Sunteți pe pagina 1din 13

Disciplina: Elaborarea Documentaţiei de Proiectare

T1. Generalităţi. Etapele de elaborare a documentaţiei de proiectare.

Tema 1. Etapele de elaborare a documentaţiei de proiectare

1. Pregătirea constructiv-tehnologică a producerii


1.1. Obiectivele, problema şi componenţa pregătirii constructiv-tehnologice a
producerii (PCTP)
1.2. Etapele de pregătire constructivă a producerii şi cerinţe faţă de documentaţia de
proiectare elaborată în condiţii de producere de diferite tipuri

2. Componenţa şi conţinutul documentaţiei de proiectare


2.1. Componenţa şi tipul descrierilor tehnice

3. Stadiile de proiectare a modelelor noi de îmbrăcăminte


3.1. Procesul de proiectare. Scopul şi obiectivele procesului de proiectare
3.2. Principiile proiectării inginereşti şi artistice a produselor de fabricaţie industrială
3.3. Componentele procesului de proiectare
3.4. Stadiile de proiectare a produselor vestimentare în corespondenţă cu SUDTC

Bibliografie:

1. Colectiv de autori, Manualul inginerului textilist. Tratat de inginerie textilă. Volumul II.
Editura AGIR, 2003.
2. Куренова С.В., Савельева Н.Ю. - Конструирование одежды. Учебное пособие/ Серия
„Учебники, учебные пособия”. – Ростов н/Д.: Феникс, 2003. – 408 с.
3. Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В.Е. и др. - Конструирование одежды с
элементами САПР: Учеб для ВУЗов. М.: Легпромбытиздат, 1988. – 464 с.

1
Disciplina: Elaborarea Documentaţiei de Proiectare
T1. Generalităţi. Etapele de elaborare a documentaţiei de proiectare.

1. PREGĂTIREA CONSTRUCTIV-TEHNOLOGICĂ A PRODUCERII

Sarcina de bază a industriei de confecţii constă în producerea îmbrăcămintei competitive şi


calitative, care poate face concurenţă celei produse peste hotare şi care este caracterizată prin
structura raţională şi este în stare să satisfacă necesităţile consumatorului.
Această problemă nu poate fi soluţionată fără o abordare complexă a procesului de
proiectare a modelelor noi care include:
• planificarea, bazată pe rezultatele cercetărilor de marketing;
• dirijarea procesului de fabricaţie la toate stadiile de proiectare a îmbrăcămintei;
• transportarea şi realizarea.
O mostră de produs de calitate înaltă poate fi elaborată numai în rezultatul creativităţii
tehnice, esenţa căreia o constituie procesele de proiectare.
Se cunosc trei tipuri de producere a îmbrăcămintei:
1) Producerea în masă este caracterizată prin variabilitate redusă a sortimentului şi volum mare
de producţie, fabricată neîntrerupt pe parcursul unui interval mare de timp.
2) Producerea în serii se caracterizează prin variabilitate mică a sortimentului şi volum diferit de
producţie, fabricată în partide periodice pe parcursul unui interval de timp. Se deosebesc serii:
mari, mijlocii şi mici.
3) Producerea la comandă individuală se caracterizează prin variabilitate mare a sortimentului şi
volum redus de producţie.

1.1. Obiectivele, problema şi componenţa pregătirii constructiv-tehnologice a producerii

Scopul pregătirii constructiv-tehnologice a producerii (PCTP) este pregătirea


întreprinderii pentru lansarea modelelor noi în corespundere cu tendinţele modei, cerinţele
individuale sau de grup ale consumatorilor faţă de un anumit sortiment, destinaţie şi mărimi, luând
în consideraţie capacitatea de producere şi posibilităţile tehnologice ale acesteia.
PCTP se execută luând în consideraţie tipul producerii. Diferenţe esenţiale apar la
perfectarea documentaţiei de proiectare pentru tipurile de producere în masă, în serie sau individual.
PCTP se petrece de către secţiile experimentale ale întreprinderilor, care sunt incluse în componenţa
biroului artistic de proiectare alături de secţiile de marketing, asigurare tehnico-materială şi de
realizare.
Biroul artistic de proiectare include patru grupe de specialişti, uniţi în secţiile de modelare,
proiectare, tehnologică şi de normare. La întreprinderile cu producere la comandă individuală există
doar secţia experimentală.
Secţia de modelare determină nivelul artistico-estetic al producţiei. În această secţie lucrează
pictori-modelieri şi confecţioneri sub conducerea pictorului şef. Sarcina secţiei constă în elaborarea
schiţelor produselor ce compun colecţia industrială, crearea mostrelor experimentale, executarea
cercetărilor de marketing.
Secţia de proiectare este condusă de constructorul şef. Această secţie are funcţia de elaborare a
construcţiilor produselor noi în corespundere cu tema tehnică. Aici se elaborează setul de
documentaţie tehnică, se prelucrează şi se pregătesc modelele pentru lansare în flux, se elaborează
măsuri pentru perfecţionarea proceselor de modelare şi proiectare prin utilizarea principiilor de
unificare şi standardizare.
Secţia tehnologică se ocupă cu elaborarea tehnologiei progresive care permite economisirea
resurselor energetice şi de muncă, crearea tehnologiei unificate de grup, prelucrarea tehnologică a
materialelor noi cu scopul determinării proprietăţilor de prelucrare ale acestora, pentru a emite
recomandări pentru producere.

2
Disciplina: Elaborarea Documentaţiei de Proiectare
T1. Generalităţi. Etapele de elaborare a documentaţiei de proiectare.

Secţia de normare lucrează asupra stabilirii normelor de consum pentru materialele de bază,
căptuşeli, dubluri, furnituri, analizează cheltuielile de materiale şi elaborează măsuri pentru a le
micşora.
Consiliul artistico-tehnic al întreprinderii duce responsabilitate pentru calitatea producţiei
lansate, capacitatea de concurenţă şi rentabilitatea acesteia. Sarcina principală a acestui consiliu
constă în menţinerea unei politici unice în dezvoltarea sortimentului de produse lansate în fabricaţie.
Consiliul artistico-tehnic al întreprinderii este compus din specialişti calificaţi din diferite secţii şi
de reprezentanţi din comerţ şi are următoarele funcţii:
• aprobarea modelelor noi de îmbrăcăminte ce urmează să fie lansate, mostrelor - etalon cu
determinarea timpului de valabilitate, determinarea nivelului artistic şi tehnologic al modelelor noi;
• reaprobarea mostrelor-etalon după expirarea timpului de valabilitate cu stabilirea stadiilor noi;
• recomandarea modelelor pentru a fi expuse la expoziţii şi pentru participarea la concursuri;
• evaluarea calităţii colecţiilor industriale pentru a le pregăti de târguri;
• luarea hotărârilor în vederea scoaterii din producere a produselor care nu corespund tendinţelor
modei şi cerinţelor consumatorilor;
• cercetarea întrebărilor organizatorice în vederea perfecţionării modelării şi proiectării
industriale, stabilirii relaţiilor reciproce cu întreprinderile de profil, păstrării drepturilor de autor
asupra modelelor, evaluării lucrului magazinelor specializate.
Sarcinile de bază care stau în faţa pregătirii constructiv-tehnologice a producţiei sunt:
• cercetarea direcţiilor noi în proiectarea îmbrăcămintei;
• însuşirea particularităţilor de modelare, proiectare şi tehnologie de fabricaţie a produselor noi şi
pregătirea recomandărilor pentru întreprinderile din industria de confecţii;
• elaborarea colecţiilor de sortimente moderne;
• elaborarea recomandărilor în vederea utilizării în procesul de producţie a formelor şi
materialelor noi.
În corespundere cu sarcinile enumerate mai sus procesul de proiectare constructivă a
producerii poate fi divizată în trei nivele.
• La nivelul I, cel ramural, lucrările de proiectare planificată se execută de organizaţiile
specializate de modelare pentru întreprinderi cu producere în masă şi în serii: Centre de Modă,
Case de Modă. La această etapă se petrec următoarele lucrări:
➢ se caracterizează şi se analizează tendinţele de bază ale modei de perspectivă luând în
consideraţie cercetările de marketing ale pieţii interne şi externe de materiale de bază,
materiale auxiliare şi furnituri în vederea utilizării acestora în colecţiile de modele de
perspectivă;
➢ se petrec seminare cu prezentarea colecţiilor de perspectivă, cu comunicări despre tendinţele
modei, metode de modelare, proiectare şi tehnologie de elaborare a produselor de forme noi;
➢ se elaborează TB şi documentaţia de proiectare.
• La nivelul II – nivelul de întreprindere, se execută proiectarea planificată şi operativă. În cazul
proiectării planificate se elaborează colecţii de perspectivă din materialele propuse de
organizaţiile specializate. Modelele se aprobă de consiliul artistico-tehnic şi se elaborează setul de
documentaţie de proiectare pentru modelele aprobate. În cazul proiectării operative se elaborează
mostre de produse la comanda individuală. Drept date iniţiale în acest caz sunt utilizate
dimensiunile corpului purtătorului, cerinţele faţă de produs şi materiale. Nivelului estetic al
produsului în acest caz depinde numai de calificarea executorului, de calitatea documentaţiei
normativ-tehnice şi de proiectare.
• La nivelul III lucrează secţiile şi întreprinderile care fabrică produse pentru corpuri
concrete utilizând documentaţia executată la nivelul II. Utilizarea documentaţiei de proiectare
gata permite executarea produselor la comandă individuală cu cheltuieli minime de timp şi de
materiale. La întreprinderile care produc în masă sau în serii la nivelul III se lucrează asupra

3
Disciplina: Elaborarea Documentaţiei de Proiectare
T1. Generalităţi. Etapele de elaborare a documentaţiei de proiectare.

construcţiei sau tehnologiei de executare a anumitor noduri sau repere, care nu modifică aspectul
exterior al produsului şi este adoptată la nivelul de asigurare cu utilaj.

1.2. Etapele de pregătire constructivă a producerii şi cerinţe faţă de documentaţia de


proiectare elaborată în condiţii de producere de diferite tipuri

În funcţie de nivelul de organizare a procesului de proiectare, de gradul de perfecţionare a


metodelor de analiză şi control la fiecare etapă, de componenţa documentaţiei de proiectare se poate
determina nivelul de pregătire constructivă a producerii – tabelul 1.
Tabelul 1. - Etapele de pregătire constructivă pentru lansarea modelelor în producere
Codul Conţinutul lucrării Codul lucrărilor
lucrării precedente
1. Elaborarea şi aprobarea temei tehnice pentru modelul nou -
2. Elaborarea construcţiei modelului, care include dimensiunile de gabarit
ale mostrei, alegerea TB, elaborarea TM şi selectarea reperelor unificate 1
3. Elaborarea şi executarea setului de şabloane principale pentru modelul
de mărime de bază, elaborarea şabloanelor derivate, verificarea 2
tăieturilor cunjugate
4. Determinarea economicităţii construcţiei iniţiale 2,3
5. Modificarea şabloanelor pentru optimizarea suprafeţei acestora 4
6. Încadrarea, trasarea şabloanelor şi croirea construcţiei iniţiale 5
7. Fabricarea mostrei iniţiale 6
8. Probarea mostrei, aprecierea aspectului exterior, evaluarea poziţionării
pe corp, a tehnologiei, materialelor şi furniturii utilizate etc 7
9. Analiza construcţiei iniţiale, verificarea parametrilor acesteia după
tabelul dimensional, verificarea şi precizarea şabloanelor pentru 6,7,8
reperele din ţesătură de bază, căptuşeală, a descrierilor tehnice
10. Determinarea economicităţii construcţiei după introducerea 9
modificărilor
11. Croirea partidei experimentale 10
12. Fabricarea partidei experimentale 11
13. Analiza şi aprobarea partidei experimentale 12
14. Elaborarea încadrării experimentale 13
15. Gradarea şabloanelor 14
16. Verificarea şabloanelor după gradare 15
17. Elaborarea şabloanelor-etalon şi şabloanelor de lucru 16
18. Normarea materiei prime 13,14
19. Completarea documentaţiei tehnice 17,18
20. Calcularea şi determinarea rentabilităţii de elaborare a modelului nou 19
21. Coordonarea cu secţia de salarizare 19,20
22. Coordonarea cu secţia de planificare 21
23. Aprobarea documentaţiei tehnice pentru lansarea modelului în flux 19,20,21,22
24. Lansarea modelului în producţie 23

Cerinţele principale înaintate faţă de documentaţia de proiectare sunt:


1) corespunderea documentelor destinaţiei;
2) simplitatea şi accesibilitatea utilizării;
3) comoditatea păstrării;
4) universalitatea informaţiei;
5) utilizarea modelelor de unificare şi standardizare la elaborarea formelor şi documentelor noi.
4
Disciplina: Elaborarea Documentaţiei de Proiectare
T1. Generalităţi. Etapele de elaborare a documentaţiei de proiectare.

2. COMPONENŢA ŞI CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI DE PROIECTARE

În procesul de elaborare a documentaţiei de proiectare pentru produsele vestimentare se ţine


cont de standardele în vigoare care determină condiţiile tehnice impuse sortimentului de produse.
Documentaţia de proiectare include:
• şabloanele etalon de mărime şi talie medie;
• descrierea tehnică a modelului,
• mostra etalon - opţional;
• setul de şabloane pentru toate mărimile recomandate.
Documentaţia elaborată la întreprinderile cu producere în masă sau în serii se complectează
cu mostra-etalon aprobată.

Documentaţia elaborată conform SUDTC se împarte în: grafică (desene, şabloane,


scheme) şi textuale (relaţii de calcul, abateri etc.).
Sistemul Unic de Documentaţie presupune elaborarea documentelor de bază şi de grup.
Apartenenţa produselor la un grup este determinată de indicatorii constructivi comuni având
şi unele deosebiri (construcţie unică şi parametri diferiţi, construcţie asemănătoare şi configuraţie
diferită a părţilor componente). În documentul de grup se indică datele constante şi variabile.
Datele constante sunt introduse într-un document fără a indica faptul că sunt valabile pentru toate
produsele. Datele variabile se introduc în document cu indicarea modelului la care se referă.
Documentul de grup poate fi înlocuit printr-un document de bază, completat cu numărul necesar
de documente individuale de acelaşi tip.
În cazul în care produsul de bază este elaborat de organizaţia specializată, iar întreprinderea
proiectează variante de modele, documentaţia se îndeplineşte în formă de document de bază.
În cazul elaborării seriei de modele pe o bază constructivă se completează documentaţie
textuală şi grafică de grup. Pe desen se indică varianta de executare de bază şi variantele ce diferă.
În funcţie de stadiul de proiectare documentele pot fi
• de proiect ( cele elaborate în stadiul de temă tehnică, schiţă de proiect şi proiect tehnic);
• de lucru, utilizate în procesul de producere.

Documentaţia de lucru include următoarele documente:


1) Schema de elaborare a şablonului – document care conţine conturul reperului, dimensiunile
acestuia, date despre prelucrarea tehnologică a lui în procesul de fabricaţie;
2) Desen de asamblare – document ce include reprezentarea şi modul de asamblare a reperelor în
noduri şi date despre fabricarea şi verificarea produsului;
3) Specificarea reperelor – document care indică cantitatea de şabloane şi repere care trebuie
croite din materialele ce compun produsul;
4) Desenul aspectului general – document ce determină aspectul exterior al produsului,
dimensiunile şi construcţia produsului şi a părţilor lui componente;
5) Pachetul de materiale cu introducerea mostrelor de materiale şi furnituri necesare pentru
elaborarea produsului;
6) Gradarea şabloanelor – document ce include reperele produsului pentru toate mărimile şi
taliile recomandate,
7) Descrierea tehnică – document de totalizare care include date necesare pentru fabricarea
modelului luând în consideraţie metoda de fabricaţie.

2.1. Componenţa şi tipul descrierilor tehnice

Descrierea tehnică se elaborează după mostra fabricată conform schiţei pictorului pe


mărimea şi talia de bază.
5
Disciplina: Elaborarea Documentaţiei de Proiectare
T1. Generalităţi. Etapele de elaborare a documentaţiei de proiectare.

Formele de bază care compun descrierea tehnică sunt:


• foaia de titlu;
• desenul aspectului exterior şi descrierea tehnică a aspectului exterior;
• tabelul dimensiunilor de gabarit ale produsului.
Pe foaia de titlu se indică numărul Descrierii Tehnice, tipul produsului, tipul materialului,
mărimile recomandate şi mărimea de bază, data aprobării modelului la Consiliul Artistico-tehnic şi
de către conducătorul întreprinderii.
Foaia 2 conţine schiţa modelului şi descrierea aspectului exterior.
Foaia 3 conţine cerinţe tehnice impuse produsului.
Foaia 4 – specificarea materialelor şi a furniturii (materialele, destinaţia şi calitatea necesară pentru
fabricarea produsului).
Pe foaia 5 se indică specificarea reperelor cu indicarea numărului de şabloane şi de repere croite din
toate tipurile de materiale utilizate.
Foaia 6 conţine tabelul de dimensionare a şabloanelor şi a produsului finit:
• se utilizează GOST 12.566-88 „Методы контроля качества”, care conţine indicaţii despre locul
preluării dimensiunilor necesare pe şabloane şi pe produs;
• se indică lungimea reperului în şablon, valoarea adaosurilor tehnologice, de contracţie, de tivire
şi lungimea reperului în produsul finit;
• în tabel se includ dimensiunile caracteristice pentru toate mărimile şi taliile pentru care a fost
elaborată construcţia.
Foaia 7 include aria şabloanelor, calculată în cm2 şi se elaborează numai în întreprinderile cu
producere în masă şi în serii.
Foaia 8 conţine tabelul de normare care include: cheltuielile de materiale utilizate pentru fabricarea
modelului (lungimea şi lăţimea încadrării); numărul de produse în încadrare; tipul şpanului;
pierderile interşablonare pentru tipurile de producere în masă şi în serii.
Foia 9 conţine schema încadrării şabloanelor pentru toate tipurile de materiale.
Pe foaia a 10 sunt indicate cerinţele faţă de marcarea, ambalarea, păstrarea şi transportarea
produsului.
Foaia 11 conţine schemele de elaborare a şabloanelor auxiliare.
Foaia 12 determină complexitatea prelucrării produsului în funcţie de tipul produsului.
Foaia 13 include lista actelor normativ-tehnice necesare pentru fabricarea şi realizarea mostrei.
Foaia 14 este opţională şi include lista neajunsurilor / defectelor şi metodele de înlăturare ale
acestora.
Descrierea tehnică se elaborează:
• pe modele;
• pe serii de modele, elaborate după un tipar de bază,
• pe un model elaborat pentru diferite grupe de conformaţie.
Fiecărui model din serie i se atribuie un număr comun pentru serie, completat cu litere sau
cifre. Dacă descrierea tehnică se elaborează pentru o serie de modele sau pentru un model în
diferite grupe de conformaţie, pe foaia de titlu se indică numerele (literele) specifice tuturor
modelelor. Schiţele se elaborează pentru fiecare model din serie. Celelalte forme sunt îndeplinite
pentru modelul de bază şi completate cu particularităţile specifice fiecărui model din serie.
Pentru întreprinderile care produc îmbrăcăminte la comandă individuală se recomandă
elaborarea următoarelor tipuri de descrieri tehnice:
1) DT a construcţiei de bază din care se fabrică îmbrăcămintea - semifabricat;
2) DT a produselor fabricate în cantităţi mici fără comenzi prealabile;
3) DT a şabloanelor construcţiei de bază din care se fabrică produsele la comandă individuală;
4) DT a mostrei utilizate pentru fabricarea produselor la comandă individuală după mostră.

6
Disciplina: Elaborarea Documentaţiei de Proiectare
T1. Generalităţi. Etapele de elaborare a documentaţiei de proiectare.

3. STADIILE DE PROIECTARE A MODELELOR NOI DE ÎMBRĂCĂMINTE

3.1. Procesul de proiectare. Scopul şi obiectivele procesului de proiectare

Procesul de proiectare este procesul ce stabileşte principiile logice de creare a unei


structuri tehnice constructive, proces de obţinere a descrierii tehnice, în baza căreia poate fi elaborat
produsul.
Procesul de proiectare a unui produs de îmbrăcăminte reprezintă un complex de lucrări
realizate pentru elaborarea unui nou model al acestuia, în care se includ:
1) lucrări de cercetare şi analiză a situaţiei premergătoare proiectului;
2) lucrări de proiectare (realizarea schiţelor, elaborarea construcţiei modelului);
3) lucrări de pregătire a proiectului pentru introducere în fabricaţie (elaborarea documentaţiei
tehnice).
Scopul proiectării – elaborarea proiectului unui nou model de îmbrăcăminte cu
caracteristici calitative şi cantitative anterior stabilite.
Obiectivele procesului de proiectare se identifică cu soluţionarea complexă a problemelor
de ordin artistic, tehnic, ergonomic, tehnologic, şi economic în procesul de elaborare a schiţelor,
machetelor, tiparelor, tehnologiei de fabricaţie şi realizare a prototipurilor de produs de dimensiuni
şi forme echilibrate în corespondenţă cu cerinţele impuse. Formularea obiectivelor procesului de
proiectare a noilor modele de produse vestimentare este în concordanţă cu asigurarea calităţii
produsului proiectat nu trebuie să fie inferior produselor existente. Cerinţele impuse obiectivelor şi
problemelor procesului de proiectare trebuie să asigure generarea unor noi idei şi prelucrarea unui
volum considerabil de informaţii.
Particularităţile îmbrăcămintei ca produs de consum individualizat determină complexitatea
procesului de proiectare industrială prin impunerea alături de cerinţele generale valabile produselor
de fabricaţie industrială – utilitate, fiabilitate, ergonomicitate – a exigenţelor de ordin estetic.
Dezvoltarea ştiinţei, tehnicii şi tehnologiei producţiei industriale au arătat posibilitatea de
soluţionare a problemelor menţionate prin aplicarea principiilor şi metodelor proiectării tipizate. În
acest sens, problema principală este elaborarea tehnico-inginerească prealabilă a modelelor de bază
pe tipuri de produse de îmbrăcăminte, prin modificarea cărora se realizează modele – variante în
corespondenţă cu dezvoltarea stilului estetic general, evoluţia cerinţelor consumatorilor şi alţi
factori.
Proiectarea tradiţională a produselor de îmbrăcăminte nu asigură mobilitate adecvată
producţiei, mobilitate impusă de condiţiile economice actuale. Creşterea volumului lucrărilor de
proiectare în condiţiile de schimbări rapide în structura fabricaţie impune diminuarea timpului de
pregătire a producţiei şi ridicarea calităţii procesului de proiectare prin utilizarea tehnicii de calcul.
Mijloacele tehnice moderne permit integrarea într-un complex unic a pregătirii constructive şi
tehnologice a fabricaţiei, a proiectării utilajului şi dirijării proceselor tehnologice a fabricaţiei, a
proiectării utilajului şi dirijării proceselor tehnologice, adică a întregii activităţi de producţie a
întreprinderii.
Metodele de perspectivă de proiectare a produselor de fabricaţie industrială sunt bazate pe
utilizarea mijloacelor tehnice moderne, care asigură ridicarea calităţii produselor şi reducerea
duratei de elaborare a proiectului. Automatizarea procesului de proiectare, proces ce stabileşte
principiile logice de creare a unei structuri tehnice constructive, este deosebit de rezultativă odată cu
trecerea de la efectuarea automatizată a unor calcule inginereşti la automatizarea completă a
proiectării prin introducerea unor sisteme automate de proiectare. (S.A.P).
Crearea S.A.P. caracterizează abordarea ştiinţifico - tehnică a procesului de proiectare şi
aplicarea tehnicii moderne de calcul în activitatea intelectuală a proiectantului. Dezvoltarea S.A.P.
impune perfecţionarea şi crearea unor noi teorii şi metode de modelare matematică, contribuind în
acest mod la ridicarea nivelului teoretic d3e proiectare tehnico-inginerească.

7
Disciplina: Elaborarea Documentaţiei de Proiectare
T1. Generalităţi. Etapele de elaborare a documentaţiei de proiectare.

Proiectarea unui nou model de îmbrăcăminte trebuie să fie precedată de precizarea rolului pe
care acesta trebuie să-l îndeplinească pentru utilizator, de stabilirea volumului necesar şi suficient
de informaţii despre produs, destinaţia sa şi cerinţele de calitate impuse modelului - toate aceste
date formând o descriere iniţială a produsului nou proiectat – tema tehnică pentru proiectare.
Prin realizarea unor operaţii şi proceduri de proiectare descrierea iniţială (tema tehnică) se
transformă într-o descriere definitivă completă a modelului proiectat – documentaţia tehnică
de proiectare, care include toate datele necesare pentru realizarea unui nou model de
îmbrăcăminte, fiind veriga intermediară între inginerii proiectanţi şi producţie.
În scopul raţionalizării şi optimizării lucrărilor de proiectare în 1971 a fost adoptat Sistemul
Unic de documentaţie Tehnică Constructivă (SUDTC) care reprezintă un sistem de standarde
de stat care stabilesc principii şi normative unitare interconexe de elaborare, definitivare şi aplicare
a documentaţiei tehnice de proiectare. SUDTC defineşte stadiile tipizate de proiectare pentru
produsele de fabricaţie industrială, bazate pe principiile proiectării inginereşti şi artistice.

3.2. Principiile proiectării inginereşti şi artistice a produselor de fabricaţie industrială

Procesul de proiectare industrială a noilor modele de îmbrăcăminte se bazează pe îmbinarea


principiilor de proiectare artistică şi de proiectare inginerească.
Proiectarea tehnico - inginerească a modelelor noi de îmbrăcăminte de fabricaţie
industrială presupune elaborarea structurii tehnice (construcţiei) produsului şi are ca scop
satisfacerea cerinţelor de confort ale utilizatorilor, siguranţă în exploatare, a tehnologicităţii şi
rentabilităţii producţiei industriale. Obiectul final al procesului de proiectare tehnico-inginerească
este elaborarea prototipului produsului şi documentaţiei tehnice de proiectare.
Proiectarea artistică a modelelor noi de îmbrăcăminte de fabricaţie industrială presupune
realizarea concordanţei între forma exterioară, structura internă şi funcţiile de bază ale produsului şi
are ca scop elaborarea unui produs estetic.
Particularitatea produsului de îmbrăcăminte, care reprezintă un produs de fabricaţie
industrială şi în acelaşi timp, un obiect de consum individual personal, determină soluţionarea în
complex a problemelor de ordin tehnic şi a celor de ordin artistic şi aplicarea atât a principiilor de
proiectare artistică pentru satisfacerea mulţimii complexe de cerinţe impuse produselor de
îmbrăcăminte: cerinţe ale utilizatorilor şi cerinţe tehnico – economice, cât şi a principiilor de
proiectare tehnică.

3.3. Componentele procesului de proiectare

Procesul de proiectare a modelelor noi de produse de fabricaţie industrială se compune din


opt stadii:
• cercetările anterioare proiectării,
• tema tehnică,
• propunere tehnică,
• schiţa de proiect,
• proiect tehnic,
• documentaţia de lucru,
• experimentarea,
• implementarea.
Reieşind din specificul proiectări îmbrăcămintei stadiile de cercetare experimentale şi
implementare nu sunt tipice pentru industria de confecţii.

Caracteristica generală a lucrărilor de bază care se execută în procesul de proiectare a


modelelor noi de îmbrăcăminte:
8
Disciplina: Elaborarea Documentaţiei de Proiectare
T1. Generalităţi. Etapele de elaborare a documentaţiei de proiectare.

• La stadiul de proiectare prealabilă care include cercetările anterioare ale proiectării, tema
tehnică şi propunerea tehnică se determină destinaţia produsului, cerinţele şi principiile de
proiectare, se concepe tema tehnică pentru proiectarea modelului nou. Tema Tehnică reprezintă
subsistemul de dirijare, responsabil pentru trecerea obiectului proiectat în conformitate cu
scopul pus, având caracteristicile calitative şi cantitative definite.
• La stadiul „schiţa de proiect” se execută lucrări experimental-constructive pentru a elabora
principiile şi regulile de funcţionare a viitorului produs. Aici se elaborează şi se analizează
schiţa de proiect.
• La stadiile „proiect tehnic” şi „documentaţia de lucru” se prelucrează toate soluţiile
constructive şi tehnologice ale produsului. În rezultat se elaborează setul complet de
documentaţie de proiectare, necesară pentru fabricarea mostrei modelului proiectat.

Pentru a reglementa procesul de îndeplinire a lucrărilor de proiectare în 1971 a fost introdus


Sistemul Unic de Documentaţie Tehnico - Constructivă (SUDTC) care este compus dintr-un
complex de standarde privind componenţa şi utilizarea documentaţiei de proiectare.
Procesul de proiectare (după SUDTC) este un proces ce se dezvoltă în timp şi este
compus din stadii, etape, proceduri şi operaţii. Stadiile de proiectare sunt compuse din etape,
etapele – din proceduri de proiectare, procedurile – din operaţii de proiectare. La nivelul inferior al
procesului de proiectare găsim operaţiile de proiectare.
Etapa de proiectare este o parte componentă a unui stadiu de proiectare care presupune
realizarea unei mulţimi finite de proceduri şi operaţii de proiectare. Procedură de proiectare este o
parte componentă a unei etape de proiectare care include o totalitate de acţiuni care au ca scop
obţinerea, găsirea unei soluţii adecvate de proiect. Soluţia adecvată de proiect este o soluţie
intermediară sau suficientă pentru adoptarea deciziei de definitivare a direcţiei ulterioare de
dezvoltare a procesului de proiectare sau a deciziei de finalizare a acestuia. Operaţia de proiectare
este structura elementară a procesului de proiectare, parte componentă a unei proceduri de
proiectare şi presupune o acţiune elementară de proiectare.

Pot fi definite următoarele stadii:


1) Stadiul lucrărilor de cercetare ştiinţifică, care include analiza situaţiei premergătoare
proiectului; analiza modelelor analogice de produse industriale; se finalizează cu definirea
destinaţiei şi principiilor de bază ale structurării obiectului proiectat, precum şi cu precizarea
temei tehnice pentru proiectarea acestuia. Lucrările de cercetare ştiinţifică au ca scop final –
formularea propunerilor tehnice pentru proiectare;
2) Stadiul lucrărilor inginereşti experimentale include definitivarea principiilor şi procedeelor de
bază care determină funcţionarea obiectului proiectat şi elaborarea schiţei proiectului;
3) Stadiul proiectării tehnice include lucrări de definitivare a soluţiilor constructive şi
tehnologice care au ca scop elaborarea proiectului tehnic şi proiectului de lucru al obiectului.

Exemple pentru un proces de proiectare a unui nou model de produs vestimentar de fabricaţie
industrială.
1. STADIU – lucrări experimentale
1.1 . ETAPĂ
• elaborarea construcţiei produsului
1.1.1 PROCEDURĂ
• elaborarea construcţiei de bază
2.1.1.1. OPERAŢII
• trasarea liniilor reţelei de bază
• trasarea liniei răscroielii pentru gât la spate.

9
Disciplina: Elaborarea Documentaţiei de Proiectare
T1. Generalităţi. Etapele de elaborare a documentaţiei de proiectare.

3.4. Stadiile de proiectare a produselor vestimentare în corespondenţă cu SUDTC

În lucrările specialiştilor ucraineni Truhan G.L. şi Kuzneţova N.D. a fost argumentată


necesitatea restructurării procesului de proiectare a produselor vestimentare şi adoptării Sistemului
Unic de Documentaţie Tehnică Constructivă (SUDTC) în vederea ridicării nivelului ingineresc al
lucrărilor de proiectare a îmbrăcămintei.
În corespondenţă cu cerinţele SUDTC se realizează cinci stadii tipizate pentru proiectarea
modelelor noi de produse de îmbrăcăminte de fabricaţie industrială – schema 1.
1) Elaborarea temei tehnice – TT;
2) Elaborarea propunerii tehnice – PT;
3) Elaborarea schiţei de proiect –SP;
4) Elaborarea proiectului tehnic – TP;
5) Elaborarea documentaţiei de lucru – DL.

3.4.1. Elaborarea Temei Tehnice – TT (GOST 2.117 - 71)


Tema tehnică (TT) – este un document tehnic constructiv, rezultat al lucrărilor de cercetare
ştiinţifică, care prezintă cerinţele impuse modelului nou de produs şi datele iniţiale necesare
proiectării acestuia.
Tema Tehnică defineşte:
• destinaţia de bază a produsului;
• caracteristicile tehnice şi tehnico – economice ale produsului;
• indicatorii de calitate ai produsului;
• cerinţele impuse produsului proiectat;
• conţinutul lucrărilor stadiilor următoare de proiectare şi a documentaţiei tehnice
constructive, cerinţele impuse acesteia.
În procesul de elaborare a TT se realizează două tipuri de lucrări cu caracter creativ din categoria
lucrărilor de cercetare ştiinţifică:
1) analiza situaţiei premergătoare proiectării (tendinţe, condiţii noi de utilizare a produsului,
materiale şi tehnologii noi etc.) pe baza căreia se stabilesc cerinţele de calitate impuse
produsului proiectat;
2) analiza generală a situaţiei de proiectare, care presupune evidenţierea caracteristicilor pozitive
şi ale neajunsurilor produselor analogice celui proiectat.
În urma realizării lucrărilor descrise mai sus se stabilesc:
• obiectivele elaborării proiectului;
• cerinţele impuse produsului proiectat;
• direcţiile de căutare a soluţiilor noi.
Elaborarea TT în procesul de proiectare a unui nou model de produs în industria de confecţii
presupune realizarea următoarelor lucrări:
1) studierea tendinţelor modei;
2) prezentarea caracteristicilor modelului proiectat (destinaţie, materiale, tipodimensiuni,
grupa de vârstă);
3) cerinţe impuse produsului: indicii tehnico – economici, corespondenţa normelor
ergonomice, posibilităţi de fabricaţie la scară industrială, etc.

3.4.2. Elaborarea Propunerii Tehnice – PT (GOST 2.118 - 73)


Propunere Tehnică – este un set de documente tehnice constructive care argumentează
oportunitatea tehnică şi tehnico – economică de elaborare a documentaţiei tehnice constructive
pentru produsul proiectat pe baza analizei temei tehnice şi diferitelor variante tehnico – constructive
ale produsului, analizei comparative ale soluţiilor din punct de vedere al particularităţilor
constructive şi de exploatare atât ale produsului proiectat, cât şi ale celor analoge.

10
Disciplina: Elaborarea Documentaţiei de Proiectare
T1. Generalităţi. Etapele de elaborare a documentaţiei de proiectare.

PT conţine următoarele documente:


• borderoul PT;
• nota explicativă PT;
• schiţele modelelor - analogii → analiza modelelor – analogii;
• schiţele modelelor - propuneri → analiza modelelor – propuneri;
• schiţele modelelor - modificări.
În cadrul etapei de elaborare a PT se realizează următoarele lucrări:
1) din categoria lucrărilor de cercetare ştiinţifică:
• analiza modelelor - analogii – care are ca scop definitivarea cerinţelor impuse produsului
proiectat de bază soluţionării problemelor particulare;
2) din categoria lucrărilor inginereşti:
• elaborarea soluţiilor constructive ale produsului şi/sau ale elementelor de produs;
• definitivarea soluţiilor constructive şi confecţionarea machetelor elementelor de produs
sau ale produsului;
• analiza comparativă şi selectarea soluţiei constructive optime a produsului proiectat sau a
elementelor de produs.

3.4.3. Elaborarea Schiţei de Proiect - SP (GOST 2.119 - 73)


Schiţa de proiect – totalitatea documentelor constructive tehnice care conţin soluţiile
constructive de principiu ale structurii şi principiului de funcţionare ale produsului şi datele ce
definesc destinaţia, parametrii de bază şi tipodimensiunea produsului proiectat.
SP include următoarele documente:
• borderoul SP;
• nota explicativă SP;
• partea grafică:
– desenul de gabarit;
– construcţia de bază a produsului;
– construcţia de model a produsului;
• anexe:
– schemele de modelare tehnică constructivă;
– schemele ergonomice – studiu ergonomic;
– calculul construcţiei;
– încadrările preliminare;
• alegerea materialelor (pachetului).
La etapa de elaborare a SP se realizează următoarele lucrări:
1) rezolvarea compoziţională şi constructivă a variantei selectate de produs şi confecţionarea
machetei sau a modelului;
2) experimentarea machetei sau modelului pentru precizarea principiilor de funcţionare;
3) precizarea indicatorilor de calitate şi evaluarea nivelului de calitate.
Lucrările realizate la etapa de elaborare a SP trebuie să asigure satisfacerea cerinţelor impuse
produsului şi obţinerea unor soluţii de principiu ale organizării structurale a produsului.

3.4.4. Elaborarea proiectului tehnic - TP (GOST 2.120 - 73)


Proiectul tehnic – totalitatea documentelor constructive care prezintă soluţiile constructive
definitive ale produsului proiectat şi datele iniţiale pentru elaborarea documentaţiei tehnice de lucru.

TP include următoarele documente:


• borderoul TP;
• nota explicativă TP;
• desenul aspectului general;
• schemele de construcţie a reperelor auxiliare şi derivate.
11
Disciplina: Elaborarea Documentaţiei de Proiectare
T1. Generalităţi. Etapele de elaborare a documentaţiei de proiectare.

Elaborarea TP presupune realizarea următoarelor lucrări:


1) calcule tehnice şi rezolvarea constructiv – tehnologică a produsului şi confecţionarea
machetelor;
2) verificarea soluţiilor tehnice prin experimentarea machetelor şi elementelor acestora;
3) precizarea indicelui de calitate şi indicilor tehnico – economici ai produsului proiectat;
4) estimarea calităţii produsului proiectat şi a corespondenţei cu Tema Tehnică.

3.4.5. Elaborarea documentaţiei de lucru – DL (GOST 2.121 - 73)


Documentaţia de lucru reprezintă descrierea tehnică (documentaţia care prezintă
caracteristica completă a modelului produsului proiectat) şi setul de şabloane ale produsului
proiectat (şabloane de bază, derivate şi auxiliare).
DL include următoarele documente:
• specificarea reperelor;
• desenul de asamblare;
• schemele de gradare şi gradarea şabloanelor;
• descrierea tehnică.
Documentaţia de Lucru se elaborează pentru realizarea modelului etalon experimental şi industrial
al produsului proiectat pe baza documentaţiei „TP” (proiect tehnic).
Elaborarea DL presupune realizarea următoarelor lucrări:
1) elaborarea şabloanelor;
2) confecţionarea modelului primar şi definitivarea şabloanelor;
3) gradarea şabloanelor;
4) elaborarea descrierii tehnice.

12
Disciplina: Elaborarea Documentaţiei de Proiectare
T1. Generalităţi. Etapele de elaborare a documentaţiei de proiectare.

Schema 1. - Stadiile de proiectare a modelelor noi de îmbrăcăminte în corespondenţă cu SUDTC

Tema Tehnică Studierea tendinţelor modei


Definitivarea cerinţelor impuse produsului
Prezentarea caracteristicilor produsului

PropunereTehnică Elaborarea schiţelor


Alegerea soluţiilor optime din punct de vedere a
indicilor tehnico - economici

Schiţa de Proiect Schiţa modelului


Alegerea materialelor
Confecţionarea modelului produsului

Proiect Tehnic Elaborarea şabloanelor


Alegerea tehnologiei de confecţionare
Confecţionarea modelului etalon

Documentaţia de Lucru Descrierea Tehnică

Produs Model Serie Fabricaţie


unicat experimental de referinţă industrială

Serie Fabricaţie
experimentală industrială

13

S-ar putea să vă placă și