Sunteți pe pagina 1din 26

PROIECTAREA UNITĂȚII TEMATICE 7

Gata de aventură
Clasa a IV – a
Perioada: 3 săptămâni (S22 – S24)
11. 03. 2019 – 29. 03. 2019

Ziua/ data Disciplina Comp. Detalieri de Activități integrate/ pe discipline Resurse Evaluare
specifice conținut
Luni 11.03 Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Textul literar - citirea individuală, în gând, a textului suport ; Resurse materiale:  Temă de lucru în
1.4.; 1.5. narativ - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin manual, laptop, fișe clasă
2.5.;3.1. - raportare la contextul în care apar; de lucru -formulare de
3.2.; 3.4. Text suport ,,Cipi, - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri Resurse procedurale: răspunsuri la
3.6. acest pitic uriaș” proprii; conversația euristică, întrebări
de Fodor Sàndor - citirea în forme variate a unor enunţuri din explicația, procedee
text - în lanţ, ştafetă ; de citire activă,
- joc Semaforul emoțiilor: selectarea din text a predicția, Jurnalul cu
unor cuvinte/expresii/enunțuri care sugerează sau dublă intrare
produc anumite emoții sau reacții, asocierea
Ed. civică 3.1. acestora cu o anumită culoare și așezarea lor în
propriul semafor (care va avea 3 culori) ;
Științe 2.1. - discutarea rolului unor cuvinte din text de a crea
/ sugera anumite imagini vizuale/auditive/olfactive
Matematică 5.2. de a induce emoții și de a provoca reacții cititorului;
Istorie 1.1.; 1.2. Cucerirea - analizarea unor tablouri, picturi de la pag. 22; Resurse materiale Observare
1.3.;2.1. Independenței în - observarea drumurilor, marcate pe hartă, pe care manual, laptop, sistematică
2.2; 3.1. timpul regelui Carol s-au deplasat trupele române / otomane / rusești ; videoproiector, fișe
3.2.; 4.1. I (1877 – 1878) - citirea unor texte, reportaje din vremea lui Carol Resurse procedurale:
I, formulare de răspunsuri pe baza celor citite; conversația euristică,
Geografie 3.1. - prezentarea realizărilor din timpul domniei lui explicația, exercițiul,
Carol I; Știu/Vreau să știu /Am
- exprimarea propriei păreri referitoare la intrarea învățat, jurnalul cu
LLR 3.4.; 3.6. României în război, alături de Imperiul Rus; dubla intrare, SINELG

1
- lecturarea textului ,,Luarea Griviței” după Mihail
Sadoveanu;
- completarea unui tabel cu pasaje din text /
comentariile acelor pasaje;
JOC Știri importante:
Fiecare copil își va imagina că este prezent la
JM 2.2. evenimentele petrecute în lecție și în calitate de
reporter va realiza un articol relatând
evenimentele principale.Feicare articol trebuie sa
aibă un titlu și 1 -2 imagini, de la fata locului,
desenate de copil.
Științe ale naturii 1.1.;12.; Mărturii ale vieții - observarea unor imagini referitoare la animale din Resurse materiale:  Temă de lucru în
2.1.; 2.2. din trecut trecut / de azi; manual, imagini ,fișe clasă
2.3. - lectura unor scurte texte / vizionare de filmulețe, de lucru, laptop -completarea unui
2.4. Animale din trecut. pentru înțelegerea vieții animalelor din trecut, cu Resurse procedurale: organizator grafic
2.5. Animale de azi scopul de a putea face o comparație cu cele de azi; conversația euristică,
Fosile - alcătuirea unei Fișe a animalelor; explicația, observarea
LLR 3.6.; 4.5. - formularea unor răspunsuri la întrebări date; dirijată, SINELG
- descrierea unor animale; organizatorul grafic,
Matematică 5.2. -completarea unui tabel cu aspecte pozitive și problematizarea,
negative/ înmulțire / hrană a animalelor din trecut; diagram Venn
Ed. civică 3.1. -stabilirea cauzelor care au dus la dispariția acestor
animale;
Scriere creativă: redactarea unui text despre
dinozauri, folosind cuvinte date.
Opțional
-Comunitatea
noastră
Ed. fizică

Marți Geografie 1.3. Elemente de - gruparea elementelor geografice observate pe hartă Resurse materiale:  Observarea
2.3. prezentare a unei în raport cu anumite criterii indicate; manual, harta sistematică
3.1. regiuni. - exerciţii de identificare a celor 16 regiuni României, fișe de
3.2. Caracterizarea geografice, denumirea acestora; lucru, atlas geografic

2
4.1. regiunii - identificarea regiunii după enunțuri date; Resurse procedurale:
4.3. - caracterizarea unei regiuni din jurul orizontului conversația
local; euristică, învățare
LLR - identificarea pe harta murală a României / în prin descoperire,
4.5. Atlasul geografic a unor elemente caracteristice explicația, exercițiu,
Științe orizontului local; mozaic, ciorchin
2.1. - realizarea unui text geografic în care se prezintă
Ed. civică caracteristici naturale lae regiunii din jurul
orizontului local;
- recunoașterea în imagini o anumită regiune
geografică;
- completarea unor enunțuri lacunare.

Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Textul literar -identificarea momentelor importante ale textului; Resurse materiale:  Temă de lucru în
1.4.; 1.5. narativ - completarea unor enunțuri lacunare; manualul, fișe de clasă
2.5.;3.1. - alcătuirea unei hărți a personajelor; lucru, creioane - transformarea
3.2.; 3.4. Dialogul. - completarea unui tabel cu informații din text; colorate unui dialog în
3.6. Povestirea - transcrierea fragmentului în care este prezentată Resurse procedurale: povestire
Broasca; conversaţia euristică,
Geografie 3.1. Text suport ,,Cipi, - găsirea enunțurilor care îl caracterizează pe Cipi; explicaţia, exerciţiul,
Științe 2.1. acest pitic uriaș” - redactarea întâmplărilor care s-au petrecut în Scheletul de recenzie
MM 2.1.; 3.1. de Fodor Sàndor viața lui Cipi între două momente indicate; Conversaţia, Mozaic,
AVAP 1.2. - prezentarea unor opinii referitoare la Diamantul, Exercițiul,
comportamentul personajelor din text, Floare de lotus, Jurnal
argumentarea lor; cu dublă intrare, Lasă-
JOC: Cine sunt? mi mie ultimul cuvânt,
Se scrie pe bileţele nume ale personajelor tetului, jocul didactic
apoi se lipesc copiilor pe spate fără ca aceştia să
vadă ce scrie pe bileţel. Fiecare copil îşi va alege un
coleg pe care să-l întrebe Cine sunt?, iar acesta va
trebui să mimeze personajul respectiv.
- completarea unor spații lacunare;
- exerciții de transformare a vorbirii directe în

3
vorbire indirectă;
povestirea dialogului dintre Cipi și Pasărea;
- exerciții de scriere corectă;
- găsirea verbelor corespunzătoare pentru munca
fiecărui personaj;
- transformarea ultimului dialog din text în
povestire;
- imitarea săriturii broscuțe;
- interpretarea cântecului În pădurea cu alune
- reprezentarea textului printr-un desen.
Matematică 2.1. Fracții. Diviziuni ale Citirea și scrierea fracțiilor subunitare, Resurse materiale : Evaluare după
2.2. întregului: sutimea supraunitare și a celor echiunitare; manual, fișe de lucru rezolvarea
2.3. Reprezentarea intuitivă a unei fracții utilizând Resurse procedurale: sarcinilor de lucru
2.4 desene, hașuri, decupaje etc. conversația,
Exerciții practice de obținere a unor fracții observarea
echivalente; dirijatăexplicația,
AVAP 1.2. Poziționarea pe axa numerelor a unor fracții cu exercițiu,
același numitor. problematizarea
Reprezintarea unor fracții prin desene;
3.1.
Ed. civică Scrierea si citirea unor fracții care sunt
reprezentate prin desen;
Rezolvare de probleme;
Încercuirea numitorilor și a numărătorilor cu culori
diferite;
Scrierea fracțiilor: două treimi, șapte noimi etc.
Reprezentarea / scrierea / identificarea fracțiilor
după criterii date;
Reprezentarea unor fracții pe o axă.
LB. ENGLEZĂ

4
Miercuri

Limba română 1.2.; 2.5. Verbul - selectarea, dintr-un fragment al textului studiat, Resurse materiale: Temă de lucru în
4.5. a unor cuvinte care indică acţiuni; manual, fișe de lucru clasă
Numărul și - completarea unor propoziţii lacunare cu verbe Resurse procedurale: - identificarea și
persoana verbului potrivite; conversația euristică, analiza verbelor
Ed. civică 3.1. - selectarea verbelor dintr-un set de cuvinte dat; explicația, exercițiu
- sublinierea verbelor în enunțuri date; organizatorul grafic, Interevaluare
Matematică 5.2. - schimbarea formei verbului, după un model dat; cubul, analiza
- alcătuiri de enunțuri în care unele cuvinte să aibă gramaticală
înțelesuri diferite (mătură, sare, poartă) ;
- transformarea unor substantive în adjective și
verbe (schimbarea valorii morfologice);
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc
ortograme;
- scrierea unui verb reprezentativ pentru expresii
date
- analiza unor verbe din enunțuri date;
- alcătuirea unor propoziții după scheme date.
Educație civică 2.4.; Apărarea - -discuții pe baza unor imagini; Resurse materiale:  Temă de lucru în
3.2.; drepturilor - - observarea unor sigle, citirea a ce semnifică manual, fișe de lucru, clasă
copilului fiecare; laptop, videoproiector - realizarea unui
- - lecturarea fragmentului ,,Amintiri din copilărie” Resurse procedurale: afiș
LLR 3.3. de Ion Creangă; conversația euristică,
- exprimarea unor păreri privind relatarea unor explicația, R.A.I,
cazuri; observarea dirijată,
AVAP 1.2. - stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri studiu de caz, explozia
referitoare la apărarea drepturilor copilului; stelară
- realizarea unui afiș pentru donarea de haine,
jucării, rechizite.

5
Matematică 2.1. Fracții. Diviziuni ale Citirea și scrierea fracțiilor subunitare, Resurse materiale : Evaluare după
2.2. întregului: supraunitare și a celor echiunitare; manual, fișe de lucru rezolvarea
2.3. sutimea Reprezentarea intuitivă a unei fracții utilizând Resurse procedurale: sarcinilor de lucru
2.4 desene, hașuri, decupaje etc. conversația,
Exerciții practice de obținere a unor fracții observarea
echivalente; dirijatăexplicația,
AVAP 1.2. Poziționarea pe axa numerelor a unor fracții cu exercițiu,
același numitor. problematizarea
Reprezintarea unor fracții prin desene;
3.1.
Ed. civică Scrierea si citirea unor fracții care sunt
reprezentate prin desen;
Rezolvare de probleme;
Încercuirea numitorilor și a numărătorilor cu culori
diferite;
Scrierea fracțiilor: două treimi, șapte noimi etc.
Reprezentarea / scrierea / identificarea fracțiilor
după criterii date;
Reprezentarea unor fracții pe o axă.
AVAP 1.2; MĂIESTRIE ȘI - participarea la exerciții-joc de explorare a Resurse materiale: Aprecieri
2.1; CREAȚIE Albumul legăturii dintre cuvinte cheie și compoziții plastice, a. materiale: caietul individuale și
meu (Fotografia ca sculpturi, fotografii etc. (subiectul de arte vizuale şi
2.3; limbaj)
colective
2.4. compoziției/lucrării) abilităţi practice,
aparat foto,
- selectarea intenționată a diverselor materiale calculator,
Ed. civică 3.1. (culori de apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină imprimantă
etc.), în vederea obținerii unor rezultate anticipate
Matematică 1.2. b. procedurale:
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării conversaţia,
diferitelor materiale, prin experiment practice explicaţia,
demonstraţia,
- organizarea compozițională după reguli stabilite
observaţia,
inițial, a suprafeței sau a spațiului plastic, cu
exerciţiul.
ajutorul elementelor de limbaj
c. forme de organizare
- realizarea de compoziții plastice având ca punct a colectivului:
de plecare cuvinte cheie sau expresii literare la activitate frontală,

6
alegere activitate individuală

- realizarea de compoziții simple folosind aplicații

Joi

Limba română 1.1.; 1.2. Textul literar - lectură activă, cu creionul în mână; Resurse materiale :  Temă de lucru în
1.4.; 1.5. - citirea individuală, în gând, a textului suport ; manual, fișe de lucru clasă
2.5.;3.1. Text - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și al Resurse procedurale : -formulare de
3.2.; 3.4. suport ,,Povestea a expresiilor din text prin raportare la contextul în conversația,explicația, răspunsuri la
3.6. doi pui de tigru, care apar şi confruntarea cu sensurile oferite de mozaic, exercițiul, întrebări
numiți Ninigra și dicţionar; jurnal cu dublă intrare
Aligru” de Nina - citirea în forme variate a unor enunţuri din text ,
Ed. civică 3.1. Casian în lanţ, ştafetă;
- formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează
Științe 2.1. informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din
textul citit;
Geografie 4.3. - citirea selectivă a textului pe baza unor repere
date de învățător;
- relatarea după întrebările investigatorului perfect
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu
ce?);
- selectarea variantei corecte de răspuns pentru
enunțuri date;
-citirea pe roluri a textului literar.
Matematică 2.1. Compararea - descompunerea unei fracții date pe Resurse materiale: Temă de lucru în
2.2. fracțiilor baza suportului imagistic al întregilor ; manual, fișe de lucru, clasă
2.3. - compararea fracțiilor cu același numitor; planșe - compararea
- identificarea unor fracţii, utilizând suport concret Resurse procedurale: fracțiilor
sau desene; conversaţia euristică,
- scrierea unor fracții reprezentate prin desene și explicaţia, observarea
Ed. civică 3.1. compararea acestora; dirijată, demonstrația,

7
- ordonare crescător / descrescător a unui șir de exerciţiul,
AVAP 1.2. fracții date; problematizarea
- compararea a două fracții cu același numitor sau
același numărător, pornind de la reprezentări
grafice sau prin ordonarea unor mulțimi de
obiecte;
- compararea a două fracții cu același numitor sau
cu același numărător folosind regulile de
comparare a fracțiilor

Ed. fizică
Limba engleză

Vineri

Matematică 2.1. Compararea - compararea a două fracții cu același numitor sau Resurse materiale: Evaluare după
2.2. fracțiilor același numărător, pornind de la reprezentări manual, culegere rezolvarea
2.3. grafice sau prin ordonarea unor mulțimi de Resurse procedurale: sarcinilor de
obiecte; conversaţia euristică, învățare
- compararea a două fracții cu același numitor sau explicaţia, exerciţiul,
Ed. civică 3.1. cu același numărător folosind regulile de problematizarea,
comparare a fracțiilor; reprezentarea grafică
AVAP 1.2. - ordonarea crescător / descrecător a frațiilor,
folosind axa numerelor;
- rezolvarea unor probleme ce conțin comparare
de fracții.
Muzică 1.3.; Alterații – Diez. - exersarea notaţiei duratelor, cu utilizarea Resurse materiale: Observare
2.1.; 3.1. Bemol. Becar noţiunilor de valori de note (notă întreagă, doime, manual, sistematică
pătrime, optime), respectiv de pauze (pătrime, caietul, laptop Aplicații practice
optime); Resurse procedurale
- jocuri de recunoaştere a înălţimilor şi valorilor de conversaţia,explicaţia,

8
JM 2.2. note deja scrise; exerciţiul, munca
-precizări privind alterațiile care au rolul de a independentă, jocul
Ed. civică 3.1. modifica înălțimea sunetelor muzicale ( urcare/ didactic
coborâre);
-recunoșaterea diezului și becarului ca semne
grafice de alterație;
-reproducerea unor portative în funcție de
semnele de alterație utilizate;
-transcrierea portativelor cântecului Alunelul
Limba română 1.1.; 1.2. Textul literar - lectură activă, cu creionul în mână; Resurse materiale :  Temă de lucru în
1.4.; 1.5. - citirea individuală, în gând, a textului suport ; manual, fișe de lucru clasă
2.5.;3.1. Text - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și al Resurse procedurale : -formulare de
3.2.; 3.4. suport ,,Povestea a expresiilor din text prin raportare la contextul în conversația,explicația, răspunsuri la
3.6. doi pui de tigru, care apar şi confruntarea cu sensurile oferite de mozaic, exercițiul, întrebări
numiți Ninigra și dicţionar; jurnal cu dublă intrare
Aligru” de Nina - citirea în forme variate a unor enunţuri din text ,
Ed. civică 3.1. Casian în lanţ, ştafetă;
- formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează
Științe 2.1. informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din
textul citit;
Geografie 4.3. - citirea selectivă a textului pe baza unor repere
date de învățător;
- relatarea după întrebările investigatorului perfect
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu
ce?);
- selectarea variantei corecte de răspuns pentru
enunțuri date;
- -citirea pe roluri a textului literar.

Joc și mișcare 1.1.;1.2.; Drepturile și „Între două focuri” Resurse materiale: Observare
1.3.; obligațiile Pe suprafața de joc se trasează un dreptunghi minge sistematică
participanților la despărțit în două zone printr-o linie de centru. Resurse procedurale
Ed. civică 3.1. jocurile de mișcare Elevii sunt împărțiți în două echipe, fiecare conversatia,explicația, Aperecieri
(De exemplu, dispunându-se cu jumătate din efectiv înapoia demonstrația, jocul individuale și

9
LLR 2.5. participant în uneia din liniile de fund ale dreptunghiului, iar colective
condiții egale la joc, cealaltă jumătate se dispune, în linie, în jumătatea
respectarea dreptunghiului opusă liniei proprii de fund. Prin
regulilor și a tragere la sorți se acordă o minge uneia dintre
celorlalți echipe care, la semnalul de începere a jocului, o
participanți) pasează între cele două linii (focuri) încercând să
surprindă și să atingă cu mingea unul dintre
componenții echipei adverse aflat între liniile
proprii. Fiecare atingere cu mingea a unui adversar
aduce echipei un punct. Când mingea iese în afara
terenului de joc, ea va fi repusă în joc de către
echipa adversă. După o repriză de 3 minute,
echipele schimbă pozițiile liniilor, cei din centru
trecând înapoia liniilor de fund.
Câștigă echipa care acumulează cel mai mare
număr de puncte.
RELIGIE

Săptămâna 2
Luni Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Textul literar - recitirea textului în lanț; Resurse materiale:  Evaluare după
1.4.; 1.5. - exprimarea acordului / dezacordului față de manual, fișe de lucru, rezolvarea
2.5.;3.1. Text anumite acțiuni, atitudini ale personajelor din sfoară, cartonașe, sarcinilor de
3.2.; 3.6. suport ,,Povestea a textul suport ; clame, markere învățare
doi pui de tigru, - completarea unor spații lacunare cu informații Resurse procedurale:
numiți Ninigra și relevante din text; conversația, exercițiu,
Istorie 1.1. Aligru” de Nina - completarea unui tabel cu citate din text; explicația, jurnalul cu
Casian - reprezentarea pe Axa timpului a acțiunilor din dublă intrare,metoda
Ed. civică 3.1. text, în ordinea desfășurării lor; pălăriilor gânditoare,
- realizarea fișei Harta textului; diagrama Venn, jocul
- împărțirea textului în două fragmente și didactic
JM 2.2. povestirea acestora;
- emiterea unor predicții referitoare la
continuarea textului;

10
- confruntarea predicțiilor făcute cu ce s-a
întâmplat, de fapt;
- formularea unor enunțuri despre cei doi pui de
tigru, în care se folosesc și ortograme;
JOC Lecția pe sfoară:
Fixează sfoara dintr-un colţ al clasei până în
celălalt. Pregăteşte-ţi o rezervă suficientă de
clame pe masă. Cere copiilor să te ajute în
rezumarea lecţiei în 5-8 enunțuri, pe care le scrii
apoi cu markerul pe cartoane şi le împarţi în
clasă. După ce le vor decora frumos, vor aşeza
enunțurile în ordine şi le vor prinde cu clame pe
sfoara de rufe. Pot rămâne în clasă un timp
pentru a le reaminti lecţia.

Istorie 1.1.; 1.2. Eroi ai primului - descrierea unor evenimente, din imagini date; Resurse materiale Evaluare după
1.3.;2.1. război mondial - citirea și discutarea textului de pa pagina 28; manual, laptop, rezolvarea sarcinilor
2.2; 3.1. (1914 – 1918) - notarea principalelor evenimente; videoproiector, fișe de lucru
3.2.; 4.2. - numirea personalităților marcante ale armatei Resurse procedurale:
române din Primul Război Mondial; conversația euristică,
Geografie 3.1. - observarea hărții și descrierea traseului explicația, SINELG,
armatelor care s-au confruntat pe teritoriul țării cadranele, exercițiul
LLR 3.3. noastre;
- numirea localităților unde s-au dat principalele
bătălii;
- lectura textului Mâinile ei albe și mici, după Petru
Demetru Popescu

Științe ale naturii 1.1.; 1.2. Soarele, planetele și - completarea unor enunțuri lacunare; Resurse materiale: Evaluare după
2.1.; 2.2. viața pe Pământ - stabilirea deosebirilor dintre o stea și o planetă; manual, fișe de lucru rezolvarea
2.3.; 2.4. - completarea unei scheme cu termeni Resurse procedurale: sarcinilor de
2.5. Recapitulare corespunzători; conversația euristică, învățare
- precizarea unor caracteristici ale vremii pentru explicația, exercițiul
fiecare dintre cele patru anotimpuri; organizatorul grafic,

11
- numirea unor viețuitoare diurne / nocturne; jurnalul cu dublă
LLR 4.1.; 4.5. - identificarea greșelilor dintr-un text dat și intrare
corectarea acestora;
Matematică 5.2. Scriere creativă: Redactarea unei scurte compuneri
cu titlul Soarele și viața omului
Opțional
-Comunitatea
noastră
Ed. fizică
Marți Geografie 1.2. Organizarea - observarea și numirea județelor României, de pe Resurse materiale: Observare
2.3. administrativă a hartă; manualul, fișe de sistematică
3.1. României - date referitoare la unități administrativ – lucru, hărți
3.2. teritoriale; Resurse procedurale:
3.3. - stabilirea valorii de adevăr pentru enunțuri date; conversaţia euristică,
4.2. - identificarea pe harta administrativă a României: explicaţia, lucru cu
4.3. orașe – municipiu reședință de județ care au harta, exerciţiul,
același nume cu al județului sau au nume diferite; observare dirijată,
- informații referitoare la capitala României, învăţarea prin
LLR 3.3. București; explorare şi
Științe 2.1. - discuții privind caracterizarea geografică a investigare
Matematică 5.2. județului natal și a localității natale;
- citirea graficelor de la pag. 35;
- studierea unor texte și extragerea informațiilor
geografice
Autoevaluare: Chestionar (pag.39)

Lb. și lit. română 1.2.; 2.1. Timpurile verbului - trecerea unor verbe de la prezent la trecut și Resurse materiale:  Temă de lucru în
2.4.; 4.1. viitor; manualul, fișe de lucru clasă
Text - scrierea formelor negative pentru verbe date; Resurse procedurale: - stabilirea
Ed. civică 3.1. suport ,,Povestea a - sublinierea verbelor în enunțuri date și stabilirea conversația, explicația timpurilor unor
doi pui de tigru, timpurilor acestora; exercițiul, cubul, verbe
MM 2.1. numiți Ninigra și - alcătuiri de enunțuri cu verbe la diferite numere / cadranele Observare
Aligru” de Nina persoane / timpuri; sistematică
Casian - completarea unor spații lacunare;

12
- formularea unor enunțuri cu ortogramele
va / v-a.
- selectarea verbelor din fragmente date;
- exerciții de analiză a verbelor;
- exerciții de scriere corectă;
- alcătuiri de enunțuri după scheme date;
- exerciții de schimbare a valorii morfologice a
unor cuvinte date;
- găsirea unor acțiuni potrivite pentru personaje
date;
Cântec – Grădina zoologică
Matematică 2.1. Fracţii subunitare, Citirea și scrierea fracțiilor subunitare, Resurse materiale:  Temă de lucru în
2.2. echiunitare, supraunitare și a celor echiunitare; manual, culegere clasă
2.3. supraunitare Reprezentarea intuitivă a unei fracții utilizând Resuse procedurale: - selectarea fracțiilor
2.4. desene, hașuri, decupaje etc. conversația euristică, subunitare,
Exerciții practice de obținere a unor fracții explicația, exercițiul, echiunitare,
echivalente; problematizarea supraunitare
Compararea a două fracții cu același numitor sau
Ed. civică 3.1. același numărător, pornind de la reprezentări
grafice sau prin ordonarea unor mulțimi de
AVAP 2.4. obiecte
Compararea a două fracții cu același numitor sau
cu același numărător folosind regulile de
comparare a fracțiilor.
Gruparea fracțiilor pe trei coloane: fracţii
subunitare, echiunitare, supraunitare, a unor
fracții date;
Scrierea unor fracții subunitare, echiunitare,
supraunitare ,folosind cifre date;
Înlocuirea unei litere cu un număr pentru ca o
fracție să fie subunitară, echiunitară, supraunitară.
Limba engleză

13
Miercuri
Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Textul literar - citirea individuală, în gând, a textului suport ; Resurse materiale: Temă de lucru în
1.4.; 1.5. - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin manual, fișe de lucru clasă
2.5.;3.1. Vic – pitic și-o raportare la contextul în care apar şi confruntarea Resurse procedurale: - formulare de
3.2.; 3.4. poveste din nimic, cu sensurile oferite de dicţionar ; conversația, exercițiu, întrebări pe
3.6. de Victoria Pătrașcu - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri explicația, floare de baza textului
proprii; lotus, RAI
- citirea în forme variate a unor enunţuri din text -
în lanţ, ştafetă ;
- discutarea rolului unor cuvinte din text de a crea
/ sugera anumite imagini vizuale / auditive
Ed. civică 3.1. /olfactive, de a induce emoții și de a provoca
reacții cititorului;
formularea unor întrebări al căror răspuns se
găsește în text (Unde? Care? Cine? Cum? De ce?
Ce? Când? Cu cine?)
Educație civică 1.3.; Norme morale și - formulare de răspunsuri privitor la normele Resurse materiale: Observare
2.4.; drepturi universale morale; manual, fișe de lucru, sistematică
3.2.; ale copilului - formulare de răspunsuri pe baza unor întrebări imagini etc.
3.3. cu suport vizual; Resurse procedurale:
AVAP 1.1. Recapitulare - numirea unor drepturi / îndatoriri ale copilului; conversația,
- emiterea unor motive pentru care copiii din explicația exercițiul,
imagini date nu au respectat norme morale; cubul, jocul didactic
LLR 2.5. - selectarea variantei corecte de răspuns;
- stabilirea valorii de adevăr a unor propoziții date.
JOC Arta scobitorilor
JM 2.2. Se împart copiilor 1 -2 scobitori și li se cere să
găsească o propoziție sau două, privitor la
drepturile / îndatoririle copiilor. Se acordă un timp
de cinci minute, apoi fiecare copil va citi ce a scris.

14
Matematică 2.1. Citirea și scrierea fracțiilor subunitare, Resurse materiale:  Temă de lucru în
2.2. supraunitare și a celor echiunitare; manual, culegere clasă
2.3. Reprezentarea intuitivă a unei fracții utilizând Resuse procedurale: - selectarea fracțiilor
2.4. desene, hașuri, decupaje etc. conversația euristică, subunitare,
Exerciții practice de obținere a unor fracții explicația, exercițiul, echiunitare,
echivalente; problematizarea supraunitare
Compararea a două fracții cu același numitor sau
Ed. civică 3.1. același numărător, pornind de la reprezentări
grafice sau prin ordonarea unor mulțimi de
AVAP 2.4. obiecte
Compararea a două fracții cu același numitor sau
cu același numărător folosind regulile de
comparare a fracțiilor.
Gruparea fracțiilor pe trei coloane: fracţii
subunitare, echiunitare, supraunitare, a unor
fracții date;
Scrierea unor fracții subunitare, echiunitare,
supraunitare ,folosind cifre date;
Înlocuirea unei litere cu un număr pentru ca o
fracție să fie subunitară, echiunitară, supraunitară.

Arte vizuale și 1.1.;1.2.; MĂIESTRIE ȘI - participarea la exerciții-joc de explorare a Resurse materiale:  Aprecieri
abilități practice 2.1.;2.2.; CREAȚIE legăturii dintre cuvinte cheie și compoziții plastice, a. materiale: caietul verbale individuale
Recapitulare. sculpturi, fotografii etc. (subiectul de arte vizuale şi
2.3.;2.4 Evaluare
și frontale
compoziției/lucrării) abilităţi practice,  Expunerea
lucrările realizate în
- realizarea de expoziții tematice pe baza tehnicilor: lucrărilor
această uniatea
LLR 3.3. Quilling, Origami, Kirigami, Tangram, împletituri din
tematică
fire/ pănuși de porumb, obiecte modelate în lut sau
pastă de modelaj, tricouri și sacoșe b. procedurale:
Științe 2.1. conversaţia,
decorate/personalizate, seturi cană – farfurie
decorate/ pictate, cadrane de ceas personalizate etc. explicaţia,
demonstraţia,
observaţia,

15
exerciţiul
c. forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală,
activitate individuală

Joi Limba engleză

Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Textul literar - recitirea textului în lanț; Resurse materiale:  Observarea
1.4.; 1.5. - notarea pe Axa timpului a acțiunilor din text, în manualul, fișe de lucru sistematică:
2.5.;3.1. Vic – pitic și-o ordinea desfășurării lor; Resurse procedurale: atitudinea elevilor
3.2.; 3.4. poveste din nimic, - completarea fișei Harta textului; conversaţia, exercițiu, faţă de sarcina dată
3.6. de Victoria Pătrașcu - găsirea însușirilor lui Vic, prin descrierea faptelor explicaţia, jurnal cu
lui (prezentate în text în mod direct / indirect); dublă intrare, SINELG,
= Aprofundare = - desenarea portretului lui Vic – pitic, așa cum și-l Tehnica viselor
imaginează copiii;
Istorie 1.1. - argumentarea unor opinii privitoare la povești;
- exemplificarea unor povești citite de copii;
Ed. civică 2.2. - Scriere imaginativă: Scrierea unui text, cu un
scurt dialog, în care să-și imagineze că au dispărut
AVAP 1.2. poveștile și să explice ce s-a întâmplat. Ei trebuie
să strecoare în povestea lor și ... un pic de bucurie.
Matematică 2.1. Adunarea fracțiilor Scrierea unei fracții ca sumă de fracții cu același Resurse materiale:  Tema pentru
2.4. cu același numitor numitor; manualul, fișe de lucru acasă:
Folosirea unor imagini pentru a calcula suma a Culegere - adunarea
două fracții; Resurse procedurale: fracțiilor;
Scrierea fracțiilor pe fiecare întreg, adunarea conversaţia,explicaţia, - reprezentare
acestora; problematizarea, prin desen a
Ed. civică 3.1. Adunări de fracții care au același numitor; demonstrația, sumei dintre două
Scrierea unor fracții ca sumă de două sau mai exerciţiul, jocul / trei fracții
AVAP 2.4. multe fracții cu același numitor; didactic.

16
Reprezentarea prin desen a sumei dintre două sau
trei fracții;
Selectarea perechilor de fracții, dintr-un set dat,
care prin adunare formează fracții echiunitare.
Ed. fizică

Vineri

Matematică 2.1. Scăderea fracțiilor Scrierea unei fracții ca diferență de fracții cu Resurse materiale:  Observarea
2.4. cu același numitor același numitor; manual, fișe de lucru sistematică:
Scăderi de fracții care au același numitor; Resurse procedurale: atitudinea elevilor
Scrierea unor fracții ca diferență de două fracții cu conversația, explicația faţă de sarcina dată
Ed. civică 3.1. același numitor; problematizarea,
Completarea cifrelor lipsă (numitori / numărători), demonstrația,
AVAP 2.4. folosind desene; exercițiul
Scrierea diferențelor fracțiilor reprezentate prin
desen;
Rezolvare de probleme.
Muzică și mișcare 1.1.; 1.3. Elemente de limbaj -exerciții de asociere corectă a notelor cu semnele Resurse materiale: Probă orală / scrisă
2.1.; 3.1. muzical muzicale; fișe de evaluare
-exerciții de alegere a variantei corecte de răspuns Resurse procedurale
Ed. civică 3.1. Recapitulare / -interpretare de cântece cunoscute conversația,explicația,
Evaluare munca independentă

Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Textul literar recitirea textului în lanț; Resurse materiale:  Observarea
1.4.; 1.5. - notarea pe Axa timpului a acțiunilor din text, în manualul, fișe de lucru sistematică:
2.5.;3.1. Vic – pitic și-o ordinea desfășurării lor; Resurse procedurale: atitudinea elevilor
3.2.; 3.4. poveste din nimic, - completarea fișei Harta textului; conversaţia, exercițiu, faţă de sarcina dată
3.6. de Victoria Pătrașcu - găsirea însușirilor lui Vic, prin descrierea faptelor explicaţia, jurnal cu
lui (prezentate în text în mod direct / indirect); dublă intrare, SINELG,

17
= Aprofundare = - desenarea portretului lui Vic – pitic, așa cum și-l Tehnica viselor
imaginează copiii;
Istorie 1.1. - argumentarea unor opinii privitoare la povești;
- exemplificarea unor povești citite de copii;
Ed. civică 2.2. Scriere imaginativă: Scrierea unui text, cu
un scurt dialog, în care să-și imagineze că
AVAP 1.2 au dispărut poveștile și să explice ce s-a
întâmplat. Ei trebuie să strecoare în
povestea lor și ... un pic de bucurie.
Joc și mișcare 1.1;1.2 Jocuri de mișcare „Ancorăm corabia la mal” Resurse materiale:  Observare
1.3. în aer liber Elevii sunt împărțiți în două echipe, dispuse frânghie sistematica
în coloane (strânse) câte unul, aflate față în față la Resurse procedurale:  probe practice
distanță de 1 – 1,5m, separate la mijlocul distanței conversaţia,
de o linie trasată pe sol. Copiii ambelor echipe explicaţia,
apucă cu palmele, o frânghie, egal repartizată ca demonstraţia, jocul
lungime celor două echipe. La semnal, ambele
echipe încearcă să deplaseze prin tracțiune, echipa
adversă, peste linia de mijloc. Se joacă de 3, 5, 7
Ed. civică 1.3.; 3.1. ori stabilindu-se echipa câștigătoare finală.
Religie

Săptămâna 3
Luni Lb și lit. română 1.1.; 1.2. Textul literar - argumentarea faptului că Vic – pitic și-o poveste Resurse materiale: Evaluare după
1.4.; 1.5. din nimic este un text narativ; manualul, fișe de lucru rezolvarea
2.5.;3.1. Vic – pitic și-o - transformarea dialogului dintre Vic și vrăjitoare Resurse procedurale: sarcinilor de
3.2.; 3.4. poveste din nimic, în povestire; conversația euristică, lucru
3.6. de Victoria Pătrașcu - povestirea, în scris, a unui fragment; explicația, exercițiul,
- identificarea verbelor din enunțuri date, jocul didactic
= Consolidare = precizarea numărului, persoanei și a timpului
acestora;
- selectarea, din text, verbe după criterii date;
- exerciții de schimbare a valorii morfologice;
Ed. civică 3.1. - stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri date;

18
JOC Găsește mesajul cheie:
JM 2.2 În faţa copiilor, dar în aşa fel încât ei să nu poată
vedea, învățătorul scrie o propoziție cheie pe un
bileţel, împătură bileţelul în două şi îl introduce în
plic. Cere copiilor să scrie pe bileţelele lor o
propoziție, care cred că este mesajul cheie. După
două minute deschide plicul şi îi lasă să compare
(mesajul lor cu al dascălului). Se poate verifica
astfel ce anume din lecţie i-a impresionat şi ce le-a
scăpat.

Științe 1.1.;1.2.; Soarele, planetele și Itemii probei de evaluare: Resurse materiale: Probă scrisă
2.1.;2.2.; viața pe Pământ - completarea unor enunțuri lacunare; fișe de evaluare
2.3.;2.4.; -stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri; Resurse procedurale:
2.5.;3.1. Evaluare sumativă - realizarea unor corespondențe etc. conversația, munca
independentă
Istorie 1.2.; 1.3. Regele Ferdinand și - citirea textului din manual pag.32; Resurse materiale: Observare
2.3.; 3.1. Marea Unire - extragerea și notarea datelor semnificative; manual, fișe de lucru, sistematică
3.2.; 4.1. - ordonarea etapelor înfăptuirii Marii Uniri; album istoric
- explicarea însemnătății actului istoric de la 1 Resurse procedurale:
Decembrie 1918; conversația,
- discutarea unor imagini; explicația, exercițiul,
- realizarea unei compuneri despre înfăptuirea Știu / Vreau să știu /
LLR 3.3.; 3.4. României Mari; Am învățat, cadranele,
- lectura textului ,,Visul împlinit” de Lucian Blaga; jurnalul cu dublă
- JOC Aruncă – Interoghează – Răspunde: intrare
JM Elevii se așază în cerc. Unul dintre ei scrie pe o
foaie de hârtie o întrebare în legătură cu lecția,
apoi i-o oferă unui alt participant. Cel căruia i s-a
adresat întrebarea răspunde, apoi formulează la
rândul său, o altă întrebare.
Se poate face și oral, cu o minge.

Opțional

19
-Comunitatea
noastră
Ed. fizică
Marți Geografie 1.1.; 1.3. România. Elemente Itemii probei de evaluare: Resurse materiale: Probă scrisă
2.2.; 2.3. de geografie - selectarea răspunsului corect; fișe de evaluare
3.1.; 3.4. regională - completarea unor enunțuri lacunare; Resurse procedurale:
4.3. - găsirea pe hartă a unor elemente geografice etc. conversaţia, munca
Evaluare sumativă independentă

Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Ne pregătim de - citirea individuală, în gând, a textului suport; Resurse materiale: Observare
1.4.; 1.5. evaluare - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și a manual, fișe de lucru, sistematică
2.5.;3.1. expresiilor din text prin raportare la contextul în hârtie colorată
3.2.; 3.6 Text suport care apar şi confruntarea cu sensurile oferite de Resurse procedurale:
dicţionar; conversația euristică,
Povestea unei - transformarea dialogului din text în povestire; explicația, exercițiul,
Ed. civică 3.1. pescărușe și a - formularea ideilor principale ale textului; analiza grmaticală,
motanului care a - recitirea textui, în lanț; povestirea, munca
AVAP 2.3. învățat-o să zboare, - găsirea, în text, a unor cuvinte cu înțeles opus / independentă
de Luis Sepúlveda asemănător unor cuvinte date;
- selectarea unor verbe, analiza gramaticală;
- povestirea, în scris, a unui fragment;
- identificarea unor trăsături care dovedesc că
textul este un text narativ;
- exerciții de scriere corectă;
Contruirea unui Motan:
Este foarte simplu să faci un motan din hârtie, însă
e bine să folosești hârtie specială de origami,
pentru că este mai maleabilă. Alege hârtie in
culorile preferate de tine și apucă-te de treabă!

20
Mai întâi trebuie să îndoi hârtia pe diagonală,
astfel încât să îți iasă un triunghi, apoi să o mai
îndoi o dată, pe mijloc, ca să îți iasă o urmă de
îndoitură în centrul hârtiei. 
Îndoaie vârful triunghiului în jos și celelalte două
colțuri înspre interior, la un unghi de 45 de grade.
Acestea vor fi urechile pisicii.

Întoarce hârtia pe partea cealaltă și deseneaza


chipul pisicii cu un marker. Asta e tot!

Matematică 2.4. Scrierea Observarea scrierii procentuale; Resurse materiale:  Observarea


5.1. procentuală Marcarea unor părți dintr-un întreg, folosind manualul, culegere sistematică
5.2. echivalența dintre fracțiile zecimale și ordinale Resurse procedurale:
5.3. (1/2=0,50; 1/4=0,25; 3/4=0,75; 1/10=0,10; conversația euristică,
Ed. civică 3.1. 1/100=0,01), fără terminologie, utilizând material observarea dirijată,
concret; explicația, exercițiul,
Scrierea procentuală a unei fracții subunitare cu problematizarea
numitorul 100 (de exemplu, 20/100 scris ca 20%)
Marcarea, prin pliere, a 1/2, respectiv 1/4; 3/4;
0,50; 0,25; 50%; 25%; 75% din suprafața unei figuri

21
geometrice;
Rezolvare de probleme care implică scriere
procentuală
Educație fizică
Lb. engleză

Miercuri
Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Textul narativ Itemii probei de evaluare vizează: Resurse materiale:  Probă scrisă
1.4.; 1.5. - transformarea vorbirii directe în vorbire fișe de evaluare
2.5.;3.1. Evaluare sumativă indirectă; Resurse procedurale:
3.2.; 3.6 - identificarea verbelor și analiza gramaticală; conversația, munca
- povestirea unui fragment etc. independent

Matematică 2.1.; 2.2. Repetăm ce am Citirea și scrierea fracțiilor subunitare, Resurse materiale :  Observarea
2.3.; 2.4. învățat supraunitare și a celor echiunitare; manual, culegere sistematică
5.1; 5.3. Reprezentarea intuitivă a unei fracții utilizând Resurse procedurale:
desene, hașuri, decupaje etc. conversația, exercițiul,
Ed. civică 3.1. Scrierea unei fracții ca sumă / diferență de fracții explicația,
cu același numitor; problematizarea
Exerciții de comparare a două fracții;
Exerciții de adunare / scădere a fracțiilor cu același
numitor;
Rezolvare de probleme

Educație civică 1.3.; 2.4. Norme morale și Itemii probei de evaluare: Resurse materiale:  Probă scrisă

22
3.2.; 3.3. drepturi universale - completarea unor spații lacunare; fișe de evaluare
ale copilului - scrierea unor situații în care sunt încălcate Resurse procedurale:
drepturi ale copilului; conversația, munca
Evaluare - recunoașterea și scrierea unor drepturi ale independentă
sumativă copilului care rezultă din imagini etc.

Arte vizuale și 1.1.;1.2.; CER ŞI PĂMÂNT - observarea spațiului ambiental urban/ rural pe Resurse:  Expunerea
abilități practice 2.1.;2.2.; Micul arhitect (Linia - baza identificării unor similitudini între formele a. materiale: caietul lucrărilor
ca intersecţie de clădirilor și formele geometrice/formele naturale; de arte vizuale şi
2.3.;2.4 planuri) formularea de răspunsuri la întrebări precum: abilităţi practice, Evaluarea lucrărilor
„Observăm o anumită regulă în desenul creioane, radieră
fațadelor? Care ar fi aceasta? Cum am putea s-o
Geografie 2.2. b. procedurale:
descriem?”
- participarea la exerciții-joc de explorare a conversaţia,
LLR 3.6. legăturii dintre cuvinte cheie și compoziții plastice, explicaţia,
sculpturi, fotografii etc. (subiectul demonstraţia,
Ed. civică 3.1. compoziției/lucrării) observaţia,
- exerciții-joc de observare a elementelor din exerciţiul
natură care pot fi sugerate prin linii: verticale,
orizontale, oblice, groase, subțiri, curbe, frânte c. forme de organizare
a colectivului:
- selectarea intenționată a diverselor materiale
activitate frontală,
(culori de apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină activitate individuală
etc.), în vederea obținerii unor rezultate anticipate
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării
diferitelor materiale, prin experiment practice
- generarea de forme expresive prin diverse
tehnici și cu diferite materiale, în cadrul unor
activități individuale și de grup
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații
informatice
- realizarea de desene cu aspecte ale mediului
văzut din unghiuri diferite (de exemplu, un obiect
văzut de sus/ jos, lateral stânga/dreapta, față/
spate)
- crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și
materiale diferite

23
Joi Lb. engleză

Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare: Resurse materiale:  Evaluarea
1.4.; 1.5. dezvoltare – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se fișe de ameliorare, fișe după rezolvarea
2.5.;3.1. - textul narativ vor stabili în funcţie de problemele de dezvoltare, sarcinilor de
3.2.; 3.6 (individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor fi Resurse procedurale: ameliorare/
identificate după evaluarea sumativă. conversația, dezvoltare:
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat explicația, exercițiu
Ed. civică 3.1. de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care
vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de Autoevaluarea
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă.

Matematică 2.1.; 2.2. Ne pregătim pentru Citirea și scrierea fracțiilor subunitare, Resurse materiale :  Observarea
2.3.; 2.4. evaluare supraunitare și a celor echiunitare; manual, fișe de lucru, sistematică
5.1; 5.3. Reprezentarea intuitivă a unei fracții utilizând culegere
desene, hașuri, decupaje etc. Resurse procedurale:
Scrierea unei fracții ca sumă / diferență de fracții conversația, exercițiul,
Ed. civică 3.1. cu același numitor; explicația,
Exerciții de comparare a două fracții; problematizarea
Exerciții de adunare / scădere a fracțiilor cu același
numitor;
Rezolvare de probleme
Ed. fizică

Vineri

Matematică 2.1.; 2.2. Fracții Itemii probei de evaluare: Resurse materiale: Probă scrisă

24
2.3.; 2.4. - exerciții de comparare a fracțiilor; fișe de evaluare
5.1; 5.3. Evaluare sumativă - adunarea și scăderea fracțiilor cu același nulitor; Resurse procedurale:
- numirea și reprezentarea unor fracții subunitare, conversaţia, munca
echiunitare, supraunitare ; independentă
- exerciții de scriere procentuală;
- rezolvare de probleme
Muzică și mișcare 2.2. Percuția corporală Cântare vocală, în colectiv, în grupuri, individual, Resurse materiale: Interpretare vocală
2.1. diversă însoțită de mișcări ale corpului; manual, laptop
3.3. Poziţie, emisie naturală, ascultarea şi preluarea Resurse procedurale
tonului, semnal de debut, dicţie, sincronizare cu conversția, explicația,
JM colegii; exercițiul
1.1. Vizionarea unei opere a lui Piotr Ilici Ceaikovski;
Ed. civică Completarea unor enunțuri lacunare;
3.1. Interpretarea cântecului Muzicanții.
Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare: Resurse materiale:  Evaluarea
1.4.; 1.5. dezvoltare – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se fișe de ameliorare, fișe după rezolvarea
2.5.;3.1. - textul narativ vor stabili în funcţie de problemele de dezvoltare, sarcinilor de
3.2.; 3.6 (individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor fi Resurse procedurale: ameliorare/
identificate după evaluarea sumativă. conversația, dezvoltare:
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat explicația, exercițiu
Ed. civică 3.1. de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care
vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de Autoevaluarea
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă.
Joc și mișcare 1.1.;1.2.; Drepturile și „Vânătorii și rațele” Resurse materiale:  Probă practică
1.3.; obligațiile Elevii se constituie în două echipe, una de minge  Observare
participanților la „vânători” și cealaltă „de rațe”. Pe suprafața de joc Resurse procedurale: sistematică
jocurile de mișcare se trasează un dreptunghi/pătrat sau cerc, în conversaţia,
Ed. civică 1.3. (De exemplu, interiorul cărora se plasează „rațele”. „Vânătorii” explicaţia,
participant în se dispun în exteriorul figurii trasate pe sol și demonstraţia, jocul
condiții egale la joc, încearcă să „vâneze” (să atingă de la mijloc în jos)
respectarea câte o rățușcă, cu o minge pe care o pasează între
regulilor și a ei. Se joacă contratimp, fiecare echipă, fiind pe
celorlalți rând, timp de trei minute „vânători”.
participanți) Câștigă echipa care „vânează” cele mai multe

25
rățuște în timp de 3 minute.
Religie

26