Sunteți pe pagina 1din 18

1

RAPORT DE AUTOEVALUARE
cu privire la aprobarea criteriilor de performanţă pentru evaluarea cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar
Anul şcolar 2019-2020

Numele și prenume:Petrut Daniela


Funcția didactică: prof.învăţământ preșcolar
Grad: Gradul I
Prin prezentul RAPORT DE AUTOEVALUARE doresc să evidențiez activitatea instructiv-
educativă și cea metodico-științifică din anul școlar 2019-2020, cu scopul de a justifica cele x puncte
din fișa de evaluare.
În anul școlar 2019-2020 am îndrumat grupa mijlocie cu un efectiv de 23 preșcolari.
În munca cu preșcolarii, am îmbinat în mod cât mai riguros cerinţele planificării cu nevoile
şi cu posibilitatile copiilor din grupă
Ca educatoare, caut să fiu mereu informată cu tot ce apare nou legat de specialitatea mea şi
să fiu mereu bine documentată şi pregătită în ceea ce priveşte activitatea intructiv- educativă.

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII
1.1 Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de
proiectare, precum şi adaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei
1.1.a. Cunoaşterea şi gestionarea eficientă a conţiniturilor disciplinei (corelarea conţinuturi-
obiective respectiv cu numărul de ore alocate; existenţa programelor şcolare în vigoare la
portofoliul cadrului didactic)
În cadrul portofoliului meu se află permanet programa şcolară în vigoare, după care m-am
ghidat atunci când am realizat proiectarea anuală a activităţii de la grupă.

1.1.b. Întocmirea planificărilor calendaristice conform legislaţiei în vigoare până la termenul


stabilit
Mi-am întocmit planificările calendaristice încă înainte de termenul stabilit, conform legislaţiei în
vigoare;

1.1.c. Întocmirea planurilor unităţilor de învăţare conform legislaţiei în vigoare până la


termenul stabilit
După întocmirea planificării calendaristice, mi-am întocmit, până la termenul stabilit, planificarea
materiei pe unităţi de învăţare, conform legislaţiei în vigoare;

1.1.d. Proiectarea didactică întocmită pe baza evaluării iniţiale şi particularităţilor de


vârstă/nevoi ale elevilor
Planificarea activitatilor anuale, saptamanale am efectuat-o in termenele stabilite .
2

Proiectarea am realizat-o in urma sustinerii testelor de evaluare initiala pentru a stabili


temele deficitare ale copiilor dar si pentru a fi cunoscute dorintele acestora pentru anumite
tematici.
Proiectarea zilnica am realizat-o creativ, in special in functie de particularitatile de varsta dar
si a specificului cunoasterii fiecarui prescolar, testele, intrebarile fiind in conformitate cu
nivelul de invatare al fiecaruia.

1.1.e. Adaptarea optimă a conţinuturilor programei la potenţialul clasei (accent pe calitatea


informaţiilor nu pe cantitatea acestora; personalizarea documentelor prin elemente de
originalitate)
Am căutat ca documentele mele să fie frumos prezentate, adăugându-le conceptele de atins,
teme interesante propuse spre studiu etc., personalizându-le într-o oarecare măsură. Am
folosit la activitati in special materiale didactice personale desene, planse realizate personal
care ne-au ajutat sa invatam eficient, imaginile fiind sugestive in cadrul invatarii la aceasta
varsta.

1.2 Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii


1.2.a. Întocmirea proiectării ofertei educaţionale (CDŞ-programă şcolară, planificare
calendaristică etc.)
Am realizat întocmirea proiectării ofertei educaționale (CDŞ, “ Dezvoltare personală- Copii
minunați” programă preşcolară şi am întocmit planificarea calendaristică, având în vedere
competenţe specifice, conţinuturi, modalităţi de evaluare, bibliografie etc. în conformitate cu
legislaţia în vigoare.

1.2.b. Prezentarea ofertei educaţionale şi incuderea acesteia în oferta educaţională la nivelul


unităţii
Oferta educaţională pentru acest an şcolar, a fost prezentată părinţilor şi inclusă în oferta
educaţională a şcolii. În cadrul primei şedinţe cu părinţii, am prezentat acestora oferta educaţională
din care părinţii au ales opţionalul dorit “Dezvoltare personală- Copii minunați” dar şi materialele
ajutătoare pe care am lucrat pe parcursul acestui an şcolar.

1.3 Folosirea TIC în activitatea de proiectare


1.3.a. Elaborarea planificării, a documentelor specifice portofoliului propriu, a testelor, a
fişelor de lucru, în format electronic.
Proiectarea activităţilor, atât a celor de la clasă, cât şi a celor de parteneriat şi extraşcolare, am
realizat-o atât în format electronic CD, (cât şi pe hărtie) pentru a fi mai uşor de transmis
responsabilei de comisie.

1.3.b. Utilizarea mijloacelor TIC în proiectarea lecţiilor.


Am folosit mijloace TIC, în proiectarea activităților, pentru fiecare aria curriculară, atât în
cadrul unor activități de predare, consolidare, evaluare cât şi în cadrul comisiei metodice şi a
cercului pedagogic.

1.4 Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare,


nevoile şi interesele educabililor, planul managerial al unităţii
3

1.4.a. Corelarea dintre proiectarea activităţilor educative, extraşcolare şi extracurriculare cu


activităţi de consultare a elevilor, a părinţilor, a autorităţilor locale.
Am proiectat la începutul anului școlar diverse activități extracurriculare de tipuri diferite și
structurate după modele variate realizate pe baza consultării copiilor, părinților, activități pe care le-
am și realizat pe tot parcursul anului școlar.

1.4.b.Proiectarea şi derularea de proiecte educaţionale în care să fie implicaţi partenerii local,


judeţeni şi naţionali (autorităţi publice locale, ONG-uri, instituţii, etc)
Am proiectat și realizat proiecte educaționale în care au fost implicați partenerii locali,
județeni, naționali, instituții după cum urmează:

 Parteneriat educațional- “ Lasti copiii sa vina la mine”-nr2101/07.10.2019

Parteneriat educațional-Crestem impreuna, educam impreuna” -2099/07.10.2019


 “Educatia parentala” publicare articol -in revista “Repere pedagogice”

Proiect national:”Educatia in familia” cu publicare de articol -“Cei 7 ani de acasa”

 Proiect judetean:” Pe aripi de colinda”

1.4.c. Proiectarea activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare în conformitate cu


documentele unităţii (plan managerial, strategii, proceduri, etc.)
Am proiectat și realizat numeroase activități școlare și extrașcolare, corelate cu obiectivele
curriculare, nevoile educabililor și planul managerial al unității școlare; spre exemplu, am realizat,
în cadrul școlii: expoziție de mărțișoare și felicitări cu ocazia zilei de 1 Martie-„Mărţişor din suflet
de copil, Eminescu veşnic nemuritor, 1 Decembrie-,ziua tuturor românilor, activități de voluntariat
organizate prin participarea la unele proiecte care au avut drept scop, ajutorarea unor persoane cu
nevoi speciale, dar și numeroase competiții realizate în afara calendarului realizat de către școală;

1.4.d. Proiectarea activităţilor comisiilor în conformitate cu documéntele unităţii (plan


managerial, strategii, proceduri, etc.)
Am realizat diverse strategii în cadrul proiectării activităţilor comisiilor din care fac parte în
calitate de membru, atunci când am fost solicitată de către responsabilii fiecărei comisii.

1.4.e. Proiectarea unor întâlniri cu părinţii/elevii în conformitate cu documentele unităţii


Am proiectat şi am dus la îndeplinire prin prezentarea colectivului de părinți a ofertei școlii,
obiectivele procesului de învățământ, strategii optime de îndeplinire a lor, în conformitate cu
documentele unității de învățământ, dovada evidentă a acestora fiind procesele verbale încheiate în
urma realizării acestor ședințe;

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE


2.1 Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi
formarea competenţelor specifice

2.1.a Integrarea în activităţile de învăţare a metodelor active –participative


4

Pe tot parcursul activităților, la aproape toate disciplinele am căutat să introduc şi să folosesc


atât metode tradiţionale, dar mai ales metode activ-participative, pentru a stimula interesul şi
plăcerea de a învăţa a preșcolarilor. Am folosit în realizarea procesului instructiv-educativ metode
moderne, activ-participative, metode în care copilul are rolul principal și este cuprins în procesul de
învățare fără să-și dea seama; printre acestea, aș enumera: ciorchinele, turul galeriilor, cubul,
mozaicul, explozia stelară);

2.1.b. Realizarea de activităţi de învăţare care să îmbine aspectele teoretice cu cele practice- să
promoveze interdisciplinaritatea- transdisciplinaritate
Am realizat activități în care am introdus elemente ale transdisciplinarității şi
interdisciplinarităţii în întreaga activitate de la grupă .
Un exemplu concludent îl pot da în cadrul susţinerii cercului pedagogic unde am promovat
elemente de intredisciplinaritate şi transdisciplinaritate, întrucât transdisciplinaritatea este adecvată
pentru toate nivelurile de abilitate intelectuală ori stil de învățare.

2.1.c. Utilizarea mijloacelor didactice care să contribuie la stimularea şi cultivarea creativităţii


elevilor, spiritul de iniţiativă şi colaborare.
Am conceput și realizat activități instructiv-educative variate, nuanțate în raport cu
diferențele de învățare. Mi-am adaptat activitatea școlară, prin conținutul ei și prin programul de
lucru, intereselor și aptitudinilor copiilor, particularităților lor de vârstă (sarcini de lucru
diferențiate). Am folosit forme de organizare a activității diferite: pe grupe, în perechi, frontal sau
individual. Am facilitat activitatea independentă a copiilor și am alternat activitatea în grup cu
munca independentă..

2.1.d. Realizarea de materiale didactice, suporturi de curs, fişe de lucru corelate metodelor
activ-participative selectate.
Am structurat logic și echilibrat conținutul activităților, am proiectat situații de învățare
variate ca formă de organizare, mod de intervenție al cadrului didactic în timpul învățării, mod de
comunicare, mod de producere a învățării prin joc, mod de prelucrare a informațiilor și de aplicare a
cunoștințelor, metodologie, mijloace de învățământ, am proiectat sarcini de lucru pentru formarea
competențelor copiilor, am proiectat activități de tipuri diferite, structurate după modele variate,
corelate cu specificul grupei, cu conținuturile abordate, cu competențele vizate. Am ținut cont în
realizarea proiectelor și a schițelor de lecție, a fişelor de lucru, de instruirea diferențiată, de
particularitățile de vârstă ale copiilor și m-am bazat pe instruirea centrată pe copil (realizând
portofolii pentru fiecare disciplină).

2.1.e. Consecvenţă în utilizarea terminologiei specifice disciplinei, capacitatea de folosire a


limbajului specific.
Competența de „a învăța pri joc” este esențială pentru formarea unei atitudini adecvate
pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Am încercat să utilizăm pentru fiecare disciplină
terminologia specifică, folosind un limbaj specific notiunilor de vocabular.

2.1.f. Activitate remedială- recuperare pentru elevii cu dificultăţi de învăţare.

2.1.g. Activităţi de pregătire cu elevii performeri în vederea participării la olimpiadele şcolare


sau alte concursuri zonale sau naţionale cu caracter ştiinţific, artistic, sportiv, etc, desfăşurate
în afara programului şcolar.
5

2.1.h. Desfăşurarea activităţilor specifice de pregătire suplimentară a elevilor de clasa a VIII-a


pentru examene naţionale conform unui program stabilit.

2.2 Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea


optimizării activităţilor didactice inclusiv TIC
2.2.a. Utilizarea bazei logistice existente în şcoală (CDI, AEL,laboratoare, cabinete, soft-uri
educaţionale, mijloace audio-video, materiale didactice).
Am utilizat baza logistică existentă în şcoală în timpul activităților astfel: am proiectat
anumite povești, pe care copiii le-au vizionat cu plăcere, am folosit softuri educaționale de la editura
Kreativ; am pregătit serbările cu ajutorul DVD-ului–player şi a laptop-ului; Am filmat serbările
realizate, activitatea demonstrativă din cadrul cercului pedagogic;
2.2.b. Utilizarea în cadrul orelor de curs a manualelor şcolare, a auxiliarelor curriculare,
ghiduri metodice existente în dotarea cabinetelor, bibliotecii şcolare, etc.
Am utilizat în cadrul activităților cărți, albume, enciclopedii, cd-uri, şi alte materiale
necesare din dotarea bibliotecii școlare.

2.2.c. Realizarea şi utilizarea unor mijloace didactice originale specifice disciplinei


Pe tot parcursul anului şcolar am fost interesată de confecţionarea de material didactic în funcţie
de varietatea tematicilor şi conţinuturilor de învăţare şi a particularităţilor de vârstă a copiilor am
realizat multe mijloace originale specifice disciplinelor predate: fișe de lucru, teste,
chestionare pentru elevi și pentru părinți, planșe pentru operațiile matematice, rebusuri, planșe,
calendarul naturii, colțul eco, panouri cu regulile grupei și altele).; am folosit pe lângă materialul
existent în şcoală diverse materiale confecţionate de mine sau procurate prin eforturi proprii, sau
din sponsorizări.

2.2.d. Utilizarea mijloacelor TIC în cadrul orelor de curs


Folosesc cu cea mai mare plăcere calculatorul, la activități pentru prezentarea imaginilor,
poveştilor, a predării noilor cunoştinţe, softuri EDU, orele devenind mai atractive pentru copii şi
învăţarea se face mult mai uşor

2.3. Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate


2.3.a. Prezentarea rezultatelor în cadrul unor întâlniri cu părinţii/la nivelul comisiei metodice
(PV ale întâlnirilor;feed-back primit de la elevi şi părinţi prin aplicarea unor fişe-chestionare).
Am realizat o srânsă legătură cu părinții, am prezentat în mod periodic( lunar și ori de câte ori a
fost nevoie) rezultatele pe fiecare semestru; de asemenea am expus la nivelul comisiei metodice
toate rezultatele obținute la testarea inițială, obţinerea unor rezultate la diferite concursuri; Am
realizat activităţi comune părinţi-preșcolari- educatoare, în cadrul cărora părinţii au putut vedea cum
se desfăşoara activităţile noastre în grădiniță. Periodic, mai ales la şedinţele cu părinţii, le-am aplicat
acestora scurte chestionare ( care se regăsesc la portofoliul personal), pentru a-mi da seama dacă
părinţii şi copii lor sunt mulţumiţi de munca noastră, de rezultatele obţinute şi pentru a-mi face o
părere despre ceea ce am putea face în plus pentru ca aceştia să fie pe deplin mulţumiţi.

2.3.b. Diseminarea rezultatelor activităţii proprii în cadrul activităţilor metodice, consemnate


în procesele verbale ale şedinţelor de catedră, comisii metodice, cerc pedagogic sau consiliul
profesoral.
6

În cadrul comisiei metodice şi a consiliului profesoral, s-a făcut diseminarea rezultatelor


obţinute în urma unor participări la diferite concursuri, activităţi extracurriculare, unde au fost
implicaţi şi preșcolarii grupei pe care am condus-o. Aceste rezultate au fost consemnate şi aduse la
cunoştinţă responsabililor (comisia educatoarelor, consilierului educativ).

2.3.c. Valorizarea activităţilor prin realizarea unor portofolii/expoziţii/exemple de bună


practică
Pentru a pune în valoare activităţile realizate de preșcolari, toate fişele de lucru, testele de
evaluare (iniţiale, formative, sumative) le-am păstrat ordonat într-un portofoliu; fiecare lucrare
practică/plastică realizată a fost expusă şi vizualizată de către părinţi şi colegi, şi apoi adăugate la
portofoliul personal al copilului. Am participat cu diverse lucrări-desene, afişe-la expoziţii şi
concursuri tematice organizate în grădiniță şi nu numai.

2.3 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, participarea la acţiuni


de voluntariat
Am patricipat la diferite activitati de voluntariat ,prin donare de alimente si alte produse celor
nevoiasi si Centrului Social de la Protopopiatul Roznov.
2.4.a. Organizarea şi participare la activităţi extracurriculare la nivelul şcolii ce contribuie
direct la dezvoltarea instituţională (proiecte naţionale, judeţene, proiecte cu finanţare, proiecte
de diversificare-promovare a ofertei educaţionale, coordonarea şi redactarea articolelor pe
site-ul şcolii, orice activitate cu caracter educativ.
Am participat și organizat diverse activități extracurriculare la nivelul școlii, respectiv
activități recreative și educative cu copiii din grupă .
In luna octombrie Am desfăşurat Proiectul educaţional „Festivalul Toamnei”, proiecţii în
Power-Point, efectuarea unor desene şi colaje pentru expoziţia grădiniței, pregătirea şi consumarea
de prajituri, produse de patiserie pregătite de mame din fructe şi legume;
În luna decembrie am organizat şi desfăşurat activitati cu titlul :”Daruri in ghetute”„ Vine
Moș Crăciun!” ,
Tot în luna decembrie am participat în cadrul activităţii „1 Decembrie- ziua tuturor
românilor” cu un program artistic şi realizarea unei expoziţii, activitate desfşţurată în sala de
festivităţi.
În luna ianuarie am desfăşurat Proiectul educaţional cu titlul :„Eminescu veşnic
nemuritor”, sărbătorindu-l pe cel mai mare poet al neamului, M.Eminescu(-prezentare Power-Point;
-audiţie-poezii, cântece; versurile lui Eminescu reprezentate prin desenele copiilor).
În luna martie am organizat şi desfăşurat activitatea de 1 Martie- „ Mărţişor din suflet de copil” –
organizarea unei expoziţii de mărţişoare şi felicitări în sala de grupă.

2.4.b. Atragerea de resurse externe(financiare, materiale, umane sau didactice) pentru


desfăşurarea activităţilor extraşcolare.
Prin realizarea Festivalului Toamnei, am atras resurse financiare prin vănzarea de produse bio
între părinți. Resursele financiare au fost suportate de părinţi în scopul achizitionarii de dulapioare
pentru copii..

2.4.c. Organizarea şi antrenarea elevilor în activităţi de voluntariat, în parteneriat cu


diverse instituţii, ONG-uri, centre specifice.
7

Împreună cu toţi colegii din şcoală, am organizat activităţi de voluntariat Nimeni nu e


singur de Crăciun- activitate desfăşurată în cadrul comisiei SNAC, în parteneriat cu Biserica
satului Tazlău,( daruri pentru copii) , vizită la Căminul de bătrâni Roznov, cu participarea cadrelor
didactice şi a elevilor (daruri şi program artistic), precum şi vizitarea unor familii din comună aflate
în dificultate financiară şi materială.Copiii împreună cu părinții au adus produse din cămara proprie
pentru a le dona celor nevoiași.

2.4.d.Mobilizarea şi integrarea elevilor defavorizaţi social pentru participarea la


activităţile extracurriculare
În cadrul activităţilor extracurriculare am integrat elevii defavorizaţi social, participând la
diverse activităţi, cu sprijinul atât al cadrelor didactice cât şi cel al părinţilor care s-au oferit să-i
ajute fie finaciar sau material. Acest lucru a fost discutat în cadrul comitetului de părinţi al clasei şi
supus la vot de către ceilalţi reprezentanţi.

2.4.e. Valorizarea activităţilor prin realizarea unor portofolii- expoziţii-exemple de bună


practică.
Am fost implicată în activităţi extracurriculare la nivelul unităţii şcolare şi am consemnat
activităţile extraşcolare în diverse documente; proiect, condică, am stimulat copiii participanţi prin
acordarea de diplome, premii, recompense materiale acordate cu sprijinul părinţilor şi al şcolii.

2.5. Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea


formării/dezvoltării competenţei de “a învăţa să înveţi”
2.5.a. Promovarea studiului individual şi în echipă pentru rezolvarea unor sarcini de lucru.
Am exersat și promovat studiul individual la nivelul grupei de copii, prin realizarea fișe de lucru,
Am folosit ca suport material ilustrativ al unor povești, situații cu însemnătate pentru a trezi
sentimente pozitive, de admirație, de compasiune față de personajele textelor propuse spre studiu,
am emis numeroase situații didactice care au presupus exersarea și formarea studiului în echipă în
realizarea sarcinilor de lucru propuse), am canalizat copiii spre surse prin care să se informeze
singuri privind o anumită situație de învățare.
Mi-am înnoit cunoştintele despre tradiţii, management, literatură, proiecte educaţionale etc
prin studiu individual (materialele de studiu regăsindu-se o parte în portofoliul personal, altă parte în
referatele pe care le-am susţinut în cadrul unor simpozioane).

2.5.b. Integrarea în procesul didactic a unor activităţi de autoînvăţare sau învăţare


autocondusă de elevi.
Am emis numeroase situații didactice care au presupus diferite activităţi de autoînvăţare sau
învăţare, exersarea și formarea studiului în echipă în realizarea sarcinilor de lucru propuse- au lucrat
în echipe de lucru de fiecare dată când situația de învățare o impunea-diferite machete, realizarea
unor planşe, prezentări power point, realizarea unor afişe, etc.

2.5.c. Furnizarea de feed- back elevilor privind nivelul competenţelor formate şi al


cunoştinţelor dobândite în vederea îmbunătăţirii învăţării.
Verificarea si aprecierea cunostintelor dobandite de copii în grădiniță deţin o funcţie şi anume
cea de feed-back, care duce la îmbunătăţirea instruirii, predării şi învăţării, atât în nivelul de
pregătire al copiilor, cât şi competenţele lor la intrarea în viaţa activă.
8

3. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII


3.1. Asigurarea transpareţei criteriilor, a procedurilor de evaluare
3.1.a. Prezentarea obiectivelor şi criteriilor evaluării elevilor
De fiecare data mi-am propus obiective specifice vârstei preşcolarilor pe care-i pregătesc şi în
conformitate cu programa şcolară în vigoare şi cu nivelul de dezvoltare intelectuală al acestora.
Criteriile de evaluare au fost stabilite concis şi anunţate pe înţelesul lor împreună cu obiectivele
urmărite prin tipul de evaluare aplicat.

3.1.b. Prezentarea planului evaluării elevilor şi planificării activităţilor de evaluare


Încă de la începutul anului şcolar copiii au aflat că vor învăţa multe lucruri noi, pe care pe
parcurs va trebui să facă dovada în ce măsură ei le-au înţeles pentru ca altfel eu să ştiu unde va
trebui să mai insist.

3.1.c. Informarea sistematică a părinţilor, prin întâlniri programate sau prin alte mijloace de
comunicare în legătură cu progresul şcolar realizat de elevi, fapt dovedit de consemnarea
subiectului discuţiei, cu semnătura profesorului şi a părintelui, în procese verbale încheiate la
întâlnirile cu părinţii.
Am avut întâlniri periodice cu părinţii, săptămânale în cadrul orei de consiliere, cărora li s-au
adus la cunoştinţă progresul- regresul rezultatelor obţinute de copii la susţinerea unor evaluări
iniţiale, sumative, formative, predictive, (prezente în portofoliile lor), a itemilor studiaţi, a baremelor
de corectare şi notare, fapt dovedit în consemnarea proceselor verbale.

3.1.d. Comunicarea în scris a baremelor de corectare pentru toate probele elaborate şi aplicate
elevilor.
Am formulat itemii în concordanță cu obiectivele și conținuturile evaluării precum și cu
standardele de performanță; am utilizat itemii obiectivi, semi-obiectivi și subiectivi; am prezentat
baremele de corectare și de notare; am realizat analiza administrării testului,am întocmit pentru
fiecare test de evaluare matricea de specificaţie și am consemnat progresul școlar, comunicând
aceste rezultate părinților și cadrelor din comisia metodică.

3.1.e. Aplicarea celor trei forme ale evaluării: iniţială, continuă şi sumativă
Evaluarea nivelului de pregătire a elevilor s-a realizat atât prin metode tradiţionale de
evaluare ( probe orale, probe scrise, probe practice), cât şi prin metode alternative de evaluare (
observarea sistematică a comportamentului elevului-prin fişa de observaţie curentă, portofolii,
autoevaluarea). De asemenea am utilizat cele trei tipuri de evaluare: iniţială/predictivă - la începutul
şcolii, pentru a vedea ce ştiu copiii la intrarea în grădiniță, evaluarea formativă-pentru a descoperi
unde întâmpină dificultăţi în învăţare şi pentru a-i ajuta să le depăşească; evaluarea sumativă -la
final de unitate de învăţare, semestru, an şcolar – pentru a observa cât anume s-a însuşit din materie.

3.1.f. Evaluarea ritmică şi obiectivă a elevilor .


Am aplicat evaluarea continuă, asigurarea transparenţei criteriilor şi a procedurilor de
evaluare fiind făcută prin intermediul fişelor de evaluare îndosariate în portofoliul personal al
copilului. De asemenea observațiile s-au făcut cu ritmicitate în caietul personal şi a fost adusă
permanent la cunoştinţă părinţilor în şedinţele cu părinţii.

3.2. Aplicarea testelor predictive, interpretarea şi comunicarea rezultatelor


9

3.2.a. Elaborarea documentelor de proiectare a activităţilor de evaluare (planuri


individualizate de învăţare, conceperea de teste iniţiale, de progres, finale; aplicarea şi
interpretarea testelor iniţiale: analize comparative ale rezultatelor; interpretare statistică)
Pentru fiecare evaluare (scrisă/orală) am formulat clar itemii de evaluare respectând întocmai
obiectivele stabilite pentru a putea verifica conţinuturile învăţării şi standardele de performanţă
atinse de fiecare elev.

3.2.b. Utilizarea itemilor obiectivi, semi-obiectivi şi subiectivi


Fișele au conţinut mai mult itemi obiectivi şi semi-obiectivi, în scris. Evaluările orale însă mi-au
dat posibilitatea foarte bine să-mi dau seama şi de modul de exprimare liberă a copiilor.

3.2.b. Analiza administrării testului şi întocmirea matricei de specificaţii


Pentru fiecare test aplicat am alocat un scurt timp de analiză frontală sau chiar individuală a
felului cum au lucrat şi a rezultatelor obţinute de copii. După fiecare test am întocmit matricea de
specificaţii din care reies măsurile care se impun în continuarea învăţării (măsuri ameliorative, de
dezvoltare etc.)

3.2.c. Consemnarea progresului/regresului şcolar


Rezultatele copiilor consemnate în documentele şcolare mi-au dat măsura în care preșcolarii mei
au progresat sau au mers în regres pe parcursul întregului an şcolar, ajutându-ne să ne bucurăm sau
să tragem un semnal de alarmă dacă a fost cazul. Părinţii au fost anunţaţi în diversele situaţii
problemă şi astfel am putut interveni la timp, împreună reuşind să trecem peste anumite probleme
apărute.

3.2.d. Afişarea rezultatelor/comunicarea individuală a rezultatelor evaluării


Rezultatele evaluărilor și felul în care copilul a fost verificat şi notat s-a comunicat individual
părinţilor interesaţi sau celor care au copii care întâmpină unele probleme.

3.3. Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de


instrumente de evaluare unica
3.3.a.Implicarea în activitatea catedrei- comisiei metodice (consemnate în procese verbale)
privind derularea evaluării: propunere de teste, realizare raportări, interpretări ale
rezultatelor.
Am folosit în scopul evaluării nenumărate fișe de lucru, chestionare, teste, fişe de observare;
am realizat evaluarea prin diferite forme: portofolii, referate, proiecte; În cadrul comisiei metodice,
am propus modele de teste iniţiale, formative, sumative, fiecare cu interpretări ale rezultatelor care
au fost de folos colegilor. Permanent am colaborat cu colegele mele, în tocmirea testelor de
evaluare, a fişelor de evaluare pentru fiecare unitate de învăţare.

3.3.b.Aplicarea consecventă şi coerentă a instrumentelor-probelor diverse de evaluare


Pe tot parcursul anului şcolar am folosit modalităţi diverse de evaluare a progresului copiilor şi
am acordat atenţie implicării copiilor în procesul evaluării.
Dintre modalităţile alternative de evaluare amintesc: lucrări practice, portofoliile cu lucrările
copiilor, aprecierile verbale, autoevaluarea, afişarea lucrărilor, aprecierea rezultatelor prin laude,
încurajări, ecusoane, medalii, ştampile etc. De asemenea fiindcă jocul didactic este o metodă
specifică acestei vârste am folosit-o şi ca metodă de evaluare adeseori la clasă.
10

3.3.c. Folosirea unor modele de teste folosite la nivel naţional(ex. modele de teste de la
evaluarea iniţială)
Am aplicat copiilor teste concepute de mine după model, rezultatele acestora fiind comunicate
individual părinţilor şi analizate împreună cu aceştia.

3.3.d.Folosirea unor instrumente care să permită şi o evaluare orală/practică


Evaluarea am făcut-o la început, mai frecvent, pe cale orală, încercând atât pe parcursul orelor de
predare-învăţare, cât şi a celor de evaluare să-i susţin în a-şi îmbunătăţi exprimarea orală.
De asemenea evaluarea practică mi-a fost de folos, mai ales la activități practice, plastice,;
Promovarea autoevaluării şi interevaluării
3.4.a.Includerea autoevaluării ca etapă în demersul didactic în proiectarea activităţilor
Am inclus autoevaluarea copiilor, prin diferite metode, spre exemplu: Turul galeriilor,
Piramida, Ciorchinele.
Am promovat autoevaluarea copiilor, mai ales la activitătile plastice, practice, muzicale.

3.4.b.Discutarea la nivelul claselor de elevi a rezultatelor evaluării pe baza criteriilor utilizate.


Am folosit autoevaluarea ca metodă, şi am întocmit fișe/chestionare de autoevaluare, am
solicitat și am îndrumat copiii să realizeze autoevaluarea în cadrul sarcinilor de lucru;
.
3.4.c Proiectarea şi realizarea de activităţi cu caracter de autoevaluare individuale-în cadrul
grupelor de lucru sau inter-evaluare colegială.
Le-am explicat copiilor ce înseamnă interevaluarea, adică să se evalueze în perechi, schimbând
fișele între ei, acordându-și buline unii altora și apoi tot la fel am procedat și în cazul lucrului pe
grupe, învăţând să-şi aprecieze răspunsurile, munca, dar şi rezultatele propriilor eforturi.

3.4.d.Realizarea interevaluării la nivelul clasei/grupelor de lucru


Folosind uneori metode moderne de predare-învăţare-evaluare, în care copiii au lucrat în perechi
sau pe grupe, după rezolvarea sarcinilor de lucru, aceştia au schimbat fişele/caietele între ei
adăugănd partenerilor lor, apreciindu-le cu calificativul corespunzător, pe care trebuia să-l motiveze.

3.4. Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali


3.5.a.Aplicarea de chestionare părinţilor/elevilor
Am aplicat părinţilor diverse chestionare pentru cunoaşterea situaţiilor familiale, a
comportamentului acestora cu copiii, dar şi pentru a cunoaşte cum consideră ei activitatea cadrelor
didactice. Informaţiile culese din chestionare m-au ajutat foarte mult în a relaţiona şi lucra cu copiii.

3.5.b.Implicarea beneficiarilor educaţionali în alegerea ofertei educaţionale ce urmează a fi


parcursă
Cursul opţional, precum şi materialele de lucru ale copiilor au fost alese de către părinţi impreuna
cu mine la începutul anului şcolar, noi prezentându-le diferite oferte.

3.5.c. Reintegrarea şcolară a elevilor cu dificultăţi de adaptare: rămâneri în urmă la


învăţătură, corigenţe, absenţe nemotivate, situaţie familială defavorizate.

3.5.d. Rezultatele obţinute cu elevii la concursuri specifice disciplinei, vârstei elevilor,


preocupările acestora.

Concurs- „Amintiri din copilarie” cu diplome si medalii


11

3.6 Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării rezultatelor


învăţării
3.6.a. Realizarea şi prezentarea elementelor de conţinut ca parte a conţinutului portofolilui
educaţional al elevului.
În ceea ce priveşte portofoliul educaţional al fiecărui preşcolar, structura lui şi chiar un model, a
fost prezentat la începutul anului şcolar. Astfel că fiecare copil, cu ajutorul meu, a acumulat pe
parcurs toate lucrările şi observaţiile şi rezultatele din timpul activităţilor preşcolare şi extraşcolare,
din timpul anului şcolar.

3.6.b.Folosirea adecvată a portofoliului elevului ca variantă de evaluare.


Fiecare copil a fost atent supravegheat în întocmirea şi păstrarea portofoliilor, fişele şi lucrările
fiind selectate şi clasificate corespunzător, astfel ca acesta să prezinte ca-ntr-o oglindă munca
copilului la un moment dat sau să ne poată face o idee clară la o evaluare sumativă. Părinţii au putut
să răsfoiască oricând portofoliul copilului său, acesta stând la îndemână în sala de grupă.
La finalul anului şcolar portofoliul a fost înmânat fiecăruia, pentru a-l duce acasă, unde-l va păstra
pentru a-i servi ca sursă de documentare în vacanţă şi anul următor şcolar.
3.6.c. Lucrări şi articole publicate de elevi sub îndrumarea cadrelor didactice

4. MANAGEMANTUL CLASEI
4.4. Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru
desfăşurarea activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi

4.1.a.Asigurarea colaborării eficiente cu familia prin informarea acestora în legătură cu


evoluţia şcolară a elevului. Participarea la şedinţele cu părinţii, fapt consemnat în procesul
verbal de şedinţă.
Pe baza tematicii stabilite la începutul anului şcolar cu privire la desfăşurarea şedinţelor cu
părinţii,menţionez că a fost o colaborare eficientă cu fiecare dintre ei, informându-se despre evoluţia
preșcolarului, participând aproximativ 80% din total, restul lipsind motivat datorită serviciului, fapt
consemnat în procesele verbale existente în dosarul personal.

4.1.b.Prezentarea normelor care trebuie respectate în timpul orelor de curs


Regulile stabilite împreună cu copiii, a fi respectate în grupa, au fost discutate cu aceştia de la
începutul anului şcolar, dar şi amintite de-a lungul anului şcolar, fiind vizualizate prin imaginile
lipite pe usa grupei. Având în mijlocul nostru şi copii defavorizaţi social, nu am permis celorlaţi
copii să-i marginalizeze, având puţin de lucru în acest sens. Pot spune că la finele anului aceşti copii
sunt integraţi perfecţi în colectivul grupei.

4.1.c. Proeictarea şi implementarea unor lecţii atractive, motivante pentru elevi.


Atât în cadrul orelor de educaţie pentru societate, cât şi în cadrul orelor de consiliere a copiilor
am încercat să realizăm diverse scenarii didactice ale unor activități mai atractive, am gestionat
eficient situațiile conflictuale apărute; am proiectat, aplicat și interpretat unele demersuri de
cunoaștere a copiilor, am aplicat strategii educative diferențiate și am implicat copiii în diferite
acțiuni de bună practică, responsabilizându-i. Am consiliat permanent copiii, am valorizat exemplele
de bună practică pentru motivarea acestora la o conduită bună.

4.1.d.Folosirea unui limbaj adecvat în relaţionarea cu elevii.


12

Pe tot parcursul anului şcolar, comunicarea dintre educator şi copil a fost unul de respect
reciproc. Un dascăl trebuie să fie conştinet de responsabilităţile pe care le are şi modul în care
influenţează viaţa preșcolarului.Felul în care discută cu copiii este foarte important.De aceea am
încercat să fiu un model pentru ei, astfel încât un dacăl care vorbeşte calm, zâmbind, îi va atrage pe
copii şi le va câştiga simpatie şi respectul, cu condiţia ca acest dascăl să ştie să motiveze copiii să
vină la gradinita cu placere.

4.2. Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiei conflictuale


4.2.a. Completarea unor fişe de observaţie a comportamentului elevilor
Fiecare copil din grupă are o fişă personală de observaţie a comportamentului şcolar (la grupă, în
curte, în timpul activităţilor extraşcolare), pe care am completat-o pe parcursul anului şcolar.

4.2.b. Capacitatea de gestionare a situaţiilor conflictuale între elevi, rezolvarea lor pe cale
paşnică în cadrul şcolii.
Au existat la început diferite situaţii conflictuale provocate de unii copii. Din fericire, prin
măsurile luate, am reuşit să ameliorez aceste situaţii conflictuale, unele chiar le-am stopat, aşa că nu
prea mai avem copii care să ne creeze probleme, să nu reușească să se adapteze la regimul de
grădiniță.

4.2.c. Asistenţa şi consilierea oferită famiilor pentru corijarea deficienţelor elevilor

4.3. Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor


4.3.a.Proiectarea, aplicarea şi interpretarea unor demersuri de cunoaştere a elevilor.

4.3.b.Completarea unor fişe de observaţie a elevilor


Am realizat observarea sistematică a comportamentului copiilor și evaluarea acestuia în timp,
conform influențelor educative exercitate și consemnarea acestora în fișe de observație atribuite
fiecărui preșcolar;
În dosarul de Management al grupei, fiecare copil are o fişă de observare a comportamentului.

4.3.c.Consilierea permanentă a elevilor


Copiii au fost consiliaţi pe tot parcursul anului şcolar, atât în grup, cât şi individual, atât cei cu
probleme diverse, cât şi ceilalţi. De asemenea am desfăşurat diverse activităţi şi jocuri în care am
discutat permanent despre comportamentul bun/rău pe care-l pot avea în contact cu colegii, părinţii,
vecinii,etc.

4.3.d. Alegerea stategiilor optime, adaptate fiecărui caz special de elevi, tratarea diferenţiată a
elevilor.
Am creat copiilor condiţii pentru a se lucra în ritm propriu (am formulat sarcini adecvate ritmului
acestora, am adaptat formele de învăţare în funcţie de nevoile copiilor, am dat copiilor posibilitatea
de a termina sarcina folosind cât timp au nevoie, dar i-am şi stimulat să se încadreze alteori în timpul
dat).
Am situat copilul în centrul procesului de predare –învăţare. În cadrul activităților am stabilit un
raport echilibrat între îndrumare, libertate şi creativitate, astfel încât fiecare copil să se regăsească,
să-şi descopere şi să-şi îmbunătăţească cele mai bune aptitudini.

4.4. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică


13

4.4.a. Promovarea la nivelul claselor a elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură ca exemple


de bună practică.
Am implicat copiii cu talente deosebite la diferite activități în realizarea unor activităti de bună
practică precum: realizarea de planşe/afişe educative, atragerea atenţiei asupra protecţiei mediului,
prin utilizarea materialelor reciclabile etc. Au fost recompensați prin aprecieri verbale cu scopul
trezirii și formării atitudinii motivaționale,cu rol declanșator în activitățile bune și utile;

4.4.b.Implicarea elevilor în proiecte educaţionale şi activităţi extracurriculare.


În activităţile pe care le-am propus şi la care am participat, atât în cadrul proiectelor
educaţionale, cât şi în cadrul activităţilor extracurriculare de la grupă, am implicat copiii astfel:
realizarea unor desene în cadrul proiectului (“Festivalul Toamnei”,Ce-i transmiţi lui Moş Crăciun),

5. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTARII PROFESIONALE


5.1. Valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite prin
participarea la programele de formare continuă/perfecţionare

5.1.a.Participarea la cursurile de formare care să asigure acumularea celor 90 credite,


cumulat pe ultimii 5 ani.
Precizez faptul că am urmat cursurile:
„Mentoratul de stagiatura si dezvoltare profesionala” nr.1639 din 23.04.2015
„Educatia nonformala –trans si pluridisciplinaritate prin valente educative ale muzeului scolar”
nr.1638 din 23.04.2015 –org. De ISJ NEAMT SI CASA CORPULUI DIDACTIC
„Didactica activitatii de educare a limbajului” –nr.1243/22/07.05.2018
„Dezvoltarea personala.Stil de viata sanatos”-fara adev
,,Stiluri de învățare, componentă a sistemului de învățământ”-furnizor CCD Neamț, formator,
Lăcrămioara Secară.( fara adeverinţă)
Program de formare continua-„Metode si instrumente de interventie ZEP.Accesarea programelor de
finantare pentru minoritati”-nr.2562/28/05.07.2016
Master: „Managemrnt si consiliere in invatamantul prescolar-120 credite

5.1.b.Valorificarea competenţelor dobândite la cursurile de formare(prin redactarea


documentelor, desfăşurarea demersului didactic, etc)
S-a realizat valorificarea competențelor dobândite în urma cursurilor de formare la care am
participat prin calitatea conținuturilor documentelor școlare redactate, prin desfășurarea în mod
optim a demersului didactic. La nivelul grupei, am aplicat, atât în proiectarea unităților de conținut,
cât și în utilizarea metodelor activ-participative abilitățile formate în urma parcurgerii cursurilor.

5.1.c.Prezentarea de exemple de bună practică utilizate în activitatea didactică (prin mese


rotunde sau lecţii demonstrative)
De asemenea am organizat cu colegele de la grădiniță, în cadrul cercului pedagogic, a comisiei
metodice a educatorilor diverse mese rotunde,discutând exemple de bună practică utilizate in
activitatea didactica pe care o desfasuram, precum si sustinerea unor lectii demonstrative la
discipline diferite, care au avut un impact deosebit în procesul instructiv educativ al fiecaruia.Toate
aceste documente se afla in dosarul comisiei metodice ( referate, proiecte de lectii, modele de fise de
lucru, procese verbale ,etc.)
Am desfăşurat Proiectul educaţional la nivelul şcolii „Fructele şi legumele-izvor de vitamine şi
de sănătate” în cadrul Săptămânii educaţiei globale-în care am purtat discuţii diverse pe această
14

temă, ajutându-i pe copii să înţeleagă cât este de important şi cum trebuie să consume cât mai multe
fructe şi legume proaspete.
În cadrul activităţii de voluntariat de strângere şi donare de fructe şi legume pentru Căminul de
bătrâni, în Săptămâna educaţiei globale, am prezentat copiilor un material din care aceştia să înveţe
respectul şi dragostea pentru semenii noştri aflaţi în diferite nevoi.
.

5.1.d.Redactarea unor articole metodico-ştiinţifice în reviste/lucrări de specialitate

5.2. Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul


comisiei/catedrei/responsabil

5.2.a Implicarea în organizarea activităţilor comisiilor metodice din şcoală


De câte ori am fost solicitată am răspuns cu promptitudine şi m-am implicat în organizarea
activităţilor comisiilor metodice din şcoală, din care fac parte în calitate de membru, prin realizarea
unor documente care mi-au fost aduse la cunoştinţă de către responsabilii fiecărei comisii ajutându-i
în realizarea dosarelor.

5.2.b.Participarea cu lucrări metodico-ştiinţifice la activităţile organizate la nivel de ISJ şi


CCD.
5.2.c.Participarea la activităţi metodice organizate la nivelul I.Ş.J. şi C.C.D. ,membru în
comisii ale ISJ, metodist, grupuri de lucru la nevel de ISJ.

5.3. Realizarea /Actualizarea portofoliului profesional şi dosarul personal


5.3.a.Cunoaşterea conţinutului portofoliului profesional şi dosarului personal
Îmi cunosc conţinutul portofoliului profesional şi al dosarului personal.

5.3.b.Realizarea şi actualizarea permanentă a portofoliului profesional şi dosarului personal


Mi-am actualizat portofoliul personal cu proiecte didactice noi, legile necesare, metodologii
folositoare grupei, diplome, curriculum vitae etc.

5.4 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii cu elevii,


personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunităţii-familiile
şcolarilor
5.4.a.Asigurarea unei comunicări şi relaţionări adecvate cu celelalte cadre didactice,
responsabilii comisiilor şi conducerea şcolii, cu elevii şi părinţii, cu personalul şcolii.
Am comunicat şi comunic permanent cu celelalte cadre didactice din cadrul şcolii, mai ales cu
colegii de la ciclul preșcolar, primar și gimnazial,cu personalul auxiliar, părinți, elevi. Am colaborat
cu colegii pentru orice activitate desfăşurată în şcoală, am răspuns întotdeauna pozitiv la solicitarea
conducerii unităţii.

5.4.b.Realizarea integrală şi la timp a atribuţiilor din fişa postului, disponibilitate la cerinţele


şcolii.
Realizarea integrală a atribuțiilor din fișa postului sau cele desemnate( sarcini de serviciu,
punctualitatea la ore, semnarea periodică a condicii, întrunirea de rapoarte). Responsabilităţile mi le-
am îndeplinit în termenele şi în condiţiile cerute.
15

5.4.c.Respectarea regulamentului intern şi normelor de organizare şi funcţionare a instituţiei


şcolare
Am respectat întocmai regulamentul de ordine interioară, normele de organizare şi funcţionare
ale institutiei, acestea fiind expuse şi prelucrate şi părinţilor în cadrul şedinţelor sau orelor de
consiliere/săptămânale.

5.4.d.Prezenţa spiritului de echipă în realizarea unor sarcini la nivelul şcolii


Am colaborat şi participat cu plăcere la toate activităţile şi acţiunile organizate şi desfăşurate în
comun, la nivelul şcolii noastre, după posibilităţile gruoei pe care o îndrum. M-am arătat disponibilă
de fiecare dată când era nevoie de mine în cadrul şcolii şi chiar în afara ei.

5.4.e.Colaborarea strânsă cu elevii/părinţii în realizarea corespunzătoare a demersului


didactic şi activităţilor extracurriculare
Am încă de la începutul colaborarii noastre o relație deosebită, caldă, apropiată cu toți
părinții copiilor în realizarea corespunzătoare a demersului didactic și activităților extrașcolare.

5.5. Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament),


respectarea şi promovarea deontologiei profesionale
5.5.a.Atitudini morale şi civice conforme cu statutul de cadru didactic
Atitudinea morală pe care o am în calitate de cadru didactic, consider că este una bazată pe
respect faţă de elevi, preșcolari, părinţi, faţă de colegi şi faţă de conducerea unităţii, dar şi faţă de
personalul auxiliar/de ingrijire/sanitar, acest lucru reflectându-se în feed-back-ul pozitiv pe care-l
primesc la rândul meu de la cei din jur.

5.5.b.Promovarea deontologiei profesionale şi a respectului faţă de ceilalţi


Atunci când am avut ocazia am promovat deontologia profesională şi respectul faţă de cei din
jur, acest lucru putând să-l susţin mai ales prin atitudinea şi comportamentul personal.

6. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA


IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE

6.1. Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării


instituţionale
6.1.a.Încheierea de parteneriate şi redactarea de proiecte educaţionale, colaborări cu instituţii
publice private pentru desfăşurarea activităţilor extracurriculare.
Am încheiat următoarele acorduri de parteneriate încheiate cu diferite şcoli, din întreaga țară,
în cadrul multor proiecte județene, naționale și internaționale, simpozioane și concursuri cum ar fi:
Parteneriat cu Gradinita” Viorica Filip”-Piatra Neamt-„
6.1.b. Atragerea la acţiuni derulate în şcoală a reprezentaţiilor instituţiilor publice şi private
amass-media, a unor personalităţi remarcabile din sfera vieţii culturale, ştiinţific, artistice,
literare, filozofice, religioase, sportive, etc.

6.1.c.Valorificarea implicării în parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării


instituţionale
Organizând şi participând la diferite proiecte educaţionale, uneori în colaborare cu părinţii,
familiile copiilor, prietenii acestora, ne-am făcut cunoscută munca noastră, a dascălilor din această
unitate, cu dorinţa ca tot mai mulţi copii/preşcolari să se îndrepte spre această unitate, cu o activitate
16

şcolară şi extraşcolară intensă. Toate implicările în parteneriatele și proiectele realizate înseamnă


dezvoltarea instituției în care îmi desfășor activitatea, implicarea activă a elevilor și părinților
acestora, obținerea de premii, diplome, medalii.

6.2. Promovarea ofertei educaţionale


6.2.a. Implicarea în activităţi de promovare a ofertei educaţionale la nivelul instituţiei-local-
judeţean-naţional.( membru în echipa de promovare, postare pe site-ul şcolii, blog personal a
informaţiilor, etc)
Am promovat activitatile extrascolare pe site-ul personal(fotografii)
6.3. Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participare şi rezultatele elevilor la
olimpiade, concursuri competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare
6.3.a.Participarea elevilor şi obţinerea de rezultate la olimpiadele şcolare, concursuri-
competiţii locale-judeţene-naţionale cu condiţia ca acestea să fie avizate de MEN.

6.3.b. Participarea la activităţi iniţiate de ISJ şi MEN (participarea în comisiile de organizare


şi desfăşurare a EN, a examenului de bacalaureat, alte acţiuni iniţiate de ISJ.

6.3.c.Participarea la simpozioane şi sesiuni de comunicări

6.3.d.Popularizarea activităţilor extracurriculare şi extraşcolare prin mijloace mass-media,


site-uri educaţionale sau la nivel de I.Ş.J./C.C.D.
Am promovat activitatile extrascolare pe site-ul personal(fotografii).

6.4. Realizarea/participarea la programe/activităţi de Prevenire şi combatere a violenţei


şi comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate

6.4.a.Organizarea acţiunilor de diseminare a informaţiilor legate de combatere a violenţei şi


de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase .
6.4.b.Implicarea în activităţi de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase în
colaborare cu Poliţia- ONG-uri, etc.
6.4.c Implicarea şi activarea elevilor şi colegilor în acţiuni de combatere a violenţei şi
comportamentelor nesănătoase.

6.5 Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitatea muncii şi de PSI şi ISUJ pentru
toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum şi a sarcinilor
suplimentare
6.5.a.Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor şi regulilor de sănătate şi securitate a muncii PSI
şi ISU prevăzute de legislaţia în vigoare
Mi-au fost făcute cunoscute normele de sănătate și securitate a muncii de către responsabilul
pe școală a PSI pe care, la rândul meu le-am popularizat în rândul copiilor încă de la începutul
anului şcolar şi pe care le-am consemnat în procesele verbale existente la dosarul personal.

6.5.b.Implicarea şi participarea la acţiuni comune cu unele instituţii abilitate în acest domeniu.


17

Am participat la acțiuni comune de simulare a unor cazuri în care toate persoanele existente
trebuie să iasă din clădire în timpul cel mai scurt, pentru a preveni violentarea lor și avarierea
clădirii: simularea unui cutremur pentru care există fotografii; diseminarea normelor și procedurilor
PSI au fost realizate de către agentul Poliției de Proximitate, iar documentația există la dosarul
școlii, între cele două instituții existând un parteneriat la nivelul școlii.
Am participat şi în cadrul cursului de perfecţionare PSI- organizat de CCD Neamţ.

6.5.c.Diseminarea în rândul elevilor a normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate


amuncii, PSI, ISU şi protecţia muncii; întocmirea documentaţiei specifice.
.
Am diseminat in randul prescolarilor si parintilor normele de sanatate si securitate ale
muncii.
6.6. Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii în nivelul organizaţiei
6.6.a.Disponibilitate la responsabilizare
Am încercat să fiu cât mai responsabilă cu atribuţiile la grupa pe care o conduc, dar m-am arătat
în acelaşi timp disponibilă spre a mi se atribui oricând şi alte responsabilităţi de către conducerea
unităţii.

6.6.b.Autoperfecţionarea pentru realizarea sarcinilor în mod corespunzător şi exemplar


conform indicatorilor de calitate- CEAC.

Am confirmat și am tratat cu responsabilitate și promptitudine realizarea cerințelor cerute de


conducerea unității, responsabilii de comisii din unitatea şcolară;
Am răspuns prompt la toate sedintele CP
Mă autoperfecționez pentru a realiza sarcinile în mod corespunzător și exemplar.

7.Conduita profesională
7.1 Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament.
7.1 Manifestarea unei atitudini morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament)
demne de un cadru didactic.
7.2 Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale.
În întreaga activitate didactică am utilizat un limbaj adecvat, am respectat pe cei din jurul
meu și am adoptat un comportament civilizat; am respectat și aplicat în activitatea didactică
deontologia profesională potrivit statutului cadrului didactic pe care o promovez permanent,
urmând cei 10 pași importanți:
1. Am lăsat acasă grijile, neliniștile și lacrima.
2. Am adus în fața copiilor încrederea și zâmbetul.
3. Am vorbit frumos și am impus un model de exprimare îngrijită și sobră.
4. M-am purtat frumos, impunând un model de comportament decent și civilizat.
5. Am lăsat vârsta reală la poarta grădiniței și am încercat să fiu tânără în spirit.
6. Am îmbinat exigența cu blândețea.
7. L-am considerat pe preșcolar egalul meu în gândire, simțire și trăire.
8. Am evitat situațiile conflictuale.
9. Am fost pasionată de ceea ce am făcut și nu am intrat în inerție.
10.Am învățat odată cu copiii mei, înțelegându-le dificultățile de adaptare la mediul
grădiniței, digicultățile învățării, descoperind calea eludării lor.
18

Prof.inv.preșcolar –Petrut Daniela

S-ar putea să vă placă și