Sunteți pe pagina 1din 10

Unitatea de învatare 1: 

CLINCHET DE TOAMNĂ
SĂPTĂMÂNA 9-27 SEPTEMBRIE

Compete
Activităţiintegrate/pe discipline;
Ziua ntespecifi Detalii de continut Resurse Evaluare
organizareacolectivului de elevi
ce

Luni  Festivitatea de deschidere a noului an școlar


“Săfacemcunoștință” – dialog cu copiiișipărinții
Marti RELIGIE
LIMBA FRANCEZA
EDUCAȚIR FIZICA
Lb.rom .Prima zi de şcoală după . : fișa de lucru, caiet, planșe evaluare orală și
1.5 Edmondo De Amicis activităţi de grup în care soluţionarea temei b. conversaţia, explicaţia, exerciţiul, scrisă
2.1 Sunetul, litera, vocalele şi necesită angajarea verbală a tuturor membrilor munca
3.1 consoanele. Cuvântul. c. forme de organizare a colectivului:
3.3 Despărţirea în silabe .Sensul - discutarea aspectelor relevante descoperite în frontal, individuală,
2 ore cuvintelor. Ortografia şi text/ carte referitoare la personaj (de exemplu,
punctuaţia „Ce îi place personajului? Cum se mişcă/se
deplasează? Ce jucării are şi cum se joacă? Cum
îşi petrece timpul liber?” etc.)
- activităţi în perechi pe baza unor întrebări
reciproce
- realizarea, în perechi sau în grup, a unei
diagrame Venn pornind de la aspectele comune şi
de la diferenţele referitoare la anumite elemente
din text

Lb.rom .Prima zi de şcoală după . : fișa de lucru, caiet, planșe evaluare orală și
Miercu 1.5 Edmondo De Amicis activităţi de grup în care soluţionarea temei b. conversaţia, explicaţia, exerciţiul, scrisă
ri 2.1 Sunetul, litera, vocalele şi necesită angajarea verbală a tuturor membrilor munca
3.1 consoanele. Cuvântul. c. forme de organizare a colectivului:
3.3 Despărţirea în silabe .Sensul - discutarea aspectelor relevante descoperite în frontal, individuală,
2 ore cuvintelor. Ortografia şi text/ carte referitoare la personaj (de exemplu,
punctuaţia „Ce îi place personajului? Cum se mişcă/se
deplasează? Ce jucării are şi cum se joacă? Cum
îşi petrece timpul liber?” etc.)
- activităţi în perechi pe baza unor întrebări
reciproce
- realizarea, în perechi sau în grup, a unei
diagrame Venn pornind de la aspectele comune şi
de la diferenţele referitoare la anumite elemente
din text

Mate. Numerele naturale cuprinse generarea/completarea unor șiruri de numere mai materiale: fișa de lucru, caiet, planșe evaluare orală și
1.2 între mici decât 10 000, ale căror cifre îndeplinesc b. procedurale: conversaţia, explicaţia, scrisă
2.1 0-10 000 condiţii date exerciţiul, muncaindependentă
2.2 - identificarea cifrelor unităţilor/ zecilor / sutelor / c. forme de organizare a colectivului:
2.3 miilor / zecilor de mii/ frontală, individuală
- generarea de numere mai mici decât 10 000,
care îndeplinesc condiţii date
- compararea unor numere mai mici sau egale cu
10 000 utilizând algoritmul de comparare
- precizarea succesorului şi a predecesorului unui
număr
- rotunjirea unui număr dat la ordinul solicitat, pe
baza regulilor de rotunjire
Geograf . Orizontul. - recunoaşterea unor termeni care reflectă materiale: •
1.11.2. Liniaorizontului. Puncte realitatea observabilă în texte din manual/texte manuale Observaresistemat
1.32.3. cardinale complementare; b. procedurale: conversaţia, explicaţia, ică
3.14.1. - definirea, în formulări proprii, a sensului exerciţiul, munca independentă (evaluareorală)
4.3. termenilor de bază învăţaţi; c. forme de organizare a colectivului: • Probăscrisăde
- reformularea unor texte, cu păstrarea sensului frontală, individuală evaluareformativă
termenilor învăţaţi; (fişă de lucru
a) identificarea unor elemente şi fenomene pe
baza informaţiilor din experienţialul cotidian;
d) precizarea principalelor elemente observabile
care formează realitatea geografică
înconjurătoare;
. d) exprimarea poziţiei obiectelor identificate, cu
ajutorul punctelor cardinale sau prin raportare
reciprocă;
a) explorarea unor surse de informare noi şi
alternative pentru lărgirea orizontului de
cunoaştere;
a) prezentarea unor elemente observabile
referitoare la diversitatea naturală şi umană
(peisaje, grupuri şi colectivităţi umane etc.).

LIMBA FRANCEZA
EDUCAȚIE FIZICA
Joi Lb.rom Substantivul Reactualizareacunoștințelordespre subst. . materiale: fișa de lucru, caiet, planșe evaluare orală și
1.5 Exercițiide identificare a subst. b. procedurale: conversaţia, explicaţia, scrisă
2.1 Exercițiide identificare a număruluișigenului exerciţiul, munca independentă
3.1 subst. c. forme de organizare a colectivului:
3.3 frontală, individuală,

Mate -Adunarea și scăderea nr. - compunerea şi descompunerea numerelor . materiale: evaluare orală și
2.4 nat. În concentrul 0- 10 000, naturale în concentrul 0 – 10 000, utilizând manuale scrisă
5.1 fără și cu trecere peste ordin adunarea şi scăderea, cu trecere și fără trecere b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
peste ordin exerciţiul, munca independentă
- joc Șotronul cu puncte, care solicită c. forme de organizare a colectivului:
compunerea/ descompunerea numerelor din frontală, individuală,
concentrul 0 – 10 000
- efectuarea de adunări și scăderi fără trecere
peste ordin, cu numere în concentrul 0 – 10000,
utilizând algoritmi de calcul, descompuneri
numerice şi proprietăţile operaţiilor
- utilizarea proprietăţilor adunării în calcule
- utilizareaterminologiei rontal operațiilor de
adunareșiscădere .
St. Ale • Părinţi şi urmaşi în lumea Recunoașterea unor caracteristici ale unor corpuri -manual, caietul elevului, Observareasistem
nat vie Explicarea unor fenomene, proceseși a relațiilor -conversaţia, observarea dirijată, atică
1.1 dintre corpuri explicaţia, învăţarea prin descoperire,
1.2 Identificarea și explicarea asemănărilor și experimentul, dezbaterea, demonstraţia.
deosebirilor dintre corpuri • Forme de organizare a coleb.
procedurale: conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, munca independentă
c
Ed.civ • Localitatea şi domiciliul Recunoașterealocurilorde apartenențălocală manual, decupaj din reviste, ziare, atlas, evaluare orală și
1.1; 1.2; Identificareaunoprelementerelevantede glob pământesc, hărţi, volume cu scrisă
3.1; 3.2; apartenență la comunitatealocală operele literare utilizate, dicţionar, puiet
de pomi, unelte agricole, aparat de
fotografiat, caietul elevului.
• Resurse procedurale: conversaţia,
observaţia dirijată, exerciţiul, jocul
didactic, dezbaterea.
• Forme de organizare a colectivului de
elevi: activitate frontală, de grup,
independentă, în perechi.
Lb.rom Statu-Palmă-Barbă- Reactualizareacunoștințelordespretextulnarativ . materiale: fișa de lucru, caiet, evaluare orală și
1.5 CotdupăFraţiiGrimm.Textul Ex. de ordonare a ideilor principale scrisă
2.1 literarnarativ Ex de explicare a unorexpresii b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
Vineri
3.1 Exprimareauneiopiniiînlegăturăcufaptedintext exerciţiul, munca independentă
3.3 Povestireaorală c. forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală,

Mate -Înmulțirea și împărțirea - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în . materiale: evaluare orală și
2.5 numerelor naturale 0-100 calcule (2.5); manuale scrisă
5.1 - utilizarea terminologiei specifice operației de b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
înmulțire (5.1); exerciţiul, munca independentă
- efectuarea unor operații simple de înmulțire c. forme de organizare a colectivului:
folosind suport intuitiv (2.5); frontală, individuală
- rezolvarea unor probleme date, în două moduri,
folosind proprietățile înmulțirii (5.1)

AVAP Linia, punctul, forma Discuțiidesprefelulliniilor, despremodul de a. materiale: manuale, coli , planșe, Probăpractică
1.1 Intrecerșipământ- așezaresaude obținere a unorpuncte acuarele, pensule, culori
2.1 subiectaplicativ Realizareaunordesenecupăsări b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
2.2 exerciţiul, muncaindependentă
c. forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală,
J.M Tehnici de Gestionarea relațiilor intra-grup și inter-grup în Mingi, ștafete, corzi Aprecieri
2.1 comunicareeficientăînjocuri activitățile de joc și mișcare b. procedurale: conversaţia, explicaţia, selective
2.2 de mișcare - realizarea unor sarcini de colaborare în c. forme de organizare a colectivului:
(De exemplu, gesturi, practicarea activităților de joc și mișcare frontală, individuală Evaluareorala
semne, semnale) - implicarea activă în evitarea/ medierea
conflictelor în activitățile de joc și mișcare

SĂPTĂMÂNA 16-20 SEPTEMBRIE


Lb.rom Pronumele Reactualizareacunoștințelordesprepronume. . rontal : fișa de lucru, caiet, planșe Observareasistem
1.5 Exercițiide identificare a pronumelui. b. rontal en: conversaţia, explicaţia, atică
2.1 Exercițiide identificare a exerciţiul, munca rontal ent
Luni 3.1 număruluișipersoaneipron. c. forme de organizare a colectivului:
3.3 rontal, individuală

Mate -Probleme care se rezolvă - identificarea unor informații utile rezolvării . materiale: evaluare orală și
3.1 prin cele patru operații unor probleme/situații de viață folosind manuale scrisă
5.2 imagini/simboluri/reprezentări ; b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
- identificarea şi analiza datelor și culegerii exerciţiul, munca independentă
informațiilor în vederea rezolvării unor probleme; c. forme de organizare a colectivului:
- interpretarea datelor prin compararea numerelor frontală, individuală
implicate, prin stabilirea de
asemănări şi deosebiri, prin extragerea unor
informaţii semnificative ;
- rezolvarea unor probleme folosind informații
identificate în imagini/pliante
Istorie . Ce este istoria? alcătuirea de axe Resurse Observaresistemat
1.1 cronologiceprivindsuccesiuneaunorevenimente/pr • materiale: manual, caietul elevului, ică (probe orale,
1.2 oceseistorice ; fişe de lucru, ilustraţii; fişe de lucru,
4.3 . c) • procedurale: conversaţia, explicaţia, temăpentruacasă)
familiarizareacusimbolisticafundamentalădinmedi observarea dirijată şi nedirijată, • Probăscrisăde
ulcartografic (formele de relief, exerciţiul, învăţarea prin explorare şi evaluareformativă
reprezentăriconvenţionalepentrupeisajulantropicşi investigare;
de geografieumană) ;
. h) proiectareaşirealizareaunuicolţmuzeistic al Forme de organizare a colectivului:
claseişiutilizareaobiectelorcolecţionateîndiferiteo frontal, individual, în perechi, în echipă.
cazii.
M.M . Cum cântăm. - audiereaunorpiesemuzicale, cu Resurse materiale: ● evaluareorală
Cântareavocală încolectiv observareaunordiferenţieri de gen, expresivitate, manualul tipărit/digital,
tempo (lent/rapid), măsură (binară/ternară), ritm, caietul, surse audio
aspectedinamiceşitimbrale
- interpretarea vocală a cântecelor cu diferenţieri Resurse procedurale:
expresive datorate nuanţelor, tempo-ului, dar şi Metode: conversaţia, explicaţia,
sugestiilor mimice, unor gesturi coregrafice exerciţiul, munca independentă, jocul
sugestive didactic
Organizare:
activitate frontală
RELIGIE
LIMBA FRANCEZA
EDUCAȚIE FIZICĂ
Lb.rom Octombrie de George Reactualizareacunoștințelordespretextulînversuri, . materiale: fișa de lucru, caiet, planșe Observareasistem
1.5 Topîrceanu. Poezia despre vers, stofă b. procedurale: conversaţia, explicaţia, atică
2.1 Așezareacorectăînpagină a textuluiînversuri exerciţiul, muncaindependentă
Marti
3.1 c. forme de organizare a colectivului:
3.3 frontală, individuală

2 ore
Lb.rom Octombrie de George Reactualizareacunoștințelordespretextulînversuri, . materiale: fișa de lucru, caiet, planșe Observareasistem
1.5 Topîrceanu. Poezia despre vers, stofă b. procedurale: conversaţia, explicaţia, atică
2.1 Așezareacorectăînpagină a textuluiînversuri exerciţiul, muncaindependentă
3.1 c. forme de organizare a colectivului:
3.3 frontală, individuală

2 ore
Mate. Elemente de geometrie. descrierea poziţiei obiectelor din spaţiu, în raport Resurse materiale: imagini, scheme,  Tema de
3.1 cu alte obiecte (3.1); hărți, șah, Caietul elevului pentru clasa lucruînclasă:
- realizarea unor desene, respectând condiţii date a III-a– Matematică, Editura Intuitext identificareauno
(3.1); Resurse procedurale: conversaţia, robiecteînfuncți
- participarea la jocuri de strategie în care este explicaţia, exerciţiul, jocul didactic e de
necesară localizarea pieselor (ex.: șah) (3.1); descriereapoziți
- realizarea şi completarea unor tabele respectând eilor;
instrucţiuni în care se folosesc cuvintele „rând” şi realizarea de
„coloană” (3.1); desenerespectân
Miercu - stabilirea coordonatelor unui obiect într-o dcondiții date;
ri reprezentare grafică sub formă de reţea (3.1); stabilireacoordo
- descrierea structurii unui ansamblu de obiecte natelorunuiobie
(3.1); ctîntr-o rețea.
- jocuri de orientare în spaţiu (3.1);
- găsirea unor obiecte folosind indicii (3.1).
Geograf Orizontul apropiat (clasa, d) precizareaprincipalelorelementeobservabile materiale: •
1.1, 1.2, şcoala, cartierul, care formeazărealitateageograficăînconjurătoare; manuale Observaresistemat
1,3 localitatea). . d) exprimareapoziţieiobiecteloridentificate, b. procedurale: conversaţia, explicaţia, ică
2.3. Orientarea în orizontul cuajutorulpunctelor cardinale exerciţiul, munca independentă (evaluareorală)
3.14.1. 4.3 apropiat sauprinraportarereciprocă; c. forme de organizare a colectivului: • Probăscrisăde
a) explorareaunorsurse de informarenoişi frontală, individuală evaluareformativă
alternative pentrulărgireaorizontului de (fişă de lucru
cunoaştere;
a) prezentareaunorelementeobservabilereferitoare
la diversitateanaturalăşiumană (peisaje,
grupurişicolectivităţiumane etc.).
LIMBA FRANCEZA
EDUCAȚIE FIZICA
Lb.rom . Verbul Reactualizareacunoștințelordespreverb. . materiale: fișa de lucru, caiet, planșe Observareasistem
1.5 Exercițiide identificare a verbelorînenunțuri. b. procedurale: conversaţia, explicaţia, atică
2.1 Exercițiide identificare a exerciţiul, muncaindependentă
3.1 număruluișipersoaneiverbului c. forme de organizare a colectivului:
3.3 frontală, individuală

Mate Fracții - identificarea unităților . materiale: evaluare orală și


2.5 -Probleme fracționare fracţii, utilizând suport concret sau manuale scrisă
5.1 -Unități de măsură desene date: măr, tort, mulțimi de obiecte etc b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
(5.1); exerciţiul, munca independentă
- activități practice desfășurate pentru obținerea c. forme de organizare a colectivului:
de doimi, treimi, pătrimi, optimi, folosind coli de frontală, individuală
hârtie (2.1);
Joi - citirea şi scrierea unităților fracționare
corespunzătoare unui suport imagistic dat (2.1).

Ed.civ • Ţara natală: Însemnele Recunoașterealocurilorde apartenențănațională Resurse materiale: manual, decupaje din Observareasistem
1.1; 1.2; ţării Identificareaelementelorrelevantede apartenență reviste, ziare, atlas, glob pământesc, atică
3.1; 3.2; la diferitecomunități hărţi, dicţionar, volume cu operele
Descriereaportuluipopularromânesc literare utilizate, costume populare,
Enumerareaunortradițiișiobiceiuridin zona obiecte de artă specifice zonei,
noastră casetofon, caietul elevului;
• Resurse procedurale: conversaţia,
observaţia dirijată, exerciţiul, jocul
didactic, dezbaterea.
• Forme de organizare a colectivului de
elevi: activitate frontală, de grup,
independentă, în perechi.
Lb.rom Scriereaimaginativă - Reactualizareacunoștințelordepretextulcreativ : . materiale: fișa de lucru, caiet, planșe Observarea
Vineri 1.5 textulcreativ.Textul de părțiletextuluicreativ b. procedurale: conversaţia, explicaţia, sistematică
2.1 informareşifuncţional Realizareauneicompunericuexpresiiselectatedinpo exerciţiul, muncaindependentă
3.1 ezie c. forme de organizare a colectivului:
3.3 Reactualizareacunoștințelordepretextelede frontală, individuală
informareșifuncționale
Mate Ev. inițială Exercițiidiferite de testareacunoștințelordinclasa a . materiale: evaluare scrisă
2.5 III-a manuale
5.1 b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, munca independentă
c. forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală
AVAP Linia, punctul, forma Discuțiidesprefelulliniilor, despremodul de a. materiale: manuale, coli , planșe, Probăpractică
1.1 Intrecerșipământ- așezaresaude obținere a unorpuncte acuarele, pensule, culori
2.1 subiectaplicativ Realizareaunordesenecupăsări b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
2.2 exerciţiul, muncaindependentă
c. forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală,
J.M Adoptarea unor serii de Acceptareaechilibrată a Mingi, ștafete, corzi Aprecieri
2.1 roluri pentru oferirea de victoriei/înfrângeriiîncadruljocurilor de mișcare b. procedurale: conversaţia, explicaţia, selective
2.2 sprijin necondiționat - participarea la c. forme de organizare a colectivului:
(De exemplu, acțiuni în stabilirearolurilorșisarcinilorînechipă (căpitan de frontală, individuală Evaluareorala
perechi, grupuri mici, cu echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
schimbarea rolurilor la - participare la tragerea la sorți, la
fiecare execuție constituireaechipelor
- felicitareacoechipierilor/adversarilor
- autoanalizarandamentuluipropriu
- analizarandamentuluiechipelor
SĂPTĂMÂNA 23-27 SEPTEMBRIE
Luni Lb.rom Cartea. Rolulilustrațiilor Lecturatextului a. fișa de lucru, caiet, planșe evaluare orală și
1.5 Lansare de carte Ex. de intelegere a textului b. conversaţia, explicaţia, exerciţiul, scrisă
2.1 Observareailustrațieitextului, munca
3.1 discuțiidesprerolulpe care îl au ilustrațiile la un c. forme de organizare a colectivului:
3.3 text frontal, individuală,
Ex. De scrierecorectă a ortogramelorcel/ce-l
Mate  Formarea, citirea și - identificarea unor corespondenţe între două  manualul, numărătoarea de  Tema de
1.1 scrierea numerelor naturale mulţimi de numere, în situaţii practice ; poziționare, fișe de lucru; imagini care lucru în
2.1 0 – 1 000 000 - scrierea cu cifre / litere a unor numere din ilustrează folosirea numerelor în viața clasă:
intervalul 0 – 1 000 000 ; cotidiană scrierea unor
- citirea şi scrierea numerelor de la 0 la  Resurseprocedurale:conversaţia, numere,
1 000 000 ; explicaţia, exerciţiul respectând
- identificarea cifrelor unităţilor/ zecilor / sutelor / condiții date
miilor / zecilor de mii/sutelor
de mii dintr-un număr ;
- compunerea şi descompunerea numerelor din/în
sute de mii, zeci de mii, mii, sute, zeci şi unităţi
- numărare cu pas dat, în ordine crescătoare şi
descrescătoare, cu precizarea limitelor
intervalului
- identificarearegulii de construcţie a unuişir de
numere
Istorie 2. Timpul istoric şi mediul .1. a) alcătuireaşiprezentareaunei axe a Resurse Observare
1.1 geografic timpuluipe care să se • materiale: manual, caietulelevului, fişe sistematică (probe
1.2 reprezinteevenimentedinviaţapersonală, de lucru, ilustraţii, orale)
1.3 viaţafamilieisauistorialocalităţii natale; f) planşăcuereşiepociistorice;
3.1 precizareaevenimentelordintr-un • procedurale: conversaţia, explicaţia,
textcitit/audiatfolosindexpresiiprecum: la observareadirijatăşinedirijată, exerciţiul,
început/mai întâi/prima dată, apoi/dupăaceea, la învăţareaprinexplorareşiinvestigare;
urmă, în final/înacelaşitimp etc.;
g) aranjareauneisuccesiuni de Forme de organizareacolectivului:
enunţuridupăordinealogică de desfăşurare a frontal, individual, înperechi, înechipă.
evenimentelorşiînfuncţie de factorultimp; j)
alcătuirea de axe
cronologiceprivindsuccesiuneaunorevenimente/pr
oceseistorice;
1.2. e) lecturaunor texte care
ilustreazălegăturadintre om şimediu (ocupaţii,
locuinţe, obiceiuri);
1.3. c) realizareaunorhărţi/organizatorigrafici care
exemplificămăsurareatimpuluiînistorie (deceniu,
secol, mileniu); d) realizareaunei „istorii a
măsurăriitimpului“
pebazainformaţiilorselectatedinenciclopediitipărit
esau online;
3.1. a) lecturaunor
texte/surseistoricecucreionulînmână.

M.M . - interpretarea vocală a cântecelor cu diferenţieri manualultipărit/digital, ●


1.1.; 2.1.; Cântareavocalăîngrupurimi expresive datorate nuanţelor, tempo-ului, dar şi caietul, surse audio observaresistemati
3.1. ci. sugestiilor mimice, unor gesturi coregrafice Metode: conversaţia, explicaţia, că
Cântareavocalăindividuală sugestive exerciţiul, muncaindependentă, jocul ● evaluareorală
- jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor didactic ● temă de
sau între grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi Organizare: lucruînclasă
diferenţierea mişcărilor (cântarea activitatefrontală, individualăşipegrupe
melodiei/acompaniament, ritmul melodiei/metrul)
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării
muzicale, instrumente muzicale, percuţie
corporală

Lb.rom Cuvântul. Sensulcuvintelor Exersaredespărțiriiînsilabe a. fișa de lucru, caiet, planșe evaluare orală și
1.5 Variante de despărțire a cuvintelor la capăt de b. conversaţia, explicaţia, exerciţiul, scrisă
2.1 rând munca
3.1 Identificareaunorsinonime/ antonime c. forme de organizare a colectivului:
Marti 3.3 Formulare de enunțuri cu perechi de antonime frontal, individuală,

Lb.rom Momenteletextuluiliterarna Lecturatextului a.manualul, caiet, evaluare orală și


Miercu 1.5 rativ Ex. de intelegere a textului b. conversaţia, explicaţia, exerciţiul, scrisă
ri 2.1 GulerașCenușiudeD. Ex. de delimitare a textuluiînfragmente munca
3.1 Identificareamomentelortextuluinarativ c. forme de organizare a colectivului:
3.3 frontal, individuală,

Mate.  Compararea și ordonarea - compararea unor numere mai mici decât 1 000  manualul, numărătoarea de  Tema de lucru
2.1 numerelor 000 utilizând algoritmul de comparare poziționare, fișe de lucru; imagini care în clasă:
2.2 naturale -scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, ilustrează folosirea numerelor în viața compararea
0 – 1 000 000 utilizând semnele <, >, = cotidiană numerelor
- generarea de numere mai mici decât 1 000 000, Resurseprocedurale:conversaţia, naturale mai
care îndeplinesc condiţii date explicaţia, exerciţiul mici decât
1000000 prin
scrierea
semnului de
relație <, >, =.

Geograf Planul, distanţele în -recunoaşterea unor termeni care reflectă materiale → manual, caietul elevului, • Observare
1.1, 1.2, orizontul apropiat realitatea observabilă în texte din manual/texte ilustraţii, fotografii sistematică
1,3 complementare; • procedurale → conversaţia, explicaţia,
2.3. 3.14.1. -utilizarea termenilor geografici de bază în observarea dirijată, exerciţiul,
4.3 enunţuri proprii referitoare la elemente observate; demonstraţia, jocul, învăţare intuitivă,
-completarea unor texte lacunare, cu termeni învăţare prin descoperire
adecvaţi; Forme de organizare a colectivului:
-măsurarea distanţelor în clasă, în şcoală, în activitate frontală, activitate în perechi şi
orizontul local şi apropiat cu instrumente de echipă, activitate individuală
măsură adecvate (riglă, ruletă, compas etc.,
exprimate în unităţi standard şi nonstandard);
- utilizarea scării de proporţie;
- realizarea unor planuri simple ale clasei şi ale
şcolii, utilizând forme geometrice simple;
-explicarea, în cuvinte proprii, a legăturii dintre
un element şi semnul convenţional corespunzător;
-explicarea unor elemente redate în forme grafice;
- construirea planului clasei, al şcolii şi al
cartierului;

LIMBA FRANCEZA
EDUCAȚIE FIZICA
Lb.rom Semnele de punctuație Clasificareapropozițiilordupăscopulcomunicării a.manualul, caiet, evaluare orală și
1.5 Felulpropozițiilordupăscop Alcătuireaunorpropozițiienunțiative, interogative, b. conversaţia, explicaţia, exerciţiul, scrisă
2.1 ulcomunicării exclamative munca
3.1 Identificareatipurilor de propozițiiîntr-un c. forme de organizare a colectivului:
3.3 fragment dat frontal, individuală,

Mate  Compararea și ordonarea - precizarea succesorului şi a predecesorului unui  Resurse materiale: manualul  Evaluarea
2.2 numerelor număr (2.3); numărătoare de poziționare, fișe de după
2.3 naturale - ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor lucru rezolvarea
0 – 1 000 000 numere mai mici sau egale cu 1 000 000 (2.3);  Resurseprocedurale:conversaţia, sarcinilor de
-scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, explicaţia, demonstrația, exerciţiul învățare
utilizând semnele <, >, = (2.2);
Joi - determinarea unor numere care să respecte
condiţii date (mai mic decât ...., mai mare sau
egal cu .... etc.) (2.3).
St. ale nat • Adaptări ale animalelor la -utilizareaunormodelepentruobservarearelațiilor manual, caietul elevului, planşe, fişe de • observarea
1.1; condiţii de viaţă din diferite dintre corpuri, fenomene, procese; lucru, ghivece cu plante, sistematică
1.2; medii -organizarea în tabele a datelor obținute din • conversaţia, observarea dirijată, • probă orală
2.1; 2.2; investigații explicaţia, învăţarea prin descoperire,
2.3; 2.4; -formularea de concluzii experimentul, dezbaterea, demonstraţia.
-formularea de întrebări și răspunsuri
Ed.civ Țaranatală. Țaraîn care • comentareaunorfragmenteșiilustrații cu conținut • materiale • formativă
1.1. locuim civic specific temei; – manual • complementară
1.2. • definireatermenilor: țară, țaranatală, popor, – C.D.
3.1. patrie; – caiet
• exerciții de consolidare/fixare a • procedurale
noțiunilorînvățate – completareaunei scheme; – conversația
– explicația
Lb.rom Spatiul, Identificareaspatiului, a.manualul, caiet, evaluare orală și
1.5 timpulșipersonajeleîntextul timpuluișipersonajelorîntextulnarativ b. conversaţia, explicaţia, exerciţiul, scrisă
Vineri 2.1 narativ Alcătuireaplanuluisimplu de idei munca
3.1 Planulsimplu de idei Povestireaorală a unui fragment c. forme de organizare a colectivului:
3.3 frontal, individuală,
Mate Rotunjireanumerelornatural - rotunjirea/ aproximare la zeci/ sute/ mii/ zeci de  Resurse materiale: manualul  Evaluarea
2.3 e 0 – 1 000 000 mii/ sute de mii a unor valori numerice (număr de numărătoare de poziționare, fișe de după
locuitori, preţuri, distanţe etc.)(2.3); lucru rezolvarea
- rotunjirea la zeci/ sute/ mii/ zeci de mii/sute de  Resurseprocedurale:conversaţia, sarcinilor de
mii a unui număr dat pe baza regulilor de explicaţia, demonstrația, exerciţiul învățare
rotunjire (2.3);
- gruparea unor numere date în funcție de
numărul la care se rotunjesc (2.3);
- utilizarea, în exprimare, a rotunjirii unor numere
date (2.3);
- înlocuirea unor numere cu rotunjirea lor pentru
a compune un mesaj accesibil ascultătorilor
despre distanțe (2.3).
AVAP Elemente de limbaj plastic: Exersareatehnicii origami Hârtie, manualul Probăpractică
2.1 forma Realizareaunorobiecte cu tehnica origami Resurseprocedurale:conversaţia,
2.2 Expunereaobiectelorrealizate explicaţia, exerciţiul
2.3

J.M Supravegherea respectării Asumarea responsabilitatilor in indeplinirea Terensport,creta,cerculete Aprecieri


2.1 regulilor și a ordinii în rolurilor individuale repartizate in cadrul selective
2.2 desfășurarea jocurilor Între grupului, in activitatile de joc si miscare
două focuri -indeplinirea adecvata a rolurilor de conducere/ Evaluareorala
subordonare in cadrul activitatilor de joc si
miscare
-participarea la repartizarea rolurilor in cadrul
Evaluarepractica
grupurilor
-participarea la constituirea echipelor