Sunteți pe pagina 1din 3

APROB

Director adi
Serviciul
Mihail G

PLANUL DE ACHIZITII
al Serviciului Hidrometeorologic de
pentru anul 2021

Codul CPV Valoarea Procedura de Perioada realizlrii


\r' Expunerea obiectului de
estimatb flri achizifie procedurii de
illa achizifie
TVA (lei) aplicabili achizitie pulrlici
Enersie electricd 713 14100-3 458000,00 Procedurd COP Ianuarie
Servicii de mentenanla a Achizilie de
sistemului SIIECAP (1 C) 72500000-0 14000.00 valoare micI Februarie
Achizilie de
Servicii de internet mobil 72400000-4 33000,00 valoare mici lanuarie
+ Servicii de internet (sediul Achizilie de
central si SM Chisinau) 72400000-4 42000.00 valoare mici Ianuarie
Achizilie de
Servicii de monitorizare GPS 63700000-6 6000,00 valoare micd Februarie
). Servicii de mentenantd a paginii Achizilie de
web 72250000-2 1700.00 valoare mic[ Pe parcursul anului
Servicii de deservire a sistemului Achizilie de
de supraveghere video 79713000-5 8300,00 valoare mici Martie
3 Servicii de mentenan!1 a
Radarului meteorolosic 72000000-5 345000 00 Procedurd COP Februarie
Servicii de telefonie f-rxd Achizilie de Ianuarie
(reteaua national[) 64200000-8 15000,00 valoare micd
10 Servicii de telefonie fix[ (sediul Achizitie de Ianuarie
central) 64200000-8 34000.00 valoare micf,
1t Achizilie de
Servicii de telefbnie mobild 64212000-5 20000,00 valoare mich Mai
la
IL Servicii de transport de date Achizilie de
(Chiqin[u-Moscova) 642 1 0000- I r 60000,00 valoare micd Ianuarie
t3 Servicii de transport de date Achizilie de
(Moldatsa- Grenoble I 34) 642 t 0000- I 34000,00 valoare micd Ianuarie
I4 Achizilie de
Servicii de asisurare auto RCA 66512000-2 I083 3,33 valoare micd Martie
15 Servicii de testare tehnicd anuald Achizilie de
a transportului auto si fluvial 63712000-3 R1t-l li valoare mic[ Pe parcursul anului
l6 Achizilie de Pe parcursul anului
Servicii de transport 60 I 00000-9 6000,00 valoare mici (la necesitate)
t7 Servicii de reparalii curente gi Achizilie de Pe parcursul anulu
deservire a echipamentelor 25000,00 valoare mic6 (la necesitate)
t8 Servicii de reparalie si deservire Achizitie de
a transoortului auto si t'luvial 50 I r 2000-3 75000 00 valoare micd Februarie
l9 LucrS.ri de reparagii curente a
statiilor hidrometeorologice
(schi nrbarea acoperisului )
intrelinerea edifi ciilor, reparalra
curenta a sistemelor edilitate /
inginereqti exterioare si relelelor
interioare de comunicatii, etc.) 45000000-7 400000,00 Procedurd COP Mai
z0 Servicii de conectare la retele
ingineregti aferente modularului Achizilie de
achizitionat (apa, energie, etc.) 45300000-0 50000.00 valoare mic[ Martie
zl Servicii de nstalare a Achizilie de
modularulu achizitionat 45300000-0 10000,00 valoare mici Ianuarie
z2 Achizilie de
Servicii de formare rrrofesionala 8053000-8 21000,00 valoare micd Pe parcursul anului
.J Servicii de abonare la editii Achizilie de
oeriodice 79980000-7 7000.00 valoare mic[ Decembrie
z4 Servicii poqtale (timbre, Achizilie de
expediere scrisori etc) 22410000-7 3 500,00 valoare mic6 Pe parcursul anului
)_5 Servicii de intrefinere qi Achizilie de
profilaxie a .qeneratorului 50300000-8 l r 000,00 valoare micd Aprilie
L6 Servicii de intrelinere gi
profilaxie a aparatelor de aer Achizilie de
conditionat 50300000-8 8300,00 valoare micd Mai
)_7 Servicii de deservire a sistemelor
Achizilie de Pe parcursul anului
electrice la inlltime 50800000-3 7500,00 valoare micd (la necesitate)
Z8 Servicii de veriflcare Achizitie de
metrolosicd a contoarelor 5041 1 200-1 10000,00 valoare micd Pe oarcursul anului
).9 Servicii de intrelinere gi

prolilaxie a cartufelor $i Achizilie de


imprimantelor 50300000-8 37500,00 valoare micf, Februarie
|0 Servicii de deservire a 50800000-3 Achizilie de
confectiilor din termooan 8500,00 valoare mici Pe oarcursul anului
Achizilie de
Seruicii de orotocol -55000000-0 9000.00 valoare micd Pe parcursul anului
)z Achizilie de
Servicii de copertare 7997 1000- I 54000.00 valoare micd Septembrie
)J Servicii de certificare a cheilor Achizilie de
publice si servicii conexe 79132100-9 2000,00 valoare micd Pe oarcursul anului
34 79800000-2 Achizitie de
Servicii editoriale 21000,00 valoare micd Augusl
i5 Statie modul ara automatizata 44200000-2 333333,00 Procedurb COP Mai
l6 Tehnicb de calcul (echipamente Achizilie de
soft/hard/telecomu nicati i) 30200000-1 180000,00 valoare micd Aprilie
\7 Achizilionarea tehnicii de uz
casnic Achizilie de
39700000-9 33300.00 valoare mich Iulie
j8 Cuptor electric p/u uscarea Achizitie de
solului 3,)70U000-q 33300,00 valoare micd Aprilie
39 Achizilie de
CAntar electronic AT 200 I 1000.00 valoare mici Octombrie
10 Achizilie de
Termometre electronrce 3 8400000-e I r 700.00 valoare mic[ Aprilie
1t Achizilie de
Sisteme de telecomunicatii 325 I 0000- r 7-s00,00 valoare mich Iunie
41 Achizilionarea utilajelor meteo
gi hidrologice (higrometru, Achizitie de
densimetru, anemometru, etc.) 60000,00 valoare micd Mai
+3 Agregate nrenajere si p/u lucriri Achizilie de
in cAmp (maturd. cositoare) 25000.00 valoare mici August
+4 Achizilie de Iunie
Mobilier 39 I 00000-3 84000,00 valoare micd
+5 Pe parcursul anului
Achizilie de (la necesitate)
Uneltele. scule de muncd 40000.00 valoare mic6
+6 09132000-3 Achizilie de
Carburanti. lubrefi anti 09134200-9 125000.00 valoare micl Ianuarie
+7 Achizitie de
C[rbune 091 11 100-1 69000.00 valoare micd Septembrie
+8 Achizilie de
Lemne nentru foc 091 11400-4 20000,00 valoare micd Septembrie
+9 Ulei pentru motor, maqini de Achizilie de
cosit iarba 6400.00 valoare micd Pe oarcursul anului
t0 Acumulatoare p/u staliile
meteorologice automatizate Achizilie de
AWS 3 1400000-0 50000,00 valoare micd Februarie
il Acbizilie de
Baterii 3 141 1000-0 7500,00 valoare micd Mai
)z Piese de schimb qi consumabile Pe parcursul anului
hi drometeorologice (data-logher, Contract de (la necesitate)
senzor, convertor ect) 167000.00 valoare mica
t3 Achizitie de
Rechizite de birou 301 92000-1 75000,00 valoare micd Seotembrie
54 Consumabile p/u menfinerea Achizilie de
curiteniei 39800000-0 50000,00 valoare micd embrie
55
Materiale de constructii 44 1 00000-1 250000.00 Procedurd COP Martie
56 Echipament p/u proteclie Achizilie de
individual6 i.8000000-9 83000,00 valoare micd Iunie
>l Achizitie de Pe parcursul anului
Servicii sanitare enidemioloqice 4300,00 valoare mici (la necesitate)
58 Achizitie de
Apa potabild 4l I 10000-3 13000,00 valoare micd Februarie
59 Echiparnent salvamar (colaci de Achizilie de
salvare) 351 1 1400-9 4200,00 valoare micd Martie
50 Ingrdqdminte, produse chimice Achizilie de
agricole, seminle 24440000-0 17300,00 valoare micd Aorilie
)l Achizilie de
Batist 2600,00 valoare micd Martie
t2 Servicii medicale (inclusiv Achizilie de
testare Covid) 85 1 44000 10500,00 valoare micd La necesitate
t3 Verificare a proiectelor tehnice Achizilie de
de lucrdri si devize 7 1 200000-0 30000.00 valoare micd Ianuarie
t4 Achizilie de
Conditionere 39700000-e 25000,00 valoare micd Iunie

aMOVILEANU
TRE$CILO
rigore ROIC
andru CORONOVSCHI
.- EIanaROMANENCO
INTOCMIT:
Secretarul Grupului de lucnr Diana SIRGIII