05.2001.

Conform HG 704/1993 art.53  HG 964/1998, art.7 si Ordinul MF 314/2000


contabilitatea mijloacelor fixe se tine pe urmatoarele categorii:

-          Grupa I - Constructii;

-          Grupa II - Echipamente tehnologice;

-          Grupa III - Aparate si instalatii de masurare, control si reglare;

-          Grupa IV - Mijloace de transport;

-          Grupa VI - Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active


corporale.

Societatea are o evidenta extracontabila pe aceste grupe dar nu sunt evidentiate în


balanta analitica si sintetica.

Pe aceea structura se evidentiaza  amortismentul mijloacelor fixe în conturile 281 cu


desfasurare pe conturi sintetice de gradul II. Situatia mijloacelor fixe este reprezentata în
Anexele 2-6.

3.Stocuri

Stocurile se compun din: materii prime, materiale, obiecte de inventar, productie în


curs de executie,  produse finite, produse reziduale, marfuri, ambalaje.

Contabilitatea gestiunii se face pe conturi analitice si pe locuri de depozitare,


aplicându-se metoda cantitativ valorica.
Având în vedere ca societatea are doua puncte de lucru, unul situat în judetul Calarasi
(silozul unde se primesc si se conditioneaza cerealele) si altul în judetul Giurgiu (moara unde
se macina o parte din produsele din siloz) se fac urmatoarele propuneri:

Propuneri de organizare a evidentei gestiunilor de produse si a evidentei contabile


a acestora:

Documente primare ce vor fi utilizate:

Avizul de însotire al marfii - cod 14-3-6A

Acest document cu regim special se va folosi ca dispozitie de transfer a valorilor


materiale de la o gestiune la alta, dispersate teritorial, ale aceleiasi unitati si va purta
obligatoriu mentiunea "fara factura".

Documentul se întocmeste în 3 exemplare si propunem urmatorul circuit al lui:

-          exemplarul unu si doi va însoti produsul pe timpul transportului. Dupa receptia  si


confirmarea de catre gestionarul ce a luat în gestiune produsele, cele doua exemplare
se confirma de primire, exemplarul 1 ramâne la gestionarul primitor, iar exemplarul 2
se restituie punctului de lucru de unde a plecat marfa si care îl va preda împreuna cu
NRCD emis de gestionarul primitor la contabilitate;

Propuneri privind înregistrarile contabile în gestiunea sectorului de prelucrare

În urma primirii în gestiune a produsului fizic pe baza Avizelor de însotire a marfii,


gestionarul sectorului de prelucrare împreuna cu comisia de receptie - întocmeste documentul
de intrare NRCD pentru cantitatile de produs fizic preluat de la producatori si NRCD se vor
îmbordera si se vor împerechea în contabilitate cu documentele de livrare depuse,
efectuându-se înregistrarea la pretul prestabilit aprobat de conducerea societatii.

341 (sector prelucrare - siloz) = 341 (ferma/contract arendare)

Deci descarcarea din gestiunea  fermei a produsului fizic reprezinta încarcarea în


gestiunea silozului a aceluiasi produs.

Contabilitatea considera activitatea principala a societatii comert, utilizând doar


conturile de marfuri, dar propunem ca pentru produsele care sunt supuse tararii, uscarii si
conditionarii sa fie considerate materii prime care sufera o prelucrare si sa se utilizeze
conturile de produse finite si produse reziduale, precum si conturile aferente diferentelor de
pret.

Faza conditionarii
Pentru cantitatile de produs supuse procesului de conditionare, gestionarul va întocmi
documentul Bon de consum, în care va înscrie cantitatile fizice intrate la conditionare
evaluate la pretul prestabilit (pretul de intrare în gestiune).

Pe baza bonului de consum se va înregistra în evidenta contabila:

711 = 341

Dupa finalizarea procesului de conditionare se obtine produsul finit, întocmindu-se


Procesul-verbal de conditionare (cu rezultatele prelucrarii) si  documentul de intrare pentru
cantitatile de produse finite si  de subproduse obtinute.

Evaluarea produselor finite se face adaugându-se la pretul prestabilit (pretul de


intrare) costul prelucrarii.

În exemplul luat:

- se introduce la conditionat 1000 kg si  se obtin dupa aducerea produselor la STAS-ul


specific fiecarui produs în parte 

- 950 kg produs STAS

- 40 kg gozuri

- 10 kg gozuri tehnologice

Evaluarea pleaca de la 1000 kg x 2500 lei + cheltuieli de conditionare 250 lei/kg, deci
valoarea de înregistrare este 2.750.000 lei

Pe baza documentelor (PVC  NRCD) se înregistreaza:

345 (siloz) = 711 (siloz)             2.750.000 lei

346 (siloz) = 711 (siloz)                  20.000 lei

Propunem ca pretul prestabilit sa fie acelasi pentru toate produsele de acelasi fel.

Cel putin la finele fiecarui trimestru si la finele anului este obligatorie determinarea
costului efectiv al productiei si înregistrarea în evidenta contabila a diferentelor de pret dintre
pretul prestabilit si costul efectiv al produselor realizat determinat per total, astfel:

-          daca costul efectiv este mai mare decât pretul prestabilit apare o diferenta
nefavorabila care se înregistreaza astfel:
348=711

-          daca costul efectiv este mai mic decât pretul prestabilit apare o diferenta favorabila
care se înregistreaza astfel:

711=348

Propuneri privind înregistrarea contabila a vânzarii produselor finite si reziduale

Pe baza facturii de livrare de produs finit se înregistreaza:

411 =     701

                        4427

Pentru livrari de produse reziduale

401 =     703

4427

Concomitent se înregistreaza scaderea din gestiune:

711 = 345 produse finite

711 = 346 produse reziduale

Propuneri privind înregistrarile contabile în cazul utilizarii produsului finit


(seminte) pentru consumul intern al fermelor

Pe baza Avizului de însotire a marfii întocmit de statia de prelucrare - se expediaza


produsul catre ferma beneficiara.

Gestionarul fermei efectueaza receptia si întocmeste NRCD pentru intrarea în


gestiune a semintelor.

Evaluarea se face la pretul de intrare din gestiunea sectiei de prelucrare.

În contabilitate se înregistreaza:

3015 = 345

Concomitent se înregistreaza  diferentele de pret aferente (pretul prestabilit + costul


efectiv)
348 = 711 diferenta nefavorabila

711= 348  diferenta favorabila

Constatari cu privire la gestionarea stocurilor

În ceea ce priveste soldurile conturilor de materiale se constata ca foarte multe conturi


analitice prezinta solduri creditoare determinata în principal de:

- neefectuarea intrarilor de produse reziduale în momentul producerii lor (caz frecvent


la produsele reziduale de la sectorul de conditionare) - situatie care denatureaza rezultatele
financiare ale societatii;

- unele intrari de materiale se efectueaza fara a stabili valoarea reala conform


documentelor de livrare, iar ulterior aceste materiale se introduc în consum la o alta valoare;

- la transferarea materialelor dintre sectoare, documentele nu se depun la serviciul


contabilitate în momentul oportun creând situatii în care fermele introduc în consum
materialele pe care le-au receptionat dar sectorul furnizor nu a depus documentele pentru
înregistrarea lor contabila;

- erori contabile de scadere din gestiune;

- punctajele dintre evidenta contabila si gestiunea punctelor de lucru nu se face pe


baza registrului stocurilor (document ce trebuie prezentat de gestionari), ci prin confirmarea
soldurilor direct în registrul de materiale, fara a se  întocmi  o situatie de punctaj care sa fie
adusa la cunostinta contabilului sef. Punctajele nu se efectueaza lunar.

- consideram ca gestionarii nu cunosc prevederile Legii contabilitatii si a


regulamentului de aplicare a acesteia.

Anexa 7 - foaia de lucru prezinta lista de control a stocurilor si a cheltuielilor


materiale.

5.Situatia creantelor

Din analiza creantelor prezentate în foaia de lucru  - Anexa 11 - se constata faptul ca


foarte multi clienti prezinta solduri creditoare. Având în vedere faptul ca aceasta situatie nu
respecta prevederile Legii contabilitatii consideram ca la finele fiecarei luni sa se analizeze
situatia fiecarui client, iar avansurile încasate sa se evidentieze numai în contul 419 clienti
creditori.
Recomandam conducerii sa evite în totalitate efectuarea de vânzari fara plata
asiguratorie, cunoscând faptul ca nerecuperarea valorii productiei livrate duce practic la
imposibilitatea reluarii ciclului de productie,  de asemenea la apelarea la surse împrumutate
de dobânzi si la imposibilitatea achitarii obligatiilor catre buget generatoare de penalitati.

Rezulta asadar ca neîncasarea la timp a clientilor influenteaza direct profitul.

Clientii interni neîncasati în suma de 558.307 mii lei sunt clienti din contracte aflate
în derulare la 31.12.N.

Decontari din operatii în participatie în suma de 5.916.722 mii lei sunt asocierile
realizate pentru obiectivul moara si pentru înfiintarea culturilor agricole.

Situatia debitorilor diversi sunt prezentati în Anexa 13 si nu reprezinta o problema


pentru societate.

În Anexa 15 este prezentata foaia de lucru cu analiza pe vechimi a contului clienti.

6.Situatia litigiilor din creante neîncasate.

În urma analizarii situatiei litigiilor din creante neîncasate rezulta ca au existat 2


dosare în stare de judecata, unul s-a rezolvat în cele din urma pe cale amiabila în cursul
anului, iar celalalt se preconizeaza sa se închida la începutul anului N+1. Ţinând cont ca
societatea este beneficiara unui credit extern, contractele de creditare sau de vânzare-
cumparare le încheie în aceeasi valuta, motiv pentru care nu se înregistreaza pierderi în ceea
ce priveste lichiditatile firmei la un anumit moment.

Consideram necesar ca atunci când contractul se încheie în moneda nationala, sa se


solicite si penalitati pentru întârzierea la plata conform contractelor sau conform legislatiei
pentru a recupera în întregime prejudiciul creat. Recomandam ca evidenta contabila a
clientilor în litigiu sa se tina cu ajutorul contului 416 - Clienti incerti, mai ales ca exista
posibilitatea constituirii de provizioane deductibile în contul 1511.

7.Situatia datoriilor

Din analiza conturilor de furnizori si a creditorilor diversi - foaia de lucru din Anexa
12 reiese ca societatea are de achitat furnizori externi de imobilizari  si furnizorii pentru
export, precum si creditul extern obtinut de la o alta societate. Societatea are contracte cu
acestia pentru a achita datoriile în termen de 4 ani, fapt ce nu afecteaza lichiditatea firmei.
Anexa 10 si Anexa 12 prezinta furnizorii si creditorii, iar Anexa 14 prezinta analiza pe
vechimi a contului furnizori-debitori, iar Anexa 16 analiza pe vechimi a contului debitori -
diversi.

Societatea a incasat echivalentul în USD a 17.077.541.250 lei de la clientul extern


pentru furnizarea de floarea soarelui. Societatea nu a putut respecta contractul, dar în anul
N+1 se va transforma acest avans în credit pe termen mediu (trei ani).

8.Casa si conturi deschise la banci

Societatea are conturi deschise în moneda nationala (LEU) cât si conturi deschise în
devize (USD). În exercitiul financiar N societatea a înregistrat în contul de disponibil în lei un
volum al încasarilor în suma de 110.285.874 mii lei, iar ca plati suma de 110.032.701 mii lei.
La sfârtul anului N+1 soldul la disponibil în lei era de 253.173 mii lei.

În anul N societatea a derulat prin contul de disponibil în devize un volum al


tranzactiilor în suma de 90.330.101 mii lei pe încasari si 90.247.552 mii lei pe plati.

Societatea efectueaza majoritatea încasarilor si platilor prin instrumente de banca în


procent de 90% din totalul tranzactiilor.

Referitor la disponibilul din casa acesta reprezinta doar 10% din volumul tranzactiilor
fiind folosit în special pentru plata cheltuielilor curente si al încasarilor de la persoane fizice
în general.

9.Provizioane

Societatea are în derulare un contract de credit extern pe temen lung pentru finantarea
investitiilor si a achizitiilor de marfa. De asemenea majoritatea contractelor de vânzare-
cumparare si de finantare agricola se încheie în USD pentru a evita pierderile din diferenta de
schimb valutar. Inevitabil acestea totusi exista datorita fluctuatiei cursului de schimb, motiv
pentru care societatea constituie provizioane în valoare de 2.450.549 mii lei.

10.Capitaluri proprii

Capital social

Capitalul social al societatii este integral strain de 261.000 USD, echivalent a


4.924.563.000 lei, varsat integral la data constituirii societatii, divizat în 3.000 parti sociale a
1.641.521 lei fiecare. Pe parcursul exercitiului financiar N societatea nu a înregistrat cresteri
sau micsorari de capital.

Rezerve
Societatea dispune de urmatoarele tipuri de rezerve constituite conform Legii 82/1991
republicata si Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.

1.Rezerve legale

Acestea sunt constituite din profitul brut al societatii în procent de 5% pâna ce acesta
va atinge 20% din capitalul social subscris si varsat al societatii. Acestea nu au fost
constituite pâna la data de 31.12.N.

2.Alte rezerve

În suma de 9.358.262 lei constituite din profitul net al societatii aferent perioadelor
anterioare care vor fi folosite pentru dezvoltarea ulterioara a activitatii societatii.

11.Taxe fiscale

Societatea a avut în aprilie N un control de fond care a constatat debite


restante si majorari de întârziere dupa cum urmeaza:

Debit Sume constatate


Majorari de OG 53/97 OG 26/01 alin 3
întârziere
Impozit salarii 318.035 103.295 77.066

TVA 748.749.841 - -

Fond handicapati 79.534 - 28.405

Fond învatamânt 2.350.852 - 103.174

PVCSC 629/14.06.02 - - -
TOTAL 751.498.262 103.295 208.645

Societatea a achitat sumele constatate de organul de control, mai putin TVA pentru
care a întocmit documentatia pentru aprobarea înlesnirilor la plata conform OUG 40/N+1,
cerere depusa la 24.04.N+1 la Administratia Finantelor Publice a sectorului 4.

Auditarea s-a realizat pentru perioada 01.01.03-31.12.N.

Impozitul pe veniturile salariale

Verificarea s-a efectuat în baza prevederilor urmatoarelor acte normative:

-         OG 73/99 privind impozitul pe venit


-         HG 1066/99 privind aprobarea normelor metodologice de
aplicare a OG 73/99

-         OG 7/2002 privind impozitul pe venit

Din analiza documentelor prezentate s-a constatat ca AGRICOL COM SRL


avea la data de 31.12.N un numar de 41 de angajati cu carte de munca
pe perioada nedeterminata si un numar de 10 colaboratori.

Pe perioada supusa auditului s-a verificat prin sondaj modul de aplicare a


impozitului pe veniturile salariale conform calculatoarelor si grilelor de
impozitare aferente, precum si data platii salariilor si a impozitului datorat
catre bugetul de stat în conformitate cu prevederile legale sus
mentionate.

Taxa pe valoarea adaugata

Verificarea s-a efectuat în baza prevederilor urmatoarelor acte normative:

-         OG 3/92 privind TVA cu modificarile si completarile ulterioare

-         OUG nr.17/2001 privind TVA

-         HG 401/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG


17/2001 privind TVA

Pe perioada supusa auditului, respectiv 01.01.N - 31.12.N, din controlul


efectuat prin sondaj asupra jurnalelor de vânzari si cumparari, a facturilor
emise si a facturilor primite de la diversi furnizori, a deconturilor de TVA,
a balantelor de verificare lunare si a bilanturilor semestriale anuale,   s-a
constatat ca societatea a calculat, înregistrat  si virat corect TVA.

Conducerea trebuie sa tina cont ca neplata potrivit legii si la termenele


legale a TVA în conformitate cu prevederile Legii 87/94 - Legea pentru
combaterea evaziunii fiscale, constituie contraventie si se sanctioneaza în
conformitate cu prevederile art.17 alin.2 pct.4 din Legea 87/94 cu
amenda contraventionala de la 300.000 lei la 3.000.000 lei.

Fondul special pentru solidaritate sociala pentru persoanele cu


handicap

Verificarea s-a efectuat în baza prevederilor urmatoarelor acte normative:


-         Legea nr.57/92 privind protectia sociala a persoanelor
handicapate

-         OUG nr.102/99 privind protectia sociala si încadrarea în munca a


persoanelor cu handicap

-         HG nr.427/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice


privind conditiile de încadrare ale asistentului personal al
persoanei cu handicap

-         Legea nr.163/2002 de modificare si completare a OUG nr.102/99

Pe perioada supusa auditului, respectiv 01.01.N - 31.12.N, din controlul


efectuat prin sondaj privind modul de calcul si virare a fondului de
solidaritate pentru handicapati s-a constatat ca a fost calculat si virat
corect.

Precizam totodata ca în conformitate cu prevederile art.43 din OUG


nr.102/99, auditorii au verificat daca societatea a refuzat sa angajeze
persoane cu handicap, constatându-se ca în perioada supusa auditarii nu
au existat asemenea solicitari.

Cu privire la respectarea disciplinei financiar-valutare în


conformitate cu prevederile OG 18/94 aprobata prin Legea
12/95, din verificarea actelor si documentelor puse la dispozitie,
respectiv declaratii de încasare valutara, declaratii vamale de export,
facturi externe, extrase de cont si contracte comerciale externe, auditorii
au constatat ca societatea în perioada februarie N - 31.12.N a efectuat un
numar de 113 exporturi în valoare totala de 648.990,58 $ care au fost
încasate în totalitate, în termenele legale.

5.8.CONTROLUL SITUAŢIILOR FINANCIARE DE SINTEZĂ LA

31.12.N+1

Denumirea indicatorului Exercitiul financiar


2002 N
A.Imobilizari necorporale 0 0
B.Imobilizari corporale 11790262 21601467

Din care:
1.Terenuri 1220200 1220200
2.Constructii 6220765 8966092
3.Instalatii tehnice si masini 5533610 12385630
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier 308030 361557
5.Imobilizari corporale în curs 0 1021036
C.Imobilizarile financiare 0 0
Active imobilizate - Total 13282605 23954515
Active circulante - Stocuri 85749847 20660573
Creante 18845605 13529050
Casa  conturi la banci 920528 349096
Active circulante- Total 105245980 34538719
Cheltuieli în avans 0 489353
Datorii ce trebuie platite într-o 121104473 38504508
perioada de un an
Datorii ce trebuie platite într-o 0 14272710
perioada mai mare de un an
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 0 2450549
Venituri în avans
Capital si  rezerve 4959742 4959742
Capital subscris varsat 4959742 4959742
Rezerve 9358 9358
Rezultatul reportat-Sd 211681162 3567328
Rezultatul exercitiului 12130831 5470004
Repartizarea profitului 0 5470004
Capitaluri proprii -4068231 1401772
Capitaluri total -4068231 1401772

CONTUL DE PROFIT sI PIERDERE

Denumirea indicatorului Exercitiul financiar


2002 N
Cifra de afaceri neta 77985390 93876930
Productia vânduta 1315453 4734174
Venituri din vânzarea marfurilor 76669937 89142756
Alte venituri din exploatare 5558 0
Venituri din exploatare - Total 77990948 93876930
Cheltuieli cu materiile prime si   materiale consumabile 3154417 4261842
Alte cheltuieli materiale 203773 414379
Alte cheltuieli din afara 904431 1316505
Cheltuieli privind marfurile 40889038 60583335
Cheltuieli cu personalul 2336402 2670256
Amortizari si  provizioane pentru deprecierea 804561 860706
imobilizarilor corporale si  necorporale
Alte cheltuieli de exploatare 17115540 5690260
Cheltuieli privind prestatiile externe 15816624 4709878
Cheltuielile cu alte impozite, taxe si varsaminte 1298916 980382
asimilate
Cheltuieli de exploatare-Total 65408162 75797283
Rezultatul din exploatare-Profit 12582786 18079647
Venituri din dobânzi 1669 17276
Alte venituri financiare 2465715 629001
Venituri financiare- Total 2467384 646277
Ajustarea valorii imobilizarilor financiare  a -16405738 2450549
investitiilor financiare detinute ca active circulante
Cheltuieli 0 2450549
Venituri 16405738 0
Cheltuieli privind dobânzile 0 58365
Alte cheltuieli financiare 19323792 9964050
Cheltuieli financiare-Total 2918054 12472964
Rezultatul financiar- pierdere 450670 11826687
Rezultatul curent-profit 12132116 6252960
Venituri exceptionale 0 0
Cheltuieli exceptionale 1285 782956
Rezultatul exceptional- pierdere 1285 782956
VENITURI TOTALE 80458332 94523207
CHELTUIELI TOTALE 68327501 89053203
REZULTATUL BRUT-PROFIT 12130831 5470004
IMPOZIT PE PROFIT 0 0
REZULTATL NET-PROFIT 12130831 5470004

            Examinarea de ansamblu a bilantului contabil a stabilit faptul ca situatiile financiare


sunt coerente, în concordanta cu datele din contabilitate, tinând cont de cunoastere generala a
întreprinderii, de sectorul de activitate si de mediul socio-economic, sunt prezentate dupa
principiile contabile si reglementarile în vigoare, tin cont de evenimentele posterioare
închiderii exercitiului.

Din verificarea fiselor de cont pentrru operatii diverse, a conturilor de


venituri  si cheltuieli, notelor contabile, balantelor de verificare lunare,
bilanturilor anuale precum  a documentelor justificative care au stat la
baza înregistrarilor contabile, respectiv facturi emise, facturi furnizori,
documente cu regim special, precum si jurnalele de vânzari  si cumparari
privind TVA, registrele de contabilitate cerute în conformitate cu
Regulamentul de aplicare a Legii 82/91 aprobat prin HG 704/93, pe
perioada supusa auditarii, respectiv 01.01.N - 31.12.N, s-au constatat
urmatoarele:

Precizam ca din verificarea efectuata, auditorii au constatat ca societatea


a înregistrat la data de 31.12.N un profit de 5.470.004.000 lei, acoperind
pierderea fiscala anterioara datorata în principal pierderii financiare
cauzate de un credit extern în suma de 2.824.830 USD pentru care în
conformitate cu prevederile OUG 217/2000 si HG 402/2000 s-au constituit
provizioane pentru pierderi din diferente de curs valutar.

Mentionam totodata ca în cursul anului 2002, societatea a înregistrat


profit cu care s-a diminuat pierderea fiscala anterioara de la
21.168.162.957 lei la 9.037.331.956 lei,  mai ramâne de acoperit o
pierdere contabila în suma de 3.567.328.000 lei.

Contul de Profit si Pierdere cuprinde : venituri din exploatare, venituri financiare,


venituri exceptionale, cheltuieli din exploatare, cheltuieli financiare si cheltuieli exceptionale,
grupate dupa natura acestora, dar si rezultatul exercitiului ( profit si pierdere). Acestea sunt:

                          Venituri din Exploatare               93.876.929 mii lei

                         Venituri  Financiare                          646.278 mii lei

                         Venituri Exceptionale                                  0 mii lei

                         TOTAL VENITURI                      94.523.207 mii lei

                        Cheltuieli din Exploatare              75.797.283  mii lei

                   Cheltuieli Financiare                     12.472.964 mii lei       

                        Cheltuieli  Exceptionale                     782.956 mii lei

                        TOTAL CHELTUIELI                   89.053.203 mii lei

                        PROFIT                                          5.470.004 mii lei

Societatea a înregistrat în contabilitate toate documentele contabile care au întrunit


calitatea de document contabil cf. H.G.831/1997, în ordine cronologica.

            Societatea a acoperit pierderea din anii precedenti în suma totala de 9.037.332 mii lei
ramânând de acoperit o pierdere contabila în suma de 3.567.328 mii lei.

Pentru anul N principalii indicatori economico- financiari ai societati sunt:

            I. INDICATORI DE LICHIDITATE

1.      Indicatorul lichiditatilor curente = Active curente : Datorii curente

                                                                     =  0.90
            unde: Active curente =  Active Circulante              

                        Datorii curente = Datorii ce trebuiesc platite într-un an de zile               

Acest indicator ofera garantia acoperirii datoriilor curente din active curente.

            Valoarea recomandata ca fiind acceptabila este în jurul valorii de 2.

2.Indicatorul lichiditatilor reduse = (Active curente-Stocuri): Datorii curente;

                                                          =0.36

Se considera o lichiditate imediata buna daca indicatorul este cuprins intre 0.5 si 1.

3.Indicatorul de solvabilitate patrimoniala = Capitaluri proprii : Total pasiv


*100                                                  

                                                                     =2.04%                                                         

Reprezinta gradul în care societatea poate face fata obligatiilor de plata.

Se considera o solvabilitate buna daca indicatorul este mai mare de 30%.

4.Rata rentabilitatii economice = Profit din exploatare : Total active *


100                                                       
                                                     = 26.32%
Acest indicator exprima capacitatea societatii de a produce profit din activitatea de
baza. Aceasta rata trebuie sa fie superioara ratei de inflatie.
II INDICATORI DE RISC
1.Indicatorul gradului de îndatorare = Capital împrumutat : Capital propriu   

                                                         =1.367

unde: Capitalul împrumutat = Total credite si împrumuturi cu termen de rambursare


peste un an, respectiv credite bancare, împrumuturi de la institutii financiare, împrumuturi de
la actionari, asociatii sau alte persoane, credite furnizori.

Capitalul propriu = capital social, rezerve legale, alte rezerve, profitul nedistribuit,
rezultatul exercitiului si alte elemente de capital propriu constituite potrivit reglementarilor
legale.
III. INDICATORI DE ACTIVITATE

1.Viteza de rotatie a Stocurilor = Costul vânzarilor : Stoc mediu

                                                     = 1.32

Acest indicator aproximeaza de câte ori stocul a fost rulat pe parcusul execitiului
financiar.

Productia agricola din anul N+1 nu a permis achizitia de cereale pentru a fi revânduta,
iar societatea a fost nevoita sa vânda marfa din productia anului 2002 la un pret care sa îi
permita continuarea activitatii, motiv pentru care a asteptat momente favorabile pentru
vânzare.

2.Numar de zile de stocare  = Stoc mediu : Costul vânzarilor*365

                                                = 277 zile

Acest indicator arata numarul de zile în care bunurile sunt stocate în societate.

3.Viteza de rotatie a debitelor - clienti = Sd mediu c411 : CA i* 365


zile                                              

                                                                 = 43 zile

Calculeaza eficacitatea persoanei juridice în colectarea creantelor sale. Exprima


numarul de zile pâna la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate. Acest lucru
este datorat faptului ca societatea a primit spre încasare CEC-uri cu data emiterii la 15 zile de
la livrarea marfii si cu alti clienti a lucrat prin compensare. Societatea este nevoita sa vânda la
un pret care sa acopere costurile, iar clientii care accepta acest pret doresc plata amânata a
marfii.

IV INDICATORI DE PROFITABILITATE

1.Rentabilitatea capitalului angajat = Profit brut : Capitalul angajat

                                                        = 1.10

Acest indicator arata profitul pe care îl obtine persoana juridica din bani investiti în
afacere.

2.Marja bruta din vânzari = Profitul brut din vânzare : Cifra de


afaceri*100                                           = 19.26%
Informatiile pe care le furnizeaza acest indicator arata faptul daca societatea este
capabila sa-si controleze costurile sau sa obtina pretul de vânzare optim. Un procent mic
scoate în evidenta faptul ca societatea nu este capabila sa-si controleze costurile sau sa obtin
un pret optim de vânzare.

În acest caz, pretul de vânzare optim este impus de piata si nu reuseste sa acopere
toate costurile si mai ales creditul extern obtinut pentru achizitii de cereale si investitii.

Acesti indicatori care au fost calculati încearca sa redea o imagine de ansamblu asupra
activitatii societatii, a rezulatelor si situatia financiara si au fost calculati pe baza datelor din
Bilant si din Contul de Profit si Pierdere.

În urma controlului conturilor si a situatiilor financiare auditorul si-a format o opinie


fara rezerve pe care o formuleaza în raportul de audit.

 .RAPORTUL DE AUDIT

AUDIT DIDACTIC

Calea serban Voda nr.133

RAPORT DE AUDIT

În atentia PREsEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

A SC AGRICOL COM SRL BUCUREsTI

În baza contractului  de audit financiar si certificare a bilantului contabil a SC


AGRICOL COM SRL nr.123/28.01.N+1 am pus în aplicare procedurile
convenite  referitoare la verificarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere ale
societatii AGRICOL COM SRL la 31.12.N. Verificarea noastra a fost efectuata conform
Normelor nationale de audit care concorda cu Normele internationale de audit referitoare la
misiunile de verificare pe baza de proceduri convenite.

            Noi am audiat bilantul AGRICOL COM SRL, întocmit la data de 31.12.N, precum  si
contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de numerar si situatia modificarilor capitalurilor
proprii pentru exercitiul încheiat la data mentionata.

Aceste situatii financiare sunt sub responsabilitatea conducerii AGRICOL COM SRL,
responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie asupra acestor situatii financiare pe baza
auditului efectuat.
Am efectuat auditul nostru conform Standardelor Internationale de Audit (ISA).
Aceste standarde cer ca auditul sa fie planificat si sa fie efectuat astfel încât sa obtinem o
asigurare rezonabila ca situatiile financiare nu contin erori semnificative. Un audit include
examinarea pe baza de teste, a probelor de audit ce sustin sumele si informatiile prezentate în
situatiile financiare. Un audit include de asemenea evaluarea principiilor contabile folosite si
examinarile facute de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor
financiare. Noi consideram ca auditul nostru constituie o baza rezonabila pentru examinarea
opiniilor noastre.

Am desfasurat auditul nostru în concordanta cu  Ordinul ministrului finantelor


publice nr 94/2002 si cu Standardele Internationale de Contabilitate si sunt în conformitate
cu acestea.

Noi nu am participat la inventarierea faptica  a stocurilor fizice ale AGRICOL COM


SRL la 31 decembrie N pentru ca, momentul angajarii noastre este ulterior acestei date.
Apreciem ca aceasta situatie reprezinta o limitare  a ariei de aplicare a auditului dar care nu
este semnificativa, tinând cont de faptul ca societatea a efectuat inventarierea patrimoniului
conform prevederilor legale.

Auditul a realizat:

a)     examinarea, prin sondaj, a elementelor care justifica datele continute în situatiile


financiare;

b)     observarea fizica pentru stocuri si mijloace fixe la sfârsitul lunii ianuarie;

c)      confirmarile directe cu unii clienti si furnizori;

d)     verificarea documentara;

e)     aprecierea principiilor contabile urmate pentru întocmirea situatiilor financiare;

f)        aprecierea estimarilor semnificative retinute de conducere pentru stabilirea situatiilor


financiare;

g)     aprecierea prezentarii lor în ansamblu.

În opinia noastra, situatiile financiare prezinta în mod corect, sub toate aspectele


semnificative pozitia financiara a AGRICOL COM, a rezultatelor financiare, precum si
a fluxurilor de numerar pentru anul încheiat, care ne impun exprimarea unei opinii
fara rezerve cu privire la modul în care aceste situatii financiare reprezinta o imagine
fidela a societatii la încheierea exercitiului financiar al anului N.
Am facut unele observatii sau recomandari în cadrul controlului conturilor, fiind utile
celor ce vor utiliza raportul, dar acestea nu reprezinta o rezerva.

AUDITOR

   Data 15.02.N+1

S-ar putea să vă placă și